M.S.S. protiv Belgije i Grčke

Država na koju se presuda odnosi
Belgija, Grčka
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
Referentni slučaj
Jezik
Hrvatski
Datum
21.01.2011
Članovi
1
3
13
13+3
34
35
35-1
41
46
46-2
Kršenje
3
13+3
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 1) Obaveza poštovanja ljudskih prava
(Čl. 1) Nadležnost država
(Čl. 3) Zabrana torture
(Čl. 3 / CAT-16) Ponižavajuće postupanje
(Čl. 3) Deportacija ili proterivanje
(Čl. 13) Pravo na delotvorni pravni lek
(Čl. 13) Dokaziva tvrdnja
(Čl. 13 / CAT-13 / ICCPR-2 / CEDAW-2f) Delotvorni pravni lek
(Čl. 34) Pojedinačna predstavka
(Čl. 34) Žrtva
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti
(Čl. 35-1 / CAT-13 / ICCPR-2 / CEDAW-4) Iscrpljivanje unutrašnjih pravnih lekova
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte
(Čl. 46) Obaveznost i izvršenje presuda
(Čl. 46-2) Izvršenje presude
(Čl. 46-2) Pojedinačne mere
Pozitivne obaveze
Broj predstavke
30696/09
Zbirke
Sudska praksa
Presuda ESLJP
Veliko veće
Sažetak
Podnosilac predstavke je državljanin Avganistana. Pobegao je iz Kabula 2008. i ušao u Evropsku uniju (EU) kroz Grčku, a potom je 2009. došao u Belgiju gde je zatražio azil. Nadležni organ Belgije zatražio je od Grčke da procesuira zahtev podnosioca azila, u skladu sa propisima EU (Uredba Dablin 2).

Shodno tome, nadležni organi Belgije zatražili su od podnosioca da napusti Belgiju i da se vrati se u Grčku gde će moći da podnese zahtev za azil. Budući da nisu primili povratno obaveštenje od Grčke, smatrali su da Grčka prihvata nadležnost u pogledu podnosioca. Podnosilac se žalio protiv odluke belgijskih organa tvrdeći da postoji rizik da će u Grčkoj biti smešten u veoma lošim uslovima, kao i da će verovatno da bude deportovan u Avganistan gde mu preti ubistvo od strane talibana koji su već pokušali da ga ubiju jer je radio kao prevodilac za međunarodne vojne snage smeštene u Kabulu. NJegov je prigovor odbijen i on je deportovan u Grčku, iako su belgijske vlasti pre toga primile zvanično obaveštenje Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice o manjkavostima grčkog sistema za rešavanje zahteva za dobijanje azil i smeštaja azilanata, kao i preporuku da azilante ne vraća u Grčku.

Kada je podnosilac stigao u Grčku prvobitno je bio zatvoren u zgradi pored aerodroma, u maloj sobi sa još 20 lica bez pristupa toaletu i svežem vazduhu, dobijao je nedovoljno hrane, a spavao na prljavom kauču ili na podu. Nakon što mu je izdata dokumentacija koju dobijaju tražioci azila pušten je iz centra bez ikakvih sredstava za život. Zbog toga je pokušao da ode iz Grčke koristeći falsifikovane dokumente. Uhapšen je i zatvoren, a navodno i zlostavljan od strane policije. Kada je kasnije ponovo pušten morao je da živi na ulici zavisivši od pomoći crkve i pojedinaca. Nikada mu nije bio ponuđen smeštaj iako je njegova dokumentacija koju je dobio kao tražilac azila bila obnovljena.

Evropski sud je u ovoj presudi ponovio ranije više puta isticano načelo o apsolutnom karakteru članova 2 i 3 Konvencije pod kojim se podrazumeva da njihova primena ne može da se isključi niti ograniči čak ni i u vreme vanrednih okolnosti. Iako je priliv velikog broja migranata u Evropu svakako predstavljao vanrednu okolnost, kao i bez obzira na način ponašanja lica (npr. nezakonit prelazak granice, pribavljanje falsifikovanih dokumenata) države moraju da zadovoljavaju standarde obuhvaćene tim odredbama. Nadalje, prema ranijoj praksi Suda tražioci azila moraju da uživaju svu zaštitu koju im pruža član 3 Konvencije, a njihovo zatvaranje dopušteno je samo uz poštovanje uslova iz te odredbe. Drugim rečima, postupanje prema tražiocima azila, čak i onda kada moraju da budu zatvoreni u nekom prostoru ne sme da bude nečovečno ili ponižavajuće. U tom smislu, Sud je istakao da su na osnovu brojnih međunarodnih dokumenata, uključujući i zvanično obaveštenje Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, koje je bilo upućeno belgijskim vlastima o manjkavostima sistema za pomoć azilantima, kao i odlučivanju o njihovim zahtevima za azil u Grčkoj, belgijske vlasti imale dovoljno razloga da posumnjaju da će podnosilac u slučaju vraćanja u Grčku biti izložen postupanju koje je protivno članu 3 Konvencije.

Sud je istakao da belgijske vlasti nisu smele da pretpostave da će podnosilac u Grčkoj da bude tretiran u skladu s konvencijskim standardima, već je trebalo da ispitaju na koji način grčke vlasti primenjuju svoje zakonodavstvo o azilu. Propuštanjem belgijskih organa da postupe na taj način dovelo je premeštanja podnosioca u Grčku i njegovog izlaganja postupanju koje je protivno članu 3 Konvencije.
Uvažavajući opštepoznate činjenice o lošoj bezbednosnoj situaciji u Avganistanu, kao i činjenicu da je podnosilac odgovarajućim dokumentima dokazao da je radio kao prevodilac za međunarodne vojne snage smeštene u Kabulu, Sud je zaključio da je podnosilac pred grčke organe izneo uverljive i dokazive tvrdnje o opasnostima koje mu prete u slučaju da bude vraćen u Avganistan. Time je nastala obaveza grčkih organa da obezbede delotvorno ispitivanje tih njegovih navoda, u skladu sa članom 13 Konvencije.

Iako je grčko zakonodavstvo sadržalo niz garancija koje bi trebalo da tražiocima azila obezbede zaštitu od vraćanja u državu porekla bez ispitivanja utemeljenosti njihovih strahova u pogledu životne ugroženosti, u praksi je postojala vrlo mala mogućnost da će zahtev za azil određenog lica stvarno biti ispitan.

Zbog povreda člana 3 i člana 13 u vezi sa članom 3 Konvencije, Sud je obavezao Grčku da podnosiocu isplati pravično zadovoljene u iznosu 1.000 evra, kao i da mu nadoknadi troškove postupka u iznosu 4.725 evra.
Zbog povrede člana 3 Konvencije, Sud je obavezao Belgiju da podnosiocu isplati pravično zadovoljenje u iznosu 24.900 evra, te da mu nadoknadi troškove postupka u iznosu od 7.350 evra.
Pored toga, Sud je Grčkoj naredio preduzimanje hitnih pojedinačnih mera koje se sastoje u neodložnom donošenju odluke o zahtevu za azil podnosioca, kao i da se do donošenja te odluke uzdrži od njegove deportacije u Avganistan.
Preuzmite presudu u pdf formatu

 

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA  

VELIKO VIJEĆE

PREDMET M.S.S. protiv BELGIJE I GRČKE

(Zahtjev br. 30696/09)

PRESUDA

STRASBOURG

21. siječnja 2011.

Ova presuda je konačna, ali može biti podvrgnuta uredničkim izmjenama.

U predmetu M.S.S. protiv Belgije i Grčke, Europski sud za ljudska prava, zasjedajući u Velikom vijeću u sastavu:

Jean-Paul Costa, Predsjednik,
Christos Rozakis,
Nicolas Bratza,
Peer Lorenzen,
Françoise Tulkens,
Josep Casadevall,
Ireneu Cabral Barreto,
Elisabet Fura,
Khanlar Hajiyev,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Mark Villiger,
András Sajó,
Ledi Bianku,
Ann Power,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić, suci, i
Michael O’Boyle, zamjenik Tajnika,

nakon vijećanja zatvorenog za javnost dana 1. rujna i 15. listopada 2010., donosi slijedeću presudu koja je usvojena potonjeg datuma:

POSTUPAK

 1. Postupak u ovom predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 30696/09) protiv Kraljevine Belgije i Helenske Republike što ga je dana 11. lipnja 2009. afganistanski državljanin, g. M.S.S. („podnositelj zahtjeva“) podnio Sudu temeljem članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija“). Predsjednik Vijeća kojem je predmet dodijeljen u rad udovoljio je zahtjevu podnositelja da mu ime ne bude objavljeno (pravilo 47. st. 3 Poslovnika Suda).
 2. Podnositelja zahtjeva zastupao je g. Z. Chihaoui, odvjetnik iz Bruxellesa. Belgijsku Vladu zastupali su njezin zastupnik, g. M. Tysebaert i zamjenica zastupnika, gđa. I. Niedlispacher. Grčku Vladu zastupala je gđa. M. Germani, pravni asistent u državnom pravnom vijeću.
 3. Podnositelj zahtjeva smatrao je kako su mu protjerivanjem od strane belgijskih vlasti povrijeđena prava zajamčena člankom 2. i člankom 3. Konvencije te da je u Grčkoj tretiran na način protivan članku 3.; također se žalio na nemogućnost ulaganja pravnog lijeka sukladno članku 13. Konvencije što bi omogućilo ocjenjivanje osnovanosti njegovih prigovora.
 4. Zahtjev je dodijeljen u rad Drugom odjelu Suda (Pravilo 52, st. 1. Poslovnika Suda). Dana 19. studenog 2009. Vijeće tog Odjela odlučilo je o zahtjevu obavijestiti Vlade. Dana 16. ožujka 2010. Vijeće, sastavljeno od slijedećih sudaca: Ireneu Cabral Barreto, Predsjednik, Françoise Tulkens, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajo, Nona Tsotsoria, suci, te Sally Dollé, tajnica odjela, ustupilo je predmet na rješavanje Velikom vijeću, čemu stranke u postupku nisu prigovarale (članak 30. Konvencije i pravilo 72. Poslovnika Suda).
 5. Sastav Velikog vijeća utvrđen je sukladno članku 26. st. 4. i 5. Konvencije te pravilu 24. Poslovnika Suda.
 6. Sukladno članku 29. st. 3 Konvencije, odlučeno je kako će Veliko vijeće ispitivati dopuštenost i osnovanost zahtjeva u isto vrijeme.
 7. Podnositelj zahtjeva i Vlade podnijeli su svoja pismena očitovanja u pogledu osnovanosti zahtjeva (pravilo 59. st. 1. Poslovnika). Svaka se strana očitovala na navode suprotne strane na glavnoj raspravi (pravilo 44. st. 5.). Pismena očitovanja zaprimljena su od Vlada Nizozemske i Ujedinjenog Kraljevstva te Centra za savjete o pojedinim pravima u Europi („Aire Centar”) i Amnesty International-a, kojima je Predsjednik Vijeća dozvolio miješanje u postupak (članak 36. st. 2. Konvencije i pravilo 44. st. 2. Poslovnika). Očitovanja su također zaprimljena od strane Povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava („Povjerenik”), Ureda Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice („UNHCR”) i Grčkog Helsinškog odbora („GHM”), kojima je Predsjednik Vijeća dozvolio miješanje u postupak. Vlada Nizozemske i Velike Britanije, Povjerenik i UNHCR dobili su mogućnost sudjelovanja na glavnoj raspravi.
 8. Glavna rasprava održana je u javnosti, u Zgradi ljudskih prava u Strasbourgu dana 1. rujna 2010. (pravilo 59. st. 3. Poslovnika Suda).

Pred Sudom su nazočili:

a) na strani belgijske Vlade,

Marc Tysebaert, zastupnik Vlade,  Zastupnik;
Gđa. Isabelle Niedlispacher, zamjenica zastupnika                                    
Gđa. Edda Materne, odvjetnik, Punomoćnica;
Gđa. Valérie Demin, attachée, Ured za strance, Savjetnica.

b) na strani grčke Vlade,

G. Konstantinos Georgiadis, savjetnik, Državno pravno vijeće, Zastupnik,
Gđa. Myrto Germani, pravna savjetnica, Državno pravno vijeće,Punomoćnica;

c) na strani podnositelja zahtjeva,

G. Zouhaier Chihaoui, odvjetnik,Punomoćnik;

d) na strani Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, treća strana - umješač,

G. Martin Kuzmicki, Zastupnik,
Gđica. Lisa Giovanetti, Punomoćnica;

e) na strani Vlade Nizozemske, treća strana - umješač,

G. Roeland Böcker, Zastupnik,
G. Martin Kuijer, Ministarstvo pravosuđa,
Gđa. Clarinda Coert, Odjel za imigraciju i naturalizaciju,  Savjetnici,  

f) na strani Povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava, treća strana - umješač,

G. Thomas Hammarberg, Povjerenik
G. Nikolaos Sitaropoulos, zamjenik direktora,
Gđa. Anne Weber, Savjetnici;

g) na strani Ureda Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice, treća strana - umješač,

G. Volker Türk, Direktor međunarodnog odjela za zaštitu, Punomoćnik,
Gđa. Madeline Garlick, Šef jedinice Europskog ureda za politiku i pravnu podršku
G. Cornelis Wouters, glavni savjetnik za pravo izbjeglica, Međunarodni odjel za zaštitu, Savjetnici.

Sud je saslušao očitovanja i odgovore na svoja pitanja od strane Gđe. Niedlispacher, Gđe. Materne, Gđe. Germani, G. Chihaoui, G. Böcker, Gđice. Giovanetti, G Türk i G. Hammarberga.

ČINJENICE

I OKOLNOSTI PREDMETA

A. Ulazak u Evropsku uniju

 1. Podnositelj zahtjeva otišao je iz Kabula početkom 2008., te je putujući preko Irana i Turske, ušao u Europsku uniju kroz Grčku gdje su mu dana 7. prosinca 2008. u Mytilenu uzeti otisci prstiju.
 2. Tjedan dana je zadržan u pritvoru nakon čega je pušten te mu je izdan nalog da napusti Grčku. Podnositelj zahtjeva nije zatražio azil od Grčke.

B.  Postupak davanja azila i izručenja u Belgiji

 1. Dana 10. veljače 2009., nakon prolaska kroz Francusku, podnositelj zahtjeva stigao je u Belgiju, gdje se bez osobnih dokumenata predstavio Uredu za strance te podnio zahtjev za azil.
 2. Pregledom i analizom otisaka prstiju kroz bazu Eurodac utvrđeno je da je dana 10. veljače 2009. podnositelj zahtjeva bio upisan u bazu podataka Grčke.
 3. Podnositelj zahtjeva u početku je bio smješten u Otvoreno prihvatilište za tražitelje azila u Lanakenu.
 4. Dana 18. ožujka 2009., na temelju članka 10. st. 1. Uredbe EC br. 343/2003 („Dublinska uredba“, vidi st. 65-82 u nastavku), Ured za strance podnio je zahtjev grčkim vlastima da preuzmu rješavanje pitanja azila podnositelja. Budući da se grčke vlasti sukladno odredbi članka 18. stavka 1. Uredbe nisu očitovale na postavljeni zahtjev u roku od dva mjeseca, to je u smislu stavka 7. citirane odredbe Ured za strance zaključio kako je riječ o prešutnom prihvaćanju rješavanja statusa podnositelja zahtjeva.
 5. Tijekom ispitivanja održanog dana 18. ožujka 2009., u skladu s odredbama Dublinske uredbe, podnositelj zahtjeva izjavio je Uredu za strance da je pobjegao iz Afganistana uz pomoć krijumčara kojem je platio 12,000 dolara i koji mu je oduzeo osobne dokumente. Rekao je kako je izabrao upravo Belgiju nakon susreta s nekoliko belgijskih vojnika Sjevernoatlantskog saveza (NATO) koji su se ponašali vrlo prijateljski. Također je zatražio da belgijske vlasti ispitaju njegove strahove. Rekao im je da ima sestru u Nizozemskoj s kojom je izgubio kontakt. Također je spomenuo da je imao hepatitis B koji je liječio osam mjeseci.
 6. Dana 2. travnja 2009. UNHCR je uputio pismo belgijskom Ministru za migracijsku politiku i azil kritizirajući postupak za odobravanje azila i uvjete prijema zahtjeva za azil u Grčkoj, te je preporučio odgodu dostave predmeta na rješavanje Grčkoj (vidi st. 194. i 195. u nastavku). Primjerak pisma poslan je Uredu za strance.
 7. Dana 19. svibnja 2009., u skladu s odredbom članka 51, st. 5 Zakona o ulasku, boravku, naseljavanju i protjerivanju stranaca („Zakon o strancima”) od 15. prosinca 1980., Ured za strance odbio je zahtjev podnositelja zahtjeva za dodjelu azila te mu je izdao nalog da napusti zemlju. U obrazloženju naloga navedeno je kako sukladno odredbama Dublinske uredbe Belgija nije nadležna za rješavanje zahtjeva za dodjelu azila; nadležna je upravo Grčka te ne postoje razlozi koji bi doveli u pitanje postupanje grčkih vlasti u pogledu njihovih obveza glede rješavanja azila sukladno propisima Zajednice i Ženevske konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. Nastavno, podnositelju zahtjeva zajamčena je mogućnost da odmah po dolasku u Grčku podnese zahtjev za azil, koji će bit riješen u skladu s pozitivnim propisima i pravilima. Belgijske vlasti nisu bile u obvezi primijeniti odredbu o izuzeću u smislu članka 3. st. 2. Dublinske uredbe. Naposljetku, navedeno je kako podnositelj zahtjeva ne boluje od nikakve bolesti koja bi spriječila njegovo izručenje te da nema rodbine u Belgiji.
 8. Istog je dana podnositelju zahtjeva određen pritvor radi izvršenja predmetne odluke te je smješten u zatvoreni objekt 127 za ilegalne migrante, u Steenokkerzeel.
 9. Dana 26. svibnja 2009. Belgijski odbor za pomoć izbjeglicama, UNHCR-ov operativni suradnik u Belgiji, zaprimio je kontakt podatke o odvjetniku koji je dodijeljen podnositelju zahtjeva.
 10. Dana 27. svibnja 2009. Ured za strance zakazao je termin za dolazak odvjetnika za dan 29. svibanj 2009.
 11. U 10:25 navedenog dana, u Tongresu, odvjetnik podnositelja zahtjeva podnio je putem telefaksa žalbu Žalbenom vijeću za strance radi odgode izvršenja naloga za napuštanje zemlje zajedno sa zahtjevom za ukidanje naloga za napuštanje teritorija Belgije po hitnom postupku. Razlozi navedeni u žalbi odnose se prvenstveno na članak 3. Konvencije odnosno na rizik od proizvoljnog pritvora u Grčkoj u jezivim uvjetima, uključujući i rizik od zlostavljanja. Podnositelj zahtjeva također je naveo nedostatke u postupku rješavanja pitanja azila u Grčkoj, nedostatak učinkovitosti sudskih postupaka te svoj strah od izručenja natrag u Afganistan.
 12. Ročište je zakazano za taj dan, u 11:30 sati, u sjedištu Žalbenog vijeća za strance u Bruxellesu. Odvjetnik podnositelja zahtjeva nije pristupio ročištu radi čega je zahtjev za odgodu izvršenja rješenja o izručenju odbijen.
 13. Podnositelj zahtjeva odbio se ukrcati u zrakoplov dana 29. svibnja 2009.g. te mu je sukladno odredbi članka 27. st. 1. Zakona o strancima ponovno određen pritvor.
 14. Dana 4. lipnja 2009. grčke su vlasti poslale standardni dokument potvrđujući kako je sukladno odredbi članka 18. st. 7. i članka 10. st. 1. Dublinske uredbe Grčka nadležna rješavati zahtjev za dodjelu azila podnositelja. Dokument je završavao sa rečenicom: „Primite na znanje da ta osoba, ukoliko želi, može podnijeti zahtjev [za azil] po dolasku u Grčku.”
 15. Dana 9 lipnja 2009. potvrđen je pritvor podnositelju zahtjeva od strane chambre du conseil Suda prvog stupnja u Bruxellesu.
 16. Optužno vijeće Žalbenog suda u Bruxellesu, ispitujući žalbu od 10. lipnja, zakazalo je ročište za dan 22 lipanj 2009.
 17. Po primitku obavijesti od 11. lipnja 2009., kojim se izvješćuje da je njegov odlazak zakazan za 15. tog mjeseca, podnositelj zahtjeva je po tadašnjem punomoćniku podnio Žalbenom vijeću za strance drugi zahtjev radi ukidanja naloga za napuštanje Belgije. Naglasio je opasnosti s kojima bi bio suočen u Afganistanu kao i rizike izručenja Grčkoj zbog bojazni da njegov zahtjev za azil neće biti propisno obrađen te je ukazao na užasne uvjete za tražitelje azila u grčkom pritvoru.
 18. Drugo izručenje Grčkoj zakazano je za dan 15. lipnja 2009., pod pratnjom.
 19. Žalbeno vijeće za strance donijelo je dana 3. i 10. rujna 2009. odluke kojima se odbija zahtjev za ukidanje naloga za napuštanje teritorija Belgije – prvu iz razloga što podnositelj zahtjeva nije podnio zahtjev za nastavak postupka u propisanom roku od 15 dana od dana kada mu je dostavljena sudska odluka kojom se odbija njegov zahtjev za odgodu izvršenja naloga za izručenje po hitnom postupku, a drugu iz razloga što nije dostavio podnesak u kojima odgovara na navode.
 20. Nije ulagana žalba zbog pogrešne primjene prava od strane Conseil d’Etat.

C.  Zahtjev za izdavanje privremene mjere protiv Belgije

 1. U međuvremenu, dana 11. lipnja 2009. podnositelj zahtjeva zastupan po odvjetniku podnio je Sudu zahtjev za odgodu izručenja Grčkoj. Osim rizika s kojima bi bio suočen u Grčkoj, naveo je činjenicu da je iz Afganistana pobjegao nakon što su ga Talibani pokušali ubiti zato što je radio kao prevoditelj za međunarodne zrakoplovne trupe stacionirane u Kabulu. U prilog svojih navoda, dostavio je potvrdu iz koje je proizlazi da je radio kao prevoditelj.
 2. Dana 12. lipnja 2009. Sud je donio odluku kojom se odbija primjena odredbe pravila 39., ali je obavijestio grčku vladu da se takva odluka temelji se na uvjerenju da će Grčka u cijelosti ispoštovati svoje obveze proizašle iz Konvencije, te postupiti u skladu sa zakonodavstvom Europske unije koje regulira pitanje azila. U pismu upućenom grčkim vlastima navodi se:

 “Ova odluka temelji se na izričitom uvjerenju da će Grčka, kao država članica EU, ispuniti svoje obveze propisane odredbom članka 3., 13. i 34. Konvencije. Odjel je svoje uvjerenje da će Vaša vlada postupati sukladno propisanim obvezama također temeljio na slijedećim propisima:

- gore navedenoj Dublinskoj uredbi;

- Direktivi Vijeća 2005/85/EZ od 1. prosinca 2005. o minimalnim standardima za postupke dodjeljivanja i oduzimanja izbjegličkog statusa u državama članicama; i

- Direktivi Vijeća 2003/9/EZ od 27. siječnja 2003. o postavljanju minimalnih standarda za prijem tražitelja azila.

Bio bih zahvalan kada bi Vaša vlada izvijestila Sud o tijeku postupka koji se vodi radi rješavanja zahtjeva za azil podnositelja u Grčkoj, kao i o mjestu gdje je pritvoren ukoliko podnositelju zahtjeva bude određen pritvor po dolasku u Grčku.”

D. Određivanje privremene mjere protiv Grčke

 1. Dana 15. lipnja 2009. podnositelj zahtjeva doveden je u Grčku. Po dolasku u međunarodnu zrakoplovnu luku u Ateni predstavio se imenom koje je utvrđeno u sporazumu s grčkim vlastima od 4. svibnja 2009.
 2. Dana 19. lipnja 2009. odvjetnik podnositelja zahtjeva zaprimio je prvu tekstualnu poruku (sms) o kojoj je potom izvijestio Sud. U poruci se navodi kako je po dolasku podnositelj zahtjeva odmah pritvoren u zgradi koja se nalazi nadomak zračne luke, kako je zatočen u maloj prostoriji sa ostalih 20 pritvorenika, kako se toaletom može koristiti isključivo u prisustvu čuvara, kako nema pravo na boravak na otvorenom prostoru, kako je dobio vrlo malo hrane te je morao spavati na prljavom madracu ili na podu.
 3. Kada je dana 18. lipnja 2009. pušten iz pritvora izdana mu je kartica tražitelja azila (“ružičasta iskaznica”, vidi st. 89. u nastavku). U isto vrijeme policija mu je izdala slijedeći nalog (prijevod osiguran od strane grčke vlade):

„U Spati, dana 18. lipnja 2009. u 12:58 sati, ja, dolje potpisan djelatnik redarstvenih snaga [...], izdao sam nalog afganistanskom državljaninu [...], rođenom dana [...], bez prebivališta, da se svaka dva dana mora javljati Odjelu za azil policijske uprave Attica kako bi ih izvijestio o adresi na kojoj boravi u Grčkoj, a sve radi mogućnosti zaprimanja obavijesti u svezi podnijetog zahtjeva za dodjelu azila.“

 1. Podnositelj zahtjeva nije se javio u Policijsku postaju Attica na adresi Avenija Petrou Ralli, Atena (dalje u tekstu: „Policijska postaja Attica”).
 2. Obzirom da nije imamo nikakva sredstva za život, podnositelj zahtjeva nastanio se u parku u središtu Atene gdje su se okupljali ostali tražitelji azila iz Afganistana.
 3. Nakon što je obaviješten o tijeku događaja dana 22. lipnja 2009. djelatnik Drugog odjela poslao je daljnji upit grčkoj vladi navodeći:

“Ovlašten sam od strane Suda zatražiti od Vaše vlade izvještaj o trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi podnositelj zahtjeva, prvenstveno u pogledu mogućnosti da njegov zahtjev za dodjelu azila bude učinkovito riješen. Nadalje, Sud bi trebao biti obaviješten o mjerama koje Vaša vlada planira poduzeti u svezi s:

a) izručenjem podnositelja zahtjeva;

b) dodjeljivanjem sredstava za život podnositelju zahtjeva.”

 1. Grčkim vlastima ostavljen je rok do 29. lipnja 2009. za dostavu gore navedenog izvješća, te je navedeno: „Ukoliko u navedenom roku ne zaprimimo odgovor na naš dopis, Sud će ozbiljno razmotriti primjenu pravila 39. protiv Grčke.”
 2. Sve veća nestabilnost u Afganistanu potvrdila je vjerodostojnost tvrdnji podnositelja zahtjeva u pogledu rizika kojima bi isti bio izložen u slučaju izručenja, a kako grčka Vlada uopće nije reagirala, Sud je dana 2. srpnja 2009. odlučio primijeniti pravilo 39. Poslovnika te je dao naputak grčkoj Vladi da u interesu stranaka i postupka ne izruči podnositelja zahtjeva do okončanja postupka pred Sudom.
 3. Dana 23. srpnja 2009. grčka je Vlada u svom odgovoru na dopis Suda od 22. lipnja 2009. izvijestila Sud da je podnositelj zahtjeva po dolasku u Atensku zračnu luku dana 15. lipnja 2009. podnio zahtjev za azil te je isti u postupku rješavanja. Vlada je nastavno navela kako se podnositelj zahtjeva nije prijavio u Policijsku postaju Attica u roku od dva dana radi ispunjavanja zahtjeva za azil te davanje točne adrese stanovanja.
 4. U međuvremenu odvjetnik podnositelja zahtjeva izvijestio je Sud o njihovim međusobnim prepiskama. Isti je potvrdio kako je podnositelj zahtjeva podnio zahtjev za dodjelu azila u zračnoj luci te da mu je rečeno da se javlja u Policijsku postaju Attica radi dostave adrese na kojoj će mu biti uručena pismena vezana uz postupak. Isti je to propustio učiniti obzirom da nije imao adresu stanovanja o kojoj bi ih mogao izvijestiti.

E.  Događaji koji su uslijedili

 1. Dana 1. kolovoza 2009. podnositelj zahtjeva uhićen je u zračnoj luci prilikom pokušaja napuštanja teritorija Grčke s krivotvorenom bugarskom osobnom iskaznicom.
 2. Zadržan je u sedmodnevnom pritvoru u istoj zgradi u neposrednoj blizini zračne luke u kojoj je i ranije bio pritvoren. U tekstualnoj poruci upućenoj svom punomoćniku opisao je uvjete u pritvoru, tvrdeći da je pretučen od strane policijskih djelatnika koji su vodili prihvatni centar te da želi napustiti Grčku pod svaku cijenu jer da u takvim teškim uvjetima ne može živjeti.
 3. Dana 3. kolovoza 2009. Kazneni sud u Ateni osudio ga je na kaznu zatvora od dva mjeseca, uvjetno na tri godine, zbog pokušaja napuštanja državnog teritorija s krivotvorenim ispravama.
 4. Dana kolovoza 2009. Ministarstvo javnog reda (sada Ministarstvo civilne zaštite) izdalo je nalog kako se ima primijeniti članak 76. Zakona o ulasku, boravku i društvenoj integraciji državljanina trećih država u Grčkoj br. 3386/2005, po kojem se pitanje podnositelj zahtjeva ima rješavati u upravnom postupku izručenja. Nadalje, utvrđeno je kako Podnositelj zahtjeva može biti pušten iz pritvoru obzirom da nije bilo osnovane sumnje za pokušaj bijega te nije predstavljao prijetnju javnom miru.
 5. Dana 18. prosinca 2009. podnositelj zahtjeva otišao je u Policijsku postaju Attica gdje je produljio svoju „ružičastu iskaznicu“ na narednih šest mjeseci. Policija je istog dana zaprimila pismo i napravila pismenu bilješku da je podnositelj zahtjeva izvijestio policiju da nema gdje stanovati te da se obratio Ministarstvu zdravstva i socijalne solidarnosti da mu pomognu pronaći smještaj.
 6. Dana 20. siječnja 2010. odluka o izgonu podnositelj zahtjeva automatski je ukinuta od strane grčkih vlasi obzirom je podnositelj podnio zahtjev za dodjelu azila prije uhićenja.
 7. U dopisu od 26. siječnja 2010. Ministarstvo zdravlja i socijalne solidarnosti obavijestilo je Državno pravno vijeće da je, obzirom na okolnosti slučaja, potraga za smještajem podnositelja zahtjeva bila odgođena, međutim da će se smještaj osigurati; zbog nedostatka kontakt adrese o tome nije bilo moguće izvijestiti podnositelja zahtjeva.
 8. Dana 18. lipnja 2010. podnositelj zahtjeva prijavio se Policijskoj postaji Attica te mu je izdana ružičasta iskaznica na šest mjeseci.
 9. Dana 21. lipnja 2010. podnositelj zahtjeva zaprimio je poziv na grčkom jeziku koji je uz prisustvo prevoditelja potpisao, a u pozivu je naznačeno da se javi na razgovor u Policijsku postaju Attica na dan 2. srpnja 2010. Podnositelj zahtjeva nije pristupio na zakazani razgovor.
 10. Nakon ročišta održanog na sudu podnositelja zahtjeva je kontaktirao njegov punomoćnik, a podnositelj zahtjeva tada ga je izvijestio kako mu je poziv dostavljen na grčkom jeziku kada mu je produljena ružičasta iskaznica te da prevoditelj nije spominjao nikakav datum zakazan za razgovor.
 11. U tekstualnoj poruci od dana 1. rujna 2010. podnositelj zahtjeva izvijestio je svog punomoćnika kako je još jednom pokušao napustiti teritorij Grčke i otići u Italiju, jer je čuo da su tamo uvjeti prijema tražitelja azila puno pristojniji te da tamo ne bi bio primoran živjeti na ulici. Policija ga je zaustavila u Patrasu te je odveden u Solun i potom na tursku granicu radi protjerivanja u Tursku. U posljednjem trenutku grčka policija odlučila je ne protjerati ga i to, kako navodi podnositelj zahtjeva, zbog prisustva turske policije.

II MJERODAVNO MEĐUNARODNO I EUROPSKO PRAVO

A. Ženevska Konvencija o statusu izbjeglica iz 1951.

 1. Belgija i Grčka ratificirale su Ženevsku Konvenciju o statusu izbjeglica iz 1951. („Ženevska Konvencija”) kojom su definirane okolnosti u kojima država ugovornica mora osigurati izbjeglički status onima koji to zatraže, kao i sva prava i obveze tih osoba.
 2. U konkretnom slučaju riječ je o članku 33. st. 1. Ženevske Konvencije koji glasi:

“1. Nijedna Država ugovornica neće protjerati ili vratiti („refouler”) izbjeglicu na granicu teritorija gdje bi njegov život ili sloboda bili ugroženi zbog rasnih, vjerskih, nacionalnih razloga, kao i zbog pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili zbog političkog mišljenja.”

 1. U svojim Zaključcima o međunarodnoj zaštiti izbjeglica usvojenim dana 13. rujna 2001. (A/AC.96/951, st. 16), UNHCR, čiji je zadatak nadgledati primjenu Ženevske konvencije od strane država ugovornica definirao je načelo „non-refoulement” kako slijedi:

„...temeljno načelo zaštite zajamčeno Konvencijom koje ne podliježe odstupanjima. Na više načina, načelo predstavlja logičku komponentu prava na azil koje definira Opća deklaracija o ljudskim pravima. Načelo se smatra međunarodnim običajnim pravom obvezujućim za sve države ugovornice. Nastavno, međunarodne odredbe o ljudskim pravima utvrđuju načelo non-refoulement temeljnom komponentom apsolutne zabrane mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Zaštita od refoulement u odnosu na izbjeglice također je obvezujuća bez obzira na njihov formalni status, što naravno uključuje i tražitelje azila čiji status još nije utvrđen. Obuhvaća dužnost država ugovornica da poduzmu sve mjere kako bi spriječile protjerivanje i vraćanje tražitelja azila ili izbjeglica na granice teritorija gdje bi njihovi životi ili sloboda bili ugroženi ili gdje bi bili podvrgnuti kaznenom progonu. To uključuje zabranu odbijanja na granici, presretanja i neizravnog refoulement bez obzira da li je riječ o pojedincu koji traži azil ili masivnom prilivu.”

B.   Pravo Europske unije

1.  Ugovor o Europskoj uniji (izmijenjen i dopunjen Lisabonskim sporazumom, koji je stupio na snagu dana 1. prosinca 2009.)

 1. Temeljna načela ljudskih prava zajamčena Konvencijom predstavljaju dio prava Europske unije te se spominju u slijedećim propisima:

Članak 2.

„Unija se temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina...”

Članak 6.

„1. Unija priznaje prava, slobode i načela koja su utvrđena Poveljom o temeljnim pravima Europske unije usvojene 7. prosinca 2000. u Strasbourgu, a koja ima pravnu snagu ugovora...’’

3. Temeljna ljudska prava zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda proizlaze iz ustavnih tradicija koje su zajedničke državama ugovornicam, te kao takva čine opća načela Europskog prava.”

2.  Ugovor o funkcioniranju Europske unije (izmijenjen i dopunjen Lisabonskim sporazumom, koji je stupio na snagu dana 1. prosinca 2009.)

 1. Pitanja od ključne važnosti za ovu presudu regulirana su odredbama sadržanim u Glavi V – Područje slobode, sigurnosti i pravde – Dijela trećeg Ugovora o funkcioniranju Europske unije, politike i unutarnjeg djelovanja unije i to člankom 67. Poglavlja 1. citirane Glave:

„1. Unija predstavlja područje slobode, sigurnosti i pravde s poštovanjem temeljnih prava i različitih pravnih sustava i tradicija država članica.

2. Osigurava ... zajedničku politiku azila, useljavanja i kontrole vanjskih granica, koja se temelji na solidarnosti među državama članicama i koja je pravedna prema državljanima trećih zemalja...”

 1. Poglavlje 2. Glave V regulira pitanja “politike granične kontrole, azila i useljavanja”. Članak 78. stavak 1. propisuje:

„Unija razvija zajedničku politiku azila, supsidijarne zaštite i privremene zaštite čiji je cilj svakom državljaninu treće zemlje kojem je potrebna međunarodna zaštita ponuditi odgovarajući status i osigurati poštovanje načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja imigranta (non-refoulement). Ta politika mora biti u skladu sa Ženevskom konvencijom...te s drugim odgovarajućim ugovorima.”

 1. Članak 78. st. 2. propisuje da su zakonodavna tijela Unije dužna usvojiti mjere koje obuhvaćaju, inter alia, jedinstveni status azila i supsidijarne zaštite kao i kriterije i mehanizme kojima se određuje koja je država članica odgovorna za razmatranje zahtjeva za azil.

3.  Povelja o temeljnim pravima Europske unije

 1. Povelja o temeljnim pravima koja čini sastavni dio izvornog prava Europske unije od dana stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona sadrži izričitu odredbu kojom je zajamčeno pravo na azil koja glasi:

Članak 78 – Pravo na azil

„Zajamčeno je pravo na azil uz poštovanje pravila iz Ženevske konvencije od 28. srpnja 1951. i Protokola od 31. siječnja 1967. o statusu izbjeglica i u skladu s Ustavom Europske unije.”

4.  „Dublinski“ sustav azila

 1. Na specijalnom vijeću održanom u Tampere-u 1999., Europska unija uspostavila je provedbu zajedničkog europskog sustava azila.
 2. U prvoj fazi (1999-2004) utvrđeni su kriteriji i mehanizimi koji postavljaju minimalne zajedničke standarde u području prijema tražitelja azila, postupcima i uvjetima koje moraju biti ostvareni za međunarodnu zaštitu, kao i pravila za utvrđivanje koja je država članica odgovorna za razmatranje zahtjeva za azil („Dublinski sustav”).
 3. Druga faza je u tijeku. Cilj je daljnje usklađivanje i poboljšanje standarda zaštite s ciljem uvođenja zajedničkog europskog sustava azila do 2012. Europska komisija objavila je određene prijedloge u sklopu svog Plana politike o azilu od 17. lipnja 2008. (COM(2008) 360).

(a) Dublinska uredba i Eurodac uredba

 1. Uredba Vijeća Europske unije br. 343/2003 od 18. veljače 2003. koja utvrđuje kriterije i mehanizme za utvrđivanje države članice odgovorne za postupanje na temelju zahtjeva za azilom podnesenog u nekoj od država članica od strane državljana trećih zemalja („Dublinska uredba”) primjenjuje se na sve države članice Europske unije, kao i Norvešku, Island i Švicarsku.
 2. Uredba je zamijenila do tada važeću Dublinsku konvenciju za utvrđivanje države članice odgovorne za postupanje na temelju zahtjeva za azilom podnesenog u nekoj od država članica Europske zajednice koja je stupila na snagu dana 15. lipnja 1990.
 3. Uredba br. 1560/2003 od 2. rujna 2003. kao popratni propis, utvrđuje pravila za primjenu Dublinske uredbe.
 4. U prvom dijelu preambule Dublinske uredbe navodi se da ista predstavlja dio zajedničke politike o azilu u cilju postupnog uspostavljanja područja slobode, sigurnosti i pravde za one koji, prisiljeni okolnostima, imaju pravo legitimno tražiti zaštitu u Zajednici.
 5. U drugom uvodnom dijelu navodi se kako je Uredba utemeljena na pretpostavci da države članice poštuju načelo zabrane protjerivanja i vraćanja imigranata (non-refoulement) u skladu sa Ženevskom konvencijom te da će se smatrati sigurnim državama.
 6. Prema Uredbi, države članice moraju na temelju objektivne hijerarhije kriterija (čl. 5-14) odrediti koja je država članica odgovorna za postupanje po pojedinom zahtjevu za azil podnijetom na njenom teritoriju. Cilj je spriječiti višestruko podnošenje zahtjeva za azil od strane jedne osobe te osigurati da svaki takav podneseni zahtjev razmatra i o njemu odlučuje jedna od država članica.
 7. Kada se utvrdi da je tražitelj azila ilegalno prešao granicu iz treće zemlje u neku od država članica, država članica na čiji je teritorij osoba prešla je odgovorna za postupanje po zahtjevu za azil (članak 10. st. 1.). Ta odgovornost prestaje dvanaest mjeseci nakon dana ilegalnog prelaska granice.
 8. U slučaju da hijerarhijski kriteriji ukazuju da je za postupanje po zahtjevu odgovorna druga država članica, ta država je dužna preuzeti slučaj tražitelja azila i ispitati zahtjev za azil. Zamoljena država mora odgovoriti na zahtjev u roku od dva mjeseca od dana primitka zahtjeva. Ukoliko zamoljena država u roku od dva mjeseca ne odgovori na zahtjev smatrat će se da je prihvatila preuzeti slučaj tražitelja azila (članci 17. i 18. st. 1. i 7.).
 9. Kad zamoljena država članica prihvati odgovornost za rješavanje pitanja azila podnositelja zahtjeva, država članica u kojoj je podnesen zahtjev za azil dužna je obavijestiti podnositelja zahtjeva o odluci da bude transferiran, navodeći pritom razloge. Prijenos se mora provesti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prihvaćanja odgovornosti za rješavanje konkretnog slučaja. Ukoliko se prijenos ne provede u tom roku, odgovornosti za postupanje po zahtjevu leži na državi članici u kojoj je zahtjev za azil podnesen (članak 19).
 10. Iznimno od općeg pravila, svaka država članica može ispitati zahtjev za azil podnijet od strane državljanina treće zemlje, čak i u slučaju da ne postoji odgovornost za postupanje po zahtjevu prema kriterijima utvrđenim u Uredbi (članak 3. st. 2.) . To je tzv. „suverenitetna“ klauzula. U tom slučaju država preuzimateljica postaje odgovornom državom članicom i preuzima sve obveze s tim u svezi.
 11. Nadalje, svaka država članica, čak i u slučajevima kada ne postoji odgovornost za postupanje prema kriterijima navedenim u Uredbi, može dovesti i okupiti članove obitelji, kao i ostalu uzdržavanu rodbinu pozivajući se na temeljna ljudska prava i to posebno na obiteljske ili kulturološke razloge (članak 15. st. 1.). To je tzv. „humanitarna“ klauzula. U tom će slučaju država članica na zahtjev druge države članice ispitati zahtjev za azil dotičnih osoba. Dotične osobe moraju na isto pristati.
 12. Još jednom Uredbom Vijeća (EZ-a), br. 2725/2000 od 11. prosinca 2000., osnovan je sustav „Eurodac“ za usporedbu otisaka prstiju („Eurodac uredba”). Uredba obvezuje države članice da registriraju otiske prstiju tražiteljima azila. Podaci se prenose na centralnu jedinicu Eurodac kojom upravlja Europska komisija te se potom spremaju u centralnu bazu podataka i procesuiraju radi usporedbe s već pohranjenim podacima.
 13. Dana 6. lipnja 2007. Europska komisija podnijela je Europskom parlamentu i Vijeću Izvješće o evaluaciji Dublinskog sustava (COM (2007) 299 konačan). Dana 3. prosinca 2008. objavila je i prijedlog novog nacrta Dublinske uredbe (COM (2008) 820 konačni / 2). Cilj izmjena je poboljšati učinkovitost sustava i osigurati da potrebe svih osoba koje traže međunarodnu zaštitu budu obuhvaćene postupkom za utvrđivanje odgovornosti za postupanje.
 14. Prijedlog ima za cilj uspostavu mehanizama za obustavu transfera osoba po pravilima Dublinskog sustava, tako da, s jedne strane, države članice čiji se sustav azila već nalazi pod teškim pritiskom, ne bi zbog tih transfera bile izložene još većem pritisku, a s druge strane, da tražitelji azila ne bi bili transferirani u države članice koje im nisu u mogućnosti ponuditi dovoljnu razinu zaštite, posebno glede uvjeta prijema i samog postupka dodjele azila (članak 31. prijedloga). Zainteresirana država mora podnijeti zahtjev Europskoj komisiji za donošenje odluke u tom smislu. Transferi osoba mogu se obustaviti na razdoblje od šest mjeseci. Komisija može produljiti rok obustave transfera za razdoblje od narednih šest mjeseci na vlastitu inicijativu ili na zahtjev zainteresirane države članice.
 15. Prijedlog je bio razmotren u postupku suodlučivanja te je usvojen od strane Europskog parlamenta na prvom čitanju dana 7. svibnja 2009. i potom podnijet Komisiji i Vijeću.
 16. Na neformalnom sastanku Vijeća o pravosuđu i unutarnjim poslovima održanom u Bruxellesu 15. i 16. srpnja 2010., belgijsko predstavništvo u Vijeću Europske unije predložilo je uvrstiti na dnevni red raspravu o pojedinačnim postupcima dodjele azila i jedinstvenom standardu međunarodne zaštite do 2012. Rasprava je prvenstveno bila usmjerena na to koliko je Vijeću prioritetno pregovaranje o izmjenama i dopunama Dublinske uredbe i o tome da li će ministri poduprijeti uključivanje odredbe o privremenoj suspenziji.
 17. Sud pravde Europske zajednice (CJEC), koji je stupanjem na snagu Lisabonskog sporazuma postao Sud pravde Europske unije (CJEU), donio je jednu odluku vezanu uz Dublinsku uredbu. U predmetu Petrosian (C19/08, presuda od 29. siječnja 2009.) postavilo se pitanje tumačenja članka 20. st. 1. i 2. u pogledu preuzimanja odgovornosti za postupanje po zahtjevu za azil i računanju rokova za transfer osoba kada zakonodavstvo zamoljene države članice propisuje da žalba ima odgodiv učinak. Sud pravde Europske unije odlučio je da rok počinje teći od trenutka donošenja meritorne odluke o samom zahtjevu.
 18. Sud pravde Europske unije zaprimio je nedavno zahtjev Žalbenog suda (Ujedinjenog Kraljevstva) za donošenje prethodne odluke o tumačenju suverenitetne klauzule u Dublinskoj uredbi (predmet S., C-411/10).

(b) Direktive Europske unije o pitanjima azila

 1. Daljnja tri teksta Europske unije nadopunjuju Dublinsku uredbu.
 2. Direktiva Vijeća 2003/9/EC od 27. siječnja 2003. o postavljanju minimalnih standarda za prihvat tražitelja azila u državama članicama („Direktiva o prihvatu”), stupila je na snagu danom objave u Službenom listu (OJ L 31 od 6. veljače 2003.). Direktiva obvezuje države članice da tražiteljima azila osiguraju:

- određene materijalne uvjete prihvata, uključujući smještaj, hranu i odjeću, naknadu u novcu ili stvarima; naknada mora biti dostatna da se osiguraju minimalne potrebe tražitelja azila;
- zaštitu jedinstva obitelji;
- medicinsku i psihološku skrb;
- dostupnost obrazovanja za maloljetnike i ako je potrebno jezične nastave radi osposobljavanja za praćenje redovitog školovanja.

U 2007. Europska komisija zatražila je od Suda pravde Europske zajednice (sada Suda pravde Europske unije) da utvrdi da li Grčka ispunjava svoje obveze u pogledu prijema izbjeglica. U presudi od 19. travnja 2007. (predmet C-72/06), Suda pravde Europske zajednice utvrdio je kako Grčka ne ispunjava svoje obveze iz Direktive o prihvatu. Grčke su vlasti naknadno tu Direktivu implementirale u svoje zakonodavstvo.

Dana 3. studenog 2009. Europska komisija uputila je Grčkoj dopis kojim ju izvješćuje o pokretanju novih postupaka protiv nje.

 1. Direktiva Vijeća 2005/85/EZ od 1. prosinca 2005. o minimalnim standardima za postupke priznavanja i oduzimanja izbjegličkog statusa u državama članicama („Direktiva o postupku”), koja je stupila na snagu danom objave u Službenom listu (OJ L 326/13 od 13. prosinca 2005.), jamči slijedeća prava:

- zahtjev za azil ne može biti odbijen iz razlog što nije podnesen u najkraćem mogućem roku; osim toga, zahtjevi moraju biti ispitani pojedinačno, objektivno i nepristrano;
- tražitelji azila imaju pravo ostati u državi članici do donošenja rješenja o njihovom zahtjevu za azil;
- države članice su dužne osigurati da odluke o zahtjevima za azil budu u pisanom obliku i da, ako zahtjev bude odbijen, odluka sadrži razloge odbijanja te pouku o pravnom lijeku;
- tražitelji azila moraju biti obaviješteni o postupku koji će uslijediti, o svojim pravima i obvezama, i o konačnoj odluci nadležnog tijela;
- tražiteljima azila mora biti osiguran prevoditelj radi podnošenja zahtjeva nadležnim tijelima ukoliko je to potrebno;
- tražiteljima azila ne smije biti uskraćeno pravo komuniciranja s UNHCR-om; općenito, države članice moraju omogućiti UNHCR-u pristup tražiteljima azila, uključujući i onima u pritvoru, kao i informacije o podnijetim zahtjevima za azil i postupcima, te im osigurati mogućnost da pred nadležnim tijelom iznesu svoje stavove;
- tražiteljima azila mora biti dana mogućnost da o vlastitom trošku angažiraju pravnog savjetnika radi učinkovitog zastupanja; u slučaju da nadležno tijelo odbije zahtjev za azil, države članice moraju osigurati besplatnu pravnu pomoć tražiteljima na njihov zahtjev; ovo pravo može biti ograničeno (izbor pravnih savjetnika ograničen je na pravne savjetnike izričito određene nacionalnim propisom, moguće je ulagati žalbe samo u slučajevima u kojima postoji vjerojatnost za uspjeh, a besplatna pravna pomoć ograničena je na tražitelje koji nemaju dovoljno sredstava).

Europska komisija pokrenula je u veljači 2006. pred Sudom pravde Europske zajednice (sada Sudom pravde Europske unije) postupak protiv Grčke zbog neispunjavanja svojih obveza, i postupovnih manjkavosti u grčkom sustava azila. Nakon implementacije Direktive o postupku u grčko zakonodavstvo u srpnju 2008., slučaj je izbrisan s popisa.

Dana 24. lipnja 2010. Europska komisija pokrenula je pred Europskim sudom postupak protiv Belgije iz razloga što belgijske vlasti nisu u potpunosti implementirale Direktivu o postupku – prvenstveno u dijelu koji se odnosi na obvezu glede održavanja osobnih razgovora s tražiteljima azila. U svom prijedlogu izmjena i dopuna Direktive o postupku, koji je predstavljen 21. listopada 2009. (COM (2009) 554 konačan), Komisija je predložila strožu obvezu obavještavanja podnositelja zahtjeva. Također je predloženo potpuno i ex nunc preispitivanje prvostupanjske odluke od strane suda ili tribunala i precizirano je da djelotvoran pravni lijek mora obuhvaćati kako činjenice tako i materijalnopravna pitanja. Nadalje, izmjene obuhvaćaju odredbe koje propisuju suspenzivan učinak žalbe. Predložene izmjene i dopune imaju za cilj usuglašavanje sudske prakse u pogledu načela kao što je pravo na obranu, jednakosti sredstava, te pravo na učinkovitu sudsku zaštitu.

 1. Direktiva Vijeća 2004/83/EZ od 29. travnja 2004. o minimalnim standardima za kvalifikaciju i status državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva kao izbjeglica ili osoba kojima je iz drugih razloga potrebna međunarodna zaštita i o sadržaju dodijeljene zaštite („Direktiva o kvalifikaciji”). Ista je stupila na snagu dvadesetog dana nakon objave u Službenom listu (OJ L 304 od 30. rujna 2004.).

Ova Direktiva sadrži niz kriterija za priznanje izbjegličkog statusa i kriterija na temelju kojih se priznaje pravo na supsidijarnu zaštitu, kao i sva prava povezana s dodjelom tih statusa. Direktiva uvodi usklađen sustav privremene zaštite za osobe koje nisu obuhvaćene Ženevskom konvencijom, ali kojima je ipak potrebna međunarodna zaštita, kao npr. žrtvama rasprostranjenog nasilja ili građanskog rata.

Sud pravde Europske zajednice (sada Sud pravde Europske unije) donio je dvije odluke koje se odnose na Direktivu o kvalifikaciji: presuda Elgafaji (C-465/07) od 17. veljače 2009. i presuda Salahadin Abdulla i drugi od 02. ožujka 2010. (zajednički predmet C-175, 176, 178 i 179/08).

C.  Važni tekstovi Povjerenika za ljudska prava Vijeća Europe

 1. Osim izvješća objavljenih nakon njegova posjeta Grčkoj (vidi st. 160. ove presude), Povjerenik je izdao preporuku „koja se odnosi na prava stranaca koji žele ući u državu članicu Vijeća Europe i izvršavanje naloga za protjerivanje“, od 19. rujna 2001., u kojem se, inter alia, navodi:

„1. Svatko će se po dolasku na granicu neke od država članica tretirati uz dužno poštivanje ljudskog dostojanstva, a ne se automatski smatrati kriminalcem ili prevarantom.

2. Po dolasku, svatko čije je pravo ulaska sporno treba biti saslušan, uz eventualnu pomoć prevoditelja čiji će troškovi biti podmireni od strane države u koju je došao, a sve kako bi mogao podnijeti zahtjev za azil. To obuhvaća pravo osobe da po otvaranju predmeta bude uredno obaviješten, na jeziku koji razumije, o postupku koji treba uslijediti. Praksa protjerivanja „s ulaznih vrata“ nije prihvatljiva.

3. U pravilu ne bi trebalo biti nikakvih ograničenja slobode kretanja. Gdje god je to moguće pritvor mora biti zamijenjen drugim nadzornim mjerama, kao što su jamstvo ili osiguranje uz jamstvo ili drugim sličnim mjerama. Ukoliko pritvor predstavlja jedini način osiguranja fizičkog prisustva stranca, isti ne smije biti trajno pritvoren u policijskoj postaji ili zatvoru, osim ako ne postoji drugo praktično rješenje, u kojem slučaju takav pritvor ne može trajati duže nego što je potrebno da se organizira premještaj u neki od specijaliziranih prihvatnih centara.

...

9. Ni u kojem slučaju prihvati centri ne smiju biti ustrojeni kao zatvori.

...

11. Vrlo je važno da ulaganje pravnog lijeka u smislu odredbe članka 13. Europske konvencije ne predstavlja samo teoretsko pravo zajamčeno zakonom, već da se to pravo u praksi i koristi kada osoba tvrdi da su nadležna tijela postupila protivno pravilima zajamčenim Konvencijom ili postoji vjerojatnost da će tako postupiti. Pravo na ulaganje djelotvornog pravnog lijeka mora biti zajamčeno svima koji žele osporavati odluku o protjerivanju ili nalog o vraćanju. Pravni lijek mora imati suspenzivan učinak izvršenja naloga o protjerivanju, prvenstveno u slučajevina iz članaka 2. i 3. Europske konvencije.”

III.  MJERODAVNO PRAVO I SUDSKA PRAKSA U GRČKOJ

A. Uvjeti za prijem tražitelja azila

1. Prebivalište           

 1. Uvjete za prijem tražitelja azila u Grčkoj prvenstveno regulira Predsjednička uredba („PD”) br. 220/2007 kojom je u grčko zakonodavstvo implementirana Direktiva o prijemu. Odredbe tog teksta od značaja za ovu presudu sažete su u nastavku.
 2. Tijelo nadležno za zaprimanje i razmatranje zahtjeva za azil tražitelju izdaje iskaznicu odmah nakon provjere rezultata otisaka prstiju, a u svakom slučaju ne kasnije od tri dana nakon što je zahtjev za azil podnesen, i to bez naknade. Ova iskaznica, koja se naziva ružičastom iskaznicom, omogućava tražitelju da ostane u Grčkoj tijekom razdoblja u kojem se razmatra zahtjev za azil. Iskaznica vrijedi šest mjeseci, a obnovljiva je sve do donošenja konačne odluke o osnovanosti zahtjeva (članak 5. st. 1.).
 3. Na temelju članka 12. st. 1. i 3. nadležna tijela dužna su poduzeti odgovarajuće mjere radi osiguranja materijalnih uvjeta za prijem tražitelja azila. Moraju se osigurati minimalni standardi koji će odgovarati zdravstvenom stanju tražitelja azila i biti dovoljni za uzdržavanje i za zaštitu njihovih temeljnih prava. Ove mjere poduzet će se onda kada je riječ o osobama slabog imovnog stanja.
 4. Tražitelj azila koji nema dom odnosno dovoljno sredstava za osiguranje smještaja bit će smješten u prihvatni centar ili na neko drugo slično mjesto nakon podnošenja zahtjeva za azil nadležnom tijelu (članak 6. st. 2.). Prema podacima grčkog Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, u 2009. godini u zemlji je bilo ustrojeno četrnaest prihvatnih centara s kapacitetom za 935 osoba. Od toga je šest centara predviđeno za smještaj maloljetnika bez pratnje.
 5. Tražiteljima azila koji se žele zaposliti izdaje se privremena radna dozvola sukladno uvjetima propisanim Predsjedničkom uredbom br. 189/1998 (članak 10. st. 1. PD br. 220/2007). Članak 4. c) Predsjedničke uredbe br. 189/1998 propisuje kako će nadležno tijelo izdati radnu dozvolu nakon što utvrdi da za to radno mjesto nema zainteresiranih „grčkih državljana, građana Europske unije, osoba kojima je dodijeljen izbjeglički status, osoba grčkog podrijetla i slično”.
 6. Tražiteljima azila dostupni su strukovni programi obuke pod istim uvjetima kao i grčkim državljanima (članak 11.).
 7. Ukoliko je riječ o osobama slabog imovnog stanja koje nisu osigurane, tražitelji azila imaju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu i bolničko liječenje. Primarna zdravstvena zaštita također je besplatna (članak 14. PD br. 220/2007).

2. Pritvor

 1. Kad je administrativno protjerivanje stranca dopušteno temeljem članka 76(1) Zakona br. 3386/2005 (vidi st. 119. ove presude) zbog sumnje da stranac namjerava pobjeći, odnosno da predstavlja prijetnju za javni red ili na bilo koji drugi način ometa postupak vraćanja ili protjerivanja, moguće je odrediti privremeno zadržavanje u roku od tri dana od dana donošenja odluke o protjerivanju (članak 76 (2)). Do stupanja na snagu Zakona 3772/2009 administrativno zadržavanje trajalo je do tri mjeseca. Sada je rok šest mjeseci, a u određenim okolnostima može se produljiti za narednih dvanaest mjeseci.
 2. Žalba Vrhovnom upravnom sudu protiv naloga o pretjerivanju ne odgađa izvršenje rješenje o pritvoru (članak 77. Zakona br. 3386/2005).
 3. Članak 76(1) predviđa da se po dolasku u atensku zračnu luku osobe zadržavaju u centru smještenom pored zračne luke. U ostalim dijelovima zemlje osobe se zadržavaju u prihvatnim centrima za azilante odnosno u policijskim postajama.
 4. Sukladno odredbi članka 13. st. 1. Predsjedničke uredbe br. 90/2008, podnošenje zahtjeva za azil nije kazneno djelo i ne opravdana nužno zadržavanje tražitelja azila bez obzira da li je isti u zemlju ušao ilegalno.

B.  Postupak za dodjelu azila

1. Primjenjive odredbe

 1. Odredbe koje se primjenjuju u rješavanju zahtjeva za azil sadržane su u Predsjedničkoj uredbi br. 61/1999 o priznanju izbjegličkog statusa, vraćanju i protjerivanju stranaca, boravišnim dozvolama za članove obitelji, uvjetima suradnje s UNHCR-om; u Predsjedničkoj uredbi br. 90/2008 kojom je implementirana Direktiva o postupcima 2005/85, te izmjenama i dopunama Predsjedničke uredbe br. 81/2009.

(a) Pristup postupku

 1. Svi državljani trećih zemalja i osobe bez državljanstva imaju pravo podnijeti zahtjev za azil. Tijela nadležna za zaprimanje i razmatranje zahtjeva za azil dužna su osigurati svim punoljetnim osobama mogućnost da iskoriste svoje pravo na podnošenje zahtjeva za azil uz uvjet da se tražitelji azila osobno jave nadležnom tijelu (članak 4. st. 1. PD br. 90/2008).
 2. Nadležna tijela dužna su tražitelje azila odmah upoznati s njihovim pravima i obvezama i u tu će im svrhu predati brošuru tiskanu na jeziku koji razumiju, a u kojoj se opisuje postupak razmatranja zahtjeva za azil te sva prava i obveze tražitelja azila. Za slučaj da tražitelj azila ne razumije niti jedan jezik na kojem je brošura tiskana ili je nepismen, isti će usmeno biti upoznat sa sadržajem brošure uz pomoć prevoditelja (članak 1. st. 6. PD 61/1999 i članak 8. st. 1. a) PD br. 90/2008).
 3. Informativna brošura izrađena je u suradnji sa UNHCR-om, a izdaje se na šest različitih jezika (arapski, engleski, francuski, grčki, perzijski i turski).
 4. Kada tražitelj azila stigne u međunarodnu zračnu luku u Ateni, gore navedene informacije dužne su im pružiti sigurnosne službe u zračnoj luci. Za tumačenje će se pobrinuti prevoditelji iz policijske postaje Attica, nevladinih organizacije ili osoblje zračne luke.
 5. Tražitelji azila dužni su surađivati s nadležnim tijelima (članak 9. st. 1. PD br. 90/2008). Osobito su dužni obavijestiti nadležna tijela o svakoj promijeni adrese stanovanja (članak 6. st. 1. PD br. 220/2007).
 6. Ukoliko to nisu učinili u samoj zračnoj luci, tražitelji azila dužni su, u subotu, prijaviti se Uredu za strance Policijske uprave Attica radi podnošenja zahtjeva za azil. Stupanjem na snagu Predsjedničke uredbe br. 81/2009 (članak 1.) podnošenje zahtjeva za azil je decentralizirano te je zahtjeve moguće podnijeti u pedeset dvije policijske postaje diljem zemlje.
 7. Tražitelji azila koji su podnijeli zahtjev za azil u zračnoj luci dužni su u roku od tri dana prijaviti prebivalište Policijskoj upravi Attica.
 8. Tražitelji azila bit će pozvani u policijsku postaju radi obavijesnog razgovora tijekom kojeg mogu biti zastupani po punomoćniku. Obavijesni razgovor održat će se u prisustvu prevoditelja, a tražitelji azila bit će dužni potvrditi podatke sadržane u zahtjevu za azil, zatim dati svoje osobne podatke kao i podatke kojim su putem došli u Grčku i razloge bijega iz zemlje podrijetla (članak 10. st. 1. PD br. 90/2008).

(b) Razmatranje zahtjeva za azil u prvom stupnju

 1. Do 2009. policijski službenik je bio dužan nakon obavljenog obavijesnog razgovora proslijediti zahtjev za azil jednom od tri savjetodavna povjerenstva za izbjeglice ustrojena pri Ministarstvu javnog reda (sada Ministarstvo civilne zaštite) radi davanja mišljenja. Povjerenstva su bila sačinjena od policijskih službenika i općinskih dužnosnika, a u nekim slučajevima UNHCR je sudjelovao kao promatrač. Povjerenstvo kojem je zahtjev za azil upućen sastavljalo bi mišljenje u obliku internog izvješća koje se prosljeđivalo Policijskoj upravi Attica koja bi potom donosila odluku o osnovanosti zahtjeva.
 2. Predsjednička uredba br. 81/2009 je osigurala decentralizaciju postupanja po zahtjevima za azil u prvom stupnju te ustrojila savjetodavna povjerenstva za izbjeglice u pedeset i dvije policijske postaje diljem zemlje (članak 3). Postupak razmatranja zahtjeva se kao takav nije mijenjan već se sada odvija u pedeset i dvije policijske postaje diljem zemlje.
 3. Odluke se donose pojedinačno, nakon brižljive, objektivne i nepristrane ocjene osnovanosti pojedinog zahtjeva. Nadležna tijela precizno i detaljno skupljaju podatke o općem stanju zemlje podrijetla tražitelja azila i to iz povjerljivih izvora, kao npr. od UNHCR-a (članak 6. st. 2. PD br. 90/2008). U svakoj fazi postupka podnositeljima zahtjeva za azil osigurana je usluga prevoditelja na trošak države (članak 8. st. 1. b) PD 90/2008).
 4. Tražitelji imaju pravo angažirati pravnog ili nekog drugog savjetnika o vlastitom trošku (članak 11. st. 1. PD br. 90/2008).
 5. Odluka o osnovanosti zahtjeva dostavlja se tražitelju osobno ili na ruke njegovog odnosno njenog odvjetnika ili pravnog zastupnika (članak 8. st. 1. d) PD br. 90/2008). S tim u svezi u točci 10. Informativne brošure navodi se:

„... [Ružičasta] iskaznica mora sadržavati podatak o adresi koju ste prijavili kao svoje prebivalište ili adresu prihvatnog centra u kojem ste smješteni. Odluka o osnovanosti zahtjeva bit će dostavljena na navedenu adresu; stoga je važno bez odgode obavijestiti policiju o svakoj promjeni adrese.”

 1. Ukoliko je adresa nepoznata, odluka o zahtjevu dostavlja se na oglasnu ploču općine u kojoj se nalazi sjedište ureda kojem je podnesen zahtjev za azil, i UNHCR-u (članak 7. st. 2. PD br. 90/2008).
 2. Ukoliko tražitelj nije zastupan po punomoćniku, pismena se dostavljaju na jeziku za koji se smatra da bi ga isti mogao razumjeti (članak 8. st. 1. e) PD 90/2008).

(c) Žalbe protiv odluka kojima se zahtjev odbija

 1. Do 2009. savjetodavno povjerenstvo za izbjeglice u drugom je stupnju rješavalo zahtjeve za azil koji su bili odbijeni u prvom stupnju (članak 25. PD br. 90/2008). UNHCR je sudjelovao u povjerenstvima (članak 26. PD br. 90/2008). Nakon toga moglo se zatražiti od Vrhovnog upravni sud ukidanje odluke. Člankom 5. PD br. 81/2009 ukinuta je drugostupanjska uloga savjetodavnih povjerenstava za izbjeglice. Od 2009. žalbe na prvostupanjske odluke izravno se ulažu Vrhovnom upravnom sudu. U srpnju 2009. UNHCR je donio odluku da više neće sudjelovati u postupku.
 2. Ukoliko tražitelj nije dobio relevantne informacije u pisanom obliku, odluka kojom se zahtjev odbija mora sadržavati uputu o pravnom lijeku odnosno uputu o pravu na ulaganje žalbe, rok za žalbu i posljedice propuštanja roka (članak 7. st. 3. i 8. stavak 1. e) PD 90/2008).
 3. Žalbe Vrhovnom upravnom sudu ne odgađaju izvršenje naloga za izgon koji je sadržan u odluci kojom se odbija zahtjev za azil. Međutim, stranci imaju pravo uložiti žalbu na nalog za izgon u roku od pet dana od dana zaprimanja odluke kojom se odbija zahtjev za azil. Odluka se mora donijeti unutar tri radna dana od dana kad je žalba uložena. Ova žalba ne odgađa izvršenje odluke o izgonu. Ako odluka o izgonu sadrži i rješenje o pritvoru, žalba odgađa izvršenje naloga za izgon, ali ne i rješenje o pritvoru. (članak 77. Zakona br. 3386/2005).
 4. Tražitelji azila imaju pravo na pravnu pomoć prilikom ulaganja žalbe Vrhovnom upravnom sudu pod uvjetom da žalbe nisu očigledno nedopuštene ili neosnovane (članak 11. st. 2. PD br. 90/2008).

(d) Zaštita od protjerivanja (refoulement)

 1. Zakon br. 3386/2005 koji je izmijenjen i dopunjen Zakonom br. 3772/2009 (članak 76(1) c), predviđa upravno protjerivanje stranaca posebno u slučaju kada njihov boravak u Grčkoj predstavlja prijetnju javnom redu ili nacionalnoj sigurnosti. Smatrat će se da stranci predstavljaju takovu prijetnju ukoliko su protiv njih pokrenuti kazneni postupci zbog kaznenih djela za koje je propisana kazna zatvora od tri mjeseca i više. Protuzakonito napuštanje zemlje uz korištenje krivotvorene putovnice ili drugih putnih isprava predstavlja kazneno djelo u smislu odredbe članaka 83(1) i 87(7) Zakona br. 3386/2005.
 2. Međutim, odredbe ovog Zakona (članak 1 c) i 79 d)) ne odnose se na tražitelje azila i izbjeglice. Tražitelji azila mogu ostati u zemlji sve do okončanja upravnog postupka u kojem se razmatra osnovanosti njihovog zahtjeva i ne mogu biti protjerani ni na koji način (članak 1. st. 1. PD br. 61/1999 i članak 5. st. 1. PD br. 90/2008).

(e) Odobrenje boravka iz humanitarnih razloga i supsidijarna zaštita

 1. U iznimnim slučajevima, iz humanitarnih razloga, Ministar javnog poretka (sada Ministar civilne zaštite) može odobriti privremeni boravak strancu kojem je odbijen zahtjev za dodjelu izbjegličkog statusa do trenutka dok povratak u zemlju podrijetla ne bude siguran (članak 25(6) Zakona br. 1975/1991). Kad se odobrenje daje iz humanitarnih razloga kriteriji koji se moraju uzeti u obzir su objektivna nemogućnost izručenja ili vraćanja stranca u zemlju podrijetla zbog više sile, kao npr. zdravstveni razlozi, međunarodni bojkot zemlje podrijetla, građanski rat u kojem se krše ljudska prava, odnosno bojazan da će se sa strancem u zemlji podrijetla postupiti protivno odredbi članka 3. Konvencije (clanak 8. st. 2. PD br. 61/1999). U posljednjem slučaju Vrhovni upravni sud zauzeo je mišljenje da su upravna tijela dužna paziti na zlouporabu članka 3. Konvencije te da ta dužnost predstavlja obvezu, a ne opciju (vidi na primjer presudu br. 4055/2008 i br. 434/2009).
 2. Supsidijarna zaštita zajamčena je Predsjedničkom uredbom br. 96/2008 kojom je u grčko zakonodavstva implementirana Direktiva 2004/83/EZ o minimalnim standardima za kvalifikaciju i status državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva kao izbjeglica ili osoba kojima je iz drugih razloga potrebna međunarodna zaštita i o sadržaju dodijeljene zaštite.

(f) Tekuće reforme u postupku azila

 1. Nakon parlamentarnih izbora održanih u Grčkoj u listopadu 2009. nova Vlada imenovala je stručno povjerenstvo radi davanja mišljenja o reformi sustava azila u toj zemlji. Povjerenstvo sastavljeno od stručnjaka iz Ministarstava civilne zaštitu, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravstva, UNHCR-a, grčkog Vijeća za izbjeglice, Ureda pučkog pravobranitelja i akademika predložilo je izmijene i dopune postojećeg zakona i sudske prakse iznoseći prijedloge koji se odnose na sastav i modus operandi novog javnog tijela koje bi bilo nadležno rješavati zahtjeve za azil, a koje ne bi kao do sada činili policijski službenici već službenici u javnoj upravi. Također je predloženo vraćanje drugostupanjske uloge savjetodavnim povjerenstvima za izbjeglice.
 2. Prijedlozi stručnog povjerenstva dostavljeni su grčkoj vladi dana 22. prosinca 2009. radi izrade nacrta zakona. Predsjednik grčke vlade George Papandreou, na konferenciji za novinare održanoj 20. siječnja 2010., uz sudjelovanje Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice Antonia Guterresa, istaknuo je kako je cilj reforme zakonodavnog okvira „usuglašavanje zakona s Konvencijom o izbjeglicama iz 1951. i s pravom Europske unije”.

2. Statistički podaci o azilu u Grčkoj

 1. Prema statističkim podacima UNHCR-a, 2008. Grčka se nalazila na sedmom mjestu država članica Europske unije po broj zaprimljenih zahtjeva za dodjelu azila, s ukupno 19,880 zaprimljenih zahtjeva u toj godini (dok je u 2009. godini bilo 15,930 zahtjeva) (Prosjek i trendovi azila u razvijenim zemljama, 2009). 88% stranih državljanina koji su 2009. ušli u Europsku uniju, ušlo je kroz Grčku.
 2. Prema izvješću UNHCR-a za 2008. u prvom stupnju pozitivno je riješeno 0.04% zahtjeva za dodjelu izbjegličkog statusa sukladno Ženevskoj konvenciji (jedanaestero ljudi) i 0.06% zahtjeva za humanitarnu ili supsidijarnu zaštitu (osamnaestero ljudi) (UNHCR, Promatranje Grčke kao zemlje azila, 2009). Uloženo je 12,095 žalbi protiv odluka kojima se zahtjevi odbijaju. Usvojeno je 25 žalbi osoba kojima je potom dodijeljen izbjeglički status u smislu Ženevske konvencije i 11 žalbi koje se odnose na humanitarne razloge i supsidijarnu zaštitu. Ulaganje žalbe bilo je uspješno u 2.87% odnosno 1.26% slučajeva. Usporedbe radi u 2008. prosječno je pozitivno riješeno 2% zahtjeva u pet od šest zemalja koje uz Grčku zaprime najveći broj zahtjeva za azil (Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija, Švedska i Njemačka) (UNHCR, Globalni trendovi 2008. – izbjeglice, azilanti, povratnici, prognanici i osobe bez državljanstva).
 3. Do 2009., 95% zahtjeva za azil obrađeno je u Policijskoj upravi Attica. Otkako je razmatranje zahtjeva za azil decentralizirano i raspoređeno na policijske uprave diljem zemlje, Policijska uprava Attica zaprimila je 79% zahtjeva.

IV MJERODAVNO PRAVO I SUDSKA PRAKSA U BELGIJI

 1. Zakon o strancima predviđa različite faze postupka dodijele azila. Za osobe koje podnose zahtjev za azil temeljem Dublinske uredbe mjerodavne su nastavno navedene odredbe.

A.  Ured za strance

 1. Ured za strance je upravno tijelo nadležno za postupanje po zahtjevu za azil nakon provjere podnositelja zahtjeva u Eurodac bazi podataka. Ured je također nadležan za obavljanje obavijesnih razgovora s tražiteljima azila kako bi, po ispitivanju okolnosti slučaja, utvrdio da li je Belgija u smislu Dublinske uredbe zemlja odgovorna za razmatranje zahtjeva za azil. Ovi aspekti postupka regulirani su poglavljem 51/5 Zakona o strancima.
 2. Po obavljenom obavijesnom razgovoru Ured za strance popunjava Dublinski obrazac zahtjeva. Obrazac sadrži dio koji se odnosi na opće podatke o tražitelju azila i dio koji se odnosi na potankosti dolaska u Belgiju, zdravstveno stanje i razloge dolaska u Belgiju. Ne postoji odredba da tražitelji azila imaju prvo na prisustvo odvjetnika tijekom obavijesnog razgovora.
 3. Kad Ured za strance utvrdi da postoji odgovornost Belgije za postupanje po zahtjevu u smislu kriterija propisanih Dublinskom uredbom ili primjenom posebnih odredbi, ili zato što je protekao rok za transfer (pozitivna odluka), isti će proslijediti Uredu Generalnog tajnika za izbjeglice i osoba bez državljanstva („CGRSP“), tijelu koje je u Belgiji nadležno za ispitivanje osnovanosti zahtjeva za azil.
 4. Kad Ured za strance utvrdi da Belgija nije odgovorna za razmatranje zahtjeva za azil (negativna odluka) , isti će proslijediti državi članici koja je odgovorna za rješavanje zahtjeva. Ukoliko država članica izričito ili prešutno prihvati odgovornost za postupanje po zahtjevu, Ured za strance donijet će odluku kojom se odbija zahtjev za azil uz rješenje kojim se odbija dodjela boravišne dozvole te će izdati nalog za napuštanje zemlje.
 5. Negativna odluka kojom se nalaže transfer tražitelja azila mora sadržavati obrazloženje. Kada se transfer odnosi na Grčku, razlozi za izdavanje naloga za napuštanje zemlje temelje se na pretpostavci da Grčka poštuje svoje obveze kao članica Unije kao i ostale međunarodne obveze vezane uz pitanja azila te na činjenici da pozivanje na suverenitetnu klauzulu nije obvezatno u smislu Dublinske uredbe. U pojedinim slučajevima razlog može predstavljati činjenica da je podnositelj zahtjeva propustio dokazati konkretne posljedice općeg stanja i svoje osobne situacije.
 6. Nisu raspoloživi točni statistički podaci na temelju kojih bi se mogao utvrditi postotak slučajeva u kojem Ured za strance primjenjuje suverenitetnu klauzulu. Pozitivne odluke nisu specificirane. Prema podacima iz izvješća Ureda za strance za 2009. proizlazi da je u toj godini Belgija izdala 1,116 zahtjeva za preuzimanje postupanja ostalim državama članicama, od kojih je 420 upućeno Grčkoj, dok je ukupno 166 zahtjeva za azil proslijeđeno Uredu Generalnog tajnika za izbjeglice i osoba bez državljanstva („CGRSP“).
 7. Dok se utvrđuje koja je od država članica odgovorna za postupanje po zahtjevu za azil, stranac može biti zadržan ili pritvoren koliko god je potrebno za donošenje odluke, ali ne duže od mjesec dana.

B. Žalbeni odbor za strance

 1. Protiv odluke Ureda za strance koje se odnose na odobrenje boravka moguće je uložiti žalbu Žalbenom odboru za strance. Žalbeni odbor za strance je upravni sud ustrojen Zakonom od 15. rujna 2006. kojim je ukinut Conseil d’Etat i ustrojen Žalbeni odbor za strance. Žalbeni odbor za strance preuzeo je ulogu Conseil d’Etat u sudskim sporovima koji se odnose na strance kao i sporove iz nadležnosti Žalbenog odbora za izbjeglice.
 2. Žalba protiv naloga kojim se određuje napuštanje zemlje nema suspenzivan učinak. Zakonom je propisana mogućnost podnošenja zahtjeva za odgodu izvršenja tog naloga. Zahtjev kojim se predlaže odgoda izvršenja naloga za napuštanje zemlje mora se podnijeti prije ili najkasnije u isto vrijeme kao i žalba protiv samog naloga.

1. Odgoda izvršenja naloga po hitnom postupku

 1. U slučaju postojanja neposredne opasnosti, sukladno odredbi članka 39/82 Zakona o strancima, zahtjev za odgodu izvršenja naloga za napuštanje zemlje može se rješavati po hitnom postupku. Žalbeni odbor za strance odobrit će zahtjev ukoliko smatra da su razlozi za pobijanje naloga osnovani i ako postoji vjerojatnost da će izvršenje naloga uzrokovati ozbiljnu i nepopravljivu štetu za tražitelja. Zahtjev za odgodu izvršenja mora se podnijeti najkasnije u roku od pet dana, ali ne prije proteka roka od tri radna dana od dana zaprimanja naloga za napuštanje zemlje. Prije Zakona od 6. svibnja 2009. koji je stupio na snagu 25. svibnja 2009. rok je bio dvadeset i četiri sata. Zahtjev za odgodu izvršenja naloga koji se podnosi u hitnim postupcima odgađa izvršenje naloga za napuštanje zemlje.
 2. Članak 39/82 (4) propisuje da Žalbeno vijeće za strance mora ispitati zahtjev za odgodu izvršenja naloga za napuštanje zemlje po hitnom postupku u roku od četrdeset osam sati od primitka istog. Ako predsjednik odjela ili raspravni sudac u propisanom roku ne donesu odluku o osnovanosti zahtjeva, o tome će se izvijestiti prvog predsjednika ili predsjednika suda koji moraju donijeti odluku u roku od sedamdeset dva sata od zaprimanja zahtjeva. Oni su ovlašteni i sami ispitati slučaj i donijeti odluku.
 3. Prema sudskoj praksi Conseil d’Etat, koju je preuzelo i Žalbeno vijeće za strance, lišenje slobode samo po sebi predstavlja dovoljan razlog za odgodu izvršenja naloga bez određivanja točnog datuma deportacije.

2. Ispitivanje osnovanosti

 1. Žalbeno vijeće za strance potom ocjenjuje zakonitost pobijanog rješenja na temelju članka 39/2 (2) Zakona o strancima, i utvrđuje temelji li se odluka upravnog tijela na činjenicama utvrđenim u tijeku postupka, sadrži li odluka materijalne i formalne razloge, jesu li utvrđene činjenice ispravno protumačene, je li došlo do bitnih povreda odredaba postupka u pogledu ništavosti ili zlouporabe ovlaštenja (vidi, na primjer, Žalbeno vijeće za strance, presuda br. 14.175 od 31. srpnja 2008.).
 2. Ako je zahtjev za odgodu izvršenja rješenja odbijen, a podnositelj zahtjeva deportiran, postupak o ocjeni osnovanosti zahtjeva nastavlja i dalje teći. Žalbeno vijeće za strance može odbaciti žalbu protiv rješenja za napuštanje zemlje i to na temelju činjenice da se tražitelj više ne nalazi u zemlji pa nema pravni interes pobijati rješenje o odgodi izvršenja (presuda br. 28.233 od 29. svibnja 2009.; vidi također presudu br. 34.177 od 16. studenoga 2009.).

3. Sudska praksa Žalbenog vijeća za strance u slučajevima “Dublin”

 1. Azilanti su u travnju 2008. po prvi puta prijavili poteškoće u pokretanju postupka dodjele azila u Grčkoj. U presudi br. 9.796 od 10. travnja 2008. Žalbeno vijeće za strance donijelo je po hitnom postupku odluku o odgodi izvršenja rješenja o izručenju Grčkoj sukladno Dublinskoj uredbi jer grčke vlasti nisu odgovorile na zahtjev za preuzimanje postupanja po zahtjevu za azil, a Ured za strance nije tražio dodatna jamstva. Žalbeno vijeće za strance utvrdilo je da prešutni dogovor nije uspio pružiti dovoljna jamstva za uspješnu obradu zahtjeva za azil od strane grčkih vlasti. Međutim, od ožujka 2009. Ured za strance više ne traži takva jamstva i odlučuje na temelju prešutnog sporazuma. Žalbeno vijeće za strance više ne dovodi u pitanje takav pristup, s obzirom da je Grčka implementirala u svoje zakonodavstvo Direktivu o kvalifikaciji i Direktivu o postupku.
 2. Prilikom donošenja rješenja za napuštanje zemlje, Žalbeno vijeće za strance prvenstveno će uzeti u obzir činjenice koje je Ured za strance utvrdio tijekom Dublinskog obavijesnog razgovora i činjenice sadržane u spisu predmeta. Naknadno dostavljeni dokazi, uključujući i isprave opće prirode, koji su dostavljeni tijekom Dublinskog ispitnog postupka ili u žalbenom postupku protiv rješenja o napuštanju zemlje, neće se nužno razmatrati od strane Žalbenog vijeća za strance jer nisu pravovremeno dostavljeni odnosno nisu sadržani u izjavama tražitelja azila danim Uredu za strance, niti će se automatski smatrati vjerodostojnima (vidi, na primjer, presudu br. 41.482 od 9. travnja 2010. i presudu br. 41.351 od 1. travnja 2010.).
 3. U slučajevima u kojima je Žalbeno vijeće za strance uzelo u obzir međunarodna izvješća u kojima se Dublinski tražitelji azila pozivaju na povrede članka 3. Konvencije zbog nedostataka u postupku dodijele azila, uvjetima pritvora i prijema u Grčkoj, sudska je praksa neujednačena.
 4. U nekim presudama uzeto je u obzir opće stanje u Grčkoj. Na primjer u presudi br. 12.004 i presudi br. 12.005 od 29. svibnja 2008. Žalbeno vijeće za strance zauzelo je stav da je Ured za strance morao cijeniti navode o zlouporabu u Grčkoj:

„Podnositelj zahtjeva kao stranka u postupku pravovremeno je izvijestio protivnu stranku da bi njegovo vraćanje u Grčku predstavljalo, po njegovu mišljenju, povredu članka 3. Konvencije, osobito zbog nečovječnog i ponižavajućeg postupanja kojem je bio podvrgnut i kojem bi po njegovom mišljenju opet bio podvrgnut ukoliko bi bio vraćen u Grčku... Žalbeno vijeće za strance utvrdilo je, ocjenjujući rizike navedene od stane podnositelja zahtjeva za slučaj da isti bude vraćen u Grčku gdje bi bio izložen nečovječnom i ponižavajućem postupanju protivnom članku 3. Konvencije, da su tvrdnje podnositelja zahtjeva utemeljene na čvrstim dokazima sadržanim u prigovoru koji je priopćen protivnoj stani. Protivna strana bi stoga trebala odgovoriti na tvrdnje iznijete u prigovoru te donijeti odluku o osnovanosti prigovora, uvažavajući navedene razloge.”

 1. Na isti način je Žalbeno vijeće za strance u presudi br. 25.962 od 10. travnja 2009., donijelo odluku kojom se odgađa izvršenje rješenja o vraćanju u Grčku navodeći:

„Vijeće smatra da su uvjeti navedeni u izvješću Povjerenika za ljudska prava Vijeća Europe od 4. veljače 2009. (...), i fotografije koje dokazuju tvrdnje o uvjetima pritvaranja tražitelja azila od posebnog značaja. ... Iako je izvješće podnijeto nakon donošenja presuda Žalbenog vijeća za strance i Europskog suda za ljudska prava navedenih u ovoj odluci, iz sadržaja izvješća proizlazi da, unatoč nedavnim nastojanjima da usklade svoju praksu s odgovarajućim europskim standardima u pitanjima azila i temeljnih prava tražitelja azila, grčke vlasti još uvijek nisu u mogućnosti ponuditi tražiteljima azila minimalne standarde prihvata ni samog postupka.”

 1. Druga sudska vijeća imala su drugačiji stav i utvrdila su propust u dokazivanju poveznice između općeg stanja u Grčkoj i osobnih prilika tražitelja. Na primjer u presudi br. 37.916 od 27. veljače 2009., kojom se odbija zahtjev za odgodu izvršenje rješenje o vraćanju u Grčku, Žalbeno vijeće za strance odlučilo je:

[Prijevod Tajništva]

„Tvrdnje koje iznosi podnositelj zahtjeva općenite su naravi i uglavnom se odnose na slučajeve stranaca koji traže međunarodnu zaštitu u Grčkoj, okolnosti u kojima su stranci transferirani i primljeni u Grčku, način na koji su tretirani, način funkcioniranja sustava. Dostavljeni materijali ni na koji način ne dokazuju konkretnu poveznicu koja bi ukazivala da iskazani nedostaci rezultiraju kršenjem načela nonrefoulement od strane Grčke u konkretnom slučaju tražitelja ... Uzimajući u obzir gore navedeno, tražitelj nije dokazao da ga osporavana odluka izlaže nepopravljivoj šteti.”.

 1. U tri predmeta 2009. isto sudsko vijeće zauzelo je oprečne stavove i ukinulo transfere u Atenu, navodeći u obrazloženu da je Ured za strance prilikom donošenja odluke morao uzeti u obzir opću situaciju u Grčkoj. Riječ je o presudama br. 25.959 i br. 25.960 od 10. travnja 2009. i presudi br. 28.804 od 17. lipnja 2009..
 2. Radi ujednačavanja sudske prakse, Predsjednik Žalbenog vijeća za strance sazvao je dana 26. ožujka 2010. plenarnu sjednicu na kojoj su donijete tri presude (presude br. 40.963, br. 40.964 i br. 10.965), a zauzeti stavovi navode se u nastavku:

- Grčka je država članica Europske unije u kojoj postoji vladavina prava, članica je Konvencije i Ženevske konvencije te je dužna poštovati zakone Unije vezane uz pitanje azila;
- pretpostavlja se da će, u skladu s načelom povjerenja unutar Unije, država članica u konkretnom slučaju poštovati svoje obveze (pozivanje na sudsku praksu Suda u predmetu R.S. protiv Ujedinjenog Kraljevstva (presuda.), br. 32733/08, ECHR 2008-...); - da bi se došlo do te pretpostavke podnositelj zahtjeva mora dokazati postojanje realne opasnosti da će u zemlji u koju bude vraćen biti podvrgnut postupanjima koja su u suprotnosti sa člankom 3. Konvencije;
- opće izvješća pouzdanih izvora upućuju na probleme s prijemom azilanata ili protjerivanjem kojem se u nekim državama članicama Europske unije pribjegava iz razloga što postupak azila nje učinkovit u utvrđivanju postojanja tog rizika.

 1. Žalbeno vijeće za strance načelno primjenjuje navedene stavove i kada odlučuje o žalbama kojima se traži ukidanje odluke. Dakle, kada je donijeta odluka kojom se odbija žalba protiv rješenje o napuštanju zemlje iz razloga što je tražitelj azila već vraćen u zemlju podrijetla, spomenutom presudom br. 28.233 od 29. svibnja 2009. ušlo se u analizu navoda tražitelja koji se odnose na kršenje članka 3. Konvencije – i vijeće je odbacilo žalbu jer tražitelj nije dokazao nikakvu konkretnu povezanost između općeg stanja u Grčkoj i njegove konkretne situacije.

C. Conseil d’Etat

 1. Odredbe koje uređuju Conseil d’Etat i ovlasti istog sadržane su u zakonima o Conseil d’Etat usklađenim 12. siječnja 1973.
 2. Odvjetnik može uložiti upravnu žalbu naslovljenu na Conseil d’Etat u roku od trideset dana od dana dostave odluke Žalbenog vijeća za strance.
 3. Kada Conseil d’Etat odluči ispitati žalbu, donijet će odluku kojom utvrđuje žalbu dopuštenom. Žalba će se smatrati dopuštenom ako nije očigledno nedopuštena ili neutemeljena; kad se u žalbi tvrdi da je došlo do povrede materijalnog prava ili pogrešne primjene procesnog prava ili povrede odredaba koje se odnose na ništavost; pod uvjetom da zahtjev nije očigledno neosnovan i da ta pogreška nije mogla utjecati na odluku, usvojit će se žalba i ukinuti odluka; žalba će se ispitati i kada je to potrebno radi osiguranja ujednačenosti sudske prakse.
 4. Žalba nema suspenzivni učinak. Conseil d’Etat odlučuje o dopuštenosti žalbe u roku od osam dana.
 5. Kada Conseil d’Etat utvrdi da je žalba dopuštena, donijet će odluku u roku od šest mjeseci kojom može ukinuti odluku Žalbenog vijeća za strance zbog pogrešne primjene materijalnog prava, povreda odredaba postupku ili zakonskih formalnosti u pogledu ništavosti.
 6. Iz presuda Conseil d’Etat na koje se pozivalo u predmetu proizlazi kako Conseil d’Etat nije ukinuo odluke Žalbenog vijeća za strance navodeći kako nije došlo do povrede odredbe članka 13. Konvencije (vidi na primjer presudu br. 5115 od 15. prosinca 2009.).

D.  Sudovi i tribunali

 1. Odluke Ureda za strance koje se odnose na zadržavanje (nalozi o zadržavanju tražitelja azila u određenom mjestu i nalozi za opetovano zadržavanje) mogu se osporavati pred sudom. Žalbeni sud (Odjel za optužnice) razvio je sudsku praksu prema kojoj se prilikom ocjene osnovanosti zahtjeva moraju uzeti u obzir rizici s kojima bi tražitelj bio suočen u slučaju da ga se vrati u Grčku, te je utvrdio kako se u Grčkoj postupa protivno odredbi članka 3. Konvencije (S.D. protiv Grčke no. 53541/07, 11. lipnja 2009., i Tabesh protiv Grčke, br. 8256/07, 26. studenog 2009.).

V MEĐUNARODNI DOKUMENTI KOJI OPISUJU UVJETE ZADRŽAVANJA I PRIJEMA TRAŽITELJA AZILA TE POSTUPAK AZILA U GRČKOJ

A.  Izvješća objavljena nakon 2006. godine

 1. Nakon 2006. izvješća o uvjetima prijema tražitelja azila u Grčkoj redovito su objavljivale državne, međunarodne i nevladine organizacije.
 2. Popis bitnijih izvješća:

- Izvješće Europskog odbora za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja objavljeno 20. prosinca 2006. nakon posjeta Grčkoj od 27. kolovoza do 9. rujna 2005;
- Izvješće izaslanstva Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) o posjetu Grčkoj (Samos i Atena), Europski parlament, 17. srpnja 2007.;
- Pro Asyl, „Istina je ponekad gorka, ali mora biti rečena – Položaj izbjeglica u Egeju i praksa grčke obalne straže“, listopad 2007.;
- UNHCR, „Azil u Europskoj uniji. Studija o implementaciji Direktive o kvalifikacijama“, studeni 2007.;
- Izvješće Europskog odbora za sprječavanje mučenja objavljeno 8. veljače 2008., nakon posjeta Grčkoj od 20. do 27. veljače 2007.,;
- Amnesty International, „Grčka: zemlja koja nije za tražitelje azila“, 27. veljače 2008.;
- Europsko vijeće za izbjeglice i prognanike (“ECRE”), „Grčka u središtu pozornosti – lutrija azila EU na udaru“, 3. travnja 2008.;
- Norveška organizacija tražitelja azila (“NOAS”), „Kockanje s pravom na azil u Europi – Grčki sustav azila i II Dublinska uredba“, 9. travnja 2008.;
- UNHCR, „Položaj tražitelja azila po povratku u Grčku prema Dublinskoj uredbi“, 15. travnja 2008.;
- Human Rights Watch, „Zastoj na granici – ulaz iračkih i ostalih tražitelja azila i migranata u Europsku uniju preko grčko-turske granice“, studeni 2008.;
- Clandestino, „Dokumentirana migracija: zbrajanje nezbrojivog: podaci i trendovi u Europi“, prosinac 2008;
- Human Rights Watch, „Prepušteni preživljavanju“, prosinac 2008.;
- Cimade, „Pravo na azil: ljudi Dublina II, sudski postupci tražitelja azila podvrgnuti ponovnom puštanju u zemlju prema odredbama Dublina II”, prosinac 2008;
- Povjerenik za ljudska prava Vijeća Europe g. T. Hammarberg podnio je dana 04. veljače 2009. izvješće nakon svog posjeta Grčkoj od 8. do 10. prosinca 2008.;
- Grčko Vijeće za izbjeglice, „Dublinska dilema – Teret dokazivanja i dovođenje u opasnost tražitelja azila”, 23. veljače 2009.;
- Izvješće Europskog odbor za sprječavanje mučenja od 10. lipnja 2009. objavljeno nakon posjeta Grčkoj od 23. do 28. rujna 2008.;
- Austrijski Crveni križ i Caritas, „Položaj osoba koje su iz Austrije vraćene u Grčku sukladno Dublinskoj uredbi. Izvješće o misiji zajedničkog utvrđivanja činjenica s Grčkom (23. – 28. svibanj 2009.)“, kolovoz 2009.;
- Norveški Helsinški odobr („NHC”), NOAS i Aitima, „Izlaz na stražnja vrata: II. Dublinska uredba i nezakonite deportacije iz Grčke”, listopad 2009.;
- Human Rights Watch, „Grčka: nesigurna i nepristupačna obala”, listopad 2009;
- UNHCR, Zapažanja o Grčkoj kao državi azila, listopad 2009.;
- Amnesty International, „Zamka II. Dublinske uredbe: transfer Dublinskih tražitelja azila u Grčku”, ožujak 2010.;
- Nacionalno vijeće za ljudska prava (Grčka), „Uvjeti zadržavanja u policijskim postajama i pritvoru za strance”, travanj 2010.;
- Amnesty International, „Rutinsko privođenje i zadržavanje ilegalnih migranata i tražitelja azila u uvjetima povećanog rizika”, srpanj 2010.

B. Uvjeti u pritvoru

 1. Gore spomenuta izvješća svjedoče o sustavnoj praksi u Grčkoj da se tražitelja azila zadržavaju u pritvoru od nekoliko dana pa do par mjeseci od njihovog ulaska u zemlju. Ta praksa obuhvaća kako tražitelje azila koji po prvi puta dolaze u Grčku tako i one koji se sukladno Dublinskoj uredbi transferiraju u Grčku iz neke od država članica Europske unije. Svjedoci tvrde kako se ne daju nikakve informacije o razlozima zadržavanja u pritvoru.
 2. U svim izvješćima gore spomenutih tijela i organizacija opisani su gotovo jednaki uvjeti u prihvatnim centrima: prenapučenost, nečistoća, skučenost prostora, nedostatak ventilacije, malo ili nimalo mogućnost za šetnju, nedostatak mjesta za opuštanje, neispravni i prljavi madraci, otežan pristup do toaleta, neadekvatnost sanitarnih objekata, nedostatak privatnosti, ograničen pristup zdravstvenoj skrbi. Više ljudi s kojima je obavljen razgovor također je prigovaralo na uvrede, posebice rasistička vrijeđanja od strane osoblja i na fizičko nasilje o strane zatvorskih čuvara.
 3. Tako je primjerice CPT, po svom posjetu Grčkoj od 27. kolovoza do 9. rujna 2005., izvijestio :

„Izgradnja novih objekata za prihvat stranaca (...) predstavlja priliku za Grčku da se približi europskim normama i standardima. Nažalost, vlasti su u većini slučajeva propustile poduzeti mjere radi osiguranja minimalnih standarda i uvjeta glede zdravlja osoba koje, prema izvjestiteljima iz Grčke, uopće nisu osuđene za kaznena djela niti su protiv njih vođeni kazneni postupci, a koje su doživjele traumatična iskustva prije nego što su doputovale u Grčku.”

U veljači 2007. CPT je pregledao 24 policijske postaje i prihvatna centra za migrante kojima upravlja Ministarstvo javnog poretka te je zaključio kako su „osobe lišene slobode u Grčkoj suočene sa stvarnim rizikom da budu zlostavljane od strane policijskih službenika”. Dodao je:

„[Otkako je CPT posljednji puta posjetio Grčku u 2005.] nije došlo do poboljšanja u načinu postupanja s pritvorenicima od strane osoba koje provode zakon. Izaslanstvo CPT-a izvijestilo je o brojnim slučajevima zlostavljanja zatočenih osoba od strane policijskih službenika. Većina zlostavljanja ogleda se u udaranju rukama, nogama i pendrecima, tijekom uhićenja ili tijekom ispitivanja od strane policijskih službenika. (...) U nekim slučajevima, liječnici u sastavu delegacije utvrdili su da su ozljede pritvorenika prouzročene zlostavljanjem od strane policijskih službenika.”

U studenom 2008. Human Rights Watch izrazio je svoju zabrinutost navodeći:

„Iako je grčka policija omogućila Human Right Watch-u nesmetan pristup pritvorima koje smo željeli posjetiti, prikupljena su svjedočenja pojedinih zatvorenika temeljem kojih je utvrđeno alarmantno stanje te slučajevi policijskog zlostavljanja i nehigijenskih uvjeta na mjestima koja nismo bili u mogućnosti posjetiti, kao što su na primjer policijske postaje na državnim granicama, zračnim lukama, Venni i Mitiliniju. Stanje u pritvoru i policijsko zlostavljanje opisano je u tri dijela izvješća te svakako predstavlja primjer nečovječnog i ponižavajućeg postupanja.”

U svom izvješću iz prosinca 2008. Cimade je naveo:

„2003. na Lezbos je stiglo 1,000; 2007. 6,000, a u prvih osam mjeseci 2008. zabilježeno je 10,000 dolazaka (...) Dočekala nas je skupina prosvjednika skandirajući: „ne granicama, ne nacijama, ne izgonu”, dok je desetak prosvjednika zahtijevalo zatvaranje centra u kojem su zadržavani. Ljudi su, mašući rukama kroz ogradu, zazivali za pomoć. U tri velike sobe omeđene ogradom (kavez) bilo je smješteno 85 muškaraca: Afganistanaca, Palestinaca, Somalaca koji su po cijele dane bili zatvoreni i djelovali su strašno zapušteno. Kasna ljeta u grčkoj poprilično su hladna, a ljudi su spavali na golom betonu. Osjetio se strašan smrad koji me podsjetio na prihvatne zone u Roissyu (...). Većina muškaraca bila je zatvorena po nekoliko dana, a neki i mjesecima. Nitko ne razumije zašto je pritvoren. Muškarci su odvojeni od žena i djece. Odlazim na drugi kat: čovjek iz Šri Lanke koji boluje od zarazne bolesti izoliran je i smješten u mali bungalov. Hangar u kojem se nalaze žene i djeca jedini je otvorenog tipa. Ima kreveta, međutim nedovoljno, pa se madraci nalaze na golom betonu. Kraj je ljeta, ali se svi žale da je hladno i da nema dovoljno deka. U zadnjem hangaru, onom za maloljetnike nalazi se dvadeset i pet osoba (...)”

U svom izvješću iz veljače 2009., Povjerenik za ljudska prava Vijeća Europe ističe:

„Tijekom sastanka s Povjerenikom, djelatnici odjela Evros istaknuli su da je 1. prosinca 2008. 449 ilegalnih imigranata bilo pritvoreno u šest različitih pritvora u tom odjelu. Pet najzastupljenijih nacionalnosti su: Iračani (215), Afganistanci (62), Gruzijci (49), Pakistanci (37) i Palestinci (27). Dana 9. prosinca 2008., kada je Povjerenik došao u posjet, u dvije odvojene prostorije nalik na skladište u graničnoj postaji Feres, koja je izgrađena 2000., bilo je pritvoreno 45 mladića, ilegalnih imigranata i to većinom Iračana. (...) Bili su nagurani u sobe, gdje su jedan do drugog spavali i stajali na madracima smještenim na golom betonu ili na betonskoj platformi. Kupaonice su bile prljave i u zastrašujućem stanju. Neki od zatvorenika koji su dobili kožni osip na rukama i jedan koji je dobio osip na stopalima žalili su se da od nadležnih tijela nisu dobili cipele i čistu odjeću. (...) Dana 9. prosinca 2008. nadležno tijelo policije izvijestilo je Povjerenika da se u Kyprinosu (Fylakio) nalazi 320 pritvorenika u sedam soba za pritvor od kojih u većina iranski i afganistanski državljani.”

 1. CPT je u kolovozu i rujnu 2005. posjetio jedan od pritvora pokraj atenske zračne luke kojom je prilikom zabilježio:

„Stanje ćelija u kojima se nalaze pritvorenici zabrinjavajuće je. Službeni kapacitet svake ćelije (površine 9,5 m2) je pet osoba, što je samo po sebi previše. Neki podaci pokazuju da je u više navrata, kao na primjer u svibnju i lipnju 2005. kapacitet popunjenosti bio šest do sedam, pa čak i devet osoba po ćeliji. Pregledom ćelija utvrđeno je kako su izvorno iste bile namijenjene samo za jednu osobu jer su sadržavale po jedno postolje – a svakako ne za više od tri osobe, po mogućnosti da u ćeliji istodobno ne prenoćuje više od dvije osobe. Sanitarni čvor smješten je izvan ćelija, a povjerenstvo je zaprimilo brojne primjedbe da zatvorski čuvari nisu promptno reagirali na upit zatvorenika da koriste toalet; nadalje, pristup tuševima bio je strogo ograničen, a pet osoba iz iste ćelije tvrdilo je kako se nisu tuširali sedam dana, što se moglo i osjetiti po smradu njihova znoja. Povjerenstvo je također razgovaralo sa čovjekom koji je mjesec i pol dana proveo u ćeliji bez da mu je promijenjena odjeća, bez pristupa svježem zraku i bez dane mogućnosti vježbanja ili bilo koje druge aktivnosti.”

U svom slijedećem posjetu Grčkoj 2007. godine, CPT je naznačio kako nisu poduzete nikakve mjere radi poboljšanja uvjeta pritvora te je izvijestio o brojnim slučajevima zlostavljanja pritvorenih osoba od strane policijskih djelatnika u pritvoru za strance koji se nalazi u međunarodnoj zračnoj luci u Ateni:

„U Petru Rali prihvatnom centru za strance, bangladeški državljanin tvrdio je da su ga policijski službenici, koji su mu dodijeljeni kao pratnja u međunarodnoj zračnoj luci u Ateni, šamarali i udarali nogom nakon što je odbio biti deportiran. Nadalje, tvrdio je kako su ga isti gušili, gurali mu prste u oči, savijali mu ruke na leđa, udarali ga nogama po stražnjoj strani bedara, stražnjici i trbuhu nakon čega je pao u nesvijest. Na pregledu koji je obavio jedan od medicinskih članova povjerenstva zabilježene su sljedeće ozljede: mala ogrebotina (oko 0,3 cm) na donjoj usni i ozljeda na lijevom obrazu ispod oka (2 cm) sa dvije krvave ogrebotine, modrice na obje strane čela i modrica (2 cm) na sredini prsa, nateknuće prednjeg dijela vrata u području štitnjače i vanjskog dijela obje nadlaktice; na desnoj nozi, ispod i bočno do koljena, modrice (oko 2 cm x 2 cm).

 1. Za vrijeme svog posjeta u listopadu 2009. i svibnju 2010., Amnesty International opisao je prihvatne centre na aerodromu navodeći:

„Prihvatni centar sastoji se od tri odjela. Prvi odjel čine tri ćelije površine od cca. 7 m2 svaka. Svaka ćelija ima po jedan prozor, a svaki odjel ima dva odvojena toaleta i kupaone s tuševima. Drugi odjeli čine tri velike ćelije, svaka površine od cca. 50 m2.

Toaleti su smješteni u hodniku pored ćelija. Treći odjel sastoji se od devet jako malih ćelija, svaka površine 10 m2. Ćelije su raspoređene u nizu, s malim hodnikom gdje se nalazi telefon s karticom. Na suprotnoj strani nalaze se dva toaleta i dva tuša.

Tijekom posjeta u listopadu 2009., delegatima Amnesty Internationala dozvoljen je pristup u prva dva odjela prihvatnog centra u kojem su se nalazili „dublinski“ povratnici i tražitelji azila. Delegati su primijetili da su zatočenici držani u uvjetima teške prenapučenosti i da su fizički uvjeti neadekvatni. Mnogi tražitelji azila su izvijestili da su verbalno zlostavljani od strane policijskih službenika.

Tijekom posjeta u svibnju 2010., delegatima Amnesty Internationala dozvoljen je pristup u sva tri odjela prihvatnog centra. Policijski organi rekli su delegatima da je prvi odjel korišten za pritvaranje povratnika na koje se odnosi II. Dublinska uredba i ostalih tražitelja azila, drugi za pritvaranje ženskih ilegalnih imigranata osuđenih za pokušaj napuštanja Grčke s lažnim dokumentima i treći za pritvaranje muških ilegalnih imigranata osuđenih za pokušaj napuštanja Grčke s lažnim dokumentima.

Tijekom posjeta u svibnju 2010., u prvom odjelu bilo je smješteno sedam tražitelja azila (šest muškaraca i jedna žena), ali nije bilo povratnika u smislu II. Dublinske uredbe. U drugom odjelu, 15 žena bilo je smješteno u jednoj ćeliji od kojih su tri bile trudne. Jedna trudnica u više se navrata žalila da ne može disati te je molila da ju puste van. U drugoj ćeliji smješten je muškarac s ozlijeđenom nogom. Pritvorenici iz prvog i drugog odjela žalili su se delegatima Amnesty Internationala da policijski službenici rijetko otključavaju vrata njihovih odjela radi čega nemaju pristup hladnjaku vode koji se nalazi vani već su primorani piti vodu iz toaleta. Za vrijeme posjeta, oko 145 pritvorenika bilo je smješteno u trećem odjelu u kojem je zabilježeno stanje ozbiljne prenapučenosti. Neki od njih bili su povratnici u smislu II. Dublinske uredbe. Treći odjel sadrži ukupno devet ćelija. Delegati su vidjeli dvije od devet ćelija od kojih se svaka sastojala od jednog kreveta (s betonskom konstrukcijom i madracem), a u kojoj bilo smješteno između 14 i 17 osoba. Nije bilo dovoljno madraca pa su pritvorenici spavali na podu. Zbog prenapučenosti i madraca koji su se nalazili na podu nije bilo mjesta za kretanje po ćeliji. Pritvorenici su se žalili Amnesty Internationalu da zbog manjka prostora nije moguće da svi u isto vrijeme leže i spavaju. Razgledane ćelije imale su prozore, međutim ventilacijski sustav nije bio adekvatan što je doprinijelo prenapučenosti. Vrućina u ćelijama bila je nesnosna.

Pritvorenici smješteni u trećem odjelu rekli su delegatima Amnesty Internationala da im policijski službenici nisu dozvolili pristup i kretanje po hodniku izvan njihovih ćelija te da su imali stanovitih poteškoća u dobivanju dozvole za odlazak na toalet. U vrijeme posjeta, pritvorenici su lupali po vratima ćelija i zazivali policijske službenike da im dozvole odlazak na toalet. Delegati Amnesty Internationala zamijetili su da neki pritvorenici kojima je dozvoljen odlazak na toalet držali plastične boce djelomično ili u potpunosti napunjene urinom. Policijski djelatnici potvrdili su da se u svakoj ćeliji nalaze korištene plastične boce za potrebe uriniranja koje se potom prazne kada pritvorenicima bude dozvoljen odlazak na toalet. Delegati su također zamijetili da su toaleti prljavi i da na dva tuša nema ni vrata ni zastora odnosno nikakve privatnosti.

Policijski djelatnici atenske zračne luke rekli su delegatima Amnesty Internationala da je prenapučenosti pritvora dijelom posljedica izdržavanja kazne ilegalnih imigranata ili tražitelja azila koji su uhićeni u zračnoj luci zbog korištenja lažnih dokumenata, a koji nisu bili u mogućnosti podmiriti troškove postupka.

Za vrijeme posjeta, delegati su utvrdili potpuni nedostatak higijenskih proizvoda kao što su sapun, šampon ili toaletni papir u svim odjelima prihvatnog centra. Nadalje, veći broj pritvorenika žalio se da nema pristup svojoj prtljazi i osobnim stvarima kao ni mogućnost promjene odjeće. Neki su se žalili da istu odjeću nose tjednima. Pored toga, pritvorenicima nije dana mogućnost kretanja na otvorenom. Dvoje pritvorenika žalilo se da nemaju pristup lijekovima jer se isti nalaze u njihovoj prtljazi. Slično izvješće zaprimljeno je nakon posjeta u listopadu 2009. Osim toga, problemi vezani uz dostupnost liječničke skrbi ostali su isti od listopada 2009. Policijski djelatnici u zračnoj luci rekli su delegatima Amnesty Internationala da u sklopu centra nema doktora već da se liječnička skrb pruža po potrebi tako da se osigura prva pomoć iz zračne luke..”

 1. Po posjeti 30. travnja 2010, Liječnici bez granica – Grčka objavio je izvješće u kojem se opisuje prenapučenost centara za pritvor (300 pritvorenika) te zastrašujući sanitarni i higijenski uvjeti. U tri ćelije predviđene za obitelj kapaciteta od osam do dvanaest ljudi, bilo je smješteno 150 zatvorenika i to bez ventilacije sa samo tri toaleta i tuša.

C.  Životni uvjeti

 1. Prema navodima osoba intervjuiranih za izvješće navedeno u stavku 160. ove presude, praksa puštanja tražitelja azila je raznolika. U međunarodnoj zračnoj luci u Ateni odmah su dobivali „ružičastu iskaznicu“ ili im je rečeno da se prijave Policijskoj upravi Attica radi ishođenja iste. Ponekad je tražiteljima azila koji su po prvi puta u Grčkoj odmah izdan nalog da napuste zemlju u roku od nekoliko dana. Ako nisu postupili po nalogu pa ponovno budu uhićeni negdje u zemlji, praksa je bila izdati nalog za napuštanje zemlju i slanje osoba u velike gradove poput Atene ili Patrasa.
 2. U svakom slučaju, čini se da tražitelji azila nisu dobivali nikakve informacije o mogućnostima smještaja. Konkretno, ljudi s kojima su obavljeni razgovori za potrebe izvješća istaknuli su kako im nitko nije rekao da trebaju izvijestiti nadležne službe da nemaju gdje živjeti, što je preduvjet za nadležne službe da uopće pokušaju pronaći im neki smještaj.
 3. Osobe koje nemaju obitelj i rodbinu u Grčkoj ili koje nemaju sredstava za najam, spavaju na ulicama. To je rezultiralo time da mnogo tražitelja azila beskućnika, u većini slučajeva muškaraca samaca, ali i čitavih obitelji, bespravno koriste javne površine, poput kampa u Patrasu koji je evakuiran i srušen u srpnju 2009., ili zgrade starog žalbenog suda i pojedine parkove u Ateni.
 4. Velik broj intervjuiranih osoba trpio je strah zbog bojazni od napada ili pljački te cjelokupne situacije u kojoj su se našli (poteškoće u pronalasku hrane, nedostupnost sanitarnom čvoru itd.)
 5. Općenito, većina se ljudi oslanjala na socijalu pomoć, Crveni križ ili vjerske ustanove.
 6. Ružičasta iskaznica nije predstavljala nikakvu pogodnost u ostvarivanju pomoći od strane države, a postojale su i birokratske poteškoće u dobivanju privremene radne dozvole. Primjerice, za dobivanje poreznog broja tražitelj mora imati prijavljeno prebivalište, što u principu onemogućava beskućnicima sudjelovanje na tržištu rada. Nadalje, organi zdravstva ne poštuju svoje obveze u pogledu pružanja besplatne zdravstvene zaštite tražiteljima azila niti su svjesni zdravstvenih rizika kojima su tražitelji azila izloženi.

U studenom 2008. Human Right Watch je izvijestio:

„Tražitelji azila svih nacionalnosti koji uspiju ishoditi i zadržati svoje crvene karte nemaju puno mogućnosti za primanje pomoći od vlade za vrijeme trajanja često dugotrajnog postupka rješavanja njihovog zahtjeva. Beskućnicima i siromašnima u većini slučajeva nije osiguran smještaj niti drugi oblici socijalne pomoći, prvenstveno iz razloga što prihvatni centri u Grčkoj imaju kapacitet za prijem 770 najsiromašnijih i najpotrebitijih tražitelja azila. Iako su tri od deset prihvatnih centara rezervirani za djecu bez pratnje, Human Rights Watch je naišao na slučajeve djece bez pratnje koji su, među ostalima, živjeli na ulicama, parkovima, te u napuštenim zgradama i to zbog nedostatka smještaja i drugih socijalnih usluga. 15-godišnji dječak iz Nigerije prijavio se policiji, ali u vrijeme kad ga je Human Rights Watch intervjuirao živio je na ulici bez ikakve pomoći. „Još uvijek mi nisu pronašli mjesto za život. Odvjetnici su mi dali termin radi dodjele smještaja. Sada spavam vani na ulici. Nigdje nisam smješten. Hladno mi je po tijelu. Ne osjećam se sigurno. Hodam uokolo do 1-2 sata ujutro i onda nađem mjesto za spavanje u parku.” Norveška Organizacija za tražitelje azila (NOAS), norveški Helsinški odbor i grčki Helsinki Monitor podnijeli su zajedničko izvješće u travnju 2008. o smještaju i socijalnim uvjetima „Dublin II povratnika“ u Grčkoj, pronalaženju raspoloživih mjesta za tražitelja azila u oskudici, te su utvrdili kako je to pitanje „zanemareno“, a uvjet3 u nekoliko smještajnih centara ocijenili su „žalosnim“. Naveli su da „velika većina tražitelja azila ne prima nikakvu socijalnu pomoć u smislu smještaja i / ili drugih oblika socijalne pomoći. Grčka je u praksi zemlja u kojoj su azilanti i izbjeglice gotovo u potpunosti prepušteni sami sebi.”

D. Postupak dodjele azila

1. Pokretanje postupka dodjele azila

 1. Izvješća koja se spominju u stavku 160. opisuju brojne prepreke koje se javljaju prilikom pokretanja postupka azila, a s kojima su suočene kako osobe koje po prvi put dolaze u Grčku tako i one koje su u Grčku transferirane kroz međunarodnu zračnu luku u Atenu temeljem Dublinske uredbe.
 2. Podaci prikupljeni iz prve ruke od strane međunarodnih i nevladinih organizacija i izvedeni zaključci navode se u nastavku:
 3. Samo se nekoliko zahtjeva za dodjelu azila podnose izravno nadležnim službama u međunarodnoj zračnoj luci i to zbog nedostatka osoblja, ali prvenstveno zbog nedostatka informacija o postojanju te mogućnosti.
 4. Po pristizanju u zračnu luku, tražitelji azila odmah se zadržavaju u pritvoru dok se ne razriješi njihova situacija.
 5. Po puštanju iz pritvora, onima koji su u Grčku stigli po prvi put ponekad se odmah izdaje nalog za napuštanje zemlje i to na grčkom jeziku bez da ih se prethodno upozna s pravom na dodjelu azila ili s mogućnošću da angažiraju odvjetnika u svrhu realizacije azila. Zabilježeni su i slučajevi da tražiteljima azila koji su u Grčku vraćeni temeljem Dublinske uredbe bude uručen nalog za napuštanje zemlje uz obrazloženje da su za vrijeme njihove odsutnosti istekli rokovi za podnošenje žalbe.
 6. Nekoliko organizacija utvrdilo je kako se u atenskoj zračnoj luci brošura o postupku azila ne daje osobama koje su u Grčku vraćene temeljem Dublinske uredbe. Tim osobama ne daju se ni informacije vezane za postupak i rokove niti ih se upoznaje s pravom na pomoć odvjetnika ili nevladinih organizacija radi pravnog savjeta.
 7. Naprotiv, policija se koristi „trikovima“ kako bi ih se onemogućilo u praćenju postupka. Primjerice, nekoliko je osoba svjedočilo da ih je policija uvjerila kako je prijava adrese nužan uvjet za pokretanje samog postupka.
 8. Rok od tri dana u kojem su tražitelji azila dužni prijaviti se policiji u praksi je prekratak. Pristup policijskim uredima gotovo je nemoguć zbog broja ljudi koji čekaju da se prijave, a osim toga prijave se zaprimaju samo jednom tjedno. Nadalje, kriteriji odabira kandidata na ulazu u policijsku postaju su proizvoljni i ne postoji nikakav red za one koji u zgradu žele ući upravo radi podnošenja zahtjeva za azil. Postoje slučajevi kada se tisuće ljudi pojave na zakazani termin, a taj tjedan se registrira samo 300 do 350 zahtjeva za azil. U ovom trenutku registrira se oko dvadeset zahtjeva na dan dok do 2,000 ljudi čeka vani zbog raznih formalnosti. To ima za posljedicu jako dugo čekanje prije dobivanja termina za prvi obavijesni razgovor.
 9. Zbog nedovoljno jasnih o odredbi o prevoditeljima, prvi intervju često se održava na jeziku koji tražitelj azila ne razumije. Razgovori su površni i načelno ograničeni na pitanja zašto je tražitelj azila došao u Grčku, bez pitanja o situaciji u zemlji podrijetla. Nadalje, u nedostatku bilo kakve pravne pomoći tražitelji ne mogu dobiti nikakav pravni savjet i vrlo rijetko dolaze u pratnji odvjetnika.
 10. Što se tiče pristupa Sudu, iako svaki tražitelj azila u teoriji može podnijeti zahtjev Sudu i zatražiti primjenu pravila 39. Poslovnika, čini se da su nedostaci takovi da je pristup Sudu za tražitelje azila gotovo nemoguć. To objašnjava činjenicu da postoji relativno mali broj zahtjeva upućenih izravno Sudu kao i mali broj zahtjeva za određivanjem privremene mjere protiv Grčke.

2. Postupak ispitivanja osnovanosti zahtjeva za azil

 1. Gore spomenuta izvješća između ostaloga ukazuju i na nedostatke u postupku ispitivanja osnovanosti zahtjeva za azil.
 2. U većini slučajeva zahtjevi za azil odbijaju se u prvom stupnju jer se smatra da su podnijeti iz ekonomskih razloga. Istraživanje koje je proveo UNHCR u 2010. pokazalo je kako je dvjesto jedna od dvjesto dvije odluke donijete u prvom stupnju odbijajuća i paušalno donijeta te da ne sadrži razloge o prilikama u zemlji podrijetla, uopće ne ocjenjuje činjenice niti navode prave razloge.
 3. Izvješća ukazuju na problem neobučenosti, nekvalificiranost i nesposobnosti policijskih službenika u čijoj je nadležnosti razmatranje zahtjeva za azil. U 2008., prema navodima UNHCR-a, samo je jedanaest od šezdeset i pet policijskih službenika specijalizirano u pitanjima azila.
 4. U nekoliko navrata znalo se dogoditi da uz odluku kojom se odbija zahtjev za azil zbog proteka roka za žalbu, osobi bude dostavljena obavijest na grčkom jeziku o datumu izdavanja ili obnove „ružičaste iskaznice“. Kako su se ta iskaznica obnavljale svakih šest mjeseci, tražitelji zahtjeva nisu bili svjesni da im se uz nju dostavlja i odluka kojom se njihov zahtjev odbija te da na tu odluko imaju pravo ulagati žalbu. Propuštanjem roka za žalbu postupak bi se okončao i tražitelji azila bi se našli u situaciji nezakonitog boravka u zemlji radi čega su mogli biti uhićeni i pritvoreni radi izručenja.
 5. Povjerenik za ljudska prava Vijeća Europe i UNHCR ukazali su na problem načina dostave pismena „osobama s nepoznatom adresom“, a koji je u praksi bio neučinkovit radi čega je velik broj tražitelji azila bio onemogućen pratiti tijek postupka i propuštao je rokove.
 6. Da bi se zahtjev za azil u prvom stupnju razmotrio bilo je potrebno dugo vremena. Prema UNHCR-u, u srpnju 2009. kasnilo se sa rješavanjem 6,145 predmeta u prvom stupnju i 42,700 predmeta u žalbenom postupku. Prema podacima grčkog Ministra civilne zaštite poslanih Povjereniku, u veljači 2010. ukupan broj neriješenih zahtjeva iznosio je 44,650.

3. Pravni lijekovi

 1. Kada je 2009. savjetodavnim odborima za izbjeglice ukinuta drugostupanjska uloga, UNHCR je u priopćenju od 17. srpnja 2009., inter alia, najavio kako više neće sudjelovati u postupcima dodjele azila u Grčkoj.
 2. Što se tiče žalbi Vrhovnom upravnom sud, izvješća koja se spominju u stavku 160. ove presude ukazala su na dugotrajnost žalbenog postupka. Prema Povjereniku za ljudska prava Vijeća Europe žalbeni postupak trajao je u prosjeku pet i pol godina. Izvješća su također ukazala na činjenicu da žalbe protiv rješenje kojim se odbija zahtjev za azil nisu odgađale izvršenje rješenja o vraćanju u zemlju podrijetla već su se radi odgode izvršenja tog rješenja morali pokretati zasebni postupci koji su trajali u prosjeku od deset dana do četiri godine. Nadalje, zaključeno je kako Vrhovni upravni sud ne razmatra dovoljno detaljno problematiku koja se odnosi na povrede prava iz Konvencije.
 3. Naposljetku, izvješća su ukazivala na neučinkovitost sustava pravne pomoći prilikom ulaganja žalbe Vrhovnom upravnom sudu. Dugotrajnost postupka i kašnjenje s plaćanjem naknada imali su za posljedicu smanjenje broja odvjetnika i pravnih savjetnik koji su bili na listi za zastupanje u navedenim žalbenim postupcima.

4. Rizik od protjerivanja (refoulement)

 1. Protjerivanje tražitelja azila od strane grčkih vlasti, bilo posredno u Tursku ili izravno u zemlju podrijetla, trajno je prisutan rizik. Izvješća koja se spominju u stavku 160. ove presude i brojni mediji izvještavali su o toj problematici, navodeći kako grčke vlasti, ponekad čak i kolektivno, deportiraju kako tražitelje azila koji još nisu podnijeli zahtjev za azil tako i one koji su isti podnijeli te im je izdana ružičasta iskaznica. Protjerivanja u Tursku, na područjima koja graniče s Turskom, vrše se na temelju jednostrane odluke grčkih vlasti ili u sklopu sporazuma zaključenog između Grčke i Turske o ponovnom prihvatu azilanata. Utvrđeno je da su, na taj način, turske vlasti određen broj ljudi po protjerivanju u Tursku vratile u Afganistan bez prethodnog razmatranja njihovog zahtjeva za azil.
 2. Nekoliko izvješća ukazuju na opasnost od refoulementa odmah nakon donošenja odluke kojom se odbija zahtjev za azil obzirom da žalba Vrhovnom upravnom sudu nema suspenzivan učinak.

5. Pismo UNHCR od 2. travnja 2009.

 1. UNHCR je 2. travnja 2009. uputio pismu belgijskom Ministru za migraciju i azil kritizirajući postupak azila i uvjete prijema tražitelja azila u Grčkoj uz preporuku odgode vraćanja azilanata u Grčku. U pismu se navodi (isječci):

„UNHCR je svjestan da je Sud u svojoj odluci K.R.S. protiv Ujedinjenog Kraljevstva ... zaključio da transfer tražitelja azila u Grčku ne predstavlja refoulement u smislu odredbe članka 3. Konvencije. Međutim, Sud je u svojoj odluci propustio cijeniti odnos Grčke prema svojim obvezama koje su joj nametnute međunarodnim pravom koje regulira pitanje izbjeglica. Konkretno, Sud uopće nije razmatrao jesu li uvjeti prijema tražitelja azila u Grčkoj u suglasnosti s regionalnim i međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava, niti da li je tražiteljima azila omogućeno pravično ocjenjivanje zahtjeva za azil odnosno jesu li poštivana prava propisana Ženevskom konvencijom. UNHCR smatra kako nisu.”

 1. Zaključio je:

“Iz gore navedenih razloga UNHCR ostaje kod svoje ocjene postupka azila u Grčkoj te kod preporuka danih u mišljenju iz travnja 2008., a prvenstveno one da je Vlada dužna suzdržati se od transfera tražitelja azila u Grčku te je dužna zahtjeve za azil rješavati sama, sve sukladno odredbi članka 3. stavka 2. Dublinske uredbe.”

VI MEĐUNARODNI DOKUMENTI KOJI OPISUJU SITUACIJU U AFGANISTANU

 1. Afganistan je uključen u oružane sukobe od 1979. Konkretna situacija vezana je uz građanski rat 1994-2001 u kojem su se Muđahedini (snage anti-sovjetskog otpora, čiji su vođe na čelu javnih vlasti) borili protiv Talibanskog otpora koji je nastao kao posljedicama napada 11. rujna 2001. u Sjedinjenim državama.
 2. Prema UNHCR-u („Smjernice za procjenu potrebe za međunarodnom zaštitom afganistanskih tražitelja azila“, iz srpnja 2009., koje su zamijenile one iz prosinca 2007.), situacija u Afganistanu može se opisati kao intenzivirajući oružani sukob popraćen ozbiljnim i raširenim kršenjima ciljanih ljudskih prava. Vlada i njihovi međunarodni saveznici sukobili su se s grupom pobunjenika, uključujući talibane, u Hezb-e Eslami i Al-Quaedu. Neke zakonite vojne skupine, paravojne jedinice i organizirane kriminalne skupine također su odigrale važnu ulogu u sukobu. Unatoč naporima uloženim u reformu, Afganistan je i dalje suočen s korupcijom, problemima u provođenju postupaka i neučinkovitim pravosuđem. Povrede ljudskih prava rijetko su predmet raspravljanja u sudskim postupcima i nisu kažnjive, pa je stoga problem kršenja ljudskih prava sveprisutan. Vjerski konzervatizam progresivno raste i vrši pritisak na Vladu i Parlament radi uskraćivanja temeljnih ljudskih prava.
 3. U gore spomenutim smjernicama UNHCR navodi kako se većina sukoba još uvijek vodi u južnom i jugoistočnom dijelu zemlje. Jug pokrajine Helmand i Kandahara, talibanskih uporišta, poprište je žestokih borbi. Sukobi koji bjesne u južnim, jugoistočnim i istočnim krajevima rezultirali su progonom stanovništva i brojnim civilnim žrtvama.
 4. Sve je više dokaza da su ljudi koji provode odnosno za koje se smatra da provode mjere vlade, nevladinih organizacija i javnih službi, a koji rade za međunarodne snage u Afganistanu suočeni s velikom opasnošću da budu na meti protuvladinih frakcija.
 5. Glede mogućnosti da ih se zaštiti, UNHCR navodi kako u Afganistanu nema sigurnog mjesta, a sve i da se nađe neko sigurno mjesto ono će najvjerojatnije biti nedostupno iz razloga što je većina glavnih prometnica u Afganistanu vrlo opasna.
 6. Stanje u Kabulu se pogoršalo. Stalan rast gospodarstva stvara pritisak na tržište rada i utječe na sredstva namijenjena infrastrukturi, zemljištu i osiguranju pitke vode. Situacija je dodatno pogoršana sušom i bolestima koje se javljaju kao posljedica nedostatka vode. Nezaposlenost i potplaćenost endemske su pojave radi čega većina ljudi nije u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.
 7. UNHCR načelno smatra kako je prebacivanje ljudi unutar granica Afganistana radi zaštite razumna alternativa ako zaštita može biti pružena od strane šire obitelji, zajednice ili plemena. Međutim, ti oblici zaštite ograničeni su na regije u kojima postoje obiteljske i plemenske veze. Čak i u tim slučajevima potrebna je pojedinačna analiza s obzirom da su tradicionalne socijalne povezanosti u zemlji uništene tridesetogodišnjim ratom, masovnim raseljavanjima i rastućom pojavom napuštanja ruralnih područja.
 8. Imajući u vidu preporuke sadržane u ovim odredbama, tijelo nadležno za ispitivanje zahtjeva za azil u Belgiji (CGRSP, vidi st. 131. gore) u dokumentu iz veljače 2010. pod nazivom „Politika Ureda Glavnog tajnika za izbjeglice i osobe bez državljanstva glede tražitelja azila iz Afganistana“ odobrilo je zaštitu velikog broja afganistanskih tražitelja azila pogotovo onima iz posebno opasnih područja.

 

PRAVO

 1. S obzirom na okolnosti slučaja, Sud smatra prikladnim prvo ispitati zahtjev podnositelja protiv Grčke, a potom protiv Belgije.

I NAVODNA POVREDA ČLANKA 3. KONVENCIJE OD STRANE GRČKE ZBOG UVJETA PRITVORA PODNOSITELJA

 1. Podnositelj zahtjeva tvrdi je da su uvjeti pritvora u međunarodnoj zračnoj luci u Ateni bili nečovječni i ponižavajući u smislu članka 3. Konvencije koji propisuje:

“Nitko se ne smije podvrgnuti mučenju ni nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kazni.”

A.  Navodi stranaka

1. Podnositelj zahtjeva

 1. Podnositelj zahtjeva žalio se na uvjete u oba pritvora – prvi, u razdoblju od 15. do 18. lipnja 2009. koji je uslijedio nakon njegovog dolaska u međunarodnu zračnu luku u Ateni, i drugi, u razdoblju od 1. do 7. kolovoza 2009. kada je uhićen u zračnoj luci. Tvrdio je kako su uvjeti u prihvatilištu koje se nalazi nadomak atenske zračne luke zastrašujući i da se kao takvi mogu smatrati nečovječnim i ponižavajućim postupanjem. Podnositelj zahtjeva opisao je uvjete u kojima je bio pritvoren kako slijedi: bio je zatvoren u maloj sobi zajedno s dvadeset ljudi, pristup toaletu ovisio je o osobnom nahođenju zatvorskih čuvara, nije imao mogućnost odlaska na otvoreno, dobivao je malo hrane i morao je spavati na prljavom madracu na golom podu. Nadalje se žalio da je za vrijeme drugog pritvora bio pretučen od strane zatvorskih čuvara.

2. Grčka Vlada

 1. Vlada je osporavala tvrdnju da su u pritvoru povrijeđena prava podnositelja zahtjeva zajamčena člankom 3. Konvencije. Podnositelj zahtjeva nije dostavio niti jedan dokaz da je bio podvrgnut nečovječnom ili ponižavajućem postupanju.
 2. Za razliku od opisa danog od strane podnositelja zahtjeva, Vlada je opisala pritvor kao prihvatni centar prikladno opremljen za kraći boravak tražitelja azila, koji su u istom adekvatno hranjeni.
 3. U podnesku u kojem je odgovorila na pitanja Suda postavljena na raspravi održanoj pred Velikim Vijećem, Vlada je detaljnije opisala strukturu i sadržaj prihvatnog centra. Isti se sastoji od odjela namijenjenog tražiteljima azila i čine ga tri sobe, deset kreveta i dva toaleta. Tražitelji azila dijelili su zajedničku sobu s osobama koje su čekale izručenje, a u kojoj se nalazila telefonska govornica i fontana s vodom. Podnositelj zahtjeva bio je pritvoren u lipnju 2009. dok je čekao izdavanje „ružičaste iskaznice“.
 4. Vlada je tvrdila da je u kolovozu 2009. podnositelj zahtjeva bio pritvoren u odjelu koji je odvojen od odjela za tražitelje azila, i to sa strancima koji su počinili kaznena djela. Površina tog odjela iznosila je 110 m2, a isti je imao devet soba i dva toaleta. Također je imao telefonsku govornicu i fontanu s vodom.
 5. Naposljetku, Vlada je istaknula da je pritvor podnositelja zahtjeva trajao kratko vremensko razdoblje i opisala je uvjete drugog pritvaranja, kojom je prilikom navela da taj pritvor nije bio vezan uz rješavanje zahtjeva za azil, već je isti određen zato što je podnositelj zahtjeva uhićen zbog kaznenog djela pokušaja napuštanja Grčke s krivotvorenim dokumentima.

B. Opažanja Povjerenika za ljudska prava Vijeća Europe i Ureda Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice, kao umješača u postupku

 1. U izvješću podnijetom Povjereniku od strane Médecins sans Frontières – Grčka (vidi st. 160. gore) opisani su u uvjeti u prihvatnom centru koji je smješten nadomak zračne luke.
 2. UNHCR je nakon posjeta prihvatnom centru u svibnju 2010. izvijestio o neprihvatljivim uvjetima u pritvoru; zagušljivost, nemogućnost boravka na otvorenom, nedostatak toaleta u ćelijama.

C. Ocjena Suda

1. Dopuštenost

 1. Sud smatra da prigovori sadržani u zahtjevu podnositelja, a koji se odnose na povrede iz članka 3. Konvencije i uvjete pritvora u Grčkoj, predstavljaju složena pravna i činjenična pitanja radi čega valja ispitati osnovanost zahtjeva u tom dijelu.
 2. Ovaj dio zahtjeva nije očigledno neosnovan u smislu odredbe članka 35. st. 3. Konvencije niti je nedopušten po bilo kojoj drugoj osnovi. Stoga se mora proglasiti dopuštenim.

2. Osnovanost

(a) Kratak pregled osnovnih načela

 1. Sud ističe kako je pritvaranje stranaca, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite tih osoba, državama članicama omogućeno u smislu ispunjavanja međunarodnih obveza, osobito onih iz Ženevske konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. i Europske konvencije o ljudskim pravima i to samo radi sprječavanja nezakonitog useljavanja. Države članice, prilikom sprječavanja nezakonitog useljavanja ne smiju uskratiti tražiteljima azila zaštitu koja im je zajamčena citiranim konvencijama (vidi Amuur protiv Francuske, 25. lipanj 1996., st. 43., Reports of Judgments and Decisions 1996-III).
 2. Prilikom ocjene usklađenosti načina i metoda izvršenja mjera s odredbama Konvencije, Sud mora voditi računa o okolnostima pojedinog slučaja (vidi Riad i Idiab protiv Belgije, br. 29787/03 i br. 29810/03, st. 100., ECHR 2008-... (isječci)).
 3. Države članice moraju posebno voditi računa o članku 3. Konvencije koji strogo zabranjuje mučenje i nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje neovisno o okolnostima slučaja i ponašanju žrtve, a što svakako predstavlja jedno od temeljnih načela svih demokratskih društava (vidi, između ostalih, Labita protiv Italije [GC], br. 26772/95, st. 119, ECHR 2000-IV).
 4. U velikom broju slučajeva Sud je zauzeo stav da zlostavljanje mora dosegnuti određeni stupanj težine kako bi se smatralo povredom članka 3. Konvencije. Procjena stupnja težine je relativna; ovisi o okolnostima pojedinog slučaja, kao što je primjerice trajanje zlostavljanja i utjecaj koje je takvo postupanje imalo na fizičko i psihičko stanje osobe, uvažavajući pritom spol, dob i zdravstveno stanje konkretne žrtve (vidi, na primjer Kudła protiv Poljske [GC], br. 30210/96, st. 91., ECHR 2000-XI).
 5. Sud ocjenjuje postupanje „nečovječnim“ kada je riječ o postupanju „s predumišljajem, koje traje satima i koje uzrokuje fizičke ozljede ili intenzivne fizičke ili duševne patnje”. Postupanje se smatra „ponižavajućim“ kada omalovažava pojedinca i to na način da se prilikom postupanja ne poštuje ljudsko dostojanstvo dotične osobe, odnosno da se probuđuje osjećaj straha, tjeskobe ili manje vrijednosti kako bi se pojedinca moralno i fizički „slomilo“ (ibid., st. 92., i Pretty protiv Ujedinjenog Kraljevstva, br. 2346/02, st. 52., ECHR 2002-III). Žrtva se može smatrati poniženom čak i onda kada drugi u postupanju ne vide ništa ponižavajuće (vidi, između ostalog, Tyrer protiv Ujedinjenog Kraljevstva, 25. travnja 1978., st. 32., Serija A br. 26). Konačno, iako je razlog odnosno svrha ponižavanja ili omalovažavanja žrtve čimbenik koji valja uzeti u obzir, nepostojanje konkretnog razloga ne može automatski isključiti povredu članka 3. (vidi Peers protiv Grčke, br. 28524/95, st. 74., ECHR 2001-III).
 6. Članak 3. Konvencije zahtijeva od države članice da osigura uvjete pritvora uvažavajući ljudsko dostojanstvo, da način i metode izvršenja mjera ne uzrokuju kod pritvorenika neizdržive patnje ili oskudijevanja, i da su za vrijeme boravka u pritvoru zdravlje i dobrobit pritvorenika adekvatno zaštićeni (vidi, na primjer, Kudła, prethodno citirano, st. 94.).
 7. Sud je presudio da se pritvaranje tražitelj azila u montažnoj kabini na dva mjeseca bez da im se omogući izlazak na otvoreno ili korištenje telefona za poziv, bez osigurane čiste plahte i higijenskih potrepština, ima smatrati ponižavajućim postupanjem u smislu članka 3. Konvencije (vidi SD protiv Grčke, br. 53541/07, st. 49. do 54., 11. lipnja 2009.). Isto tako, pritvor od šest dana u ograđenom prostoru, bez mogućnosti izlaska na otvoreno, spavanje na prljavom madracu bez slobodnog pristupa toaletu neprihvatljiv je u smislu članka 3. Konvencije (ibid., st. 51.). Pritvor tražitelja azila u trajanju od tri mjeseca u prostorijama policijske postaje koji je određen radi izvršenja administrativnog rješenje, bez pristupa bilo kakvim rekreacijskim aktivnostima i bez adekvatnog obroka, također se ima smatrati ponižavajućim postupanjem (vidi Tabesh protiv Grčke, 8256/07, st. 38. do 44., 26. studenog 2009.). Naposljetku, Sud je utvrdio da se pritvor podnositelja zahtjeva - tražitelja azila u trajanju od tri mjeseca u prenapučenoj prostoriji i u nehigijenskim uvjetima bez mogućnosti korištenja rekreacijskog i ugostiteljskom objekta, sa trošnim i neupotrebljivim sanitarnim čvorom gdje su zatvorenici spavali u izrazito prljavim i prenapučenim uvjetima, ima smatrati ponižavajućim postupanjem u smislu članka 3. Konvencije (vidi A.A. protiv Grčke br. 12186/08, st. 57. do 65., 22 . srpanj 2010.).

(b) Primjena prava u konkretnom slučaju

 1. Sud je prije svega utvrdio kako su države koje tvore vanjske granice Europske unije trenutno suočene s problemom povećanog priljeva migranata i tražitelja azila. Situacija je dodatno otežana zbog prijema tražitelja azila iz drugih država članica u sklopu primjene Dublinske uredbe. (vidi st. 65-82. presude). Sud ne podcjenjuju teret i pritisak koji je za države članice još veći u kontekstu gospodarske krize. Osobito je svjestan teškoća vezanih uz prijem migranata i tražitelja azila u velikim međunarodnim zračnim lukama i nerazmjernog broja tražitelja azila u odnosu na kapacitete nekih od država članica. Međutim, zbog prirode i važnosti članka 3., države članice su dužne ispunjavati svoje obveza propisane tom odredbom.
 2. Imajući u vidu gore navedeno, Sud nije prihvatio prijedlog Grčke Vlade da se prilikom ocjene osnovanosti zahtjeva podnositelja u pogledu povrede iz članka 3. uvaže naprijed spomenute otežane okolnosti.
 3. Sud smatra da je potrebno uzeti u obzir okolnost pritvaranja podnositelja zahtjeva i činjenicu da se, unatoč tvrdnjama Grčke Vlade, podnositelj zahtjeva po svom profilu nije mogao okarakterizirati „ilegalnim imigrantom“. Naprotiv, nakon odluke o preuzimanju odgovornosti za postupanje po zahtjevu za azil podnositelja od 4. lipnja 2009., grčke vlasti bile su upoznate s njegovim identitetom i činjenicom da je isti potencijalni tražitelj azila. Unatoč tome, on je odmah bio smješten u pritvor, bez ikakvog objašnjenja.
 4. Sud je, temeljem različitih izvješća međunarodnih i nevladinih organizacija (vidi st. 160. gore), zaključio kako je sustavno pritvaranje tražitelja azila bez da ih se informira o razlozima pritvaranja uobičajena praksa grčkih vlasti.
 5. Sud je također cijenio navode podnositelja zahtjeva da je bio izložen brutalnostima i vrijeđanju od strane policije tijekom drugog pritvora. Nadalje, Sud je utvrdio da navodi podnositelja nisu dokumentirani dokazima poput liječničke potvrde te da nije moguće sa sigurnošću utvrditi što se točno dogodilo. Međutim, Sud je utvrdio kako su navodi podnositelja u suglasnosti sa zapažanjima međunarodnih organizacija (vidi st. 160. gore). Sud ističe kako je Europski odbor za sprječavanje mučenja nakon svog posjeta prihvatom centru smještenom uz međunarodnu zračnu luku u Ateni 2007., prijavio slučajeve zlostavljanja od strane policijskih službenika (vidi st. 163. gore).
 6. Sud je utvrdio kako je za stranke sporno u kojim je odjelima podnositelj zahtjeva bio pritvoren. Vlada je tvrdila da je bio pritvoren u dva različita odjela te je predložila Sudu da uzme u obzir različite uvjete pritvora u jednom i drugom odjelu. Podnositelj zahtjeva je, s druge strane, tvrdio da su uvjeti u oba pritvora bili identični. Sud je naveo kako u praksi ne postoje kriteriji za smještaj pritvorenika u jedan ili drugi odjel, već to ovisi o broju pritvorenika u pojedinom odjelu (vidi st. 165. gore). Moguće je, dakle, da je podnositelj zahtjeva bio pritvoren dva puta u istom odjelu. Sud je stoga zaključio da neće uzeti u obzir prijedlog Vlade s tim u svezi.
 7. Važno je napomenuti da su navodi podnositelja zahtjeva o uvjetima života u prihvatnom centru u suglasnosti s izvješćima CPT-a (vidi st. 163. gore), UNHCR-a (vidi st. 213. gore), Amnesty Internationala i Liječnika bez granica - Grčka (st. 165. i 166. gore) te da nisu izričito osporeni od strane Vlade.
 8. Sud je utvrdio, i to temeljem izvješća organizacija koje su posjetile prihvatni centar pokraj zračne luke, da se odjel u kojem su bili smješteni tražitelji azila rijetko otključavao i da pritvorenici nisu imali pristup fontani s vodom koja se nalazila u dvorištu već su pili vodu iz toaleta. U odjelu u kojem su se pritvarale uhićene osobe, 145 pritvorenika bilo je smješteno u prostoriju površine 110 četvornih metara. U većini ćelija postojao je samo jedan krevet za četrnaest do sedamnaest ljudi. Nije bilo dovoljno madraca pa je određeni broj pritvorenika spavao na betonskom podu. Nije bilo dovoljno mjesta da svi pritvorenici leže i spavaju istodobno. Zbog prenapučenosti, ventilacijski sustav nije funkcionirao i u ćelijama je bilo nepodnošljivo vruće. Pristup toaletu bio je ograničen i pritvorenici su se žalili da ih policija nije puštala van na hodnik. Policija je priznala da su pritvorenici morali mokriti u plastične boce koje su potom praznili kada im je bila dana mogućnost koristiti toalet. Utvrđeno je da ni u jednom odjelu nije bilo sapuna ni toaletnog papira, da su sanitarni čvorovi i druga postrojenja bili prljavi, da toaleti nisu imali vrata te da pritvorenicima nije bio dozvoljen boravak na otvorenom radi rekreacije.
 9. Sud opetovano ističe kako smatra da su takvi uvjeti u prihvatnim centrima u Grčkoj ponižavajuće postupanje u smislu članka 3. Konvencije (vidi st. 222. gore). U donošenju tog zaključka, Sud je uzeo u obzir činjenicu da je podnositelj zahtjeva bio tražitelj azila.
 10. Sud ne dovodi u pitanje navedeni zaključak bez obzira na argument Grčke vlade da je podnositelj zahtjeva u pritvoru proveo kratko vrijeme. Sud smatra kako vrijeme koje je podnositelj zahtjeva proveo u oba pritvora, četiri dana u lipnju 2009. i tjedan dana u kolovozu 2009., nije zanemarivo. U ovom postupku Sud je dužan uzeti u obzir činjenicu da je podnositelj zahtjeva, kao tražitelj azila, bio posebno ranjiv zbog svega što je prošao na putovanju i traumatičnih iskustava kojima je bio izložen prije dolaska.
 11. Naprotiv, imajući u vidu raspoložive informacije o uvjetima pritvora u centru smještenom u blizini zračne luke u Ateni, Sud smatra da su uvjeti pritvora za podnositelja zahtjeva bili neprihvatljivi. Sud utvrđuje da takvi uvjeti kod osobe stvaraju osjećaj samosažaljenja, inferiornosti i tjeskobe koji nesumnjivo uništava dostojanstvo, što predstavlja ponižavajuće postupanje u smislu članka 3. Konvencije. Osim toga, nezahvalna situacija podnositelja zahtjeva još je naglašenija s obzirom na njegovu ranjivost kao tražitelja azila.
 12. Slijedom iznijetoga, Sud utvrđuje da je došlo do povrede članka 3. Konvencije.

II NAVODNA POVREDA ČLANKA 3. KONVENCIJE OD STRANE GRČKE ZBOG ŽIVOTNIH UVJETA PODNOSITELJA

 1. Podnositelj zahtjeva tvrdio je da je stanje ekstremnog siromaštva u kojem je živio u Grčkoj predstavljalo nečovječno i ponižavajuće postupanje u smislu članka 3. Konvencije.

A.  Navodi stranaka

1.  Podnositelj

 1. Podnositelj zahtjeva tvrdio je da mu grčke vlasti nisu dale nikakve informacije o mogućem smještaju i da nisu ništa učinile kako bi mu osigurale osnovna sredstva za život, iako su bili svjesni nezavidnog položaja tražitelja azila općenito, kao i njegove konkretne situacije. Navodi kako nikada nije zaprimio informativnu brošuru o azilu i kako je u nekoliko navrata izvijestio nadležna tijela da je beskućnik. Njegove navode dokazuje napomena na obavijesti koja mu je izdana 18. lipnja 2009. na kojoj je stajala naznaka „nepoznato prebivalište“.
 2. Podnositelj zahtjeva naveo je da su određeni koraci radi pronalaženja smještaja poduzeti tek nakon što je 18. prosinca 2009. obavijestio policiju da se njegov predmet rješava pred Sudom. On tvrdi da se u više navrata u prosincu i početkom siječnja 2010. javio u policiju gdje je satima čekao da bi potom bio izviješten kako mu smještaj nije pronađen. Obzirom da mu smještaj nikada nije ponuđen, isti je odustao od odlazaka u policiju po tom pitanju.
 3. Bez sredstava za život, poput drugih afganistanskih tražitelja azila, živio je mjesecima u parku u središtu Atene. Dane je provodio u potrazi za hranom. Povremeno je dobio novčanu pomoć od ljudi iz lokalne zajednice i crkve. Nije ima pristup toaletu. Noći je provodio u stalnom strahu od napada i pljački. Tvrdi kako su takvi uvjeti života imali za posljedicu ranjivosti, te materijalne i psihičke posljedice što u biti predstavlja postupanje protivno članku 3.
 4. Podnositelj smatra da zbog oskudice, tjeskobe i nesigurnosti nije bio u mogućnost napusti Grčku, niti tražiti utočište negdje drugdje.

2. Grčka Vlada

 1. Vlada je tvrdila da situacija u kojoj se našao podnositelj zahtjeva nakon puštanja iz pritvora predstavlja njegov vlastiti izbor i propust. Podnositelj zahtjeva svoja je sredstva odlučio iskoristiti za bijeg iz zemlje, a ne za pronalazak smještaja za život. Nadalje, isti se oglušio na uputu iz obavijesti od 18. lipnja 2009. da se javi u sjedište Policijske uprave Attica, radi čega nadležna tijela nisu bila u mogućnosti ranije poduzeti mjere radi pronalaska smještaja. Vlada je naglasila da napomena „nepoznato prebivalište“ na obavijesti jednostavno znači da isti nije izvijestio nadležne organe o svojoj adresi.
 2. Nakon što su nadležna tijela bila obaviještena o situaciji podnositelja zahtjeva, poduzete su potrebne mjere i pronađen mu je smještaj u hostelu. Međutim, nadležna tijela nisu bila u mogućnosti o tome izvijestiti podnositelja zahtjeva budući da isti nije prijavio adresu na kojoj ga se može kontaktirati. Osim toga, od lipnja 2009. podnositelj zahtjeva posjedovao je „ružičastu iskaznicu“ koja mu je omogućavala pravo na rad, stručno osposobljavanje, smještaj i medicinsku skrb, a koja mu je i dva puta obnavljana.
 3. Vlada je tvrdila da je u tim okolnostima podnositelj zahtjeva i sam trebao pokazati interes da poboljša svoju situaciju. Međutim, isti nije poduzeo ništa što bi ukazivalo na to da želi ostati u Grčkoj.
 4. U svakom slučaju Grčka Vlada je ustvrdila da bi usvajanje zahtjeva podnositelja bilo protivno odredbama Konvencije kojima se ne jamči pravo na smještaj ili na politički azil. Usvajanje zahtjeva imalo bi za posljedicu bezbroj sličnih zahtjeva beskućnika i nametnulo bi neizvedive obveze državi u smislu socijalne politike. Vlada je istaknula da je i sam Sud utvrdio da „iako je očito poželjno da svako ljudsko biće ima mjesto gdje može živjeti u dostojanstvu i koje može nazvati domom, nažalost, u mnogim državama članicama ima puno ljudi koji nemaju dom. Što država članica poduzima radi osiguranja sredstava kako bi omogućila da svi imaju dom je pitanje političke, a ne sudske prirode“ (Chapman protiv Ujedinjenog Kraljevstva [GC], br. 27238/95, st. 99., ECHR 2001-I).

B.  Zapažanja Povjerenika za ljudska Prava Vijeća Europe, Ureda Povjerenika za izbjeglice Ujedinjenih naroda, Aire Centra i Amnesty Internationala, kao umješača u postupku

 1. Povjerenik je istaknuo da, obzirom na broj zahtjeva za azil koji se u Grčkoj podnesu svake godine, kapacitet prijema – koji je u veljači 2010. iznosio ukupno 741 mjesta u jedanaest prijemnih centara – nije bio dostatan. Naveo je kako su materijalne prilike tražitelja azila jako teške i spomenuo je improvizirani kamp u Patrasu u kojem je do srpnja 2009. bilo smješteno oko 3,000 osoba, uglavnom Iračana i Afganistanaca, i to u neprihvatljivim uvjetima sto se tiče stambenih i higijenskih standarda. Tijekom svog posjeta u veljači 2010., zaključio je da, unatoč najavi Vlade iz 2008., radovi na centru za smještaj oko 1,000 osoba još nisu započeli. Od policijskih vlasti u Patrasu dobio je podatak kako je oko 70% Afganistanaca registrirano kao tražitelji azila i nositelji „ružičaste iskaznice“. Osvrnuo se na slučaj trojice Afganistanaca iz okolice Patrasa koji su u Grčkoj živjeli dvije godine u kartonskim skloništima bez ikakve pomoći države. Samo su od lokalnog Crvenog križa dobivali hranu i ostale nužne potrepštine.
 2. UNHCR je dijelio istu zabrinutost. Prema podacima za 2009., Grčka je imala dvanaest prihvatnih centara s ukupnim kapacitetom od 865 mjesta. Odrasli muškarci gotovo nisu imali nikakvih izgleda da se kao tražitelji azila smjeste u prihvatnom centru. Mnogi su živjeli na javnim mjestima ili u napuštenim kućama ili su dijelili troškove najma sobe bez ikakve pomoći države. Prema anketi provedenoj od veljače do travnja 2010., svi „Dublinski“ tražitelji azila bili su bez krova nad glavom. UNHCR je na raspravi istaknuo i problem nedostupnosti sjedišta Policijske uprave Attica s obzirom na broj ljudi koji čekaju u redu i samovoljnog odabira kandidata od strane sigurnosnog osoblja na ulazu u zgradu– radi čega je gotovo nemoguće poštivati rokove propisane od strane nadležnih tijela.
 3. Prema navodima Aire Centra i Amnesty Internationala, tražiteljima azila u Grčkoj nije osigurana nikakva materijalna pomoć od strane države niti im je dana mogućnost da sami sebi osiguraju sredstva za život. To za posljedicu ima ekstremno siromaštvo što se ima tretirati postupanjem protivnom članku 3., a sve imajući u vidu praksu Suda u sličnim sporovima koji su pokrenuti zbog nezakonitog postupanja država članica s tim u svezi.

C. Ocjena Suda

1. Dopuštenost

 1. Sud smatra da prigovori sadržani u zahtjevu podnositelja, a koji se odnose na povrede iz članka 3. Konvencije i životne uvjete u Grčkoj, predstavljaju složena pravna i činjenična pitanja radi čega valja ispitati osnovanost zahtjeva u tom dijelu.
 2. Ovaj dio zahtjeva nije očigledno neosnovan u smislu odredbe članka 35. stavka 3. Konvencije niti je nedopušten po bilo kojoj drugoj osnovi. Stoga se mora proglasiti dopuštenim.

2. Osnovanost

 1. Sud je već utvrdio koja će se opća načela i sudska praksa vezana za članak 3. Konvencije primjenjivati u ovom predmetu. (vidi st. 216-222. gore). Također valja istaknuti da se članak 3. ne može tumačiti kao obveza države članice da unutar svoje nadležnosti svakoj osobi osigura dom (vidi Chapman, prethodno citirano, st. 99.). Nadalje, članak 3. ne propisuje opću obvezu država članica da osiguraju financijska sredstva izbjeglicama kako bi isti mogli održavati određen životni standard (vidi Müslim protiv Turske, br. 53566/99, st. 85., 26. travnja 2005.).
 2. Međutim, Sud smatra da se pitanje koje se javlja u ovom predmetu ne može promatrati u tom svjetlu. Za razliku od već spomenutog predmeta Müslim (st. 83. i 84.), obveza pružanja smještaja i pristojnih uvjeta za siromašne tražitelje azila sada je popisana zakonom pa su grčke vlasti dužne, u skladu s vlastitim zakonodavstvom u koje je implementirano pravo Zajednice i to prvenstveno Direktiva Vijeća 2003/9/EZ o postavljanju minimalnih standarda za prijem tražitelja azila („Direktiva o prijemu“- vidi st. 84. gore), provoditi taj zakon. U konkretnom slučaju, podnositelj zahtjeva smatra kako su ga grčke vlasti namjernim djelovanjem ili propustom onemogućile da se koristi svojim pravima kako bi osigurao nužna sredstva za život.
 3. Sud posebno naglašava činjenicu da je podnositelj zahtjeva tražitelj azila i kao takav pripada krugu ljudi kojima zbog nezahvalne i ranjive situacije u kojoj se nalaze valja pružiti specijalnu zaštitu (vidi, mutatis mutandis, Oršuš i ostali protiv Hrvatske [GC], 15766/03, st. 147., ECHR 2010-...). Također naglašava da je pitanje posebne zaštite tražitelja azila regulirano međunarodnom i europskom nivou, kao na primjer Ženevskom konvencijom, djelovanjem UNHCR-a i „Direktivom EU o prijemu“.
 4. Slijedom iznijetoga, Sud mora utvrditi da li se situacija krajnje oskudice i siromaštva ima smatrati povredom članka 3. Konvencije.
 5. Sud je ponovio kako nije isključio „mogućnost postojanja odgovornosti na strani države članice [sukladno članku 3.] koja je u situaciji u kojoj je podnositelj zahtjeva u cijelosti ovisio o pomoći države, postupila krajnje indiferentno i na način da je istog lišila ljudskog dostojanstva.” (vidi Budina protiv Rusije (odluka), br. 45603/05, ECHR 2009...).
 6. Sud je utvrdio kako je situacija u kojoj se našao podnositelj krajnje ozbiljna. On je navodno mjesecima živo u ekstremnom siromaštvu, bez najosnovnijih životnih potreba: hrane, higijenskih uvjeta i smještaja. Pored toga, živio je u strahu od mogućnosti da bude napadnut ili opljačkan, bez ikakve nade za poboljšanje vlastite situacije. Zbog te je nesigurnosti kao i potreba materijalne i psihološke prirode, nekoliko puta pokušao napustiti Grčku.
 7. Sud također navodi kako iz zapažanja Povjerenika za ljudska prava Vijeća Europe i UNHCR-a kao i izvješća nevladinih organizacija (vidi st. 160. ove presude) proizlazi kako je situacija opisana od strane podnositelja zahtjeva učestala pojava, te da se velik broj tražitelja azila profila sličnog podnositelju zahtjeva svakodnevno suočava s istim problemima. Iz tog razloga Sud ne vidi razloga sumnjati u istinitost navoda podnositelja.
 8. Grčka Vlada tvrdila je kako je podnositelj zahtjeva sam odgovoran za situaciju u kojoj se našao, kako su nadležna tijela postupala sa dužnom pažnjom te kako se isti mogao više angažirati radi poboljšanja vlastite situacije
 9. Za stranke je bilo sporno je li podnositelju zahtjeva bila uručena informativna brošura namijenjena tražiteljima azila. Sud smatra kako je ta činjenica nevažna, s obzirom da se u brošuri ne navodi da tražitelji azila mogu izvijestiti policiju da su beskućnici niti ista sadrži bilo kakve informacije o smještaju. Što se tiče obavijesti koju je podnositelj zaprimio, a kojom ga se poziva da se javi u sjedište Policijske uprave Attica radi prijave adrese (vidi st. 35. gore), Sud smatra kako je tekst navedene obavijesti nejasan i kao takav ne može predstavljati dostatnu informaciju. Sud zaključuje kako podnositelj zahtjeva nikada nije bio propisno obaviješten o mogućnostima dostupnog smještaja, pod pretpostavkom da je bilo kakav smještaj uopće i bio dostupan.
 10. U svakom slučaju Sud ne vidi kako je nadležnim tijelima mogla ostati nezamijećena činjenica da je podnositelj zahtjeva ustvari beskućnik u Grčkoj. Vlada je i sama priznala da u prihvatnim centrima postoji manje od 1,000 mjesta za smještaj desetaka tisuća tražitelja azila. Sud također utvrđuje da, prema podacima UNHCR-a, odrastao muškarac kao tražitelj azila gotovo da nema izgleda za dobivanje mjesta u prihvatnom centru i da su, prema anketi provedenoj od veljače do travnja 2010., svi „Dublinski“ tražitelji azila ispitani od strane UNHCR-a bili beskućnici. Kao i podnositelj zahtjeva, većina njih živi u parkovima ili napuštenim zgradama (vidi st. 169., 244. i 242. gore).
 11. Iako Sud ne može sa sigurnošću utvrditi istinitost navoda podnositelja zahtjeva da je isti nekoliko puta prije prosinca 2009. izvijestio grčke vlasti da je beskućnik, gore navedeni podaci o smještajnom kapacitetu u grčkim prihvatnim centrima znatno umanjuju vjerodostojnost navoda Vlade da je upravo podnositelj zahtjeva svojom neangažiranošću uzrokovao situaciju u kojoj se našao. U svakom slučaju, s obzirom na poznato stanje nesigurnosti i ugroženosti u kojima žive tražitelji azila u Grčkoj, Sud smatra da grčke vlasti nisu smjele očekivati od podnositelja zahtjeva da sam preuzme inicijativu i u policijskoj upravi traži da mu se osiguraju osnovne životne potrebe.
 12. Činjenica da mu je u međuvremenu navodno pronađeno mjesto u prihvatnom centru ništa ne znači, jer nadležne vlasti nisu pronašle načina da o tome obavijeste podnositelja zahtjeva. Situaciju dodatno pogoršava Vladino očitovanje dostavljeno Sudu 1. veljače 2010., u kojem je izvijestila Veliko Vijeće da su nadležne vlasti stupile u kontakt s podnositeljem zahtjeva 21. lipnja 2010., kojom su mu prilikom uručile obavijest bez da su ga izvijestile o činjenici da mu je pronađen smještaj.
 13. Sud također navodi kako ne vidi praktičnu korist u primjeni „ružičaste iskaznice“ izdane podnositelju. Zakon propisuje da tražitelji azila kojima su izdane ružičaste iskaznice imaju pristup tržištu rada, što bi i podnositelju zahtjeva omogućilo rješavanje problema i zadovoljavanje osnovnih potreba. Međutim, izvješća pokazuju da je pristup tržištu rada u praksi onemogućen brojnim administrativnim preprekama radi čega se mogućnost pronalaska zaposlenja ne može smatrati realnom (vidi st. 160. i 172. gore). Osim toga, ta je mogućnost dodatno otežana zbog činjenice da podnositelj zahtjeva ne poznaje grčki jezik, nedostatka podrške i općenito gospodarske krize.
 14. Konačno, Sud utvrđuje da se podnositelj žali na situaciju i događaje koji su uslijedili nakon njegovog vraćanja u Grčku u lipnju 2009. To se odnosi na njegov status tražitelja azila i na činjenicu da grčke vlasti još uvijek nisu ispitale njegov zahtjev za azil. Drugim riječima, Sud je mišljenja da su grčke vlasti uvelike mogle utjecati na olakšanje situacije podnositelja zahtjeva da su odmah razmotrile njegov zahtjev za azil.
 15. Imajući u vidu gore navedeno kao i obveze koje su grčkim vlastima nametnute Direktivom o prijemu (vidi st. 84. gore), Sud utvrđuje da grčke vlasti nisu vodile računa o ranjivosti podnositelja kao tražitelja azila i da, zbog učinjenih propusta, snose odgovornost za situaciju u kojoj je isti nalazio nekoliko mjeseci, živeći na ulici, bez sredstava za život i pristupa sanitarnom čvoru, i bez ikakve mogućnosti da zadovolji svoje osnovne životne potrebe. Sud smatra da je podnositelj zahtjeva bio žrtva ponižavajućeg postupanja koje se očituje u nedostatku poštivanja njegovog dostojanstva što je, bez sumnje, izazvalo u njemu osjećaje straha, tjeskobe i podređenosti koji uzrokuju očaj. Sud nadalje smatra da takvi životni uvjeti, u kombinaciji s neizvjesnošću i nedostatku ikakvih izgleda da se situacija poboljša, po stupnju intenziteta ulaze u polje primjene članak 3. Konvencije.
 16. Slijedom iznijetog, krivnjom nadležnih vlasti podnositelj se našao u situaciji koja predstavlja povredu članka 3. Konvencije. Sukladno tome, došlo je do povrede citirane odredbe.

III.  NAVODNA POVREDA ODREDBE ČLANKA 13. U SVEZI S ČLANKOM 2. I ČLANKOM 3. KONVENCIJE OD STANE GRČKE ZBOG NEDOSTATAKA U POSTUPKU DODJELE AZILA

 1. Podnositelj zahtjeva navodi da mu grčkim zakonom nije osiguran djelotvoran pravni lijek radi zaštite prava koja mu pripadaju temeljem članka 2. i 3., u svezi s člankom 13. Konvencije, koji propisuje:

Članak 13.

“Svatko čija su prava i slobode koje su priznate u ovoj Konvenciji povrijeđene ima pravo na djelotvorna pravna sredstva pred domaćim državnim tijelom čak i u slučaju kad su povredu počinile osobe koje su djelovale u službenom svojstvu.”

 1. Naveo je da su nedostaci u postupku azila u Grčkoj takvi da su ga suočili s rizikom od protjerivanja u zemlju podrijetla bez ikakvog ozbiljnog razmatranja osnovanosti njegovog zahtjeva za azil, suprotno članku 3., citiranim ranije u presudi, i članku 2. Konvencije koji propisuje:

Članak 2.

“1. Pravo svakoga na život zaštićeno je zakonom. Nitko ne smije biti namjerno lišen života osim u izvršenju sudske presude na smrtnu kaznu za kazneno djelo za koje je ta kazna predviđena zakonom.

...”

A.  Navodi stranaka

1.  Podnositelj

 1. Podnositelj tvrdi da je pobjegao iz Afganistana nakon što su ga Talibani pokušali ubiti zato što je radio kao prevoditelj za međunarodne zrakoplovne postrojbe sa sjedištem u Kabulu. Po dolasku u Europu kontaktirao je sa članovima svoje obitelji u Afganistanu, koji su ga savjetovali da se ne vraća kući zbog nesigurnost i opasnosti od odmazde.
 2. Podnositelj je htio da se njegove bojazni ispitaju pa je podnio zahtjev za azil u Grčkoj. Međutim, nije vjerovao u djelotvornost postupka azila.
 3. U prvom redu isti se žalio na praktične prepreke s kojima je bio suočen. S tim u svezi tvrdio je da nikada nije dobio informativnu brošuru o postupku azila u zračnoj luci, već mu je samo rečeno da mora otići u sjedište Policijske uprave Attica registrirati svoju adresu. On to nije učinio s obzirom da nije imao adresu koju bi prijavio. Bio je uvjeren da je prijava adrese preduvjet za pokretanje postupka. Poslije se u nekoliko navrata javljao policijskoj upravi gdje je morao čekati satima, i to uzaludno, bez ikakvih izgleda da se njegov slučaj razmotri.
 4. Drugo, podnositelj zahtjeva smatra kako je izbjegao vraćanje u svoju zemlju samo zbog privremene mjere protiv Grčke Vlade koju je izdao Sud. Osim te „zaštite“, isti nije imao nikakva jamstva da će se postupak po njegovom zahtjevu za azil uopće provesti. Čak i da se postupak proveo, isti smatra kako grčke vlasti uopće ne bi ozbiljno ispitati osnovanost njegov zahtjeva za azil. Naveo je kako nije imao sredstava za platiti usluge odvjetnika, da u toj fazi nije bilo odredbe o pravnoj pomoći, da su obavijesni razgovori u prvom stupanju krajnje površni, da ne bi imao priliku podnijeti žalbu nadležnim tijelima radi ispitivanja osnovanosti njegovih strahova glede vraćanja u Afganistan, da žalba Vrhovnom upravnom sudu nema suspenzivan učinak te da je sam postupak bio dugotrajan. Po njegovom mišljenju, broj slučajeva u kojima su grčke vlasti odobrile međunarodnu zaštitu bilo koje vrste u prvom stupnju ili u žalbenom postupku gotovo je jednak nuli što je ukazivalo na neučinkovitost postupka.

2. Grčka Vlada

 1. Vlada je tvrdila da podnositelj nije pretrpio posljedice navodnih nedostataka u postupku azila pa se stoga ne može smatrati žrtvom u smislu Konvencije.
 2. U obzir bi se trebao uzeti stav samog podnositelja: isti je, protivno propisima, propustio surađivati s nadležnim tijelima i nije pokazao nikakav interes za nesmetano provođenje postupka. Oglušivši se na poziv da se prijavi u Policijsku upravu Attica u lipnju 2009., prekršio je formalnosti nužne za pokretanje postupka i propustio je informirati policiju o činjenici da nema prebivalište zbog čega ga se ni na koji način nije moglo izvještavati o tijeku postupka. Nadalje, isti je krivotvorio dokumente i koristio se s više identiteta te je pokušao otići iz Grčke skrivajući pritom od nadležnih tijela da je podnio zahtjev za azil drugdje.
 3. Vlada smatra da su grčke vlasti slijedile propisanu proceduru unatoč nemaru i greškama podnositelja. Tvrdili su da to posebno ilustrira činjenica da se podnositelj još uvijek nalazio u Grčkoj, te da nije bio deportiran unatoč situaciji u koju se doveo prilikom pokušaja napuštanja zemlje u kolovozu 2009.
 4. Vlada je tvrdila da su prigovori podnositelja zahtjeva neutemeljeni. Smatra da je grčko zakonodavstvo usuglašeno s načelima Zajednice i međunarodnog prava glede azila, te s načelom non-refoulement. Grčki zakon predviđa ispitivanje osnovanosti zahtjeva za azil sukladno člancima 2. i 3. Konvencije. Tražitelji azila imaju pristup uslugama prevoditelja u svakom stadiju postupka.
 5. Vlada je potvrdila da zahtjev za azil podnositelja još nije bio ispitan od strane nadležnih tijela u Grčkoj, ali uvjerava Sud da će isti biti razmotren u skladu sa svim prethodno spomenutim standardima.
 6. U skladu sa člankom 13. Konvencije, neuspješni tražitelji azila imaju pravo žalbe Vrhovnom upravnom sudu. Prema navodima Vlade, pravo žalbe predstavlja djelotvorno pravno sredstvo jednako onome koje je Sud kao takvim ocijenio u presudi Bryan protiv Ujedinjenog Kraljevstva (22. studenog 1995., st. 47., Serija A br. 335 A). Postoji velik broj presuda kojima je Vrhovni upravni sud ukinuo odluke kojima se odbijaju zahtjevi za azil, iz razloga što nadležna tijela nisu uzela u obzir određene dokaze koji, na primjer, ukazuju na opasnost od progona. U svakom slučaju, Vlada je istaknula da Konvencijom nije propisano da tražitelji azila kojima je zahtjev za azil u prvom stupanju odbijen imaju pravo na žalbu temeljem koje bi se ocjenjivala osnovanost njihova zahtjeva.
 7. Stav je Vlade da se pritužbe vezane uz nepravilnosti u sustavu pravne pomoći ne mogu uzeti u obzir jer se članak 6. ne odnosi na postupke dodjele azila. Slijedom iznijetog, pitanje dugotrajnosti postupka pred Vrhovnim upravnim sudom spada u okvire članka 6. Konvencije te kao takvo ne može biti predmet ovog postupka.
 8. Štoviše, tražitelji azila ne mogu biti vraćeni u zemlju podrijetla prije okončanja postupka za azil, te mogu po potrebi od Vrhovnog upravnog suda zatražiti odgodu izvršenja naloga za vraćanje sadržanog u rješenju kojim se odbija njihov zahtjev za azil, a koja bi imala suspenzivan učinak na izvršenja te mjere. Vlada se u prilog tome pozvala na nekoliko presuda.
 9. U svojim usmenim izlaganjima pred Velikim Vijećem, Vlada je tvrdila da podnositelj nije doveden u opasnosti od protjerivanja u Afganistan jer se tada nikoga nije moglo protjerati na silu. Natrag u Afganistan poslano je 468 Afganistanaca u 2009. i 296 u 2010. i to na dobrovoljnoj osnovi, u okviru programa financiranog od strane Europskog fonda za povratak. Također nije postojala bojazan da podnositelj bude poslan u Tursku, jer, obzirom da je u Grčku prebačen od strane druge države članice Europske unije, kao takav nije spadao u okvir primjene ugovora sklopljenog između Grčke i Turske.
 10. U svom usmenom izlaganju, Vlada se nadalje pozvala na činjenicu da se podnositelj zahtjeva oglušio na poziv od 21. lipnja 2010. kojim je pozvan na obavijesni razgovor dana 02. srpnja 2010. i time je propustio priliku da nadležnim tijelima objasni svoje bojazni glede povratka u Afganistan. Mišljenje je Vlade kako podnositelj ne samo da nije pokazao nikakav interes za postupak azila, već nije iskoristio sva pravna sredstva koja su mu bila na raspolaganju u Grčkoj radi zaštite prava iz članaka 2. i 3. Konvencije.

B.  Zapažanja Povjerenika za ljudska prava Vijeća Europe, Ureda Visokog Povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice, Aire Centra, Amnesty Internationala i Grčkog Helsinškog odbora, kao umješača u postupku

 1. Povjerenik, UNHCR, Aire Centar, Amnesty International i GHM mišljenja su kako grčko zakonodavstvo i praksa glede azila nisu usklađeni s međunarodnim i europskim standardima zaštite ljudskih prava. Ukazali su na nedostatak adekvatnog informiranja o postupku azila, odnosno na informiranje uopće, nedostatak odgovarajuće osposobljenog osoblja za prijem i obradu zahtjeva za azil, loše kvalitete prvostupanjskih odluka zbog strukturnih slabosti postupka, posebno lošeg osiguranja pravne pomoći i usluge prevoditelja i neučinkovitosti žalbenog postupka pred Vrhovnim upravnim sudom zbog dugotrajnosti, činjenici da žalba nema suspenzivni učinak te obilje poteškoćama u ostvarivanju pravne pomoći. Naglasili su kako su Dublinski tražitelji azila u praksi suočeni s istim preprekama kao i drugi tražitelji azila.
 2. Povjerenik i UNHCR iskazali su ozbiljnu zabrinutost zbog učestale prakse grčkih vlasti da tražitelje azila prisilno vraćaju u Tursku, bilo skupno ili pojedinačno. Zabrinutost se odnosila na osobe koje po prvi puta dolaze u Grčku, ali i na one koji su već registrirani kao tražitelji azila.

C. Ocjena Suda

1. Dopuštenost

 1. Grčka Vlada tvrdila je da se podnositelj ne može smatrati žrtvom u smislu članka 34. Konvencije s obzirom da je sam bio kriv za situaciju u kojoj se našao te da nije trpio nikakve posljedice nedostataka u postupku. Vlada je nadalje tvrdila da podnositelj nije otišao na prvi obavijesni razgovor u sjedište Policijske uprave Attica zakazan za 2. srpnja 2010., čime je onemogućio nadležnim tijelima da ocijene osnovanost njegovih tvrdnji. Po mišljenju Vlade isti nije iscrpio domaća pravna sredstva pa je Vlada pozvala Sud da taj dio zahtjeva proglasi nedopuštenim i odbaci na temelju članka 35. st. 1. i 4. Konvencije.
 2. Sud smatra da su navedeni prethodni prigovori Vlade usko povezani s onima koje će morati uzeti u obzir pri razmatranju prigovora na temelju članka 13. Konvencije u svezi s člancima 2. i 3., a koji se odnose nedostatke postupka za azil u Grčkoj. Dakle, o tim prigovorima valja odlučiti prilikom donošenja odluke o meritumu.
 3. Nadalje, Sud smatra kako ovaj dio zahtjeva postavlja pravno i činjenično složena pitanja radi kojih se mora ispitati osnovanost cjelokupne pritužbe podnositelja. Nadalje, pritužba nije očigledno neutemeljen u smislu odredbe članka 35. st. 3(a) Konvencije niti je nedopušten po bilo kojoj drugoj osnovi. Stoga se mora proglasiti dopuštenom.

2.  Osnovanost

(a) Kratak pregled općih načela

 1. Sud je objasnio kako u slučajevima vraćanja tražitelja azila ne ispituje osnovanost samog zahtjeva za azil niti potvrđuje poštivanje obveza prema Ženevskoj konvenciji od strane države članice. Sud naprosto ocjenjuje da li postoje djelotvorna pravna sredstva koja štite tražitelje azila od samovoljnog protjerivanja, izravnog ili posrednog, u zemlju podrijetla iz koje je dotična osoba pobjegla (vidi, između ostalih, I. protiv Ujedinjenog Kraljevstva (odluka), br. 43844/98, ECHR 2000-III, i Müslim, prethodno citirano, st. 72-76.).
 2. Temeljem članka 1. (koji propisuje: „Visoke ugovorne stranke osigurat će svakoj osobi pod svojom jurisdikcijom prava i slobode određene u odjeljku I. ove Konvencije“), primarna odgovornost za izvršenje i provedbu zajamčenih prava i sloboda leži na nadležnim vlastima. Zahtjev Sudu predstavlja pomoćni mehanizam zaštite ljudskih prava. Pomoćni karakter zahtjeva opisan je u člancima 13. i 35., st. 1. Konvencije (vidi Kudła protiv Poljske [GC], br. 30210/96, st. 152., ECHR 2000-XI).
 3. Kao što je Sud ranije u više navrata utvrdio, članak 13. Konvencije, jamči dostupnost na nacionalnoj razini pravnih sredstva za provedbu biti prava i sloboda zajamčenih Konvencijom u kojem god obliku da su ista osigurana u domaćem pravnom poretku. Smisao članka 13. je, dakle, osigurati raspoloživost domaćeg pravnog lijeka kojim će se odlucivati o „dokazivom prigovoru“ u smislu Konvencije i koji će pružiti odgovarajuću zaštitu. Opseg obveza država ugovornica propisanih člankom 13. ovisi o prirodi prigovora podnositelja zahtjeva; međutim, pravno sredstvo propisano člankom 13. mora biti „djelotvorno“, kako u praksi tako i zakonski (vidi Kudla, prethodno citirano, st. 157.).
 4. „Djelotvornost pravnog sredstva“ u smislu članka 13. ne ovisi o izvjesnosti povoljnog ishoda za podnositelja zahtjeva. Niti „nadležna vlast“ koja se spominje u toj odredbi ne mora nužno biti pravosudno tijelo; čak i ako to nije slučaj, ovlasti i djelokrug tog nadležnog tijela su relevantni faktori u utvrđivanju da li je pravno sredstvo uloženo pred tim tijelom djelotvorno. Također, čak i ako neki pravni lijek sam po sebi u potpunosti ne zadovoljava uvjete propisane člankom 13., skup pravnih lijekova predviđenih domaćim zakonom može udovoljiti odredbi članka 13. (vidi Gebremedhin [Gaberamadhien] protiv Francuske, br. 25389/05, st. 53., ECHR 2007-V).
 5. Da bi bio djelotvoran, pravni lijek u smislu članka 13. mora biti dostupan kako u praksi tako i u samom zakonu, posebno u smislu da njegovo ulaganje ne smije neopravdano utjecati na radnje ili propuste nadležnih vlasti tužene države članice (vidi Çakıcı protiv Turske [GC], br. 23657/94, st. 112., ECHR 1999-IV).
 6. Članak 13. propisuje nužnost postojanja odredbe u domaćem pravnom poretku koja će osiguravati pravno sredstvo temeljem kojeg će nadležno tijelo vlasti štititi prava zajamčena Konvencijom i pružati adekvatnu zaštitu, ali države članice slobodne su odrediti način na koji će upražnjavati svoje obveze propisane tom odredbom (vidi Jabari protiv Turske, br. 40035/98, st. 48., ECHR 2000-VIII).
 7. Posebno se mora voditi računa o žurnosti pravnog lijeka samog po sebi, jer njegova djelotvornost može ovisiti i o trajanju žalbenog postupka. (vidi Doran protiv Irske, br. 50389/99, st. 57., ECHR 2003-X).
 8. Na kraju, s obzirom na važnost koju Sud pridaje članku 3. Konvencije i šteti koja može nastati ukoliko se rizik od mučenja ili zlostavljanja materijalizira, djelotvornost pravnog lijeka u smislu članka 13. imperativno zahtijeva pomni nadzor od strane državnih tijela (vidi Shamayev i drugi protiv Gruzije i Rusije, br. 36378/02, st. 448., ECHR 2005-III), neovisno i ozbiljno ispitivanje osnovanosti svakog zahtjeva koji ukazuje na postojanje rizika od postupanja protivnog članku 3. (vidi Jabari, prethodno citirano, st. 50.), brzinu rješavanja (vidi Bati i ostali protiv Turske, br. 33097/96 i 57834/00, st. 136., ECHR 2004 IV (isječci)), kao i suspenzivni učinak (vidi Čonka protiv Belgije, br. 51564/99, st. 81-83., ECHR 2002-I, i Gebremedhin [Gaberamadhien], prethodno citirano, st. 66.).

(b) Primjena u konkretnom predmetu

 1. Kako bi utvrdio da li se u konkretnom slučaju članak 13. uopće primjenjuje, Sud mora ocijeniti da li podnositelj zahtjeva može uvjerljivo tvrditi da bi njegovo vraćanje u Afganistan predstavljalo povredu članka 2. ili članka 3. Konvencije.
 2. Sud napominje, kako je prilikom podnošenja zahtjeva podnositelj u prilog svojih bojazni glede povratka u Afganistan dostavio presliku potvrde iz koje je razvidno kako je radio kao prevoditelj (vidi st. 31. gore). Sud je također imao na raspolaganju informacije o sadašnjoj situaciji u Afganistanu te Smjernice za procjenu potrebe međunarodne zaštite tražitelja azila iz Afganistana koje je objavio UNHCR, a koje se redovito ažuriraju (vidi st. 197-202. gore).
 3. Po mišljenju Suda, te informacije prima facie dokazuju da u Afganistanu i dalje postoji široko rasprostranjen problem nesigurnosti te da podnositelj zahtjeva pripada kategoriji ugroženih osoba jer je radio kao prevoditelj za međunarodne oružane snage. Nadalje Sud utvrđuje kako među strankama nije sporna ozbiljnost situacije u Afganistanu i opasnosti koje tamo vladaju. Naprotiv, Grčka Vlada je izjavila kako je njihova sadašnja politika ne vraćati osobe koje traže azil u Afganistan upravo zbog visokog rizika u toj zemlji.
 4. Slijedom iznijetog, Sud zaključuje kako zahtjev podnositelja u pogledu članka 2. i članka 3. Konvencije nije sporan.
 5. To međutim ne znači da će u ovom predmetu Sud odlučivati da li bi u slučaju vraćanja podnositelja u Afganistan došlo do povreda odredbi tih članaka. To je dužnost grčkih nadležnih tijela koja su odgovorna ispitati osnovanost zahtjeva za azil podnositelja i razmotriti svu dokumentaciju koju je isti dostavio te procijeniti rizike kojima bi bio izložen u slučaju povratka u Afganistan. Primarna je zadaća Suda utvrditi postoje li djelotvorna pravna sredstva koja će zaštititi podnositelja zahtjeva od samovoljnog izručenja, izravnog ili posrednog, natrag u Afganistan.
 6. Sud primjećuje da grčko zakonodavstvo, imajući u vidu pravo Zajednice i standarde u postupcima azila, sadrži brojne pravne lijekove za zaštitu tražitelja azila od vraćanja u zemlju iz koje su pobjegli, koji ne ispituju osnovanost bojazni od povratka (vidi st. 99-121. gore). Također primjećuje da Vlada jamči tražiteljima azila da će njihov zahtjev biti razmotren u skladu sa zakonom.
 7. Sud, međutim, primjećuje da UNHCR, Povjerenik za ljudska prava Vijeća Europe, kao i mnoge međunarodne nevladine organizacije već godinama ukazuju da se grčko zakonodavstvo ne primjenjuje u praksi, da postupak azila sadrži brojne strukturne nedostatke radi čega tražitelji azila imaju vrlo malo izgleda da njihovi zahtjevi i prava na temelju Konvencije budu ozbiljno ispitana od strane grčkih vlasti, da ne postoje djelotvorni pravni lijekovi, te da u konačnici tražitelji azila ni na koji način nisu zaštićeni od samovoljnog vraćanja natrag u svoje zemlje podrijetla (vidi st. 160. i 173-195. gore).
 8. Sud prvenstveno navodi nedostatke u pokretanju postupka azila i ocjenjivanju osnovanosti zahtjeva za azil (vidi st. 173-188. gore): nedostatnost informiranja tražitelja azila o postupku koji treba uslijediti, otežan pristup sjedištu Policijske uprave Attica, nefunkcionalan sustav komuniciranja nadležnih vlasti s tražiteljima azila, nedovoljan broj prevoditelja, neosposobljenost osoblja koje obavlja obavijesne razgovore, neraspoloživost pravne pomoći čime su tražitelji azila lišeni pravnog savjetovanja, te pretjerana kašnjenja u dostavljanju odluka o zahtjevu za azil. Navedeni nedostaci odnose se na tražitelje azila koji po prvi put dolaze u Grčku, ali i na one koji su tamo vraćeni temeljem Dublinske uredbe.
 9. Sud je također zabrinut zbog rezultata različitih istraživanja provedenih od strane UNHCR-a, koji pokazuju da su gotovo sve prvostupanjske odluke negativne i donijete paušalno bez navođenja ikakvih razloga (vidi st. 184. gore). Osim toga, nadzorna uloga savjetodavnih odbora za izbjeglice u drugom stupnju je ukinuta i UNHCR više ne sudjeluje u postupku (vidi st. 114. i 189. gore).
 10. Vlada je tvrdila da eventualni nedostaci u postupku nisu bili od utjecaja na konkretnu situaciju podnositelja.
 11. Sud glede navoda podnositelja da nije dobio nikakve informacije o postupku koji treba uslijediti donosi slijedeće zaključke. Bez dovođenja u pitanje dobru vjeru Vlade u pogledu informativne brošure koja se dijeli u zračnoj luci, Sud se priklanja tvrdnjama podnositelja jer su iste potvrđene brojnim izjavama drugih svjedoka prikupljenih od strane Povjerenika, UNHCR-a i raznih nevladinih organizacija. Po mišljenju Suda, nedostatak pristupu informacijama o postupcima koji trebaju uslijediti predstavlja glavnu prepreku u pokretanju samih postupaka.
 12. Vlada je također istaknula da podnositelj nije slijedio propisanu proceduru budući da se nije pojavio u sjedištu Policijske uprave Attica u roku navedenom u obavijesti.
 13. S tim u svezi, Sud prvenstveno navodi kako je rok o tri dana u kojem je podnositelj trebao postupiti po naputku iz obavijesti bio prekratak s obzirom na činjenicu da je pristup sjedištu Policijske uprave otežan.
 14. Također, valja naglasiti kako je podnositelj mogao, kao i većina ostalih, pogrešno protumačiti taj poziv s obzirom da se velik broj tražitelja azila uopće ne javi u policijsku upravu jer nemaju nikakvu adresu koju bi prijavili.
 15. Nadalje, čak i da je podnositelj zahtjeva zaprimio informativnu brošuru, Sud se slaže s njegovim tvrdnjama da je tekst brošure dvosmislen (vidi st. 112. gore), te da u brošuri nije navedeno da se tražitelji azila mogu javiti u sjedište Policijske uprave Attica i izvijestiti policiju da nemaju adresu na kojoj borave u Grčkoj, sve kako bi im se pozivi i druga pismena dostavljali na neki drugi način.
 16. Obzirom na navedene okolnosti, Sud smatra kako se Vlada ne može pozivati na činjenicu da podnositelj zahtjeva nije slijedio propisanu proceduru te smatra da su nadležna tijela trebala osigurati alternativan način komuniciranja s podnositeljem kako bi isti bio u mogućnosti učinkovito slijediti postupak.
 17. Nadalje, Sud utvrđuje da su stranke suglasne oko činjenice da zahtjev za azil podnositelja još uvijek nije ispitan od strane nadležnih tijela u Grčkoj.
 18. Prema navodima Vlade, razlog tome je taj da se podnositelj zahtjeva oglušio na poziv da pristupi obavijesnom razgovoru zakazanom za 2. srpnja 2010. kojom bi prilikom bio intervjuiran od strane savjetodavnog odbora za izbjeglice. Vlada je propustila obrazložiti utjecaj propuštanja dolaska na obavijesni razgovor na vođenje postupka pred domaćim tijelima. Bilo kako bilo, podnositelj zahtjeva je izvijestio Sud preko svog odvjetnika da mu je poziv za obavijesni razgovor dostavljen na grčkom jeziku zajedno s odlukom da mu se obnavlja ružičasta iskaznica, te da prevoditelj koji je dostavio poziv uopće nije spomenuo datum zakazan za obavijesni razgovor. Iako nije u mogućnosti provjeriti istinitost tih tvrdnji, Sud prihvaća te navode podnositelja obzirom da su u suglasnosti s činjenicom da postoji ozbiljan nedostatak informiranosti i komunikacije s tražiteljima azila.
 19. Slijedom navedenih okolnosti, Sud ne dijeli mišljenje Vlade da je podnositelj zahtjeva vlastitim postupcima onemogućio nadležnim tijelima da ispitaju osnovanosti njegovog zahtjeva te da isti nije bio pogođen nedostacima u postupku azila.
 20. Sud zaključuje da grčke vlasti do danas nisu poduzele nikakve korake radi poboljšanja načina komuniciranja s podnositeljem niti su donijele odluku o osnovanosti njegovog zahtjeva za azil, pa isti nije imao stvarnu i odgovarajuću mogućnost zagovarati osnovanost svog slučaja. Štoviše, Sud je uzeo u obzir iznimno nisku stopu dodjele azila i supsidijarne zaštite odobrene od strane grčkih vlasti u usporedbi s drugim država članica Europske unije (vidi st. 125-126. gore). Statistika naravno varira u skladu s okolnostima, ali po mišljenju Suda ista u konkretnom slučaju ide u prilog navodima podnositelja zahtjeva koji je istaknuo nedostatak vjere u postupak za dodjelu azila u Grčkoj.
 21. Sud nadalje ne prihvaća navode Grčke Vlade glede politike vraćanja tražitelja azila u Afganistan na dobrovoljnoj bazi. Sud ne može zanemariti činjenicu da su prisilna vraćanja tražitelja azila u visokorizične zemlje učestala praksa u Grčkoj što potvrđuju treće osobe kao umješači i nekoliko izvješća razmotrenih od strane Suda (vidi st. 160., 192. i 282.).
 22. Za Sud jednaku važnost predstavlja opasnosti od protjerivanja s kojom je u praksi suočen podnositelj prije donošenja odluke o osnovanosti njegovog zahtjeva. Podnositelj zahtjeva izbjegao je protjerivanje u kolovozu 2009, podnošenjem zahtjeva za odgodu rješenja o vraćanju u zemlju podrijetla koji se vodio pod oznakom spisa br. 90/2008 (vidi st. 43-48. i 120. presude). Međutim, podnositelj je tvrdio da je jedva izbjegao drugi pokušaj policije da ga deportira u Tursku. Činjenica da je u oba slučaja podnositelj zahtjeva pokušavao pobjeći iz Grčke ne može biti od utjecaja prilikom ocjene postupanja grčkih vlasti s obzirom na Konvenciju i kada se uzme u obzir da je podnositelj pokušavao pronaći rješenje za situaciju koju Sud smatra protivnom članku 3. Konvencije (vidi st. 263. i 264. gore).
 23. Sud mora nadalje ispitati da li se, a kako to tvrdi Vlada, zahtjev upućen Vrhovnom upravnom sudu radi sudskog ispitivanja rješenja kojim bi se eventualno mogao odbiti zahtjev podnositelja za azil, može smatrati mjerom koja bi ga zaštitila od samovoljnog protjerivanja.
 24. Sud ponajprije utvrđuje, sukladno tvrdnjama Vlade, da iako zahtjev za sudsko ispitivanje rješenja kojim se odbija zahtjev za azil nema suspenzivni karakter, ulaganje žalbe protiv naloga za vraćanje koji se izdaje zajedno s rješenjem o odbijanju zahtjeva za azil automatski odgađa izvršenje naloga za vraćanje.
 25. Međutim, Sud ponavlja da je dostupnost pravnog lijeka u praksi odlučujući faktor kod procjene njegove učinkovitosti. Sud je već utvrdio kako grčke vlasti nisu poduzele nikakve korake kako bi se osigurala nesmetana komunikacija između nadležnih tijela i podnositelja zahtjeva. Ta činjenica, zajedno s problemom dostave pismena „osobama s nepoznatom adresom“, o čemu su izvještavali Povjerenik za ljudska prava Vijeća Europe i UNHCR (vidi st. 187. gore), čini pravno sredstvo vrlo neizvjesnim jer podnositelj zahtjeva možda uopće ne zaprimi odluku o ishodu svog zahtjeva na vrijeme kako bi u propisanom roku reagirao i obratio se Vrhovnom upravnom sudu.
 26. Osim toga, iako podnositelj zahtjeva nema sredstava za platiti odvjetnika, isti nije zaprimio nikakvu informaciju o pristupu organizacijama koje pružaju pravne savjete i smjernice. Ako se pritom uzme u obzir manjak pravnika na popisu za pružanje pravne pomoći (vidi st. 191. i 281. presude), može se zaključiti kako je sustav u praksi neučinkovit. Suprotno tvrdnjama Vlade, Sud smatra da ova situacija također može predstavljati prepreku u dostupnosti pravnih lijekova i kao takva spada u polje primjene članka 13., osobito kada su u pitanju tražitelji azila.
 27. Naposljetku, Sud ne može uzeti u obzir navode Vlade da je duljina trajanja postupka pred Vrhovnim upravnim sudom irelevantna činjenica u smislu članka 13. Sud je već naglasio važnost promptnog djelovanja u predmetima koji se tiču zlostavljanja od strane državnih službenika (vidi t. 293. gore). Osim toga Sud smatra da je takva brza reakcija još potrebnija u ovom slučaju, gdje osoba koja je podnijela pritužbu na temelju članka 3. u slučaju deportacije, nema procesna jamstva da će osnovanost njegovog zahtjeva biti ozbiljno razmotrena u prvom stupnju, te statistički gotovo da nema izgleda za bilo kakav oblik zaštite radi čega živi u neizvjesnosti što Sud nalazi protivno članku 3. S tim u skladu, Sud smatra da podaci prikupljeni od strane Povjerenika za ljudska prava Vijeća Europe glede trajanja postupka (vidi st. 190. gore), koje Vlada nije osporila, dokazuju da žalba Vrhovnom upravnom sudu ne nadoknađuje nedostatak jamstva vezanih uz ispitivanje osnovanosti zahtjeva za azil.

(c) Zaključak

 1. Slijedom iznijetoga, naprijed navedeni prigovori Grčke Vlade (vidi st. 283. gore) ne mogu se prihvatiti te Sud utvrđuje kako je došlo do povrede članka 13. Konvencije u svezi člankom 3. i to zbog nedostataka koji su se javili u postupku ispitivanja osnovanosti zahtjeva za azil podnositelja od strane nadležnih tijela i rizika da bi isti mogao biti vraćen, izravno ili posredno, u zemlju podrijetla bez da se ozbiljno ispita osnovanost njegovog zahtjeva za azil i bez mogućnosti korištenja djelotvornih pravnih lijekova.
 2. S obzirom na taj zaključak i okolnosti slučaja, Sud smatra da nema potrebe ispitivati zahtjev podnositelja podnijet radi povrede članka 13. u svezi s člankom 2.

IV NAVODNA POVREDA ČLANKA 2. I ČLANKA 3. KONVENCIJE OD STRANE BELGIJE ZBOG IZLAGANJA PODNOSITELJA RIZICIMA KOJI SE ODNOSE NA NEDOSTATKE U POSTUPKU AZILA U GRČKOJ

 1. Podnositelj je tvrdio da su nadležna tijela u Belgiji, vrativši ga Grčku temeljem Dublinske uredbe, postupila protivno obvezama propisanim člankom 2. i člankom 3. Konvencije jer su bili svjesni nedostataka u postupku azila u Grčkoj i nisu procijenili rizike s kojima bi podnositelj bio suočen.

A. Navodi stranaka

1. Podnositelj

 1. Podnositelj zahtjeva je tvrdio da su u vrijeme njegovog izručenja nadležna tijela u Belgiji bila svjesna poteškoća u postupku azila u Grčkoj zbog kojih gotovo da nije bilo izgleda da njegov zahtjev za azil bude ozbiljno razmotren od strane nadležnih tijela u Grčkoj te da je postojao rizik da isti bude vraćen u zemlju podrijetla. Pored brojnih međunarodnih izvješća objavljenih u vrijeme njegova izručenja, njegov odvjetnik jasno je opisao sustavno kršenje temeljnih prava tražitelja azila u Grčkoj. To je napomenuto u sklopu zahtjeva Žalbenom vijeću za strance 29. svibnja 2009. te u žalbi upućenoj Optužnom vijeću Žalbenog suda u Buxellesu 10. lipnja 2009. Podnositelj zahtjeva smatra navode belgijskih nadležnih tijela da isti prije svog dolaska u Belgiju nije bio žrtva nedostataka u postupku azila u Grčkoj, irelevantnim. Osim činjenice da se formalni dokaz u tom smislu ne mogu podastrti prije nego što se rizici materijaliziraju, belgijske su vlasti trebale uzeti u obzir opću situaciju i ne izložiti ga riziku vrativši ga u Grčku.
 2. Po mišljenju podnositelja zahtjeva, a imajući u vidu predmet I. (odluka, prethodno citirano) primjena Dublinske uredbe ne isključuje obvezu nadležnih tijela u Belgiji da procijene zaštitne mehanizme od protjerivanja u Grčkoj, a sve imajući u vidu nedostatke u postupku azila i politici izravnog ili posrednog protjerivanja u Afganistan. Imajući u vidu nedostatak zaštitnih mehanizama od protjerivanja i dokaza koje je podnio podnositelj, belgijske vlasti morale su same procijeniti rizike s kojima bi podnositelj zahtjeva bio suočen u slučaju vraćanja u zemlju podrijetla, sve u smislu članka 2. i članka 3. Konvencije te prakse Suda (posebno predmeta NA. protiv Ujedinjenog Kraljevstva, br. 25904/07, 17. srpnja 2008.). Međutim, u konkretnom slučaju belgijska je Vlada propustila poduzeti mjere opreza prije nego što je deportirala podnositelja zahtjeva. Naprotiv, odluka da ga se deportira donijeta je isključivo na temelju pretpostavke – paušalnom primjenom Dublinske uredbe – da će grčke vlasti poštivati svoje obveze, bez pojedinačnog jamstva danog podnositelju zahtjeva. Podnositelj zahtjeva primijetio je da je to sustavna praksa belgijskih vlasti, koje su u većini slučajeva odbijale i dalje odbijaju primijeniti suverenitetnu klauzulu Dublinske uredbe i koje i dalje vraćaju ljude u Grčku.

2. Belgijska Vlada

 1. Vlada je tvrdila da primjenom Dublinske uredbe Belgija nije odgovorna za ispitivanje zahtjeva za azil podnositelja, te da ispitivanje osnovanosti njegovih strahova za život i fizičku sigurnost u Afganistanu nije u njihovoj nadležnosti. Dublinska uredba temelji se na poštivanju načela zabrane protjerivanja uobličenog Ženevskom konvencijom, temeljnim pravima i načelima te pretpostavci da su države članice sigurne zemlje. Belgija je odstupila od tih načela samo u iznimnim okolnostima, u smislu članka 3. i članka 2. Uredbe, i to samo u slučajevima u kojima je dotična osoba nedvojbeno dokazala postojanje opasnosti da će biti podvrgnuta mučenju ili nečovječnom ili ponižavajućem postupanju u smislu članka 3. Konvencije. Doista, ovaj pristup je u skladu sa sudskom praksom koja propisuje postojanje veze između općeg stanja kojem se prigovara i pojedinačne situacije podnositelja zahtjeva (kao u slučajevima Sultani, prethodno citirano, Thampibillai protiv Nizozemske, br. 61350/00, 17. veljače 2004., i protiv Rusije, br. 20113/07, 4. prosinca 2008.).
 2. Belgijska Vlada nije imala saznanja u kojim se točno okolnostima primjenjuje suverenitetna klauzula jer Ured za strance nije vodio statistiku, a slučajevi u kojima je primijenjena nisu detaljizirani. Međutim, kako bi dokazala primjenu suverenitetne klauzule u odgovarajućim situacijama, Vlada se pozvala na primjere iz deset slučajeva u kojima su transferi u određene države bili obustavljeni primjenom te klauzule. U pet slučajeva zemlja odgovorna za ispitivanje zahtjeva bila je Poljska, u dva slučaja Grčka, a u ostalim slučajevima Mađarska i Francuska. U sedam slučajeva navedeni razlog je bio prisustvo člana obitelji u Belgiji, u dva slučaja zdravstveni problemi dotične osobe, dok se u posljednjem slučaju radilo o maloljetniku. U predmetu podnositelja zahtjeva Belgija nije imala osnove za primjenu suverenitetne klauzule niti je raspolagala podacima koji bi ukazivali da je podnositelj osobno bio žrtva postupanja zabranjenog člankom 3. u Grčkoj. Naprotiv, podnositelj zahtjeva nije priopćio Uredu za strance da je podnio zahtjev za azil niti je ukazao na prigovore protiv Grčke. Sud stoga nije smatrao opravdanim izdati privremenu mjeru Belgijskoj Vladi da zaustavi transfer podnositelja.
 3. Međutim, Vlada je istaknula da je nalog za napuštanje zemlje izdan na temelju uvjerenja kako podnositelj neće biti poslan natrag u Afganistan prije nego što grčke vlasti ispitaju osnovanost njegovog zahtjeva za azil. Što se tiče pristupa postupku azila i tijeku samog postupka, Vlada se oslanjala na izjave grčkih vlasti da su konačno prihvatili odgovornost za postupanje sadržanu u sažetom dokumentu sastavljenom od strane grčkih vlasti i na navode koje je Grčka podnijela Sudu u drugim predmetima koji su u tijeku. Belgijske vlasti su na temelju tih podatak, utvrdile da će osnovanost zahtjeva za azil biti ispitana na individualnoj osnovi, te da će tražitelju azila biti osigurana pomoć odvjetnika i prevoditelja u svakom stadiju postupka. Također je navela kako u Grčkoj postoje pravni lijekovi, uključujući i žalbu Vrhovnom upravnom sudu. Prema tome, iako je svjesna nedostataka u sustavu azila u Grčkoj, Vlada je ustvrdila da su ti nedostaci uklonjeni nastojanjima Grčke da uskladi svoje procesne obveze s pravom Unije i s obvezama u pogledu zaštite ljudskih prava.
 4. Što se tiče opasnosti od protjerivanja u Afganistan, Vlada je također uzela u obzir jamstva koja je Grčka dala Sudu u R.S. protiv Ujedinjenog Kraljevstva (citirano) i činjenicu da podnositelj u Grčkoj može podnijeti zahtjev Sudu te, ako je potrebno, zatražiti primjenu pravila 39. Na temelju tih jamstava, Vlada je smatrala da transfer podnositelja zahtjeva nije bio protivan članku 3. Konvencije.

B. Zapažanja nizozemske Vlade i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, Ureda Visokog povjerenika za izbjeglice Ujedinjenih naroda, Aire Centra, Amnesty Internationala i Grčkog Helsinškog odbora, kao umješača u postupku

 1. Prema mišljenju nizozemske Vlade, eventualni nedostaci u grčkom sustavu azila nisu učinili pravnu zaštitu tražitelja azila u Grčkoj iluzornom, a još manje takvom da bi se države članice trebale suzdržati od vraćanja ljudi u Grčku jer bi se to vraćanje smatralo povredom članka 3. Konvencije. Zadaća je Komisije i grčkih vlasti, uz logističku potporu drugih država članica, a ne Suda, da porade na dovođenju grčkog sustava azila u sklad sa standardima Unije. Vlada Nizozemske stoga smatra da su potpuno ispunjene obveze pazeći, kroz službe svog veleposlanstva u Ateni, da tražitelji azila koji se transferiraju u Grčku budu primljeni u službu za azilante u međunarodnoj zračnoj luci. U skladu s odlukom Suda u predmetu R.S. (citirano), bilo je za pretpostaviti da će Grčka poštivati svoje međunarodne obveze i da će osobama vraćenim u Grčku biti omogućeno ulagati pravna sredstva pred domaćim sudovima i potom, ako je potrebno, obratiti se Sudu. Suprotan bi zaključak predstavljao negiranje načela međudržavnog povjerenja na kojem se temelji Dublinski sustav, blokirao bi primjenu Uredbe privremenim mjerama, i dovodio bi u pitanje ujednačenost sudske prakse Suda, na primjer predmet Bosphorus Hava Yolları Turizm i Ticaret Anonim Şirketi protiv Irske [GC] (br. 45036/98, ECHR 2005-VI), u pogledu ocjene odgovornosti države članice kod primjene prava Unije.
 2. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva naglasila je da Dublinska uredba osigurava prednost u ubrzanju postupaka ispitivanja zahtjeva, tako da dotične osobe ne mogu razviti nepotrebne društvene i kulturne veze s državom članicom. U prilog tome, valja imati na umu da bi pozivanje na odgovornost prema članku 3. države članice odgovorne za ispitivanje zahtjeva prije transfera, kao što je to ovdje slučaj, usporilo cijeli postupak. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva mišljenja je da takve pritužbe, koji bi bile razumljive u slučajevima protjerivanja u države koje nisu vezane Konvencijom, treba izbjegavati u slučaju kada je država odgovorna za ispitivanje zahtjeva za azil stranka Konvencije. U tim slučajevima, kao što je odlučio Sud u predmetu R.S. (citirano), ispravno tumačenje Konvencije značilo bi da zainteresirane strane mogu podnositi prigovore pred sudovima u državi članici odgovornoj za ispitivanje zahtjeva za azil i potom, ukoliko je to potrebno, Sudu. Prema navodima Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, to državu članicu koja vrši transfer ne oslobađa odgovornosti za potencijalne povrede Konvencije, ali takva odgovornost može postojati u iznimnim okolnostima, kada se utvrdi da dotične osobe ne bi imale pristup Sudu u državi odgovornoj za rješavanje zahtjeva za azil. Međutim, takve okolnosti nisu prisutne u konkretnom slučaju.
 3. Prema mišljenju UNHCR-a, kao što je navedeno u izvješću objavljenom u travnju 2008., tražitelji azila ne bi trebali biti prebačeni kada, kao u ovom slučaju, postoje dokazi da je država članica odgovorna za obradu zahtjeva za azil u koju se vrši transfer zemlja visokog rizika, u kojoj su zainteresirane osobe suočene s preprekama u pristupu postupku azila, neučinkovitim ispitivanjem njihovih zahtjeva i nedjelotvornim pravnim sredstvima i gdje uvjeti prijema mogu dovesti do povrede članka 3. Konvencije. Zabranu vraćanja tražitelja azila u tim uvjetima predviđa Dublinska uredba što je u potpunosti u skladu sa člankom 33. Ženevske konvencije kao i s Konvencijom. UNHCR je naglasio da to nije teoretska mogućnost i da, za razliku od Belgije, sudovi u pojedinim državama članicama suspendiraju vraćanje u Grčku iz navedenih razloga. U svakom slučaju, kao što je Sud jasno naveo u slučaju T.I. (citirano), svaka država ugovornica odgovara na temelju Konvencije za izlaganje osoba postupanju protivnom članku 3. kroz automatsku primjenu Dublinske uredbe.
 4. Aire Centar i Amnesty International mišljenja su da u svom sadašnjem obliku, bez klauzule o obustavi transfera zemljama koje ne poštuju svoje međunarodne obveze u pitanjima azila, Dublinska uredba izlaže tražitelje azila riziku od protjerivanja što je u suprotnosti s Konvencijom i Ženevskom konvencijom. Ukazali su na znatne razlike u načinu primjene Uredbe od strane različitih država članica Europske unije i načinu na koji domaći sudovi ocjenjuju zakonitost transfera prilikom ocjene rizika povrede temeljnih prava, osobito kada država članica odgovorna za rješavanje zahtjeva za azil nije implementirala ostale mjere Unije koje se odnose na azil. Aire Centar i Amnesty International mišljenja su da države članice koje vraćaju tražitelje azila snose dio odgovornosti u pogledu načina na koji države članice koje primaju tražitelje azila s istima postupaju, i to u mjeri u kojoj bi države prenositeljice mogli spriječiti povrede ljudskih prava primjenom suverenitetne klauzule definirane Uredbom. Prema njihovom mišljenju, mjere koje je Europska komisija ovlaštena poduzeti protiv država primateljica koje nisu poštovale svoje obveze ne predstavljaju djelotvorno pravno sredstvo za zaštitu temeljnih prava tražitelja azila. Niti su oni uvjereni, kao što je izvještavao CJEU, u zakonitosti Dublinskih transfera kada isti mogu dovesti do takvih povreda i ugroziti pitanje djelotvornosti prethodnog postupka uvedenog Lisabonskim sporazumom.
 5. GHM je istaknuo da je u vrijeme vraćanja podnositelja zahtjeva postojao velik broj dokumenata koji su ukazivali na nedostatke u postupku azila, uvjete u kojima su tražitelji azila primani i rizike od izravnog ili neizravnog protjerivanja u Tursku. GHM smatra da su belgijske vlasti morale biti svjesne toga, posebno jer su ti dokumenti korišteni u domaćim postupcima u kojima je izdan nalog za suspenziju transfera u Grčku. Prema GHM-u, navedeni dokumenti, osobito izvješća UNHCR-a, trebali bi omogućiti Sudu da promijeni zaključke iz predmeta R.S. (prethodno citirano) da Grčka ispunjava svoje međunarodne obveze u pitanjima azila.

C. Ocjena Suda

1. Dopuštenost

 1. Belgijska Vlada osvrnula se na činjenicu da podnositelj zahtjeva nije tražio obustavu izvršenja naloga za vraćanje po hitnom postupku, s obzirom da je propustio uložiti žalbu Žalbenom vijeću za strance kako bi se obustavilo izvršenje tog naloga te da nije uložio administrativnu žalbu radi primjene prava pred Conseil d’Etat. S tim u svezi, Vlada je tvrdila kako isti nije iscrpio sve dostupne pravne lijekove radi čega bi Sud trebao odbaciti ovaj dio njegova zahtjeva kao nedopušten sukladno članku 35. st. 1. i 4. Konvencije.
 2. Sud primjećuje kako je podnositelj zahtjeva, između ostalog, prigovarao da mu nije bio dostupan pravni lijek u smislu članka 13. Konvencije, a kojim bi ukazao na povrede članka 2. i 3., te je ujedno tvrdio kako predviđeni pravni lijekovi nisu djelotvorni u smislu odredbe članka 13. (vidi st. 370-377. gore). Sud smatra kako prigovor Vlade u smislu neiscrpljenosti domaćih pravnih lijekova valja ispitati zajedno s meritumom same pritužbe pod člankom 13. u svezi s člankom 2. i 3.
 3. Slijedom iznijetoga, Sud smatra kako se ovaj dio zahtjeva ne može proglasiti nedopuštenim zbog neiscrpljenosti domaćih pravnih lijekova (vidi st. 385-396. gore) te kako isti postavlja složena pravna i činjenična pitanja koja se ne mogu riješiti bez ispitivanja osnovanosti zahtjeva; slijedi da ovaj dio zahtjeva nije očigledno neutemeljen u smislu članka 35. st. 3. Konvencije, niti je nedopušten po bilo kojoj drugoj osnovi. Stoga se mora proglasiti dopuštenim.

2. Odgovornost Belgije temeljem Konvencije

 1. Sud se osvrnuo na pozivanje Vlade Kraljevine Nizozemske na presudu u predmetu Bosphorus u očitovanju podnijetom kao umješač (vidi st. 330. gore). Sud je utvrdio kako u tom predmetu Konvencija nije spriječila ugovorne strane u prijenosu svojih suverenih prava na međunarodne organizacije radi suradnje na određenim područjima i u pojedinim aktivnostima (vidi Bosphorus, prethodno citirano, st. 152.). Države članice ipak odgovaraju prema Konvenciji i to za sve radnje i propuste svojih tijela sukladno domaćem zakonu i međunarodnim pravnim obvezama (ibid., st. 153.). Radnja države članice u skladu s takvim zakonskim obvezama smatra se opravdanom dok relevantna organizacija štiti temeljnih prava na način barem jednak onome koji predviđa Konvencija. Međutim, država članica u potpunosti će odgovarati prema Konvenciji za sve radnje koje poduzima izvan okvira strogih međunarodnih pravnih obveza, a osobito one koje je država članica poduzela po vlastitom nahođenju (ibid., st. 155-157.). Sud je utvrdio da je zaštita temeljnih prava koju pruža pravo Unije jednaka onoj koju pruža Konvencija (ibid., st. 165.). Prilikom donošenju tog zaključka Sud je pridao veliku važnost ulozi i ovlastima Europskog suda pravde – danas Suda pravde Europske unije – u ovim pitanjima, smatrajući da u praksi učinkovitost materijalne zaštite temeljnih prava ovisi o postojećim mehanizmima kontrole (ibid., st. 160.). Sud se također pobrinuo da ograniči opseg djelovanja Bosphorus presude na pravo Zajednice u užem smislu – u vrijeme „prvog stupa“ Europske unije (ibid., st. 72.).
 2. Sud napominje da članak 3. st. 2. Dublinske uredbe propisuje da, prema općim načelima utvrđenim u članku 3. st. 1., svaka država članica može ispitati osnovanost zahtjeva za azil kojeg je podnijela neka treća zemlja, čak i ako takvo ispitivanje nije njezina odgovornost prema kriterijima utvrđenim u Uredbi. To je takozvana suverenitetna klauzula. U tom slučaju država članica postaje zainteresirana država odgovorna u smislu Uredbe i preuzima obveze u svezi s tom odgovornosti.
 3. Sud zaključuje da su se, u smislu Uredbe, belgijske vlasti trebale suzdržati od vraćanja podnositelja zahtjeva, uzimajući u obzir da zemlja primateljica, u ovom slučaju Grčka, nije ispunjavala svoje obveze prema Konvenciji. Shodno tome, Sud smatra da osporena radnja poduzeta od strane belgijskih vlasti nije bila u skladu s međunarodnim pravnim obvezama Belgije. Prema tome, pretpostavka ekvivalentne zaštite ne može se primijeniti u ovom predmetu.

3. Osnovanost zahtjeva u pogledu članka 2. i 3. Konvencije

(a) Odluke u predmetima T.I. protiv Ujedinjenog Kraljevstva i K.R.S. protiv Ujedinjenog Kraljevstva

 1. U ova dva predmeta Sud je imao priliku ispitati učinke Dublinske Konvencije i Dublinske uredbe na prava iz Konvencije.
 2. U predmetu I. (odluka, prethodno citirano) riječ je bila o državljaninu Šri Lanke koji je bezuspješno tražio azil u Njemačkoj da bi potom podnio sličan zahtjev u Ujedinjenom Kraljevstvu. Primjenom Dublinske Konvencije, Ujedinjeno Kraljevstvo izdalo je nalog da ga se vrati u Njemačku. U svojoj odluci Sud je zauzeo stav da neizravno vraćanje osobe u posredničku zemlju koja je također ugovorna stana podrazumijeva odgovornost države prenositeljice, jer je ta država članica dužna, u skladu s pozitivnom praksom, suzdržati se od vraćanja osobe ukoliko postoje razlozi koji ukazuju da bi osoba u slučaju vraćanja u zemlju primateljicu bila izložena rizicima od postupanja protivnom članku 3. Nadalje, Sud je ponovio da bi isključenje odgovornosti u slučajevima u kojima države članice surađuju u stvarima koje bi mogle utjecati na zaštitu temeljnih prava, bilo nespojivo s ciljem i predmetom Konvencije (vidi između ostalog, Waite i Kennedy protiv Njemačke [GC], br. 26083/94, st.67., ECHR 1999-I).

Dakle, u primjeni Dublinske uredbe države članice moraju voditi računa o tome da postupak azila u državama primateljicama osigurava dostatna jamstva da tražitelj azila neće biti vraćen, izravno ili posredno, u zemlju podrijetla bez da se prethodno procjene rizici s kojima bi bio suočen, a koji se odnose na prava iz članka 3. Konvencije.

U predmetu T.I. Sud je naveo kako činjenica da je Njemačka potpisnica Konvencije ne oslobađa Ujedinjeno Kraljevstvo odgovornosti u smislu dužnosti provjere uvjeta za tražitelje azila u toj zemlji, ali činjenica da je postupak azila u Njemačkoj u skladu s Konvencijom, a posebno člankom 3., omogućila je Sudu da odbaci prigovor da je zahtjev za vraćanje u Njemačku predstavljao pravi i ozbiljan rizik od postupanja protivnog tom članku. Sud je zauzeo stav da u konkretnom slučaju nema razloga posumnjati da Njemačka neće poštivati svoje obveze iz članka 3. Konvencije i zaštititi podnositelja zahtjeva od protjerivanja u Šri Lanku, ako isti dokaže da bi ga povratak u zemlju podrijetla izložio riziku od zlostavljanja.

 1. Taj pristup potvrđen je i u predmetu K.R.S. (prethodno citirano). U tom predmetu radilo se o tražitelju azila iz Irana kojeg su nadležna tijela Ujedinjenog Kraljevstva, primjenjujući Dublinsku uredbu, vratila u Grčku obzirom je isti 2006. prije dolaska u Ujedinjeno Kraljevstvo prošao kroz Grčku. Pozivajući se na članak 3. Konvencije, podnositelj zahtjeva prigovarao je na nedostatke u postupku azila u Grčkoj i na činjenicu da bi mogao biti vraćen u Iran prije nego što se ispita osnovanost njegova zahtjeva za azil, kao i na uvjete prijema tražitelja azila u Grčkoj.

Nakon što je potvrdio primjenjivost predmeta T.I. kao sudske prakse vezane uz Dublinsku uredbu (vidi po tom pitanju i stavove u predmetu Stapleton protiv Irske (odluka.), br. 56588/07, st. 30., ECHR 2010-...), Sud je odlučio da u nedostatku dokaza koji bi ukazivali na suprotno, mora zaključiti da Grčka poštuje svoje obveze nametnute direktivama Unije koje propisuju minimalne standarde u postupku azila i prijemu tražitelja azila koji su implementirani u grčko zakonodavstvo i koji su u suglasnosti sa člankom 3. Konvencije.

Prema mišljenju Suda, a obzirom na informacije koje su u to vrijeme bile dostupne Vladi Ujedinjenog Kraljevstva i Sudu, bilo je za pretpostaviti da Grčka postupa u skladu sa svojim obvezama i da nikoga ne vraća u Iran, zemlju podrijetla podnositelja zahtjeva za azil.

Niti je bilo razloga sumnjati da će osoba koja je u Grčku vraćena primjenom Dublinske uredbe, čak i u slučaju da joj zahtjev za azil bude odbijen kao neosnovan konačnom odlukom nadležnih tijela u Grčkoj, biti spriječena podnijeti zahtjev Sudu za izdavanje privremene mjere sukladno pravilu 39. Poslovnika Suda.

(b) Primjena navedenih načela u konkretnoj pravnoj stvari

 1. Sud je već iznio mišljenje da podnositelj zahtjeva može nedvojbeno tvrditi da bi njegovo vraćanje u Afganistan predstavljalo povredu članka 2. i 3. Konvencije (vidi st. 296-297. gore).
 2. Sud, dakle, mora razmotriti da li su belgijske vlasti trebale poštivanje međunarodnih obveza u pitanju azila od strane grčkih vlasti, uzeti kao oborivu presumpciju, unatoč sudskoj praksi iz predmeta R.S., za koju je Vlada tvrdila da je predstavljala temelj postupanja upravnih i sudbenih tijela u konkretnom slučaju.
 3. Sud se ne slaže s tvrdnjom belgijske Vlade da Ured za strance nije mogao znati za strahove podnositelja zahtjeva glede vraćanja u Grčku u vrijeme kada je izdan nalog za vraćanje i to iz razloga jer je podnositelj propustio odazvati se obavijesnom razgovoru.
 4. U prvom redu, Sud se pozvao na brojna izvješća i dokumente koje je imao u vidu 2008. prilikom donošenja odluke u predmetu R.S.. Sva ta izvješća i dokumenti, koji su temeljeni na opažanjima s terena, ukazuju na praktične poteškoće primjene Dublinskog sustava u Grčkoj, nedostatke u postupku azila i postojanje prakse izravnog ili neizravnog protjerivanja na pojedinačnoj ili skupnoj osnovi.
 5. Izvješća su pisana od strane UNHCR-a i Povjerenika za ljudska prava Vijeća Europe, međunarodnih nevladinih organizacija poput Amnesty Internationala, Human Rights Watcha, Pro-Asyla i Europskog vijeća za izbjeglice i prognanike, te nevladinih organizacija u Grčkoj poput Grčkog Helsinškog odbora i Grčkog Državnog vijeća za ljudska prava (vidi st. 160. gore). Sud primjećuje kako su se predmetna izvješća redovito objavljivala od 2006. godine i to u većem intenzitetu u 2008. i 2009., te da je većina njih već bila objavljena u trenutku izdavanja naloga za vraćanje podnositelja zahtjeva u Grčku.
 6. Sud je također naglasio važnost dopisa kojeg je u travnju 2009. UNHCR uputio belgijskom Ministru nadležnom za pitanja imigracije. Dopis čija je preslika također dostavljena Uredu za strance sadržavao je jasnu molbu da se obustave transferi u Grčku (vidi st. 194. i 195. gore).
 7. Ovome treba pridodati činjenicu da je od prosinca 2008. europski sustava azila i sam podvrgnut reformama te da je, imajući u vidu zaključke iz primjene propisa usvojenih tijekom prve faze, Europska komisija iznijela prijedlog usmjeren na znatno jačanje zaštite temeljnih ljudskih prava tražitelja azila i provedbu privremene obustave transfera u okviru Dublinske uredbe kako bi se izbjeglo vraćanje tražitelja azila u države članice koje nisu u mogućnosti ponuditi im adekvatnu zaštitu temeljnih prava (vidi st. 77-79. gore).
 8. Nadalje, Sud utvrđuje kako Ured za strance, primjenjujući Dublinsku uredbu, nije dao nikakvu mogućnost podnositelju zahtjeva da obrazloži svoje bojazni glede povratka u Grčku. Obrazac sastavljen od strane Ureda za strance ne sadrži odjeljak u kojem bi se navele i objasnile te bojazni (vidi st. 130. gore).
 9. Imajući u vidu te činjenice, Sud utvrđuje kako su belgijske vlasti morale biti svjesne općeg stanja u Grčkoj te da teret dokazivanja tog stanja nije bio u cijelosti na podnositelju zahtjeva. Naprotiv, Sud smatra da je, iako se Vlada pozvala na primjenu suverenitetne klauzule u nekoliko predmeta koji uopće nisu uključivali Grčku, Ured za strance automatski primijenio Dublinsku uredbu za vraćanje u Grčku bez da je uopće razmotrio napraviti iznimku i primijeniti navedenu klauzulu.
 10. Belgijski Vlada tvrdila je kako je u svakom slučaju zatražila dovoljna jamstava od grčkih vlasti da podnositelj zahtjeva u Grčkoj neće biti doveden u opasnost od postupanja protivnog Konvenciji. S tim u svezi, Sud primjećuje da postojanje načela kojima se jamči poštivanje temeljnih ljudskih prava u domaćim zakonima i pristupanje međunarodnim ugovorima samo po sebi ne podrazumijeva adekvatnu zaštitu od rizika postupanja protivnog Konvenciji u situacijama, kao što je to u ovom slučaju, gdje pouzdani izvori ukazuju da se u praksi pribjegava ili tolerira postupanje nadležnih vlasti koje je očito u suprotnosti s načelima Konvencije (vidi, mutatis mutandis, Saadi protiv Italije [GC], br. 37201/06, st. 147., ECHR 2008-...).
 11. Sud također smatra kako se diplomatska uvjerenja belgijskih vlasti od strane Grčke ne mogu smatrati dovoljnim jamstvima. Sud to zaključuje prije svega zato što se Grčka oglušila na zahtjev da preuzme odgovornost za postupanje temeljem Dublinske uredbe nakon što je izdan nalog za napuštanje Belgije, pa je stoga odluka o vraćanju donijeta isključivo na temelju prešutne suglasnosti od stane grčkih vlasti. Drugo, Sud napominje da je zahtjev za preuzimanje odgovornosti za postupanje sročen paušalno (vidi st. 24. gore), te ne sadrži nikakva osobna jamstva glede samog podnositelja. Zahtjev na koji se pozvala belgijska Vlada, nije sadržavao nikakvu pojedinačnu garanciju, već se samo pozivao na važeće zakone, bez relevantnih informacija o situaciji u praksi.
 12. Sud nadalje odbacuje prigovor Vlade da je upravo Sud donio odluku kojom se odbija izdavanje privremene mjere za ukidanje vraćanja podnositelja zahtjeva sukladno pravilu 39. Poslovnika Suda. Sud utvrđuje da se u ovakvim slučajevima gdje se vraćanje odnosi na trenutak kad je već pokrenut postupak pred Sudom, odluka mora donijeti po hitnom postupku. Navedena mjera predstavlja zaštitnu mjeru koja ni u kojem slučaju ne prejudicira odluku o osnovanosti zahtjeva u smislu članka 34. Konvencije. U toj fazi postupka kada je predloženo izdavanje privremene mjere, Sud ne analizira osnovanost samog zahtjeva – jer u većini slučajeva u toj fazi niti ne raspolaže informacijama dostatnim za ispitivanje osnovanosti samog zahtjeva (vidi, mutatis mutandis, Paladi protiv Moldavije [GC], br. 39806/05, st. 89., ECHR 2009-...). U konkretnom slučaju, štoviše, dopisi koje je Sud poslao grčkoj Vladi, a imajući u vidu situaciju u Grčkoj, jasno ukazuju da je upravo Sud istoj naložio da ozbiljno ispita zahtjev za azil podnositelja te da obavijesti Sud o ishodu postupka (vidi st. 32. i 38-39., gore).
 13. Tužena Vlada, uz potporu Vlada koje su se kao treće strane umiješale u postupak, na kraju je ustvrdila da tražitelji azila trebaju podnijeti zahtjeve Sudu samo protiv Grčke, nakon što iscrpe sva domaća pravna sredstva u toj zemlji, te ako je potrebno tražiti izdavanje privremenih mjera.
 14. Imajući u vidu da je ovo uobičajeni postupak u sustavu Konvencije, Sud smatra da analiza prepreka s kojima su suočeni tražitelji azila u Grčkoj jasno pokazuje da su zahtjevi za azil podneseni u ovom trenutku u Grčkoj iluzorni. Sud primjećuje da je podnositelja zahtjeva pred Sudom zastupao isti odvjetnik koji ga je zastupao u Belgiji. S obzirom na broj neriješenih zahtjeva za azil u Grčkoj, činjenica da su neki tražitelji azila podnijeli zahtjeve protiv Grčke pred Sudom ne ukazuje na nikakve promjene. S tim u svezi, neznatan je broj zahtjeva za donošenje privremenih mjera protiv Grčke sukladno pravilu 39. u usporedbi s brojem takovih zahtjeva u drugim državama članicama.
 15. Imajući u vidu gornje navode, Sud smatra kako su belgijske vlasti znale ili morale znati da ne postoje nikakve garancije da će grčka nadležna tijela ispitati zahtjev za azil podnositelja. Belgijske su vlasti također imale na raspolaganju mjere kojima su mogle izbjeći vraćanje podnositelja u Grčku.
 16. Vlada je tvrdila kako je podnositelj zahtjeva propustio na odgovarajući način pred nadležnim tijelima u Belgiji individualizirati i dokazati rizik od nemogućnosti sudjelovanja u postupku azila u Grčkoj te postojanje opasnosti od protjerivanja od stane grčkih vlasti. Međutim, Sud smatra da belgijske vlasti, u gore opisanoj situaciji, nisu mogle samo pretpostaviti da će podnositelj biti tretirati u skladu sa standardima Konvencije, već su naprotiv morale prvo provjerili kako grčke vlasti primjenjuju svoje zakone o azilu u praksi. Da su belgijske vlasti to učinile, uvidjele bi da su rizici s kojima bi bio suočen podnositelj zahtjeva takvi da spadaju u polje primjene članka 3. Činjenica da se veliki broj tražitelja azila u Grčkoj našao u sličnoj situaciji kao podnositelj zahtjeva ne umanjuje taj rizik koji je dovoljno stvaran i vjerovatan za podnositelja zahtjeva osobno (vidi, mutatis mutandis, Saadi, prethodno citirano, st. 132.).

(c) Zaključak

 1. Imajući u vidu gornje zaključke, Sud utvrđuje kako vraćanje podnositelja zahtjeva od strane Belgije Grčkoj predstavlja povredu članka 3. Konvencije.
 2. Imajući u vidu taj zaključak i okolnosti samog slučaja, Sud utvrđuje kako nije svrsishodno ispitivati zahtjev podnositelja koji se odnosi na povredu članka 2.

V. NAVODNA POVREDA ČLANKA 3. KONVENCIJE OD STRANE BELGIJE ZBOG IZLAGANJA PODNOSITELJA UVJETIMA PRITVORA I ŽIVOTNIM UVJETIMA SUPROTNIM ČLANKU 3. KONVENCIJE

 1. Podnositelj zahtjeva je tvrdio da su ga vrativši u Grčku primjenom Dublinske uredbe, belgijske vlasti izložile postupanju protivnom citiranom članku 3. Konvencije i to zbog uvjeta pritvora i egzistencijalnih uvjeta u Grčkoj.
 2. Vlada je osporavala tu tvrdnju kao i povredu članka 3. zbog vraćanja i nedostataka u postupku azila
 3. Sud smatra kako tvrdnje podnositelja zahtjeva u smislu gore navedene odredbe postavljaju složeno pravno i činjenično pitanje koje se ne može riješiti bez ispitivanja osnovanosti ovog dijela zahtjeva; stoga Sud smatra kako ovaj dio zahtjeva podnositelja nije neutemeljen u smislu članka 35. st. 3. Konvencije. Niti je nedopušten po bilo kojoj drugoj osnovi. Stoga se proglašava dopuštenim.
 4. Što se tiče osnovanosti, Sud ponavlja da prema pozitivnoj sudskoj praksi vraćanje tražitelja azila od strane države ugovornice može dovesti do povrede članka 3., pa time i odgovornost te države na temelju Konvencije ukoliko postoje razlozi koji ukazuju na rizik od podvrgavanja mučenju ili nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju u zemlji primateljici. U takvim okolnostima, članak 3. podrazumijeva obvezu ne vraćanja pojedinca u tu državu (vidi Soering protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 7. srpnja 1989., Serija A br. 161, st. 90-91.; Vilvarajah i ostali protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 30. listopada 1991., Serija A br. 125, st. 103.; L.R. protiv Francuske, presuda od 29. travnja 1997., Reports 1997-III, st. 34.; Jabari, prethodno citiran, st. 38.; Salah Sheekh protiv Nizozemske, br. 1948/04, st. 135., ECHR 2007-I (isječci), br. 1948/04; i Saadi, prethodno citiran, st. 152.).
 5. U konkretnom slučaju Sud je već utvrdio da su uvjeti pritvora i životni uvjeti podnositelja zahtjeva u Grčkoj bili ponižavajući (vidi st. 233., 234., 263. i 264. presude). Nadalje utvrđeno je da su te činjenice bile poznate prije povratka podnositelja te da su se mogle lako utvrditi iz širokog broja izvora (vidi st. 162-164. gore). Sud također želi naglasiti da se podnositelju zahtjeva ne može stavljati na teret činjenica da nije obavijestio belgijske vlasti o razlozima zbog kojih nije želio biti vraćen u Grčku. Utvrđeno je kako postupak pred Uredom za strance nije sadržavao nikakvu odredbu o navođenju tih razloga i da su belgijske vlasti primijenile Dublinsku uredbu čistom automatikom (vidi st. 352. gore).
 6. Na temelju tih zaključaka i obaveza koje su državama članicama nametnute člankom 3. Konvencije u vidu transfera, Sud smatra da su belgijske vlasti vraćanjem podnositelja zahtjeva Grčkoj istog svjesno izložile uvjetima pritvora i životnim uvjetima koji se mogu smatrati ponižavajućim postupanjem.
 7. Slijedom iznijetoga došlo je do povrede članka 3. Konvencije.

VI. NAVODNA POVREDA ČLANKA 13. U SVEZI S ČLANKOM 2. I ČLANKOM 3. KONVENCIJE OD STRANE BELGIJE ZBOG NEDOSTATKA DJELOTVORNOG PRAVNOG LIJEKA PROTIV NALOGA ZA VRAĆANJE

 1. Podnositelj je tvrdio kako belgijsko pravo ne predviđa djelotvorno pravno sredstvo propisano člankom 13. Konvencije, citiranim ranije u tekstu, temeljem kojeg bi se isti žalio na povredu članka 2. i 3. Konvencije.

A. Navodi stranaka

1. Podnositelj zahtjeva

 1. Podnositelj zahtjeva tvrdio je kako je djelovao na najbrži mogući način u datim okolnostima te da je podnio zahtjev za odgodu izvršenja naloga za vraćanje i to po hitnom postupku. Međutim, naišao je na prepreke praktične naravi zbog kojih mu je onemogućen pristup hitnom postupku.
 2. U prvom redu, podnositelj zahtjeva je naveo kako je 19. svibnja 2009., na dan kada je izdan nalog za napuštanje zemlje, uhićen te smješten u centar za ilegalne imigrante zatvorenog tipa. Tek pet dana kasnije, i to nakon produženog vikenda povodom blagdana Uzašašća, na njegov zahtjev dodijeljen mu je odvjetnik od strane belgijskih vlasti, te je belgijsko Vijeće za pomoć izbjeglicama tek tada moglo uputiti odvjetnika da ga upozna s općim informacijama koje se tiču Dublinskih tražitelja azila. Prvi odvjetnik koji nije bio specijaliziran za postupke azila podnio je zahtjev za odgodu izvršenja naloga o vraćanju po hitnom postupku tri dana nakon što mu je uručen spis predmeta, što se prema mišljenju podnositelja zahtjeva ne može smatrati pretjerano dugim vremenom.
 3. Drugo, zahtjev je bio na rasporedu za razmatranje samo sat vremena nakon što je podnesen, što je onemogućilo odvjetnika podnositelja da pristupi raspravi budući da je njegov ured bio udaljen 130 km od Žalbenog vijeća za strance. Prema navodima podnositelja zahtjeva, isti nije mogao na raspravi biti zastupan po odvjetniku s obzirom da stalna služba za „strance“ ureda za pravnu pomoć nije predviđala mogućnost zamjene odvjetnika koji u hitnim slučajevima nisu mogli nazočiti raspravi. U prilog svojih tvrdnji podnositelj zahtjeva je dostavio pismeno očitovanje predsjednika odjela. Podnositelj je nastavno naveo kako se njegovo deportiranje nije moglo izbjeći već je isto određeno za dan 27. svibnja radi čega bi njegov zahtjev vjerojatno bio odbijen jer nije bilo mogućnosti za hitno postupanje.
 4. Osim praktične nemogućnosti pristupa hitnom postupku u njegovom slučaju, podnositelj zahtjeva je tvrdio da se zahtjev Žalbenom vijeću za strance nikako nije mogao smatrati djelotvornim pravnim sredstvom u smislu članka 13. Konvencije u svezi s povredom članka 2. i 3. u slučaju protjerivanja. Stoga mu se nije moglo stavljati na teret da nije iscrpio taj pravni lijek.
 5. Podnositelj zahtjeva je prvenstveno naveo kako u sporno vrijeme njegov zahtjev za obustavu izvršenja naloga za vraćanje nije imao izgleda za uspjeh, jer su pojedini odjeli Žalbenog vijeća za strance u praksi utvrđivali kako u takvim slučajevima nije nastupila nenaknadiva šteta jer se moglo pretpostaviti da će Grčka ispuniti svoje međunarodne obveze u pitanjima azila, te da se ta presumpcija ne može oboriti izvješćima o općoj situaciji u Grčkoj, osim ako osoba u konkretnom slučaju ne dokaže suprotno. Samo je mali broj presuda utvrđivao drugačije i to na potpuno nepredvidiv način i bez obrazlaganja razloga.
 6. Po mišljenju podnositelja zahtjeva, prebacivanje tereta dokaza na tražitelje azila od kojih se zahtijevalo da dokažu da pripadaju ranjivoj skupini ljudi koja je u Grčkoj podvrgnuta postupanjima protivnom članku 3. Konvencije, činilo je zahtjeve Žalbenom vijeću za strance u potpunosti nedjelotvornima. Događaji koji su uslijedili pokazali su da je isti bio u pravu, jer je pretrpio štetu upravo zbog rizika na koje se žalio.
 7. Nakon što je njegov zahtjev za odgodu izvršenja naloga za vraćanje po hitnom postupku odbijen, nije bilo nikakvog smisla da podnositelj nastavi postupak radi ocjene osnovanosti, s obzirom da isti ne bi imao suspenzivan učinak te ne bi mogao spriječiti vraćanje u Grčku. Odbijanje zahtjeva bila je uobičajena praksa Žalbenog vijeća za strance jer u tim okolnostima podnositelji zahtjeva više ne bi imali pravni interes zahtijevati ukidanje naloga za vraćanje. Naposljetku, čak i da Žalbeno vijeće za strance nije odbilo zahtjev po tom osnovu, podnositelj zahtjeva ni na koji način nije mogao odgoditi izvršenje naloga za vraćanje radi gore spomenute sudske prakse.
 8. Podnositelj zahtjeva je dodao kako su se protiv takovih odluka mogle ulagati upravna žalbe Conseil d’Etat koji doduše nije ispitivao pristup Žalbenog vijeća za strance te nije pronalazio povrede članka 13. Konvencije.

2. Belgijska Vlada

 1. Belgijska Vlada tvrdila je da je podnositelj zahtjeva imao na raspolaganju nekoliko pravnih sredstava pred domaćim sudovima koja su u potpunosti odgovarala uvjetima propisanim člankom 13. Konvencije, međutim da ih nije na propisani način iscrpio.
 2. Glede hitnog postupka po zahtjevu za odgodu izvršenja naloga za vraćanje, Vlada je istaknula kako se takovi zahtjevi mogu podnijeti Žalbenom vijeću za strance u svako doba, bez prekida te da imaju suspenzivan učinak, i da je sam Sud utvrdio djelotvornost tog zahtjeva kao pravnog sredstva u predmetu Quraishi protiv Belgije (br. 6130/08, odluka od 12. svibnja 2009.). Vlada je navela kako je podnositelj zahtjeva sam sebe doveo u neodložnu situaciju time što je zahtjev Žalbenom vijeću za strance podnio samo nekoliko sati prije deportiranja, a deset dana prije mu je određen pritvor i izdan nalog da napusti zemlju. Kažnjavanje nemara uobičajena je praksa Conseil d’Etat i smatra se opravdanim zbog jedinstvene prirode samog postupka, u kojem je pravo na obranu i istragu svedeno na minimum. Činjenica da mu je let bio zakazan tek za 27. svibnja irelevantna je, osim u posebnim slučajevima koje je naveo sam podnositelj zahtjeva, jer iz pozitivne sudske prakse Žalbenog vijeća za strance proizlazi kako lišavanje slobode predstavlja predstojeću opasnost.
 3. Nadalje, treba istaknuti činjenicu, a imajući u vidu hitnost čitave situacije, da je slučaj rješavan po hitnom postupku, ali da međutim nitko nije pristupio raspravi iako je odvjetnik podnositelja mogao zatražiti od Ureda stalne službe pravne pomoći u Bruxellesu da ga zamjeni pred Žalbenim vijećem za strance.
 4. Vlada je prigovarala tvrdnjama podnositelja da njegov zahtjev za odgodu izvršenja naloga za vraćanje nije imao nikakvih izgleda da bude pozitivno riješen, u prilog čega je dostavljeno pet presuda Žalbenog vijeća za razdoblje od 2008. do 2009. kojima se obustavljaju povrati u Grčku po iznimno hitnom postupku radi povreda članka 3. Konvencije i to iz razloga što nalozi nisu bili adekvatno obrazloženi. Po mišljenju Vlade u interesu je podnositelja bilo podnijeti zahtjeve za sudsko ispitivanje kako bi se Žalbenom vijeću za strance i Conseil d’Etat dala mogućnost da predlože rješenje i analiziraju zakonitost pobijanih mjera.
 5. Činjenica da je podnositelj zahtjeva u međuvremenu vraćen u Grčku nije ga trebala omesti u daljnjem ustrajanju u postupku. S tim u svezi, Vlada se pozvala na presudu Žalbenog vijeća za strance br. 28.233 od 29. svibnja 2009., kojom je zahtjev usvojen iako je podnositelj već bio prebačen u drugu zemlju. Taj je zahtjev potom odbijen jer više nije postojao pravni interes za podnositelja s obzirom da se zahtjev odnosio na nalog za napuštanje zemlje, a podnositelj u konkretnom slučaju nije bio dokazao da je došlo do povrede članka 3. Konvencije.
 6. Što se tiče osnovanosti zahtjeva, Vlada je tvrdila da su radi utvrđivanja nenaknadive štete u stadiju odgode izvršenja naloga, a imajući u vidu praksu Žalbenog vijeća za strance, podnositelji dužni dokazati konkretan rizik s kojim bi bili suočeni. Iako djelotvornost pravnih sredstava u smislu članka 13. Konvencije ne ovisi o njihovom uspješnom ishodu, Vlada je tvrdila da se vjerojatnost nepovoljnog ishoda prilikom ispitivanja osnovanosti ne bi trebala uzeti u obzir pri procjeni djelotvornosti pravnog sredstva.
 7. UNHCR, intervenirajući kao treća strana, naveo je da je stalna praksa Žalbenog vijeća za strance i Conseil d’État odbijati zahtjeve za odgodu ili ispitivanje osnovanosti naloga za napuštanje zemlje izdanih primjenom Dublinske uredba, s obzirom da pojedinci nisu u mogućnosti pružiti konkretne dokaze radi čega su suočeni s individualnim rizikom deportiranja te da je nemoguće za njih osigurati zaštitu u zemlji primateljici. Usvajanjem tog pristupa belgijski sudovi automatski su se oslanjali na Dublinsku uredbu i time su propustili preuzeti svoje obveze prema Konvenciji i međunarodnim pravom o izbjeglicama.

B.  Ocjena Suda

 1. Sud je već utvrdio kako vraćanje podnositelja zahtjeva u Grčku od strane belgijskih nadležnih tijela predstavlja povredu članka 3. Konvencije (vidi st. 359. i 360. gore). Prigovori podnositelja zahtjeva u tom su smislu „dokazivi“ za potrebe primjene članka 13.
 2. Sud u prvom redu utvrđuje kako prema belgijskom pravu žalba Žalbenom vijeću za strance kojom se zahtjeva ukidanje naloga za vraćanje ne odgađa izvršenje tog naloga. Međutim, Vlada je navela kao se zahtjev za odgodu izvršenja naloga može pred istim sudom podnijeti po „pravilima hitnog postupka“ koji se prije vodio pred Conseil d’Etat, te da je postupak pred Žalbenim vijećem za strance po sili zakona odgađao izvršenje naloga mjere vraćanja do donošenja odluke od strane Vijeća, koja se donosi u roku od maksimalno sedamdeset i dva sata.
 3. Iako je to smatrao znakom napretka u skladu s presudom u predmetu Čonka (prethodno citiran, st. 81-83., kojom je potvrđena presuda u predmetu Gebremedhin, citirana gore, st. 66-67.), Sud ponavlja da je u skladu s praksom Suda (st. 293. gore) da svaki prigovor koji ukazuje da će vraćanje u drugu zemlju izložiti pojedinca postupanju zabranjenom člankom 3. Konvencije, zahtijeva brižno i strogo ispitivanje, te da, uz određenu slobodu procjene same države članice, nadležno tijelo u skladu s člankom 13. mora biti u mogućnosti ispitati meritum prigovora i osigurati odgovarajuću zadovoljštinu.
 4. Po mišljenju Suda, a imajući u vidu uvjete propisane člankom 13., činjenica da se izvršenje pobijane mjere može odgoditi ne može se smatrati dodatnom mjerom, ukoliko odgoda kao dodatna mjera ne sadrži uvjete za temeljito ispitivanje osnovanosti. U protivnom bi države članice bile ovlaštene izručiti pojedinca bez prethodnog temeljitog ispitivanja prigovora vezanih uz članak 3.
 5. Međutim, hitan postupak vodi upravo do tog rezultata. Vlada je sama objasnila kako ovaj postupak umanjuje prava na obranu i ispitivanje slučaja na minimum. Presude koje je Sud imao u vidu (st. 144. i 148. gore) potvrđuju da ispitivanje prigovora vezanih uz povrede članka 3. od strane određenih odjela Žalbenog vijeća za strance u vrijeme vraćanja podnositelja zahtjeva nije bilo temeljito. Žalbeno vijeće za strance ograničilo je ispitivanje prigovora na provjeru da li su dotične osobe nedvojbeno dokazale nenaknadivu štetu koju će pretrpjeti zbog moguće povrede članka 3., čime je teret dokazivanja u tolikoj mjeri otežan da ispitivanje osnovanosti navodne opasnosti od povrede citirane odredbe Konvencije uopće nije dolazilo do izražaja.
 6. Nadalje, čak i ako su pojedinci pokušali u spis dostaviti dodatne dokaze u tom smislu nakon obavijesnog razgovora, Žalbeno vijeće za strance nije te dokaze nužno uzimalo u razmatranje. Zainteresirane osobe na taj su način onemogućene da njihovi prigovori na povredu članka 13. Konvencije uopće budu razmotreni.
 7. Činjenica da je nekoliko presuda, unatoč sudskoj praksi u spornom razdoblju, obustavilo vraćanja tražitelja azila u Grčku (vidi st. 149. gore) ne utječe na utvrđenje ovog Suda da su obustave donijete bez ispitivanja osnovanosti rizika glede povreda članka 3. već se temelje samo na utvrđenjima Ureda za strance bez konkretnog obrazloženja samih odluka.
 8. Sud također utvrđuje kako je podnositelj zahtjeva bio suočen s nekoliko praktičnih prepreka u pogledu korištenja pravnih lijekova zajamčenih od strane Vlade. Sud primjećuje kako je njegov zahtjev za odgodu izvršenja naloga za vraćanje po hitnom postupku odbijen iz procesnih razloga, posebice zbog izostanka s rasprave. Protivno navodima Vlade, Sud utvrđuje da se u konkretnom slučaju to ne može smatrati nemarom podnositelja zahtjeva iz razloga što odvjetnik podnositelja zahtjeva uopće nije mogao pristupiti na raspravu u sjedište Žalbenog vijeća za strance u zadano vrijeme. Što se tiče organiziranja zamjene sa stalnom službom, Sud smatra da Vlada nije dokazala učinkovitost te službe u praksi.
 9. Što se tiče korisnosti nastavljanja postupka po zahtjevu za odgodu izvršenja naloga za vraćanje nakon što je Podnositelj već vraćen u Grčku, Sud smatra da jedini primjer iz prakse koji je Vlada navela (vidi točke 151. i 382.) potvrđuje stav Podnositelja da će takav zahtjev osobe koja je već deportirana Žalbeno vijeće za strance odbaciti kao nedopušten obzirom na nedostatak pravnog interesa da se ispituje osnovanost naloga na napuštanje zemlje. Iako je Žalbeno vijeće za strance u toj odluci ispitalo prigovore vezane uz povredu Članka 3. Konvencije, Sud ne vidi na koji način Žalbeno vijeće za strance, pošto odluka nema odgodiv učinak, može Podnositelju dosuditi pravičnu naknadu čak i ako utvrdi da je došlo do povrede Članka 3.
 10. Osim toga, Sud utvrđuje da su stranke načelno suglasne da zahtjev za odgodu izvršenja naloga za vraćanje podnositelja nije imao pretjerano izgleda da bude usvojen imajući u vidu pozitivnu sudsku praksu Žalbenog vijeća za strance i Conseil d’Etat, te nemogućnost podnositelja da u konkretnom slučaju dokaže da bi pretrpio nenaknadivu štetu zbog navodne povrede prava na koju se pozivao. Sud utvrđuje da iako se djelotvornost pravnih sredstava ne ogleda u izvjesnosti povoljnog ishoda spora podnositelja zahtjeva, potpuni nedostatak izgleda za dobivanje zadovoljštine ukazuje na povredu članka 13. (vidi Kudla, prethodno citirano, st. 157.).
 11. Naposljetku, Sud utvrđuje kako su okolnosti ovog predmeta različite od onih u predmetu Quraishi na koji se pozivala Vlada. U potonjem slučaju radilo se o događajima nastalim 2006. i o postupku koji se pred Žalbenim vijećem za strance vodio 2007., znači tek nekoliko mjeseci prije nego što je Vijeće uopće započelo s radom, a u kojem su slučaju usvojeni zahtjevi podnositelja za odgodu izvršenja naloga za vraćanje u sudskom postupku. Nadalje, podnositelji u tom slučaju u trenutku kada se postupak vodio pred Sudom još nisu bili vraćeni u drugu zemlju, te također sudska praksa Žalbenog vijeća za strance u to doba još nije postojala u pogledu Dublinskih slučajeva.
 12. Slijedom iznijetoga, Sud smatra da je došlo do povrede članka 13. u svezi s člankom 3. Utvrđuje kako se podnositelju zahtjeva ne može stavljati na teret da nije iscrpio domaće pravne lijekove te se odbacuje prigovor belgijske Vlada u tom smislu (vidi st. 335. gore).
 13. Imajući u vidu naprijed navedeno utvrđenje kao i okolnosti samog slučaja, Sud smatra da nije svrsishodno ispitivati zahtjev podnositelja u dijelu koji se odnosi na povredu članka 13. u svezi s člankom 2. Konvencije.

VII.  PRIMJENA ČLANKA 46. I ČLANKA 41. KONVENCIJE

A.  Članak 46. Konvencije

 1. Članak 46. Konvencije propisuje:

“1.  Visoke se ugovorne stranke obvezuju da će se podvrgnuti konačnoj presudi Suda u svakom sporu u kojem su stranke.

2. Konačna presuda Suda dostavlja se Odboru ministara, koje nadzire njezino izvršenje .”

 1. Sukladno odredbi članka 46. Konvencije Visoke ugovorne stranke obvezne su podvrgnuti se konačnoj presudi Suda u svakom sporu u kojem su stranke dok je Odbor ministara nadležan za nadziranje izvršenja presuda. To znači da kad Sud utvrdi povredu Konvencije, država članica ne samo da je dužna protivnoj strani naknaditi štetu sukladno članku 41., već je dužna usvojiti potrebne opće i/ili pojedinačne mjere. Obzirom da su presude Suda prvenstveno deklaratorne naravi, zainteresirana država članica, pod nadzorom Odbora ministara, mora odabrati mjere na temelju kojih će ispuniti svoje pravne obveze temeljem clanka 46., s tim da odabrane mjere moraju biti u suglasnosti s utvrđenjima sadržanim u presudi Suda. U određenim slučajevima, Sud će zainteresiranoj državi članici odrediti koje točno mjere trebaju biti ispunjene kako bi se izbjegle, često sustavne, situacije koje uzrokuju pojedine povrede (vidi, primjerice, Öcalan protiv Turske [GC], br. 46221/99, st. 210., ECHR 2005-IV, i Popov protiv Rusije, br. 26853/04, st. 263., 13. srpnja 2006.). Ponekad priroda utvrđene povrede može biti takva da ne ostavlja nikakav pravi izbor mjere koja bi ju otklonila (vidi Assanidzé protiv Gruzije [GC], br. 71503/01, 8. travnja 2004., st. 198., ECHR 2004-II; Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) protiv Švicarske (br. 2) [GC], br. 32772/02, 30. lipnja 2009.,st. 85. i 88., ECHR 2009-..).
 2. U konkretnoj pravnoj stvari, Sud smatra da je potrebno odrediti pojedinačne mjere radi izvršenja presude u korist podnositelja zahtjeva, koje neće utjecati na opće mjere potrebne kako bi se spriječile slične povrede u budućnosti (vidi, mutatis mutandis, Broniowski protiv Poljske [GC], br. 31443/96, st. 193., ECHR 2004-V).
 3. Sud je utvrdio povredu članka 3. Konvencije od strane Grčke zbog životnih uvjeta podnositelja zahtjeva u Grčkoj u kombinaciji s neizvjesnošću u kojoj je živio i nedostatka bilo kakvih izgleda za poboljšanje situacije (vidi st. 263. gore). Sud je također utvrdio povredu članka 13. u svezi s člankom 3. Konvencije zbog nedostataka u postupku azila koji je vodio podnositelj zahtjeva i rizika od protjerivanja u Afganistanu bez ikakvog ozbiljnog ispitivanja njegovog zahtjeva za azil te nedostatka djelotvornog pravnog lijeka koji bi mu bio na raspolaganju (vidi st. 322. gore).
 4. Imajući u vidu okolnosti predmetnog te potrebe da se hitno stane na kraj povredama članka 13. u svezi s člankom 3. Konvencije, Sud utvrđuje da je Grčka dužna ispitati osnovanost zahtjeva za azil podnositelja sukladno Konvenciji, te ovisno o odluci donijetoj u pogledu tog zahtjeva, suzdržati se od deportacije podnositelja u Afganistan.

B.  Članak 41. Konvencije

 1. Članak 41. Konvencije propisuje:

“Ako Sud utvrdi da je došlo do povrede Konvencije i dodatnih protokola, a unutarnje pravo zainteresirane visoke ugovorne stranke omogućava samo djelomičnu odštetu, Sud će, prema potrebi, dodijeliti pravednu naknadu povrijeđenoj stranci.”

1. Nematerijalna šteta

(a) U odnosu na Grčku

 1. Podnositelj zahtjeva potraživao je iznos od 1,000 Eura (EUR) na ime naknade nematerijalne štete pretrpljene zbog vremena provedenog u pritvoru u dva navrata.
 2. Grčka Vlada njegov je zahtjev smatrala neutemeljenim.
 3. Sud je utvrdio kako uvjeti pritvora podnositelja zahtjeva predstavljaju povredu članka 3. Konvencije. Sud smatra da je podnositelj zahtjeva pretrpio duševne boli koje se ne mogu naknaditi samo utvrđenjem da je došlo do povrede. Imajući u vidu prirodu povreda u konkretnom slučaju, Sud zahtjev za naknadu štete podnositelja zahtjeva smatra osnovanim te mu dosuđuje na ime nematerijalne štete iznos od 1,000 EUR.

(b) U odnosu na Belgiju

 1. Podnositelj zahtjeva potraživao je naknadu nematerijalne štete u ukupnom iznosu od 31,825 EUR i to radi pritvora u otvorenom, te potom u zatvorenom prihvatnom centru u Belgiji u kojem je zadržan prije povratka u Grčku (6,925 EUR) te radi odluke belgijskih vlasti da ga deportiraju u Grčku (24,900 EUR).
 2. Belgijska je Vlada navela da u slučaju da Sud utvrdi odgovornost Belgije, podnositelj zahtjeva može pokrenuti postupak radi naknade nematerijalne štete zbog pritvora pred belgijskim sudovima. U svakom slučaju Vlada je smatrala zahtjev u cijelosti neosnovanim obzirom da podnositelj zahtjeva nije dokazao odgovornost Belgije niti je dokazao uzročno-posljedičnu vezu između navodnog postupanja belgijskih vlasti i nematerijalne štete koju je navodno pretrpio.
 3. Sud ponavlja da se iznos koji predstavlja pravednu naknadu predviđenu člankom 41. može dosuditi ukoliko je gubitak ili šteta uzrokovana utvrđenom povredom, dok država članica nije dužna naknaditi iznose u odnosu na štete za koje je nije odgovorna (vidi Saadi, prethodno citirano, st. 186). U konkretnom slučaju Sud nije utvrdio povredu Konvencije zbog pritvora podnositelja zahtjeva u Belgiji prije njegovog povratka u Grčku. S tim u skladu, Sud odbija taj dio zahtjeva za naknadu.
 4. Što se tiče navodno pretrpljene štete zbog vraćanja u Grčku, Sud smatra da prijenos predstavlja povredu članka 3. Konvencije kako zbog činjenice da je takvim vraćanjem podnositelj zahtjeva izložen postupanju protivnom navedenoj odredbi za vrijeme pritvora i života u Grčkoj, tako i zbog činjenice da je izložen nedostacima u postupku azila u Grčkoj. Sud smatra kako činjenica da je podnositelj zahtjeva ovlašten pokrenuti postupak radi naknade štete pred belgijskim sudovima ne obvezuje Sud da odbaci zahtjev za naknadu podnositelja kao neosnovan (vidi De Wilde, Ooms i Versyp protiv Belgije (članak 50), 10. ožujka 1972., st. 16., Serija A br. 14).
 5. Sud je mišljenja kako je podnositelj zahtjeva pretrpio štetu koja se ne može naknaditi samo pronalaženjem povrede. Imajući u vidu prirodu samih povreda utvrđenih u konkretnom slučaju, Sud smatra osnovanim odštetni zahtjev podnositelja u tom dijelu te mu dosuđuje na ime naknade nematerijalne štete iznos od 24,900 EUR.

2. Troškovi i izdaci

(a) U odnosu na Grčku

 1. Podnositelj zahtjeva od grčke je Vlade potraživao naknadu troškova zastupanja po odvjetniku pred Sudom. Prema troškovniku priloženom od strane odvjetnika, troškovi i izdaci su na dan 15. ožujka 2010. ukupno iznosili 3,450 EUR, a temeljeni su na cijeni sata zastupanja od 75 EUR. Odvjetnik je napomenuo da je s podnositeljem zahtjeva prethodno dogovorio, u slučaju uspjeha u sporu, kako će troškovi zastupanja biti plaćeni obročno temeljem gore navede cijene sata.
 2. Grčka je Vlada obračunate troškove postupka smatrala neutemeljenim i previsokim.
 3. Sud smatra da je podnositelj zahtjeva nedvojbeno dokazao kako je preuzeo obvezu kao stranka platiti svom odvjetniku naknadu za zastupanje prema prethodnom dogovoru (vidi, mutatis mutandis, Sanoma Uitgevers B.V. protiv Nizozemske, br. 38224/03, st. 110., 31. ožujka 2009.). S obzirom da su troškovi i izdaci bili opravdani i razumni, to Sud podnositelju dosuđuje 3,450 EUR na ime troškova postupka.

(b) U odnosu na Belgiju

 1. Podnositelj zahtjeva potraživao je naknadu troškova postupka koji su nastali pred belgijskim sudovima i pred ovim Sudom. Prema troškovniku priloženom od strane njegova odvjetnika, troškovi i izdaci su na dan 15. ožujka 2010. ukupno iznosili 7,680 EUR, a temeljeni su na cijeni sata zastupanja od 75 EUR, i to iznos od 1,605 EUR odnosio se na troškove postupaka vođenih pred belgijskim sudovima, a iznos od 6,075 EUR na troškove postupka protiv Belgije pred ovim Sudom.
 2. Belgijska Vlada predložila je Sudu da odbaci zahtjev podnositelja. Vlada je tvrdila kako je podnositelj zahtjeva bio ovlašten na besplatnu pravnu pomoć te je bio oslobođen troškova postupka. Prema tome, isti se sam odgovoran za trošak koji mu je nastao. Njegov odvjetnik mogao je zatražiti naknadu troškova za zastupanje pred belgijskim sudovima i pred Sudom u skladu s odredbama Zakona o pravnoj pomoći. Taj zakon propisuje naknadu troškova zastupanja po odvjetniku po tarifi. U 2010. trošak poduzimanja radnje iznosio je 26,91 EUR, a u 2009. trošak jedne radnje iznosio je 23,25 EUR. Da se postupalo sukladno gore navedenom propisu, odvjetniku bi već bila uplaćena naknada za zastupanje za troškove nastale u 2009. Vlada je također tvrdila da sukladno odredbi članka 1022. Zakona o pravnoj pomoći, stranka koja izgubi spor dužna je protivnoj strani naknaditi troškove postupka. U slučajevima u kojima se vrijednost predmeta spora ne može novčano izraziti, sudovi određuju visinu troškova. U slučajevima u kojima je određena pravna pomoć i gdje su troškovi povećani, troškovi pravne pomoći išli su na teret proračuna.
 3. Odvjetnik podnositelja zahtjeva potvrdio je kako je imenovan od strane Belgije kao odvjetnik po službenoj dužnosti, ali samo u postupku pred prvostupanjskim sudom. Za zastupanje u tom postupku odobren mu je trošak u visini deset radnji. Tvrdio je kako još uvijek nije zaprimio nikakav iznos na ime naknade troškova zastupanja i pravne pomoći. Što se tiče troškova preostalih postupaka dogovorio je s podnositelje zahtjeva da mu isti, u slučaju uspjeha u sporu, naknadi trošak u obrocima prema gore navedenoj cijeni sata. Prema navodima podnositelja, nije bilo moguće da mu belgijske vlasti plate naknadu u prekomjernom iznosu obzirom da su dosuđeni troškovi postupka umanjeni za cijenu pružene pravne pomoći. To bi značilo da njegov odvjetnik ne bi zaprimio nikakvu naknadu na ime pravne pomoći, jer su troškovi postupka pred Sudom bili viši od onoga na što je on imao pravo na ime pravne pomoći.
 4. Prema praksi Suda, troškovi i izdaci neće biti dosuđeni na temelju članka 41., osim ako se ne utvrdi da su isti stvarno i nužno nastali i da su bili razumni s obzirom na količinu. Nadalje, sudski troškovi mogu se naknaditi samo u mjeri u kojoj se oni odnose na utvrđenu povredu (vidi, između ostalih, Sanoma Uitgevers BV protiv Nizozemske, prethodno citirano, st. 109.).
 5. Sud se prvo osvrće na troškove i izdatke nastale u postupcima pred domaćim sudovima. Sud utvrđuje kako podnositelj zahtjeva nije specificirao troškove koji se odnose na pojedine postupke. Obzirom na to, Sud nije u mogućnosti precizno utvrditi koji se troškovi odnose na utvrđene povrede u ovom slučaju te u kojoj su visini isti priznati, odnosno u kojoj bi se visini mogli priznati kao pravna pomoć. Obzirom na nedostatak specifikacije troškova (vidi, mutatis mutandis, Musiał protiv Poljse [GC], br. 24557/94, st. 61., ECHR 1999-II), Sud odbija zahtjev podnositelja za naknadu troškova postupka pred belgijskim sudovima.
 6. Što se tiče troškova i izdataka nastalih u postupku protiv Belgije, Sud utvrđuje kako isti nije vezan belgijskom tarifom i praksom, iako isti mogu predstavljati orijentacijski kriterij (vidi Venema protiv Nizozemske, br. 35731/97, st. 116., ECHR 2002-X). Iz istih razloga kao i u odnosu na Grčku (vidi st. 414. gore), Sud dosuđuje podnositelju zahtjeva troškove postupka u iznosu od 6,075 EUR.

(c) U odnosu na Belgiju i Grčku

 1. Podnositelj na kraju potražuje naknadu troškova i izdataka nastalih u svezi s održavanjem rasprave pred Sudom. Prema troškovniku podnijetom od strane odvjetnika podnositelja zahtjeva, isti su ukupno iznosili 2,550 EUR za podneske i njihovu pripremu (po satnici od 75 EUR). Bez dostavljenog dokaza, isti je također potraživao naknadu u visini 296,74 EUR za putovanje i smještaj odvjetnika u Strasbourgu.
 2. Prema utvrđenoj praksi Suda, Sud će odbiti dio troškova koji nije dokumentiran računima.
 3. Što se tiče ostatka, a s obzirom da je nedvojbeno da su preostali troškovi bili nužni i razumni, podnositelju zahtjeva se dosuđuje naknada u visini od 2,550 EUR. S obzirom na različite povrede, Sud utvrđuje kako su taj trošak Belgija i Grčka dužne podnositelju zahtjeva naknaditi solidarno.

(d)  Zatezna kamata

 1. Sud smatra primjerenim da se zatezna kamata temelji na najnižoj kreditnoj stopi Europske središnje banke uvećanoj za tri postotna boda.

 

IZ TIH RAZLOGA, SUD

 1. Odlučuje spojiti s odlučivanjem o osnovanosti, sa šesnaest glasova za i jednim protiv, preliminarne prigovore grčke Vlade i odbija ih; 
 1. Proglašava dopuštenim, jednoglasno, prigovor podnositelja zahtjeva temeljem članka 3. Konvencije glede uvjeta pritvora u Grčkoj; 
 1. Presuđuje, jednoglasno, da je došlo do povrede članka 3. Konvencije od strane Grčke zbog uvjeta pritvora podnositelja zahtjeva; 
 1. Proglašava dopuštenim, većinom glasova, prigovor podnositelja zahtjeva temeljem članka 3. Konvencije glede životnih uvjeta u Grčkoj; 
 1. Presuđuje, sa šesnaest glasova za i jednim protiv, da je došlo do povrede članka 3. Konvencije od strane Grčke zbog životnih uvjeta podnositelja zahtjeva u Grčkoj; 
 1. Proglašava dopuštenim, jednoglasno, prigovor protiv Grčke temeljem članka 13. u svezi s člankom 3. Konvencije; 
 1. Presuđuje, jednoglasno, da je došlo do povrede članka 13. u svezi s člankom 3. Konvencije od strane Grčke zbog nedostataka u postupku azila koji je vođen po zahtjevu za azil podnositelja i rizika njegovog protjerivanja u Afganistan bez prethodnog ozbiljnog ispitivanja osnovanosti njegova zahtjeva za azil i zbog nedostupnosti djelotvornog pravnog lijeka; 
 1. Presuđuje, jednoglasno, da nema potrebe zasebno ispitati prigovor podnositelja zahtjeva temeljem članka 13. u svezi s člankom 2. Konvencije; 
 1. Odlučuje spojiti s odlučivanjem o osnovanosti, jednoglasno, preliminarne prigovore Belgijske vlade, odbija ih i proglašava dopuštenim, jednoglasno, prigovore podnositelja zahtjeva protiv Belgije; 
 1. Presuđuje, sa šesnaest glasova za i jednim protiv, da je došlo do povrede članka 3. Konvencije od strane Belgije jer su vraćanjem podnositelja zahtjeva u Grčku belgijske vlasti istog izložile riziku povezanom s nedostacima u postupku azila u toj državi; 
 1. Presuđuje, jednoglasno, da nema potrebe zasebno ispitati prigovor podnositelja zahtjeva temeljem članka 13. u svezi s člankom 2. Konvencije; 
 1. Presuđuje, s petnaest glasova za i dva protiv, da je došlo do povrede članka 3. Konvencije od strane Belgije jer su vraćanjem podnositelja u Grčku belgijske vlasti istog izložile pritvoru i životnim uvjetima u toj državi koji predstavljaju povredu tog članka; 
 1. Presuđuje, jednoglasno, da je došlo do povrede članka 13. u svezi s člankom 3. Konvencije od strane Belgije; 
 1. Presuđuje, jednoglasno, da nema potrebe zasebno ispitati prigovor podnositelja zahtjeva temeljem članka 13. u svezi s člankom 2. Konvencije; 
 1. Presuđuje, jednoglasno,

a) da Grčka država podnositelju zahtjeva treba isplatiti, u roku od tri mjeseca, slijedeće iznose,

(i)  1,000 EUR (tisuću eura) na ime nematerijalne štete, uvećanih za sve poreze koji bi se podnositelju zahtjeva mogli zaračunati;

(ii)  4,725 (četiri tisuće i sedam stotina dvadeset pet eura) na ime troškova i izdataka, uvećanih za sve poreze koji bi se podnositelju zahtjeva mogli zaračunati;

b) da se od proteka naprijed navedena tri mjeseca do namirenja na naprijed navedene iznose plaća obična kamata prema stopi koja je jednaka najnižoj kreditnoj stopi Europske središnje banke tijekom razdoblja neplaćanja, uvećana za tri postotna boda;

 1. Presuđuje,

a) s petnaest glasova za i dva protiv, da Belgija podnositelju zahtjeva treba isplatiti, u roku od tri mjeseca, 24,900 EUR (dvadeset četiri tisuće i devet stotina eura) na ime nematerijalne štete, uvećanih za sve poreze koji bi se podnositelju zahtjeva mogli zaračunati;

b) sa šesnaest glasova za i jednim protiv, da Belgija podnositelju zahtjeva treba isplatiti, u roku od tri mjeseca, 7,350 EUR (sedam tisuća tri stotine i pedeset eura) na ime troškova i izdataka, uvećanih za sve poreze koji bi se podnositelju zahtjeva mogli zaračunati;

c) da se od proteka naprijed navedena tri mjeseca do namirenja na naprijed navedene iznose plaća obična kamata prema stopi koja je jednaka najnižoj kreditnoj stopi Europske središnje banke tijekom razdoblja neplaćanja, uvećana za tri postotna boda; 

 1. Odbija, jednoglasno, ostatak zahtjeva podnositelja zahtjeva za pravednu naknadu.

 

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku i objavljeno na javnoj raspravi u Zgradi ljudskih prava u Strasbourgu dana 21. siječnja 2011.

 Michael O’Boyle                                      Jean-Paul Costa 

Zamjenik Tajnika                                      Predsjednik

 

IZDVOJENA MISLJENJA SUDIJA PRILOZENA SU U PRESUDU NA ENGLESKOM JEZIKU

 

Ovaj prijevod je financiran uz podršku Zaklade za ljudska prava Vijeća Europe (www.coe.int/humanrightstrustfund). 

___________________________________
Prevod presude preuzet sa https://hudoc.echr.coe.int/

 

 

GRAND CHAMBER

CASE OF M.S.S. v. BELGIUM AND GREECE

(Application no. 30696/09)

JUDGMENT

STRASBOURG

21 January 2011

In the case of M.S.S. v. Belgium and Greece, The European Court of Human Rights, sitting as a Grand Chamber composed of:

Jean-Paul Costa, President,
Christos Rozakis,
Nicolas Bratza,
Peer Lorenzen,
Françoise Tulkens,
Josep Casadevall,
Ireneu Cabral Barreto,
Elisabet Fura,
Khanlar Hajiyev,

Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Mark Villiger,
András Sajó,
Ledi Bianku,

Ann Power,
Işıl Karakaş,

Nebojša Vučinić, judges,
and Michael O’Boyle, Deputy Registrar,

Having deliberated in private on 1 September and 15 December 2010,

Delivers the following judgment, which was adopted on the last- mentioned date:

PROCEDURE

1. The case originated in an application (no. 30696/09) against the Kingdom of Belgium and the Hellenic Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by an Afghan national, Mr M.S.S. (“the applicant”), on 11 June 2009. The President of the Chamber to which the case had been assigned acceded to the applicant’s request not to have his name disclosed (Rule 47 § 3 of the Rules of Court).

2. The applicant was represented by Mr Z. Chihaoui, a lawyer practising in Brussels. The Belgian Government were represented by their Agent, Mr M. Tysebaert, and their Co-Agent, Ms I. Niedlispacher. The Greek Government were represented by Ms M. Germani, Legal Assistant at the State Legal Council.

3. The applicant alleged in particular that his expulsion by the Belgian authorities had violated Articles 2 and 3 of the Convention and that he had been subjected in Greece to treatment prohibited by Article 3; he also complained of the lack of a remedy under Article 13 of the Convention that would enable him to have his complaints examined.

4. The application was allocated to the Second Section of the Court (Rule 52 § 1). On 19 November 2009 a Chamber of that Section gave notice of the application to the respondent Governments. On 16 March 2010 the Chamber, composed of Ireneu Cabral Barreto, President, Françoise Tulkens, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Nona Tsotsoria, judges, and Sally Dollé, Section Registrar, relinquished jurisdiction in favour of the Grand Chamber, none of the parties having objected to relinquishment (Article 30 of the Convention and Rule 72).

5. The composition of the Grand Chamber was determined according to the provisions of Article 26 §§ 4 and 5 of the Convention and Rule 24.

6. In conformity with Article 29 § 1 of the Convention, it was decided that the Grand Chamber would examine the admissibility and merits together.

7. The applicant and the Governments each filed observations on the merits (Rule 59 § 1). The parties replied to each other’s observations at the hearing (Rule 44 § 5). Observations were also received from the Netherlands and the United Kingdom Governments and from the Centre for Advice on Individual Rights in Europe (the AIRE Centre) and Amnesty International, which had been given leave by the acting President of the Chamber to intervene (Article 36 § 2 of the Convention and Rule 44 § 2). Observations were also received from the Council of Europe Commissioner for Human Rights (“the Commissioner”), the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the Greek Helsinki Monitor (GHM), which had been granted leave by the President to intervene. The Netherlands and the United Kingdom Governments, the Commissioner and the UNHCR were also authorised to take part in the oral proceedings.

8. A hearing took place in public in the Human Rights Building, Strasbourg, on 1 September 2010 (Rule 59 § 3).

 

There appeared before the Court:

(a) for the Belgian Government,
MrM. Tysebaert, Agent,Agent,
MsI. NiedlispacherCo-Agent,
MsE. Materne, lawyer,Counsel,
MsV. Demin, attachée, Aliens Office,Adviser;

 

(b) for the Greek Government,
MrK. Georgiadis, Adviser,
State Legal Council, Agent’s delegate,
MsM. Germani, Legal Assistant, State Legal Council, Counsel;

 

(c) for the applicant,
MrZ. Chihaoui, lawyer, Counsel;

 

(d) for the United Kingdom Government, third-party intervener,
MrM. Kuzmicki   Agent,
MsL. Giovanetti, Counsel;

 

(e) for the Netherlands Government, third-party intervener,
MrR. Böcker   Agent,
MrM. Kuijer, Ministry of Justice,
MsC. Coert, Immigration and Naturalisation
Department, Advisers;

 

(f) for the Council of Europe Commissioner for Human Rights,
third-party intervener,
MrT. Hammarberg, Commissioner,
MrN. Sitaropoulos, Deputy Director,
MsA. Weber,  Advisers;

 

(g) for the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees,
third-party intervener,
MrV. Türk, Director of the International
Protection Division, Counsel,
MsM. Garlick, Head of Unit, Policy and Legal Support,                             Europe Office,
MrC. Wouters, Principal Adviser on the law of refugees,
National Protection Division,  Advisers.

 

The Court heard addresses and replies to its questions from Ms Niedlispacher, Ms Materne, Ms Germani, Mr Chihaoui, Ms Giovanetti, Mr Böcker, Mr Hammarberg and Mr Türk.

FACTS

I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

A. Entry into the European Union

9. The applicant left Kabul early in 2008 and, travelling via Iran and Turkey, entered the European Union through Greece, where his fingerprints were taken on 7 December 2008 in Mytilene.

10. He was detained for a week and, when released, was issued with an order to leave the country. He did not apply for asylum in Greece.

B. Asylum procedure and expulsion procedure in Belgium

11. On 10 February 2009, after transiting through France, the applicant arrived in Belgium, where he presented himself to the Aliens Office with no identity documents and applied for asylum.

12. The examination and comparison of the applicant’s fingerprints generated a Eurodac “hit” report on 10 February 2009 revealing that the applicant had been registered in Greece.

13. The applicant was placed initially in the Lanaken open reception centre for asylum-seekers.

14. On 18 March 2009, by virtue of Article 10 § 1 of Council Regulation No. 343/2003/EC (“the Dublin Regulation”; see paragraphs 65-82 below), the Aliens Office submitted a request for the Greek authorities to take charge of the asylum application. When the Greek authorities failed to respond within the two-month period provided for in Article 18 § 1 of the Regulation, the Aliens Office considered this to be a tacit acceptance of the request to take charge of the application, pursuant to paragraph 7 of that provision.

15. During his interview under the Dublin Regulation on 18 March 2009, the applicant told the Aliens Office that he had fled Afghanistan with the help of a smuggler to whom he had paid 12,000 United States dollars and who had taken his identity papers. He said that he had chosen Belgium after meeting some Belgian NATO soldiers who had seemed very friendly. He also requested that the Belgian authorities examine his fears. He told them that he had a sister in the Netherlands with whom he had lost contact. He also mentioned that he had had hepatitis B and had been treated for eight months.

16. On 2 April 2009 the UNHCR sent a letter to the Belgian Minister for Migration and Asylum Policy criticising the deficiencies in the asylum procedure and the reception conditions of asylum-seekers in Greece and recommending the suspension of transfers to Greece (see paragraphs 194-95 below). A copy was sent to the Aliens Office.

17. On 19 May 2009, in application of section 51/5 of the Act of 15 December 1980 on the entry, residence, settlement and expulsion of aliens (“the Aliens Act”), the Aliens Office decided not to allow the applicant to stay and issued an order directing him to leave the country. The reasons given for the order were that, according to the Dublin Regulation, Belgium was not responsible for examining the asylum application; Greece was responsible and there was no reason to suspect that the Greek authorities would fail to honour their obligations in asylum matters under Community law and the 1951 Geneva Convention relating to the Status of Refugees. That being so, the applicant had the guarantee that he would be able, as soon as he arrived in Greece, to submit an application for asylum, which would be examined in conformity with the relevant rules and regulations. The Belgian authorities were under no obligation to apply the derogation clause provided for in Article 3 § 2 of the Dublin Regulation. Lastly, the applicant did not have any health problems that might prevent his transfer and had no relatives in Belgium.

18. On the same day, the applicant was taken into custody with a view to the enforcement of that decision and placed in closed facility 127 bis for illegal aliens, in Steenokkerzeel.

19. On 26 May 2009 the Belgian Committee for Aid to Refugees, the UNHCR’s operational partner in Belgium, was apprised of the contact details of the lawyer assigned to the applicant.

20. On 27 May 2009 the Aliens Office scheduled the applicant’s departure for 29 May 2009.

21. At 10.25 a.m. on the appointed day, in Tongres, the applicant’s initial counsel lodged an appeal by fax with the Aliens Appeals Board to have the order to leave the country set aside, together with a request for a stay of execution under the extremely urgent procedure. The reasons given, based in particular on Article 3 of the Convention, referred to a risk of arbitrary detention in Greece in appalling conditions, including a risk of ill-treatment. The applicant also relied on the deficiencies in the asylum procedure in Greece, the lack of effective access to judicial proceedings and his fear of being sent back to Afghanistan without any examination of his reasons for having fled that country.

22. The hearing was scheduled for the same day, at 11.30 a.m., at the seat of the Aliens Appeals Board in Brussels. The applicant’s counsel did not attend the hearing and the application for a stay of execution was rejected on the same day, for failure to attend.

23. The applicant refused to board the aircraft on 29 May 2009 and his renewed detention was ordered under section 27(1) of the Aliens Act.

24. On 4 June 2009 the Greek authorities sent a standard document confirming that it was their responsibility under Articles 18 § 7 and 10 § 1 of the Dublin Regulation to examine the applicant’s asylum request. The document ended with the following sentence: “Please note that if he so wishes this person may submit an application [for asylum] when he arrives in Greece.”

25. On 9 June 2009 the applicant’s detention was upheld by order of the chambre du conseil of the Brussels Court of First Instance.

26. On appeal on 10 June, the Indictments Division of the Brussels Court of Appeal scheduled a hearing for 22 June 2009.

27. Notified on 11 June 2009 that his departure was scheduled for 15 June, the applicant lodged a second request, through his current lawyer, with the Aliens Appeals Board to set aside the order to leave the territory. He relied on the risks he would face in Afghanistan and those he would face if transferred to Greece because of the unlikelihood of his application for asylum being properly examined and the appalling conditions of detention and reception of asylum-seekers in Greece.

28. A second transfer was arranged on 15 June 2009, this time under escort.

29. By two judgments of 3 and 10 September 2009, the Aliens Appeals Board rejected the applications for the order to leave the country to be set aside – the first because the applicant had not filed a request for the proceedings to be continued within the requisite fifteen days of service of the judgment rejecting the request for a stay of execution lodged under the extremely urgent procedure, and the second on the ground that the applicant had not filed a memorial in reply.

30. No administrative appeal on points of law was lodged with the Conseil d’Etat.

C. Request for interim measures against Belgium

31. In the meantime, on 11 June 2009, the applicant applied to the Court, through his counsel, to have his transfer to Greece suspended. In addition to the risks he faced in Greece, he claimed that he had fled Afghanistan after escaping a murder attempt by the Taliban in reprisal for his having worked as an interpreter for the international air force troops stationed in Kabul. In support of his assertions, he produced certificates confirming that he had worked as an interpreter.

32. On 12 June 2009 the Court refused to apply Rule 39 of the Rules of Court but informed the Greek Government that its decision was based on its confidence that Greece would honour its obligations under the Convention and comply with European Union legislation on asylum. The letter sent to the Greek Government read as follows:

“That decision was based on the express understanding that Greece, as a Contracting State, would abide by its obligations under Articles 3, 13 and 34 of the Convention. The Section also expressed its confidence that your Government would comply with their obligations under the following:

 

– the Dublin Regulation referred to above;

 

– Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on minimum standards on procedures in member States for granting and withdrawing refugee status; and

 

– Council Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 laying down minimum standards for the reception of asylum-seekers.

 

I should be grateful therefore if your Government would undertake to inform the Court of the progress of any asylum claim made by the applicant in Greece as well as the place of detention, if he is detained on arrival in Greece.”

D. Indication of interim measures against Greece

33. On 15 June 2009 the applicant was transferred to Greece. On arriving at Athens International Airport he gave his name as that used in the agreement confirming responsibility for the examination of his asylum request, issued by the Greek authorities on 4 June 2009.

34. On 19 June 2009 the applicant’s lawyer received a first text message, in respect of which he informed the Court. It stated that upon arrival the applicant had immediately been placed in detention in a building next to the airport, where he was locked up in a small space with twenty other detainees, had access to the toilets only at the discretion of the guards, was not allowed out into the open air, was given very little to eat and had to sleep on a dirty mattress or on the bare floor.

35. When released on 18 June 2009, he was given an asylum-seeker’s card (a “pink card”; see paragraph 89 below). At the same time, the police issued him with the following notification (translation provided by the Greek Government):

“In Spata, on 18 June 2009 at 12.58 p.m., I, the undersigned police officer ..., notified the Afghan national ..., born on ..., of no registered address, that he must report within two days to the Aliens Directorate of the Attica Police Asylum Department to declare his home address in Greece so that he can be informed of progress with his asylum application.”

36. The applicant did not report to the Attica police headquarters on Petrou Ralli Avenue in Athens (“the Attica police headquarters”).

37. Having no means of subsistence, the applicant went to live in a park in central Athens where other Afghan asylum-seekers had assembled.

38. Having been informed of the situation on 22 June 2009, the Registrar of the Second Section sent a further letter to the Greek Government which read as follows:

“I should be obliged if your Government would inform the Court of the current situation of the applicant, especially concerning his possibilities to make an effective request for asylum. Further, the Court should be informed about the measures your Government intend to take regarding:

(a) the applicant’s deportation;

(b) the means to be put at the applicant’s disposal for his subsistence.”

39. The Greek authorities were given until 29 June 2009 to provide this information, it being specified that: “Should you not reply to our letter within the deadline, the Court will seriously consider applying Rule 39 against Greece.”

40. On 2 July 2009, having regard to the growing insecurity in Afghanistan, the plausibility of the applicant’s story concerning the risks he had faced and would still face if he were sent back to that country and the lack of any reaction on the part of the Greek authorities, the Court decided to apply Rule 39 and indicate to the Greek Government, in the parties’ interest and that of the smooth conduct of the proceedings, not to deport the applicant pending the outcome of the proceedings before the Court.

41. On 23 July 2009 the Greek Government informed the Court, in reply to its letter of 22 June 2009, that on arriving at Athens International Airport on 15 June 2009 the applicant had applied for asylum and the asylum procedure had been set in motion. The Government added that the applicant had then failed to go to the Attica police headquarters within the two-day time-limit to fill in the asylum application and give them his home address.

42. In the meantime, the applicant’s counsel kept the Court informed of his exchanges with the applicant. He confirmed that the applicant had applied for asylum at the airport and had been told to go to the Attica police headquarters to give them his home address for correspondence in the proceedings. The applicant had not gone, however, as he had no address to give them.

E. Subsequent events

43. On 1 August 2009, as he was attempting to leave Greece, the applicant was arrested at Athens International Airport in possession of a false Bulgarian identity card.

44. He was placed in detention for seven days in the same building next to the airport where he had been detained previously. In a text message to his counsel, he described his conditions of detention, alleging that he had been beaten by the police officers in charge of the centre, and said that he wanted to get out of Greece at any cost so as not to have to live in such difficult conditions.

45. On 3 August 2009 he was sentenced by the Athens Criminal Court to two months’ imprisonment, suspended for three years, for attempting to leave the country with false papers.

46. On 4 August 2009 the Ministry of Public Order (now the Ministry of Civil Protection) adopted an order stipulating that in application of section 76 of Law no. 3386/2005 on the entry, residence and social integration of third-country nationals in Greece, the applicant was the subject of an administrative expulsion procedure. It further stipulated that the applicant could be released as he was not suspected of intending to abscond and was not a threat to public order.

47. On 18 December 2009 the applicant went to the Attica police headquarters, where his “pink card” was renewed for six months. In a letter on the same day, the police took note in writing that the applicant had informed them that he had nowhere to live, and asked the Ministry of Health and Social Solidarity to help find him a home.

48. On 20 January 2010 the decision to expel the applicant was automatically revoked by the Greek authorities because the applicant had made an application for asylum prior to his arrest.

49. In a letter dated 26 January 2010, the Ministry of Health and Social Solidarity informed the State Legal Council that, because of strong demand, the search for accommodation for the applicant had been delayed, but that somewhere had been found; in the absence of an address where he could be contacted, however, it had not been possible to inform the applicant.

50. On 18 June 2010 the applicant went to the Attica police headquarters, where his “pink card” was renewed for six months.

51. On 21 June 2010 the applicant received a notice in Greek, which he signed in the presence of an interpreter, inviting him to an interview at the Attica police headquarters on 2 July 2010. The applicant did not attend the interview.

52. Contacted by his counsel after the hearing before the Court, the applicant informed him that the notice had been handed to him in Greek when his “pink card” had been renewed and that the interpreter had made no mention of any date for an interview.

53. In a text message to his counsel dated 1 September 2010, the applicant informed him that he had once again attempted to leave Greece for Italy, where he had heard that reception conditions were more decent and he would not have to live on the street. He was stopped by the police in Patras and taken to Salonika, then to the Turkish border for expulsion there. At the last moment, the Greek police decided not to expel him, according to the applicant because of the presence of the Turkish police.

II. RELEVANT INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW

A. The 1951 Geneva Convention relating to the Status of Refugees

54. Belgium and Greece have ratified the 1951 Geneva Convention relating to the Status of Refugees (“the Geneva Convention”), which defines the circumstances in which a State must grant refugee status to those who request it, as well as the rights and duties of such persons.

55. In the present case, the central Article is Article 33 § 1 of the Geneva Convention, which reads as follows:

“1. No Contracting State shall expel or return (‘refouler’) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.”

56. In its Note on international protection of 13 September 2001 (A/AC.96/951, paragraph 16), the UNHCR, whose task it is to oversee how the States Parties apply the Geneva Convention, stated the following in regard to the principle of “non-refoulement”:

“The obligation of States not to expel, return of refoule refugees to territories where their life of freedom would be threatened is a cardinal protection principle enshrined in the [Geneva] Convention, to which no reservations are permitted. In many ways, the principle is the logical complement to the right to seek asylum recognised in the Universal Declaration of Human Rights. It has come to be considered a rule of customary international law binding on all States. In addition, international human rights law has established non-refoulement as a fundamental component of the absolute prohibition of torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. The duty not to refoule is also recognised as applying to refugees irrespective of their formal recognition, thus obviously including asylum-seekers whose status has not yet been determined. It encompasses any measure attributable to a State which could have the effect of returning an asylum-seeker or refugee to the frontiers of territories where his or her life or freedom would be threatened, or where he or she would risk persecution. This includes rejection at the frontier, interception and indirect refoulement, whether of an individual seeking asylum or in situations of mass influx.”

B. Community law

1. The Treaty on European Union (as amended by the Treaty of Lisbon, which entered into force on 1 December 2009)

57. Fundamental rights, as guaranteed by the Convention, are part of European Union law and are recognised in the following terms:

Article 2

“The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities ...”

Article 6

“1. The Union recognises the rights, freedoms and principles set out in the Charter of Fundamental Rights of the European Union of 7 December 2000, as adapted at Strasbourg, on 12 December 2007, which shall have the same legal value as the Treaties.

...

3. Fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and as they result from the constitutional traditions common to the member States, shall constitute general principles of the Union’s law.”

2. The Treaty on the Functioning of the European Union (as amended by the Treaty of Lisbon, which entered into force on 1 December 2009)

58. The issues of particular relevance to the present judgment are covered by Title V (“Area of freedom, security and justice”) of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union on Union policies and internal actions” of the Union. In Chapter 1 of this Title, Article 67 stipulates:

“1. The Union shall constitute an area of freedom, security and justice with respect for fundamental rights and the different legal systems and traditions of the member States.

2. It ... shall frame a common policy on asylum, immigration and external border control, based on solidarity between member States, which is fair towards third-country nationals. ...”

59. Chapter 2 of Title V concerns “Policies on border checks, asylum and immigration”. Article 78 § 1 stipulates as follows:

“The Union shall develop a common policy on asylum, subsidiary protection and temporary protection with a view to offering appropriate status to any third-country national requiring international protection and ensuring compliance with the principle of non-refoulement. This policy must be in accordance with the Geneva Convention ... and other relevant treaties.”

60. Article 78 § 2 provides, inter alia, for the Union’s legislative bodies to adopt a uniform status of asylum and subsidiary protection, as well as criteria and mechanisms for determining which member State is responsible for considering an application for asylum.

3. The Charter of Fundamental Rights of the European Union

61. The Charter of Fundamental Rights, which has been part of the primary law of the European Union since the entry into force of the Treaty of Lisbon, contains an express provision guaranteeing the right to asylum, as follows:

Article 18 – Right to asylum

“The right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees and in accordance with the Treaty establishing the European Community.”

4. The “Dublin” asylum system

62. Since the European Council of Tampere in 1999, the European Union has organised the implementation of a common European asylum system.

63. The first phase (1999-2004) saw the adoption of several legal instruments setting minimum common standards regarding the reception of asylum-seekers, asylum procedures and the conditions to be met in order to be recognised as being in need of international protection, as well as rules for determining which member State is responsible for examining an application for asylum (“the Dublin system”).

64. The second phase is currently under way. The aim is to further harmonise and improve protection standards with a view to introducing a common European asylum system by 2012. The Commission announced certain proposals in its policy plan on asylum of 17 June 2008 (COM(2008) 360).

(a) The Dublin Regulation and the Eurodac Regulation

65. Council Regulation No. 343/2003/EC of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the member States by a third-country national (“the Dublin Regulation”) applies to the member States of the European Union and to Iceland, Norway and Switzerland.

66. The Regulation replaces the provisions of the Convention determining the State responsible for examining applications for asylum lodged in one of the member States of the European Communities, signed on 15 June 1990 (“the Dublin Convention”).

67. An additional Council Regulation, No. 1560/2003/EC of 2 September 2003, lays down rules for the application of the Dublin Regulation.

68. Recital 1 of the Dublin Regulation states that it is part of a common policy on asylum aimed at progressively establishing an area of freedom, security and justice open to those who, forced by circumstances, legitimately seek protection in the Community.

69. Recital 2 affirms that the Dublin Regulation is based on the presumption that the member States respect the principle of non-refoulement enshrined in the Geneva Convention and are considered as safe countries.

70. Under the Dublin Regulation, the member States must determine, based on a hierarchy of objective criteria (Articles 5-14), which member State bears responsibility for examining an asylum application lodged on their territory. The aim is to avoid multiple applications and to guarantee that each asylum-seeker’s case is dealt with by a single member State.

71. Where it is established that an asylum-seeker has irregularly crossed the border into a member State having come from a third country, the member State thus entered is responsible for examining the application for asylum (Article 10 § 1). This responsibility ceases twelve months after the date on which the irregular border-crossing took place.

72. Where the criteria in the Regulation indicate that another member State is responsible, that State is requested to take charge of the asylum-seeker and examine the application for asylum. The requested State must answer the request within two months from the date of receipt of the request. Failure to reply within two months is understood as constituting an acceptance of the request to take charge of the asylum-seeker (Article 17 and Article 18 §§ 1 and 7).

73. Where the requested member State accepts that it should take charge of an asylum-seeker, the member State in which the application for asylum was lodged must notify the asylum-seeker of the decision to transfer him or her, stating the reasons. The transfer must be carried out at the latest within six months following acceptance of the request to take charge. Where the transfer does not take place within that time-limit, responsibility for processing the application lies with the member State in which the application for asylum was lodged (Article 19).

74. By way of derogation from the general rule, each member State may examine an application for asylum lodged with it by a third-country national, even if such examination is not its responsibility under the criteria laid down in the Dublin Regulation (Article 3 § 2). This is called the “sovereignty” clause. In such cases, the State concerned becomes the member State responsible and assumes the obligations associated with that responsibility.

75. Furthermore, any member State, even where it is not responsible under the criteria set out in the Dublin Regulation, may bring together family members, as well as other dependant relatives, on humanitarian grounds based in particular on family or cultural considerations (Article 15 § 1). This is known as the “humanitarian” clause. In this case, that member State will, at the request of another member State, examine the application for asylum of the person concerned. The persons concerned must consent.

76. Another Council Regulation, No. 2725/2000/EC of 11 December 2000, provides for the establishment of the Eurodac system for the comparison of fingerprints (“the Eurodac Regulation”). It requires the States to register asylum-seekers’ fingerprints. The data are transmitted to Eurodac’s central unit, run by the European Commission, which stores them in its central database and compares them with the data already stored there.

77. On 6 June 2007 the European Commission transmitted a report to the European Parliament and the Council on the evaluation of the Dublin system (COM(2007) 299 final). On 3 December 2008 it made public its proposal for a recasting of the Dublin Regulation (COM(2008) 820 final/2). The purpose of the reform is to improve the efficiency of the system and ensure that all the needs of persons seeking international protection are covered by the procedure for determining responsibility.

78. The proposal aims to set in place a mechanism for suspending transfers under the Dublin system, so that, on the one hand, member States whose asylum systems are already under particularly heavy pressure are not placed under even more pressure by such transfers and, on the other hand, so that asylum-seekers are not transferred to member States which cannot offer them a sufficient level of protection, particularly in terms of reception conditions and access to the asylum procedure (Article 31 of the proposal). The State concerned must apply to the European Commission for a decision. The transfers may be suspended for up to six months. The Commission may extend the suspension for a further six months at its own initiative or at the request of the State concerned.

79. The proposal, examined under the codecision procedure, was adopted by the European Parliament at first reading on 7 May 2009 and submitted to the Commission and the Council.

80. At the Informal Justice and Home Affairs Council meeting in Brussels on 15 and 16 July 2010, the Belgian Presidency of the Council of the European Union placed on the agenda an exchange of views on the means of arriving at a single asylum procedure and a uniform standard of international protection by 2012. The discussions focused in particular on what priority the Council should give to negotiations on the recasting of the Dublin Regulation and on whether the ministers would back the inclusion of the temporary suspension clause.

81. The Court of Justice of the European Communities (CJEC), which subsequently became the Court of Justice of the European Union (CJEU) upon the entry into force of the Treaty of Lisbon, has delivered one judgment concerning the Dublin Regulation. In the Petrosian case (C-19/08, judgment of 29 January 2009) the CJEC was asked to clarify the interpretation of Article 20 §§ 1 and 2 of the Dublin Regulation concerning the taking of responsibility for an asylum application and the calculation of the deadline for making the transfer where the legislation of the requesting member State provided for appeals to have suspensive effect. The CJEC found that time started to run following the decision on the merits of the request.

82. The CJEU has recently received a request from the Court of Appeal (United Kingdom) for a preliminary ruling on the interpretation to be given to the sovereignty clause in the Dublin Regulation (N.S. and Others, case C‑411/10).

(b) The European Union’s directives on asylum matters

83. Three other European texts supplement the Dublin Regulation.

84. Council Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 laying down minimum standards for the reception of asylum-seekers in the member States (“the Reception Directive”), came into force on 6 February 2003, the day of its publication in the Official Journal of the European Union (OJ 2003 L 31 p. 18). It requires the member States to guarantee asylum-seekers:

– certain material reception conditions, including housing, food and clothing, in kind or in the form of financial allowances; the allowances must be sufficient to protect the asylum-seeker from extreme need;

– arrangements to maintain family unity;

– medical and psychological care; and

– access for minors to the education system, and to language classes where necessary for them to undergo normal schooling.

In 2007 the European Commission asked the CJEC (now the CJEU) to examine whether Greece was fulfilling its obligations concerning the reception of refugees. In a judgment of 19 April 2007 (Case C-72/06 Commission vGreece), the CJEC found that Greece had failed to fulfil its obligations under the Reception Directive. The Greek authorities subsequently transposed the Reception Directive.

On 3 November 2009 the European Commission sent a letter to Greece announcing that it was bringing new proceedings against it.

85. Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on minimum standards on procedures in member States for granting and withdrawing refugee status (“the Procedures Directive”), which came into force on 13 December 2005, the day of its publication in the Official Journal (OJ 2005 L 326 p. 13), guarantees the rights listed below.

– An application for asylum cannot be rejected on the sole ground that it has not been made as soon as possible. In addition, applications shall be examined individually, objectively and impartially.

– Asylum applicants have the right to remain in the member State pending the outcome of the examination of their application.

– The member States are required to ensure that decisions concerning applications for asylum are given in writing and that, where an application is rejected, the reasons are stated in the decision and information on how to challenge a negative decision is given in writing.

– Asylum-seekers shall be informed of the procedure to be followed, of their rights and obligations, and of the result of the decision taken by the determining authority.

– Asylum-seekers shall receive the services of an interpreter for submitting their case to the competent authorities whenever necessary.

– Asylum-seekers shall not be denied the opportunity to communicate with the UNHCR. More generally, the member States shall allow the UNHCR to have access to asylum applicants, including those in detention, as well as to information on asylum applications and procedures, and to present its views to any competent authorities.

– Applicants for asylum shall have the opportunity, at their own cost, to consult in an effective manner a legal adviser. In the event of a negative decision by a determining authority, member States shall ensure that free legal assistance is granted on request. This right may be subject to restrictions (choice of counsel restricted to legal advisers specifically designated by national law, appeals limited to those likely to succeed, or free legal aid limited to applicants who lack sufficient resources).

The European Commission initiated proceedings against Greece in February 2006 for failure to honour its obligations, because of the procedural deficiencies in the Greek asylum system, and brought the case before the CJEC (now the CJEU). Following the transposition of the Procedures Directive into Greek law in July 2008, the case was struck out of the list.

On 24 June 2010 the European Commission brought proceedings against Belgium before the CJEU on the ground that the Belgian authorities had not fully transposed the Procedures Directive – in particular, the minimum obligations concerning the holding of personal interviews.

In its proposal for recasting the Procedures Directive, presented on 21 October 2009 (COM(2009) 554 final), the European Commission considered strengthening the obligation to provide information to the applicant. It also provided for a full and ex nunc review of first-instance decisions by a court or tribunal and specified that the notion of effective remedy required a review both of facts and of points of law. It further introduced provisions to give appeals automatic suspensive effect. The proposed amendments were intended to improve consistency with the evolving case-law regarding such principles as the right to defence, equality of arms, and the right to effective judicial protection.

86. Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 concerns minimum standards for the qualification and status of third-country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted (“the Qualification Directive”). It entered into force twenty days after its publication in the Official Journal (OJ 2004 L 304 p. 12).

This Directive contains a set of criteria for granting refugee or subsidiary protection status and laying down the rights attached to each status. It introduces a harmonised system of temporary protection for persons not covered by the Geneva Convention but who nevertheless need international protection, such as victims of widespread violence or civil war.

The CJEC (now the CJEU) has delivered two judgments concerning the Qualification Directive: the Elgafaji judgment of 17 February 2009 (C‑465/07), and the Salahadin Abdulla and Others judgment of 2 March 2010 (Joined Cases C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 and C‑179/08).

C. Relevant texts of the Council of Europe Commissioner for Human Rights

87. In addition to the reports published following his visits to Greece (see paragraph 160 below), the Council of Europe Commissioner for Human Rights issued a Recommendation concerning the rights of aliens wishing to enter a Council of Europe member State and the enforcement of expulsion orders (CommDH(2001)19), dated 19 September 2001, which states, inter alia:

“1. Everyone has the right, on arrival at the border of a member State, to be treated with respect for his or her human dignity rather than automatically considered to be a criminal or guilty of fraud.

2. On arrival, everyone whose right of entry is disputed must be given a hearing, where necessary with the help of an interpreter whose fees must be met by the country of arrival, in order to be able, where appropriate, to lodge a request for asylum. This must entail the right to open a file after having been duly informed, in a language which he or she understands, about the procedure to be followed. The practice of refoulement ‘at the arrival gate’ thus becomes unacceptable.

3. As a rule there should be no restrictions on freedom of movement. Wherever possible, detention must be replaced by other supervisory measures, such as the provision of guarantees or surety or other similar measures. Should detention remain the only way of guaranteeing an alien’s physical presence, it must not take place, systematically, at a police station or in a prison, unless there is no practical alternative, and in such case must last no longer than is strictly necessary for organising a transfer to a specialised centre.

...

9. On no account must holding centres be viewed as prisons.

...

11. It is essential that the right of judicial remedy within the meaning of Article 13 of the [Convention] be not only guaranteed in law but also granted in practice when a person alleges that the competent authorities have contravened or are likely to contravene a right guaranteed by the [Convention]. The right of effective remedy must be guaranteed to anyone wishing to challenge a refoulement or expulsion order. It must be capable of suspending enforcement of an expulsion order, at least where contravention of Articles 2 or 3 of the [Convention] is alleged.”

III. RELEVANT LAW AND PRACTICE IN GREECE

A. The reception conditions of asylum-seekers

1. Residence

88. The reception conditions of asylum-seekers in Greece are regulated primarily by Presidential Decree (“PD”) no. 220/2007 transposing the Reception Directive. The provisions of this text applicable to the present judgment may be summarised as follows.

89. The authority responsible for receiving and examining the asylum application issues an asylum applicant’s card free of charge immediately after the results of the fingerprint check become known and in any event no later than three days after the asylum application was lodged. This card, called the “pink card”, permits the applicant to remain in Greece throughout the period during which his or her application is being examined. The card is valid for six months and renewable until the final decision is pronounced (Article 5 § 1 of PD no. 220/2007).

90. Under Article 12 §§ 1 and 3 the competent authorities must take adequate steps to ensure that the material reception conditions are made available to asylum-seekers. They must be guaranteed a standard of living in keeping with their state of health and sufficient for their subsistence and to protect their fundamental rights. These measures may be subjected to the condition that the persons concerned are indigent.

91. An asylum-seeker with no home and no means of paying for accommodation will be housed in a reception centre or another place upon application to the competent authorities (Article 6 § 2). According to information provided by the Greek Ministry of Health and Social Solidarity, in 2009 there were 14 reception centres for asylum-seekers in different parts of the country, with a total capacity of 935 places; 6 of them were reserved for unaccompanied minors.

92. Asylum-seekers who wish to work are issued with temporary work permits, in conformity with the conditions laid down in PD no. 189/1998 (Article 10 § 1 of PD no. 220/2007). Article 4 (c) of PD no. 189/1998 requires the competent authorities to issue the permit after making sure the job concerned does not interest “a Greek national, a citizen of the European Union, a person with refugee status, a person of Greek origin, and so on”.

93. Asylum-seekers have access to vocational training programmes under the same conditions as Greek nationals (Article 11).

94. If they are financially indigent and not insured in any way, asylum-seekers are entitled to free medical care and hospital treatment. First aid is also free (Article 14 of PD no. 220/2007).

2. Detention

95. When the administrative expulsion of an alien is permitted under section 76(1) of Law no. 3386/2005 (see paragraph 119 below) and that alien is suspected of intending to abscond, considered to be a threat to public order or hinders the preparation of his or her departure or the expulsion procedure, provisional detention is possible until the adoption, within three days, of the expulsion decision (section 76(2)). Until Law no. 3772/2009 came into force, administrative detention was for three months. It is now six months and, in certain circumstances, may be extended by twelve months.

96. An appeal to the Supreme Administrative Court against an expulsion order does not suspend the detention (section 77 of Law no. 3386/2005).

97. Where section 76(1) is found to apply upon arrival at Athens International Airport, the persons concerned are placed in the detention centre next to the airport. Elsewhere in the country, they are held either in detention centres for asylum-seekers or in police stations.

98. Under Article 13 § 1 of PD no. 90/2008, lodging an application for asylum is not a criminal offence and cannot, therefore, justify the applicant’s detention, even if he or she entered the country illegally.

B. The asylum procedure

1. Applicable provisions

99. The provisions applicable to the applicant’s asylum application are found in the following PDs: PD no. 61/1999 on the granting of refugee status and its withdrawal and the expulsion of an alien, residence permits for family members and means of cooperation with the UNHCR; and PD no. 90/2008 transposing Council Directive 2005/85/EC (“the Procedures Directive”; see paragraph 85 above), as amended by PD no. 81/2009.

(a) Access to the procedure

100. All nationals of third countries or stateless persons have the right to apply for asylum. The authorities responsible for receiving and examining the applications ensure that all adults are able to exercise their right to lodge an application provided that they present themselves before the authorities in person (Article 4 § 1 of PD no. 90/2008).

101. The authorities immediately inform asylum-seekers of their rights and obligations by giving them a brochure, in a language they understand, describing the procedure for examining asylum applications and the asylum-seeker’s rights and obligations. If the asylum-seeker does not understand the language used in the form, or is illiterate, he is informed orally, with the assistance of an interpreter (Article 1 § 6 of PD no. 61/1999 and Article 8 § 1 (a) of PD no. 90/2008).

102. An information brochure has been drafted in collaboration with the UNHCR and exists in six languages (Arabic, English, French, Greek, Persian and Turkish).

103. When asylum-seekers arrive at Athens International Airport, the obligation to provide this information lies with the security services present at the airport. Interpretation is provided by interpreters from the Attica police headquarters, non-governmental organisations or airport staff.

104. Asylum-seekers must cooperate with the competent authorities (Article 9 § 1 of PD no. 90/2008). In particular, they must inform them of any change of address (Article 6 § 1 of PD no. 220/2007).

105. If they have not already done so at the airport, asylum-seekers must then report, on a Saturday, to the Aliens Directorate at the Attica police headquarters, to submit their applications for asylum. Since PD no. 81/2009 (Article 1) entered into force, the lodging of asylum applications has been decentralised to the fifty-two police headquarters in different parts of the country.

106. Asylum-seekers who have applied for asylum at the airport must report within three days to the Attica police headquarters to register their place of residence.

107. They are then invited to the police headquarters for an individual interview, during which they may be represented. The interview is held with the assistance of an interpreter and the person concerned is asked to confirm all the information contained in the application and to give details of their identity, the route by which they arrived in Greece and the reasons why they fled their country of origin (Article 10 § 1 of PD no. 90/2008).

(b) Examination of the asylum application at first instance

108. Until 2009, after the interview the police officer in charge of the interview transmitted the asylum application to one of the three refugee advisory committees within the Ministry of Public Order (now the Ministry of Civil Protection) for an opinion. These committees were made up of police officers and municipal representatives and in some cases the UNHCR was an observer. The committee to which the application was referred transmitted an opinion, in the form of an internal report, to the Attica police headquarters, which gave its decision.

109. PD no. 81/2009 provides for the decentralisation of the examination of asylum applications at first instance and the setting up of refugee advisory committees in all fifty-two police headquarters around the country (Article 3). The examination procedure itself has not changed, but it now takes place in all fifty-two police headquarters in the different regions.

110. The decisions are taken on an individual basis, after careful, objective and impartial examination. The authorities gather and assess precise, detailed information from reliable sources, such as that supplied by the UNHCR on the general situation in the country of origin (Article 6 § 2 of PD no. 90/2008). As at every other stage of the procedure, applicants are provided with an interpreter at the State’s expense (Article 8 § 1 (b) of PD no. 90/2008).

111. They have the right to consult legal or other counsel at their own expense (Article 11 § 1 of PD no. 90/2008).

112. The decision is served on the applicant or his or her lawyer or legal representative (Article 8 § 1 (d) of PD no. 90/2008). On this subject, point 10 in the brochure reads as follows:

“... The [pink] card must mention the place of residence you have declared or the reception centre assigned to you for your stay. When the decision is given, it will be sent to the address you declared; that is why it is important to inform the police of any change of address without delay.”

113. If the address is unknown, the decision is sent to the municipality where the head office of the service where the asylum application was lodged is located, where it will be displayed on a municipal notice board and communicated to the UNHCR (Article 7 § 2 of PD no. 90/2008).

114. The information is communicated in a language which the asylum-seeker may reasonably be supposed to understand if he or she is not represented and has no legal assistance (Article 8 § 1 (e) of PD no. 90/2008).

(c) Appeals against negative decisions

115. Until 2009, the refugee advisory committees examined asylum applications at second instance where these had been rejected (Article 25 of PD no. 90/2008). The UNHCR sat on these committees (Article 26 of PD no. 90/2008). Thereafter, it was possible to apply to the Supreme Administrative Court to quash the decision. Article 5 of PD no. 81/2009 did away with the second-instance role of the refugee advisory committees. Since 2009 appeals against the first-instance decision have lain directly to the Supreme Administrative Court. In July 2009 the UNHCR decided that it would no longer take part in the procedure.

116. Unless the applicant has already been given the relevant information in writing, a decision to reject an application must mention the possibility of lodging an appeal, the time-limit for doing so and the consequences of letting the deadline pass (Articles 7 § 3 and 8 § 1 (e) of PD no. 90/2008).

117. Appeals to the Supreme Administrative Court do not suspend the execution of an expulsion order issued following a decision to reject an application for asylum. However, aliens have the right to appeal against a deportation order within five days of receiving notification thereof. The decision is then given within three working days from the day on which the appeal was lodged. This type of appeal suspends the enforcement of the expulsion decision. Where detention is ordered at the same time as expulsion, the appeal suspends the expulsion but not the detention (section 77 of Law no. 3386/2005).

118. Asylum-seekers are entitled to legal aid to lodge appeals to the Supreme Administrative Court provided that the appeals are not manifestly inadmissible or ill-founded (Article 11 § 2 of PD no. 90/2008).

(d) Protection against refoulement

119. Law no. 3386/2005, as amended by Law no. 3772/2009 (section 76(1)(c)), authorises the administrative expulsion of an alien in particular when his or her presence in Greece is a threat to public order or national security. Aliens are considered to represent such a threat if there are criminal proceedings pending against them for an offence punishable by more than three months’ imprisonment. Illegally leaving the country and using a false passport or other travel document are criminal offences under sections 83(1) and 87(7) of Law no. 3386/2005.

120. However, asylum applicants and refugees are excluded from the scope of this Law (sections 1(c) and 79(d)). Asylum-seekers may remain in the country until the administrative procedure for examining their application has been completed, and cannot be removed by any means (Article 1 § 1 of PD no. 61/1999 and Article 5 § 1 of PD no. 90/2008).

(e) Authorisation to stay for humanitarian reasons and subsidiary protection

121. In exceptional cases, particularly for humanitarian reasons, the Minister of Public Order (now the Minister of Civil Protection) may authorise the temporary residence of an alien whose application for refugee status has been rejected, until it becomes possible for him or her to leave the country (section 25(6) of Law no. 1975/1991). Where such authorisation is given for humanitarian reasons, the criteria taken into account are the objective impossibility of removal or return to the country of origin for reasons of force majeure, such as serious health reasons, an international boycott of the country of origin, civil conflicts with mass human rights violations, or the risk of treatment contrary to Article 3 of the Convention being inflicted in the country of origin (Article 8 § 2 of PD no. 61/1999). In this last case, the Supreme Administrative Court considers that taking into consideration the risks in respect of Article 3 of the Convention is not an option but an obligation for the administrative authorities (see, for example, judgments nos. 4055/2008 and 434/2009).

122. Subsidiary protection may also be granted in conformity with PD no. 96/2008, which transposes Council Directive 2004/83/EC (“the Qualification Directive”; see paragraph 86 above).

(f) Ongoing reforms in the asylum procedure

123. Following the parliamentary elections held in Greece in October 2009, the new government set up an expert committee to give an opinion on the reform of the asylum system in Greece. Composed of experts from the Ministries of Civil Protection, the Interior and Health, and from the UNHCR, the Greek Council for Refugees and the Ombudsman’s Office, as well as academics, the committee was asked to propose amendments to the current law and practice and make suggestions concerning the composition and modus operandi of a new civil authority to deal with applications for asylum, composed not of police officers, like today, but of civil servants. It is also envisaged to restore the appellate role of the refugee advisory committees.

124. The proposals of the expert committee were submitted to the Greek Government on 22 December 2009 and a bill is being prepared. According to Greek Prime Minister George Papandreou, speaking at a press conference on 20 January 2010 with the participation of the United Nations High Commissioner for Refugees, Antonio Guterres, the aim pursued is to reform the legislative framework “to bring it into line with the 1951 [Geneva] Convention on [the Status of] Refugees and with European law”.

2. Statistical data on asylum in Greece

125. According to statistics published by the UNHCR, in 2008 Greece was in seventh place on the list of European Union member States in terms of the number of asylum applicants received, with a total of 19,880 applications lodged that year (compared with 15,930 in 2009)[1]. In total, 88% of the foreign nationals who entered the European Union in 2009 entered through Greece.

126. For 2008, the UNHCR reports a success rate at first instance (the proportion of positive decisions in relation to all the decisions taken) of 0.04% for refugee status under the Geneva Convention (11 people), and 0.06% for humanitarian reasons or subsidiary protection (18 people)[2]. In total, 12,095 appeals were lodged against unfavourable decisions. They led to 25 people being granted refugee status by virtue of the Geneva Convention and 11 for humanitarian reasons or subsidiary protection. Where appeals were concerned, the respective success rates were 2.87% and 1.26%. By comparison, in 2008 the average success rate at first instance was 36.2% in five of the six countries which, along with Greece, receive the largest number of applications (France, Germany, Italy, Sweden and the United Kingdom)[3].

127. Until 2009, 95% of asylum applications went through the Attica police headquarters. Since the processing of asylum applications was decentralised to police headquarters all over the country, about 79% of the applications have been handled by the Attica police headquarters.

IV. RELEVANT LAW AND PRACTICE IN BELGIUM

128. The Aliens Act sets out the different stages of the asylum procedure. Where “Dublin” asylum-seekers are concerned, the relevant provisions may be summarised as follows.

A. The Aliens Office

129. The Aliens Office is the administrative body responsible for registering asylum applications after consulting the Eurodac database. It is also responsible for interviewing asylum-seekers about their background in order to determine whether Belgium is the country responsible under the Dublin Regulation for examining the asylum application. These aspects of the procedure are regulated by section 51/5 of the Aliens Act.

130. After the interview, the Aliens Office completes the “Dublin” request form. The form contains sections for general information about the asylum-seekers and for more specific details of how they got to Belgium, their state of health and their reasons for coming to Belgium. There is no provision for asylum-seekers to be assisted by a lawyer during the interview.

131. Where the Aliens Office considers that Belgium is responsible (positive decision) under the Dublin criteria or by application of the special clauses, or because the deadline for transfer has passed, it transmits the application to the Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons (CGRS), the Belgian body responsible for examining asylum applications.

132. Where the Aliens Office considers that Belgium is not responsible for examining the application (negative decision), it submits a request to the State responsible to take charge of the application. If that State agrees, explicitly or tacitly, the Aliens Office rejects the asylum application and issues a decision refusing a residence permit, together with an order to leave the country.

133. Reasons must be given for negative decisions ordering the transfer of asylum-seekers. When the transfer is to Greece, the reasoning for the order to leave the country refers to the presumption that Greece honours its Community and international obligations in asylum matters and to the fact that recourse to the sovereignty clause is not obligatory under the Dublin Regulation. In some cases, mention is made of the fact that the applicant has adduced no evidence demonstrating the concrete consequences of the general situation for his or her individual situation.

134. There are no accurate statistics for determining the extent to which the Aliens Office applies the sovereignty clause. The positive decisions taken do not specify whether the clause was applied. At most, it appears from the data provided in the 2009 Annual Report of the Aliens Office that in 2009 Belgium issued 1,116 requests to other member States to take charge of asylum applications, 420 of which were to Greece, and that a total of 166 applications were referred to the CGRS.

135. While efforts are being made to determine which State is responsible, the alien may be held or detained in a given place for as long as is strictly necessary, but for no longer than one month.

B. The Aliens Appeals Board

136. Decisions taken by the Aliens Office concerning residence may be challenged by appealing to the Aliens Appeals Board. The Aliens Appeals Board is an administrative court established by the Law of 15 September 2006 reforming the Conseil d’Etat and setting up an Aliens Appeals Board. It took over the powers of the Conseil d’Etat in disputes concerning aliens, as well as those of the Permanent Refugee Appeals Board.

137. Appeals against orders to leave the country do not have suspensive effect. The law accordingly provides for the possibility of lodging an application for a stay of execution of such an order. Such an application for a stay of execution must be lodged prior to or, at the latest, at the same time as the appeal against the order.

1. Stay of execution under the extremely urgent procedure

138. By virtue of section 39/82 of the Aliens Act, where imminent danger is alleged, an application for a stay of execution of an order to leave the country may be lodged under the extremely urgent procedure. The Aliens Appeals Board will grant the application if it considers that the grounds relied on are sufficiently serious to justify setting aside the impugned decision, and if immediate execution of the decision is likely to cause serious, virtually irreparable damage to the person concerned. The application for a stay of execution must be lodged no later than five days, but no earlier than three working days, following notification of the order to leave the country. Prior to the entry into force on 25 May 2009 of the Law of 6 May 2009, the deadline was twenty-four hours. An application for a stay of execution under the extremely urgent procedure suspends the enforcement of the expulsion order.

139. Section 39/82(4) provides for an application for a stay of execution under the extremely urgent procedure to be examined within forty-eight hours of its receipt by the Aliens Appeals Board. If the President of the division or the judge concerned does not give a decision within that time, the First President or the President must be informed and must ensure that a decision is taken within seventy-two hours of the application being received. They may even examine the case and take the decision themselves.

140. Under the case-law established by the Conseil d’Etat and followed by the Aliens Appeals Board, deprivation of liberty is enough to establish the imminent nature of the risk, without a departure having actually been scheduled.

2. Examination of the merits

141. The Aliens Appeals Board then proceeds to review the lawfulness of the impugned decision under section 39/2(2) of the Aliens Act, verifying that the administrative authority’s decision relies on facts contained in the administrative file, that in the substantive and formal reasons given for its decision it did not, in its interpretation of the facts, make a manifest error of appreciation, and that it did not fail to comply with essential procedural requirements or with statutory formalities required on pain of nullity, or exceed or abuse its powers (see, for example, Aliens Appeals Board, judgment no. 14.175 of 31 July 2008).

142. Where the application for a stay of execution is rejected and the applicant deported, the proceedings on the merits continue. The Aliens Appeals Board may dismiss appeals against the order to leave the country, however, on the ground that as the applicants are no longer in the country they no longer have any interest in challenging that order (judgment no. 28.233 of 29 May 2009; see also judgment no. 34.177 of 16 November 2009).

3. Case-law of the Aliens Appeals Board in “Dublin” cases

143. The first cases in which asylum-seekers reported difficulties in accessing the asylum procedure in Greece date back to 2008. In its judgment no. 9.796 of 10 April 2008, the Aliens Appeals Board stayed the execution of a “Dublin” transfer to Greece under the extremely urgent procedure because the Greek authorities had not responded to the request for them to take charge of the asylum application concerned and the Aliens Office had not sought individual guarantees. The Aliens Appeals Board found that a tacit agreement failed to provide sufficient guarantees of effective processing of the asylum application by the Greek authorities. Since March 2009, however, the Aliens Office no longer seeks such guarantees and takes its decisions based on tacit agreements. The Aliens Appeals Board no longer questions this approach, considering that Greece has transposed the Qualification and Procedures Directives.

144. In assessing the reasoning for the order to leave the country, the Aliens Appeals Board takes into consideration first and foremost the facts revealed to the Aliens Office during the “Dublin” interview and recorded in the administrative file. Should evidence be adduced subsequently, including documents of a general nature, in a letter to the Aliens Office during the “Dublin” examination process or in an appeal against the order to leave the country, it is not systematically taken into account by the Aliens Appeals Board, on the grounds that it was not adduced in good time or that, because it was not mentioned in the asylum applicant’s statements to the Aliens Office, it is not credible (see, for example, judgment no. 41.351 of 1 April 2010 and judgment no. 41.482 of 9 April 2010).

145. In cases where the Aliens Appeals Board has taken into account international reports submitted by “Dublin” asylum applicants confirming the risk of a violation of Article 3 of the Convention because of the deficiencies in the asylum procedure and the conditions of detention and reception in Greece, its case-law is divided as to the conclusions to be drawn.

146. Certain divisions have largely been inclined to take the general situation in Greece into account. For example, in judgments nos. 12.004 and 12.005 of 29 May 2008, the Board considered that the Aliens Office should have considered the allegations of ill-treatment in Greece:

“The applicant party informed the other party in good time that his removal to Greece would, in his opinion, amount to a violation of Article 3 of the Convention, in particular because of the inhuman and degrading treatment he alleged that he had suffered and would no doubt suffer again there. ... The Board notes that in arguing that he faced the risk, in the event that he was sent back to Greece, of being exposed to inhuman and degrading treatment contrary to Article 3 of the Convention, and in basing his arguments on reliable documentary sources which he communicated to the other party, the applicant formulated an explicit and detailed objection concerning an important dimension of his removal to Greece. The other party should therefore have replied to that objection in its decision in order to fulfil its obligations with regard to reasoning.”

147. In the same vein, in judgment no. 25.962 of 10 April 2009, the Aliens Appeals Board stayed the execution of a transfer to Greece in the following terms:

“The Board considers that the terms of the report of 4 February 2009 of the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe ... and the photos illustrating the information contained in it concerning the conditions of detention of asylum-seekers are particularly significant. ... While it post-dates the judgments of the Board and of the European Court of Human Rights cited in the decision taken, the content of this report is clear enough to establish that despite its recent efforts to comply with proper European standards in matters of asylum and the fundamental rights of asylum-seekers, the Greek authorities are not yet able to offer asylum applicants the minimum reception or procedural guarantees.”

148. Other divisions have opted for another approach, which consists in taking into account the failure to demonstrate a link between the general situation in Greece and the applicant’s individual situation. For example, in judgment no. 37.916 of 27 February 2009, rejecting a request for a stay of execution of a transfer to Greece, the Aliens Appeals Board reasoned as follows:

[Translation by the Registry]

“The general information provided by the applicant in his file mainly concerns the situation of aliens seeking international protection in Greece, the circumstances in which they are transferred to and received in Greece, the way they are treated and the way in which the asylum procedure in Greece functions and is applied. The materials establish no concrete link showing that the deficiencies reported would result in Greece violating its non-refoulement obligation vis-à-vis aliens who, like the applicant, were transferred to Greece ... Having regard to the above, the applicant has not demonstrated that the enforcement of the impugned decision would expose him to a risk of virtually irreparable harm.”

149. In three cases in 2009 the same divisions took the opposite approach and decided to suspend transfers to Athens, considering that the Aliens Office, in its reasoning, should have taken into account the information on the general situation in Greece. These are judgments nos. 25.959 and 25.960 of 10 April 2009 and no. 28.804 of 17 June 2009.

150. In order to ensure the consistency of its case-law, the President of the Aliens Appeals Board convened a plenary session on 26 March 2010 which delivered three judgments (judgments nos. 40.963, 40.964 and 10.965) in which the reasoning may be summarised as follows:

– Greece is a member of the European Union, governed by the rule of law, a party to the Convention and the Geneva Convention and bound by Community legislation in asylum matters;

– based on the principle of intra-Community trust, it must be presumed that the State concerned will comply with its obligations (referring to the Court’s case-law in K.R.S. v. the United Kingdom (dec.), no. 32733/08, 2 December 2008);

– in order to reverse that presumption the applicant must demonstrate in concreto that there is a real risk of his being subjected to treatment contrary to Article 3 of the Convention in the country to which he is being removed;

– simple reference to general reports from reliable sources showing that there are reception problems or that refoulement is practised or the mere fact that the asylum procedure in place in a European Union member State is defective does not suffice to demonstrate the existence of such a risk.

151. In substance, the same reasoning is behind the judgments of the Aliens Appeals Board when it examines appeals to set aside a decision. Thus, after having declared the appeal inadmissible as far as the order to leave the country was concerned, because the applicant had already been removed, the Board, in the above-mentioned judgment no. 28.233 of 29 May 2009, went on to analyse the applicant’s complaints under the Convention – particularly Article 3 – and rejected the appeal because the applicant had failed to demonstrate any concrete link between the general situation in Greece and his individual situation.

C. The Conseil d’Etat

152. The provisions concerning referrals to the Conseil d’Etat and the latter’s powers are found in the laws on the Conseil d’Etat consolidated on 12 January 1973.

153. A lawyer may lodge an administrative appeal with the Conseil d’Etat within thirty days of notification of the judgment of the Aliens Appeals Board.

154. If the appeal is to be examined by the Conseil d’Etat, it must be declared admissible. It will be declared admissible if it is not manifestly inadmissible or devoid of purpose; if it is claimed that there has been a breach of the law or a failure to comply with essential procedural requirements or with statutory formalities required on pain of nullity, as long as that claim is not manifestly ill-founded and the alleged error may have influenced the decision and is sufficient to justify setting it aside; or if its examination is necessary to guarantee the consistency of the case-law.

155. This procedure does not have suspensive effect. The Conseil d’Etat gives judgment on the admissibility of the application in principle within eight days.

156. Where the application is declared admissible, the Conseil d’Etat gives a ruling within six months and may overturn decisions of the Aliens Appeals Board for breach of the law or for failure to comply with essential procedural requirements or with statutory formalities required on pain of nullity.

157. The judgments referred to in the case file show that the Conseil d’Etat does not question the approach of the Aliens Appeals Board explained above and considers that no issues are raised under Article 13 of the Convention (see, for example, judgment no. 5115 of 15 December 2009).

D. The courts and tribunals

158. Decisions taken by the Aliens Office concerning detention (orders to detain applicants in a given place and orders to re-detain them) may be challenged in the courts and tribunals. In its examination of applications for release, the Brussels Court of Appeal (Indictments Division) has developed case-law that takes into account the risks faced by the persons concerned were they to be sent back to Greece, as well as the Court’s finding that Greece was violating its obligations under Article 3 (see S.D. v. Greece, no. 53541/07, 11 June 2009, and Tabesh v. Greece, no. 8256/07, 26 November 2009).

V. INTERNATIONAL DOCUMENTS DESCRIBING THE CON-DITIONS OF DETENTION AND RECEPTION OF ASYLUM-SEEKERS AND ALSO THE ASYLUM PROCEDURE IN GREECE

A. Reports published since 2006

159. Since 2006 reports have regularly been published by national, international and non-governmental organisations deploring the reception conditions of asylum-seekers in Greece.

160. The following is a list of the main reports:

– European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), following its visit to Greece from 27 August to 9 September 2005, report published on 20 December 2006;

– Report of the European Parliament Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE Committee) delegation on its visit to Greece (Samos and Athens), European Parliament, 17 July 2007;

– Pro Asyl, The Truth May Be Bitter But It Must Be Told: The Situation of Refugees in the Aegean and the Practices of the Greek Coast Guard, October 2007;

– UNHCR, Asylum in the European Union. A Study of the Implementation of the Qualification Directive, November 2007;

– CPT, following its visit to Greece from 20 to 27 February 2007, report published on 8 February 2008;

– Amnesty International, Greece: No Place for an Asylum-Seeker, 27 February 2008;

– European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Spotlight on Greece – EU Asylum Lottery under Fire, 3 April 2008;

– Norwegian Organisation for Asylum Seekers (NOAS), A Gamble with the Right to Asylum in Europe – Greek Asylum Policy and the Dublin II Regulation, 9 April 2008;

– UNHCR, Position on the Return of Asylum-Seekers to Greece under the “Dublin Regulation”, 15 April 2008;

– Human Rights Watch, Stuck in a Revolving Door – Iraqis and Other Asylum Seekers and Migrants at Greece/Turkey Entrance to the European Union, November 2008;

– Clandestino, Undocumented Migration: Counting the Uncountable: Data and Trends Across Europe, December 2008;

– Human Rights Watch, Left to Survive, December 2008;

– Cimade, Droit d’Asile: les Gens de “Dublin II” – Parcours Juridique de Demandeurs d’Asile Soumis à une Réadmission selon le Règlement Dublin II, December 2008;

– Council of Europe Commissioner for Human Rights, Mr T. Hammarberg, report prepared following his visit to Greece from 8 to 10 December 2008, 4 February 2009;

– Greek Council of Refugees, The Dublin Dilemma – “Burden Shifting” and Putting Asylum Seekers at Risk, 23 February 2009;

– CPT, report prepared following its visit to Greece from 23 to 28 September 2008, 30 June 2009;

– Austrian Red Cross and Caritas, The Situation of Persons Returned by Austria to Greece under the Dublin Regulation. Report on a Joint Fact-Finding Mission to Greece (May 23rd-28th 2009), August 2009;

– Norwegian Helsinki Committee (NHC), NOAS and Aitima, Out the Back Door: The Dublin II Regulation and Illegal Deportations from Greece, October 2009;

– Human Rights Watch, Greece: Unsafe and Unwelcoming Shores, October 2009;

– UNHCR, Observations on Greece as a Country of Asylum, December 2009;

– Amnesty International, The Dublin II Trap: Transfers of Dublin Asylum Seekers to Greece, March 2010;

– National Commission for Human Rights (Greece), Detention Conditions in Police Stations and Detention Areas of Aliens, April 2010;

– Amnesty International, Irregular Migrants and Asylum-Seekers Routinely Detained in Substandard Conditions, July 2010.

B. Conditions of detention

161. The above-mentioned reports attest to a systematic practice of detaining asylum-seekers in Greece from a few days up to a few months following their arrival. The practice affects both asylum-seekers arriving in Greece for the first time and those transferred by a member State of the European Union under the Dublin Regulation. Witnesses report that no information is given concerning the reasons for the detention.

162. All the centres visited by the bodies and organisations that produced the reports listed above describe a similar situation to varying degrees of gravity: overcrowding, dirt, lack of space, lack of ventilation, little or no possibility of taking a walk, no place to relax, insufficient mattresses, dirty mattresses, no free access to toilets, inadequate sanitary facilities, no privacy, limited access to care. Many of the people interviewed also complained of insults, particularly racist insults, proffered by staff and the use of physical violence by guards.

163. For example, following its visit to Greece from 27 August to 9 September 2005 the CPT reported:

“The building of the new special holding facilities for foreigners ... represented an opportunity for Greece to adopt an approach more in line with the norms and standards developed within Europe. Regrettably, the authorities have maintained a carceral approach, often in threadbare conditions and with no purposeful activities and minimal health provision, for persons who are neither convicted nor suspected of a criminal offence and who have, as described by many Greek interlocutors, often experienced harrowing journeys to arrive in Greece.”

In February 2007 the CPT inspected twenty-four police stations and holding centres for migrants run by the Ministry for Public Order and concluded that “persons deprived of their liberty by law enforcement officials in Greece run a real risk of being ill-treated”. It added:

“[Since the CPT’s last visit to Greece, in 2005] there has been no improvement as regards the manner in which persons detained by law enforcement agencies are treated. The CPT’s delegation heard, once again, a considerable number of allegations of ill-treatment of detained persons by law enforcement officials. Most of the allegations consisted of slaps, punches, kicks and blows with batons, inflicted upon arrest or during questioning by police officers. ... In several cases, the delegation’s doctors found that the allegations of ill-treatment by law enforcement officials were consistent with injuries displayed by the detained persons concerned.”

In November 2008 Human Rights Watch expressed its concern in the following terms:

“Although Greek police authorities did not give Human Rights Watch unimpeded access to assess conditions of detention in the locations we asked to visit, we were able to gather testimonies from detainees that paint an alarming picture of police mistreatment, overcrowding, and unsanitary conditions, particularly in places where we were not allowed to visit, such as border police stations, the airport, Venna, and Mitilini. The detention conditions and police abuses described in the three preceding sections of this report certainly constitute inhuman and degrading treatment.”

In its December 2008 report Cimade observed:

“In 2003 1,000 people arrived in Lesbos; in 2007 they numbered 6,000 and in the first eight months of 2008 there were 10,000 arrivals. ... A group of demonstrators are waiting for us: chanting ‘no border, no nation, no deportation’, about ten of them demanding that the place be closed down. Arms reach out through the fencing, calling for help. Three large caged-in rooms each holding eighty-five men: Afghans, Palestinians, Somalians, locked up all day long in appalling squalor. It is chilly in the late Greek summer and people are sleeping on the bare concrete floor. There is a strong smell that reminds me of the makeshift holding areas in the waiting zone at Roissy ... Most of the men have been there several days, some for a month. They do not understand why they are there. The men have been separated from the women and children. I go up to the second level: a Sri Lankan man with an infectious disease is being held in isolation in a small bungalow. The hangar where the women and children are held is the only open one. There are beds, but not enough, so there are mattresses on the bare concrete floor. It is late summer, but everyone complains that they are cold and there are not enough blankets. The last jail, the one for minors. There are 125 of them. ...”

In his report dated February 2009, the Council of Europe Commissioner for Human Rights stated:

“During the meeting with the Commissioner, the authorities in Evros department informed him that as at 1 December 2008 there were 449 irregular migrants detained by the police in six different places of detention in that department. The five most common nationalities were: Iraq (215), Afghanistan (62), Georgia (49), Pakistan (37) and Palestine (27). On 9 December 2008, date of the Commissioner’s visit, at the two separate warehouse-type detention rooms of the Feres border guard station, which dates from 2000, there were 45 young, male, irregular migrants in detention, most of them Iraqis. ... They were in fact crammed in the rooms, sleeping and stepping upon mattresses that had been placed on the floor and on a cement platform, one next to the other. In the bathrooms the conditions were squalid. Some detainees had obvious skin rashes on their arms and one with bare feet complained that the authorities did not provide him with shoes and clean clothes. ... On 9 December 2008 the police authorities informed the Commissioner that at Kyprinos (Fylakio) there were 320 inmates in seven detention rooms, the majority of them being of Iraqi and Afghan nationalities.”

164. The CPT visited the detention centre next to Athens International Airport in 2005. It noted:

“The conditions in the separate cell block are of concern to the CPT’s delegation. Each cell (measuring 9.5 sq. m) had an official capacity of five persons, already too high. In fact, the registers showed that on many occasions, for example in May and June 2005, the occupancy rate reached six and even as high as nine persons per cell. An examination of the cells seemed to indicate that originally they had been designed for one person as there was only a single plinth in the cells – certainly no more than three persons, preferably no more than two, should be held overnight in such cells. The sanitary facilities were outside the cells and the delegation heard many complaints that the police guards did not respond rapidly to requests to go to the toilet; further, access to the shower appeared extremely limited, and five persons, in the same cell, claimed they had not had a shower in seven days – the overbearing hot, sweaty stench lent much credence to their allegation. The delegation also met a man who had spent one and a half months in one of the cells with no change of clothes, no access to fresh air nor any exercise nor any purposeful activity.”

Following its visit to Greece in 2007, the CPT noted that there had been no improvement as regards the manner in which persons detained were treated and reported cases of ill-treatment at the hands of the police officers in the deportation cell at Athens International Airport:

“At Petru Rali Alien detention facility, a Bangladeshi national alleged that he had been slapped and kicked by the escorting police officers in the deportation cell at Athens International Airport after he had refused deportation. He further alleged that they had compressed his throat, pressed their fingers into his eye sockets, twisted his hands behind his back and kicked him on the back of the legs, the buttocks and in the abdomen, after which he had fainted. On examination by one of the medical members of the delegation, the following injuries were observed: a small abrasion (approximately 0.3 cm) on the lower lip and a red linear contusion on the left cheek beneath the eye (2 cm), which had two abrasions therein; diffuse areas of purplish bruising on both sides of the forehead and a reddish bruise (2 cm) on the centre of the chest; swelling over the thyroid cartilage on the front of the neck and swelling of the outer parts of both upper arms; on the right leg, beneath and lateral to the kneecap, a diffuse area of purplish bruising with a reddish area (approximately 2 cm x 2 cm) in its proximal part.”

165. At the time of its visits in October 2009 and May 2010, Amnesty International described the detention centre next to the airport as follows:

“The facility is divided into three sectors. The first consists of three cells, each approximately 7 sq. m. There is one window in each cell, and the sector has two separate toilets and showers. The second consists of three large cells, each approximately 50 sq. m. There are separate toilets in the corridor outside the cells. The third sector consists of nine very small cells, each approximately 10 sq. m. The cells are arranged in a row, off a small corridor where a card phone is situated. On the opposite side of the corridor there are two toilets and two showers.

During the October 2009 visit, Amnesty International delegates were able to view the first two sectors where Dublin II returnees and other asylum-seekers were being held. The delegates observed that detainees were held in conditions of severe overcrowding and that the physical conditions were inadequate. Many asylum-seekers reported that they had been verbally abused by police officers.

During the organisation’s visit in May 2010, Amnesty International representatives were allowed to visit all three sectors. The police authorities told delegates that the first sector was used for the detention of Dublin II returnees and other asylum-seekers, the second for the detention of female irregular migrants convicted for attempting to leave Greece with false documents and the third for the detention of male irregular migrants convicted for attempting to leave Greece with false documents.

During the May 2010 visit, there were seven asylum-seekers held in the first sector (six male and one female) but no Dublin II returnees. In the second sector, fifteen females were held in one cell, three of them pregnant. One of the pregnant women complained several times that she could not breathe, and was asking when she could go outside her cell. In another cell there was a man with an injured leg. Those held in the first and second sector told Amnesty International delegates that the police rarely unlocked the doors of their sectors. As a result, they did not have access to the water cooler situated outside, and were forced to drink water from the toilets. At the time of the visit approximately 145 detainees were held in the third sector in conditions of severe overcrowding. Among them, delegates found a Dublin II returnee. There were nine cells in total. The delegates were able to view two of the cells, each of which contained only one bed (a concrete base with a mattress on top) and held between fourteen and seventeen individuals. There were not enough mattresses, and detainees slept on the floor. As a result of the overcrowding and mattresses on the floor, there was no space to move around. The detainees told Amnesty International that, because of the lack of space, they could not all lie down and sleep at the same time. While the cells viewed had windows, the overcrowding meant that the ventilation was not sufficient. The heat in the cells was unbearable.

Detainees held in the third sector told Amnesty International that the police officers did not allow them to walk in the corridor outside their cells, and that there were severe difficulties in gaining access to the toilets. At the time of the organisation’s visit, detainees were knocking on the cell doors and desperately asking the police to let them go to the toilet. Amnesty International delegates observed that some people who were allowed to go to the toilet were holding a plastic water bottle half or almost completely full of urine. The police authorities admitted that in every cell detainees used plastic bottles for their toilet needs which they emptied when they were allowed to go to the toilet. The delegates also observed that the toilet facilities were dirty and the two showers had neither door nor curtain, and thus lacked any privacy.

The Athens Airport police authorities told Amnesty International that the imposition of prison sentences on irregular migrants or asylum-seekers arrested at the airport for using false documents, who were unable to pay trial expenses, contributed to the overcrowding of the detention area.

At the time of the visit, the organisation observed a complete lack of hygiene products such as soap, shampoo and toilet paper in all sectors. In addition, many of those detained told the delegates they had no access to their luggage, so they did not have their personal belongings, including changes of clothes. Some said that, as a result, they had been wearing the same clothes for weeks. Furthermore, there was no opportunity for outside exercise at all. Two individuals complained that they did not have access to their medication because it was in their luggage. Similar reports were received during the October 2009 visit. In addition, concerns regarding access to medical assistance remained unchanged since October 2009. The airport authorities told Amnesty International that there was no regular doctor in the facility and medical care was provided only when requested by a detainee by calling the airport’s first aid doctors.”

166. Following their visit on 30 April 2010, Médecins sans Frontières – Greece published a report which also described overcrowding in the detention centre (300 detainees) and appalling sanitary and hygiene conditions. In three cells for families, with a capacity of 8 to 12 people, 155 people were being held without ventilation and with only 4 toilets and showers.

C. Living conditions

167. According to the people interviewed for the reports listed in paragraph 160 above, when asylum-seekers were released the practice varied. At Athens International Airport they were either given a “pink card” directly or they were told to report to the Attica police headquarters to get one. Sometimes those in Greece for the first time were directly issued with an order to leave the country within a few days. If they arrived and were detained elsewhere in the country, the practice was more consistent and consisted of issuing them with an order to leave the country and sending them to a large city like Athens or Patras.

168. In any event, it appears that they are given no information about the possibilities of accommodation. In particular, the people interviewed reported that no one told them that they should inform the authorities that they had nowhere to live, which is a prerequisite for the authorities to try to find them some form of accommodation.

169. Those persons who have no family or relations in Greece and cannot afford to pay rent just sleep on the streets. As a result, many homeless asylum-seekers, mainly single men but also families, have illegally occupied public spaces, like the makeshift camp in Patras, which was evacuated and torn down in July 2009, or the old appeal court and certain parks in Athens.

170. Many of those interviewed reported a permanent state of fear of being attacked and robbed, and of complete destitution generated by their situation (difficulty in finding food, no access to sanitary facilities, etc.).

171. Generally, the people concerned depend for their subsistence on civil society, the Red Cross and some religious institutions.

172. Having a “pink card” does not seem to be of any benefit in obtaining assistance from the State and there are major bureaucratic obstacles to obtaining a temporary work permit. For example, to obtain a tax number the applicant has to prove that he has a permanent place of residence, which effectively excludes the homeless from the employment market. In addition, the health authorities do not appear to be aware of their obligations to provide asylum-seekers with free medical treatment or of the additional health risks faced by these people.

In November 2008, Human Rights Watch reported:

“Asylum-seekers of all nationalities who manage to obtain and maintain their [pink] cards have little hope of receiving support from the government during the often protracted time their claims are pending. The homeless and destitute among them often lack housing accommodation and other basic forms of social assistance, in part, because Greece only has reception centre spaces for 770 of the most needy and vulnerable asylum-seekers. Although three of the ten reception centres are reserved for unaccompanied children, Human Rights Watch met unaccompanied children, among others, who were living in the streets, parks, and in abandoned buildings because of a lack of accommodations and other social services. A 15-year-old Nigerian boy registered with the police, but at the time Human Rights Watch interviewed him was living on the street with no assistance whatsoever: ‘I still don’t have a place for me to live. The lawyers gave me an appointment to have a place to live. Now I sleep out on the streets. I don’t live anywhere. I have cold in my body. I don’t feel safe. I walk around until after 1 or 2 a.m. and then I find a park to sleep in.’ The Norwegian Organisation for Asylum Seekers (NOAS), the Norwegian Helsinki Committee, and [the] Greek Helsinki Monitor reported jointly in April 2008 on accommodations and social conditions awaiting Dublin II returnees to Greece, finding the number of actual places available to such destitute asylum-seekers to be ‘negligible’ and the conditions of the few accommodation centres ‘deplorable’. They observed: ‘The large majority of asylum-seekers remain completely without social assistance with regard to accommodation and/or other forms of social assistance. Greece is in practice a country where asylum-seekers and refugees are almost entirely left to their own devices.’”

D. The asylum procedure

1. Access to the asylum procedure

173. The reports mentioned in paragraph 160 above describe the numerous obstacles that bar access to the asylum procedure or make it very difficult in practice for both first-time arrivals and persons transferred under the Dublin Regulation who pass through Athens International Airport.

174. The first-hand accounts collected by international organisations and non-governmental organisations and the resulting conclusions may be summarised as follows.

175. Very few applications for asylum are lodged directly with the security services at Athens International Airport because of the lack of staff but also, in certain cases, because of the lack of information that the services even exist.

176. When they arrive at the airport, asylum-seekers are systematically placed directly in detention before their situation has been clarified.

177. When they are released, those who have come to Greece for the first time are sometimes issued with an order to leave the country, printed in Greek, without having first been informed of the possibility of applying for asylum or contacting a lawyer for that purpose. It has even been known to happen that persons returned under the Dublin Regulation who had applied for asylum when they first arrived in Greece were issued with an order to leave the country on the ground that, in their absence, all the time-limits for lodging an appeal had expired.

178. At Athens International Airport several organisations have reported that the information brochure on the asylum procedure is not always given to persons returned under the Dublin Regulation. Nor are they given any other information about the procedures and deadlines or the possibility of contacting a lawyer or a non-governmental organisation to seek legal advice.

179. On the contrary, the police use “tricks” to discourage them from following the procedure. For example, according to several witnesses the police led them to believe that declaring an address was an absolute condition for the procedure to go ahead.

180. The three-day time-limit asylum-seekers are given to report to police headquarters is in fact far too short in practice. The offices concerned are practically inaccessible because of the number of people waiting and because asylum applications can be lodged only on one day in the week. In addition, the selection criteria at the entrance to the offices are arbitrary and there is no standard arrangement for giving priority to those wishing to enter the building to apply for asylum. There are occasions when thousands of people turn up on the appointed day and only 300 to 350 applications are registered for that week. At the present time about 20 applications are being registered per day, while up to 2,000 people are waiting outside to complete various formalities. This results in a very long wait before obtaining an appointment for a first interview.

181. Because of the clearly insufficient provision for interpretation, the first interview is often held in a language the asylum-seeker does not understand. The interviews are superficial and limited in substance to asking the asylum-seeker why he came to Greece, with no questions at all about the situation in his country of origin. Further, in the absence of any legal aid the applicants cannot afford a legal adviser and are very seldom accompanied by a lawyer.

182. As to access to the Court, although any asylum-seeker can, in theory, lodge an application with the Court and request the application of Rule 39 of the Rules of Court, it appears that the shortcomings mentioned above are so considerable that access to the Court for asylum-seekers is almost impossible. This would explain the small number of applications the Court receives from asylum-seekers and the small number of requests it receives for interim measures against Greece.

2. Procedure for examining asylum applications

183. The above-listed reports also denounce the deficiencies in the procedure for examining asylum applications.

184. In the vast majority of cases the applications are rejected at first instance because they are considered to have been lodged for economic reasons. Research carried out by the UNHCR in 2010 reveals that out of 202 decisions taken at first instance, 201 were negative and worded in a stereotyped manner with no reference whatsoever to information about the countries of origin, no explanation of the facts on which the decision was based and no legal reasoning.

185. The reports denounce the lack of training, qualifications and/or competence of the police officers responsible for examining the asylum applications. In 2008, according to the UNHCR, only 11 of the 65 officers at the Attica police headquarters responsible for examining asylum applications were specialists in asylum matters.

186. According to several accounts, it was not unusual for the decision rejecting the application and indicating the time-limit for appeal to be notified in a document written in Greek at the time of issue or renewal of the “pink card”. As the cards were renewed every six months, the asylum-seekers did not understand that their applications had in fact been rejected and that they had the right to appeal. If they failed to do so within the prescribed deadline, however, they were excluded from the procedure, found themselves in an illegal situation and faced the risk of being arrested and placed in detention pending their expulsion.

187. The Council of Europe Commissioner for Human Rights and the UNHCR also emphasised that the notification procedure for “persons with no known address” did not work in practice. Thus, many asylum-seekers were unable to follow the progress of their applications and missed the deadlines.

188. The time taken for asylum applications to be examined at first instance and on appeal is very long. According to the UNHCR, in July 2009, 6,145 cases at first instance and 42,700 cases on appeal were affected by delays. According to information sent to the Commissioner by the Greek Ministry of Civil Protection, the total number of asylum applications pending had reached 44,650 in February 2010.

3. Remedies

189. Being opposed, inter alia, to the abolition in 2009 of the second-instance role played by the refugee advisory committees (see paragraph 115 above), the UNHCR announced in a press release on 17 July 2009 that it would no longer be taking part in the asylum procedure in Greece.

190. As regards appeals to the Supreme Administrative Court, the reports mentioned in paragraph 160 above denounce the excessive length of the proceedings. According to the Council of Europe Commissioner for Human Rights, the average duration at the present time was five and a half years. They also emphasise that an appeal against a negative decision does not automatically suspend the expulsion order and that separate proceedings have to be initiated in order to seek a stay of execution. These can last between 10 days and 4 years. Furthermore, they consider that the review exercised by the Supreme Administrative Court is not extensive enough to cover the essential details of complaints alleging Convention violations.

191. Lastly, they remark that in practice the legal aid system for lodging an appeal with the Supreme Administrative Court does not work. It is hindered by the reluctance and the resulting lack of lawyers on the legal aid list because of the length of the proceedings and the delays in their remuneration.

4. Risk of refoulement

192. The risk of refoulement of asylum-seekers by the Greek authorities, be it indirectly, to Turkey, or directly to the country of origin, is a constant concern. The reports listed in paragraph 160 above, as well as the press, have regularly reported this practice, pointing out that the Greek authorities deport, sometimes collectively, both asylum-seekers who have not yet applied for asylum and those whose applications have been registered and who have been issued with “pink cards”. Expulsions to Turkey are effected either at the unilateral initiative of the Greek authorities, at the border with Turkey, or in the framework of the readmission agreement between Greece and Turkey. It has been established that several of the people thus expelled were then sent back to Afghanistan by the Turkish authorities without their applications for asylum being considered.

193. Several reports highlight the serious risk of refoulement as soon as the decision is taken to reject the asylum application, because an appeal to the Supreme Administrative Court has no automatic suspensive effect.

5. Letter of the UNHCR of 2 April 2009

194. On 2 April 2009 the UNHCR sent a letter to the Belgian Minister for Migration and Asylum Policy criticising the deficiencies in the asylum procedure and the conditions of reception of asylum-seekers in Greece and recommending the suspension of transfers to Greece. A copy was sent to the Aliens Office. The letter read as follows (extracts):

“The UNHCR is aware that the Court, in its decision in K.R.S. v. the United Kingdom [(dec.), no. 32733/08, 2 December 2008] ... recently decided that the transfer of an asylum-seeker to Greece did not present a risk of refoulement for the purposes of Article 3 of the Convention. However, the Court did not give judgment on compliance by Greece with its obligations under international law on refugees. In particular, the Court said nothing about whether the conditions of reception of asylum-seekers were in conformity with regional and international standards of human rights protection, or whether asylum-seekers had access to fair consideration of their asylum applications, or even whether refugees were effectively able to exercise their rights under the Geneva Convention. The UNHCR believes that this is still not the case.”

195. It concluded:

“For the above reasons the UNHCR maintains its assessment of the Greek asylum system and the recommendations formulated in its position of April 2008, namely that governments should refrain from transferring asylum-seekers to Greece and take responsibility for examining the corresponding asylum applications themselves, in keeping with Article 3 § 2 of the Dublin Regulation.”

VI. INTERNATIONAL DOCUMENTS DESCRIBING THE SITUATION IN AFGHANISTAN

196. Afghanistan has been embroiled in an armed conflict since 1979. The present situation is based on the civil war of 1994 to 2001, during which the mujahideen (the veterans of the anti-Soviet resistance, many of whose leaders now hold public office) fought the Taliban movement, and the fall-out from the attacks of 11 September 2001 in the United States of America.

197. According to the UNHCR[4], the situation in Afghanistan can be described as an intensifying armed conflict accompanied by serious and widespread targeted human rights violations. The Afghan government and their international allies are pitted against groups of insurgents including the Taliban, the Hezb-e Eslami and al-Qaeda. A complex array of legal and illegal armed groups and organised criminal groups also play an important role in the conflict. Despite efforts at reform, Afghanistan is still faced with widespread corruption, lack of due process and an ineffective administration of justice. Human rights violations are rarely addressed or remedied by the justice system and impunity continues to be pervasive. The progressive strengthening of religious conservatism has pressured the Afghan government and Parliament into curtailing fundamental rights and freedoms.

198. In the above-mentioned document, the UNHCR states that most of the fighting is still in the south and south-eastern part of the country. In the south, the provinces of Helmand and Kandahar, Taliban strongholds, are the scene of fierce fighting. The conflict raging in the southern, south-eastern and eastern regions has displaced the population and caused numerous civilian casualties.

199. There is more and more evidence that the people implementing or thought to be implementing government projects and the non-governmental organisations or civil firms actually working or thought to be working with the international forces in Afghanistan face a very high risk of being targeted by anti-government factions.

200. As to the possibilities of internal relocation, the UNHCR points out that no region of Afghanistan is safe and that even if one were to be found, it might not be accessible as many of the main roads in Afghanistan are dangerous.

201. In Kabul the situation has deteriorated. Rising economic emigration is putting increasing pressure on the employment market and on resources such as infrastructure, land and drinking water. The situation is exacerbated by persistent drought, with the resultant spread of water-related diseases. Endemic unemployment and under-employment limit many people’s ability to cater for their basic needs.

202. The UNHCR generally considers internal relocation as a reasonable alternative solution when protection can be provided in the relocation area by the person’s family in the broad sense, their community or their tribe. However, these forms of protection are limited to regions where family or tribal links exist. Even in such situations, case-by-case analysis is necessary, as traditional social bonds in the country have been worn away by thirty years of war, mass displacement of refugees and the growing rural exodus.

203. Bearing in mind the recommendations contained in these directives, the Belgian body responsible for examining asylum applications (CGRS; see paragraph 131 above) stated in a document published in February 2010, entitled The Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons Policy on Afghan Asylum-Seekers, that they granted protection to a large number of Afghan asylum-seekers from particularly dangerous regions.

THE LAW

204. In the circumstances of the case, the Court finds it appropriate to proceed by first examining the applicant’s complaints against Greece and then his complaints against Belgium.

I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 3 OF THE CONVENTION BY GREECE BECAUSE OF THE CONDITIONS OF THE APPLICANT’S DETENTION

205. The applicant alleged that the conditions of his detention at Athens International Airport amounted to inhuman and degrading treatment within the meaning of Article 3 of the Convention, which reads:

Article 3

“No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.”

A. The parties’ submissions

1. The applicant

206. The applicant complained about both periods of detention – the first from 15 to 18 June 2009, following his arrival at Athens International Airport, and the second from 1 to 7 August 2009, following his arrest at the airport. He submitted that the conditions of detention at the centre next to Athens International Airport were so appalling that they had amounted to inhuman and degrading treatment. The applicant described his conditions of detention as follows: he had been locked in a small room with twenty other people, had had access to the toilets only at the discretion of the guards, had not been allowed out into the open air, had been given very little to eat and had had to sleep on a dirty mattress or on the bare floor. He further complained that during his second period of detention he had been beaten by the guards.

2. The Greek Government

207. The Greek Government disputed that the applicant’s rights under Article 3 had been violated during his detention. The applicant had adduced no evidence that he had suffered inhuman or degrading treatment.

208. In contrast with the description given by the applicant, the Government described the holding centre as a suitably equipped short-stay accommodation centre specially designed for asylum-seekers, where they were adequately fed.

209. In their observations in reply to the questions posed by the Court during the hearing before the Grand Chamber, the Government gave more detailed information about the layout and facilities of the centre. It had a section reserved for asylum-seekers, comprising three rooms, ten beds and two toilets. The asylum-seekers shared a common room with people awaiting expulsion, where there was a public telephone and a water fountain. The applicant had been held there in June 2009 pending receipt of his “pink card”.

210. The Government stated that in August 2009 the applicant had been held in a section of the centre separate from that reserved for asylum-seekers, designed for aliens who had committed a criminal offence. The persons concerned had an area of 110 sq. m, containing nine rooms and two toilets. There was also a public telephone and a water fountain.

211. Lastly, the Government stressed the short duration of the periods of detention and the circumstances of the second period, which had resulted not from the applicant’s asylum application but from the crime he had committed in attempting to leave Greece with false documents.

B. Observations of the Council of Europe Commissioner for Human Rights and the UNHCR, third-party interveners

212. The Council of Europe Commissioner for Human Rights stated that he had been informed by Médecins sans Frontières – Greece (see paragraph 166 above) of the conditions of detention in the centre next to the airport.

213. The UNHCR had visited the centre in May 2010 and had found the conditions of detention there unacceptable, with no fresh air, no possibility of taking a walk in the open air and no toilets in the cells.

C. The Court’s assessment

1. Admissibility

214. The Court considers that the applicant’s complaints under Article 3 of the Convention concerning the conditions of his detention in Greece raise complex issues of law and fact, the determination of which requires an examination of the merits.

215. It follows that this part of the application is not manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 of the Convention. Nor is it inadmissible on any other grounds. It must therefore be declared admissible.

2. Merits

(a) Reiteration of the general principles

216. The Court reiterates that the confinement of aliens, accompanied by suitable safeguards for the persons concerned, is acceptable only in order to enable States to prevent unlawful immigration while complying with their international obligations, in particular under the 1951 Geneva Convention relating to the Status of Refugees and the European Convention on Human Rights. States’ legitimate concern to foil the increasingly frequent attempts to circumvent immigration restrictions must not deprive asylum-seekers of the protection afforded by these conventions (see Amuur v. France, 25 June 1996, § 43, Reports of Judgments and Decisions 1996‑III).

217. Where the Court is called upon to examine the conformity of the manner and method of the execution of the measure with the provisions of the Convention, it must look at the particular situations of the persons concerned (see Riad and Idiab v. Belgium, nos. 29787/03 and 29810/03, § 100, 24 January 2008).

218. The States must have particular regard to Article 3 of the Convention, which enshrines one of the most fundamental values of democratic societies and prohibits in absolute terms torture and inhuman or degrading treatment or punishment irrespective of the circumstances and of the victim’s conduct (see, among other authorities, Labita v. Italy [GC], no. 26772/95, § 119, ECHR 2000-IV).

219. The Court has held on numerous occasions that to fall within the scope of Article 3 the ill-treatment must attain a minimum level of severity. The assessment of this minimum is relative; it depends on all the circumstances of the case, such as the duration of the treatment and its physical or mental effects and, in some instances, the sex, age and state of health of the victim (see, for example, Kudła v. Poland [GC], no. 30210/96, § 91, ECHR 2000-XI).

220. The Court considers treatment to be “inhuman” when it was “premeditated, was applied for hours at a stretch and caused either actual bodily injury or intense physical or mental suffering” (ibid., § 92).

Treatment is considered to be “degrading” when it humiliates or debases an individual, showing a lack of respect for, or diminishing, his or her human dignity, or arouses feelings of fear, anguish or inferiority capable of breaking an individual’s moral and physical resistance (ibid., § 92, and Pretty v. the United Kingdom, no. 2346/02, § 52, ECHR 2002‑III). It may suffice that the victim is humiliated in his or her own eyes, even if not in the eyes of others (see, among other authorities, Tyrer v. the United Kingdom, 25 April 1978, § 32, Series A no. 26). Lastly, although the question whether the purpose of the treatment was to humiliate or debase the victim is a factor to be taken into account, the absence of any such purpose cannot conclusively rule out a finding of a violation of Article 3 (see Peers v. Greece, no. 28524/95, § 74, ECHR 2001-III).

221. Article 3 of the Convention requires the State to ensure that detention conditions are compatible with respect for human dignity, that the manner and method of the execution of the measure do not subject the detainees to distress or hardship of an intensity exceeding the unavoidable level of suffering inherent in detention and that, given the practical demands of imprisonment, their health and well-being are adequately secured (see, for example, Kudła, cited above, § 94).

222. The Court has held that confining an asylum-seeker to a prefabricated cabin for two months without allowing him outdoors or to make a telephone call, and with no clean sheets and insufficient hygiene products, amounted to degrading treatment within the meaning of Article 3 of the Convention (see S.D. v. Greece, no. 53541/07, §§ 49-54, 11 June 2009). Similarly, a period of detention of six days, in a confined space, with no possibility of taking a walk, no leisure area, sleeping on dirty mattresses and with no free access to a toilet is unacceptable with respect to Article 3 (ibid., § 51). The detention of an asylum-seeker for three months on police premises pending the application of an administrative measure, with no access to any recreational activities and without proper meals has also been considered as degrading treatment (see Tabesh v. Greece, no. 8256/07, §§ 38-44, 26 November 2009). Lastly, the Court has found that the detention of an applicant, who was also an asylum-seeker, for three months in an overcrowded place in appalling conditions of hygiene and cleanliness, with no leisure or catering facilities, where the dilapidated state of repair of the sanitary facilities rendered them virtually unusable and where the detainees slept in extremely filthy and crowded conditions amounted to degrading treatment prohibited by Article 3 (see A.A. v. Greece, no. 12186/08, §§ 57-65, 22 July 2010).

(b) Application in the present case

223. The Court notes first of all that the States which form the external borders of the European Union are currently experiencing considerable difficulties in coping with the increasing influx of migrants and asylum-seekers. The situation is exacerbated by the transfers of asylum-seekers by other member States in application of the Dublin Regulation (see paragraphs 65-82 above). The Court does not underestimate the burden and pressure this situation places on the States concerned, which are all the greater in the present context of economic crisis. It is particularly aware of the difficulties involved in the reception of migrants and asylum-seekers on their arrival at major international airports and of the disproportionate number of asylum-seekers when compared to the capacities of some of those States. However, having regard to the absolute character of Article 3, that cannot absolve a State of its obligations under that provision.

224. That being so, the Court does not accept the argument of the Greek Government that it should take these difficult circumstances into account when examining the applicant’s complaints under Article 3.

225. The Court deems it necessary to take into account the circumstances of the applicant’s placement in detention and the fact that in spite of what the Greek Government suggest, the applicant did not, on the face of it, have the profile of an “illegal immigrant”. On the contrary, following the agreement on 4 June 2009 to take charge of the applicant, the Greek authorities were aware of the applicant’s identity and of the fact that he was a potential asylum-seeker. In spite of that, he was immediately placed in detention, without any explanation being given.

226. The Court notes that according to various reports by international bodies and non-governmental organisations (see paragraph 160 above), the systematic placement of asylum-seekers in detention without informing them of the reasons for their detention is a widespread practice of the Greek authorities.

227. The Court also takes into consideration the applicant’s allegations that he was subjected to brutality and insults by the police during his second period of detention. It observes that these allegations are not supported by any documentation such as a medical certificate and that it is not possible to establish with certainty exactly what happened to the applicant. However, the Court is once again obliged to note that the applicant’s allegations are consistent with numerous accounts collected from witnesses by international organisations (see paragraph 160 above). It notes, in particular, that following its visit to the holding centre next to Athens International Airport in 2007, the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) reported cases of ill-treatment at the hands of police officers (see paragraph 163 above).

228. The Court notes that the parties disagree about the sectors in which the applicant was held. The Government submit that he was held in two different sectors and that the difference between the facilities in the two sectors should be taken into account. The applicant, on the other hand, claims that he was held in exactly the same conditions during both periods of detention. The Court notes that the assignment of detainees to one sector or another does not follow any strict pattern in practice but may vary depending on the number of detainees in each sector (see paragraph 165 above). It is possible, therefore, that the applicant was detained twice in the same sector. The Court concludes that there is no need for it to take into account the distinction made by the Government on this point.

229. It is important to note that the applicant’s allegations concerning living conditions in the holding centre are supported by similar findings by the CPT, the UNHCR, Amnesty International and Médecins sans Frontières – Greece (see paragraphs 163, 213, 165 and 166 respectively) and are not explicitly disputed by the Government.

230. The Court notes that, according to the findings made by organisations that visited the holding centre next to the airport, the sector for asylum-seekers was rarely unlocked and the detainees had no access to the water fountain outside and were obliged to drink water from the toilets. In the sector for arrested persons, there were 145 detainees in a 110 sq. m space. In a number of cells there was only 1 bed for 14 to 17 people. There were not enough mattresses and a number of detainees were sleeping on the bare floor. There was insufficient room for all the detainees to lie down and sleep at the same time. Because of the overcrowding, there was a lack of sufficient ventilation and the cells were unbearably hot. Detainees’ access to the toilets was severely restricted and they complained that the police would not let them out into the corridors. The police admitted that the detainees had to urinate in plastic bottles which they emptied when they were allowed to use the toilets. It was observed in all sectors that there was no soap or toilet paper, that sanitary and other facilities were dirty, that the sanitary facilities had no doors and that the detainees were deprived of outdoor exercise.

231. The Court reiterates that it has already considered that such conditions, which are found in other detention centres in Greece, amounted to degrading treatment within the meaning of Article 3 of the Convention (see paragraph 222 above). In reaching that conclusion, it took into account the fact that the applicants were asylum-seekers.

232. The Court sees no reason to depart from that conclusion on the basis of the Greek Government’s argument that the periods when the applicant was kept in detention were brief. It does not regard the duration of the two periods of detention imposed on the applicant – four days in June 2009 and a week in August 2009 – as being insignificant. In the present case, the Court must take into account that the applicant, being an asylum-seeker, was particularly vulnerable because of everything he had been through during his migration and the traumatic experiences he was likely to have endured previously.

233. On the contrary, in the light of the available information on the conditions at the holding centre next to Athens International Airport, the Court considers that the conditions of detention experienced by the applicant were unacceptable. It considers that, taken together, the feeling of arbitrariness and the feeling of inferiority and anxiety often associated with it, as well as the profound effect such conditions of detention indubitably have on a person’s dignity, constitute degrading treatment contrary to Article 3 of the Convention. In addition, the applicant’s distress was accentuated by the vulnerability inherent in his situation as an asylum-seeker.

234. There has therefore been a violation of Article 3 of the Convention.

II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 3 OF THE CONVENTION BY GREECE BECAUSE OF THE APPLICANT’S LIVING CONDITIONS

235. The applicant alleged that the state of extreme poverty in which he had lived since he arrived in Greece amounted to inhuman and degrading treatment within the meaning of Article 3, cited above.

A. The parties’ submissions

1. The applicant

236. The applicant complained that the Greek authorities had given him no information about possible accommodation and had done nothing to provide him with any means of subsistence even though they were aware of the precarious situation of asylum-seekers in general and of his case in particular. He submitted that he had been given no information brochure about the asylum procedure and that he had told the authorities several times that he was homeless. This was demonstrated, he submitted, by the words “no known place of residence” that appeared on the notification issued to him on 18 June 2009.

237. The applicant pointed out that steps had been taken to find him accommodation only after he had informed the police, on 18 December 2009, that his case was pending before the Court. He submitted that he had presented himself at the police headquarters a number of times in December 2009 and early January 2010 and waited for hours to find out whether any accommodation had been found. As no accommodation was ever offered he had, eventually, given up.

238. With no means of subsistence, he, like many other Afghan asylum-seekers, had lived in a park in the middle of Athens for many months. He spent his days looking for food. Occasionally he received material aid from the local people and the Church. He had no access to any sanitary facilities. At night he lived in permanent fear of being attacked and robbed. He submitted that the resulting situation of vulnerability and material and psychological deprivation amounted to treatment contrary to Article 3.

239. The applicant considered that his state of need, anxiety and uncertainty was such that he had no option but to leave Greece and seek refuge elsewhere.

2. The Greek Government

240. The Greek Government submitted that the situation in which the applicant had found himself after he had been released was the result of his own choices and omissions. The applicant had chosen to invest his resources in fleeing the country rather than in accommodation. Furthermore, he had waited until 18 December 2009 before declaring that he was homeless. Had he followed the instructions in the notification of 18 June 2009 and gone to the Attica police headquarters earlier to let them know he had nowhere to stay, the authorities could have taken steps to find him accommodation. The Government pointed out that the words “no known place of residence” that appeared on the notification he was given simply meant that he had not informed the authorities of his address.

241. Once the authorities had been informed of the applicant’s situation, the necessary steps had been taken and he had now been found a place in a hostel. The authorities had been unable to inform the applicant of this, however, as he had left no address where they could contact him. In addition, since June 2009 the applicant had had a “pink card” that entitled him to work, vocational training, accommodation and medical care, and which had been renewed twice.

242. The Government argued that in such circumstances it was up to the applicant to come forward and show an interest in improving his lot. Instead, however, everything he had done in Greece indicated that he had no wish to stay there.

243. In any event, the Greek Government submitted that to find in favour of the applicant would be contrary to the provisions of the Convention, none of which guaranteed the right to accommodation or to political asylum. To rule otherwise would open the doors to countless similar applications from homeless persons and place an undue positive obligation on the States in terms of welfare policy. The Government pointed out that the Court itself had stated that “[w]hile it is clearly desirable that every human being have a place where he or she can live in dignity and which he or she can call home, there are unfortunately in the Contracting States many persons who have no home. Whether the State provides funds to enable everyone to have a home is a matter for political not judicial decision” (see Chapman v. the United Kingdom [GC], no. 27238/95, § 99, ECHR 2001‑I).

B. Observations of the Council of Europe Commissioner for Human Rights, the UNHCR, the AIRE Centre and Amnesty International, third-party interveners

244. The Council of Europe Commissioner for Human Rights pointed out that in comparison with the number of asylum applications lodged in Greece each year, the country’s reception capacity – which in February 2010 he said amounted to 11 reception centres with a total of 741 places – was clearly insufficient. He said that the material situation of asylum-seekers was very difficult and mentioned the makeshift camp at Patras which, until July 2009, had housed around 3,000 people, mainly Iraqis and Afghans, in unacceptable conditions from the point of view of housing and hygiene standards. During his visit in February 2010, he noted that in spite of the announcement made by the Government in 2008, construction work on a centre capable of housing 1,000 people had not yet started. The police authorities in Patras had informed him that about 70% of the Afghans were registered asylum-seekers and held “pink cards”. He also referred to the case of three Afghans in the region of Patras who had been in Greece for two years, living in cardboard shelters with no help from the Greek State. Only the local Red Cross had offered them food and care.

245. The UNHCR shared the same concern. According to data for 2009, there were 12 reception centres in Greece with a total capacity of 865 places. An adult male asylum-seeker had virtually no chance at all of being offered a place in a reception centre. Many lived in public spaces or abandoned houses or shared the exorbitant cost of a room with no support from the State. According to a survey carried out from February to April 2010, all the “Dublin” asylum-seekers questioned were homeless. At the hearing, the UNHCR emphasised how difficult it was to gain access to the Attica police headquarters – making it virtually impossible to comply with the deadlines set by the authorities – because of the number of people waiting and the arbitrary selection made by the security staff at the entrance to the building.

246. According to the AIRE Centre and Amnesty International, the situation in Greece today is that asylum-seekers are deprived not only of material support from the authorities but also of the right to provide for their own needs. The extreme poverty thus produced should be considered as treatment contrary to Article 3 of the Convention, in keeping with the Court’s case-law in cases concerning situations of poverty brought about by the unlawful action of the State.

C. The Court’s assessment

1. Admissibility

247. The Court considers that the applicant’s complaints under Article 3 of the Convention because of his living conditions in Greece raise complex issues of law and fact, the determination of which requires an examination of the merits.

248. It follows that this part of the application is not manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 of the Convention. Nor is it inadmissible on any other grounds. It must therefore be declared admissible.

2. Merits

249. The Court has already reiterated the general principles found in the case-law on Article 3 of the Convention and applicable in the instant case (see paragraphs 216-22 above). It also considers it necessary to point out that Article 3 cannot be interpreted as obliging the High Contracting Parties to provide everyone within their jurisdiction with a home (see Chapman, cited above, § 99). Nor does Article 3 entail any general obligation to give refugees financial assistance to enable them to maintain a certain standard of living (see Müslim v. Turkey, no. 53566/99, § 85, 26 April 2005).

250. The Court is of the opinion, however, that what is at issue in the instant case cannot be considered in those terms. Unlike in the above-cited Müslim case (§§ 83 and 84), the obligation to provide accommodation and decent material conditions to impoverished asylum-seekers has now entered into positive law and the Greek authorities are bound to comply with their own legislation, which transposes Community law, namely Council Directive 2003/9/EC laying down minimum standards for the reception of asylum-seekers in the member States (“the Reception Directive”; see paragraph 84 above). What the applicant holds against the Greek authorities in this case is that, because of their deliberate actions or omissions, it has been impossible in practice for him to avail himself of these rights and provide for his essential needs.

251. The Court attaches considerable importance to the applicant’s status as an asylum-seeker and, as such, a member of a particularly underprivileged and vulnerable population group in need of special protection (see, mutatis mutandisOršuš and Others v. Croatia [GC], no. 15766/03, § 147, ECHR 2010). It notes the existence of a broad consensus at the international and European level concerning this need for special protection, as evidenced by the Geneva Convention, the remit and the activities of the UNHCR and the standards set out in the Reception Directive.

252. That said, the Court must determine whether a situation of extreme material poverty can raise an issue under Article 3.

253. The Court reiterates that it has not excluded the possibility “that State responsibility [under Article 3] could arise for ‘treatment’ where an applicant, in circumstances wholly dependent on State support, found herself faced with official indifference when in a situation of serious deprivation or want incompatible with human dignity” (see Budina v. Russia (dec.), no. 45603/05, 18 June 2009).

254. It observes that the situation in which the applicant has found himself is particularly serious. He allegedly spent months living in a state of the most extreme poverty, unable to cater for his most basic needs: food, hygiene and a place to live. Added to that was the ever-present fear of being attacked and robbed and the total lack of any likelihood of his situation improving. It was to escape from that situation of insecurity and of material and psychological want that he tried several times to leave Greece.

255. The Court notes in the observations of the Council of Europe Commissioner for Human Rights and the UNHCR, as well as in the reports of non-governmental organisations (see paragraph 160 above) that the situation described by the applicant exists on a large scale and is the everyday lot of a large number of asylum-seekers with the same profile as that of the applicant. For this reason, the Court sees no reason to question the truth of the applicant’s allegations.

256. The Greek Government argue that the applicant is responsible for his situation, that the authorities acted with all due diligence and that he should have done more to improve his situation.

257. The parties disagree as to whether the applicant was issued with the information brochure for asylum-seekers. The Court fails to see the relevance of this, however, as the brochure does not state that asylum-seekers can tell the police that they are homeless, nor does it contain any information about accommodation. As to the notification the applicant received informing him of the obligation to go to the Attica police headquarters to register his address (see paragraph 35 above), in the Court’s opinion its wording is ambiguous and cannot reasonably be considered as sufficient information. It concludes that the applicant was not duly informed at any time of the possibilities of accommodation that were available to him, assuming that there were any.

258. In any event, the Court does not see how the authorities could have failed to notice or to assume that the applicant was homeless in Greece. The Government themselves acknowledge that there are fewer than 1,000 places in reception centres to accommodate tens of thousands of asylum-seekers. The Court also notes that, according to the UNHCR, it is a well-known fact that at the present time an adult male asylum-seeker has virtually no chance of getting a place in a reception centre and that according to a survey carried out from February to April 2010, all the “Dublin” asylum-seekers questioned by the UNHCR were homeless. Like the applicant, a large number of them live in parks or disused buildings (see paragraphs 169, 244 and 245 above).

259. Although the Court cannot verify the accuracy of the applicant’s claim that he informed the Greek authorities of his homelessness several times prior to December 2009, the above data concerning the capacity of Greece’s reception centres considerably reduce the weight of the Government’s argument that the applicant’s inaction was the cause of his situation. In any event, given the particular state of insecurity and vulnerability in which asylum-seekers are known to live in Greece, the Court considers that the Greek authorities should not simply have waited for the applicant to take the initiative of turning to the police headquarters to provide for his essential needs.

260. The fact that a place in a reception centre has apparently been found in the meantime does not change the applicant’s situation since the authorities have not found any way of informing him of this fact. The situation is all the more disturbing in that this information was already referred to in the Government’s observations submitted to the Court on 1 February 2010, and the Government informed the Grand Chamber that the authorities had seen the applicant on 21 June 2010 and handed him a summons without, however, informing him that accommodation had been found.

261. The Court also fails to see how having a “pink card” could have been of any practical use whatsoever to the applicant. The law does provide for asylum-seekers who have been issued with “pink cards” to have access to the job market, which would have enabled the applicant to try to solve his problems and provide for his basic needs. Here again, however, the reports consulted reveal that in practice access to the job market is so riddled with administrative obstacles that this cannot be considered a realistic alternative (see paragraphs 160 and 172 above). In addition, the applicant had personal difficulties due to his lack of command of the Greek language, the lack of any support network and the generally unfavourable economic climate.

262. Lastly, the Court notes that the situation the applicant complains of has lasted since his transfer to Greece in June 2009. It is linked to his status as an asylum-seeker and to the fact that his asylum application has not yet been examined by the Greek authorities. In other words, the Court is of the opinion that, had they examined the applicant’s asylum request promptly, the Greek authorities could have substantially alleviated his suffering.

263. In the light of the above and in view of the obligations incumbent on the Greek authorities under the Reception Directive (see paragraph 84 above), the Court considers that the Greek authorities have not had due regard to the applicant’s vulnerability as an asylum-seeker and must be held responsible, because of their inaction, for the situation in which he has found himself for several months, living on the street, with no resources or access to sanitary facilities, and without any means of providing for his essential needs. The Court considers that the applicant has been the victim of humiliating treatment showing a lack of respect for his dignity and that this situation has, without doubt, aroused in him feelings of fear, anguish or inferiority capable of inducing desperation. It considers that such living conditions, combined with the prolonged uncertainty in which he has remained and the total lack of any prospects of his situation improving, have attained the level of severity required to fall within the scope of Article 3 of the Convention.

264. It follows that, through the fault of the authorities, the applicant has found himself in a situation incompatible with Article 3 of the Convention. Accordingly, there has been a violation of that provision.

III. ALLEGED VIOLATION BY GREECE OF ARTICLE 13 TAKEN IN CONJUNCTION WITH ARTICLES 2 AND 3 OF THE CONVENTION BECAUSE OF THE SHORTCOMINGS IN THE ASYLUM PROCEDURE

265. The applicant complained that he had no effective remedy in Greek law in respect of his complaints under Articles 2 and 3, in violation of Article 13 of the Convention, which reads as follows:

Article 13

“Everyone whose rights and freedoms as set forth in [the] Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity.”

266. He alleged that the shortcomings in the asylum procedure in Greece were such that he faced the risk of refoulement to his country of origin without any real examination of the merits of his asylum application, in violation of Article 3, cited above, and of Article 2 of the Convention, which reads:

Article 2

“1. Everyone’s right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law.

...”

A. The parties’ submissions

1. The applicant

267. The applicant submitted that he had fled Afghanistan after escaping an attempt on his life by the Taliban in reprisal for his having worked as an interpreter for the international air force troops based in Kabul. Since arriving in Europe he had had contacts with members of his family back in Afghanistan, who strongly advised him not to come home because the insecurity and the threat of reprisals had grown steadily worse.

268. The applicant wanted his fears to be examined and had applied for asylum in Greece for that purpose. He had no confidence in the functioning of the asylum procedure, however.

269. Firstly, he complained about the practical obstacles he had faced. For example, he alleged that he had never been given an information brochure about the asylum procedure at the airport but had merely been told that he had to go to the Attica police headquarters to register his address. He had not done so because he had had no address to register. He had been convinced that having an address was a condition for the procedure to be set in motion. He had subsequently presented himself, in vain, at the police headquarters on several occasions, where he had had to wait for hours, so far without any prospect of his situation being clarified.

270. Secondly, the applicant believed that he had escaped being sent back to his own country only because of the interim measure indicated by the Court to the Greek Government. Apart from that “protection”, he had no guarantee at this stage that his asylum procedure would follow its course. Even if it did, the procedure offered no guarantee that the merits of his fears would be seriously examined by the Greek authorities. He argued that he did not have the wherewithal to pay for a lawyer’s services, that there was no provision for legal aid at this stage, that first-instance interviews were known to be superficial, that he would not have the opportunity to lodge an appeal with a body competent to examine the merits of his fears, that an appeal to the Supreme Administrative Court did not automatically have suspensive effect and that the procedure was a lengthy one. According to him, the almost non-existent record of cases where the Greek authorities had granted international protection of any kind whatsoever at first instance or on appeal showed how ineffective the procedure was.

2. The Greek Government

271. The Greek Government submitted that the applicant had not suffered the consequences of the alleged shortcomings in the asylum procedure and could therefore not be considered as a victim for the purposes of the Convention.

272. The applicant’s attitude had to be taken into account: he had, in breach of the legislation, failed to cooperate with the authorities and had shown no interest in the smooth functioning of the procedure. By failing to report to the Attica police headquarters in June 2009 he had failed to comply with the formalities for initiating the procedure and had not taken the opportunity to inform the police that he had no address, so that they could notify him of any progress through another channel. Furthermore, he had assumed different identities and had attempted to leave Greece while hiding from the authorities the fact that he had applied for asylum there.

273. The Government considered that the Greek authorities had followed the statutory procedure in spite of the applicant’s negligence and the errors of his ways. They argued in particular that this was illustrated by the fact that the applicant was still in Greece and had not been deported in spite of the situation he had brought upon himself by trying to leave the country in August 2009.

274. In the alternative, the Government alleged that the applicant’s complaints were unfounded. They maintained that Greek legislation was in conformity with Community and international law on asylum, including the principle of non-refoulement. Greek law provided for the examination of the merits of asylum applications with regard to Articles 2 and 3 of the Convention. Asylum-seekers had access to the services of an interpreter at every step of the proceedings.

275. The Government confirmed that the applicant’s application for asylum had not yet been examined by the Greek authorities but assured the Court that it would be, with due regard for the standards mentioned above.

276. In conformity with Article 13 of the Convention, unsuccessful asylum-seekers could apply for judicial review to the Supreme Administrative Court. According to the Government, such an appeal was an effective safety net that offered the guarantees the Court had requested in its Bryan v. the United Kingdom judgment (22 November 1995, § 47, Series A no. 335‑A). They produced various judgments in which the Supreme Administrative Court had set aside decisions rejecting asylum applications because the authorities had failed to take into account certain documents that referred, for example, to a risk of persecution. In any event, the Government pointed out that providing asylum-seekers whose applications had been rejected at first instance with an appeal on the merits was not a requirement of the Convention.

277. According to the Government, complaints concerning possible malfunctions of the legal aid system should not be taken into account because Article 6 did not apply to asylum procedures. In the same manner, any procedural delays before the Supreme Administrative Court fell within the scope of Article 6 of the Convention and could therefore not be examined by the Court in the present case.

278. Moreover, as long as the asylum procedure had not been completed, asylum-seekers ran no risk of being returned to their country of origin and could, if necessary, ask the Supreme Administrative Court to stay the execution of an expulsion order issued following a decision rejecting the asylum application, which would have the effect of suspending the enforcement of the measure. The Government provided several judgments in support of that affirmation.

279. The Government averred in their oral observations before the Grand Chamber that even in the present circumstances the applicant ran no risk of expulsion to Afghanistan at any time as the policy at the moment was not to send anyone back to that country by force. The forced returns by charter flight that had taken place in 2009 concerned Pakistani nationals who had not applied for asylum in Greece. The only Afghans who had been sent back to Afghanistan – 468 in 2009 and 296 in 2010 – had been sent back on a voluntary basis as part of the programme financed by the European Return Fund. Nor was there any danger of the applicant being sent to Turkey because, as he had been transferred to Greece by another European Union member State, he did not fall within the scope of the readmission agreement concluded between Greece and Turkey.

280. In their oral observations before the Grand Chamber, the Government further relied on the fact that the applicant had not kept the appointment of 21 June 2010 for an initial interview on 2 July 2010, when that interview would have been an opportunity for him to explain his fears to the Greek authorities in the event of his return to Afghanistan. It followed, according to the Government, that not only had the applicant shown no interest in the asylum procedure, but he had not exhausted the remedies under Greek law regarding his fears of a violation of Articles 2 and 3 of the Convention.

B. Observations of the Council of Europe Commissioner for Human Rights, the UNHCR, the AIRE CentreAmnesty International and the Greek Helsinki Monitor, third-party interveners

281. The Council of Europe Commissioner for Human Rights, the UNHCR, the AIRE Centre, Amnesty International and the Greek Helsinki Monitor were all of the opinion that the current legislation and practice in Greece in asylum matters were not in conformity with international and European human rights protection standards. They deplored the lack of adequate information, or indeed of any proper information at all about the asylum procedure, the lack of suitably trained staff to receive and process asylum applications, the poor quality of first-instance decisions owing to structural weaknesses and the lack of procedural guarantees, in particular access to legal aid and an interpreter and the ineffectiveness as a remedy of an appeal to the Supreme Administrative Court because of the excessively long time it took, the fact that it had no automatic suspensive effect and the difficulty in obtaining legal aid. They emphasised that “Dublin” asylum-seekers were faced with the same obstacles in practice as other asylum-seekers.

282. The Commissioner and the UNHCR expressed serious concern about the continuing practice by the Greek authorities of forced returns to Turkey, be they collective or individual. The cases they had identified concerned both persons arriving for the first time and those already registered as asylum-seekers.

C. The Court’s assessment

1. Admissibility

283. The Greek Government submitted that the applicant was not a victim within the meaning of Article 34 of the Convention because he alone was to blame for the situation, at the origin of his complaint, in which he found himself and he had not suffered the consequences of any shortcomings in the procedure. The Government further argued that the applicant had not gone to the first interview at the Attica police headquarters on 2 July 2010 and had not given the Greek authorities a chance to examine the merits of his allegations. This meant that he had not exhausted the domestic remedies and the Government invited the Court to declare this part of the application inadmissible and reject it pursuant to Article 35 §§ 1 and 4 of the Convention.

284. The Court notes that the questions raised by the Government’s preliminary objections are closely bound up with those it will have to consider when examining the complaints under Article 13 of the Convention taken in conjunction with Articles 2 and 3, because of the deficiencies of the asylum procedure in Greece. They should therefore be examined together with the merits of those complaints.

285. Moreover, the Court considers that this part of the application raises complex issues of law and fact which cannot be determined without an examination of the merits. It follows that it is not manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention. Nor is it inadmissible on any other grounds. It must therefore be declared admissible.

2. Merits

(a) Reiteration of the general principles

286. In cases concerning the expulsion of asylum-seekers the Court has explained that it does not itself examine the actual asylum applications or verify how the States honour their obligations under the Geneva Convention. Its main concern is whether effective guarantees exist that protect the applicant against arbitrary refoulement, be it direct or indirect, to the country from which he or she has fled (see, among other authorities, T.I. v. the United Kingdom (dec.), no. 43844/98, ECHR 2000-III, and Müslim, cited above, §§ 72-76).

287. By virtue of Article 1 (which provides, “[t]he High Contracting Parties shall secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms defined in Section I of this Convention”), the primary responsibility for implementing and enforcing the guaranteed rights and freedoms is laid on the national authorities. The machinery of complaint to the Court is thus subsidiary to national systems safeguarding human rights. This subsidiary character is articulated in Articles 13 and 35 § 1 of the Convention (see Kudła, cited above, § 152).

288. As the Court has held on many occasions, Article 13 of the Convention guarantees the availability at national level of a remedy to enforce the substance of the Convention rights and freedoms in whatever form they may happen to be secured in the domestic legal order. The effect of Article 13 is thus to require the provision of a domestic remedy to deal with the substance of an “arguable complaint” under the Convention and to grant appropriate relief. The scope of the Contracting States’ obligations under Article 13 varies depending on the nature of the applicant’s complaint; however, the remedy required by Article 13 must be “effective” in practice as well as in law (ibid., § 157).

289. The “effectiveness” of a “remedy” within the meaning of Article 13 does not depend on the certainty of a favourable outcome for the applicant. Nor does the “authority” referred to in that provision necessarily have to be a judicial authority; but if it is not, its powers and the guarantees which it affords are relevant in determining whether the remedy before it is effective. Also, even if a single remedy does not by itself entirely satisfy the requirements of Article 13, the aggregate of remedies provided for under domestic law may do so (see Gebremedhin [Gaberamadhien] v. France, no. 25389/05, § 53, ECHR 2007‑II).

290. In order to be effective, the remedy required by Article 13 must be available in practice as well as in law, in particular in the sense that its exercise must not be unjustifiably hindered by the acts or omissions of the authorities of the respondent State (see Çakıcı v. Turkey [GC], no. 23657/94, § 112, ECHR 1999‑IV).

291. Article 13 requires the provision of a domestic remedy allowing the competent national authority both to deal with the substance of the relevant Convention complaint and to grant appropriate relief, although Contracting States are afforded some discretion as to the manner in which they conform to their obligations under this provision (see Jabari v. Turkey, no. 40035/98, § 48, ECHR 2000‑VIII).

292. Particular attention should be paid to the speediness of the remedial action itself, it not being excluded that the adequate nature of the remedy can be undermined by its excessive duration (see Doran v. Ireland, no. 50389/99, § 57, ECHR 2003‑X).

293. Lastly, in view of the importance which the Court attaches to Article 3 of the Convention and the irreversible nature of the damage which may result if the risk of torture or ill-treatment materialises, the effectiveness of a remedy within the meaning of Article 13 imperatively requires close scrutiny by a national authority (see Shamayev and Others v. Georgia and Russia, no. 36378/02, § 448, ECHR 2005‑III), independent and rigorous scrutiny of any claim that there exist substantial grounds for fearing a real risk of treatment contrary to Article 3 (see Jabari, cited above, § 50), as well as a particularly prompt response (see Batı and Others v. Turkey, nos. 33097/96 and 57834/00, § 136, ECHR 2004‑IV); it also requires that the person concerned should have access to a remedy with automatic suspensive effect (see Čonka v. Belgium, no. 51564/99, §§ 81-83, ECHR 2002‑I, and Gebremedhin [Gaberamadhien], cited above, § 66).

(b) Application in the present case

294. In order to determine whether Article 13 applies to the present case, the Court must ascertain whether the applicant can arguably assert that his removal to Afghanistan would infringe Article 2 or Article 3 of the Convention.

295. It notes that, when lodging his application the applicant produced, in support of his fears concerning Afghanistan, copies of certificates showing that he had worked as an interpreter (see paragraph 31 above). It also has access to general information about the current situation in Afghanistan and to the UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan published by the UNHCR and regularly updated (see paragraphs 197-202 above).

296. For the Court, this information is prima facie evidence that the situation in Afghanistan has posed and continues to pose a widespread problem of insecurity and that the applicant belongs to a category of persons particularly exposed to reprisals at the hands of the anti-government forces because of the work he did as an interpreter for the international air force troops. It further notes that the gravity of the situation in Afghanistan and the risks that exist there are not disputed by the parties. On the contrary, the Greek Government have stated that their current policy is not to send asylum-seekers back to that country by force precisely because of the high-risk situation there.

297. The Court concludes from this that the applicant has an arguable claim under Article 2 or Article 3 of the Convention.

298. This does not mean that in the present case the Court must rule on whether there would be a violation of those provisions if the applicant were returned. It is in the first place for the Greek authorities, who have responsibility for asylum matters, themselves to examine the applicant’s request and the documents produced by him and assess the risks to which he would be exposed in Afghanistan. The Court’s primary concern is whether effective guarantees exist in the present case to protect the applicant against arbitrary removal directly or indirectly back to his country of origin.

299. The Court notes that Greek legislation, based on Community law standards in terms of asylum procedure, contains a number of guarantees designed to protect asylum-seekers from removal back to the countries from which they have fled without any examination of the merits of their fears (see paragraphs 99-121 above). It notes the Government’s assurances that the applicant’s application for asylum will be examined in conformity with the law.

300. The Court observes, however, that for a number of years the UNHCR and the Council of Europe Commissioner for Human Rights, as well as many international non-governmental organisations, have revealed repeatedly and consistently that Greece’s legislation is not being applied in practice and that the asylum procedure is marked by such major structural deficiencies that asylum-seekers have very little chance of having their applications and their complaints under the Convention seriously examined by the Greek authorities, and that in the absence of an effective remedy, at the end of the day they are not protected against arbitrary removal back to their countries of origin (see paragraphs 160 and 173-95 above).

301. The Court notes, firstly, the shortcomings in access to the asylum procedure and in the examination of applications for asylum (see paragraphs 173-88 above): insufficient information for asylum-seekers about the procedures to be followed; difficult access to the Attica police headquarters; no reliable system of communication between the authorities and the asylum-seekers; a shortage of interpreters and lack of training of the staff responsible for conducting the individual interviews; a lack of legal aid effectively depriving the asylum-seekers of legal counsel; and excessively lengthy delays in receiving a decision. These shortcomings affect asylum-seekers arriving in Greece for the first time as well as those sent back there in application of the Dublin Regulation.

302. The Court is also concerned about the findings of the different surveys carried out by the UNHCR, which show that almost all first-instance decisions are negative and drafted in a stereotyped manner without any details of the reasons for the decisions being given (see paragraph 184 above). In addition, the watchdog role played by the refugee advisory committees at second instance has been removed and the UNHCR no longer plays a part in the asylum procedure (see paragraphs 115 and 189 above).

303. The Government maintained that whatever deficiencies there might be in the asylum procedure, they had not affected the applicant’s particular situation.

304. The Court notes in this connection that the applicant claims not to have received any information about the procedures to be followed. Without wishing to question the Government’s good faith concerning the principle of an information brochure being made available at the airport, the Court attaches more weight to the applicant’s version because it is corroborated by a very large number of accounts collected from other witnesses by the Council of Europe Commissioner for Human Rights, the UNHCR and various non-governmental organisations. In the Court’s opinion, the lack of access to information concerning the procedures to be followed is clearly a major obstacle in accessing those procedures.

305. The Government also criticised the applicant for not setting the procedure in motion by going to the Attica police headquarters within the time-limit prescribed in the notification.

306. On this point, the Court notes firstly that the three-day time-limit the applicant was given was a very short one considering how difficult it is to gain access to the police headquarters concerned.

307. Also, it must be said that the applicant was far from the only one to have misinterpreted the notice and that many asylum-seekers do not go to the police headquarters because they have no address to declare.

308. Moreover, even if the applicant did receive the information brochure, the Court shares his view that the text is very ambiguous as to the purpose of the convocation (see paragraph 112 above), and that nowhere is it stated that asylum-seekers can inform the Attica police headquarters that they have no address in Greece, so that information can be sent to them through another channel.

309. In such conditions, the Court considers that the Government can scarcely rely on the applicant’s failure to comply with this formality and that they should have proposed a reliable means of communicating with the applicant so that he could follow the procedure effectively.

310. Next, the Court notes that the parties agree that the applicant’s asylum request has not yet been examined by the Greek authorities.

311. According to the Government, this situation is due at present to the fact that the applicant did not keep the appointment on 2 July 2010 to be interviewed by the refugee advisory committee. The Government have not explained the impact of that missed appointment on the progress of the domestic proceedings. Be that as it may, the applicant informed the Court, through his counsel, that the convocation had been given to him in Greek when he renewed his “pink card”, and that the interpreter had made no mention of any date for an interview. Although not in a position to verify the truth of the matter, the Court again attaches more weight to the applicant’s version, which reflects the serious lack of information and communication affecting asylum-seekers.

312. In such conditions, the Court does not share the Government’s view that the applicant, by his own actions, failed to give the domestic authorities an opportunity to examine the merits of his complaints and that he has not been affected by the deficiencies in the asylum procedure.

313. The Court concludes that to date the Greek authorities have not taken any steps to communicate with the applicant or reached any decision in his case, offering him no real and adequate opportunity to defend his application for asylum. What is more, the Court takes note of the extremely low rate of asylum or subsidiary protection granted by the Greek authorities compared with other European Union member States (see paragraphs 125‑26 above). The importance to be attached to statistics varies, of course, according to the circumstances, but in the Court’s view they tend here to strengthen the applicant’s argument concerning his loss of faith in the asylum procedure.

314. The Court is not convinced by the Greek Government’s explanations concerning the policy of returns to Afghanistan organised on a voluntary basis. It cannot ignore the fact that forced returns by Greece to high-risk countries have regularly been denounced by the third-party interveners and several of the reports consulted by the Court (see paragraphs 160, 192 and 282 above).

315. Of at least equal concern to the Court are the risks of refoulement the applicant faces in practice before any decision is taken on the merits of his case. The applicant did escape expulsion in August 2009, by application of PD no. 90/2008 (see paragraphs 43-48 and 120 above). However, he claimed that he had barely escaped a second attempt by the police to deport him to Turkey. The fact that in both cases the applicant had been trying to leave Greece cannot be held against him when examining the conduct of the Greek authorities with regard to the Convention and when the applicant was attempting to find a solution to a situation the Court considers contrary to Article 3 (see paragraphs 263 and 264 above).

316. The Court must next examine whether, as the Government alleged, an application to the Supreme Administrative Court for judicial review of a possible rejection of the applicant’s request for asylum may be considered as a safety net protecting him against arbitrary refoulement.

317. The Court begins by observing that, as the Government have alleged, although such an application for judicial review of a decision rejecting an asylum application has no automatic suspensive effect, lodging an appeal against an expulsion order issued following the rejection of an application for asylum does automatically suspend enforcement of the order.

318. However, the Court reiterates that the accessibility of a remedy in practice is decisive when assessing its effectiveness. The Court has already noted that the Greek authorities have taken no steps to ensure communication between the competent authorities and the applicant. That fact, combined with the malfunctions in the notification procedure in respect of “persons of no known address” reported by the Council of Europe Commissioner for Human Rights and the UNHCR (see paragraph 187 above), makes it very uncertain whether the applicant will be able to learn the outcome of his asylum application in time to react within the prescribed time-limit.

319. In addition, although the applicant clearly lacks the wherewithal to pay a lawyer, he has received no information concerning access to organisations which offer legal advice and guidance. Added to that is the shortage of lawyers on the list drawn up for the legal aid system (see paragraphs 191 and 281 above), which renders the system ineffective in practice. Contrary to the Government’s submissions, the Court considers that this situation may also be an obstacle hindering access to the remedy and falls within the scope of Article 13, particularly where asylum-seekers are concerned.

320. Lastly, the Court cannot consider, as the Government have suggested, that the length of the proceedings before the Supreme Administrative Court is irrelevant for the purposes of Article 13. The Court has already stressed the importance of swift action in cases concerning ill-treatment by State agents (see paragraph 293 above). In addition, it considers that such swift action is all the more necessary where, as in the present case, the person concerned has lodged a complaint under Article 3 in the event of his deportation, has no procedural guarantee that the merits of his complaint will be given serious consideration at first instance, statistically has virtually no chance of being offered any form of protection and lives in a state of precariousness that the Court has found to be contrary to Article 3. It accordingly considers that the information supplied by the Council of Europe Commissioner for Human Rights concerning the length of proceedings (see paragraph 190 above), which the Government have not contradicted, is evidence that an appeal to the Supreme Administrative Court does not offset the lack of guarantees surrounding the examination of asylum applications on the merits.

(c) Conclusion

321. In the light of the above, the preliminary objections raised by the Greek Government (see paragraph 283 above) cannot be accepted and the Court finds that there has been a violation of Article 13 of the Convention taken in conjunction with Article 3 because of the deficiencies in the Greek authorities’ examination of the applicant’s asylum request and the risk he faces of being returned directly or indirectly to his country of origin without any serious examination of the merits of his asylum application and without having access to an effective remedy.

322. In view of that finding and of the circumstances of the case, the Court considers that there is no need for it to examine the applicant’s complaints lodged under Article 13 taken in conjunction with Article 2 of the Convention.

IV. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLES 2 AND 3 OF THE CONVENTION BY BELGIUM FOR EXPOSING THE APPLICANT TO THE RISKS ARISING FROM THE DEFICIENCIES IN THE ASYLUM PROCEDURE IN GREECE

323. The applicant alleged that by sending him to Greece under the Dublin Regulation when they were aware of the deficiencies in the asylum procedure in Greece and had not assessed the risk he faced, the Belgian authorities had failed in their obligations under Articles 2 and 3 of the Convention (cited above).

A. The parties’ submissions

1. The applicant

324. The applicant submitted that at the time of his expulsion the Belgian authorities had known that the asylum procedure in Greece was so deficient that his application for asylum had little chance of being seriously examined by the Greek authorities and that there was a risk of him being sent back to his country of origin. In addition to the numerous international reports already published at the time of his expulsion, his lawyer had clearly explained the situation regarding the systematic violation of the fundamental rights of asylum-seekers in Greece. He had done this in support of the appeal lodged with the Aliens Appeals Board on 29 May 2009 and also in the appeal lodged with the Indictments Division of the Brussels Court of Appeal on 10 June 2009. The applicant considered that the Belgian authorities’ argument that he could not claim to have been a victim of the deficiencies in the Greek asylum system before coming to Belgium was irrelevant. In addition to the fact that formal proof of this could not be adduced in abstracto and before the risk had materialised, the Belgian authorities should have taken the general situation into account and not taken the risk of sending him back.

325. In the applicant’s opinion, in keeping with what had been learnt from the T.Iv. the United Kingdom case (cited above), the application of the Dublin Regulation did not dispense the Belgian authorities from verifying whether sufficient guarantees against refoulement existed in Greece, with regard to the deficiencies in the procedure or the policy of direct or indirect refoulement to Afghanistan. Without such guarantees and in view of the evidence adduced by the applicant, the Belgian authorities themselves should have verified the risk the applicant faced in his country of origin, in accordance with Articles 2 and 3 of the Convention and with the Court’s case-law (see, in particular, NA. v. the United Kingdom, no. 25904/07, 17 July 2008). In this case, however, the Belgian Government had taken no precautions before deporting him. On the contrary, the decision to deport him had been taken solely on the basis of the presumption – by virtue of the tacit acceptance provided for in the Dublin Regulation – that the Greek authorities would honour their obligations, without any individual guarantee concerning the applicant. The applicant saw this as a systematic practice of the Belgian authorities, who had always refused and continued to refuse to apply the sovereignty clause in the Dublin Regulation and not transfer people to Greece.

2. The Belgian Government

326. The Belgian Government submitted that in application of the Dublin Regulation, Belgium was not responsible for examining the applicant’s request for asylum, and it was therefore not their task to examine the applicant’s fears for his life and his physical safety in Afghanistan. The Dublin Regulation had been drawn up with due regard for the principle of non-refoulement enshrined in the Geneva Convention, for fundamental rights and for the principle that the member States were safe countries. Only in exceptional circumstances, on a case-by-case basis, did Belgium avail itself of the derogation from these principles provided for in Article 3 § 2 of the Regulation, and only where the person concerned showed convincingly that he was at risk of being subjected to torture or inhuman or degrading treatment within the meaning of Article 3. Indeed, that approach was consistent with the Court’s case-law, which required there to be a link between the general situation complained of and the applicant’s individual situation (see, for example, Sultani v. France, no. 45223/05, ECHR 2007‑IV; Thampibillai v. the Netherlands, no. 61350/00, 17 February 2004; and Y. v. Russia, no. 20113/07, 4 December 2008).

327. The Belgian Government did not know in exactly what circumstances the sovereignty clause was used, as no statistics were provided by the Aliens Office, and when use was made of it no reasons were given for the decisions. However, in order to show that they did apply the sovereignty clause when the situation so required, the Government produced ten cases where transfers to the country responsible had been suspended for reasons related, by deduction, to the sovereignty clause. In half of those cases Poland was the country responsible for the applications, in two cases it was Greece and in the other cases France and Hungary. In seven cases the reason given was the presence of a family member in Belgium; in two, the person’s health problems; and the last case concerned a minor. In the applicant’s case, Belgium had had no reason to apply the clause and no information showing that he had personally been a victim in Greece of treatment prohibited by Article 3. On the contrary, he had not told the Aliens Office that he had abandoned his asylum application or informed it of his complaints against Greece. Indeed, the Court itself had not considered it necessary to indicate an interim measure to the Belgian Government to suspend the applicant’s transfer.

328. However, the Government pointed out that the order to leave the country had been issued based on the assurance that the applicant would not be sent back to Afghanistan without the merits of his complaints having been examined by the Greek authorities. As regards access to the asylum procedure and the course of that procedure, the Government relied on the assurances given by the Greek authorities that they had finally accepted responsibility, and on the general information contained in the summary document drawn up by the Greek authorities and in the observations Greece had submitted to the Court in other pending cases. The Belgian authorities had noted, based on that information, that if an alien decided to lodge an application for asylum in Greece, the merits of the application would be examined on an individual basis, the asylum-seeker could be assisted by a lawyer and an interpreter would be present at every stage of the proceedings. Remedies also existed, including an appeal to the Supreme Administrative Court. Accordingly, although aware of the possible deficiencies of the asylum system in Greece, the Government submitted that they had been sufficiently convinced of the efforts Greece was making to comply with Community law and its obligations in terms of human rights, including its procedural obligations.

329. As to the risk of refoulement to Afghanistan, the Government had also taken into account the assurances Greece had given the Court in K.R.S. v. the United Kingdom ((dec.), no. 32733/08, 2 December 2008) and the possibility for the applicant, once in Greece, to lodge an application with the Court and, if necessary, a request for the application of Rule 39 of the Rules of Court. On the strength of these assurances, the Government considered that the applicant’s transfer had not been in violation of Article 3.

B. Observations of the Governments of the Netherlands and the United Kingdom, and of the UNHCR, the AIRE Centre, Amnesty International and the Greek Helsinki Monitor, third-party interveners

330. According to the Government of the Netherlands, it did not follow from the possible deficiencies in the Greek asylum system that the legal protection afforded to asylum-seekers in Greece was generally illusory, much less that the member States should refrain from transferring people to Greece because in so doing they would be violating Article 3 of the Convention. It was for the European Commission and the Greek authorities, with the logistical support of the other member States, and not for the Court, to work towards bringing the Greek system into line with Community standards. The Government of the Netherlands therefore considered that they were fully assuming their responsibilities by making sure, through an official at their embassy in Athens, that any asylum-seekers transferred would be directed to the asylum services at Athens International Airport. In keeping with the Court’s decision in K.R.S. v. the United Kingdom (cited above), it was to be assumed that Greece would honour its international obligations and that transferees would be able to appeal to the domestic courts and subsequently, if necessary, to the Court. To reason otherwise would be tantamount to denying the principle of inter-State confidence on which the Dublin system was based, blocking the application of the Dublin Regulation by interim measures, and questioning the balanced, nuanced approach the Court had adopted, for example in its judgment in Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. Ireland ([GC], no. 45036/98, ECHR 2005-VI), in assessing the responsibility of the States when they applied Community law.

331. The Government of the United Kingdom emphasised that the Dublin Regulation afforded a fundamental advantage in speeding up the examination of applications, so that the persons concerned did not have time to develop undue social and cultural ties in a State. That being so, it should be borne in mind that calling to account under Article 3 the State responsible for the asylum application prior to the transfer, as in the present case, was bound to slow down the whole process no end. The Government of the United Kingdom were convinced that such complaints, which were understandable in cases of expulsion to a State not bound by the Convention, should be avoided when the State responsible for handling the asylum application was a party to the Convention. In such cases, as the Court had found in K.R.S. v. the United Kingdom (cited above), the normal interpretation of the Convention would mean the interested parties lodging their complaints with the courts in the State responsible for processing the asylum application and subsequently, perhaps, to the Court. According to the United Kingdom Government, this did not absolve the transferring States of their responsibility for potential violations of the Convention, but it meant that their responsibility could be engaged only in wholly exceptional circumstances where it was demonstrated that the persons concerned would not have access to the Court in the State responsible for dealing with the asylum application. No such circumstances were present in the instant case, however.

332. In the opinion of the UNHCR, as they had already stated in their report published in April 2008, asylum-seekers should not be transferred when, as in the present case, there was evidence that the State responsible for processing the asylum application effected transfers to high-risk countries; that the persons concerned encountered obstacles in their access to asylum procedures, to the effective examination of their applications and to an effective remedy; and where the reception conditions could result in a violation of Article 3 of the Convention. Not transferring asylum-seekers in these conditions was provided for in the Dublin Regulation itself and was fully in conformity with Article 33 of the Geneva Convention and with the Convention. The UNHCR stressed that this was not a theoretical possibility and that, unlike in Belgium, the courts in certain States had suspended transfers to Greece for the above-mentioned reasons. In any event, as the Court had clearly stated in the T.I. v. the United Kingdom case (cited above), each Contracting State remained responsible under the Convention for not exposing people to treatment contrary to Article 3 through the automatic application of the Dublin system.

333. The AIRE Centre and Amnesty International considered that in its present form, without a clause on the suspension of transfers to countries unable to honour their international obligations in asylum matters, the Dublin Regulation exposed asylum-seekers to a risk of refoulement in breach of the Convention and the Geneva Convention. They pointed out considerable disparities in the way European Union member States applied the Dublin Regulation and the domestic courts assessed the lawfulness of the transfers when it came to evaluating the risk of violation of fundamental rights, in particular when the State responsible for dealing with the asylum application had not properly transposed the other Community measures relating to asylum. The AIRE Centre and Amnesty International considered that States which transferred asylum-seekers had their share of responsibility in the way the receiving States treated them, in so far as they could prevent human rights violations by availing themselves of the sovereignty clause in the Dublin Regulation. The possibility for the European Commission to take action against the receiving State for failure to honour its obligations was not, in their opinion, an effective remedy against the violation of the asylum-seekers’ fundamental rights. Nor were they convinced, as the Court of Justice of the European Union (CJEU) had not pronounced itself on the lawfulness of “Dublin” transfers when they could lead to such violations, of the efficacy of the preliminary ruling procedure introduced by the Treaty of Lisbon.

334. The Greek Helsinki Monitor (GHM) pointed out that at the time of the applicant’s expulsion there had already been a substantial number of documents attesting to the deficiencies in the asylum procedure, the reception conditions for asylum-seekers and the risk of direct or indirect refoulement to Turkey. GHM considered that the Belgian authorities could not have been unaware of this, particularly as the same documents had been used in internal procedures to order the suspension of transfers to Greece. According to GHM, the documents concerned, particularly those of the UNHCR, should make it possible to reverse the Court’s presumption in K.R.S. v. the United Kingdom (cited above) that Greece fulfilled its international obligations in asylum matters.

C. The Court’s assessment

1. Admissibility

335. The Belgian Government criticised the applicant for not having correctly used the procedure for applying for a stay of execution under the extremely urgent procedure, not having lodged an appeal with the Aliens Appeals Board to have the order to leave the country set aside and not having lodged an administrative appeal on points of law with the Conseil d’Etat. They accordingly submitted that he had not exhausted the domestic remedies and invited the Court to declare this part of the application inadmissible and reject it pursuant to Article 35 §§ 1 and 4 of the Convention.

336. The Court notes that the applicant also complained of not having had a remedy that met the requirements of Article 13 of the Convention for his complaints under Articles 2 and 3, and maintained, in this context, that the remedies in question were not effective within the meaning of that provision (see paragraphs 370-77 below). It considers that the Government’s objection of non-exhaustion of domestic remedies should be joined to the merits of the complaints under Article 13 taken in conjunction with Articles 2 and 3 of the Convention and examined together.

337. That said, the Court considers that this part of the application cannot be rejected for non-exhaustion of domestic remedies (see paragraphs 385-96 below) and that it raises complex issues of law and fact which cannot be determined without an examination of the merits; it follows that it is not manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 of the Convention. Nor is it inadmissible on any other grounds. It must therefore be declared admissible.

2. The responsibility of Belgium under the Convention

338. The Court notes the reference to the Bosphorus judgment by the Government of the Netherlands in their observations lodged as third-party interveners (see paragraph 330 above).

The Court reiterated in that case that the Convention did not prevent the Contracting Parties from transferring sovereign powers to an international organisation for the purposes of cooperation in certain fields of activity (see Bosphorus, cited above, § 152). The States nevertheless remain responsible under the Convention for all actions and omissions of their bodies under their domestic law or under their international legal obligations (ibid., § 153). State action taken in compliance with such legal obligations is justified as long as the relevant organisation is considered to protect fundamental rights in a manner which can be considered at least equivalent to that for which the Convention provides. However, a State would be fully responsible under the Convention for all acts falling outside its strict international legal obligations, notably where it exercised State discretion (ibid., §§ 155-57).

The Court found that the protection of fundamental rights afforded by Community law was equivalent to that provided by the Convention system (ibid., § 165). In reaching that conclusion it attached great importance to the role and powers of the Court of Justice of the European Union (CJEC) – now the CJEU – in the matter, considering in practice that the effectiveness of the substantive guarantees of fundamental rights depended on the mechanisms of control set in place to ensure their observance (ibid., § 160). The Court also took care to limit the scope of the Bosphorus judgment to Community law in the strict sense – at the time the “first pillar” of European Union law (§ 72).

339. The Court notes that Article 3 § 2 of the Dublin Regulation provides that, by derogation from the general rule set forth in Article 3 § 1, each member State may examine an application for asylum lodged with it by a third-country national, even if such examination is not its responsibility under the criteria laid down in the Regulation. This is the so-called “sovereignty” clause. In such a case, the State concerned becomes the member State responsible for the purposes of the Regulation and takes on the obligations associated with that responsibility.

340. The Court concludes that, under the Dublin Regulation, the Belgian authorities could have refrained from transferring the applicant if they had considered that the receiving country, namely Greece, was not fulfilling its obligations under the Convention. Consequently, the Court considers that the impugned measure taken by the Belgian authorities did not strictly fall within Belgium’s international legal obligations. Accordingly, the presumption of equivalent protection does not apply in this case.

3. Merits of the complaints under Articles 2 and 3 of the Convention

(a) The decisions in T.I. v. the United Kingdom and K.R.S. v. the United Kingdom

341. In these two cases, the Court had the opportunity to examine the effects of the Dublin Convention, then the Dublin Regulation with regard to the Convention.

342. The T.I. v. the United Kingdom case (cited above) concerned a Sri Lankan national who had unsuccessfully sought asylum in Germany and had then submitted a similar application in the United Kingdom. In application of the Dublin Convention, the United Kingdom had ordered his transfer to Germany.

In its decision, the Court considered that indirect removal to an intermediary country, which was also a Contracting Party, left the responsibility of the transferring State intact, and that that State was required, in accordance with the well-established case-law, not to deport a person where substantial grounds had been shown for believing that the person in question, if expelled, would face a real risk of being subjected to treatment contrary to Article 3 in the receiving country.

Furthermore, the Court reiterated that where States cooperated in an area where there might be implications as to the protection of fundamental rights, it would be incompatible with the purpose and object of the Convention if they were absolved of all responsibility vis-à-vis the Convention in the area concerned (see, among other authorities, Waite and Kennedy v. Germany [GC], no. 26083/94, § 67, ECHR 1999‑I).

When they apply the Dublin Regulation, therefore, the States must make sure that the intermediary country’s asylum procedure affords sufficient guarantees to avoid an asylum-seeker being removed, directly or indirectly, to his country of origin without any evaluation of the risks he faces from the standpoint of Article 3 of the Convention.

Although in the T.I. v. the United Kingdom case the Court rejected the argument that the fact that Germany was a party to the Convention absolved the United Kingdom from verifying the fate that awaited an asylum-seeker it was about to transfer to that country, the fact that the asylum procedure in Germany apparently complied with the Convention, and in particular Article 3, enabled the Court to reject the allegation that the applicant’s removal to Germany would make him run a real and serious risk of treatment contrary to that Article. The Court considered that there was no reason in that particular case to believe that Germany would have failed to honour its obligations under Article 3 of the Convention and protect the applicant from removal to Sri Lanka if he submitted credible arguments demonstrating that he risked ill-treatment in that country.

343. That approach was confirmed and developed in the decision in K.R.S. v. the United Kingdom (cited above). The case concerned the transfer by the United Kingdom authorities, in application of the Dublin Regulation, of an Iranian asylum-seeker to Greece, through which country he had passed before arriving in the United Kingdom in 2006. Relying on Article 3 of the Convention, the applicant complained of the deficiencies in the asylum procedure in Greece and the risk of being sent back to Iran without the merits of his asylum application being examined, as well as the reception conditions reserved for asylum-seekers in Greece.

After having confirmed the applicability of the T.I. v. the United Kingdom case-law to the Dublin Regulation (see also on this point Stapleton v. Ireland (dec.), no. 56588/07, § 30, ECHR 2010), the Court considered that in the absence of proof to the contrary it must assume that Greece complied with the obligations imposed on it by the Council Directives laying down minimum standards for asylum procedures and the reception of asylum-seekers (“the Procedures Directive” and “the Reception Directive”; see paragraphs 84 and 85 above), which had been transposed into Greek law, and that it would comply with Article 3 of the Convention.

In the Court’s opinion, in view of the information available at the time to the United Kingdom Government and the Court, it was possible to assume that Greece was complying with its obligations and not sending anybody back to Iran, the applicant’s country of origin.

Nor was there any reason to believe that persons sent back to Greece under the Dublin Regulation, including those whose applications for asylum had been rejected by a final decision of the Greek authorities, had been or could be prevented from applying to the Court for an interim measure under Rule 39 of the Rules of Court.

(b) Application of these principles to the present case

344. The Court has already stated its opinion that the applicant could arguably claim that his removal to Afghanistan would violate Article 2 or Article 3 of the Convention (see paragraphs 296-97 above).

345. The Court must therefore now consider whether the Belgian authorities should have regarded as rebutted the presumption that the Greek authorities would respect their international obligations in asylum matters, in spite of the K.R.S. v. the United Kingdom case-law, which the Government claimed the administrative and judicial authorities had wanted to follow in the instant case.

346. The Court disagrees with the Belgian Government’s argument that, because he failed to voice them at his interview, the Aliens Office had not been aware of the applicant’s fears in the event of his transfer back to Greece at the time when it issued the order for him to leave the country.

347. The Court observes first of all that numerous reports and materials have been added to the information available to it when it adopted its decision in K.R.S. v. the United Kingdom in 2008. These reports and materials, based on field surveys, all agree as to the practical difficulties involved in the application of the Dublin system in Greece, the deficiencies of the asylum procedure and the practice of direct or indirect refoulement on an individual or a collective basis.

348. The authors of these documents are the UNHCR and the Council of Europe Commissioner for Human Rights, international non-governmental organisations like Amnesty International, Human Rights Watch, Pro Asyl and the European Council on Refugees and Exiles, and non-governmental organisations present in Greece such as GHM and the Greek National Commission for Human Rights (see paragraph 160 above). The Court observes that such documents have been published at regular intervals since 2006 and with greater frequency in 2008 and 2009, and that most of them had already been published when the expulsion order against the applicant was issued.

349. The Court also attaches critical importance to the letter sent by the UNHCR in April 2009 to the Belgian Minister for Migration and Asylum Policy. The letter, which states that a copy was also being sent to the Aliens Office, contained an unequivocal plea for the suspension of transfers to Greece (see paragraphs 194 and 195 above).

350. Added to this is the fact that since December 2008 the European asylum system itself has entered a reform phase and that, in the light of the lessons learnt from the application of the texts adopted during the first phase, the European Commission has made proposals aimed at substantially strengthening the protection of the fundamental rights of asylum-seekers and implementing a temporary suspension of transfers under the Dublin Regulation to avoid asylum-seekers being sent back to member States unable to offer them a sufficient level of protection of their fundamental rights (see paragraphs 77-79 above).

351. Furthermore, the Court notes that the procedure followed by the Aliens Office in application of the Dublin Regulation left no possibility for the applicant to state the reasons militating against his transfer to Greece. The form the Aliens Office filled in contains no section for such comments (see paragraph 130 above).

352. In these conditions, the Court considers that the general situation was known to the Belgian authorities and that the applicant should not be expected to bear the entire burden of proof. On the contrary, it considers it established that in spite of the few examples of application of the sovereignty clause produced by the Government, which, incidentally, do not concern Greece, the Aliens Office systematically applied the Dublin Regulation to transfer people to Greece without so much as considering the possibility of making an exception.

353. The Belgian Government argued that in any event they had sought sufficient assurances from the Greek authorities that the applicant faced no risk of treatment contrary to the Convention in Greece. In that connection, the Court observes that the existence of domestic laws and accession to international treaties guaranteeing respect for fundamental rights in principle are not in themselves sufficient to ensure adequate protection against the risk of ill-treatment where, as in the present case, reliable sources have reported practices resorted to or tolerated by the authorities which are manifestly contrary to the principles of the Convention (see, mutatis mutandisSaadi v. Italy [GC], no. 37201/06, § 147, ECHR 2008).

354. The Court is also of the opinion that the diplomatic assurances given by Greece to the Belgian authorities did not amount to a sufficient guarantee. It notes first of all that the agreement to take responsibility in application of the Dublin Regulation was sent by the Greek authorities after the order to leave the country had been issued, and that the expulsion order had therefore been issued solely on the basis of a tacit agreement by the Greek authorities. Secondly, it notes that the agreement document was worded in stereotyped terms (see paragraph 24 above) and contained no guarantee concerning the applicant in person. Nor did the information document the Belgian Government mentioned, provided by the Greek authorities, contain any individual guarantee; it merely referred to the applicable legislation, with no relevant information about the situation in practice.

355. The Court next rejects the Government’s argument that the Court itself had not considered it necessary to indicate an interim measure under Rule 39 of the Rules of Court to suspend the applicant’s transfer. It reiterates that in cases such as this, where the applicant’s expulsion is imminent at the time when the matter is brought to the Court’s attention, it must take an urgent decision. The measure indicated will be a protective measure which on no account prejudges the examination of the application under Article 34 of the Convention. At this stage, when an interim measure is indicated, it is not for the Court to analyse the case in depth – and indeed it will often not have all the information it needs to do so (see, mutatis mutandisPaladi v. Moldova [GC], no. 39806/05, § 89, 10 March 2009). In the instant case, moreover, the letters sent by the Court clearly show that, fully aware of the situation in Greece, it asked the Greek Government to follow the applicant’s case closely and to keep it informed (see paragraphs 32 and 38-39 above).

356. The respondent Government, supported by the third-party intervening Governments, lastly submitted that asylum-seekers should lodge applications with the Court only against Greece, after having exhausted the domestic remedies in that country, if necessary requesting interim measures.

357. While considering that this is in principle the most normal course of action under the Convention system, the Court deems that its analysis of the obstacles facing asylum-seekers in Greece clearly shows that applications lodged there at this point in time are illusory. The Court notes that the applicant is represented before it by the lawyer who defended him in Belgium. Considering the number of asylum applications pending in Greece, no conclusions can be drawn from the fact that some asylum-seekers have brought cases before the Court against Greece. In this connection, it also takes into account the very small number of Rule 39 requests for interim measures against Greece lodged by asylum-seekers in that country, compared with the number lodged by asylum-seekers in the other States.

358. In the light of the foregoing, the Court considers that at the time of the applicant’s expulsion the Belgian authorities knew or ought to have known that he had no guarantee that his asylum application would be seriously examined by the Greek authorities. They also had the means of refusing to transfer him.

359. The Government argued that the applicant had not sufficiently individualised, before the Belgian authorities, the risk of having no access to the asylum procedure and being sent back by the Greek authorities. The Court considers, however, that it was in fact up to the Belgian authorities, faced with the situation described above, not merely to assume that the applicant would be treated in conformity with the Convention standards but, on the contrary, to first verify how the Greek authorities applied their legislation on asylum in practice. Had they done this, they would have seen that the risks the applicant faced were real and individual enough to fall within the scope of Article 3. The fact that a large number of asylum-seekers in Greece find themselves in the same situation as the applicant does not make the risk concerned any less individual where it is sufficiently real and probable (see, mutatis mutandisSaadi, cited above, § 132).

(c) Conclusion

360. Having regard to the above considerations, the Court finds that the applicant’s transfer by Belgium to Greece gave rise to a violation of Article 3 of the Convention.

361. Having regard to that conclusion and to the circumstances of the case, the Court finds that there is no need to examine the applicant’s complaints under Article 2 of the Convention.

V. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 3 OF THE CONVENTION BY BELGIUM FOR EXPOSING THE APPLICANT TO CONDITIONS OF DETENTION AND LIVING CONDITIONS CONTRARY TO ARTICLE 3

362. The applicant alleged that because of the conditions of detention and living conditions to which asylum-seekers were subjected in Greece, by returning him to that country in application of the Dublin Regulation the Belgian authorities had exposed him to treatment prohibited by Article 3 of the Convention (cited above).

363. The Government disputed that allegation, just as it refused to see a violation of Article 3 because of the applicant’s expulsion and the ensuing risk resulting from the deficiencies in the asylum procedure.

364. The Court considers that the applicant’s allegations under the above-cited provision of the Convention raise complex issues of law and fact which cannot be determined without an examination of the merits; it follows that this part of the application is not manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 of the Convention. Nor is it inadmissible on any other grounds. It must therefore be declared admissible.

365. On the merits, the Court reiterates that according to its well-established case-law the expulsion of an asylum-seeker by a Contracting State may give rise to an issue under Article 3, and hence engage the responsibility of that State under the Convention, where substantial grounds have been shown for believing that the person concerned faces a real risk of being subjected to torture or inhuman or degrading treatment or punishment in the receiving country. In such circumstances, Article 3 implies an obligation not to expel the individual to that country (see Soering v. the United Kingdom, 7 July 1989, §§ 90-91, Series A no. 161; Vilvarajah and Others v. the United Kingdom, 30 October 1991, § 103, Series A no. 125; H.L.R. v. France, 29 April 1997, § 34, Reports 1997-III; Jabari, cited above, § 38; Salah Sheekh v. the Netherlands, no. 1948/04, § 135, 11 January 2007; and Saadi, cited above, § 152).

366. In the instant case, the Court has already found the applicant’s conditions of detention and living conditions in Greece degrading (see paragraphs 233, 234, 263 and 264 above). It notes that these facts were well known before the transfer of the applicant and were freely ascertainable from a wide number of sources (see paragraphs 162-64 above). It also wishes to emphasise that it cannot be held against the applicant that he did not inform the Belgian administrative authorities of the reasons why he did not wish to be transferred to Greece. It has established that the procedure before the Aliens Office made no provision for such explanations and that the Belgian authorities applied the Dublin Regulation systematically (see paragraph 352 above).

367. Based on these conclusions and on the obligations incumbent on the States under Article 3 of the Convention in terms of expulsion, the Court considers that by transferring the applicant to Greece the Belgian authorities knowingly exposed him to conditions of detention and living conditions that amounted to degrading treatment.

368. That being so, there has been a violation of Article 3 of the Convention.

VI. ALLEGED VIOLATION BY BELGIUM OF ARTICLE 13 TAKEN IN CONJUNCTION WITH ARTICLES 2 AND 3 OF THE CONVENTION BECAUSE OF THE LACK OF AN EFFECTIVE REMEDY AGAINST THE EXPULSION ORDER

369. The applicant maintained that there was no remedy under Belgian law, as required by Article 13 of the Convention (cited above), by which he could have complained about the alleged violations of Articles 2 and 3 of the Convention (cited above).

A. The parties’ submissions

1. The applicant

370. The applicant submitted that he had acted as swiftly as possible in the circumstances in lodging a first application for a stay of execution of the expulsion measure under the extremely urgent procedure. He had come up against practical obstacles, however, which had hindered his access to this procedure.

371. Firstly, he explained that on the day the order to leave the country was issued, on 19 May 2009, he was taken into custody and placed in a closed centre for illegal aliens. Not until five days later, after the long Ascension Day weekend, had a lawyer been appointed, at his request, by the Belgian authorities, or had the Belgian Committee for Aid to Refugees at least been able to identify that lawyer to pass on general information to him concerning “Dublin” asylum-seekers. This first lawyer, who was not a specialist in asylum cases, lodged an application for a stay of execution under the extremely urgent procedure after having had the file for three days, which in the applicant’s opinion was by no means an excessively long time.

372. Secondly, the case had been scheduled for examination only one hour after the application was lodged, preventing the applicant’s lawyer, whose office was 130 km away from the office of the Aliens Appeals Board, from attending the hearing. According to the applicant, his counsel had had no practical means of having himself represented because it was not the task of the permanent assistance service of the “Aliens” section of the legal aid office to replace in an emergency lawyers who could not attend a hearing. In support of this affirmation he adduced a note written by the President of the section concerned. The applicant further submitted that as his departure was not imminent but scheduled for 27 May 2009, his request might well have been rejected anyway because there was no urgency.

373. In addition to the practical inaccessibility of the extremely urgent procedure in his case, the applicant submitted that in any event appeals before the Aliens Appeals Board were not an effective remedy within the meaning of Article 13 of the Convention in respect of the risk of violations of Articles 2 and 3 in the event of expulsion. It could therefore not be held against him that he had failed to exhaust that remedy.

374. Firstly, he submitted that at the time of his removal his request for a stay of execution had no chance of succeeding because of the constant case-law of certain divisions of the Aliens Appeals Board, which systematically found that there was no virtually irreparable damage because it was to be presumed that Greece would fulfil its international obligations in asylum matters, and that presumption could not be rebutted based on reports on the general situation in Greece, without the risk to the person being demonstrated in concreto. Only a handful of judgments to the contrary had been delivered, but in a completely unforeseeable manner and with no explanation of the reasons.

375. In the applicant’s opinion, this increase in the burden of proof where the individuals concerned demonstrated that they belonged to a vulnerable group who were systematically subjected in Greece to treatment contrary to Article 3 of the Convention made appeals to the Aliens Appeals Board totally ineffective. Subsequent events had proved him right as he had effectively suffered, in concreto, from the very risks of which he had complained.

376. Subsequently, once his application under the extremely urgent procedure had been rejected, there had no longer been any point in the applicant continuing the proceedings on the merits as these would have had no suspensive effect and could not have prevented his removal. In fact, it was the constant practice of the Aliens Appeals Board to dismiss such appeals because in such conditions the applicants no longer had any interest in having the measure set aside. Lastly, even if the Aliens Appeals Board had not declared the case inadmissible on that ground, the applicant could not have had the order to leave the country set aside because of the above-mentioned constant case-law.

377. The applicant added that where administrative appeals on points of law against judgments of this type were lodged with the Conseil d’Etat the latter did not question the approach of the Aliens Appeals Board and considered that the situation raised no issue under Article 13 of the Convention.

2. The Belgian Government

378. The Belgian Government affirmed that the applicant had had several remedies open to him before the domestic courts that met the requirements of Article 13 of the Convention, but that he had not properly exhausted them.

379. On the question of the extremely urgent procedure for applying for a stay of execution, the Government pointed out that appeals could be lodged with the Aliens Appeals Board twenty-four hours a day, with suspensive effect, and that the Court had confirmed the effectiveness of the procedure in the Quraishi v. Belgium case ((dec.), no. 6130/08, 12 May 2009). They alleged that the applicant had placed himself in an urgent situation by appealing to the Aliens Appeals Board only a few hours before his departure, when he had been taken into custody ten days earlier, under an order to leave the country. Penalising an applicant’s lack of diligence was a long-standing practice of the Conseil d’Etat, and was justified by the exceptional nature of the procedure, which reduced the rights of the defence and the investigation of the case to a minimum. The fact that the flight had not been scheduled until 27 May 2009 was immaterial because, except in the example given by the applicant, the constant case-law of the Aliens Appeals Board showed that deprivation of liberty sufficed to justify the imminent nature of the danger.

380. Furthermore, there was the fact that, in view of its urgency, the case had been scheduled for immediate examination but no one had attended the hearing, even though the applicant’s counsel could have asked the permanent service of the legal aid office in Brussels to represent him before the Aliens Appeals Board.

381. The Government disputed the applicant’s argument that his request for a stay of execution had no chance of succeeding, producing five of the Board’s judgments from 2008 and 2009 ordering the suspension of transfers to Greece under the extremely urgent procedure on the ground that, in view of the gravity of the applicants’ complaints under Article 3 of the Convention, the order to leave the country was not, prima facie, sufficiently well-reasoned. According to the Government, it was always in the applicants’ interest to proceed with their applications for judicial review so as to give the Aliens Appeals Board and then the Conseil d’Etat an opportunity to propose a solution and analyse the lawfulness of the impugned measures.

382. The fact that the applicant had been removed in the interim should not have deterred him from continuing. In support of that affirmation the Government cited the Aliens Appeals Board’s judgment no. 28.233 of 29 May 2009, which had declared an appeal admissible even though the applicant had already been transferred. The application was subsequently dismissed because there had no longer been any interest at stake for the applicant as the application concerned the order to leave the country and he had not demonstrated in concreto that there had been any violation of Article 3 of the Convention.

383. As regards the merits, the Government confirmed that, as it did when determining the existence of irreparable damage at the suspension stage, the constant case-law of the Aliens Appeals Board, which was in fact based on that of the Court, required the applicants to demonstrate the concrete risk they faced. However, just as the effectiveness of a remedy within the meaning of Article 13 did not depend on the certainty of it having a favourable outcome, the Government submitted that the prospect of an unfavourable outcome on the merits should not be a consideration in evaluating the effectiveness of the remedy.

384. The UNHCR, intervening as a third party, considered that the constant case-law of the Aliens Appeals Board and the Conseil d’Etat effectively doomed to failure any application for the suspension or review of an order to leave the country issued in application of the Dublin Regulation, as the individuals concerned were unable to provide concrete proof both that they faced an individual risk and that it was impossible for them to secure protection in the receiving country. In adopting that approach the Belgian courts automatically relied on the Dublin Regulation and failed to assume their higher obligations under the Convention and the international law on refugees.

B. The Court’s assessment

385. The Court has already found that the applicant’s expulsion to Greece by the Belgian authorities amounted to a violation of Article 3 of the Convention (see paragraphs 359 and 360 above). The applicant’s complaints in that regard are therefore “arguable” for the purposes of Article 13.

386. The Court notes first of all that in Belgian law an appeal to the Aliens Appeals Board to set aside an expulsion order does not suspend the enforcement of the order. However, the Government pointed out that a request for a stay of execution could be lodged before the same court “under the extremely urgent procedure” and that unlike the extremely urgent procedure that used to exist before the Conseil d’Etat, the procedure before the Aliens Appeals Board automatically suspended the execution of the expulsion measure by law until the Board had reached a decision, that is, for a maximum of seventy-two hours.

387. While agreeing that that is a sign of progress in keeping with the judgment in Čonka (cited above, §§ 81-83, confirmed by the judgment in Gebremedhin [Gaberamadhien], cited above, §§ 66‑67), the Court reiterates that it is also established in its case-law (see paragraph 293 above) that any complaint that expulsion to another country will expose an individual to treatment prohibited by Article 3 of the Convention requires close and rigorous scrutiny and that, subject to a certain margin of appreciation left to the States, conformity with Article 13 requires that the competent body must be able to examine the substance of the complaint and afford proper reparation.

388. In the Court’s view, the requirement flowing from Article 13 that execution of the impugned measure be stayed cannot be considered as a subsidiary measure, that is, without regard being had to the requirements concerning the scope of the scrutiny. The contrary would amount to allowing the States to expel the individual concerned without having examined the complaints under Article 3 as rigorously as possible.

389. However, the extremely urgent procedure leads precisely to that result. The Government themselves explain that this procedure reduces the rights of the defence and the examination of the case to a minimum. The judgments of which the Court is aware (see paragraphs 144 and 148 above) confirm that the examination of the complaints under Article 3 carried out by certain divisions of the Aliens Appeals Board at the time of the applicant’s expulsion was not thorough. They limited their examination to verifying whether the persons concerned had produced concrete proof of the irreparable nature of the damage that might result from the alleged potential violation of Article 3, thereby increasing the burden of proof to such an extent as to hinder the examination on the merits of the alleged risk of a violation. Furthermore, even if the individuals concerned did attempt to add more material to their files along these lines after their interviews with the Aliens Office, the Aliens Appeals Board did not always take that material into account. The persons concerned were thus prevented from establishing the arguable nature of their complaints under Article 3 of the Convention.

390. The Court concludes that the procedure for applying for a stay of execution under the extremely urgent procedure does not meet the requirements of Article 13 of the Convention.

391. The fact that a few judgments, against the flow of the established case-law at the time, have suspended transfers to Greece (see paragraph 149 above) does not alter this finding as the suspensions were based not on an examination of the merits of the risk of a violation of Article 3 but rather on the Appeals Board’s finding that the Aliens Office had not given sufficient reasons for its decisions.

392. The Court further notes that the applicant also faced several practical obstacles in exercising the remedies relied on by the Government. It notes that his request for a stay of execution under the extremely urgent procedure was rejected on procedural grounds, namely his failure to appear. Contrary to what the Government suggest, however, the Court considers that in the circumstances of the case, this fact cannot be considered to reveal a lack of diligence on the applicant’s part. It fails to see how his counsel could possibly have reached the seat of the Aliens Appeals Board in time. As to the possibility of requesting assistance from a round-the-clock service, the Court notes in any event that the Government have supplied no proof of the existence of such a service in practice.

393. Regarding the usefulness of continuing proceedings to have the order to leave the country set aside even after the applicant had been transferred, the Court notes that the only example put forward by the Government (see paragraphs 151 and 382 above) confirms the applicant’s belief that once the person concerned has been deported the Aliens Appeals Board declares the appeal inadmissible as there is no longer any point in seeking a review of the order to leave the country. While it is true that the Aliens Appeals Board did examine the complaints under Article 3 of the Convention in that judgment, the Court fails to see how, without its decision having suspensive effect, the Aliens Appeals Board could still offer the applicant suitable redress even if it had found a violation of Article 3.

394. In addition, the Court notes that the parties appear to agree to consider that the applicant’s appeal had no chance of success in view of the constant case-law, mentioned above, of the Aliens Appeals Board and the Conseil d’Etat, and of the impossibility for the applicant to demonstrate in concreto the irreparable nature of the damage caused by the alleged potential violation. The Court reiterates that while the effectiveness of a remedy does not depend on the certainty of a favourable outcome for the applicant, the lack of any prospect of obtaining adequate redress raises an issue under Article 13 (see Kudła, cited above, § 157).

395. Lastly, the Court points out that the circumstances of the present case clearly distinguish it from the Quraishi case (cited above) relied on by the Government. In the latter case, which concerns events dating back to 2006 and proceedings before the Aliens Appeals Board in 2007, that is to say a few months after the Board began its activities, the applicants had obtained the suspension of their expulsion through the intervention of the courts. What is more, they had not at that stage been expelled when the Court heard their case and the case-law of the Aliens Appeals Board in “Dublin” cases had not by then been established.

396. In view of the foregoing, the Court finds that there has been a violation of Article 13 taken in conjunction with Article 3 of the Convention. It follows that the applicant cannot be faulted for not having properly exhausted the domestic remedies and that the Belgian Government’s preliminary objection of non-exhaustion (see paragraph 335 above) cannot be allowed.

397. Having regard to that conclusion and to the circumstances of the case, the Court considers that there is no need to examine the applicant’s complaints under Article 13 taken in conjunction with Article 2 of the Convention.

VII. APPLICATION OF ARTICLES 46 AND 41 OF THE CON-VENTION

A. Article 46 of the Convention

398. Article 46 of the Convention provides:

“1. The High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any case to which they are parties.

2. The final judgment of the Court shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise its execution.”

399. Under Article 46 of the Convention, the High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in the cases to which they are parties, the Committee of Ministers being responsible for supervising the execution of the judgments. This means that when the Court finds a violation the respondent State is legally bound not only to pay the interested parties the sums awarded in just satisfaction under Article 41, but also to adopt the necessary general and/or, where applicable, individual measures. As the Court’s judgments are essentially declaratory in nature, it is primarily for the State concerned to choose, subject to supervision by the Committee of Ministers, the means to be used in order to discharge its legal obligation under Article 46 of the Convention, provided that those means are compatible with the conclusions contained in the Court’s judgment. In certain particular situations, however, the Court may find it useful to indicate to the respondent State the type of measures that might be taken in order to put an end to the – often systemic – situation that gave rise to the finding of a violation (see, for example, Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, § 210, ECHR 2005-IV, and Popov v. Russia, no. 26853/04, § 263, 13 July 2006). Sometimes the nature of the violation found may be such as to leave no real choice as to the measures required to remedy it (see Assanidze v. Georgia [GC], no. 71503/01, § 198, ECHR 2004-II, and Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland (no. 2) [GC], no. 32772/02, §§ 85 and 88, ECHR 2009).

400. In the instant case, the Court considers it necessary to indicate some individual measures required for the execution of the present judgment in respect of the applicant, without prejudice to the general measures required to prevent other similar violations in the future (see, mutatis mutandisBroniowski v. Poland [GC], no. 31443/96, § 193, ECHR 2004-V).

401. The Court has found a violation by Greece of Article 3 of the Convention because of the applicant’s living conditions in Greece combined with the prolonged uncertainty in which he lived and the lack of any prospect of his situation improving (see paragraph 263 above). It has also found a violation of Article 13 taken in conjunction with Article 3 of the Convention because of the shortcomings in the asylum procedure as applied to the applicant and the risk of refoulement to Afghanistan without any serious examination of his asylum application and without his having had access to an effective remedy (see paragraph 322 above).

402. Having regard to the particular circumstances of the case and the urgent need to put a stop to these violations of Articles 13 and 3 of the Convention, the Court considers it incumbent on Greece, without delay, to proceed with an examination of the merits of the applicant’s asylum request that meets the requirements of the Convention and, pending the outcome of that examination, to refrain from deporting the applicant.

B. Article 41 of the Convention

403. Article 41 of the Convention provides:

“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

1. Non-pecuniary damage

(a) In respect of Greece

404. The applicant claimed 1,000 euros (EUR) in compensation for the non-pecuniary damage sustained during the two periods of detention.

405. The Greek Government considered this claim ill-founded.

406. The Court has found that the applicant’s conditions of detention violated Article 3 of the Convention. It considers that the applicant must have experienced certain distress which cannot be compensated for by the Court’s findings of violations alone. Having regard to the nature of the violations found in the instant case, the Court considers it equitable to uphold the applicant’s claim and awards him EUR 1,000 in respect of non-pecuniary damage.

(b) In respect of Belgium

407. The applicant claimed EUR 31,825 in compensation for the non-pecuniary damage caused on the one hand by his detention in an open centre then in a closed centre in Belgium before his transfer to Greece (EUR 6,925) and on the other hand by the decision of the Belgian authorities to transfer him to Greece (EUR 24,900).

408. The Belgian Government argued that if the Court were to find Belgium liable the applicant could take legal action in the Belgian courts to obtain compensation for any non-pecuniary damage caused by his detention. In any event, the Government considered the claim ill-founded, the applicant having failed to demonstrate any fault on the part of the State or to establish any causal link between the alleged fault and the non-pecuniary damage allegedly sustained.

409. The Court notes that it can award sums in respect of the just satisfaction provided for in Article 41 where the loss or damage claimed have been caused by the violation found, while the State is not required to pay sums in respect of damage for which it is not responsible (see Saadi v. Italy [GC], no. 37201/06, § 186, ECHR 2008). In the present case, the Court has not found a violation of the Convention because of the applicant’s detention in Belgium prior to his transfer to Greece. It accordingly rejects this part of the claim.

410. As regards the alleged damage caused by the transfer to Greece, the Court has found that the transfer gave rise to a violation of Article 3 of the Convention both because it exposed the applicant to treatment prohibited by that provision, in detention and during his stay in Greece, and because it exposed the applicant to the risks inherent in the deficiencies in the asylum procedure in Greece. It notes that the fact that the applicant could claim compensation in the Belgian courts does not oblige the Court to reject the claim as being ill-founded (see De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium (Article 50), 10 March 1972, § 16, Series A no. 14).

411. The Court considers that the applicant must have experienced certain distress for which the Court’s findings of violations alone cannot constitute just satisfaction. Having regard to the nature of the violations found in the instant case, the Court considers it equitable to uphold the applicant’s claim and awards him EUR 24,900 in respect of non-pecuniary damage.

2. Costs and expenses

(a) In respect of Greece

412. The applicant claimed the reimbursement of the cost of his defence before the Court against the Greek Government. According to the list of fees and expenses submitted by the applicant’s lawyer, the costs and expenses as at 15 March 2010 totalled EUR 3,450 based on an hourly fee of EUR 75. The lawyer indicated that he had agreed with the applicant that the latter would pay him by instalments based on the above-mentioned hourly fee if he won the case before the Court.

413. The Greek Government found this claim excessive and unsubstantiated.

414. The Court considers it established that the applicant effectively incurred the costs he claimed in so far as, being a client, he entered into a legal obligation to pay his legal representative on an agreed basis (see, mutatis mutandis, Sanoma Uitgevers B.V. v. the Netherlands, no. 38224/03, § 110, 31 March 2009). Considering also that the costs and expenses concerned were necessary and reasonable as to quantum, the Court awards the applicant EUR 3,450.

(b) In respect of Belgium

415. The applicant claimed the reimbursement of his costs and expenses before the Belgian courts and before the Court. The applicant’s lawyer submitted a list of fees and expenses according to which the costs and expenses as at 15 March 2010 totalled EUR 7,680 based on an hourly fee of EUR 75; EUR 1,605 were claimed for the proceedings before the Belgian courts and EUR 6,075 for the proceedings before the Court against Belgium.

416. The Belgian Government invited the Court to reject the claim. They submitted that the applicant was entitled to free legal aid and to assistance with legal costs. It had therefore been unnecessary for him to incur any costs. His lawyer could obtain compensation for any costs incurred before the Belgian courts and before the Court in conformity with the provisions of the Judicial Code concerning legal aid. The Code provided for a system of reimbursement in the form of “points” corresponding to the services provided by the lawyer. In 2010 one point corresponded to EUR 26.91. The figure had been EUR 23.25 in 2009. Had these provisions been complied with the lawyer should already have been authorised to receive payment for the costs incurred in 2009. The Government also pointed out that under Article 1022 of the Judicial Code concerning reimbursement of legal costs, the party which lost the case was required to pay all or part of the legal costs of the other party. In cases where the proceedings could not be evaluated in monetary terms, the sum payable was determined by the courts. Where legal aid was granted and the costs awarded in the proceedings were higher, the Treasury could recover the sum paid in legal aid.

417. The applicant’s lawyer confirmed that he had been appointed by the Belgian State as a legal aid lawyer, but only to defend the applicant before the first-instance court. For this he was entitled to “ten points”. He said that he had not yet received any payment for legal aid. For the other proceedings he had agreed with the applicant that the applicant would pay him by instalments based on the above-mentioned hourly fee if he won the case before the Court. That commitment had been honoured in part. According to the applicant, there was no danger of the Belgian authorities paying him too much compensation because the procedural costs awarded were deducted from the legal aid payable. It followed that if the former exceeded the latter his lawyer would ask the legal aid office to stop the legal aid and that if the costs and expenses awarded by the Court were higher than the amount awarded in legal aid, his lawyer would receive nothing in terms of legal aid.

418. According to the Court’s established case-law, costs and expenses will not be awarded under Article 41 unless it is established that they were actually and necessarily incurred, and were reasonable as to quantum. Furthermore, legal costs are only recoverable in so far as they relate to the violation found (see, among many other authorities, Sanoma Uitgevers B.V., cited above, § 109).

419. The Court first considers the costs and expenses relating to the proceedings before the domestic courts. It notes that the applicant has submitted no breakdown of the sum claimed in respect of the different proceedings brought. This prevents it from determining precisely what amounts correspond to the violations found in the instant case and to what extent they have been or could be covered by the legal aid. Because of this lack of clarity (see, mutatis mutandisMusiał v. Poland [GC], no. 24557/94, § 61, ECHR 1999‑II), the Court rejects these claims.

420. Turning its attention to the costs and expenses incurred in the proceedings before it against Belgium, the Court reiterates that it does not consider itself bound by domestic scales and practices, even if it may take inspiration from them (see Venema v. the Netherlands, no. 35731/97, § 116, ECHR 2002‑X). In any event, for the same reasons as in respect of Greece (see paragraph 414 above), it awards the applicant EUR 6,075.

(c) In respect of Belgium and Greece

421. The applicant lastly claimed the reimbursement of the costs and fees incurred in connection with the hearing before the Court. According to the list of fees and expenses submitted by the applicant’s lawyer, they amounted to EUR 2,550 for the pleadings and their preparation (at an hourly rate of EUR 75). Without submitting any receipts, he also claimed the reimbursement of EUR 296.74 for his lawyer’s travel to and accommodation in Strasbourg.

422. According to its established case-law, the Court rejects the part of the claim which is not substantiated by the requisite receipts.

423. For the remainder, considering it established that the costs and expenses claimed were necessarily incurred and were reasonable as to quantum, it awards the applicant EUR 2,550. Having regard to the responsibility for the different violations of the Convention found by the Court, Belgium and Greece will each pay half of that sum.

D. Default interest

424. The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT

1. Joins to the merits, by sixteen votes to one, the preliminary objections raised by the Greek Government and rejects them;

 

2. Declares admissible, unanimously, the complaint under Article 3 of the Convention concerning the conditions of the applicant’s detention in Greece;

 

3. Holds, unanimously, that there has been a violation by Greece of Article 3 of the Convention because of the applicant’s conditions of detention;

 

4. Declares admissible, by a majority, the complaint under Article 3 of the Convention concerning the applicant’s living conditions in Greece;

 

5. Holds, by sixteen votes to one, that there has been a violation by Greece of Article 3 of the Convention because of the applicant’s living conditions in Greece;

 

6. Declares admissible, unanimously, the complaint against Greece under Article 13 taken in conjunction with Article 3 of the Convention;

 

7. Holds, unanimously, that there has been a violation by Greece of Article 13 taken in conjunction with Article 3 of the Convention because of the deficiencies in the asylum procedure followed in the applicant’s case and the risk of his expulsion to Afghanistan without any serious examination of the merits of his asylum application and without any access to an effective remedy;

 

8. Holds, unanimously, that there is no need to examine the applicant’s complaints under Article 13 taken in conjunction with Article 2 of the Convention;

 

9. Joins to the merits, unanimously, the preliminary objection raised by the Belgian Government, rejects it and declares admissible, unanimously, the complaints lodged against Belgium;

 

10. Holds, by sixteen votes to one, that there has been a violation by Belgium of Article 3 of the Convention because, by sending him back to Greece, the Belgian authorities exposed the applicant to risks linked to the deficiencies in the asylum procedure in that State;

 

11. Holds, unanimously, that there is no need to examine the applicant’s complaints under Article 2 of the Convention;

 

12. Holds, by fifteen votes to two, that there has been a violation by Belgium of Article 3 of the Convention because, by sending him back to Greece, the Belgian authorities exposed the applicant to detention and living conditions in that State that were in breach of that Article;

 

13. Holds, unanimously, that there has been a violation by Belgium of Article 13 taken in conjunction with Article 3 of the Convention;

 

14. Holds, unanimously, that there is no need to examine the applicant’s complaints under Article 13 taken in conjunction with Article 2 of the Convention;

 

15. Holds, unanimously,

(a) that the Greek State is to pay the applicant, within three months, the following amounts:

(i) EUR 1,000 (one thousand euros) in respect of non-pecuniary damage, plus any tax that may be chargeable;

(ii) EUR 4,725 (four thousand seven hundred and twenty-five euros) in respect of costs and expenses, plus any tax that may be chargeable to the applicant;

(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;

 

16. Holds,

(a) by fifteen votes to two, that the Belgian State is to pay the applicant, within three months, EUR 24,900 (twenty-four thousand nine hundred euros) in respect of non-pecuniary damage, plus any tax that may be chargeable;

(b) by sixteen votes to one, that the Belgian State is to pay the applicant, within three months, EUR 7,350 (seven thousand three hundred and fifty euros) in respect of costs and expenses, plus any tax that may be chargeable to the applicant;

(c) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;

 

17. Rejects, unanimously, the remainder of the claim for just satisfaction.

Done in English and in French, and delivered at a public hearing in the Human Rights Building, Strasbourg, on 21 January 2011.

Michael O’Boyle    Jean-Paul Costa
Deputy Registrar    President

In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of the Rules of Court, the following separate opinions are annexed to this judgment:

(a) concurring opinion of Judge Rozakis;

(b) concurring opinion of Judge Villiger;

(c) partly concurring and partly dissenting opinion of Judge Sajó;

(d) partly dissenting opinion of Judge Bratza.

J.-P.C.
M.O.B.

 

CONCURRING OPINION OF JUDGE ROZAKIS

I have voted, with the majority, to find a violation on all counts concerning Greece, and am fully in agreement with the reasoning leading to the violations. Still, I would like to further emphasise two points, already mentioned in the judgment, to which I attach particular importance.

The first point concerns the Court’s reference to the considerable difficulties that States forming the European external borders are currently experiencing “in coping with the increasing influx of migrants and asylum-seekers”. This statement, which is analysed and elaborated further in paragraph 223 of the judgment, correctly describes the general situation which prevails in many northern Mediterranean coastal countries. However, in the case of Greece, with its extensive northern borders but also a considerable maritime front, the migratory phenomenon has acquired a truly dramatic dimension in recent years. Statistics clearly show that the great majority of foreign immigrants – mainly of Asian origin – attempt to enter Europe through Greece, and either settle there or move on to seek a new life in other European countries. As it has already been stated, almost 88% of the immigrants (and among them asylum-seekers) entering the European Union today cross the Greek borders to land in our continent. In these circumstances, it is clear that European Union immigration policy – including the Dublin II Regulation – does not reflect the present realities, or do justice to the disproportionate burden that falls to the Greek immigration authorities. There is clearly an urgent need for a comprehensive reconsideration of the existing European legal regime, which should duly take into account the particular needs and constraints of Greece in this delicate domain of human rights protection.

The second point concerns the Court’s reference to the applicant’s living conditions while in Greece, and the finding of a violation of Article 3 of the Convention. In paragraph 249 of the judgment the Court considered it necessary “to point out that Article 3 cannot be interpreted as obliging the High Contracting Parties to provide everyone within their jurisdiction with a home. ... Nor does Article 3 entail any general obligation to give refugees financial assistance to enable them to maintain a certain standard of living”. However, as the Court rightly points out, in the circumstances of the case “the obligation to provide accommodation and decent material conditions to impoverished asylum-seekers has now entered into positive law and the Greek authorities are bound to comply with their own legislation, which transposes Community law” (see paragraph 250). What the Court meant by “positive law” is duly explained in paragraph 251, where it referred to the “existence of a broad consensus at the international and European level concerning [the need for special protection of asylum-seekers as a particularly underprivileged and vulnerable population group], as evidenced by the Geneva Convention, the remit and the activities of the UNHCR [Office of the United Nations High Commissioner for Refugees] and the standards set out in the Reception Directive”. Indeed, this last European document clearly requires that the European Union’s member States guarantee asylum-seekers “certain material reception conditions, including housing, food and clothing, in kind or in the form of financial allowances. The allowances must be sufficient to protect the asylum-seeker from extreme need” (see paragraph 84).

The existence of those international obligations of Greece – and notably, vis-à-vis the European Union – to treat asylum-seekers in conformity with these requirements weighed heavily in the Court’s decision to find a violation of Article 3. The Court has held on numerous occasions that to fall within the scope of Article 3 ill-treatment must attain a minimum level of severity. The assessment of this minimum is relative and it depends on all the circumstances of the case (such as the duration of the treatment, its physical and mental effects and, in some instances, the sex, age and state of health of the victim). In the circumstances of the present case, the combination of the long duration of the applicant’s treatment, coupled with Greece’s international obligation to treat asylum-seekers in accordance with what the judgment calls current “positive law”, justifies the distinction the Court makes between treatment endured by other categories of people – where Article 3 has not been found to be transgressed – and the treatment of an asylum-seeker, who clearly enjoys a particularly advanced level of protection.


CONCURRING OPINION OF JUDGE VILLIGER

I agree to a large extent with the judgment. However, as regards the conclusion that there has been a violation by Greece of Article 13 taken in conjunction with Article 3 of the Convention (see the judgment at paragraph 321), I respectfully submit that the judgment does not adequately treat the issue under Article 3 of the Convention in respect of the applicant’s possible deportation (refoulement) from Greece to Afghanistan. (There appears in this context also to be an issue under Article 2 of the Convention in the case file, but for convenience’s sake I shall henceforth refer solely to Article 3.)

1. Is there a separate complaint under Article 3 of the Convention?

The starting point is whether the applicant is raising a complaint under Article 3 of the Convention about his possible deportation to Afghanistan. The judgment mentions not a word about this. In my opinion, there can be little doubt that he is. Thus, from the outset in the proceedings before the Court the applicant referred to “the risks he had faced and would still face if he were sent back to that country [i.e., Afghanistan]” (see paragraph 40 of the judgment).

Indeed, in view of this complaint vis-à-vis Greece, the Court applied interim measures under Rule 39 of its Rules of Court throughout the proceedings, thereby preventing the applicant from being deported to Afghanistan during the proceedings (see paragraph 40). Moreover, the Court obviously does not doubt the existence of such a complaint when it considers in the judgment that the applicant, in this respect “has an arguable claim under ... Article 3 of the Convention.” (see paragraph 297)

Actually, one could argue that the entire application in all its configurations essentially turns on the applicant’s fear that he will suffer treatment contrary to Article 3 if he is returned to Afghanistan.

In this respect, it does not surprise that the judgment contains a whole page on the situation in Afghanistan (see paragraphs 196 et seq.).

What does surprise is that the judgment refuses to acknowledge such a complaint under Article 3.

2. The issue: the approach chosen by the judgment

Despite the importance of this complaint, the judgment does not examine it separately under Article 3, at least not as regards Greece. Instead, it examines it only in conjunction with Article 13 of the Convention (see paragraphs 294 et seq.). This approach is, as far as I can see, innovatory. In previous cases, the Court has had no hesitations in examining the issue of refoulement first under Article 3 and then under Article 13 and finding violations under both provisions (see, for example, Chahal v. the United Kingdom, 15 November 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-V, and Jabari v. Turkey, no. 40035/98, ECHR 2000-VIII). It is difficult to comprehend the new approach which is now proposed. For, if the complaint is “arguable” under Article 3 (see section 1 above), surely it should first be examined under this provision, and only subsequently – if an additional complaint is raised about insufficient remedies – also under Article 13 of the Convention.

This is not merely a theoretical assessment of the relative position of the Convention provisions to each other. On the one hand, Article 3, expressing itself on the prohibition of torture or inhuman and degrading treatment or punishment, is a fundamental provision – a fortiori as this complaint lies at the basis of the present case (see section 1 above). The applicant’s complaint raised under Article 3 merits per se to be treated on its own. On the other hand, as I shall point out, this innovatory approach entails practical consequences for the applicant (see section 6 below).

3. The criterion of this new approach

According to the new approach which examines Article 3 solely in conjunction with Article 13 in respect of the complaint against Greece concerning refoulement, the judgment states as follows:

“It is in the first place for the Greek authorities, who have responsibility for asylum matters, themselves to examine the applicant’s request and the documents produced by him and assess the risks to which he would be exposed in Afghanistan. The Court’s primary concern is whether effective guarantees exist in the present case to protect the applicant against arbitrary removal directly or indirectly back to his country of origin.” (paragraph 298)

Thus, the judgment requires that the national authorities first examine the issue of refoulement before the Court can do so.

4. Questions as to this new approach

The Court’s new approach – that the authorities must first have examined the complaint about refoulement under Article 3 before the Court can do so – raises a number of questions.

(a) Exhaustion of domestic remedies

To begin with, it is not clear what the relationship is between this condition and the rule of the exhaustion of domestic remedies according to Article 35 § 1 of the Convention. Had it been found in the present case that the applicant did not bring his complaint before all the competent Greek authorities, surely the complaint should then have been declared inadmissible for non-exhaustion of domestic remedies (see Bahaddar v. the Netherlands, 19 February 1998, §§ 45 et seq., Reports 1998-I)? Instead, however, not only does the present judgment not declare the complaint under Article 3 concerning refoulement inadmissible, it even declares it “arguable” (see the citation above in section 1).

(b) Principle of subsidiarity

Without stating as much, the Court is very likely applying here the principle of subsidiarity, as it transpires from Article 1 of the Convention. According to this principle, it falls primarily to the States to guarantee and implement the rights enshrined in the Convention. The function of the Convention and the Court remains to provide a European minimum standard (see Handyside v. the United Kingdom, 7 December 1976, § 48, Series A no. 24). I am all in favour of the principle of subsidiarity, but I think here is the wrong place to apply it. Tribute has already been paid to subsidiarity in this case by testing the complaint expressly or implicitly with various admissibility conditions and in particular with that of the exhaustion of domestic remedies (which is in itself an application of the principle of subsidiarity par excellence). Subsidiarity plays an important part, for instance, in applying the second paragraphs of Articles 8 to 11 of the Convention. Its role must surely be more restricted in the light of a cardinal provision such as Article 3 and in view of the central importance of the applicant’s refoulement for this case. In any event, in my opinion, subsidiarity does not permit such a complaint to be “downgraded” so that it is no longer independently examined.

(c) The Court’s experience in examining such issues

There is nothing new in the fact that the Court will on its own examine whether there is a risk of treatment in the applicant’s home country which would be contrary to Article 3 of the Convention. The Court does this all the time. Even if domestic authorities have examined the implications of the deportation, it is not at all certain that their conclusions enable the Court, without any further examination of the case, to dispose of the matter. Often, the Court itself will have to undertake the necessary investigations as to the situation in the receiving State even after the domestic authorities have dealt with the matter.

To mention but one example: in the Saadi v. Italy case ([GC], no. 37201/06, ECHR 2008), concerning deportation to Tunisia, the domestic authorities’ reasons for allowing that applicant’s refoulement concerned mainly assurances which the Tunisian government had given to Italy – assurances which the Court in its judgment found to be insufficient. The Court was then obliged to examine itself, and in detail, the situation in Tunisia, relying, inter alia, on reports of Amnesty International and Human Rights Watch. These arguments had not been examined by the Italian courts. This is precisely what the Court could and should have done in the present case.

(d) Preliminary examination

Indeed, one could argue that by describing the applicant’s complaint about refoulement as being “arguable” (see section 1 above), the Court has already undertaken precisely such an examination of the matter. Had the complaint been inadmissible as being manifestly ill-founded, the Court could not have examined it in conjunction with Article 13 of the Convention for lack of an “arguable claim” (on this case-law, see Soering v. the United Kingdom, 7 July 1989, § 117, Series A no. 161).

(e) Contradictory conclusion in respect of Belgium

A final question concerns a discrepancy in the judgment itself. While the Court refuses to examine Article 3 separately in respect of Greece, it does precisely so in respect of Belgium, where it finds, firstly, a violation of Article 3 and then a further one under Article 13 taken in conjunction with Article 3 of the Convention (see paragraphs 344 et seq.). Indeed, the reasoning under Articles 13 and 3 concerns circumstances which are quite similar to those concerning Greece.

5. Dangers for the applicant

The judgment points out on various occasions that there was, and is, a clear danger of the proceedings in Greece malfunctioning and the applicant being sent back to Afghanistan during the proceedings without a complete examination of his complaints having taken place. For instance, the judgment states as follows:

“Several reports highlight the serious risk of refoulement as soon as the decision is taken to reject the asylum application, because an appeal to the [Greek] Supreme Administrative Court has no automatic suspensive effect.” (paragraph 193)

And:

“Of at least equal concern to the Court are the risks of refoulement the applicant faces in practice before any decision is taken on the merits of his case. The applicant did escape expulsion in August 2009, by application of [Presidential Decree] no. 90/2008 ... However, he claimed that he had barely escaped a second attempt by the police to deport him to Turkey.” (paragraph 315)

Moreover:

“That fact, combined with the malfunctions in the notification procedure in respect of ‘persons of no known address’ reported by the Council of Europe Commissioner for Human Rights and the UNHCR ... makes it very uncertain whether the applicant will be able to learn the outcome of his asylum application in time to react within the prescribed time-limit.” (paragraph 318)

This risk of being expelled actually constitutes the very reason why the Court eventually finds a violation of Article 13 taken in conjunction with Article 3, namely “because of the ... risk [which the applicant] faces of being returned directly or indirectly to his country of origin without any serious examination of the merits of his asylum application and without having access to an effective remedy.” (paragraph 321)

6. Implications for the Greek Government

As it stands, the judgment bases the finding of a violation solely on Article 13 of the Convention taken in conjunction with Article 3. The judgment is binding for the parties according to Article 46 of the Convention, and they are obliged to comply with it. But equally clearly, it hardly follows from the finding of a violation under Article 13 that a State is not allowed to deport the applicant to his home country. Such a finding would be overstretching the potential of a complaint under Article 13.

In the light of the present judgment, the Greek authorities may now conduct proceedings concerning the applicant’s complaint (which they have assured the Court they will do – see paragraph 275). If the authorities eventually decide that the applicant may be deported to Afghanistan, he is of course free to file a further complaint before the Court with a renewed request for interim measures under Rule 39 of the Rules of Court. Here lies not the problem (other than the additional workload for the Court which this new approach implies).

The problem is, rather, whether the applicant will in future at all be able to file a new complaint once the proceedings in Greece have been terminated and while he is still on Greek territory. I need not even speculate on the circumstances of this risk, for the judgment itself strongly emphasises that there is no certainty whatsoever that the applicant will de facto be able to do so while still in Greece (see the various citations in section 5 above). As far as I am concerned, the Government’s assurances in the present case may appear entirely credible. But what if in other, future cases in respect of other Governments no such assurances are given, or if they are not upheld?

In sum, such dangers are the direct result of treating the complaint about refoulement not separately under Article 3, but in conjunction with Article 13 of the Convention, as in the present judgment.

7. Invoking Article 46 of the Convention

Obviously, the judgment is aware of these weaknesses and worries and reacts to them by intervening with Article 46 as a form of deus ex machina and instructing the Greek Government not to deport the applicant to Afghanistan during the pending proceedings (see the last line of paragraph 402). This instruction is begging the question, it is a petitio principii. Article 46 should only be applied if the Court has previously found a violation of the Convention – which it patently has not done where Article 3 of the Convention as regards the applicant’s fear of deportation to Afghanistan is concerned. On what ground, indeed by what authority, can the judgment prohibit the deportation, if the Court has nowhere examined whether such deportation would be harmful to the applicant?

The Court has a very restricted role as regards the implementation of its judgments. The principle of subsidiarity requires that this task falls primarily to the Convention States under the supervision of the Committee of Ministers of the Council of Europe. This explains why the Court has so far only exceptionally applied measures according to Article 46 (important examples are mentioned in paragraph 399 of the judgment). By giving an instruction based on Article 46 in the present case, the judgment creates confusion as to the meaning and scope of this provision and sadly weakens the authority of the “tool” which Article 46 offers the Court to handle exceptional circumstances.

8. Alternative manner of proceeding

Had the applicant’s complaint about refoulement been examined separately under Article 3 of the Convention, and had the Court found that there was a risk of treatment contrary to Article 3 in the event of the applicant’s return to Afghanistan, the Court’s conclusion in the operative part of the judgment would have been that “in the event of [the respondent State’s] decision to deport [the applicant] to [the particular State], there would be a violation of Article 3 of the Convention” (see, mutatis mutandis, the Court’s conclusion under Article 3 of the Convention in Chahal, cited above). The effect would be to prevent the Greek authorities from deporting the applicant to his home country. By warning against such a “potential violation” (“would be”) the Court would in effect be prolonging the measure under Rule 39 of the Rules of Court which it upheld throughout the proceedings.

9. Conclusion

The judgment has implications not only for the present case but, more generally, in respect of future cases. A new approach (and condition) has been introduced for the examination of a refoulement under Article 3, namely by relying primarily on Article 13. It leaves open a legal loophole whereby a person, despite the finding by the Court of a violation under Article 13 of the Convention taken in conjunction with Article 3, can nevertheless be deported to a country where he or she may be subjected to ill-treatment contrary to Article 3 of the Convention. It amounts to a petitio principii in such a situation to invoke Article 46 in order to prevent deportation.

For these reasons I believe that the Court should have separately examined the admissibility and merits of the complaint about refoulement under Article 3 of the Convention, in so far as it is directed against Greece.

PARTLY CONCURRING AND PARTLY DISSENTING OPINION OF JUDGE SAJÓ

I welcome most of the expected consequences of this judgment, namely the hoped-for improvements in the management of asylum proceedings under the Dublin system. It is therefore to my sincere regret that I have to dissent on a number of points.

My disagreements are partly of a technical nature. While I agree with the finding that Article 13 was violated as no effective remedy was available in Greece against a potential violation of Article 3, I find that the applicant cannot be regarded a victim in the sense of Article 34 of the Convention as far as the conditions of his stay in Greece are concerned, and also with regard to the deficiencies in the asylum procedure there. I agree with the Court that there was a violation regarding the conditions of his detention, but on slightly different grounds. I dissent as to the finding that Belgium is in violation of Article 3 of the Convention for returning the applicant into detention in Greece.

I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 3 OF THE CONVENTION BY GREECE BECAUSE OF THE CONDITIONS OF THE APPLICANT’S DETENTION

I agree with the Court that the conditions of the applicant’s detention at the Athens International Airport detention centre amount to inhuman and degrading treatment, notwithstanding the doubts that remain as to the actual conditions of his detention. There seem to be important differences between the different sectors of the Athens International Airport detention centre, and the actual conditions at the time of the applicant’s two periods of detention may have varied. It may well be that at least one of the sectors did satisfy minimum requirements.

I am reluctant to ground a finding of inhuman and degrading treatment because of detention conditions on information relating to conditions at other premises or at times other than the material one. However, the insufficiency of the conditions of detention of migrants and asylum-seekers in Greece has been repeatedly established by the Court in a number of cases (see paragraph 222 of the judgment), and the shortcomings of the Athens International Airport detention centre were reported by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). In such circumstances, the Greek Government should have provided convincing evidence about the conditions of the applicant’s actual detention. However, the Government failed to provide the Court with reliable information as to which sector the applicant was actually held in (cf. paragraph 228). Given the above-mentioned legitimate suspicion, the absence of appropriate documentation becomes decisive, even if the detention was of short duration. The Greek Government should have proved that the placement was not in an overcrowded place in appalling conditions of hygiene and cleanliness, amounting to degrading treatment prohibited by Article 3, but they failed to do so. Of course, in A.A. v. Greece (no. 12186/08, §§ 57-65, 22 July 2010), where these conditions were found to amount to humiliation, the period was considerably longer, namely three months. For the Court, the duration of the detention in the present case is comparable in its effects to much longer stays in detention because of the assumed vulnerability of the applicant. I do not find the applicant particularly vulnerable (see below) but I do find the short term of detention inhuman because, as a rule, the relatively short-term restriction of freedom under deplorable conditions of people not accused of wrongdoing (as is the case here, at least for the first period of detention) causes considerable humiliation in itself.

II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 3 OF THE CONVENTION BY GREECE BECAUSE OF THE APPLICANT’S LIVING CONDITIONS

According to the Court, the applicant, as an asylum-seeker, is a member of a particularly underprivileged and vulnerable population group in need of special protection (see paragraph 251 of the judgment). To my mind, although many asylum-seekers are vulnerable persons, they cannot be unconditionally considered as a particularly vulnerable group, in the sense in which the jurisprudence of the Court uses the term (as in the case of persons with mental disabilities, for example), where all members of the group, due to their adverse social categorisation, deserve special protection. In the context of the Dublin system, “particularly vulnerable person or people” refers to specific categories within refugees, namely to victims of torture and unaccompanied children only[5], and their treatment is unrelated to their classification.

The concept of a vulnerable group has a specific meaning in the jurisprudence of the Court. True, if a restriction on fundamental rights applies to a particularly vulnerable group in society who have suffered considerable discrimination in the past, such as people with mental disabilities, then the State’s margin of appreciation is substantially narrower and it must have very weighty reasons for the restrictions in question (cf. also the examples of those subjected to discrimination on the ground of their gender: see Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom, 28 May 1985, § 78, Series A no. 94; race: see D.H. and Others v. the Czech Republic [GC], no. 57325/00, § 182, ECHR 2007-IV; or sexual orientation: see E.B. v. France [GC], no. 43546/02, § 94, 22 January 2008). The reason for this approach, which questions certain classifications per se, is that such groups were historically subjected to prejudice with lasting consequences, resulting in their social exclusion. Such prejudice may entail legislative stereotyping which prohibits the individualised evaluation of their capacities and needs (compare Shtukaturov v. Russia, no. 44009/05, § 95, ECHR 2008, and Alajos Kiss v. Hungary, no. 38832/06, § 42, 20 May 2010). Where a group is vulnerable, special consideration should be given to their needs, as in the case of the Roma, who have become a disadvantaged and vulnerable group as a result of their history (see Oršuš and Others v. Croatia [GC], no. 15766/03, §§ 147-48, ECHR 2010).

Asylum-seekers differ to some extent from the above-identified “particularly vulnerable groups”. They are not a group historically subject to prejudice with lasting consequences, resulting in their social exclusion. In fact, they are not socially classified, and consequently treated, as a group. For the reasons identified by the Court, it is possible that some or many asylum-seekers are vulnerable (i.e. they will feel a degree of deprivation more humiliating than the man on the Clapham omnibus), but this does not amount to a rebuttable presumption with regard to the members of the “class”. Asylum-seekers are far from being homogeneous, if such a group exists at all.

Could the treatment of asylum-seekers by the Greek authorities amount to inhuman and degrading treatment? Where treatment humiliates or debases an individual, showing a lack of respect for, or diminishing, his or her human dignity, or arouses feelings of fear, anguish or inferiority capable of breaking an individual’s moral and physical resistance, it may be characterised as degrading and also fall within the prohibition of Article 3 (see, among other authorities, Price v. the United Kingdom, no. 33394/96, §§ 24-30, ECHR 2001-VII, and Valašinas v. Lithuania, no. 44558/98, § 117, ECHR 2001-VIII).

Under Article 3 the humiliation or debasement and the lack of respect shown should originate from the State or, in exceptional circumstances, from private actors in a dominant position in a situation at least overwhelmingly controlled by the State, as is the case, for example, where the State tolerates prisoners abusing their fellow inmates. Moreover, the purpose of the State action or omission is also a matter for consideration, although even in the absence of such a purpose one cannot conclusively rule out a finding of a violation of Article 3 (see Peers v. Greece, no. 28524/95, §§ 67-68 and 74, ECHR 2001-III, and Valašinas, cited above, § 101). In the present case, even if the authorities were careless and insensitive in the asylum procedure, there is no evidence of any intention to humiliate.

The Court took into consideration the lack of accommodation (paragraph 258 of the judgment) and the failure to provide for the applicant’s essential needs. This made the Court conclude that Article 3 of the Convention was violated as a result of the “living conditions” of the applicant. In this approach, for people who, like the applicant, are vulnerable (paragraph 263 of the judgment), such deprivations amount to inhuman and degrading treatment. Is this to mean that when it comes to particularly vulnerable people, failure by the State to provide material services that satisfy essential needs amounts to a violation of Article 3?

The Court’s present construction of insufficient living conditions as inhuman and degrading treatment is not without antecedents. The Court has already conceded, obiter, that State responsibility could arise for “inhuman and degrading treatment” where an applicant, in circumstances wholly dependent on State support, found herself faced with official indifference when in a situation of serious deprivation or want incompatible with human dignity (see Budina v. Russia (dec.), no. 45603/05, 18 June 2009). In that case, the Court did in fact admit the possibility of social welfare obligations of the State in the context of Article 3 of the Convention. It did so in the name of dignity, and relying on a theory of positive obligations of the State. Such obligations would include the prevention of serious deprivation through appropriate government-provided services. This position, of course, would be perfectly compatible with the concept of the Social Welfare State and social rights, at least for a constitutional court adjudicating on the basis of a national constitution that has constitutionalised the Social Welfare State.

Relying on the Budina reasoning, the Court concludes that “the Greek authorities have not had due regard to the applicant’s vulnerability as an asylum-seeker and must be held responsible, because of their inaction, for the situation in which he has found himself for several months, living on the street, with no resources ...” (paragraph 263)

With the above formulation, the Court’s position regarding Article 3 of the Convention and the constitutional position of a Welfare State are getting even closer. The current position seems to be that with regard to vulnerable groups in an undignified material situation, the State is responsible under Article 3 if it is passive over a lengthy period of time. The position of the Court implies that the applicant is living “in circumstances wholly dependent on State support”. (However, being in possession of the “pink card”, even the penniless have some independence vis-à-vis the State.)

The above position is open to criticism and not only because of the over-broad concept of vulnerability and dependence. In order to avoid the undignified situation of alleged total dependency, the Court seems to require that the Greek State should handle applications within a reasonably short time and with utmost care – a requirement that I fully agree with – and/or that it should provide adequately for basic needs (a conclusion I cannot follow.) There seems to be only a small step between the Court’s present position and that of a general and unconditional positive obligation of the State to provide shelter and other material services to satisfy the basic needs of the “vulnerable”. The Court seems to indicate that the welfare obligation arises in respect of vulnerable people only where it is the State’s passivity that causes the unacceptable conditions (“the ... authorities ... must be held responsible, because of their inaction, for the situation in which he has found himself for several months”). Perhaps, without delays in the asylum procedure and/or by affording asylum-seekers a genuine opportunity to take care of themselves (e.g. by effectively engaging in gainful activities), there would be no State responsibility for the situation[6].

Even if the Court is not tempted to follow the path of the welfare revolution, an odd situation will arise. For example, the mentally disabled, vulnerable as they may be, will not be entitled to the care of the State as their vulnerability is attributable to nature and the conditions causing their suffering and humiliation are not attributable to the passivity of the State. Unlike this undeniably vulnerable group, however, asylum-seekers will be entitled to government-provided services. In terms of vulnerability, dependence, and so on, the mentally disabled (and other vulnerable groups, whose members are subject to social prejudice) are in a more difficult situation than asylum-seekers, who are not a homogeneous group subject to social categorisation and related discrimination. The passivity of the State did not cause the alleged vulnerability of the asylum-seekers; they might be caught up in a humanitarian crisis, but this was not caused by the State, although the authorities’ passivity may have contributed to it (see below). Even if asylum-seekers were as vulnerable as the traditionally discriminated vulnerable groups, which they are not, the Grand Chamber confirmed again a year ago in Oršuš and Others (cited above, § 148) that the duty of the State is to give “special consideration” to their needs, but not to provide adequate living conditions.

On a personal level, I find attractive the position that humanitarian considerations (“humanitarian standards”) must guide the actions of the State. This is explicitly required by the Dublin Regulation: national authorities shall not sit idle when it comes to the misery of asylum-seekers and migrants; but I find that human rights as defined by the Convention differ from humanitarian concerns. Greece has an obligation to take care of some basic needs of needy asylum-seekers, but only because this is required under the applicable European Union law. There is a difference in this regard between European Union law and conventional obligations which originate from the prohibition of inhuman and degrading treatment.

The European Commission (COM(2009) 554 final, 21 October 2009) found that the current European Union asylum procedure system is defective. In particular, the minimum standards are (a) insufficient and (b) vague, thus lacking the potential to ensure fair and efficient examinations, and additional measures are to be taken to grant applicants a realistic opportunity to substantiate their requests for international protection. This is the gist of the present problem.

Asylum-seekers are generally at least somewhat vulnerable because of their past experiences and the fact that they live in a new and different environment; more importantly, the uncertainty about their future can make them vulnerable. Waiting and hoping endlessly for a final official decision on a fundamental existential issue in legal uncertainty caused by official neglect arouses feelings of fear, anguish or inferiority capable of breaking an individual’s moral and physical resistance, and therefore it may be characterised as degrading. The well-documented insufficiencies of the Greek asylum system (including the extremely low likelihood of success in the applications – 1% in Greece against more than 60% in Malta) turn such a system into a degrading one.

An asylum system with a rate of recognition not exceeding 1% is suspect per se in terms of the fairness of the procedure; the Greek Government failed to provide any justification for this apparent statistical aberration. The authorities should handle the applications in a timely and fair manner; when interviews are granted on Saturdays only (paragraph 105 of the judgment), and when even access to the Attica police headquarters is difficult, State passivity becomes pervasive. This mismanagement was never explained by the Government. Such passivity precludes a timely and fair procedure; in the absence of such a procedure, existential angst will become common. I find it decisive that asylum-seekers are negatively affected by the lack of timely evaluation of their asylum applications (a matter clearly to be attributed to the State) in a process where their claim is not evaluated fairly. “Asylum-seekers who remain in the asylum procedure for more than two years have a significantly higher risk of psychiatric disorders, compared to those who just arrived in the country. This risk is higher than the risk of adverse life events in the country of origin.[7]” Given the high likelihood of a medical condition resulting from the passivity of the State in a procedure that is decisive for the fate of people living in dependency, there is an Article 3 responsibility of the State in situations like the present one. Had he been a victim under Article 34, the applicant’s rights could have been found to have been violated.

The Court accepts that the applicant suffered degrading treatment as he alleges. This acceptance is based on general assumptions. The evidence relied upon is the general negative picture painted by international observers of the everyday lot of a large number of asylum-seekers with the same profile as that of the applicant[8]. For this reason, the Court sees no reason to question the truth of the applicant’s allegations (paragraph 255 of the judgment). Likewise, for the Court, given the particular state of insecurity and vulnerability in which asylum-seekers are known to live in Greece, the Court considers that the Greek authorities should not simply have waited for the applicant to take the initiative of turning to the prefecture to provide for his essential needs (paragraph 259 of the judgment). I do not consider asylum-seekers as a group of people who are incapacitated or have lost control over their own fate.

General assumptions alone are insufficient to establish the international law responsibility of a State beyond reasonable doubt[9].

Let us turn to the specifics of the applicant’s case. The applicant was in possession of considerable means, as he paid 12,000 United States dollars to a smuggler to get him out of Afghanistan, managed to get from Greece to Belgium and had the means to obtain false Bulgarian identity papers and a ticket to Italy. Moreover, as a former interpreter he was capable of communicating in a foreign environment.

While the Greek asylum procedures are generally marked by too many problems, this does not exempt an asylum-seeker in the applicant’s position from cooperating with the authorities in good faith. Lack of such cooperation would further undermine the system. The applicant failed to cooperate with the immigration system and, when a place in a reception centre was offered to him once he finally asked for it, he failed to cooperate. He did not allow the authorities to examine his alleged complaints. Therefore, he cannot claim to be a victim of the system, which is otherwise generally degrading and humiliating. The insufficiencies of the system and the applicant’s desire to live in Belgium are insufficient reasons not to rely on the asylum procedure available in Greece as the country of entry. The applicant, by his own actions, failed to give the domestic authorities an opportunity to examine the merits of his claims. To conclude differently would encourage forum shopping and undermine the present European Union refugee system, thereby causing further malfunctions and suffering.

However, all this does not affect his victim status with regard to Belgium. Belgium should not have deported him to Greece, where he was likely to be subjected to a humiliating process, given the known procedural shortcomings of the asylum system (but not for lack of adequate living conditions)[10].

III. ALLEGED VIOLATION BY GREECE OF ARTICLE 13 TAKEN IN CONJUNCTION WITH ARTICLES 2 AND 3 OF THE CONVENTION BECAUSE OF THE SHORTCOMINGS IN THE ASYLUM PROCEDURE AND THE SUBSEQUENT RISK OF REFOULEMENT

I found that the applicant lacked victim status regarding his stay in Greece during the asylum procedure. It therefore needs some explanation why I find that the applicant has standing regarding the risks of refoulement. Contrary to the Court, I do not find convincing the information that there is forced refoulement to Afghanistan (paragraph 314 of the judgment). At the material time (2009), referring to the Court’s decision in K.R.S. v. the United Kingdom ((dec.), no. 32733/08, 2 December 2008), the UNHCR did not consider that the danger of refoulement existed in Greece (paragraph 195)[11]. However, the Government’s policy may change in this regard. Only a system of proper review of an asylum request and/or deportation order with suspensive effect satisfies the needs of legal certainty and protection required in such matters. Because of the shortcomings of the procedure in Greece, as described in paragraph 320 of the judgment, the applicant remains without adequate protection, irrespective of his non-participation in the asylum procedure, irrespective of his contribution to the alleged humiliation due to the deficiencies of the asylum procedure, and irrespective of the present risk of refoulement. For this reason the measure required by Judge Villiger should apply.

IV. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 3 OF THE CONVENTION BY BELGIUM FOR EXPOSING THE APPLICANT TO CONDITIONS OF DETENTION AND LIVING CONDITIONS CONTRARY TO ARTICLE 3

For the Court, the expulsion of an asylum-seeker by a Contracting State may give rise to an issue under Article 3, and hence engage the responsibility of that State under the Convention, where substantial grounds have been shown for believing that the person concerned faces a real risk of being subjected to torture or inhuman or degrading treatment or punishment in the receiving country.

I agree that Belgium had enough information to foresee that the Greek asylum procedure did not offer sufficient safeguards against the humiliation inherent in this inefficient procedure, which was the basis for the finding of a violation of Article 3 in that regard (paragraph 360 of the judgment). (Here again, I find the living-conditions-based considerations irrelevant.) I could not come to the same conclusion regarding the applicant’s detention. It was not foreseeable that the applicant would be detained, or for how long. The detention of transferred asylum-seekers is not mandatory and there is no evidence in the file that such a practice is followed systematically. Even if one could not rule out that at the beginning of the asylum process, in the event of illegal entry, some restriction of liberty might occur, the Belgian State could not have foreseen that the applicant would not be placed in a section of the Athens International Airport detention centre that might have been considered satisfactory, at least for a short stay, and was designed to handle people in a situation comparable to that of the applicant. The Belgian State could certainly not have foreseen that the applicant would attempt to leave Greece illegally, for which he was again detained in one of the sections of the Athens International Airport detention centre and sentenced to two months’ imprisonment. It is for this same reason that I found the sum that Belgium was ordered to pay in respect of non-pecuniary damage excessive.

V. ALLEGED VIOLATION BY BELGIUM OF ARTICLE 13 TAKEN IN CONJUNCTION WITH ARTICLES 2 AND 3 OF THE CONVENTION BECAUSE OF THE LACK OF AN EFFECTIVE REMEDY AGAINST THE EXPULSION ORDER

The applicant was ordered to leave Belgium and detained on 19 May 2009, and on 27 May 2009 the departure date was set for 29 May. There was enough time to organise adequate representation (the lawyer made an application only after studying the file for three days) and to take proper legal action. (However, the Aliens Appeals Board dismissed his application, while his personal appearance was hindered by his detention.) Appeals could be lodged with the Aliens Appeals Board at any time, round the clock and with suspensive effect. The Court had confirmed the effectiveness of the procedure in the Quraishi v. Belgium case ((dec.), no. 6130/08, 12 May 2009). In the present case, the Court evaluates only the impossibility for the applicant’s lawyer to get to the hearing. For these reasons, I cannot follow the Court’s conclusion in paragraph 392 of the judgment.

Nevertheless, I agree with the Court that there is a systemic problem in the Belgian deportation procedure resulting in the violation of Article 13. While the effectiveness of a remedy does not depend on the certainty of a favourable outcome for the applicant, the lack of any prospect of obtaining adequate redress in the Belgian courts (paragraph 394 of the judgment) is decisive under Article 13. This in itself is sufficient for the finding of a violation.

PARTLY DISSENTING OPINION OF JUDGE BRATZA

1. It is with regret that I find myself in disagreement with the other judges of the Grand Chamber in their conclusion that Belgium violated Article 3 of the Convention by returning the applicant to Greece in June 2009. I could readily accept that, if Belgium or any other member State were, in the light of the Court’s findings in the present judgment as to the risk of refoulement in Greece and the conditions of detention and living conditions of asylum-seekers there, forcibly to return to Greece an individual from a “suspect” country of origin such as Afghanistan, it would violate Article 3 even in the absence of an interim measure being applied by the Court. What I cannot accept is the majority’s conclusion that the situation in Greece and the risks posed to asylum-seekers there were so clear some eighteen months ago as to justify the serious finding that Belgium violated Article 3, even though the Court itself had found insufficient grounds at that time to apply Rule 39 of the Rules of Court to prevent the return to Greece of the applicant and many others in a similar situation. The majority’s conclusion appears to me to pay insufficient regard to the unanimous decision of the Court concerning the return of asylum-seekers to Greece under the Dublin Regulation in the lead K.R.S. v. the United Kingdom case ((dec.), no. 32733/08, ECHR 2008), which was delivered in December 2008, less than six months prior to the return of the present applicant, and which has been relied on not only by national authorities but by the Court itself in rejecting numerous requests for interim measures.

2. As was noted in the K.R.S. v. the United Kingdom decision itself, the Court had received, in the light of the position paper of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) of 15 April 2008, an increasing number of Rule 39 requests from applicants in the United Kingdom who were to be removed to Greece: between 14 May and 16 September 2008 the Acting President of the Section responsible had granted interim measures in a total of 80 cases. The Court’s principal concern related to the risk that asylum-seekers from “suspect” countries – in the K.R.S. v. the United Kingdom case itself, Iran – would be removed from Greece to their country of origin without having had the opportunity to make an effective asylum claim to the domestic authorities or, should the need arise, an application to the Court under Rule 39. To this end, the Court sought and obtained certain assurances from the Greek authorities through the United Kingdom Government. These included assurances that no asylum-seeker was returned by Greece to such countries as Afghanistan, Eritrea, Iran, Iraq, Somalia or Sudan even if his asylum application was rejected by the Greek authorities; that no asylum applicant was expelled from Greece unless all stages of the asylum procedure had been completed and all the legal rights for review had been exhausted, according to the provisions of the Geneva Convention; and that an asylum-seeker had a right to appeal against any expulsion decision made and to apply to the Court for a Rule 39 indication.

3. The Court in the K.R.S. v. the United Kingdom decision also took express account of reports and other evidential material before it.

(i) The judgment of the Court of Justice of the European Communities (CJEC) of 19 April 2007 in Case C-72/06 Commission v. Greece, in which the CJEC found that Greece had failed to implement Council Directive 2003/9/EC, laying down minimum standards for the reception of asylum-seekers: the Directive was subsequently transposed into Greek law in November 2007.

(ii) A report of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (CPT) dated 8 February 2008 in which the CPT published its findings on a visit to Greece in February 2007. Having reviewed the conditions of detention for asylum-seekers, the CPT made a series of recommendations concerning the detention and treatment of detainees, including a revision of occupancy rules so as to offer a minimum of 4 sq. m of space per detainee, unimpeded access to toilet facilities and the provision of products and equipment for personal hygiene. The CPT also found the staffing arrangements in the detention facilities to be totally inadequate and directed that proper health-care services be provided to detainees.

(iii) A report of Amnesty International of 27 February 2008, entitled Greece: No Place for an Asylum-Seeker, which described the poor conditions in which immigration detainees were held in that country and the lack of legal guarantees with regard to the examination of their asylum claims, particularly the conduct of interviews in the absence of an interpreter or lawyer. While noting that Greece did not return persons to Afghanistan, the report criticised Greece for failing to process their applications in a prompt, fair way, leaving them without legal status and therefore without legal rights.

(iv) A report of 9 April 2008 of the Norwegian Organisation for Asylum Seekers, the Norwegian Helsinki Committee and the Greek Helsinki Monitor recording, inter alia, the keeping of asylum-seekers in Greece in police custody; the very limited resources in the country for handling asylum applications; the lack of legal assistance for asylum-seekers; the very small number of residence permits granted; the inadequate number of reception centre places; and the small number of police officers assigned to interview more than 20,000 asylum-seekers arriving in Greece in the course of a year and the short and superficial nature of the asylum interviews.

(v) The position paper of the UNHCR of 15 April 2008, advising member States of the European Union to refrain from returning asylum-seekers from Greece under the Dublin Regulation until further notice. The position paper criticised the reception procedures for “Dublin” returnees at Athens International Airport and at the central Police Asylum Department responsible for registering asylum applications. The paper characterised the percentage of asylum-seekers who were granted refugee status in Greece as “disturbingly low” and criticised the quality of asylum decisions. Concern was further expressed about the extremely limited reception facilities for asylum-seekers and the lack of criteria for the provision of a daily financial allowance.

4. In its decision in K.R.S. v. the United Kingdom the Court noted its ruling in T.I. v. the United Kingdom ((dec.), no. 43844/98, ECHR 2000-III), to the effect that removal of an individual to an intermediary country which was also a Contracting State did not affect the responsibility of the returning State to ensure that the person concerned was not, as a result of the decision to expel, exposed to treatment contrary to Article 3 of the Convention. In this regard, the Court noted the concerns expressed by the UNHCR and shared by the various non-governmental organisations and attached weight to the fact that, in recommending that parties to the Dublin Regulation should refrain from returning asylum-seekers to Greece, the UNHCR believed that the prevalent situation in Greece called into question whether “Dublin” returnees would have access to an effective remedy as foreseen by Article 13 of the Convention.

5. Despite these concerns, the Court concluded that the removal of the applicant to Greece would not violate Article 3 of the Convention. In so finding, the Court placed reliance on a number of factors.

(i) On the evidence before the Court, which included the findings of the English Court of Appeal in the case of R. (Nasseri) v. the Secretary of State for the Home Department [2008] EWCA Civ 464, Greece did not remove individuals to Afghanistan, Iran, Iraq, Somalia or Sudan and there was accordingly no risk that the applicant would be removed to Iran on his arrival in Greece.

(ii) The Dublin Regulation was one of a number of measures agreed in the field of asylum policy at European Union level and had to be considered alongside European Union member States’ additional obligations under the two Council Directives to adhere to minimum standards in asylum procedures and to provide minimum standards for the reception of asylum-seekers. The presumption had to be that Greece would abide by its obligations under those directives. In this connection, note had to be taken of the new legislative framework for asylum applications introduced in Greece and referred to in the letter provided to the Court by the Greek Government.

(iii) There was nothing to suggest that those returned to Greece under the Dublin Regulation ran the risk of onward removal to a third country where they would face ill-treatment contrary to Article 3 without being afforded a real opportunity, on the territory of Greece, of applying to the Court for a Rule 39 measure to prevent such removal. Assurances had been obtained from the Greek Dublin Unit that asylum applicants in Greece had a right of appeal against any expulsion decision and to seek interim measures from the Court under Rule 39. There was nothing in the materials before the Court which would suggest that “Dublin” returnees had been or might be prevented from applying for interim measures on account of the timing of their onward removal or for any other reason.

(iv) Greece, as a Contracting State, had undertaken to abide by its Convention obligations and to secure to everyone within its jurisdiction the rights and freedoms defined therein, including those guaranteed by Article 3: in concrete terms, Greece was required to make the right of any returnee to lodge an application with the Court under Article 34 of the Convention both practical and effective. In the absence of any proof to the contrary, it had to be presumed that Greece would comply with that obligation in respect of returnees, including the applicant.

(v) While the objective information before the Court on conditions of detention in Greece was of serious concern, not least given Greece’s obligations under Council Directive 2003/9/EC and Article 3 of the Convention, should any claim arise from these conditions, it could and should be pursued first with the Greek domestic authorities and thereafter in an application to the Court.

In consequence of the Court’s decision in K.R.S. v. the United Kingdom, the interim measures under Rule 39 which had been applied by the Court pending the decision in that case were lifted.

6. Whether or not, with the benefit of hindsight, the K.R.S. v. the United Kingdom case should be regarded as correctly decided by the Court, member States concerned with the removal of persons to Greece under the Dublin Regulation were, in my view, legitimately entitled to follow and apply the decision in the absence of any clear evidence of a change in the situation in Greece which had been the subject of examination by the Court or in the absence of special circumstances affecting the position of the particular applicant. It is apparent that the K.R.S. v. the United Kingdom case was applied by national authorities as a recent and authoritative decision on the compatibility with the Convention of returns to Greece, more particularly by the House of Lords in the case of Nasseri (cited above), in which judgment was delivered on 6 May 2009. The decision was also expressly relied on by the Aliens Office in Belgium in rejecting the present applicant’s request for asylum.

7. The majority of the Grand Chamber take the view that, as a result of developments before and since the K.R.S. v. the United Kingdom case, the presumption that the Greek authorities would respect their international obligations in asylum matters should have been treated as rebutted by the Belgian authorities in June 2009. It is noted in the judgment that numerous reports and materials have been added to the information which was available to the Court when it adopted its K.R.S. v. the United Kingdom decision, which agree as to the practical difficulties involved in the application of the Dublin system in Greece, the deficiencies of the asylum procedure in that country and the practice of direct or indirect refoulement on an individual or collective basis. These reports, it is said, have been published at regular intervals since 2006 “and with greater frequency in 2008 and 2009, and ... most of them had already been published when the expulsion order against the applicant was issued” (paragraph 348 of the judgment). In this regard, “critical importance” is attached in the judgment to the letter of 2 April 2009 addressed to the Belgian Minister for Migration and Asylum Policy which contained “an unequivocal plea for the suspension of transfers to Greece” (paragraph 349 of the judgment). Reliance is also placed on the fact that, since December 2008, the European asylum system has itself entered a “reform phase” aimed at strengthening the protection of asylum-seekers and implementing a temporary suspension of transfers under the Dublin Regulation to avoid asylum-seekers being sent back to member States unable to offer them a sufficient level of protection of their fundamental rights.

8. I am unpersuaded that any of the developments relied on in the judgment should have led the Belgian authorities in June 2009 to treat the decision as no longer authoritative or to conclude that the return of the applicant would violate Article 3. As to the reports and other materials dating back to the years 2006, 2007 and 2008, while the material may be regarded as adding to the detail or weight of the information which had already been taken into account by the Court, it did not in my view change the substantive content of that information or otherwise affect the Court’s reasoning in the K.R.S. v. the United Kingdom decision. Moreover, I have difficulty in seeing how it can be held against the Belgian authorities that they failed to take account of material which was already in the public domain at the time of the K.R.S. v. the United Kingdom decision itself.

9. I have similar difficulty in seeing how, in June 2009, the presumption of Greek compliance which the Court had found to exist in December 2008 could be rebutted by the numerous reports and other information which became available in the second half of 2009 and in 2010. The graphic detail in those reports and in the powerful submissions to the Court by the Council of Europe Commissioner for Human Rights and the UNHCR as to the living conditions for asylum-seekers in Greece, the grave deficiencies in the system of processing asylum applications in that country and the risk of onward return to Afghanistan unquestionably provide a solid basis today on which to treat the presumption of compliance as rebutted. But this material post-dates the decision of the Belgian authorities to return the applicant and cannot in my view be prayed in aid as casting doubt on the validity of the K.R.S. v. the United Kingdom decision at that time.

10. The same