O aplikaciji e-Case 

 

Aplikacija e-Case deo je sistema aplikacija e-Juris, koji je razvila Pravosudna akademija u saradnji sa projektom Saveta Evrope “Podrška Pravosudnoj akademiji Republike Srbije”.  

Sistem apliakcija e-Juris obuhvata bazu presuda Evropskog suda za ljudska prava (e-Case) i bazu unakrsnih veza članova domaćih zakona i međunarodnih konvencija čiji je Republika Srbija potpisnik (pre svega Evropske konvencije o ljudskim pravima i UN konvencija za zaštitu osnovnih ljudskih prava-ICESCR, ICCPR, ICERD, CPED, CAT, CRPD, CRC, CEDAW).

Svrha e-Case aplikacije je da omogući jednostavan i lak način upoznavanja sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, pre svega u odnosu na Republiku Srbiju (budući da je vođenje baze sudske prakse zakonom definisana nadležnost Pravosudne akademije), a onda i u odnosu na druge evropske zemlje, budući da se u bazi podaka nalazi veliki broj presuda koje su u HUDOC bazi podataka označene kao “referentne – key cases”, kojima se uspostavljaju standardi zaštite ljudskih prava u skladu sa Evropskom konevencijom o ljudskim pravima i praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Sadržaj baze podataka sudske prakse nastao je prikupljanjem presuda pre svega u odnosu na Republiku Srbiji a onda i druge zemlje, prvenstveno iz HUDOC baze podataka. U prikupljanju sadržaja ove baze koriste se i drugi relevantni izvori i to dokumenta objavljena na zvaničnim stranicama zastupnika država regiona pred Evropskim sudom za ljudska prava, kao i publikacijama u izdanju Saveta Evrope, OEBS, UNDP i drugih koje proističu iz realizacije obuka u okviru projekata za podršku Pravosudnoj akademiji i njenim obrazovnim aktivnostima, kao i materijala koji su javno dostupni a kreirani su za podršku obukama u okviru regionalnih institucija koje se bave organizacijom obuka u pravosuđu. 

Presude Evropskog suda za ljudska prava koje se nalaze u e-Case bazi podataka u velikom broju su uzajamno povezane sa presudama domaćih sudova preko javne baze sudske prakse sudova Republike Srbije, preko direktnih linkova na presude ili preko deskriptora iz otvorene knjige deskriptora Vrhovnog kasacionog suda.

Baza presuda Evropskog suda za ljudska prava proširena je bazom odluka ovog suda, kao i jednim brojem odluka UN komiteta i presuda Evropskog suda pravde.

Aplikacija ima isključivo edukativni karakter i sudska praksa koja je na ovom mestu obrađena koristi se isključivo za obrazovne svrhe i promociju standarda Evropskog suda za ljudska prava i standarda UN komiteta za zaštitu ljudskih prava. 

Pristup svim sadržajima baze podataka je slobodan i ne zahteva registrovanje korisnika.

Copyright © 2024 Pravosudna akademija, Srbija