Priručnici i vodiči za sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava

 

Opšti priručnici i vodiči

 

Vodiči i prikazi sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava po članu Konvencije

Član 2 Konvencije - pravo na život

Član 4 Konvencije - zabrana ropstva i prinudnog rada

Član 5 Konvencije - pravo na slobodu i bezbednost

Član 6 Konvencije - pravo na pravično suđenje

Član 7 Konvencije - kažnjavanje samo po osnovu zakona

Član 8 Konvencije - poštovanje privatnog i porodičnog života

Član 9 Konvencije - sloboda mišljenja, savesti i veroispovesti

Član 10 Konvencije - sloboda izražavanja

Član 11 Konvencije - sloboda okupljanja i udruživanja

Član 14 Konvencije - zabrana diskriminacije

Član 15 Konvencije - odstupanje u vanrednim okolnostima

Član 17 Konvencije - zabrana zloupotrebe prava

Član 1 Protokola 1 uz Konvenciju - zaštita imovine

Član 2 Protokola 1 uz Konvenciju - pravo na obrazovanje

Član 3 Protokola 1 uz Konvenciju - pravo na slobodne izbore

Član 4 Protokola 4 uz Konvenciju - zabrana kolektivnog proterivanja stranaca

Član 4 Protokola 7 uz Konvenciju - ne bis in idem

 

Temaski prikazi sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava

Pristup pravdi

Hapšenje, pritvor i zatvor

Krivični postupak

Istraga u predmetima zlostavljanja

Nasilje nad ženama i rodno-zasnovano nasilje

Prava deteta

Prava LGBTI osoba

Diskriminacija

Migranti

Trgovina ljudima

Sloboda izražavanja

Zaštita životne sredine

Zaštita podataka

Vanterirorijalna nadležnost država

Copyright © 2024 Pravosudna akademija, Srbija