Maktouf i Damjanović protiv Bosne i Hercegovine

Država na koju se presuda odnosi
Bosna i Hercegovina
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
Referentni slučaj
Jezik
Bosanski
Datum
18.07.2013
Članovi
6
6-1
7
7-1
14
35
35-1
41
P12-1
Kršenje
7
7-1
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 6-1) Nepristrasan sud
(Čl. 7) Kažnjavanje samo na osnovu zakona
(Čl. 7-1) Teža kazna
(Čl. 7-1) Retroaktivnost
(Čl. 14) Zabrana diskriminacije
(Čl. 14 / CEDAW-2) Diskriminacija
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti
(Čl. 35-1 / CAT-13 / ICCPR-2 / CEDAW-4) Iscrpljivanje unutrašnjih pravnih lekova
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte
(P12-1) Opšta zabrana diskriminacije
Broj predstavke
2312/08 , 34179/08
Zbirke
Sudska praksa
Presuda ESLJP
Veliko veće
Sažetak
Predmet je formiran na osnovu dve predstavke protiv Bosne i Hercegovine koje su Sudu podneli državljanin Iraka 17. decembra 2007. godine i državljanin Bosne i Hercegovine 20. juna 2008. godine. Pritužbe podnosilaca odnose se na krivični postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine u kome su proglašeni odgovornim i kažnjeni prema odredbama krivičnog zakona BiH iz 2003. godine za zločine protiv civilnog stanovništva tokom rata 1992-95. godine. Žalili su se da je zbog odbijanja Suda BiH da primeni Krivični zakon bivše SFRJ iz 1976. godine koji je bio na snazi u vreme počinjenja ratnih zločina, povređeno pravilo zabrane retroaktivnog kažnjavanja. Prvi podnosilac predstavke je rođen 1959. godine i živi u Maleziji. Sa namerom je pomogao trećoj osobi da otme dva civila 1993. godine u cilju njihove razmene za pripadnike snaga ARBiH koje su zarobili pripadnici HVO. Civili su oslobođeni nekoliko dana kasnije. Podnosilac je uhapšen 2004. godine. Pretresno veće Suda BiH ga je proglasilo krivim za podstrekavanje i pomaganje u ratnom zločinu uzimanja talaca i osudilo ga na pet godina zatvora. Apelaciono veće tog suda je poništilo presudu, i zakazalo novo ročište gde je doneta odluka o istoj kazni. Ustavni sud je nakon žalbe zaključio da nije došlo do kršenja Konvencije. Podnosilac je odslužio kaznu 12. juna 2009. godine i napustio zemlju.

Drugi podnosilac predstavke rođen je 1966. godine, i još uvek služi svoju kaznu zatvora u Foči. Tokom rata u BiH, 1992. Godine on je imao istaknutu ulogu u premlaćivanju zarobljenih Bošnjaka u Sarajevu tokom jednog incidenta. Žrtve su nakon toga odvedene u logor. Vanpretresno veće Suda BiH je odlučilo da ovaj predmet preuzme od Kantonalnog suda u Sarajevu 17. oktobra 2005. godine, zbog njegove osetljivosti. Podnosilac je uhapšen 2006. godine. Proglašen je krivim za ratni zločin mučenja i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od jedanaestt godina. Apelaciono vijeće je potvrdilo ovu odluku. Žalba Ustavnom sudu je odbačena kao nepravovremena 2009. godine. Evropski sud za ljudska prava proglasio je većinom glasova pritužbu u pogledu člana 6. Konvencije nedopustivom, kao i člana 14. u vezi sa članom 7. Konvencije i članom 1. Protokola br. 12. jednoglasno je proglasio pritužbu u pogledu člana 7. Konvencije dopustivom, i utvrđeno je da je došlo do povrede člana 7. Utvrđeno je i da Tužena država treba da podnosiocima isplati u roku od tri meseca određene iznose na ime troškova i izdataka, kao i porez, i da od datuma isteka navedena tri meseca plaća kamatu do izmirenja. Jednoglasno je odbačen preostali deo zahteva za pravično zadovoljenje. U presudi su priložena izdvojena mišljenja sudija.
Preuzmite presudu u pdf formatu

 

 PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

VELIKO VIJEĆE

 PREDMET MAKTOUF I DAMJANOVIĆ protiv BOSNE i HERCEGOVINE

 (Aplikacije br. 2312/08 i 34179/08)

  PRESUDA

 STRAZBUR

 18. juli 2013. 

Ova presuda je konačna ali može biti predmet redakcijskih izmjena.

U predmetu Maktouf i Damjanović protiv Bosne i Hercegovine, Evropski sud za ljudska prava, zasjedajući kao Veliko vijeće u sljedećem sastavu:

Dean Spielmann, predsjednik,
Josep Casadevall,
Guido Raimondi,
Ineta Ziemele,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
David Thór Björgvinsson,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Nona Tsotsoria,
Zdravka Kalaydjieva,
Nebojša Vučinić,
Kristina Pardalos,
Angelika Nußberger,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Johannes Silvis, sudije,

i Michael O’Boyle, zamjenik registrara,

Nakon vijećanja bez prisustva javnosti, dana 12. decembra 2012. i 19. juna 2013. godine, Donosi sljedeću presudu koja je usvojena istog datuma:

 

POSTUPAK

 1. Ovaj predmet pokrenut je dvjema aplikacijama (br. 2312/08 i 34179/08) protiv Bosne i Hercegovine koje su Sudu podnijeli državljanin Iraka, gosp. Abduladhim Maktouf, 17. decembra 2007, i državljanin Bosne i Hercegovine, gosp. Goran Damjanović, (“aplikanti”), 20. juna 2008. godine prema Članu 34 Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda (“Konvencija”).
 2. Pritužbe aplikanata tiču se krivičnog postupka pred Sudom Bosne i Hercegovine (“Sud BiH”) tokom kojeg su proglašeni odgovornim i kažnjeni prema odredbama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine iz 2003. godine za zločine protiv civilnog stanovništva koje su počinili tokom rata 1992-95. Oni su se žalili da je zbog odbijanja Suda BiH da primjeni Krivični zakon bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije (“bivša SFRJ”) su iz 1976. godine, koji je bio na snazi u vrijeme počinjenja ratnih zločina, povrijeđeno pravilo zabrane retroaktivnog kažnjavanja sadržano u Članu 7 Konvencije. Nadalje su se pozvali na Član 14 u vezi sa Članom 7 Konvencije i Članom 1 Protokola br. 12. Gosp. Maktouf se također žalio i na Član 6 § 1 Konvencije.
 3. Aplikacije su dodjeljene Četvrtom odjelu Suda (Pravilo 52 § 1 Pravila Suda). Dana 31. avgusta 2010. godine, predsjednik tog Odjela je odlučio da vladu Bosne i Hercegovine obavijesti o aplikacijama (“Vlada”). Također je istovremeno zaključeno na će Sud o dopustivosti i meritumu aplikacija odlučivati istovremeno (Član 29 § 1 Pravila suda). Dana 10. jula 2012. godine, Vijeće Četvrtog odjela u sastavu sudija : Lech Garlicki, David Thór Björgvinsson, Päivi Hirvelä, George Nicolaou, Zdravka Kalaydjieva, Nebojša Vučinić i Ljiljana Mijović, sa Lawrence Early, registrarom Odjela, odreklo se svoje nadležnosti u korist Velikog vijeća, dok nijedna od stranki nije uložila prigovor na ovo ustupanje (Član 30 Konvencije i Pravilo 72).
 4. Sastav Velikog vijeća je određen u skladu sa odredbama Člana 26 §§ 4 i 5 Konvencije i Pravila 24. Faris Vehabović, sudija koji je izabran iz Bosne i Hercegovine, izuzet je od odlučivanja (Pravilo 28). Vlada se saglasila ga u vijeću zamjeni Angelika Nußberger, sutkinja koja je izabrana ispred Njemačke, (Član 26 § 4 Konvencije i Pravilo 29 § 1).
 5. Veliko vijeće je zatim odlučilo spojiti aplikacije (Pravilo 42 § 1).
 6. Stranke su uložile pismene podneske sa izjašnjenjima u pogledu dopustivosti i merituma. Pored toga, primljeni su pismena izjašnjenja treće strane Ureda visokog predstavnika, kojem je dopušteno da učestvuje u postupku (Član 36 § 2 Konvencije i Pravilo 44 §§ 3 i 4).
 7. Dana 12. decembra 2012. godine održana je javna rasprava u Zgradi ljudskih prava u Strazburu (Pravilo 54 § 3). Pred Sudom su se tada pojavili:

 (a) u ime vlade

Gđa.  Z. IBRAHIMOVIĆ,   zamjenik zastupnika,
Gđa.  S. MALEŠIĆ,  pomoćnik zastupnika,
Gosp. H. VUČINIĆ, Gđa. M. KAPETANOVIĆ,    savjetnici;

(b) u ime aplikanata

Gosp.S. KREHO,
Gosp.A. LEJLIĆ
Gosp.A. LOZO
Gosp.I. MEHIĆ, advokat,
Gosp.A. KREHO,
Gosp.H. LOZO,
Gđa.N. KISIĆ, savjetnici.
 

Sud je saslušao obraćanja gđe. Ibrahimović i gosp. Lejlića.

 

ČINJENICE

OKOLNOSTI PREDMETA

A.    Relevantne informacije

 1. Nakon proglašenja nezavisnosti od bivše SFRJ u martu 1992, u Bosni i Hercegovini je izbio nemilosrdni rat. Više od 100.000 ljudi je ubijeno i više od 2.000.000 drugih ljudi je raseljno kao rezultat „etničkog čišćenja“ ili općeg nasilja. Tokom rata su počinjeni brojni zločini, uključujući i one koje su počinili aplikanti u ovom predmetu. Sljedeće lokalne snage su bile glavni učesnici u sukobu: ARBiH (koju su uglavnom sačinjavali Bošnjaci koji su bili lojalni centralnoj vladi u Sarajevu), HVO (koju su uglavnom sačinjavali Hrvati) i VRS (koju su uglavnom sačinjavali Srbi). Sukob je okončan u decembru 1995. godine kada je na snagu stupio Opći okvirni sporazum za mir („Daytonski sporazum“). U skladu sa tim Sporazumom, Bosna i Hercegovina se sastoji od dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
 2. U odgovoru na zločine koja su se u to vrijeme dešavali na teritoriji bivše SFRJ, Vijeće sigurnosti UN-a je uspostavilo Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju („Haški tribunal“), kao privremenu instituciju. Tokom 2002. godine, da bi osigurao da njegova misija bude okončana uspješno, pravovremeno i u saradnji sa domaćim pravnim sistemima u bivšoj Jugoslaviji, Haški tribunal je počeo osmišljavati strategiju za završetak svoga rada. Tu strategiju je podržalo Vijeće sigurnosti UN i organi vlasti u Bosni i Hercegovini (koji su donijeli neophodne izmjene i dopune zakona i zaključili sporazume sa Visokim predstavnikom – međunarodnim administratorom koji je imenovan prema Daytonskom sporazumu). Ključna komponenta ove strategije je bilo uspostavljanje vijeća za ratne zločine na u Sudu BiH, koje će se sastojati od međunarodnih i domaćih sudija (vidi stavove 34-36 u donjem tekstu). 

B.    Činjenice u vezi gosp. Maktoufa

 1. Maktouf je rođen 1959. godine i živi u Maleziji.
 2. Dana 19. oktobra 1993. godine, on je sa namjerom pomogao trećoj osobi da otme dva civila s ciljem njihove razmjene za pripadnike snaga ARBiH koje su zarobili pripadnici HVO-a. Civili su oslobođeni nekoliko dana kasnije.
 3. Dana 11. juna 2004. godine, aplikant je uhapšen.
 4. Dana 1. jula 2005. godine, pretresno vijeće Suda BiH ga je proglasilo krivim podstrekavanje i pomoaganje pomaganje u ratnom  zločinu uzimanja talaca i osudilo ga na pet godina zatvora prema Članu 173 paragraf 1 u vezi sa Članom 31 Krivičnog zakona iz 2003. godine.
 5. Dana 24. novembra 2005, apelaciono vijeće tog Suda je poništilo presudu od 1. jula 2005. godine i zakazalo novo ročište. Dana 4. aprila 2006. godine, apelaciono vijeće, koje se sastojalo od dvojice međunarodnih sudija (sudija Pietro Spera i sudija Finn Lynghjem) i jednog domaćeg sudije (sudija Hilmo Vučinić), osudilo je aplikanta za isto krivično djelo i donijelo odluku o istoj kazni prema Krivičnom zakonu iz 2003. godine. Što se tiče krivične sankcije, vijeće je zaključilo sljedeće (prijevod je dostavio Sud BiH):

“Imajući u vidu stepen krivične odgovornosti optuženog i težinu nastupile posljedice kao i činjenicu da je optuženi bio pomagač u izvršenju krivičnog djela, te cijeneći olakšavajuće okolnosti na strani optuženog, vijeće je primjenilo odredbe o ublažavanju kazne i optuženom maksimalno ublažilo kaznu, primjenjujući odredbu člana 50. stav 1. tačka a. Krivičnog Zakona Bosne i Hercegovine, izrekavši mu kaznu zatvora u trajanju od pet godina, smatrajući da se sa ovako izrečenom kaznom u cjelosti može ostvariti svrha kažnjavanja, te da će ovako izrečena kazna uticati na optuženog da ubuduće ne čini druga krivična djela.”

 1. Nakon žalbe aplikanta Ustavnom sudu, Ustavni sud je dana 30. marta 2007. godine ispitao predmet prema Članovima 5, 6, 7 i 14 Konvencije i zaključio da nije došlo do kršenja Konvencije. Ova odluka je aplikantu uručena 23. juna 2007. Odluka Ustavnog suda, donesena većinom glasova, u svom relevantnom dijelu, glasi:

42. Ustavni sud podsjeća da je u Zakonu o sudu Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» br. 29/00, 16/02, 24/02, 3/03, 37/03, 42/03. 4/04, 9/04, 35/04 i 61/04), čiji je izvorni tekst nametnut odlukom Visokog predstavnika, kasnije ga je usvojila Parlamentarna skupština BiH, a stupio je na snagu 6. januara 2005. godine, u članu 65. propisano da u prijelaznom periodu, koji ne može trajati duže od pet godina, vijeća Odjela I za ratne zločine i Odjela II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju čine domaće i međunarodne sudije. U ove odjele Krivičnog i Apelacionog odjeljenja može biti imenovano više međunarodnih sudija. Ove sudije ne smiju biti državljani BiH ili bilo koje susjedne zemlje. Međunarodni sudija može obavljati dužnost sudije u vijeću u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o krivičnom postupku BiH, uključujući i vijeće u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka BiH, a neće biti krivično gonjeni, hapšeni ili pritvarani, niti mogu odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daju ili odluke koje donose u okviru svojih službenih dužnosti.

43. Visoki predstavnik je, «koristeći se ovlastima koja su mu data u članu V Aneksa 10 o implementaciji civilnog dijela Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH ... prema kojem Visoki predstavnik pomaže kada je to neophodno u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom Mirovnog ugovora..., Konstatujući činjenicu da je u Kominikeu Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, izdatom u Sarajevu 26. septembra 2003. godine, Odbor primio k znanju Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN br. 1503, u kojoj između ostalog međunarodna zajednica daje podršku naporima Visokog predstavnika s ciljem uspostave vijeća za ratne zločine,... Konstatujući zajedničku preporuku o imenovanju međunarodnih sudija, koju su potpisali registrar Ureda registrara... te predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH,....Imajući na umu relevantne odredbe Zakona o sudu BiH», 24. februara i 28. aprila 2005. godine donio odluke o imenovanju međunarodnih sudija Finna Lynghjema i Pietra Spera u Odsjek I za ratne zločine Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda BiH.

44. Prema ovim odlukama o imenovanju međunarodni sudija se u prvom mandatu imenuje na period od dvije godine i može biti ponovno imenovan u skladu sa Zakonom. Između ostalog, međunarodni sudija ne može obavljati druge dužnosti koje nisu kompatibilne sa njegovom sudskom funkcijom i u mjeri u kojoj je to moguće. Svi drugi uvjeti za sudsku službu navedeni u Zakonu odnose se i na ova imenovanja. Međunarodni registrar Ureda registrara obavještava Visokog predstavnika o svakoj pojavi koja može dovesti do spriječenosti postavljenog međunarodnog sudije da vrši svoju funkciju. Za vrijeme mandata postavljeni sudija se mora pridržavati svih standarda profesionalnog ponašanja koje propisuje Sud BiH. Postavljeni međunarodni sudija svoju funkciju sudije obavlja u skladu sa zakonima BiH, donoseći odluke u skladu sa svojim znanjem, sposobnostima, savjesno, odgovorno i nepristrano, jačajući vladavinu prava, te štiteći prava i slobode pojedinaca koje su garantovane Ustavom BiH i Evropskom konvencijom.

...

47 Nadležnosti odjela Suda BiH u koje se imenuju međunarodne sudije ukazuju bez sumnje da su uključeni određeni instituti međunarodnog krivičnog prava. Afirmacija supranacionalne prirode međunarodnog krivičnog prava, nastala kroz praksu Nirnberškog i Tokijskog vojnog suda, Haškog tribunala i Tribunala za Ruandu obuhvata i međunarodne krivične sudove, pa to svakako uključuje i situacije u kojima se u domaće sudove imenuje određeni broj međunarodnih sudija za odlučivanje u navedenim postupcima. S druge strane, imenovanje međunarodnih sudija u Sud BiH izvršio je Visoki predstavnik u okviru svojih ovlaštenja koja proizlaze u osnovi iz rezolucija Vijeća sigurnosti UN donesenih na osnovu Poglavlja VII Povelje UN, te na osnovu preporuke Ureda registrara u skladu sa Sporazumom od 1. decembra 2004. godine, koju je potpisao i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, nezavisnog tijela nadležnog za sva imenovanja domaćih sudija, što je posebno značajno jer implicira uključenost ovog tijela u postupak koji je prethodio imenovanjima.

48. Ustavni sud smatra da su međunarodne sudije, koje su bili članovi vijeća prilikom donošenja osporavanih presuda, postavljeni na način i u postupku kojim nisu prekršeni standardi pravičnog suđenja iz člana 6. Evropske konvencije, te da su Zakonom o Sudu BiH, Sporazumom od 1. decembra 2004. godine i odlukama o imenovanju stvorene pretpostavke i mehanizmi za osiguranje nezavisnosti tako izabranih međunarodnih sudija kako od domaće izvršne vlasti, tako i od pojedinih međunarodnih autoriteta. Ovako imenovane sudije su obavezne da poštuju i primjenjuju sva pravila koja se inače primjenjuju u domaćim krivičnim postupcima i koja odgovaraju međunarodnim standardima. Mandat ovih sudija je definisan i u toku njegovog trajanja predviđena je kontrola njihovog Njihovo imenovanje je motivisano potrebom da se u prijelaznom periodu uspostave i jačanja domaćih sudova podrže napori ovih sudova u utvrđivanju odgovornosti za teška kršenja ljudskih prava i etnički motivisane zločine, s ciljem osiguranja nezavisnosti i nepristranosti sudstva i provođenja pravde. Ni činjenica da je kasnijim Sporazumom od 26. septembra 2006. godine način imenovanja promijenjen tako što je propisano da međunarodne sudije imenuje VSTV, ne znači automatski da je imenovanje na način koji je bio propisan u vrijeme donošenja osporenih odluka bio suprotan principima nezavisnosti suda u smislu člana 6. stav 1. Evropske konvencije. Ustavni sud smatra da apelacija nije ponudila ubjedljive argumente i dokaze u prilog tvrdnje o zavisnosti postavljenih međunarodnih sudija. Što se tiče navoda iz apelacije o nepostojanju nezavisnosti domaćeg sudije – člana vijeća koji su argumentovani samo pukom činjenicom da je to «osoba sa malim iskustvom», Ustavni sud smatra da su ovi navodi prima facie neosnovani i ne zahtijevaju šire obrazloženje. Prema svemu navedenom, Ustavni sud zaključuje da su neosnovani navodi iz apelacije u pogledu nezavisnosti suda i u vezi s tim kršenja standarda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. Evropske konvencije.

...

60. Jedan od apelantovih suštinskih navoda se odnosi na odnos predmetnog krivičnog postupka i člana 7. Evropske konvencije, odnosno, kako apelant navodi, osuđen je prema KZ BiH, a ne prema, u vremenu izvršenja, važećem KZ SFRJ, koji predviđa blažu sankciju.

...

65. U konkretnom slučaju apelant izričito navodi da je djelo za koje je osuđen i u vrijeme izvršenja predstavljalo krivično djelo i po tada važećim propisima, ali posebno ukazuje na primjenu materijalnog prava u njegovom slučaju i problematizira prvenstveno koncept «blaže kazne» odnosno «blažeg zakona». On smatra da je KZ SFRJ, koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnog djela za koje je apelant osuđen, a za koje je, između ostalog, za najteže oblike bila predviđena i smrtna kazna, blaži zakon od KZ BiH koji propisuje kaznu dugotrajnog zatvora za najteže oblike krivičnog djela za koje je apelant osuđen.

...

69. U vezi s tim, Ustavni sud smatra da nije moguće jednostavno «odstraniti» jednu sankciju i primijeniti druge, blaže sankcije i time praktično ostaviti neadekvatno sankcionirana najteža krivična djela. Međutim, Ustavni sud neće detaljno obrazlagati i analizirati ove propise nego će posebnu pažnju obratiti na izuzetke od člana 7. stav 1. Evropske konvencije, a koji su, prema općeprihvaćenom mišljenju, regulirani stavom 2. istog člana.

 70. U ovakvoj situaciji, Ustavni sud smatra da stav 2. člana 7. Evropske konvencije upućuje na «opća pravna načela civiliziranih naroda», a da odredba III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine utvrđuje da su «opća načela međunarodnog prava sastavni dio pravnog poretka Bosne i Hercegovine i entiteta». Iz ovakve odredbe proizlazi da su ta načela sastavni dio pravnog poretka u Bosni i Hercegovini, čak i bez posebne ratifikacije konvencija i drugih dokumenata koji reguliraju njihovu primjenu, pa samim tim i Statuta Međunarodnog suda za gonjenje osoba odgovornih za ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije iz 1993. godine (UN dok. S25704).

 71 Ustavni sud podsjeća na činjenicu da je Ustav Bosne i Hercegovine dio međunarodnog ugovora, što ne umanjuje njegov značaj ali dovoljno jasno ukazuje na poziciju međunarodnog prava u pravnom poretku Bosne i Hercegovine, te da je niz međunarodnih konvencija, između ostalih i Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida (1948), Ženevske konvencije I-IV o zaštiti žrtava rata (1949) i Dopunski protokoli I-II (1977), uzdignuto na ustavni princip i imaju svoju direktnu primjenu u Bosni i  Hercegovini. Nije nevažno napomenuti da je i bivša SFRJ bila potpisnica ovih konvencija, a da je Bosna i Hercegovina, kao međunarodno priznati subjekt, u momentu proglašenja nezavisnosti, 6. marta 1992. godine, prihvatila sve konvencije koje je ratifikovala bivša SFRJ, a time i navedene konvencije koje je kasnije preuzeo i Aneks 4 odnosno Ustav  Bosne i Hercegovine.

 72 Tekst člana 7. stav 1. Evropske konvencije je ograničen na predmete u kojima je optuženi proglašen krivim i osuđen za počinjeno krivično djelo. Član 7. stav 1. Evropske konvencije, međutim, ne zabranjuje retroaktivnu primjenu zakona niti uključuje princip non bis in idem. Član 7. stav 1. Evropske konvencije također ne bi mogao biti primijenjen na slučajeve kao u Ujedinjenom Kraljevstvu u Zakonu o ratnim štetama iz 1965. godine, prema kojem je pravilo običajnog prava, koje je zahtijevalo kompenzaciju privatne imovine u određenim okolnostima za vrijeme ratnih razaranja, vraćeno na snagu sa retroaktivnim dejstvom.

 73. Ustavni sud ističe da član se 7. stav 1. Evropske konvencije tiče krivičnih djela «prema nacionalnom ili međunarodnom pravu». Isto tako, Ustavni sud posebno ukazuje na tumačenja člana 7. U nizu tekstova koji razmatraju ovu problematiku, a koji se zasnivaju na stavovima Evropskog suda prema kojima osuda, koja je rezultat retroaktivne primjene nacionalnog prava, neće predstavljati kršenje člana 7. Evropske konvencije ukoliko je osuda zasnovana na zločinu prema «međunarodnom pravu» u vrijeme kada je djelo počinjeno. Ovakav stav je posebno relevantan za predmetni i slične slučajeve jer suštinsko pitanje koje proizlazi iz apelacije jeste upravo pitanje primjene, prije svega međunarodnog prava, odnosno Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida (1948), Ženevske konvencije I-IV o zaštiti žrtava rata (1949) i Dopunski protokoli I-II (1977), a ne pitanje primjene jednog ili drugog krivičnog zakona, bez obzira na njihov sadržaj i sankcije koje predviđaju.

 74. Pored navedenoga, Ustavni sud ukazuje, a to se odnosi i na pitanje retroaktivne primjene krivičnog zakonodavstva i na pitanje «blaže kazne», da je član 7. Evropske konvencije, u vrijeme neposredno nakon Drugog svjetskog rata, sa posebnom namjerom formuliran da sadrži opće principe prava koje su usvojili civilizirani narodi pri čemu je pojam «civilizirani narodi» preuzet iz člana 38. Statuta Međunarodnog suda pravde, čija se sudska praksa prihvata kao treći formalni izvor međunarodnog javnog prava. Drugim riječima, Statut Međunarodnog suda pravde se odnosi na države članice tog suda, a pravila koja on utvrđuje predstavljaju izvor prava koji se odnosi čak i na općinske nivoe vlasti. U kontekstu Statut Međunarodnog suda pravde, slično kao i član 7. Evropske konvencije, izlazi iz okvira nacionalnog prava i odnosi se na «narode» općenito. U skladu s tim, Ustavni sud smatra da se standardi za njihovu primjenu moraju tražiti u tom kontekstu, a ne samo u nacionalnom okviru.

 75. Ustavni sud dalje podsjeća da travaux preparatoires upućuje da je suština formulacije stava člana 7. Evropske konvencije sračunata «da učini jasnim da član ne utiče na zakone koji su usvojeni pod izuzetnim okolnostima nakon kraja Drugog svjetskog rata, a koji su bili usmjereni na kažnjavanje ratnih zločina, izdaje i kolaboracije sa neprijateljem i nije mu cilj niti moralna niti pravna osuda takvih zakona» (X protiv Belgije, br. 268/57, 1 Godišnjak 239 (1957). Prijevod u 3.digestu 34. Cf. De Becker protiv Belgije, br. 214/56, 2 Godišnjak 214 (1958)). U stvari, tekst člana 7. Evropske konvencije nije restriktivan i treba biti interpretiran na dinamičan način da obuhvati i druga  djela  koja  uključuju  temeljno  nemoralno  ponašanje  koje  je općenito prihvaćeno kao krivično u nacionalnim pravima. U kontekstu navedenog se može posmatrati i Zakon o ratnim zločinima, usvojen 1991. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji je potvrdio da Velika Britanija ima retroaktivnu nadležnost da sudi svakom pojedincu na temelju univerzalne nadležnosti za djela ubistva, masakriranja ili drugih djela koja predstavljaju ratni zločin počinjen u Njemačkoj ili na drugoj teritoriji pod njemačkom okupacijom tokom Drugog svjetskog rata.

76. Sve navedeno, prema mišljenju Ustavnog suda, jasno utvrđuje da su ratni zločini «zločini po međunarodnom pravu» u univerzalnom smislu nadležnosti za procesuiranje tako da i osuda za takva djela, prema zakonu koji je naknadno propisao i utvrdio određena djela kao krivična i propisao posebnu krivičnu sankciju, a koji to nisu bili po zakonodavstvu koje je bilo na snazi u vrijeme kada su djela počinjena, ne bi bilo suprotno članu 7. stav 1. Evropske konvencije. Evropski sud za ljudska prava je u predmetu broj 51891/99, Naletilić protiv Hrvatske, donio odluku 4. maja 2000. godine iz koje proizlazi da je aplikanta optužilo Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda za bivšu SFRJ da je počinio ratni zločin na području Bosne i Hercegovine i da je pred Evropskim sudom za ljudska prava isticao identične prigovore kao i apelant u konkretnom slučaju, tj. ukazivao na primjenu «blažeg zakona», odnosno da Krivični zakon Hrvatske propisuje blažu krivičnu sankciju nego Statut Međunarodnog krivičnog suda za bivšu SFRJ i uputio na primjenu člana 7. Evropske konvencije. Evropski sud za ljudska prava je u svojoj presudi, kojom je razmatrao primjenu člana 7. Evropske konvencije, istakao: «U pogledu aplikantovih  navoda da ga može ICTY osuditi na težu kaznu nego domaći sudovi ukoliko bi im bilo omogućeno da vrše svoju nadležnost i okončaju postupak protiv njega, Sud primjećuje da čak i pod pretpostavkom da je član 7. primjenjiv u konkretnom slučaju, specifična odredba koja bi se mogla primijeniti bi bila odredba stava 2. prije nego stava 1. člana 7. Konvencije. To znači da druga rečenica člana 7. stav 1. Konvencije, na koju se pozvao aplikant, ne može biti primijenjena. Slijedi da je aplikacijа očigledno neosnovana... i bit će odbačena...»

77. Konačno, Ustavni sud podsjeća i da su Nirnberški i Tokijski procesi vođeni 1945. i 1946. godine, u vremenu nakon Drugog svjetskog rata za počinjene zločine koji su tek kasnije, Ženevskom konvencijom, propisani kao djela koja se karakteriziraju kao ratni zločini, zločini protiv čovječnosti, zločin genocida definirali agresivni rat kao «međunarodni zločin», a što je potvrdila i Međunarodna pravna komisija u svom Godišnjaku iz 1957. godine broj II. I u to vrijeme su vođene slične rasprave oko principa «nullum crimen nulla poena sine lege». Slično je i sa Statutom Međunarodnog suda za gonjenje osoba odgovornih za ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije koji je usvojen 1993. godine (UN dok. S25704).

 78. Sasvim je jasno da je koncept individualne odgovornosti za djela, počinjena protivno Ženevskoj konvenciji ili odgovarajućim nacionalnim zakonima, vrlo blizak konceptu zaštite ljudskih prava jer upravo ljudska prava i konvencije koje ih štite se odnose na pravo na život, pravo na fizički i psihološki integritet osobe, zabranu ropstva i torture, zabranu diskriminacije i sl. i njihovo kršenje su predstavljali povod za pravno reguliranje ovih, najtežih zločina. Onemogućiti zaštitu žrtve, odnosno, neadekvatno sankcionirati počinitelje zločina, ne čini se, prema mišljenju Ustavnog suda, kao zadovoljenje principa pravičnosti i vladavine prava, što član 7. Evropske konvencije jeste, a koji u stavu 2. i dopušta ovaj izuzetak od pravila iz stava 1. tog člana.

 79. Zbog svega navedenog, a imajući u vidu i primjenu člana a KZ BiH u vezi sa članom 7 stav 1. Evropske konvencije, Ustavni sud zaključuje da u konkretnom slučaju pitanje primjene KZ BiH u postupku pred Sudom BiH ne predstavlja kršenje člana 7. stav 1. Evropske konvencije

   16.  Relevantni dio izdvojenog mišljenja sudije Mate Tadića, koje je priloženo uz tu odluku, glasi:

 “Na osnovu člana 41. stav 2. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» broj 60/05), izdvajam svoje mišljenje, suprotno mišljenju većine sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u navedenoj odluci iz sljedećih razloga:

...

Moj stav je da pred domaćim sudovima treba primijeniti blaži zakon, tj. zakon koji je vrijedio u vrijeme izvršenja krivičnog djela. Koji je zakon blaži nije tako jednostavno odgovoriti, i ovo pravno pitanje je puno složenije nego što to na prvi pogled izgleda. Prolazeći kroz nekih desetak kriterija koje je teorija i praksa do sada razradila, dolazi se do toga da je u ovom slučaju ključni momenat zauzimanja stanovišta blažeg zakona propisana sankcija (kazna). Kako je u ranijem krivičnom zakonodavstvu ex Jugoslavije, koje je Bosna i Hercegovina preuzela svojom Uredbom 1992. godine, postojalo istovjetno krivično djelo (član 142. preuzetog KZ SFRJ, sa zapriječenom kaznom zatvora od pet godina ili smrtnom kaznom), a u novom krivičnom zakonodavstvu koje je primijenjeno u konkretnom slučaju (član 173. KZ BiH, kazna zatvora od deset godina ili dugotrajni zatvor), osnovno pitanje je koji je zakon blaži. Na prvi pogled blaži je zakon iz 2003. godine jer ne predviđa smrtnu kaznu. Međutim, pošto je već od stupanja na snagu Washingtonskog sporazuma tj. Ustava  u Federaciji BiH 1994. godine ukinuta smrtna kazna, što je samo potvrđeno i u Ustavu BiH iz 1995. godine, a imajući u vidu zauzeta stanovišta redovnih sudova u Bosni i Hercegovini, u entitetima i Brčko Distriktu (Vrhovni sud Federacije BiH, Vrhovni sud Republike Srpske i Apelacioni sud Brčko Distrikta) da se ne može izreći smrtna kazna (ovakav stav je zauzeo i Dom za ljudska prava u slučaju Damjanović i Herak protiv Federacije Bosne i Hercegovine), proizlazi da je blaži zakon iz 1992. godine. Prema ovim stanovištima i zakonu, maksimalna kazna zatvora koja se može izreći za ovo krivično djelo bila bi 20 godina zatvora.

Pozivanje na član 7. stav 2. Evropske konvencije ovdje nije relevantno. Stav 2. člana 7. Evropske konvencije ima funkciju da, prije svega, pokrije krivični progon za kršenje ženevskih konvencija pred međunarodnim tijelima ustanovljenim za ovakve slučajeve, kao što je npr. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Ruandu i da pokrije pravno slučajeve pred domaćim sudovima kada domaće zakonodavstvo nije propisalo ove inkriminacije kao krivična djela, odnosno nije obuhvatilo sve elemente obilježja ovih djela po Ženevskim konvencijama. U ovom predmetu to nije slučaj. Istovrsno krivično djelo je postojalo u domaćem zakonodavstvu i u vrijeme izvršenja i u vrijeme suđenja, i stoga dosljedno treba primijeniti sve institute krivičnog prava i garantirana ustavna prava, kao i prava garantirana Evropskom konvencijom. Slučaj Naletelić ovdje nije relevantan jer je u tom slučaju osobu optužio međunarodni tužitelj pred međunarodnim sudom, koji je posebno zasnovan i ima svoja ovlaštenja utvrđena rezolucijom Ujedinjenih naroda i Statutom, te ne primjenjuje nacionalno zakonodavstvo, nego vlastite procedure i sankcije/kazne. Kada bi bilo drukčije vrlo mali broj optuženih osoba bi se odazvao na postupak pred ovim sudom. Stoga smatram da je potpuno ispravan stav Evropskog suda u slučaju Naletilić, ali da se ovdje ne može primijeniti.

Smatram da je apsolutno nepotrebno preveliko pozivanje na međunarodni sud, npr. na njegovu nadležnost i sl., jer jednostavno se radi o domaćem sudu koji vodi postupak po nacionalnom zakonodavstvu, a ne radi se ni o predmetu koji je ustupio međunarodni sud.

Odluka se značajnim dijelom bavi historijom (Nirnberg, Tokio) te općenito međunarodnim aspektom, što je u ovom slučaju potpuno nepotrebno, jer je naše zakonodavstvo, kako je istaknuto, poznavalo ovo krivično djelo i, u vrijeme izvršenja djela, bila je propisana sankcija, za razliku od slučaja u Nirnbergu. Osim toga, apelant to i ne spori. Upravo apelant ističe da je domaće zakonodavstvo imalo inkriminirane radnje kodificirane kao krivično djelo i sankciju, i samo traži da se to primijeni, tj. da je zbog neprimjene člana 142. preuzetog iz KZ SFRJ kao KZBiH, došlo do povrede Ustava i Evropske konvencije u odnosu na član 7. stav 1.

Skraćujući ovu elaboraciju ukazat ću na stanovište uvaženog profesora Državnog univerziteta u Firenci, gosp. Antonia Cassesa, koji je sam bio jedno vrijeme predsjednik Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. U svojoj stručnoj ekspertizi koju je radio 2003. godine na temu «Mišljenje o mogućnosti retroaktivne primjene nekih odredbi novog krivičnog zakona Bosne i Hercegovine», profesor Cassese konstatira: »Na kraju da se posvetimo pitanju da li Sud BiH, u slučaju zločina za koje novi krivični zakon propisuje težu kaznu od one koja je bila predviđena ranijim zakonom, treba primijeniti blažu kaznu. Odgovor na ovo pitanje može samo biti potvrdan. Ovaj zaključak počiva na dvije pravne osnove: prvo u međunarodnom pravu postoji opći princip po kojem kada je jedan zločin predviđen u dva sukcesivna propisa, a jedan od njih nameće manje strogu kaznu, ova kazna je ta koja treba biti odmjerena po principu favor libertatis; drugo, ovaj princip se eksplicite spominje u članu 7.1. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama u kojem se kaže da se ne smije odrediti teža kazna od one koja je bila primjenjivana u vrijeme kada je krivično djelo izvršeno. Prema tome, «Sud BiH treba uvijek primjenjivati lakšu kaznu kad god postoji razlika u dužini kazne između stare i nove krivične odredbe. Jasno je da se retroaktivna primjena krivičnog zakona odnosi samo na kaznu a ne i na  ostale elemente ovog člana».

Iz navedenih razloga nisam se mogao u cijelosti složiti s većinom u ovoj odluci.”

 1. Dana 12. juna 2009. godine, aplikant je odslužio  svoju kaznu i  ubrzo nakon toga napustio zemlju. 

C.    Činjenice u pogledu gosp. Damjanovića

 1. Damjanović je rođen 1966. On još uvijek služi svoju kaznu zatvora u Foči.
 2. Dana 2. juna 1992, tokom rata u Bosni i Hercegovini, on je imao istaknutu ulogu u premlaćivanju zarobljenih Bošnjaka u Sarajevu tokom incidenta koji je trajao od jednog do tri sata i koji je počinjen upotrebom pušaka, palica, boca te udaraca nogama i rukama. Žrtve su nakon toga odvedene u logor.
 3. Dana 17. oktobra 2005, vanpretresno vijeće Suda BiH je odlučilo da ovaj predmet preuzme od Kantonalnog suda u Sarajevu, gdje je godinama čekao na postupak, zbog njegove osjetljivosti (predmet se odnosio na mučenje velikog broja žrtava) i zbog boljih uvjeta za zaštitu svjedoka na Sudu BiH (veći rizik zastrašivanja svjedoka na entitetskom nivou). Sud se tom prilikom rukovodio kriterijima iz tačke 40 u donjem tekstu i Člana 449 Zakona o krivičnom postupku iz 2003. gpdine
 4. Aplikant je uhapšen 26. aprila 2006.godine
 5. Dana 18. juna 2007, pretresno vijeće Suda BiH ga je proglasilo krivim za ratni zločin mučenja i osudilo ga na kaznu zatvora u trajanju od jedanaest godina prema Članu 173 § 1 Krivičnog zakona iz 2003. godine. Apelaciono vijeće istog Suda je potvrdilo tu presudu 19. novembra 2007. Drugostepena presuda je aplikantu uručena 21. decembra 2007.
 6. Dana 20. februara 2008, aplikant je podnio žalbu Ustavnom sudu. Žalba je odbačena kao nepravovremena 15. aprila 2009. godine.

 

II RELEVANTNO DOMAĆE PRAVO I PRAKSA I RELEVANTNI MEĐUNARODNI DOKUMENTI

A.    Primjenjivo materijalno pravo u predmetima ratnih zločina

1. Opći principi

 1. U skladu sa svojim posebnim ovlastima, Ured visokog predstavnika je 24. januara 2003. godine nametnuo Krivični zakon BiH 2003. Zakon je stupio na snagu 1. marta 2003. godine. Njega je naknadno usvojila i Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Član 3 tog Zakona propisuje da se nikakva kazna niti druga krivična sankcija ne može izreći osobi za djelo koje u vrijeme počinjenja nije predstavljalo krivično djelo prema domaćem ili međunarodnom pravu i za koje zakonom nije bila propisana kazna. Nadalje, u skladu sa Članom 4 KZ, zakon koji je bio na snazi u vrijeme počinjenja krivičnog djela se primjenjuje na počinitelja; međutim, ukoliko je došlo do izmjene zakona nakon počinjenja krivičnog djela, mora se primijeniti zakon koji je blaži za počinitelja. U januaru 2005. godine, Član 4a. dodan je u Krivični Zakon BiH 2003. Poput Člana 7 § 2 Konvencije, ovaj član propisuje da odredbe Člana 3 i 4 Krivičnog zakona ne smiju utjecati na suđenje i kažnjavanje bilo koje osobe za bilo koje djelo činjenja ili nečinjenja koje je u vrijeme kada je počinjeno predstavljalo krivično djelo prema općim principima međunarodnog prava
 2. U skladu sa ovim principima, domaći sudovi su u predmetima ratnih zločina primjenjivali ili Krivični zakon iz 1976. ili Krivični zakon iz 2003, ukoliko se isti smatrao blažim za počinitelja. Kako su se entitetski zakoni (Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine iz 11 i Krivični zakon Republike Srpske iz 2000.12) rijetko ili nikako primjenjivali u ovim predmetima, oni nisu relevantni za aplikante u ovom slučaju.  

2. Krivični zakon iz 1976. godine 

 1. Tokom rata u Bosni i Hercegovini, Krivični zakon iz 1976. godine je bio na snazi u cijeloj zemlji. Ostao je na snazi u Federaciji BiH do 1998. godine, a u Republici Srpskoj do 2000. (kada je stavljen van snage i zamijenjen entitetskim zakonima iz tačke 25 u gornjem tekstu). Prema tom Zakonu, ratni zločini su se kažnjavali kaznom zatvora u trajnju 5-15 godina ili, u najtežim slučajevima, smrtnom kaznom; umjesto smrtne kazne također se mogla izreći kazna dugotrajnog zatvora od 20 godina (vidi Članove 37, 38 i 142 tog Zakona). Pomagači u izvršenju ratnih zločina (poput gosp. Maktoufa) su se trebali kazniti isto kao da su sami počinili ratni zločin, ali je njihova kazna mogla također biti umanjena na kaznu zatvora od jedne godine (Članovi 24, 42 i 43 tog Zakona). Relevantni članovi glase:

 Član 24 § 1

“Ko drugome sa umišljajem pomogne u izvršenju krivičnog djela kaznit će se kao  da ga je sam učinio, a može se i blaže kazniti.”

 Član 37 § 2

“Smrtna kazna može se izreći samo za najteže slučajeve teških krivičnih djela za koje je zakonom propisana.”

 Član 38 §§ 1 i 2

“Zatvor ne može biti kraći od petnaest dana ni duži od petnaest godina.

Za krivična djela za koja je propisana smrtna kazna sud može izreći i zatvor od dvadeset godina.”

Član 42

“Sud može učiniocu odmjeriti kaznu ispod granice propisane zakonom ili primijeniti blažu vrstu kazne:

 • kad zakon predviđa da se učinilac može blaže kazniti [kao u Članu 24 § 1 ovog Zakona];
 • kad utvrdi da postoje osobito olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da se i sa ublaženom kaznom može postići svrha kažnjavanja.” 

Član 43 § 1

“Kad postoje uslovi za ublažavanje kazne iz člana 42 ovog zakona, sud će ublažiti kaznu u ovim granicama:

(a)      ako je za krivično djelo kao najmanja mjera kazne propisan zatvor u trajanju od tri ili više godina, kazna se može ublažiti do jedne godine zatvora; 

Član 142 § 1

“Ko kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata, oružanog sukoba ili okupacije, naredi ...ili izvrši ... mučenja, ... uzimanja talaca, ... kaznit će se zatvorom najmanje pet godina ili smrtnom kaznom.”

 1. Nakon stupanja na snagu Daytonskog sporazuma 14. decembra 1995. godine, smrtna kazna se više nije mogla primjenjivati. Konkretnije, u skladu sa Aneksom IV i VI Dejtonskog sporazuma, Bosna i Hercegovina i njeni entiteti moraju osigurati svim osobama u svojoj nadležnosti prava i slobode garantirane Konvencijom i njenim Protokolima (uključujući Protokol br. 6 o ukidanju smrtne kazne) i drugim sporazumima o ljudskim pravima koji su tu pobrojani (uključujući Drugi fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima u vezi smrtne kazne). Domaći organi vlasti su te odredbe uvijek tumačili na način da niko ne može biti osuđen na smrtnu kaznu niti pogubljen u vrijeme mira, čak ni za krivična djela koja su počinjena tokom rata 1992-95.         

 3. Krivični zakon iz 2003. godine

 1. Prema Krivičnom zakonu iz 2003. godine, zaprijećena kazna za ratne zločine je od 10 do 20 godina odnosno, u najtežim slučajevima, kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 20 do 45 godina (Članovi 42 i 173 tog Zakona). Pomagači u izvršenju ratnih zločina (poput gosp. Maktoufa) se trebaju kažnjavati kao da su sami počinili ratni zločin, ali se njihova kazna također može smanjiti na petogodišnju kaznu zatvora (vidi Članove 31, 49 i 50 tog Zakona). Relevantni članovi tog Zakona glase:

 Član 31 § 1

“Ko drugom s umišljajem pomogne u učinjenju krivičnog djela, kaznit će se kao da ga je sam učinio, a može se i blaže kazniti.”

Član 42 §§ 1 i 2

“Kazna zatvora ne može biti kraća od 30 dana ni duža od 20 godina.

Za najteže oblike teških krivičnih djela počinjenih sa umišljajem može se propisati kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 21 do 45 godina.”

Član 49

“Sud može učinitelju odmjeriti kaznu ispod granice propisane zakonom ili izreći blažu vrstu kazne:

 • kad zakon propisuje da se učinitelj može blaže kazniti; [kao u Članu 31 § 1 ovog Zakona];
 • kad sud utvrdi da postoje osobito olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da se i s ublaženom kaznom može postići svrha kažnjavanja.“

Član 50 § 1

“Kad postoje uvjeti za ublažavanje kazne iz člana 49. (Ublažavanje kazne) ovog zakona, sud će ublažiti kaznu u ovim granicama:

 • ako je za krivično djelo kao najmanja mjera kazne propisana kazna zatvora od deset ili više godina, kazna se može ublažiti do pet godina zatvora;

Član  173 § 1

“Ko kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata, oružanog sukoba ili okupacije naredi ili učini ... mučenje, ... uzimanje talaca, ... kaznit će se zatvorom najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.” 

4. Praksa kažnjavanja

 1. Entitetski sudovi i Sud BiH su principe iz tačke 24 u gornjem tekstu tumačili različito u predmetima ratnih zločina. Uz nekoliko izuzetaka, entitetski sudovi općenito primjenjuju zakon iz 1976. Suprotno tome, Sud BiH je u početku zaključio da je Zakon iz 2003. godine uvijek blaži i primijenio ga je u svim predmetima. U martu 2009. godine, međutim, Sud BiH je počeo primijenjivati novi pristup kojim se trebalo u svakom predmetu pojedinačno ustanoviti koji od zakona je blaži za počinitelja. Nakon toga, Sud BiH je Zakon iz 1976. godine primjenjivao na manje teške slučajeve ratnih zločina. U isto vrijeme, Sud BiH je nastavio primjenjivati Zakon iz 2003. godine na teže slučajeve ratnih zločina za koje je zaprijećena kazna prema Zakonu iz 1976. godine bila smrtna kazna, i kadgod bi zaključio da je Zakon iz 2003. godine blaži za počinitelja iz bilo kojeg razloga. Treba navesti da se novi pristup odnosi samo na apelaciona vijeća Suda BiH; pretresna vijeća su nastavila sa primjenom Zakona iz 2003. godine u svim predmetima ratnih zločina. Prema brojkama koje smo dobili od vlade (vidi tačku 63 u donjem tekstu), apelaciona vijeća su donijela 21 odluku u predmetima ratnih zločina između marta 2009, kada je po prvi put primjenjen novi pristup, i novembra 2012. U pet predmeta su primijenili Zakon iz 1976. godine, a u 16 predmeta Zakon iz 2003. Međutim, primjena Zakona iz 1976. godine na apelacionom vijeću nije uvijek vodila ka smanjenju kazne (u dva predmeta, apelaciono vijeće je donijelo istu krivičnu sankciju prema Zakonu iz 1976, kao što je to učinilo pretresno vijeće prema Zakonu iz 2003. godine; u jednom predmetu, kazna koju je apelaciono vijeće dosudilo prema Zakonu iz 1976. godine je čak bila teža od one koju je donijelo pretresno vijeće prema Zakonu iz 2003. godine).

 5. Komentari drugih međunarodnih agencija za zaštitu ljudskih prava

 1. Izgleda da je primjena različitih krivičnih zakona u predmetima ratnih zločina, kao što je to opisano u prethodnoj tački, dovela do različitih praksi izricanja kazne. Prema izvještaju koji je objavila Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) 2008. godine (“Na putu ka usaglašenoj provedbi važećeg zakona u predmetima ratnih zločina pred sudovima u Bosni i Hercegovini”), entitetski sudovi su općenito izricali lakše kazne nego Sud BiH. Relevantni dio tog izvještaja glasi:

“Korištenje različitih krivičnih zakona također dovodi do značajnih razlika između kazni koje se izriču na državnom i entitetskim sudovima za ratne zločine. Ovo je rezultat širokih raspona kazni koje se primjenjuju prema ovim zakonima. Na primjer, jedan entitetski sud je izrekao optuženom koji je proglašen krivim za okrutno postupanje prema zatvorenicima kaznu zatvora od jedne godine i osam mjeseci, dok je Sud BiH drugog optuženog, koji je osuđen za slično djelo, osudio na kaznu zatvora od deset i pol godina. U prosjeku, kazne koje je izrekao Sud BiH u predmetima ratnih zločina su gotovo dvostruko duže od onih koje su izrekli entitetski sudovi.”

 1. U izvještaju iz 2011. godine (“Postizanje pravde u Bosni i Hercegovini”), OSCE je zaključio da primjena različitih krivičnih zakona na državnom i entitetskom nivou može biti problematična u određenim vrstama predmeta ratnih zločina. Relevantni dio tog izvještaja glasi:

“Svakako je prihvatljivo da se pitanje koji krivični zakon treba primijeniti na predmete ratnih zločina procjenjuje za svaki predmet pojedinačno. U mnogim predmetima pred entitetskim sudovima, primjena Zakona [iz 1976.] ne predstavlja ozbiljan problem u praksi. Općenito, predmeti u kojima primjena različitih zakona podriva princip jednakosti pred zakonom su oni u kojima sud primjenom Zakona [iz 2003.], može optuženog osuditi na kaznu zatvora koja je duža od kazne 15 do 20 godina, što je maksimalna kazna propisana Zakonom [iz 1976]. U ovim predmetima, primjena Zakona [iz 1976.] očigledno ne dozvoljava sudu da izrekne kaznu koja je proporcionalna težini zločina. Niti su kazne u tim predmetima usaglašene sa praksom na državnom nivou. Druga kategorija predmeta, u kojima je primjena Zakona [iz 1976.] problematična, jeste ona u kojima je ponašanje optuženog na najbolji način opisano u skladu sa konceptom zločina protiv čovječnosti ili prema teoriji komandne odgovornosti koji su izričito propisani samo prema Zakonu [iz 2003].” 

 1. Komisija UN-a za ljudska prava je u svojim “zaključnim razmatranjima“ o Bosni i Hercegovini (CCPR/C/BIH/CO/1), izrazila sličnu zabrinutost (u § 7):

“Odajući priznanje naporima na rješavanju predmeta ratnih zločina, poput provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, Komisija je i dalje zabrinuta zbog sporog napredovanja krivičnog gonjenja, posebno u predmetima koji se odnose na seksualno nasilje, kao i zbog nedostatka podrške žrtvama takvih zločina. Komisija je također zabrinuta zbog nedostatka napora da se između entiteta harmonizira sudska praksa u krivičnom gonjenju za ratne zločine, te zbog činjenice da sudovi na entitetskom nivou koriste zastarjeli Krivični zakon bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije (SFRJ) koji, između ostalog, ne definira zločine protiv čovječnosti, komandnu odgovornost, seksualno ropstvo i prisilnu trudnoću. Komisija je zabrinuta da bi ovo moglo utjecati na konzistentnost u izricanju kazni između entiteta (Članovi 2 i 14). Država članica treba ubrzati krivično gonjenje u predmetima ratnih zločina. Država članica također treba kontinuirano pružati odgovarajuću psihološku podršku žrtvama seksualnog nasilja, posebno tokom suđenja. Nadalje, država članica treba osigurati da pravosuđe u svim entitetima uloži velike napore koji bi bili usmjereni ka harmonizaciji sudske prakse u predmetima ratnih zločina i da se optužnice za ratne zločine ne podižu u skladu sa zastarjelim krivičnim zakonom bivše SFRJ, koji određena krivična djela ne prepoznaje kao zločine protiv čovječnosti.”

 1. U svom Mišljenju o pravnoj sigurnosti i neovisnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini (br. 648/2011), koje je objavljeno 18. juna 2012, Venecijanska komisija je zaključila da postojanje nekoliko pravnih poredaka i fragmentiranost pravosuđa otežavaju Bosni i Hercegovini da, između ostalog, ispuni zahtjeve za konzistentnošću u zakonima i sudskoj praksi.

 

B.    Sud BiH

 1. U skladu sa svojim posebnim ovlastima, Ured visokog predstavnika je 12. novembra 2000. godine nametnuo Zakon o Sudu BiH kojim se uspostavlja Sud Bosne i Hercegovine. Zakon je stupio na snagu 8. decembra 2000. Zakon je bio naknadno donesen i od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
 2. U sklopu izlazne strategije Haškog tribunala iz tačke 9. u gornjem tekstu, početkom 2005. godine su na Sudu BiH uspostavljena vijeća za ratne zločine. Tokom prijelaznog perioda, koji je okončan 31. decembra 2012, jedan broj međunarodnih sudija je bio uključen u sastav tih vijeća. U početku ih je imenovao Ured visokog predstavnika u skladu sa sporazumom sa vlastima u Bosni i Hercegovini iz 2004. godine. Mandat tih sudija je bio na dvije godine i bilo ga je moguće obnoviti. Jedna tipična odluka kojom se imenuje međunarodni sudija je u relevantnom dijelu glasila:

“...

Uzimajući u obzir zajedničku preporuku za imenovanje međunarodnog sudije od 22. aprila 2005. godine, koju su potpisali registrar Ureda registrara Odjela I za ratne zločine i Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja [Suda BiH] i [specijalnih odjela Tužilaštva Bosne i Hercegovine], predsjednik [Suda BiH] i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine;

Visoki predstavnik ovim donosi sljedeću odluku o imenovanju međunarodnog  sudije u Odjel I za ratne zločine Krivičnog i Apelacionog odjeljenja [Suda BiH].

 1. Kao što je predviđeno Članom 65 § 4, uz izmjene, [Zakona o Sudu BiH iz 2000.] sljedeća osoba se ovim imenuje kao međunarodni sudija u Odjel I za ratne zločine Krivičnog i Apelacionog odjeljenja [Suda BiH]:

Pietro Spera

 1. Početno trajanje imenovanja... je dvije godine, i podliježe ponovnom imenovanju u skladu sa [Zakonom o Sudu BiH iz 2000]. Od [imenovanog] se traži da boravi u Bosni i Hercegovini tokom svog mandata te ne može vršiti nikakavu drugu funkciju koja je nekompatibilna sa pravosudnom službom, odnosno koja bi mogla negativno utjecati na njegovo vršenje sudske funkcije na puno radno vrijeme. U mjeri u kojoj je to primjenjivo, svi drugi zahtjevi koji se odnose na pravosudnu službu na način na koji su oni definirani u [Zakonu o Sudu BiH iz 2000.] se primenjuju ..
 2. Međunarodni registrar Ureda registrara za Odjel I za ratne zločine i Odjel II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja [Suda BiH] i [specijalnih odjela Tužilaštva] obavještavaju Visokog predstavnika o svakom događaju, uključujući i one iz stava 2 [u gornjem tekstu], koji mogu dovesti do toga da [imenovani] nije u mogućnosti vršiti svoju dužnost. U slučaju ostavke ili nesposobnosti [imenovanog] da dovrši svoj mandat, Visoki predstavnik će imenovati nasljednika koji će dovršiti gore navedeni mandat
 3. Tokom trajanja imenovanja, imenovani će pohađati sve programe obuke, kako naloži predsjednik [Suda BiH], i pridržavati se svih standarda profesionalnog ponašanja koji su ustanovljeni na [Sudu BiH].
 4. [Imenovani] vrši dužnost sudije u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, odluke donosi prema svom znanju, savjesti, odgovorno i nepristrasno u cilju podrške vladavini zakona, te štiti slobode i prava pojedinaca koje su zagaranitirane Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Prije preuzimanja dužnosti, a najkasnije 6. maja 2005, međunarodni sudija će u tom smislu položiti svečanu zakletvu pred predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine
 5. Ova Odluka stupa na snagu odmah i objavit će se bez odlaganja u Službenom listu Bosne i Hercegovine” 
 1. U septembru 2006, Ured visokog predstavnika i Bosna i Hercegovina su revidirali postupak imenovanja međunarodnih sudija u Sud BiH: međunarodne sudije je  nakon  toga  imenovalo  specijalno  profesionalno tijelo, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, također na period od dvije godine uz mogućnost obnavljanja. 

C.    Nadležnost za predmete ratnih zločina 

 1. Domaći predmeti ratnih zločina se mogu podijeliti u dvije kategorije.
 2. Stari predmeti (prijavljeni prije 1. marta 2003.) ostaju na entitetskim sudovima ukoliko je optužnica stupila na snagu prije 1. marta 2003. godine. Ukoliko optužnica nije stupila na snagu prije 1. marta 2003. godine, oni ostaju na entitetskim sudovima ako Sud BiH ne odluči da ih preuzme u skladu sa kriterijima iz tačke 40 u donjem tekstu (vidi Član 449 Zakona o krivičnom postupku iz 2003. godine).
 3. Novi predmeti (prijavljeni nakon 1. marta 2003.) spadaju u nadležnost Suda BiH ali Sud BiH može bilo koji od tih predmeta prenijeti na nadležni entitetski sud u skladu sa kriterijima iz tačke 40 u donjem tekstu (vidi Član 27 Zakona o krivičnom postupku iz 2003. godine).
 4. U skladu sa Pravilnikom o pregledu predmeta ratnih zločina od 28. decembra 2004. godine, postupak u sljedećim vrstama predmeta se, po pravilu, vodio pred Sudom BiH: (a) predmeti koji se odnose na genocid, istrijebljenje, višestruka ubistva, silovanje i druge teške seksualne napade kao dio sistema (poput logora), porobljavanje, mučenje, progon na širokoj i sistematskoj osnovi, masovno prisilno zatvaranje u logore; (b) predmeti protiv prošlih ili sadašnjih vojnih zapovjednika, prošlih ili sadašnjih političkih lidera, prošlih ili sadašnjih članova pravosuđa, prošlih ili sadašnjih načelnika policije, zapovjednika logora, osoba koje su u prošlosti imale ili sada imaju zloglasnu reputaciju, višestrukih silovatelja; (c) predmeti koji uključuju svjedoke iz redova počinitelja (insajdere) ili svjedoke koji su osumnjičeni; (d) ukoliko postoji rizik zastrašivanja svjedoka; i (e) predmeti koji se odnose na počinitelje u području koje prema njima gaji simpatije ili gdje organi vlasti imaju interes da spriječe javnost da dozna detalje zločina. Postupci u svim drugim predmetima ratnih zločina su se, po pravilu, vodili pred entitetskim sudovima. U decembru 2008, organi vlasti su usvojili Državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina u kojoj su, između ostalog, definirali novi niz kriterija. Oni su, međutim, gotovo identični kriterijima koji su opisani u gornjem tekstu.  

D.    Ponovno pokretanje krivičnog postupka 

 1. Član 327 Zakona o krivičnom postupku iz 2003. godine omogućava ponavljanje krivičnog postupka u korist počinitelja u slučajevima gdje je Evropski sud za ljudska prava ustanovio da su tokom pretresa prekršena ljudska prava i da je presuda bila zasnovana na ovim kršenjima. Zahtjev za ponavljanje krivičnog postupka ne podliježe rokovima. Može se čak uložiti i nakon odsluženja kazne (Član 329 § 2 ovog Zakona).

U skladu sa Članom 333 § 4 ovog Zakona, u svakom novom pretresu presuda se ne može mijenjati na štetu optuženog (zabrana reformatio in peius). 

E.    Međunarodno humanitarno pravo 

 1. U skladu sa Ženevskim konvencijama iz 1949. godine (vidi, na primjer, Član 146 Konvencije o zaštiti civilnih osoba u vrijeme rata), Visoke strane ugovornice moraju donijeti sve neophodne zakone da bi osigurale djelotvorne kaznene sankcije za osobe koje počine ili narede počinjenje bilo koje teške povrede ovih Konvencija. Istovremeno, optužene osobe moraju u svim okolnostima imati garantirano pravo na propisno suđenje i odbranu koji nisu manje povoljni od onih koji su predviđeni Konvencijom o postupanju sa ratnim zarobljenicima.
 2. U skladu sa Članom 99 Konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima, nijednom ratnom zarobljeniku se ne može suditi niti se on može osuditi za djelo koje nije zabranjeno u vrijeme počinjenja tog djela zakonom vlade koja ga je zarobila odnosno međunarodnim pravom. Pravilo koje zabranjuje retroaktivnost zločina i kazni se također javlja u Dopunskom protokolu I i II iz 1977. godine u gotovo istoj formulaciji. Član 75 § 4 (c) Dopunskog protokola I glasi:

“Niko ne može biti optužen ili osuđen za krivično djelo za bilo koju radnju ili propust koji ne predstavljaju krivično djelo prema nacionalnom ili međunarodnom zakonu pod koje je ono potpadalo u momentu učinjenja djela; ne može se izreći teža kazna od kazne koja je bila primjenjiva u vrijeme kada je krivično djelo bilo izvršeno; ako poslije izvršene povrede zakon predvidi lakšu kaznu, prekršilac će se time koristiti.”

 

PRAVO

I NAVODNA POVREDA ČLANA 6 § 1 KONVENCIJE

 1. Prvi aplikant, gosp. Maktouf, se žali da nije imao pravično suđenje pred neovisnim sudom, što predstavlja kršenje Člana 6 § 1 Konvencije. On tvrdi da sud koji je odlučivao o njegovom predmetu nije bio neovisan u skladu sa značenjem te odredbe zbog toga što je dva člana vijeća imenovao Ured visokog predstavnika na period od dvije godine sa mogućnošću obnavljanja mandata. Član 6 § 1, u relevantnom dijelu, glasi:

“Prilikom utvrđivanja... bilo kakve krivične optužbe protiv njega, svako ima pravo na pravičnu i javnu raspravu... pred neovisnim i nepristrasnim, zakonom ustanovljenim sudom.”

A.    Podnesci stranaka

 1. Vlada
 1. Vlada je tvrdila da se Bosna i Hercegovina ne može smatrati odgovornom za postupke Visokog predstavnika (oni se pozivaju na predmet Berić i ostali protiv Bosne i Hercegovine (dec.), br. 36357/04 et al., ECHR 2vn007-XII). Stoga su pozvali Sud da ovu predstavku proglasi nedopustivom jer nije kompatibilna ratione personae. Čak i kada bi Sud imao nadležnost ratione personae da se bavi ovom predstavkom, vlada je tvrdila da je ona očigledno neutemeljena. Konvencija ne zahtijeva da se sudije imenuju doživotno, kao što je ukazao Sud u praksi po predmetu Sramek protiv Austrije, 22. oktobar 1984, Serija A br. 84, a prema kojoj je Sud imenovanje na period od tri godine koji se može obnoviti smatrao zadovoljavajućim. Štaviše, međunarodni članovi Suda BiH u svojim zemljama porijekla imenovani su na dužnost sudija od strane neovisnog tijela i dodjeljeni su Sudu BiH u sklopu međunarodne pomoći ratom razorenoj Bosni i Hercegovini. 
 1. Aplikant 
 1. Aplikant je odgovorio da Bosna i Hercegovina ima dužnost da svoj pravni sistem organizira na takav način da osigura neovisnost sudstva. On je tvrdio da kratkotrajnost mandata međunarodnih sudija (dvije godine) uz mogućnost ponovnog imenovanja dovodi u ozbiljnu sumnju njihovu sposobnost da odluke donose neovisno. On je dodao, bez pozivanja na neki određeni autoritet, da, prema prihvaćenim kriterijima, mandati koji traju manje od šest godina ne predstavljaju zadovoljavajuću garanciju neovisnosti sudija. Nadalje, međunarodne sudije Suda BiH su imenovane u relevantnom trenutku od strane Ureda visokog predstavnika, koji se može uporediti sa nacionalnom vladom. Uzimajući u obzir sve navedeno, aplikant je zaključio da sud koji mu je sudio nije bio neovisan unutar značenja Člana 6 § 1 Konvencije. 
 1. Treća strana
 1. Ured visokog predstavnika je u svom podnesku treće strane iz novembra 2012, naveo da je prisustvo međunarodnih sudija na Sudu BiH imalo za cilj promoviranje njegove neovisnosti i nepristranosti, kao i prenošenje potrebnog pravnog iskustva. OHR je također naveo da su njegove odluke o imenovanjima međunarodnih sudija bile samo formalnost zbog činjenice da nijedan domaći organ nije imao ovlasti da imenuje sudije koje nisu državljani BiH prije kraja 2006. godine (vidi tačku 36 u gornjem tekstu). Što se tiče trajanja mandata sudija, Ured visokog predstavnika je obrazložio da je to bilo neophodno zbog finansijskih ograničenja za angažman stranih pravosudnih dužnosnika: naime, budžetske projekcije i ograničenja nisu omogućavale garantiranje finansiranja na duži period. Na kraju, treća strana je navela da je mandat međunarodnih sudija bio propisno reguliran i da oni nisu mogli biti proizvoljno smjeni sa dužnosti. 

B.    Ocjena Suda 

 1. Sud je od početka utvrdio da je uspostavljanje vijeća za ratne zločine u Sudu BiH, koja se sastoje od međunarodnih i domaćih sudija bila inicijativa međunarodnih institucija (vidi tačku 9 u gornjem tekstu). Međutim, nije neophodno u ovom predmetu odlučivati da li je tužena vlada ipak bila odgovorna za navodnu povredu Člana 6 § 1 Konvencije, jer je zaključeno da je ova predstavka u svakom slučaju očigledno neutemeljena zbog razloga koji se navode u donjem tekstu
 2. Sud općenito želi istaći da prilikom odlučivanja u ranijim predmetima da li se jedno tijelo može smatrati „neovisnim“ – konkretnije neovisnim o izvršnoj vlasti i strankama u postupku – Sud je uzimao u obzir takve faktore kao što su način imenovanja njegovih članova, trajanje njihovog mandata, postojanje garancija protiv vanjskih pritisaka i pitanje da li to tijelo izgleda neovisno (vidi, na primjer, Campbell i Fell protiv Ujedinjenog Kraljevstva, 28. juni 1984, § 78, Serija A br. 80, i Brudnicka i ostali protiv Poljske, br. 54723/00, § 38, ECHR 2005-II). Nemogućnost da izvršna vlast smijeni sudije tokom trajanja njihovog mandata se općenito smatra nužnom posljedicom njihove neovisnosti i stoga se uključuje u garancije Člana 6 § 1 (vidi Campbell i Fell, koji se citira u gornjem tekstu, § 80). Iako je konceptu razdvajanja ovlasti između političkih organa vlade i pravosuđa pridavana rastuća važnost u praksi Suda (vidi Stafford protiv Ujedinjenog Kraljevstva [GC], br. 46295/99, § 78, ECHR 2002-IV), dozvoljeno je imenovanje sudija od strane izvršne ili zakonodavne vlasti, pod uvjetom da su imenovani slobodni od utjecaja ili pritisaka prilikom vršenja svojih pravosudnih uloga (vidi Flux protiv Moldavije (br. 2), br. 31001/03, § 27, 3. juli 2007).
 3. U pogledu ovog predmeta, Sud primjećuje da neovisnost domaćeg člana sudećeg suda nije dovedena u pitanje. Što se tiče međunarodnih članova, nema razloga za sumnju u njihovu neovisnost o političkim organima Bosne i Hercegovine i strankama u postupku. Njihovo imenovanje je doista motivirano željom, između ostalog, da ojača dojam neovisnosti vijeće za ratne zločine Suda BiH (u vezi sa i dalje postojećom etničkom pristranosti i animozitetom među stanovništvom u cjelini u poslijeratnom periodu) i da se ponovno uspostavi povjerenje javnosti u domaći pravosudni sistem.
 4. Iako su oni bili imenovani od Visokog predstavnika, Sud nema razloga da dovodi u pitanje neovisnost međunarodnih članova Suda BiH od te institucije. Njihova su imenovanja bila rezultat preporuka najistaknutijih pojedinaca u pravosuđu Bosne i Hercegovine (vidi odluku koja se citira u tački 35 u gornjem tekstu). Poput domaćih članova, čija neovisnost nije dovođena u pitanje, kada su jednom bili imenovani, ove sudije su morale položiti svečanu zakletvu pred Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine i morali su svoje pravosudne dužnosti obavljati u skladu sa domaćim zakonima i poštivati pravila profesionalnog ponašanja koja je ustanovio Sud BiH. Svi zahtjevi u vezi vršenja sudske dužnosti koji su definirani Zakonom o Sudu BiH iz 2000. godine su se na njih primjenjivali analogno (vidi tačku 35 u gornjem tekstu). Činjenica da su ove sudije dodijeljene iz redova profesionalnih sudija svojih zemalja predstavlja dodatnu garanciju protiv vanjskog pritiska. Mora se priznati da je njihov mandat bio relativno kratak, ali ovo je razumljivo uzimajući u obzir privremenu prirodu međunarodnog prisustva na Sudu BiH i mehanizme međunarodne razmjene stručnjaka.
 5. Imajući u vidu sve navedeno, Sud ne vidi razlog da dovodi u pitanje zaključak Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u ovom predmetu da je Sud BiH bio neovisan u skladu sa značenjem Člana 6 § 1 Konvencije (vidi tačku 15 u gornjem tekstu; uporedi Henryk Urban i Ryszard Urban protiv Poljske, br. 23614/08, §§ 45-53, 30. novembar 2010).
 6. Shodno tome, ova predstavka je očigledno neutemeljena i mora biti odbačena u skladu sa Članom 35 §§ 3 (a) i 4 Konvencije.

 

II NAVODNA POVREDA ČLANA 7 KONVENCIJE 

 1. Oba aplikanta su se žalila prema Članu 7 Konvencije da je na njih primjenjen stroži krivični zakon od onoga koji je bio primjenjiv u vrijeme kad su oni počinili krivična djela. U Članu 7 stoji:

“1. Niko se ne može smatrati krivim za krivično djelo nastalo činjenjem ili nečinjenjem koje nije predstavljalo krivično djelo u vrijeme izvršenja prema nacionalnom ili međunarodnom pravu. Isto tako, izrečena kazna neće biti teža od one koja se primjenjivala u vrijeme izvršenja krivičnog djela.

2. Ovaj Član ne utječe na suđenje ili kažnjavanje bilo koje osobe koja je kriva za činjenje ili nečinjenje, ako je to djelo u vrijeme izvršenja predstavljalo krivično djelo prema općim pravnim načelima priznatim kod civiliziranih naroda.” 

A.    Uvodni komentar

 1. Teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava koja spadaju u nadležnost Suda BiH mogu se podijeliti u dvije kategorije. Neki zločini, konkretno zločini protiv čovječnosti, su u domaći zakon uvedeni 2003. godine. Sud BiH i entitetski sudovi stoga nemaju nikakve druge mogućnosti nego da primjenjuju Krivični zakon iz 2003. godine u takvim predmetima (vidi međunarodne materijale koji se citiraju u tačkama 31 i 32 u gornjem tekstu). S tim u vezi, Sud podcrtava da se u predmetu Šimšić protiv Bosne i Hercegovine (dec.), br. 51552/10, 10. april 2012, aplikant žalio na osuđujuću presudu iz 2007. godine za zločine protiv čovječnosti, a u odnosu na djela koja su se dogodila 1992. godine. Sud je ispitao taj predmet, između ostalog, i prema Članu 7 Konvencije proglasio ga očigledno neutemeljenim. Sud je smatrao irelevantnom činjenicu da zločini protiv čovječnosti nisu predstavljali krivično djelo prema domaćem zakonu tokom rata 1992-95. obzirom da su ta djela u to vrijeme predstavljala krivično djelo prema međunarodnom pravu. Suprotno tome, ratni zločini koje su počinili aplikanti u ovom predmetu su predstavljali su krivična djela prema domaćem zakonu u vrijeme kada su počinjeni. Ovaj predmet, stoga, pokreće potpuno različita pitanja od onih u predmetu Šimšić. 

B.    Dopustivost

 1. Vlada tvrdi da se predstavka gosp. Damjanovića treba odbaciti zbog činjenice da nije pravovremeno uložio žalbu Ustavnom sudu. Nisu imali pritužbi u vezi dopustivosti predstavke gosp. Maktoufa u tom pogledu .
 2. Damjanović je tvrdio da žalba Ustavnom sudu ne predstavlja djelotvoran pravni lijek u pogledu njegove pritužbe jer ne nudi razumnu mogućnost za uspjeh (on se pozvao na odluku Ustavnog suda u predmetu Maktouf, u kojoj je zaključeno da nije došlo do povrede Člana 7 i na brojne druge predmete u kojima je primjenjena ista argumentacija).
 3. Sud podcrtava da pravilo iscrpljivanja domaćih pravnih lijekova iz Člana 35 § 1 Konvencije zahtijeva od aplikanata da prvo iskoriste domaće pravne lijekove čime se državama daje mogućnost da odgovore na pritužbe i mogućnost da isprave situaciju unutar vlastitog pravnog sistema prije negoli se pritužbe nađu pred Evropskim. Pravilo je zasnovano na pretpostavci da domaći sistem pruža djelotvoran pravni lijek za navodnu povredu. Teret dokazivanja je na vladi koja tvrdi da nije došlo do iscrpljivanja pravnih lijekova, a koja Sudu mora pokazati da je u teoriji i u praksi djelotvoran pravni lijek bio na raspolaganju u relevantno vrijeme; drugim riječima da je pravni lijek bio pristupačan i u mogućnosti da pruži djelotvorno i dovoljno zadovoljenje za pritužbe aplikanta. Međutim, kada se ovaj teret dokazivanja jednom zadovolji, na aplikantu je da dokaže da je pravni lijek koji je omogućila vlada zaista i iscrpljen odnosno da je iz nekog razloga bio neadekvatan i nedjelotvoran u datim okolnostima slučaja, ili da su postojale specijalne okolnosti koje su aplikanta oslobodile ove obaveze (vidi, između ostalih, Akdivar i ostali protiv Turske, 16. septembar 1996, §§ 65-69, Izvještaji o presudama i odlukama 1996-IV; Mirazović protiv Bosne i Hercegovine (dec.), br. 13628/03, 6. maj 2006; i Scoppola protiv Italije (br. 2) [GC], br. 10249/03, §§ 68-71, 17. septembar 2009).
 4. Sud zapaža da je 30. marta 2007. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine zaključio da nije došlo do povrede Člana 7 Konvencije u gotovo identičnim okolnostima u predmetu Maktouf, i da je nakon toga ista argumentaciju primijenjljiva u čitavom sličnih predmeta. Istina, vlada nije Sudu dostavila nikakavu odluku Ustavnog suda u kojoj se zaključuje da je došlo do kršenja Člana 7 u sličnom predmetu. Nadalje, Sud BiH se u predmetu Damjanović pozvao na odluku Ustavnog suda u predmetu Maktouf.
 5. Sud zaključuje da žalba Ustavnom sudu nije pružala razumnu mogućnost uspjeha za gosp. Damjanovića prema Članu 7 Konvencije i odbacuje prigovor vlade. Kako ova pritužba nije očigledno neutemeljena unutar značenja Člana 35 § 3 (a) Konvencije i kako nije nedopustiva po bilo kojem drugom osnovu, mora se proglasiti dopustivom. 

C.    Meritum

1. Podnesci stranaka

(a)     Aplikanti

 1. Zabrana retroaktivne primjene krivičnog zakona na štetu optuženog je, prema navodima aplikanata, pravilo čvrsto ustanovljeno i u međunarodnom i u domaćem pravu. Krivični zakon iz 2003. godine, s obzirom da je stroži od Zakona iz 1976. godine u pogledu minimalnih kazni za ratne zločine, se stoga nije trebao primijeniti u njihovim predmetima. U tom pogledu, oni su se pozvali na mali broj predmeta u kojima je Sud BiH smatrao da je Zakon iz 1976. godine blaži (vidi tačku 29 u gornjem tekstu), istovremeno kritizirajući Sud BiH što taj Zakon nije primjenjivao konzistentno. Uzimajući u obzir da su njihove osuđujuće presude bile zasnovane isključivo na domaćem zakonu, oni su istakli da je oslanjanje vlade na „opća pravna načela priznata kod civiliziranih naroda“ unutar značenja Člana 7 § 2 bilo pogrešno. Nadalje su tvrdili da se njihov predmet treba posmatrati odvojeno od predmeta na koje su se pozivali vlada i treća strana (naime W. protiv Ujedinjenog Kraljevstva, 22. novembar 1995, Serija A br. 335-B, i Streletz, Kessler i Krenz protiv Njemačke [GC], br. 34044/96, 35532/97 i 44801/98, ECHR 2001-II). Posebice, predmet S.W. se odnosio na postepeni razvoj krivičnog prava putem sudske prakse tokom perioda od nekoliko godina da bi se uzeli u obzir izmijenjeni stavovi društva. Ovo je očigledno drugačije od donošenja novih zakona kojima se propisuju strože kazne za neka krivična djela, kao što je to u ovom predmetu. Aplikanti su dodali da države ne bi trebale mijenjati svoje zakone nakon nekog događaja s ciljem kažnjavanja počinitelja, bez obzira koliko kontroverzno može biti dato krivično djelo. 

(b)    Vlada

 1. Vlada je istakla stav da je Krivični zakon iz 2003. godine bio blaži za aplikante od Krivičnog zakona iz 1976. godine, uzimajući u ozbir nepostojanje smrtne kazne (oni su se pozvali na predmet Karmo protiv Bugarske (dec.), br. 76965/01, 9. februar 2006). Takvo je također bilo i mišljenje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u ovom predmetu (vidi tačku 15 u gornjem tekstu). Oni su nadalje tvrdili da u slučaju da Krivični Zakon BiH iz 2003. godine nije bio blaži za aplikante, isti bi bilo opravdano primjeniti iz razloga koji slijede. Prvo, vlada je tvrdila da Član 7 § 2 Konvencije omogućava izuzetak od pravila koje zabranjuje retroaktivnost krivičnih djela i kazni, što je navedeno u Članu 7 § 1 (pozvali su se na predmet Naletilić protiv Hrvatske (dec.), br. 51891/99, ECHR 2000-V). Drugim riječima, ukoliko je neko djelo bilo krivično djelo u vrijeme počinjenja i prema „općim pravnim načelima priznatim kod civiliziranih naroda“ i prema domaćem zakonu, onda se može primijeniti kazna koja je eventualno i teža od one koja je bila primjenjiva prema domaćem zakonu u vrijeme činjenja . Jasno je da su djela koja su počinili aplikanti u ovom predmetu krivična djela prema „općim pravnim načelima priznatim kod civiliziranih naroda“. Kao rezultat toga, pravilo koje zabranjuje retroaktivnost kazni nije primjenjivo i, prema mišljenju vlade, aplikantima je mogla biti izrečena i neka druga kazna kazna. Drugo, vlada je tvrdila da interesi pravde zahtijevaju da se princip neretroaktivnosti ostavi po strani u ovom predmetu (oni su se u vezi s tim pozvali na predmet W., koji se citira u gornjem tekstu; Streletz, Kessler i Krenz, koji se citira u gornjem tekstu; i na obavezu prema međunarodnom humanitarnom pravu da se ratni zločini adekvatno kazne). Strogoća principa neretroaktivnosti, kako je obrazloženo, mora se ublažiti u određenim historijskim situacijama, tako da ovaj princip ne bi išao na štetu principa pravičnosti.
 2. U pogledu pitanja da li je Sud BiH promijenio svoju praksu u pogledu izricanja krivičnih sankcija u predmetima ratnih zločina, Vlada nije osporila da je Zakon iz 1976. godine primijenjen u nekoliko slučajeva nakon marta 2009. godine (vidi tačku 29 u gornjem tekstu). Međutim, oni su podcrtali da je Zakon iz 2003. godine ipak i dalje primjenjivan u većini slučajeva. Konkretnije, Sud BiH je objavio 102 odluke u periodu između marta 2009. i novembra 2012. godine (pretresna vijeća su donijela njih 59, a apelaciona vijeća 43). Pretresna vijeća su uvijek primijenjivala Zakon iz 2003. godine. Apelaciona vijeća su taj Zakon primijenila u svim predmetima koji se odnose na zločine protiv čovječnosti i genocid. U pogledu ratnih zločina, apelaciona vijeća su primijenila Zakon iz 1976. godine u pet predmeta, a Zakon iz 2003. u 16 predmeta. Vlada je kritizirala pristup koji je primjenjen u tih prvih pet predmeta i tvrdila da je Sud BiH uvijek trebao primjenjivati Zakon iz 2003. godine u predmetima ratnih zločina.

(c)     Treća strana

 1. Podnesci treće strane, odnosno Ureda visokog predstavnika iz novembra 2012. godine, su slijedili istu argumentaciju kao i podnesci vlade. Mora se primijetiti da je treća strana tvrdila, poput vlade, da su djela koja su ovi aplikanti počinili predstavljala krivična djela prema „općim pravnim načelima koja priznaju civilizirani narodi“ i da se stoga pravilo koje zabranjuje retroaktivnost kažnjavanja u ovom slučaju ne primjenjuje. Ured visokog predstavnika je također naglasio da, iako je Krivični Zakon BiH iz 2003. godine primjenjen u ovom slučaju,su se kazne koje su izrečene aplikantima ipak nalazile i u rasponu Zakona iz 1976. i Zakona iz 2003. godine. Na kraju, treća strana se pozvala na „zaključna razmatranja“ Komisije za ljudska prava UN-a o Bosni i Hercegovini (CCPR/C/BIH/CO/1), koja se citiraju u tački 32 u gornjem tekstu. 

2. Ocjena Suda

 1. Na početku, Sud želi podcrtati da njegova zadaća nije da razmotri in abstracto da li je retroaktivna primjena Zakona iz 2003. godine na predmete ratnih zločina sama po sebi nekompatibilna sa Članom 7 Konvencije. Ovo pitanje se mora ocjenjivati za svaki predmet pojedinačno, uzimajući u obzir konkretne okolnosti svakog predmeta i, posebice, da li su domaći sudovi primijenili zakon čije su odredbe najpovoljnije za optuženog (vidi Scoppola, koji se citira u gornjem tekstu, § 109).
 2. Opći principi iz Člana 7 su nedavno ponovo obrađeni u predmetu Kononov protiv Latvije [GC], br. 36376/04, § 185, ECHR 2010:

Garancija koja se daje Članom 7, suštinski element vladavine prava, ima istaknuto mjesto u sistemu zaštite koji pruža Konvencija, kao što je i podcrtano činjenicom da se prema Članu 15 ne dozvoljava nikakvo odstupanje od ovog pravila u vrijeme rata ili drugog vanrednog stanja. Ona se treba tumačiti i primjenjivati kao što to i proizlazi iz njenog predmeta i svrhe, tako da pruža djelotvornu zaštitu od proizvoljnog progona, osuđivanja i kažnjavanja. Shodno tome, Član 7 nije ograničen samo na zabranu retroaktivne primjene krivičnog zakona na štetu optuženog: on također otjelotvoruje općenito princip da samo zakon može definirati krivično djelo i propisati kaznu (nullum crimen, nulla poena sine lege) i princip da se krivični zakon ne može široko tumačiti na štetu optuženog, na primjer putem analogije. Iz toga proizlazi da krivično djelo mora biti jasno definirano u zakonu. Ovaj zahtjev je zadovoljen u slučajevima kada pojedinac može znati čitanjem relevantne odredbe – i, ukoliko je potrebno, uz pomoć tumačenja te odredbe koje će obezbijediti sudovi i pravni savjetnici – zbog kojih djela činjenja ili nečinjenja može krivično odgovarati.

Kada govori o „pravu“, Član 7 se poziva na isti koncept na koji se Konvencija poziva na drugim mjestima prilikom upotrebe tog termina, odnosno koncept koji uključuje pisano i nepisano pravo i koji implicira kvalitativne zahtjeve, posebice zahtjeve za pristupačnošću i predvidljivošću. Što se tiče predvidljivosti, posebice, Sud podsjeća da bez obzira na to koliko je jasno formulirana jedna pravna odredba u sistemu prava koji uključuje i krivični zakon, postoji neizbježni element pravosudnog tumačenja. Uvijek će postojati potreba za pojašnjenjem nejasnih tačaka i za prilagođavanjem okolnostima koje se mijenjaju. Doista, u određenim državama Konvencije, progresivni razvoj krivičnog prava putem sudskih odluka koje postaju zakon, predstavlja duboko ukorijenjen i neophodan dio pravne tradicije. Član 7 Konvencije se ne može tumačiti kao nešto što zabranjuje postepeno pojašnjavanje pravila krivične odgovornosti putem sudskog tumačenja od slučaja do slučaja, pod uvjetom da je rezultirajuće tumačenje u skladu sa suštinom krivičnog djela i može se razumno predvidjeti (Streletz, Kessler i Krenz protiv Njemačke [GC], br. 34044/96, 35532/97 i 44801/98, § 50, ECHR 2001-II; K.-H.W. protiv Njemačke [GC], br. 37201/97,  §  85,  ECHR  2001-II  (izvodi);  Jorgic  protiv  Njemačke,  br. 74613/01, § 101-109, 12. juli 2007; i Korbely protiv Mađarske [GC], br. 9174/02, §§ 69-71, 19.septembar 2008).”

 1. U pogledu ovog predmeta, Sud primjećuje da je definicija ratnih zločina ista u Članu 142 § 1 Krivičnog zakona iz 1976, koji se primjenjivao u vrijeme kada su počinjena krivična djela, i u Članu 173 § 1 Krivičnog zakona iz 2003. godine, koji je u ovom predmetu primjenjen retroaktivno (vidi stavove 26 i 28 u gornjem tekstu). Štaviše, aplikanti nisu osporavali to da njihova djela tvore krivična djela koja su bila definirana sa dovoljnom pristupačnošću i predvidljivošću u vrijeme kada su počinjena. Zakonitost osuđujućih presuda aplikanata stoga nije pitanje u ovom predmetu.
 2.  Nadalje se primjećuje, međutim, da dva krivična zakona pružaju različit raspon kazni za ratne zločine. Prema Zakonu iz 1976, za ratne zločine je zaprijećena kazna bila kazna zatvora u trajanju 5-15 godina ili, u najtežim slučajevima, smrtna kazna (vidi Član 142 § 1 u vezi sa Članovima 37 § 2 i 38 § 1 Zakona iz 1976). Također se mogla izreći kazna zatvora u trajanju od 20 godina umjesto smrtne kazne (vidi Član 38 § 2 istog Zakona). Pomagači u izvršenju ratnih zločina, poput gosp. Maktoufa, su trebali biti kažnjeni isto kao da su sami počinili ratne zločine, ali se njihova kazna mogla umanjiti na kaznu zatvora od jedne godine (vidi Član 42 istog Zakona u vezi sa Članovima 24 § 1 i 43 § 1 istog Zakona). U skladu sa Zakonom iz 2003. godine, zaprijećena kazna za ratne zločine je kazna zatvora u trajanju 10-20 godina ili, u najtežim slučajevima, kazna dugotrajnog zatvora u trajanju 20-45 godina (vidi Član 173 § 1 Zakona iz 2003. u vezi sa Članom 42 §§ 1 i 2 istog Zakona). Pomagači u izvršenju ratnih zločina, poput gosp. Maktoufa, se trebaju kazniti kao da su sami počinili ratne zločine, ali se njihova kazna može umanjiti na kaznu zatvora od pet godina (Član 49 u vezi sa Članovima 31 § 1 i 50 § 1 istog Zakona). Iako ističe da se njegova kazna trebala umanjiti u maksimalnoj mjeri koliko je to moguće (vidi tačku 14 u gornjem tekstu), Sud BiH je gosp. Maktoufa osudio na zatvorsku kaznu od pet godina, najnižu moguću kaznu prema Zakonu iz 2003. godine. Suprotno tome, prema Zakonu iz 1976. godine, on je mogao biti osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Što se tiče gosp. Damjanovića, on je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 11 godina, što je malo iznad minimalne kazne od deset godina. Prema Zakonu iz 1976, bilo bi moguće izreći mu kaznu zatvora u trajanju od samo pet godina.
 3. U pogledu argumentacije vlade da je Zakon iz 2003. godine blaži za aplikante od Zakona iz 1976, uzimajući u obzir nepostojanje smrtne kazne, Sud ističe da je samo za najteže oblike ratnih zločina bila zaprijećena smrtna kazna prema Zakonu iz 1976. (vidi tačku 26 u gornjem tekstu). Kako nijedan od aplikanata nije oglašen krivim za gubitak života, zločini za koje su oni osuđeni očigledno nisu spadali u tu kategoriju. Kao što je već istaknuto u gornjem tekstu, gosp. Maktouf je dobio najnižu moguću kaznu, a gosp. Damjanović kaznu koja tek malo prelazi najniži nivo koji propisuje Zakon iz 2003. godine za ratne zločine. U tim okolnostima, od posebnog je značaja u ovom predmetu ustanoviti koji je zakon bio blaži u pogledu minimalne kazne, a to je bez ikakve sumnje Zakon iz 1976. godine. Taj pristup su u novijim predmetima zauzela i neka apelaciona vijeća Suda BiH (vidi tačku 29 u gornjem tekstu).
 4. Mora se priznati da su kazne aplikanata u ovom predmetu bile unutar raspona koji je propisan i Zakonom iz 1976. i Zakonom iz 2003. godine. Stoga se ne može sa sigurnošću tvrditi da bi ijedan od ovih aplikanata dobio manju kaznu da je primjenjen Zakon iz 1976. godine (uporedi Jamil protiv Francuske, 8. juni 1995, Serija A br. 317-B; Gabarri Moreno protiv Španjolske, br. 68066/01, 22. juli 2003; Scoppola, citiran u gornjem tekstu). Ono što je od ključnog značaja, međutim, je da su aplikanti mogli dobiti niže kazne da je taj Zakon primjenjen u njihovim predmetima. Kao što je već istaknuto u tački 68 u gornjem tekstu, Sud BiH je zaključio prilikom određivanja kazne gosp. Maktoufu da se kazna treba smanjiti na najniži mogući nivo prema Zakonu iz 2003. godine. Slično tome, gosp. Damjanović je dobio kaznu koja je blizu minimalnog nivoa. Nadalje treba istaći da u skladu sa pristupom koji je primjenjen u novijim predmetima ratnih zločina, koji se navode u tački 29 u gornjem tekstu, apelaciona vijeća Suda BiH su se odlučila za Zakon iz 1976. umjesto Zakona iz 2003. godine, posebno s ciljem primjene najblažih pravila kažnjavanja. U skladu s tim, s obzirom da postoji realna mogućnost da je retroaktivna primjena Zakona iz 2003. bila na štetu aplikanata u pogledu izricanja kazne, ne može se reći da im je osigurana djelotvorna zaštita od nametanja veće kazne, što predstavlja povredu Člana 7 Konvencije.
 5. Sud ne može prihvatiti sugestiju vlade da njegova odluka u predmetu Karmo, koji se citira u gornjem tekstu, pruža smjernice za njegovu ocjenu predmeta kojeg ovdje razmatra. Okolnosti su značajno drugačije. Dok su ovim aplikantima izrečene relativno niske kazne zatvora, aplikant u predmetu Karmo je bio osuđen na smrt i postavilo se pitanje da li je suprotno Članu 7 zamijeniti smrtnu kaznu za doživotni zatvor slijedom abolicije smrtne kazne od 1998.g. Sud je našao da je odgovor negativan i odbacio pritužbu prema Članu 7 kao očigledno neutemeljenu.
 6. Nadalje, Sud se ne može složiti sa stavom Vlade da ukoliko je neko djelo predstavljalo krivično djelo prema „općim pravnim načelima koja priznaju civilizirani narodi“ u sklopu značenja Člana 7 § 2 Konvencije u vrijeme njegovog počinjenja, da tada pravilo koje zabranjuje retroaktivnost krivičnih djela i kazni nije primjenjljivo. Ovaj stav nije u skladu sa travaux préparatoires(pripremnim dokumentima u vezi teksta Konvencije ) koji impliciraju da se može smatrati da Član 7 § 1 sadrži opće pravilo neretroaktivnosti, a da Član 7 § 2 predstavlja samo kontekstualno pojašnjenje za aspekt krivične odgovornosti iz tog pravila, a koji je dodat tako da se osigura da nema nikakve sumnje u pogledu valjanosti krivičnih postupaka nakon Drugog svjetskog rata u pogledu zločina koji su počinjeni tokom tog rata (vidi Kononov, koji je citiran u gornjem tekstu, § 186). Stoga je jasno da oni koji su sastavljali tekst Konvencije nisu imali namjeru da dozvole bilo kakav opći izuzetak od pravila neretroaktivnosti. Sud je s tim u vezi u brojnim predmetima zaključio da su dva stava Člana 7 uzajamno povezana i da se trebaju tumačiti na usklađen način (vidi, na primjer, Tess protiv Latvije (dec.), br. 34854/02, 12. decembar 2002, i Kononov, koji se citira u gornjem tekstu, § 186).
 7. Oslanjanje vlade u tom smislu na predmete W. i Streletz, Kessler i Krenz (koji se citiraju u gornjem tekstu) se isto tako ne može prihvatiti. Ovaj predmet ne odnosi se na pitanje progresivnog razvoja krivičnog prava putem sudskog tumačenja, kao što je to slučaj u predmetu S.W. Ovaj predmet ne odnosi se niti na praksu države koja nije u skladu njenim pisanim ili nepisanim zakonom. U predmetu Streletz, Kessler i Krenz, djela aplikanata su predstavljala krivična djela koja su definirana sa dovoljnom pristupačnošću i predvidljivošću u krivičnom zakonu Demokratske republike Njemačke u relevantno vrijeme, ali te odredbe nisu primjenjivane tokom dugog perioda vremena sve do promjene režima 1990.
 8. Sud nadalje ne vidi potrebu da detaljno ispituje daljnji argument Vlade da dužnost države prema međunarodnom humanitarnom pravu zahtijeva da se ratni zločini kažnjavaju na adekvatan način, tako da se u ovom predmetu pravilo neretroaktivnosti ostavi po strani. Dovoljno je reći da se pravilo neretroaktivnosti zločina i kazni također javlja u Ženevskim konvencijama i njihovim dopunskim protokolima (vidi tačku 43 u gornjem tekstu). Štaviše, s obzirom da su kazne izrečene aplikantima bile unutar raspona i Zakona iz 1976. i Zakona iz 2003. godine, argument vlade da aplikanti ne bi bili adekvatno kažnjeni prema Zakonu iz 1976. godine je očigledno neutemeljen.
 9. Na kraju, iako se Sud u principu slaže s Vladom da su države slobodne odlučivati o vlastitim politikama kažnjavanja (vidi Achour protiv Francuske [GC], 67335/01, § 44, ECHR 2006-IV, i Ould Dah protiv Francuske (dec.), br. 13113/03, ECHR 2009), one u tome i dalje moraju poštivati zahtjeve Člana 7. 

D.    Zaključak 

 1. U skladu s tim, Sud smatra da je došlo do povrede Člana 7 Konvencije u konkretnim okolnostima ovog predmeta. Ovaj zaključak se ne treba tumačiti tako da su trebale biti izrečene niže kazne već samo da su se u predmetima ovih aplikanata trebale primijeniti kaznene odredbe Zakona iz 1976. godine.

 

III PRITUŽBA APLIKANATA U VEZI DISKRIMINACIJE 

 1. Na kraju, aplikanti su tvrdili, bez ulaženja u detalje, da činjenica da su njihovi predmeti bili u postupku pred Sudom BiH dok su mnogi drugi predmeti ratnih zločina krivično gonjeni pred entitetskim sudovima predstavlja povredu Člana 14 Konvencije i/ili Člana 1 Protokola br. 12 uz Konvenciju.

Član 14 glasi:

“Uživanje prava i sloboda predviđenih ovom Konvencijom osigurava se bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, kao što su spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, veza sa nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.”

Član 1 Protokola br. 12 glasi:

“1. Uživanje svih prava određenih zakonom osigurat će se bez diskriminacije po  bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, jezik, vjera, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje ili drugi status.

2.Javni organi ne smiju diskriminirati nikoga po bilo kojoj osnovi kako je i navedeno u stavu 1.”

 1. Vlada je pozvala Sud da slijedi presedan u predmetu Šimšić, koji se citira u gornjem tekstu. Oni su dodali da raspodjela predmeta ratnih zločina između Suda BiH i entitetskih sudova nije proizvoljna: nju je napravio Sud BiH na osnovu objektivnih i razumnih kriterija. Što se tiče predmeta gosp. Maktoufa, vlada je tvrdila da je on osjetljiv i kompleksan jer je bio jedan od prvih predmeta koji se bavio zločinima koje je počinio stranac-mudžahedin (Haški tribunal se po prvi put bavio tim pitanjem u predmetu Hadžihasanović i Kubura godine). Pored toga, ritualna pogubljenja odsjecanjem glave koja su provođena u njihovim logorima su izazvala zastrašenost lokalnog stanovništva. Vlada je istakla da je predmet gosp. Damjanovića također osjetljiv, uzimajući u obzir, između ostalog, to da je obuhvatao mučenje velikog broja žrtava. Drugi razlog za prenošenje predmeta gosp. Damjanovića na Sud BiH je bio dostupnost boljih uvjeta za zaštitu svjedoka na Sudu BiH; dakle postojao je veći rizik zastrašivanja svjedoka na entitetskom nivou.
 1. Aplikanti se nisu složili sa vladom. Oni su smatrali da njihovi predmeti nisu bili ni osjetljivi niti kompleksni. Gosp. Maktouf je također tvrdio da su njegovo iračko državljanstvo i njegova vjeroispovijest bili glavni razlozi zbog kojih se Sud BiH oglasio nadležnim.
 2. Ured visokog predstavnika se, u svom podnesku treće strane iz novembra 2012. godine, složio sa vladom.
 3. Koncept diskriminacije je konzistentno tumačen u praksi Suda u pogledu Člana 14 Konvencije. Ova sudska praksa je jasna u svom tumačenju da diskriminacija znači različit tretman osoba u sličnim situacijama bez objektivnog i razumnog opravdanja. Isti izraz, diskriminacija, se također koristi u Članu 1 Protokola br. 12. Bez obzira na različit opseg ovih odredbi, značenje ovog izraza u Članu 1 Protokola br. 12 je namjerno identično sa onim u Članu 14 (vidi Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine [GC], br. 27996/06 i 34836/06, § 55, ECHR 2009).
 4. U ovom predmetu, Sud prvo ističe da uzimajući u obzir veliki broj predmeta ratnih zločina u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini neizbježno je da se taj teret mora podijeliti između Suda BiH i entitetskih sudova. Bez toga, tužena država ne bi bila u stanju pravovremeno ispoštovati svoju obavezu prema Konvenciji da privede pravdi one koji su odgovorni za teške povrede međunarodog humanitarnog prava (vidi Palić protiv Bosne i Hercegovine, br. 4704/04, 15. februar 2011).
 5. Sud je svjestan toga da su entitetski sudovi općenito izricali lakše kazne od Suda BiH u relevantnom periodu (vidi tačku 30 u gornjem tekstu), ali ta razlika u tretmanu se ne može objasniti u smislu ličnih karakteristika i stoga ne tvori diskriminirajući tretman. Da li će se postupak u nekom predmetu voditi pred Sudom BiH ili pred entitetskim sudom je bilo pitanje o kojem je Sud BiH sam odlučivao od slučaja do slučaja, uz pozivanje na objektivne i razumne kriterije koji su navedeni u tački 40 u gornjem tekstu (uporedi Camilleri protiv Malte, br. 42931/10, 22. januar 2013, u kojem je takva odluka ovisila isključivo od diskrecionog prava tužioca). U skladu s tim, u konkretnim okolnostima ovog predmeta, ne vidi se da je došlo do povrede bilo Člana 14 u vezi sa Članom 7 Konvencije bilo Člana 1 Protokola 12 (vidi Magee protiv Ujedinjenog Kraljevstva, br. 28135/95, paar 50, ECHR 2000 VI, i Šimšić, koji se citira u gornjem tekstu).
 1. Pritužba aplikanata u vezi diskriminacije je stoga očigledno neutemeljena i mora se odbaciti u skladu sa Članom 35 §§ 3 (a) i 4 Konvencije.

 

IV PRIMJENA ČLANA 41 KONVENCIJE 

 1. Član 41 Konvencije glasi:

“Kada Sud utvrdi kršenje Konvencije ili njenog protokola, a unutarnje pravo visoke strane ugovornice na koju se to odnosi omogućava samo djelomičnu odštetu, Sud će, ukoliko je to potrebno, pružiti pravično zadovoljenje oštećenoj stranci.”

 A.    Materijalna šteta 

 1. Maktouf tvrdi da zbog svog suđenja i kazne nije bio u mogućnosti da vodi svoju firmu i da je zbog toga pretrpio štetu u iznosu od 500.000 eura.
 2. Vlada je smatrala da je ovaj zahtjev neargumentovan. 
 3. Sud se slaže sa vladom i odbacuje ovaj zahtjev zbog nedostatka dokaza. 

B.    Nematerijalna šteta 

 1. Maktouf je pod ovim naslovom zatražio odštetu u iznosu od 100.000 eura. Gosp. Damjanović je također zatražio naknadu nematerijalne štete, ali nije naveo iznos koji bi po njegovom mišljenju bio pravičan.
 2. Vlada je smatrala zahtjev gosp. Maktoufa
 3. S obzirom da nije sigurno da bi aplikanti doista i dobili niže kazne, u slučaju da je primijenjen Zakon iz 1976. godine (uporedi Ecer i Zeyrek protiv Turske, br. 29295/95 i 29363/95, ECHR 2001-II, i Scoppola, koji se citira u gornjem tekstu), Sud smatra u konkretnim okolnostima ovog slučaja da zaključak da je došlo do povrede sam po sebi predstavlja dovoljno pravedno zadovoljenje za bilo kakvu nematerijalnu štetu koju su pretrpjeli aplikanti.

C.    Troškovi i izdaci

 1. Maktouf je nadalje zatražio 36.409 eura za troškove i izdatke koji su nastali pred domaćim sudovima. Gosp. Damjanović je dobio pravnu pomoć u sklopu aranžmana za pravnu pomoć Suda u ukupnom iznosu od 1.545 eura za troškove pojavljivanja njegovog advokata na ročištu pred Velikim vijećem. On je zatražio refundiranje dodatnih troškova i izdataka koji su nastali pred Sudom u iznosu od 13.120 eura.
 2. Vlada je smatrala ove zahtjeve neargumentovanim
 3. Prema praksi Suda, aplikant ima pravo na refundiranje troškova i izdataka samo u onoj mjeri koliko je dokazano da su oni stvarno nastali i bili neophodni i razumni u pogledu iznosa. To znači da ih je aplikant morao platiti ili da ima obavezu da ih plati u skladu sa zakonskom ili ugovornom obavezom i da su oni morali biti neizbježni da bi se spriječila povreda koja je ustanovljena ili da bi se dobilo zadovoljenje. Sud u tom smislu zahtijeva fakture i račune po stavkama koji sadrže dovoljno detalja da bi omogućili Sudu da ustanovi u kojoj mjeri su zadovoljeni gore navedeni zahtjevi. U ovom predmetu, uzimajući u obzir dokumente u svom posjedu i gore navedene kriterije, Sud je smatrao razumnim da svakom aplikantu dodijeli iznos od 10.000 eura plus iznos poreza koji bi se mogli zaračunati, u sklopu ovog naslova. 

D.    Zatezna kamata 

 1. Sud smatra primjerenim da se zatezna kamata zaračunava na osnovu kamatne stope na kredite Evropske centralne banke kojoj se dodaju tri procentna poena.

 

IZ OVIH RAZLOGA SUD

 1. Proglašava većinom glasova pritužbu u pogledu Člana 6 Konvencije nedopustivom;
 2. Proglašava većinom glasova pritužbu u pogledu Člana 14 u vezi sa Članom 7 Konvencije i Članom 1 Protokola br. 12 nedopustivom;
 3. Proglašava jednoglasno pritužbu u pogledu Člana 7 Konvencije dopustivom;
 4. Utvrđuje jednoglasno da je došlo do povrede Člana 7 Konvencije;
 5. Utvrđuje jednoglasno
  • da tužena država treba aplikantima isplatiti u roku od tri mjeseca svakom po 10.000 eura (deset hiljada eura), plus porez koji bi se eventualno mogao zaračunati na ime troškova i izdataka, a koji iznos se ima pretvoriti u valutu tužene države prema stopi koja se primjenjuje na datum poravnanja;
  • da od datuma isteka gore navedena tri mjeseca, pa do stvarnog poravnanja, na gornji iznos će se zaračunavati i plaćati kamata po stopi koja je jednaka kamatnoj stopi na kredite Evropske centralne banke tokom perioda neplaćanja plus tri procentna poena;
 1. Odbacuje jednoglasno  ostatak zahtjeva aplikanata  za pravičnom naknadom.

 

Sačinjeno na engleskom i francuskom jeziku i objavljeno na javnom ročištu u Zgradi ljudskih prava u Strazburu, 18. jula 2013.

Michael O’Boyle                                                                  Dean Spielmann

Registrar                                                                            Predsjednik

 

 

U skladu sa Članom 45 § 2 Konvencije i Pravilom 74 § 2 Pravila Suda, sljedeća izdvojena mišljenja su priložena ovoj presudi:

 • paralelno mišljenje sudije Ziemele;
 • paralelno mišljenje sudije Kalaydjieva;
 • paralelno mišljenje sudije Pinto de Albuquerque, kojem se pridružuje sudija Vučinić.

 

D.S.*.

M.O’B.*.

 

PARALELNO MIŠLJENJE SUDIJE ZIEMELE

 1. Ja se slažem sa ishodom ovog predmeta. Istovremeno, ne slažem se sa određenim obrazloženjima koja je usvojilo Veliko vijeće. Suština problema jeste da li se temeljni princip krivičnog prava u pogledu primjene blažeg kažnjavanja kada sudovi imaju zakonitu mogućnost izbora između dvije opcije kažnjavanja primjenjuje također u slučaju osuđujuće presude za ratne zločine, i da li su relevantni sudovi u Bosni i Hercegovini ispitali mogućnosti kažnjavanja koje im stoje na raspolaganju u svjetlu ovog principa.
 2. Posebno me brinu formulacije koje se koriste u tački 72 presude. Mora se priznati da je tužena vlada istakla da s obzirom da su aplikanti krivično gonjeni i osuđeni za ratne zločine koji su priznati po međunarodnom pravu, princip nulla poena sine lege se ne primjenjuje. Sud pobija ovu tvrdnju smatrajući da pruža preširoko tumačenje izuzeća prema Članu 7 § 2. Prvo, čak i ako je tužena vlada takav argument predstavila u svoju odbranu, predmet se zapravo ne odnosi na retroaktivnu primjenu zakona u okolnostima ovog slučaja. Jasno je da su djela koja se pripisuju aplikantima predstavljala zločine i prema Zakonu iz 1976. i prema Zakonu iz 2003. godine. Također je jasno da su to bila međunarodna krivična djela u vrijeme njihovog počinjenja (vidi tačku 67 presude). Principi koji su pojašnjenjeni u svjetlu predmeta Kononov protiv Latvije [GC] (br. 36376/04, ECHR 2010), koji se odnosio na zločine počinjene tokom Drugog svjetskog rata, koji su krivično gonjeni nekoliko decenija kasnije, i u kojem se postavilo jasno pitanje da li je aplikant mogao predvidjeti da će biti krivično gonjen za svoja djela prema međunarodnom ili domaćem pravu, zapravo nisu ni pokrenuta u ovom predmetu
 3. Želim istači da pitanje opsega i prirode principa nulla poena sine lege u međunarodnom krivičnom pravu jeste posebno kompleksno i ne može se razriješiti u nekoliko rečenica (vidi, npr., Ch. Bassiouni, Uvod u međunarodno krivično pravo (Introduction to International Criminal Law), Transnational Publishers Inc., 2003, str. 202; i A. Cassese, Međunarodno krivično pravo (International Criminal Law), Oxford University Press, 2009, str. 442). Dovoljno je istaći da se najvažnije Konvencije u ovom polju pozivaju na sankcije koje su predviđene domaćim krivičnim pravom. Statut Međunarodnog krivičnog suda je po prvi put definirao kazne koje je krivični sud mogao izreći. Autoriteti na ovom polju su općenito komentirali da „principi zakonitosti u međunarodnom krivičnom pravu se razlikuju od takvih principa u nacionalnim pravnim sistemima ... Oni su neophodno sui generis jer moraju balansirati između očuvanja pravde i pravičnosti za optuženog i očuvanja svjetskog poretka ...” (Bassiouni, koji se citira u gornjem tekstu, str. 202). Sud je već morao rješavati ovu kompleksnu dihotomiju u nekoliko predmeta.
 4. U novije vrijeme, u svjetlu sve većeg konsenzusa u pogledu opće obaveze krivičnog gonjenja počinitelja najtežih krivičnih djela prema međunarodnom pravu u skladu sa međunarodnim obavezama država i relevantnim zahtjevima domaćeg prava i s ciljem borbe protiv nekažnjivosti (niz principa za zaštitu i unapređenje ljudskih prava putem djelovanja na suzbijanju nekažnjivosti, E/CN.4/2005/102/Add.1, Ujedinjeni narodi, 8. februar 2005), Sud je morao imati na umu ove materijale iz međunarodnog prava prilikom primjene relevantnih članova Konvencije (vidi, na primjer, Udruženje “21. decembar 1989.” i ostali protiv Rumunije, br. 33810/07 i 18817/08, 24. maj 2011). Upravo u ovom kontekstu je važan argument vlade u pogledu važnosti toga da izrečena kazna odražava težinu počinjenog zločina. Međutim, ovaj predmet ne obuhvaća sva ova teška pitanja, a glavna argumentacija vlade se ne odnosi srž stvari u predmetu ovih
 5. Vlada priznaje da je od 2009. godine Sud BiH primjenjivao ili Zakon iz 1976. ili Zakon iz 2003. godine prilikom određivanja kaznenih sankcija (vidi tačku 63), te navodi da ne odobrava takav pristup. Ovdje leži pravi problem. Glavno pitanje za Sud jeste da li je prilikom razmatranja predmeta aplikanata, Sud BiH ispitao koji zakon osigurava blažu krivičnu sankciju, uzimajući u obzir zločine koji se pripisuju ovim aplikantima. Uvidom u podneseno, mogu zaključiti da Sud BiH nije imao običaj provoditi takvu ocjenu, u svakom slučaju ne u vrijeme suđenja u ovim predmetima, odnosno prije 2009. godine, i ja na ovoj ograničenoj osnovi zaključujem da je došlo do povrede Člana 7. Smatram da nagađanje Suda u pogledu toga kakva je mogla biti kazna da je primjenjen Zakon iz 1976. godine izlazi izvan okvira Člana 7

 

PARALELNO MIŠLJENJE SUDIJE KALAYDJIEVA

Ja se slažem sa zaključkom većine da je došlo do povrede Člana 7 Konvencije. Po mom mišljenju, okolnosti koje navode na ovaj zaključak su ograničene na nesigurnost koja je stvorena primjenjivošću dva paralelna krivična zakona koja su se koristila u vrijeme suđenja aplikantima, a u odsustvu bilo kakvih pravila koja bi pojasnila koji zakon bi trebalo primijeniti u njihovom slučaju. Kako ja shvatam Član 7, ta odredba zahtijeva predvidljivost ne samo u pogledu toga da li određeno djelo podliježe krivičnim sankcijama u vrijeme svog počinjenja već i u pogledu kazne koja se može izreći u vrijeme kada se sudi počinitelju. Paralelno postojanje dva zakona sa različitim rasponima kazni ne pruža takvu jasnoću.

Međutim, u mjeri u kojoj kazne izrečene aplikantima ostaju u okviru koji je predviđen u oba krivična zakona (vidi tačku 69 presude), argument da ono što je od ključnog značaja (za ocjenu kompatibilnosti sa Članom 7) jeste da su aplikantima mogle biti izrečene niže kazne da je u njihovom slučaju bio primjenjen Zakon iz [1976.]” (tačka 70) djeluje kao nagađanje, kao i bilo kakvo razmišljanje o tome da li su domaći sudovi mogli, zapravo, osloboditi aplikante. U tom pogledu, obrazloženje većine se može tumačiti kao pokušaj ocjene četvrtog stepena u pogledu toga koja kazna je mogla biti prikladnija. Štaviše, argumenti u pogledu prikladnosti izrečenih kazni djeluju više u skladu sa pritužbama prema Članu 6 u pogledu pravičnosti domaćih postupaka i njihovog ishoda. Sud je ove pritužbe proglasio očigledno neutemeljenim. U ovim predmetima nema ništa što bi navelo na zaključak da domaći sudovi ne bi izrekli iste kazne koje su izrekli primjenjujući Krivični zakon iz 2003. godine.

 

PARALELNO   MIŠLJENJE   SUDIJE   PINTO   DE   ALBUQUERQUE, KOJEM SE PRIDRUŽUJE SUDIJA VUČINIĆ

Zabrana primjene retroaktivnog kaznenog prava i retroaktivnost blažeg kaznenog prava (lex mitior) su vječna pitanja ljudske pravde. Imajući u vidu strukturalne karakteristike organizacije tužilaštava i sudova u Bosni i Hercegovini (BiH) i posebnu prirodu vijeća za ratne zločine Suda BiH, predmeti Maktouf i Damjanović zahtijevaju širu diskusiju ovih pitanja u okviru međunarodnog krivičnog prava i ljudskih prava, uzimajući u obzir nova unapređenja u međunarodnom krivičnom i humanitarnom pravu i trenutno stanje prakse država. Samo nakon toga mogu biti u situaciji da dođem do zaključka u ovom predmetu.

Zabrana retroaktivne primjene kaznenog prava

Garancija preventivne funkcije kaznenog prava, razdvajanje ovlasti države i izbjegavanje proizvoljnosti u djelovanju država jesu razlozi za princip nullum crimen sine lege previa. Od kriminalnog ponašanja se može odvratiti jedino ako su građani svjesni krivičnog zakona prije počinjenja nedozvoljenog ponašanja. Kako retroaktivno kažnjavanje ne može spriječiti činjenje ili nečinjenje do kojeg je već došlo, ono odražava proizvoljno miješanje države u slobode građana.

Zabrana retroaktivne primjene novih krivičnih djela logično implicira zabranu retroaktivnosti strožeg kaznenog zakona (lex gravior). Ako se kazneni zakon ne može primijeniti na činjenice koje su se dogodile prije njegovog stupanja na snagu, krivično djelo se ne može kazniti izricanjem kazni koje nisu postojale u materijalnom trenutku ili izricanjem kazni koje su strože od onih koje su bile primjenjive u materijalnom trenutku. U oba slučaja, retroaktivno izricanje kazni bi bilo proizvoljno u pogledu nove ili povećane kazne

Univerzalno prihvatanje principa neretroaktivnosti kaznenog zakona u pogledu kriminalizacije i kažnjavanja u vrijeme mira je argumentirano

Članom 11 (2) Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (UDHR), Članom 7 Evropske konvencije o ljudskim pravima (ECHR), Članom 15 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima (ICCPR), Članom 9 Američke konvencije o ljudskim pravima (ACHR), Članom 7 (2) Afričke povelje o ljudskim i pravima naroda (ACHPR), Članom 40 (2) (a) Konvencije o pravima djeteta (CRC), Članovima 11 i 24 Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda (Rimski statut), Članom 49 Povelje o temeljnim pravima Evropske unije (CFREU) i Članom 15 revidirane Arapske povelje o ljudskim pravima (ArCHR)

Štaviše, dva druga faktora jasno podcrtavaju uvjerljivu prirodu ovog principa. Prvo, od principa se ne može odstupiti u vrijeme rata ili druge vanredne situacije, kao što se navodi u Članu 15 § 2 Evropske konvencije, Članu 4 (2) ICCPR, Članu 27 ACHR, i Članu 4 revidirane  ArCHR. Drugo, princip je također obavezan u međunarodnom humanitarnom pravu, kao što je jasno iz Člana 99 Ženevske konvencije o postupku sa ratnim zarobljenicima (Ženevska konvencija III) Članova 65 i 67 Ženevske konvencije koja se odnosi na zaštitu civilnih osoba u vrijeme rata (Ženevska konvencija IV, Člana 75 (4) (c) Dopunskog protokola I uz Ženevske konvencije i Člana 6 (2) (c) Dopunskog protokola II uz Ženevske konvencije

Stasavanje međunarodog krivičnog prava ne mijenja suštinu gore spomenutih principa. Dok, s jedne strane, moguće stupanje na scenu međunarodnog prava u krivičnim postupcima predstavlja kompleksan izazov u sferi koja je tradicionalno rezervirana za suvereno pravo nacionalnih zakonodavnih organa i domaće sudove, s druge strane međunarodno pravo predstavlja ključni instrument za popunjavanje lacunae nacionalnog prava i u ispravljanju najozbiljnijih nedostataka domaćih tužilačkih i sudskih sistema. To je priznato predviđanjem kriminalizacije po osnovu „međunarodnog prava“ u Članu 11 (2) UDHR, što je također uneseno u Član 7 § 1 ECHR, Član 15 (1) ICCPR i Član 40 (2) (a) CRC, kao i u neke nacionalne ustave17. U skladu sa tim odredbama, međunarodno krivično pravo može dopuniti nacionalno pravo u sljedeća tri scenarija: (1) ponašanje predstavlja krivično djelo prema međunarodnom običajnom pravu u vrijeme počinjenja, ali nacionalno pravo u to vrijeme ne propisuje to krivično djelo; (2) ponašanje predstavlja krivično djelo prema pravu međunarodnih sporazuma koje se primjenjuje na činjenice, ali nacinalni zakoni ne propisuju takvo krivično djelo; ili (3) i međunarodno i nacionalno pravo propisuju takvo krivično djelo u materijanom trenutku, ali se nacionalno pravo sistematski ne primjenjuje zbog političkih ili drugih  sličnih razloga. U takvim slučajevima sudeće tijelo ne prevazilazi svoju materijalnu nadležnost kada primjenjuje međunarodno krivično pravo na ranije ponašanje, a princip nullum crimen, nulla poena sine lege previa nije povrijeđen. Upravo suprotno, nekažnjivost bi značila moralno prihvatanje počinjenih krivičnih djela.

Princip retroaktivne primjenjivosti lex mitior u krivičnom pravu

Ukoliko nakon počinjena krivičnog djela, zakon propiše blažu kaznu, počinitelj ima pravo da se njome okoristi. Ovo se odnosi na bilo koji zakon koji omogućava smanjenje ili ublaženje kazne i a fortiori u odnosu na ex post facto dekriminalizirajući zakon. Razlika počiva u vremenskom opsegu lex mitior: dok se ex post facto dekriminalizirajući zakon primjenjuje na počinitelje do konačnog odsluženja njihovih kazni, novi kazneni zakon kojim se smanjuju ili ublažavaju primjenjive kazne se primjenjuje na počinitelje, dok njihove osuđujuće presude ne postanu res judicata

Logički, princip retroaktivne primjene blažeg kaznenog zakona (lex mitior) predstavlja drugu stranu medalje u odnosu na  zabranu retroaktivnosti strožeg kaznenog zakona. Ako se stroži kazneni zakon ne može primijeniti na ponašanje koje se dogodilo prije stupanja na snagu tog zakona, onda se blaži kazneni zakon mora primijeniti na ponašanje koje se dogodilo prije njegovog stupanja na snagu, ali kojemu se sudi nakon tog datuma. Kontinuirana primjenjivost strožeg kaznenog zakona nakon što ga zamijeni blaži zakon bi naštetila principu razdvajanja vlasti, zbog toga što bi sudovi nastavili suditi po strožem kaznenom zakonu nakon što je zakonodavni organ već izmijenio svoju ocjenu mjere krivičnog ponašanja i odgovarajuće mjere strogosti primjenjivih kazni. Nadalje, kada bi sam zakonodavni organ nametnuo kontinuiranu primjenjivost strožeg kaznenog zakona, nakon što je taj zakon zamijenjen blažim zakonom, to bi dovelo do kontradiktornog i stoga proizvoljnog dvostrukog standarda ocjene mjere u kojoj je zabranjeno ponašanje pogrešno.

Princip obaveznog primjenjivanja lex mitior u krivičnom pravu je postavljen u Članu 15 (1) ICCPR, Članu 9 ACHR, Članu 24 (2) Rimskog statuta, Članu 49 CFREU i Članu 15 ArCHR te, u međunarodnom humanitarnom pravu, u Članu 75 (4) (c) Dopunskog protokola I uz Ženevske konvcije i Članu 6 (2) (c) Dopunskog protokola II uz Ženevske konvencije. Praksom država ovaj princip je podržan i na ustavnom i na nivou zakona

Uprkos tome što Član 7 ECHR ne govori o tome, Evropski sud  za ljudska prava (Sud) je priznao ovaj princip kao jednu od garancija principa zakonitosti u evropskom pravu u pogledu ljudskih prava u predmetu Scoppola br. 2. Sud je usvojio vrlo jasan stav u pogledu definicije lex mitior za potrebe primjene kaznenih zakona koji su doneseni jedan iza drugog: lex mitior je onaj koji je blaži za optuženog, uzimajući u obzir njegove karakteristike, prirodu krivičnog djela i okolnosti u kojima je krivično djelo počinjeno. To znači da Član 7 § 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima pretpostavlja poređenje in concreto kaznenih zakona koji su primjenjivi na slučaj datog počinitelja, uključujući zakon na snazi u materijalnom trenutku (stari zakon) i zakon na snazi u vrijeme presude (novi zakon)27. Stoga, ECHR ne uzima u obzir maksimalni limit kazne in abstracto. Niti uzima u obzir in abstracto donju granicu kazne28. Jednako tome, ne uzima u obzir gornju ili donju granicu kazne na osnovu namjere domaćih sudova da izreknu krivičnu sankciju koja je bliža gornjoj granici ili donjoj granici.. Umjesto toga, u svjetlu predmeta Scoppola br. 2lex mitior se mora ustanoviti in concreto, tj., sudija mora provjeriti svaki od primjenjivih kaznenih zakona (starih i novih zakona) u odnosu na konkretne činjenice predmeta da bi identificirao koja bi to bila pretpostavljena kazna u svjetlu novog odnosno starog zakona. Nakon ustanovljavanja pretpostavljenih kazni koje rezultiraju iz primjenjivih zakona i uzimajući u obzir sve činjenice predmeta, sudija mora efektivno primijeniti onaj zakon koji je povoljniji za optuženog

Određivanje lex mitior prema Članu 7 § 1 ECHR također implicira globalno poređenje kaznenih režima koji su propisani svakim kaznenim zakonom koji se može primijeniti na predmet datog počinitelja (globalni metod poređenja). Sudija ne može poduzeti poređenje pravilo po pravilo (diferencirani metod poređenja), čime bi izabrao najpovoljnije pravilo u svakom od kaznenih zakona koji se porede. Tradicionalno se navode dva razloga za primjenu ovog globalnog metoda poređenja: prvo, svaki kazneni režim ima vlastito obrazloženje i sudija ne može remetiti to obrazloženje miješajući različita pravila iz različitih kaznenih zakona; drugo, sudija ne može ići dalje od funkcije zakonodavnog organa i stvoriti novi ad hoc kazneni režim koji bi bio sastavljen od mješavine pravila koja potiču iz različitih kaznenih zakona koji su doneseni jedan iza drugog. Stoga, Član 7 § 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima pretpostavlja konkretno i globalno ustanovljavanje lex mitior.

Ukratko, ne može biti retroaktivne primjene kaznenog zakona osim u korist optuženog. Niko se ne može proglasiti krivim za krivično djelo koje prema domaćem ili međunarodnom pravu u vrijeme njegovog izvršenja nije predstavljalo krivično djelo, niti mu se može izreči teža kazna od one koja je bila primjenjiva u vrijeme počinjenja krivičnog djela (negativna verzija principa zakonitosti). S druge strane, treba izreći lakšu kaznu ukoliko je u periodu nakon počinjenja krivičnog djela novim zakonom predviđena lakša kazna od one koja je bila primjenjiva u vrijeme počinjenja krivičnog djela (pozitivna verzija principa zakonitosti). Ovi principi su dio pravila običajnog međunarodnog prava koje je obavezujuće za sve države i predstavljaju kategoričke premptorne ili obavezujuće norme sa dejstvom da nijedno drugo pravilo međunarodnog ili domaćeg prava ne može dovesti do odstupanja od njih. Drugim riječima, princip zakonitosti na polju krivičnog prava, i u svojoj pozitivnoj i u svojoj negativnoj verziji, predstavlja ius cogens.

 “Opća pravna načela koja priznaju civilizirani narodi“ u krivičnom pravu

Opća pravna načela mogu predstavljati izvor međunarodnog krivičnog prava kada i ako su dovoljno pristupačna i predvidljiva u materijalnom trenutku. Princip neretroaktivnosti ne spriječava kažnjavanje osobe za djelo činjenja ili nečinjenja koje u vrijeme kada je počinjeno predstavlja krivično djelo prema općim pravnim načelima koja priznaje zajednica civiliziranih naroda. Član 7§ 2 ECHR i Član 15 (2) ICCPR podupiru ovu tvrdnju. Iako je historijski gledano ustanovljena da bi opravdala presude iz Nirnberga i Tokija, ova zaštitna odredba se također primjenjuje i na druge sudske postupke. Ona ima vlastito polje primjene, jer se odnosi na krivična djela koja se u materijalnom trenutku još uvijek nisu iskristalizirala kao dio međunarodnog običajnog prava, niti su bila uključena u pravo međunarodnih sporazuma koji se primjenjuju na činjenice, ali su već predstavljala neizdrživi napad na principe pravde što je vidljivo iz prakse relevantnog broja zemalja. Da bi se izbjegla pravna nesigurnost i ispoštovala druga strana principa zakonitosti, tj. princip konkretnosti (nullum crimen sine lege certa et stricta), potrebno je strogo pratiti praksu relevantne države: samo kada opća pravna načela odražavaju domaće i prakse prema međunarodnim sporazumima relevantnog broja država, mogu se priznati kao prakse koje izražavaju volju zajednice civiliziranih naroda da kriminalizira određeni oblik ponašanja Iz toga proizlazi da kriminaliziranje ponašanja na osnovu općih pravnih načela nije izuzetak od principa zabrane retroaktivne primjene kaznenog zakona u onoj mjeri u kojoj je ponašanje već odgovaralo, iz materijalne perspektive, kriminalnom ponašanju u vrijeme kada se dogodilo. Stoga,“nirnberško-tokijska klauzula” se ne primjenjuje kada je u materijalnom trenutku to ponašanje bilo  kažnjivo kao krivično djelo po domaćem zakonu, ali uz manju kaznu od one koja je kasnije prihvaćena u novom zakonu ili međunarodnom sporazumu.

Politički i pravosudni kontekst predmeta

Zakon o Sudu BiH, kojim se nametnulo osnivanje Suda BiH, je dana 12. novembra 2000. godine donio Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Sud BiH je efektivno ustanovio Parlament Bosne i Hercegovine dana 3. jula 2002. godine donošenjem Zakona o Sudu BiH. Novi Krivični zakon BiH je stupio na snagu 1. marta 2003. Pravilnik o pregledu predmeta ratnih zločina je objavljen 28. decembra 2004. Specijalno vijeće za ratne zločine pri Sudu BiH je počelo sa radom 9. marta 2005. U junu 2008. godine, Vijeće ministara BiH je usvojilo Strategiju za reformu sektora pravde u BiH 2008 – 2012. Ova strategija je rezultat zajedničkih napora ministarstava pravde na nivou države, entiteta i kantona, kao i Pravosudne komisije Brčko distrikta i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Dana 29. decembra 2008. godine, Vijeće ministara BiH je usvojilo Državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, koja je predstavljala dodatak strategiji tranzicione pravde.

Nakon pravosudnih reformi 2003. godine, definirale su se četiri nadležnosti: BiH, Distrikt Brčko, Federacija BiH i Republika Srpska. Pravosudna organizacija nije ustanovila mehanizam za rješavanje pitanja i harmonizaciju sudske prakse i različitih pravnih tumačenja. To je za posljedicu imalo da su Sud BiH i vrhovni sudovi oba entiteta donosili presude sa vrlo različitim zaključcima u pogledu ključnih pravnih pitanja, što je rezultiralo razlikama u sudskoj praksi i pravnom tumačenju. Zapravo, tokom 2008. godine, Ministarstvo pravde BiH je zaključilo da „Ova nepredvidivost utječe na način na koji se BiH doživljava na međunarodnoj pravnoj sceni i BiH se izlaže riziku kršenja konvencija”. Istu političku zabrinutost je izrazila Parlamentarna skupština Vijeća Evrope, na primjer u svojoj Rezoluciji 1626 (2008), o poštivanju obećanja i preuzetih obaveza od strane Bosne i Hercegovine: „još uvijek postoje nekonzistentnosti u primjeni krivičnog prava na različitim sudovima na državnom i entitetskom nivou u odnosu na ratne zločine, što dovodi do nejednakosti tretmana građana u svjetlu Evropske konvencije o ljudskim pravima”, i OSCE, u svom pregledu petogodišnjeg procesuiranja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, koji se poziva na „situaciju očigledne nejednakosti pred zakonom u predmetima ratnih zločina koji se procesuiraju pred različitim sudovima u BiH. U praksi, to znači da osobe osuđene za ratne zločine pred različitim sudovima mogu dobiti veoma različite kazne.”

Neujednačena sudska praksa je dodatno pogoršana premiještanjem predmeta iz njihove prirodne nadležnosti, kao što je i samo Vijeće ministara BiH priznalo pozivajući se na „nekonzistentnu praksu pregleda,  preuzimanja i prenošenja predmeta ratnih zločina između Suda i Tužilaštva i drugih sudova i tužilaštava i nepostojanje dogovorenih kriterija za ocjenu osjetljivosti i složenosti predmeta”. Zapravo, nakon usvajanja Orijentacionih kriterija Tužilaštva 2004. godine, takozvani „vrlo osjetljivi“ zločini su trebali biti zadržani pri Specijalnom odjelu za ratne zločine Tužilaštva BiH, a „osjetljivi“ zločini su trebali biti upućeni kantonalnim i okružnim tužilaštvima u mjestima gdje su se događaji i dogodili prema opisu činjeničnog stanja. Ove smjernice su bile veoma nejasne i, što je još gore, nisu primjenjivane konzistentno. Pojednostavljeno rečeno, ovakav metod „krivičnog gonjenja od slučaja do slučaja“ nije dobro funkcionirao jer je „samo produbio već postojeći haos o tome šta, ko i kako bi se trebalo uraditi.” Nedostatak tužilačke strategije za uspostavljanje prioriteta i odabir predmeta te nepostojanje materijalnog obrazloženja za odabir sudećeg suda od strane tužioca, kao i nepostojanje djelotvorne sudske revizije tog izbora, dovelo je do značajne nesigurnosti u pogledu prioriteta i izbora tužioca, pa su čak i neki političari postavili pitanje o objektivnosti tužilaštva u procesu odabira predmeta zbog činjenice da je 90% predmeta pred Vijećem za ratne zločine uključivalo optužene Srbe.

Organi vlasti su tek 2008. godine razradili pisanu državnu strategiju s ciljem razvijanja sistematskog pristupa predmetima i dodjele resursa u predmetima ratnih zločina. Da bi se predmeti birali i njihova složenost ocjenjivala na jedinstven i objektivan način, što bi olakšalo proces donošenja odluke u pogledu preuzimanja ili prenošenja predmeta, Sud BiH , Tužilaštvo BiH, uz učešće drugih sudskih i tužilačkih organa, sastavili su kriterije za ocjenu složenosti predmeta. Nakon toga, Član 449 Zakona o krivičnom postupku BiH – rješavanje predmeta primljenih u rad kod drugih sudova, odnosno tužilaštava – je izmijenjen zakonom (koji je objavljen u Službenom glasniku br. 93/09), koji je uveo sljedeće kriterije za prijenos i dodjelu predmeta: „težinu krivičnog djela, svojstva počinitelja i ostale okolnosti važne za ocjenu složenosti predmeta ”.

Ocjena činjenica ovog predmeta prema evropskom standardu

Činjenice ovoga predmeta se moraju ocijeniti u odnosu na informacije o političkom i pravosudnom sistemu i u svjetlu gore pomenutih principa. A zaključak je neizbježan. Oba aplikanta su bila predmet proizvoljne krivične presude koja im je donijela stroge retroaktivne kazne. Očigledni dokaz ove proizvoljnosti jeste da je aplikant Damjanović osuđen prema Zakonu iz 2003. godine na kaznu zatvora od 11 godina pred Sudom BiH za premlaćivanje, što predstavlja više nego duplo veću najnižu moguću kaznu koja je prihvatljiva prema Zakonu iz 1976. godine. Ovaj zaključak je još jači u slučaju aplikanta Maktoufa, koji je prema Zakonu iz 2003. godine osuđen na kaznu zatvora od pet godina, što predstavlja pet puta veću najnižu kaznu koja se mogla izreći prema Zakonu iz 1976. godine.

Aplikantu Maktoufu je izrečena najniža moguća kazna prema Zakonu iz 2003. godine za one koji pomažu u izvršenju ratnih zločina, dok je aplikantu Damjanoviću izrečena kazna koja je malo iznad minimuma koji je predviđen istim Zakonom za glavne počinitelje ratnih zločina, jer su sudovi pridali važnost olakotnim okolnostima prilikom izricanja kazne. Da su sudovi primijenili iste olakotne kriterije za izricanje kazne prema Zakonu iz 1976. godine, kao što su mogli, oni bi neophodno morali izreći aplikantima znatno manje kazne. Ovo poređenje in concreto između kazni koje su izrečene aplikantima i onih kakve su oni mogli očekivati prema Zakonu iz 1976. godine, jasno ukazuju na to da je Zakon iz 1976. bio lex mitior, a Zakon iz 2003. godine lex gravior. Djelujući na ovakav način, domaći sudovi ne samo da su prekršili Član 4 (2) Krivičnog zakona BiH iz 2003. godine, već također i Član 7 § 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Zaključak

Kako su domaći sudovi proizvoljno i retroaktivno primjenjivali lex gravior, ja nalazim da je došlo do kršenja Člana 7 § 1 ECHR. Pravno dejstvo utvrđivanja povrede Člana 7 jeste da se osuđujuće presude aplikantima moraju poništiti od strane nadležnog državnog suda. Član 7 propisuje pravo od kojeg nema odstupanja, što je jasno navedeno u Članu 15 Ukoliko osuđujuće presude aplikantima ostanu valjane, uprkos zaključku da predstavljaju kršenje Člana 7, to bi predstavljalo de facto odstupanje od Člana 7. Takvo odstupanje ne samo da bi obesnažilo nalaz Suda u ovoj presudi da je došlo do kršenja, već također i Član 15. Ukoliko tužena država i dalje bude željela krivično goniti počinitelje za navodna krivična djela koja su aplikanti počinili tokom rata u BiH, neophodno je održati ponovljeno suđenje. Kada je Anselm von Feuerbach skovao, u § 24 njegovog djela Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden peinlichen Rechts iz 1801, latinski termin nulla poena sine lege, on je također dodao da ovaj princip ne dozvoljava nikakva izuzeća: on mora biti na raspolaganju svim počiniteljima bez obzira da li su njihova krivična djela sitna ili brutalna.


___________________________________
Prevod presude preuzet sa https://hudoc.echr.coe.int/

 

 GRAND CHAMBER

 CASE OF MAKTOUF AND DAMJANOVIĆ v. BOSNIA AND HERZEGOVINA

 (Applications nos. 2312/08 and 34179/08)

 JUDGMENT

 STRASBOURG

 18 July 2013

This judgment is final but may be subject to editorial revision.

In the case of Maktouf and Damjanović v. Bosnia and Herzegovina,

The European Court of Human Rights, sitting as a Grand Chamber composed of:

Dean Spielmann, President,
Josep Casadevall,
Guido Raimondi,
Ineta Ziemele,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
David Thór Björgvinsson,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Nona Tsotsoria,
Zdravka Kalaydjieva,
Nebojša Vučinić,
Kristina Pardalos,
Angelika Nußberger,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Johannes Silvis, judges,
and Michael O’Boyle, Deputy Registrar,

Having deliberated in private on 12 December 2012 and 19 June 2013,

Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1. The case originated in two applications (nos. 2312/08 and 34179/08) against Bosnia and Herzegovina lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by an Iraqi citizen, Mr Abduladhim Maktouf, and a citizen of Bosnia and Herzegovina, Mr Goran Damjanović, (“the applicants”), on 17 December 2007 and 20 June 2008 respectively.

2. The applicants’ complaints related to criminal proceedings in which the Court of Bosnia and Herzegovina (“the State Court”) had convicted and sentenced them under provisions of the 2003 Criminal Code of Bosnia and Herzegovina for war crimes against civilians committed during the 1992-95 war. They complained that the failure of the State Court to apply the 1976 Criminal Code of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia (“the former SFRY”), which had been applicable at the time of the commission of the war crimes, had amounted to a violation of the rule of non-retroactivity of punishments, set forth in Article 7 of the Convention. They further relied on Article 14 taken in conjunction with Article 7 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 12. Mr Maktouf also relied on Article 6 § 1 of the Convention.

3. The applications were allocated to the Fourth Section of the Court (Rule 52 § 1 of the Rules of Court). On 31 August 2010 the President of that Section decided to give notice of the applications to the Government of Bosnia and Herzegovina (“the Government”). It was also decided to rule on the admissibility and merits of the applications at the same time (Article 29 § 1). On 10 July 2012 a Chamber of the Fourth Section, composed of the following judges: Lech Garlicki, David Thór Björgvinsson, Päivi Hirvelä, George Nicolaou, Zdravka Kalaydjieva, Nebojša Vučinić and Ljiljana Mijović, and also of Lawrence Early, Section Registrar, relinquished jurisdiction in favour of the Grand Chamber, none of the parties having objected to relinquishment (Article 30 of the Convention and Rule 72).

4. The composition of the Grand Chamber was determined according to the provisions of Article 26 §§ 4 and 5 of the Convention and Rule 24. Faris Vehabović, the judge elected in respect of Bosnia and Herzegovina, was unable to sit in the case (Rule 28). The Government accordingly appointed Angelika Nußberger, the judge elected in respect of Germany, to sit in his place (Article 26 § 4 of the Convention and Rule 29 § 1).

5. The Grand Chamber decided to join the applications (Rule 42 § 1).

6. The parties filed written observations on the admissibility and merits. In addition, third-party comments were received from the Office of the High Representative, which had been given leave to intervene in the written procedure (Article 36 § 2 of the Convention and Rule 44 §§ 3 and 4).

7. A hearing took place in public in the Human Rights Building, Strasbourg, on 12 December 2012 (Rule 54 § 3). There appeared before the Court:

(a) for the Government
MsZ. Ibrahimović,Deputy Agent,
MsS. Malešić,Assistant Agent,
MrH. Vučinić,
MsM. Kapetanović,Advisers;

(b) for the applicants
MrS. Kreho
MrA. Lejlić
MrA. Lozo
MrI. MehićCounsel,
MrA. Kreho,
MrH. Lozo
MsN. Kisić,Advisers.

 

The Court heard addresses by Ms Ibrahimović and Mr Lejlić.

THE FACTS

I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

A. Relevant background

8. Following its declaration of independence from the former SFRY in March 1992, a brutal war broke out in Bosnia and Herzegovina. More than 100,000 people were killed and more than 2,000,000 others were displaced as a result of “ethnic cleansing” or generalised violence. Numerous crimes were committed during the war, including those committed by the present applicants. The following local forces were the main parties to the conflict: the ARBH[1] (mostly made up of Bosniacs[2] and loyal to the central authorities in Sarajevo), the HVO[3] (mostly made up of Croats) and the VRS[4] (mostly made up of Serbs). The conflict ended in December 1995 when the General Framework Agreement for Peace (“the Dayton Agreement”) entered into force. In accordance with that Agreement, Bosnia and Herzegovina consists of two Entities: the Federation of Bosnia and Herzegovina and the Republika Srpska.

9. In response to atrocities then taking place in the territory of the former SFRY, the UN Security Council established the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (“the ICTY”) as an interim institution[5]. In 2002, in order to ensure that its mission was concluded successfully, in a timely way and in coordination with domestic legal systems in the former Yugoslavia, the ICTY began devising a completion strategy[6]. That strategy was endorsed by the UN Security Council[7] and the authorities of Bosnia and Herzegovina (they enacted the necessary statutory amendments and concluded agreements with the High Representative – an international administrator appointed under the Dayton Agreement). A vital component of the strategy was the setting up of war crimes chambers within the State Court consisting of international and national judges (see paragraphs 34-36 below).

B. The facts concerning Mr Maktouf

10. Mr Maktouf was born in 1959 and lives in Malaysia.

11. On 19 October 1993 he deliberately assisted a third party to abduct two civilians in order to exchange them for members of the ARBH forces who had been captured by the HVO forces. The civilians were freed several days later.

12. On 11 June 2004 the applicant was arrested.

13. On 1 July 2005 a Trial Chamber of the State Court found him guilty of aiding and abetting the taking of hostages as a war crime and sentenced him to five years’ imprisonment under Article 173 § 1 in conjunction with Article 31 of the 2003 Criminal Code.

14. On 24 November 2005 an Appeals Chamber of that court quashed the judgment of 1 July 2005 and scheduled a fresh hearing. On 4 April 2006 the Appeals Chamber, composed of two international judges (Judge Pietro Spera and Judge Finn Lynghjem) and one national judge (Judge Hilmo Vučinić), convicted the applicant of the same offence and imposed the same sentence under the 2003 Criminal Code. As regards the sentence, it held as follows (the translation has been provided by the State Court):

“Considering the degree of criminal responsibility of the accused and consequences of the criminal offence, as well as the fact that the accused was an accessory to the commission of the criminal offence, and considering the mitigating circumstances in favour of the accused, the Chamber applied the provisions on reduction of punishment and reduced the sentence to the maximum extent possible, applying the provision of Article 50 § 1 (a) of the [2003 Criminal Code], sentencing him to imprisonment for a term of five years, being of the opinion that the pronounced sentence can fully achieve the purpose of punishment and that the pronounced sentence will influence the accused not to commit other criminal offences in future.”

15. Following the applicant’s constitutional appeal, on 30 March 2007 the Constitutional Court examined the case under Articles 5, 6, 7 and 14 of the Convention and found no violation of the Convention. The decision was served on the applicant on 23 June 2007. The majority decision reads, in the relevant part, as follows:

“42. The Constitutional Court points out that section 65 of the [State Court Act 2000], the initial text of which was imposed in a Decision taken by the High Representative and subsequently endorsed by the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina, provides that during the transitional period, which may not exceed five years, the Panels of Section I for War Crimes and Section II for Organised Crime, Economic Crime and Corruption are to be composed of national and international judges. The Criminal and Appellate Divisions may be composed of several international judges. The international judges may not be citizens of Bosnia and Herzegovina or any other neighboring state. International judges are to act as panel judges in accordance with the relevant provisions of the Criminal Procedure Code of Bosnia and Herzegovina and in accordance with the provisions of the Law on the Protection of Witnesses and Vulnerable Witnesses of Bosnia and Herzegovina and may not be criminally prosecuted, arrested or detained, nor are they liable in civil proceedings for an opinion expressed or decision made in the scope of their official duties.

43. The High Representative ‘... in the exercise of the powers vested in the High Representative by Article V of Annex 10 (Agreement on Civilian Implementation of the Peace Settlement) to the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, ... under which the High Representative shall facilitate, as the High Representative deems necessary, the resolution of any difficulties arising in connection with civilian implementation..., noting that the communiqué of the Steering Board of the Peace Implementation Council issued at Sarajevo on 26 September 2003 stated that the Board took note of the UN Security Council Resolution 1503, which, inter alia, called on the International Community to support the work of the High Representative in setting up the war crimes chamber..., noting the Joint Recommendation for the Appointment of International Judges signed by the Registrar of the Registry ... and President of the High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina...,, [and] bearing in mind the relevant provisions of the [State Court Act 2000],’ on 24 February and 28 April 2005, took Decisions on the Appointment of International Judges Finn Lynghjem and Pietro Spera to Section I for War Crimes of the Criminal and Appellate Divisions of the [State Court].

44. Under the aforementioned Decisions on Appointment, international judges are to serve for a term of two years and are eligible for reappointment as prescribed by law. International judges may not discharge duties which are incompatible with their judicial service. All other requirements concerning the judicial duty referred to in the [State Court Act 2000] apply to these appointments to the greatest extent possible. The international Registrar of the Registry shall inform the High Representative of any event which may prevent the judge from discharging his/her duties. During the mandate, the judge is to comply with all standards relating to professional conduct as prescribed by the [State Court]. The appointed international judge is to discharge his/her duties in accordance with the laws of Bosnia and Herzegovina and take decisions on the basis of his/her knowledge [and] skills and in a conscientious, responsible and impartial manner, strengthening the rule of law and protecting individual human rights and freedoms as guaranteed by the Constitution of Bosnia and Herzegovina and the European Convention.

...

46. The competences of the Divisions of the [State Court] to which international judges are appointed include, beyond any doubt, certain matters derived from international law. The acknowledgment of the supranational nature of international criminal law, established through the case-law of the Nuremberg and Tokyo Military Tribunals, the Tribunal in The Hague and the Tribunal for Rwanda, also includes international criminal tribunals. This certainly includes the situation in which a certain number of international judges are appointed to national courts. The High Representative appointed international judges to the [State Court] in accordance with the powers vested in him according to the UN Security Council’s resolutions, adopted in accordance with Chapter VII of the UN Charter and the Recommendation of the Registry pursuant to the Agreement of 1 December 2004, which was also signed by the President of the High Judicial and Prosecutorial Council; it is particularly important that the High Judicial and Prosecutorial Council, an independent body competent to appoint national judges, was involved in the procedure preceding the appointment.

47. The Constitutional Court holds that the international judges who were members of the Panel which rendered the contested verdict were appointed in a manner and in accordance with a procedure which complied with the standards concerning a fair trial provided for in Article 6 of the European Convention. In addition, the [State Court Act 2000], the Agreement of 1 December 2004 and the decisions on [their] appointment created the prerequisites and mechanisms which secure the independence of [the] judges from interference or influence by the executive authority or international authorities. Judges appointed in this manner are obliged to respect and apply all the rules which generally apply in national criminal proceedings and which comply with international standards. Their term of office is defined and their activities are monitored during this period. The reasoning behind their appointment was the need to establish and strengthen national courts in the transitional period and to support the efforts of these courts in establishing responsibility for serious violations of human rights and ethnically motivated crimes. It is therefore aimed at securing the independence and impartiality of the judiciary and administering justice. Even the fact that the manner of appointment was changed by the subsequent Agreement of 26 September 2006, so that the High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina has become responsible for the appointment of international judges, does not in itself automatically imply that their original appointments, in the manner provided for at the time of the contested verdicts, were contrary to the principles of independence of the court in terms of Article 6 § 1 of the European Convention. The Constitutional Court holds that the appellant failed to submit convincing arguments and evidence in support of the allegations relating to a lack of independence on the part of the international judges. As to the appellant’s allegations concerning the lack of independence of the national judge, on the ground that he is a person with ‘insufficient experience’, the Constitutional Court finds that these allegations are prima facie ill-founded and do not require any extensive examination. Taking all of the above into account, the Constitutional Court concludes that the appellant’s allegations concerning the lack of independence and related violation of the standards relating to the right to a fair trial under Article II(3)(e) of the Constitution of Bosnia and Herzegovina and Article 6 of the European Convention are unfounded.

...

60. One of the appellant’s key arguments refers to the relationship between the criminal proceedings in issue and Article 7 of the European Convention, namely the fact that, as the appellant stated, he was sentenced under the [2003 Criminal Code] rather than under the [1976 Criminal Code], valid at the time of the offence, which provided for a more lenient sanction.

...

65. In this particular case, the appellant acknowledges that, under the regulations applicable at the material time, the offence for which he was convicted constituted a criminal offence when it was committed. However, he expressly refers to the application of the substantive law in his case and examines primarily the concept of a ‘more lenient punishment’, i.e. ‘more lenient law’. He considers that the [1976 Criminal Code], in force when the criminal offence for which he was convicted was committed, and in respect of which, inter alia, the death penalty was prescribed for the severest forms, was a more lenient law than the [2003 Criminal Code], which prescribes a punishment of long-term imprisonment for the severest forms of the criminal offence in question.

...

69. In this context, the Constitutional Court finds that it is simply not possible to ‘eliminate’ the more severe sanction applicable under both the earlier and later laws, and apply only the other, more lenient, sanctions, with the effect that the most serious crimes would in practice be inadequately punished. However, the Constitutional Court will not provide detailed reasons or analysis of these regulations, but will focus on the exemptions to the obligations arising under Article 7 § 1 of the European Convention, which are regulated, as is generally accepted, by Article 7 § 2.

70. In such a situation, the Constitutional Court notes that Article 7 § 2 of the European Convention refers to ‘the general principles of law recognized by civilised nations’, and Article III (3) (b) of the Constitution of Bosnia and Herzegovina establishes that ‘the general principles of international law shall be an integral part of the law of Bosnia and Herzegovina and the Entities.’ It follows that these principles constitute an integral part of the legal system in Bosnia and Herzegovina, even without the special ratification of Conventions and other documents regulating their application, and thus also include the 1993 Statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the former SFRY.

71. Further, the Constitutional Court draws attention to the fact that the Constitution of Bosnia and Herzegovina is part of an international agreement and, while this fact does not diminish the Constitution’s importance, it clearly indicates the position of international law within the legal system of Bosnia and Herzegovina, so that a number of international conventions, such as the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948) and Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (1949) and the Additional Protocols I-II (1977), have a status equal to that of constitutional principles and are directly applied in Bosnia and Herzegovina. It should be mentioned that the former SFRY was signatory to the said Conventions, and that Bosnia and Herzegovina, as an internationally recognised subject which declared its independence on 6 March 1992, accepted all of the Conventions ratified by the former SFRY and, thereby, the aforementioned Conventions, which were subsequently included in Annex 4, that is, the Constitution of Bosnia and Herzegovina.

72. The wording of Article 7 § 1 of the European Convention is limited to those cases in which an accused person is found guilty and convicted of a criminal offence. However, Article 7 § 1 of the European Convention neither prohibits the retrospective application of laws nor includes the non bis in idem principle. Further, Article 7 § 1 of the European Convention could not be applied to cases such as those referred to in the United Kingdom’s War Damages Act 1965, which amended with retrospective effect the common-law rule granting compensation for private property in certain wartime circumstances.

73. The Constitutional Court notes that Article 7 § 1 of the European Convention concerns criminal offences ‘under national or international law’. The Constitutional Court also notes, in particular, the interpretation of Article 7 provided in a number of texts dealing with this issue, which are based on the European Court’s position that a conviction resulting from a retrospective application of national law does not constitute a violation of Article 7 of the European Convention where such a conviction is based on an act which was a crime under ‘international law’ when committed. This position is particularly relevant in respect of the present case, and of similar cases, given that the main point of the appeal refers to the application of primarily international law, that is, the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948) and the Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (1949) and the Additional Protocols I‑II (1977), rather than to the application of one or another text of criminal law, irrespective of their content or stipulated sanctions.

74. In addition, with regard to the retrospective application of criminal legislation, the Constitutional Court stresses that Article 7 of the European Convention was formulated immediately after World War II with the particular intention of encompassing the general principles of law recognised by civilised nations, where the notion of ‘civilised nations’ was adopted from Article 38 of the Statute of the International Court of Justice (ICJ), the case-law of which is generally recognized as the third formal source of international law. In other words, the Statute of the International Court of Justice is applicable in respect of member states of the ICJ, and the rules established by it are regarded as a source of law, which concern even municipal authorities. Both the Statute of the International Court of Justice and Article 7 of the European Convention exceed the framework of national law, and refer to ‘nations’ in general. Accordingly, the Constitutional Court holds that the standards for their application should be looked for in this context, and not merely within a national framework.

75. The Constitutional Court further notes that the travaux préparatoires refer to the wording in paragraph 2 of Article 7 of the European Convention, which is calculated to ‘make it clear that Article 7 does not have any effect on the laws which were adopted in certain circumstances after World War II and intended for punishment of war crimes, treason and collaboration with the enemy, and it is not aimed at either moral or legal disapproval of such laws’ (see X v. Belgium, no. 268/57, Yearbook 1 (1957); ... compare De Becker v. Belgium no. 214/56), Yearbook 2 (1958)). In fact, the wording of Article 7 of the European Convention is not restrictive and must be construed dynamically so to encompass other acts which imply immoral behaviour that is generally recognized as criminal under national laws. In view of the above, the United Kingdom’s War Crimes Act 1991 confers retrospective jurisdiction on the UK courts in respect of certain grave violations of the law, such as murder, manslaughter or culpable homicide, committed in German-held territory during the Second World War

76. In the Constitutional Court’s opinion, all of the above confirms that war crimes are ‘crimes according to international law’, given the universal jurisdiction to conduct proceedings, so that convictions for such offences would not be inconsistent with Article 7 § 1 of the European Convention under a law which subsequently defined and determined certain acts as criminal and stipulated criminal sanctions, where such acts did not constitute criminal offences under the law that was applicable at the time the criminal offence was committed. On 4 May 2000 the European Court of Human Rights issued a decision in the case ofNaletilić v. the Republic of Croatia (no. 51891/99). It follows from that decision that the applicant was charged by the Prosecutor’s Office of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia with war crimes committed in the territory of Bosnia and Herzegovina, and that he submitted complaints that were identical to those of the appellant in the present case, i.e. he called for the application of ‘more lenient law’. He argued that the Criminal Code of the Republic of Croatia stipulated a more lenient criminal sanction than the Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, and called for application of Article 7 of the European Convention. In its decision, the European Court of Human Rights considered the application of Article 7 and emphasised the following: ‘As to the applicant’s contention that he might receive a heavier punishment by the ICTY than he might have received by domestic courts if the latter exercised their jurisdiction to finalise the proceedings against him, the Court notes that, even assuming Article 7 of the Convention to apply to the present case, the specific provision that could be applicable to it would be paragraph 2 rather than paragraph 1 of Article 7 of the Convention. This means that the second sentence of Article 7 paragraph 1 of the Convention invoked by the applicant could not apply. It follows that the application is manifestly ill-founded ... and, therefore, must be rejected ...’

77. Finally, the Constitutional Court points out that the Nuremberg and Tokyo War Crimes Trials were conducted in 1945 and 1946, after World War II, in respect of crimes that were only subsequently, i.e. by the Geneva Convention, defined as acts amounting to war crimes, crimes against humanity, crimes of genocide, etc. Aggressive war was defined as an ‘international crime’, as confirmed by the International Law Commission in its Yearbook of 1957, Vol. II. Related discussions on the principle of nullum crimen nulla poena sine lege were also held at that time. This is also valid in respect of the 1993 Statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the former SFRY.

78. It is quite clear that the concept of individual criminal responsibility for acts committed contrary to the Geneva Convention or appropriate national laws is very closely related to that of human rights protection, since human-rights and related conventions concern the right to life, the right to physical and emotional integrity, prohibition of slavery and torture, prohibition of discrimination, etc. In the Constitutional Court’s opinion, it seems that an absence of protection for victims, i.e. inadequate sanctions for perpetrators of crime, is not compatible with the principle of fairness and the rule of law as embodied in Article 7 of the European Convention, paragraph 2 of which allows this exemption from the rule set out in paragraph 1 of the same Article.

79. In view of the above, and having regard to the application of Article 4a of the [2003 Criminal Code] in conjunction with Article 7 § 1 of the European Convention, the Constitutional Court concludes that, in the present case, the application of the [2003 Criminal Code] in the proceedings conducted before the [State Court] does not constitute a violation of Article 7 § 1 of the European Convention.”

16. The relevant part of the dissenting opinion of Judge Mato Tadić, attached to that decision, reads as follows:

“Pursuant to Article 41 § 2 of the Rules of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina (Official Gazette of Bosnia and Herzegovina No. 60/50), I hereby give my separate dissenting opinion, in which I dissent from the opinion of the majority of the Judges of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina in the aforesaid decision, for the following reasons:

...

It is my opinion that the more lenient law should be applied before the domestic courts, i.e. the law which was in force when the criminal offence was committed. It is not easy to give an answer as to which law is more lenient, and this legal issue is much more complex than it appears. Taking into account around ten criteria that have been developed through theory and practice, one may conclude that in the instant case the prescribed penalty is a key factor which is relevant to the question of which law is the more lenient. Given that the same criminal offence existed (Article 142 of the [1976 Criminal Code]) under the criminal legislation of the former Yugoslavia, which Bosnia and Herzegovina inherited by its 1992 Decree, and which provided for a penalty of five years’ imprisonment or the death penalty, while the new criminal legislation applied in the instant case (Article 173 of the [2003 Criminal Code]) provides for a penalty of ten years’ imprisonment or long-term imprisonment, the basic question is which law is more lenient. At first sight, the [2003 Criminal Code] is more lenient, since it does not provide for the death penalty. However, taking into account that subsequent to the entry into force of the Washington Agreement and the Constitution of the Federation of Bosnia and Herzegovina in 1994, the death penalty was abolished, as was merely confirmed by the Constitution of Bosnia and Herzegovina from 1995, and taking into account the positions of the ordinary courts in Bosnia and Herzegovina, the Entities and the Brčko District (Supreme Court of the Federation of Bosnia and Herzegovina, Supreme Court of the Republika Srpska and Appellate Court of the Brčko District) that the death penalty was not to be pronounced (this position was also taken by the Human Rights Chamber in the case of Damjanović and Herak v. Federation of Bosnia and Herzegovina), it appears that the 1992 law is more lenient. According to the above-mentioned court positions and the law, the maximum term of imprisonment that can be pronounced for this criminal offence is 20 years.

Reference to Article 7 § 2 of the European Convention is irrelevant in the instant case. Article 7 § 2 of the European Convention has the primary task of providing a basis for criminal prosecution for violations of the Geneva Conventions before the international bodies established to deal with such cases, for example the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda, and to provide a legal basis for cases pending before domestic courts where the domestic legislation failed to prescribe the actions in question as criminal offences. In other words, this is the case where the legislature failed to include all of the elements characterising the said offences as referred to in the Geneva Conventions. This case does not raise that issue. The criminal offence in question existed in the domestic legislation, both when the offence was committed and at the time of trial, and therefore all of the mechanisms of criminal law and safeguarded constitutional rights should be consistently applied, including the rights guaranteed under the European Convention. The Naletelić case is irrelevant here, because it concerned an international prosecutor who accused [the applicant] before an international tribunal which had been established on a special basis and is vested with the powers defined by the Resolution of the United Nations and its Statute; it does not apply national legislation, but rather its own procedures and sanctions/penalties. If it were otherwise, a very small number of accused persons would respond to summons for proceedings before that court. Thus, I am of the opinion that the position of the European Court of Human Rights in theNaletelić case was absolutely correct, but that this position cannot be applied in the instant case.

I consider that extensive reference to an international court is absolutely unnecessary, such as reference to its jurisdiction, etc., since the issue here is simply the domestic court conducting a trial in compliance with national legislation, and does not involve a case which was transferred to an international tribunal.

For the most part, the Naletelić decision deals with history (Nuremberg, Tokyo) and, generally, an international aspect which is completely unnecessary in the instant case, because our national legislation, as pointed out above, incorporated this criminal offence and, when the offence was committed, the sanction was already prescribed, unlike the Nuremberg case. Moreover, the appellant is not challenging the aforesaid. It is in fact the appellant himself who pointed out that the national legislation had the incriminated acts coded as a criminal offence and sanctioned, and the appellant is only asking that it be applied. He also stated that, on account of the failure to apply Article 142 of the inherited [1976 Criminal Code] instead of the [2003 Criminal Code], there had been a violation of the Constitution and of Article 7 § 1 of the European Convention.

Wishing to keep this explanation brief, I will recollect the opinion of Mr Antonio Cassese, the esteemed professor of Florence State University, who was appointed President of the International Criminal Tribunal in The Hague. In a 2003 document entitled ‘Opinion on the Possibility of Retroactive Application of Some Provisions of the New Criminal Code of Bosnia and Herzegovina’, Professor Cassese concluded as follows: ‘Finally, let us deal with the issue whether the [State Court] should apply the more lenient sanction in the event of a crime for which the new criminal code prescribes a graver penalty than that envisaged by the former law. The reply to this question can only be affirmative. This conclusion rests on two legal bases: first, there is a general principle of international law according to which, if a single crime is envisaged in two successive provisions with one imposing a less strict penalty, that penalty should be determined according to the favor libertatis principle; secondly, this principle is explicitly mentioned in Article 7 § 1 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, wherein it is stated that no heavier penalty shall be imposed than the one that was applicable at the time the criminal offence was committed. Accordingly, the [State Court] should always apply the more lenient penalty whenever there is a difference in length of penalty when the former is compared with the new criminal provision. It is clear that retroactive application of criminal code is related to the penalty only and not to other elements of this Article.’

...

For the aforesaid reasons, I could not agree fully with the opinion of the majority which is presented in this decision.”

17. On 12 June 2009 the applicant completed his sentence and left the country soon afterwards.

C. The facts concerning Mr Damjanović

18. Mr Damjanović was born in 1966. He is still serving his sentence in Foča Prison.

19. On 2 June 1992, in the course of the war in Bosnia and Herzegovina, he played a prominent part in the beating of captured Bosniacs in Sarajevo, in an incident which lasted for one to three hours and was performed using rifles, batons, bottles, kicks and punches. The victims were afterwards taken to an internment camp.

20. On 17 October 2005 a Pre-Trial Chamber of the State Court decided to take over this case from the Sarajevo Cantonal Court, where it had been pending for years, in consideration of its sensitivity (the case concerned torture of a large number of victims) and the better facilities available for witness protection at the State Court (a higher risk of witness intimidation at the Entity level). It relied on the criteria set out in paragraph 40 below and Article 449 of the 2003 Code of Criminal Procedure.

21. On 26 April 2006 the applicant was arrested.

22. On 18 June 2007 a Trial Chamber of the State Court convicted him of torture as a war crime and sentenced him to eleven years’ imprisonment for that crime under Article 173 § 1 of the 2003 Criminal Code. An Appeals Chamber of the same court upheld that judgment on 19 November 2007. The second-instance judgment was served on the applicant on 21 December 2007.

23. On 20 February 2008 the applicant lodged a constitutional appeal. It was dismissed as out of time on 15 April 2009.

II. RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE AND RELEVANT INTERNATIONAL MATERIALS

A. Applicable substantive law in war crimes cases

1. General principles

24. In accordance with its emergency powers[8], on 24 January 2003 the Office of the High Representative imposed the 2003 Criminal Code. The Code entered into force on 1 March 2003. It was subsequently endorsed by the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina[9]. Article 3 thereof provides that no punishment or other criminal sanction may be imposed on any person for an act which, at the time when it was committed, did not constitute a criminal offence under national or international law and for which a punishment was not prescribed by law. Furthermore, in accordance with Article 4 of that Code, the law that was in effect at the time when a criminal offence was committed applies to the offender; however, if the law has been amended after the commission of the offence, the law that is more lenient to the offender must be applied. In January 2005, Article 4a was added to the 2003 Criminal Code. Like Article 7 § 2 of the Convention, it stipulates that the provisions of Articles 3 and 4 of the Criminal Code must not prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of international law.

25. In line with those principles, the domestic courts have, in cases concerning war crimes, been applying either the 1976 Criminal Code[10] or, if it was considered to be more lenient to an offender, the 2003 Criminal Code. Since the intermediate Entities’ Codes (the 1998 Criminal Code of the Federation of Bosnia and Herzegovina[11] and the 2000 Criminal Code of the Republika Srpska[12]) have rarely, if ever, been applied in such cases, they are irrelevant to the present applicants.

2. The 1976 Criminal Code

26. During the war in Bosnia and Herzegovina, the 1976 Criminal Code was in force throughout the country. It remained in force in the Federation of Bosnia and Herzegovina until 1998 and in the Republika Srpska until 2000 (when it was repealed and replaced by the Entities’ Codes mentioned in paragraph 25 above). Under that Code, war crimes were punishable by imprisonment for a term of 5-15 years or, for the most serious cases, the death penalty; a 20-year prison term could also be imposed instead of the death penalty (see Articles 37, 38 and 142 thereof). Aiders and abettors of war crimes (such as Mr Maktouf) were to be punished as if they themselves had committed war crimes, but their punishment could also be reduced to one year’s imprisonment (Articles 24, 42 and 43 of that Code). The relevant Articles read as follows:

Article 24 § 1

“Anybody who intentionally aids another in the commission of a criminal act shall be punished as if he himself had committed it, but the sentence may also be reduced.”

Article 37 § 2

“The death penalty may be imposed only for the most serious criminal acts when so provided by statute.”

Article 38 §§ 1 and 2

“The sentence of imprisonment may not be shorter than 15 days or longer than 15 years.

The court may impose a sentence of imprisonment for a term of 20 years in respect of criminal acts eligible for the death penalty.”

Article 42

“The court may impose a sentence below the limit prescribed by statute, or impose a milder type of sentence:

(a) when it is provided by statute that the sentence may be reduced [as in Article 24 § 1 of this Code];

(b) when it finds that such extenuating circumstances exist which indicate that the aims of punishment can be attained by a lesser sentence.”

Article 43 § 1

“Where conditions exist for the reduction of sentence referred to in Article 42 of this Code, the court shall reduce the sentence within the following limits:

(a) if a period of three or more years’ imprisonment is prescribed as the minimum sentence for a criminal act, this may be reduced to one year’s imprisonment;

...”

Article 142 § 1

“Whoever in violation of the rules of international law effective at the time of war, armed conflict or occupation, orders or perpetrates ... torture, ... taking of hostages, ... shall be punished by imprisonment for a minimum term of five years or by the death penalty.”

27. The death penalty could no longer be imposed after the entry into force of the Dayton Agreement on 14 December 1995. In particular, pursuant to Annexes 4 and 6 thereto, Bosnia and Herzegovina and its Entities must secure to all persons within their jurisdiction the rights and freedoms provided in the Convention and its Protocols (including Protocol No. 6 on the Abolition of the Death Penalty) and in the other human rights agreements listed therein (including the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights on the death penalty). The domestic authorities have always taken those provisions to mean that no one may be condemned to the death penalty or executed in peacetime, even in respect of criminal offences committed during the 1992‑95 war[13].

3. The 2003 Criminal Code

28. Under the 2003 Criminal Code, war crimes attract imprisonment for a term of 10-20 years or, in most serious cases, long-term imprisonment for a term of 20-45 years (Articles 42 and 173 thereof). Aiders and abettors of war crimes (such as Mr Maktouf) are to be punished as if they themselves committed war crimes, but their punishment could also be reduced to five years’ imprisonment (see Articles 31, 49 and 50 of that Code). The relevant Articles read as follows:

Article 31 § 1

“Anybody who intentionally aids another in the commission of a criminal act shall be punished as if he himself had committed it, but the sentence may also be reduced.”

Article 42 §§ 1 and 2

“The sentence of imprisonment may not be shorter than 30 days or longer than 20 years.

For the most serious criminal acts perpetrated with intent, imprisonment for a term of 20 to 45 years may exceptionally be prescribed (long-term imprisonment).”

Article 49

“The court may set the sentence below the limit prescribed by statute, or impose a milder type of sentence:

(a) when it is provided by statute that the sentence may be reduced [as in Article 31 § 1 of this Code];

(b) when it finds that such extenuating circumstances exist which indicate that the aims of punishment can be attained by a lesser sentence.”

Article 50 § 1

“Where conditions exist for the reduction of sentence referred to in Article 49 of this Code, the court shall reduce the sentence within the following limits:

(a) if a period of ten or more years’ imprisonment is prescribed as the minimum sentence for a criminal act, it may be reduced to five years’ imprisonment;

...”

Article 173 § 1

“Whoever in violation of the rules of international law effective at the time of war, armed conflict or occupation, orders or perpetrates ... torture, ... taking of hostages, ... shall be punished by imprisonment for a minimum term of ten years’ or long-term imprisonment.”

4. Sentencing practices

29. The Entity courts and the State Court have interpreted the principles outlined in paragraph 24 above differently in war crimes cases. With a few exceptions[14], the Entity courts generally apply the 1976 Code. In contrast, the State Court initially held that the 2003 Code was always more lenient and applied it in all cases. In March 2009, however, the State Court began applying a new approach, which was to establish on a case-by-case basis which of the Codes was more lenient to the offender[15]. It has since applied the 1976 Code to less serious instances of war crimes[16]. At the same time, it has continued to apply the 2003 Code to more serious instances of war crimes, which were punishable by the death penalty under the 1976 Code[17], and whenever it held that the 2003 Code was more lenient to the offender for any reason[18]. It should be noted that the new approach concerns only the appeals chambers of the State Court; the trial chambers have continued to apply the 2003 Code in all war crimes cases. According to figures provided by the Government (see paragraph 63 below), appeals chambers rendered 21 decisions in war crimes cases between March 2009, when the new approach was first applied, and November 2012. They applied the 1976 Code in five of them and the 2003 Code in 16 of them. However, the application of the 1976 Code by an appeals chamber did not always lead to a reduction of penalty (in two cases[19], the appeals chamber imposed the same penalty under the 1976 Code as the trial chamber had done under the 2003 Code; in one case[20], the penalty imposed by the appeals chamber under the 1976 Code was even heavier than that imposed by the trial chamber under the 2003 Code).

5. Observations by other international human rights agencies

30. It would appear that the application of different Criminal Codes in war crimes cases, as described in the previous paragraph, has led to diverse sentencing practices. According to a report published by the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) in 2008 (“Moving towards a Harmonised Application of the Law Applicable in War Crimes Cases before Courts in Bosnia and Herzegovina”), the Entity courts generally imposed lighter sentences than the State Court. The relevant part of that report reads as follows:

“Usage of different criminal codes also leads to marked discrepancies between the sentences delivered in state and entity courts for war crimes. This stems from the wide variances in the sentences enforceable under these codes. For instance, an entity court has sentenced a defendant convicted of cruel treatment of prisoners to a term of one year and eight months’ imprisonment even as the State Court has sentenced another defendant charged with a comparable act to imprisonment for a period of ten-and-a-half years. On average, sentences delivered by the [State Court] in war crimes cases have been almost double the length of those delivered by entity courts.”

31. In a 2011 report (“Delivering Justice in Bosnia and Herzegovina”), the OSCE held that the application of different Criminal Codes at the State- and Entity-levels could be problematic in certain types of war crimes cases. The relevant part of that report reads as follows:

“Certainly, it is acceptable that the issue of which criminal code should be applied to war crime cases is assessed on a case-by-case basis. In many cases before entity courts, the application of the [1976] Code does not represent a serious problem in practice. In general, the cases in which the application of different codes undermines the principle of equality before the law are those in which the court, by applying the [2003] Code, could sentence the accused to a sentence higher than the 15 or 20 years maximum sentence prescribed under the [1976] Code. In these cases, the application of the [1976] Code arguably does not allow the court to deliver a sentence which is proportional to the gravity of the crimes. Nor are the sentences in those cases harmonized with practice at the state level. Another category of cases in which the application of the [1976] Code is problematic are those in which the accused’s conduct is arguably best captured under the concept of crimes against humanity or under the theory of command responsibility, which are expressly prescribed only under the [2003] Code.”

32. The UN Human Rights Committee, in its “concluding observations” on Bosnia and Herzegovina in 2012 (CCPR/C/BIH/CO/1), expressed similar concerns (at § 7):

“While appreciating efforts to deal with war crime cases such as the implementation of the National War Crimes Processing Strategy, the Committee remains concerned at the slow pace of prosecutions, particularly those relating to sexual violence, as well as lack of support to victims of such crimes. The Committee is also concerned at the lack of efforts to harmonise jurisprudence on war crimes among entities, and that entity-level courts use the archaic criminal code of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY) that does not, inter alia, define crimes against humanity, command responsibility, sexual slavery and forced pregnancy. The Committee is concerned that this might affect consistency in sentencing among entities (arts. 2 and 14). The State party should expedite the prosecution of war crime cases. The State party should also continue to provide adequate psychological support to victims of sexual violence, particularly during the conduct of trials. Furthermore, the State party should ensure that the judiciary in all entities strongly pursues efforts aimed at harmonising jurisprudence on war crimes and that charges for war crimes are not brought under the archaic criminal code of the former SFRY, which does not recognise certain offences as crimes against humanity.”

33. In its Opinion on Legal Certainty and the Independence of Judiciary in Bosnia and Herzegovina (no. 648/2011), issued on 18 June 2012, the Venice Commission noted that the existence of several legal orders and the fragmentation of the judiciary made it difficult for Bosnia and Herzegovina to fulfil the requirements of, inter alia, consistency in its legislation and case-law.

B. State Court

34. In accordance with its emergency powers, on 12 November 2000 the Office of the High Representative imposed the State Court Act 2000[21] establishing the State Court. The Act entered into force on 8 December 2000. It was subsequently endorsed by the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina.

35. As part of the ICTY’s completion strategy mentioned in paragraph 9 above, war crimes chambers were established within the State Court in early 2005. During a transitional phase which ended on 31 December 2012, some international judges were included in the composition of those chambers. Initially, they were appointed by the Office of the High Representative in accordance with its 2004 agreement with the authorities of Bosnia and Herzegovina[22]. The mandate of those judges was two years and was renewable. A typical decision appointing an international judge read, in the relevant part, as follows:

“...

Noting the joint recommendation for the appointment of an International Judge of 22 April 2005 signed by the Registrar of the Registry for Section I for War Crimes and Section II for Organized Crime, Economic Crime and Corruption of the Criminal and Appellate Divisions of the [State Court] and [Special Departments of the Prosecutor’s Office of Bosnia and Herzegovina], President of the [State Court] and President of the High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina;

The High Representative hereby issues the following decision on appointment of an International Judge to Section I for War Crimes of the Criminal and Appellate Divisions of the [State Court]

1. As provided by section 65 § 4, as amended, of the [State Court Act 2000] the following person is hereby appointed as International Judge of Section I for War Crimes of the Criminal and Appellate Divisions of the [State Court]:

Pietro Spera

2. The initial term of appointment ... shall be for two years, subject to reappointment pursuant to the [State Court Act 2000]. The [appointee] is required to reside in Bosnia in Herzegovina during the term of his appointment and cannot perform any other function that is incompatible with the judicial service or that can impede his performance of the judicial function on a full time basis. To the extent applicable, all other requirements for judicial service as set forth in the [State Court Act 2000] shall apply...

3. The International Registrar of the Registry for Section I for War Crimes and Section II for Organized Crime, Economic Crime and Corruption of the Criminal and Appellate Divisions of the [State Court] and [Special Departments of the Prosecutor’s Office] shall notify the High Representative of any occurrence, including the ones as referred to in paragraph 2 [above], that may cause the inability of the [appointee] to perform his mandate. In the event of resignation by or inability of the [appointee] to complete his mandate, the High Representative will appoint a successor to complete the above-mentioned term of office.

4. During the term of appointment, the appointee shall complete all training programs as directed by the President of the [State Court] and adhere to all professional conduct standards as established by the [State Court].

5. The [appointee] shall perform the duty of judge in accordance with the Constitution and laws of Bosnia and Herzegovina, take decisions upon his best knowledge, conscientiously, responsibly and impartially to uphold the rule of law, and shall protect the freedoms and rights of individuals granted by the Constitution and the European Convention on Human Rights. Before taking up his official function, which occurs not later then 6 May 2005, the International Judge shall take a solemn declaration before the President of the High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina to that effect.

6. This Decision shall enter into force forthwith and shall be published without delay in the Official Gazette of Bosnia and Herzegovina.”

36. In September 2006 the Office of the High Representative and Bosnia and Herzegovina revised the procedure for the appointment of international judges to the State Court[23]: international judges were thereafter appointed by a specialised professional body, the High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina, also for a renewable period of two years.

C. Jurisdiction over war crimes cases

37. Domestic war crimes cases can be divided into two categories.

38. Old cases (reported before 1 March 2003) remain with Entity courts if an indictment entered into force before 1 March 2003. If an indictment did not enter into force before 1 March 2003, they remain with Entity courts unless the State Court decides to take over any such case in accordance with the criteria set out in paragraph 40 below (see Article 449 of the 2003 Code of Criminal Procedure[24]).

39. New cases (reported after 1 March 2003) fall under the jurisdiction of the State Court, but the State Court may transfer any such case to the competent Entity court in accordance with the criteria set out in paragraph 40 below (see Article 27 of the 2003 Code of Criminal Procedure).

40. In accordance with the Book of Rules on the Review of War Crimes Cases of 28 December 2004[25] the following types of cases were, as a rule, to be heard before the State Court: (a) cases concerning genocide, extermination, multiple murders, rape and other serious sexual assaults as part of a system (such as in camps), enslavement, torture, persecution on a widespread and systematic scale, mass forced detention in camps; (b) cases against past or present military commanders, past or present political leaders, past or present members of the judiciary, past or present police chiefs, camp commanders, persons with a past or present notorious reputation, multiple rapists; (c) cases with insider or suspect witnesses; (d) if there was a risk of witness intimidation; and (e) cases involving perpetrators in an area which is sympathetic to them or where the authorities have a vested interest in preventing public scrutiny of the crimes. All other war crimes cases were, as a rule, to be heard before the Entity courts. In December 2008 the authorities adopted the National War Crimes Strategy, providing, among other things, a new set of criteria. They are, however, almost identical to those outlined above.

D. Reopening of a criminal trial

41. Article 327 of the 2003 Code of Criminal Procedure provides that a criminal trial may be reopened in favour of the offender where the European Court of Human Rights has found that human rights were violated during the trial and that the verdict was based on these violations. An application for the reopening of a criminal trial is not subject to deadlines. It may even be lodged after the sentence has been served (Article 329 § 2 of this Code).

Pursuant to Article 333 § 4 of this Code, in any new trial the verdict may not be modified to the detriment of the accused (prohibition of reformatio in peius).

E. International humanitarian law

42. Pursuant to the 1949 Geneva Conventions (see, for example, Article 146 of the Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War), the High Contracting Parties must enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for persons committing, or ordering to be committed, any of the grave breaches of those Conventions. At the same time, the accused persons must in all circumstances benefit from safeguards of proper trial and defence that are not less favourable than those provided by the Convention relative to the Treatment of Prisoners of War.

43. Pursuant to Article 99 of the Convention relative to the Treatment of Prisoners of War no prisoner of war may be tried or sentenced for an act which is not forbidden, at the time the said act was committed, by the law of the Detaining Power or by international law. The rule of non-retroactivity of crimes and punishments also appears in the Additional Protocols I and II of 1977 in almost identical terms. Article 75 § 4 (c) of the Additional Protocol I reads as follows:

“No one shall be accused or convicted of a criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence under the national or international law to which he was subject at the time when it was committed; nor shall a heavier penalty be imposed than that which was applicable at the time when the criminal offence was committed; if, after the commission of the offence, provision is made by law for the imposition of a lighter penalty, the offender shall benefit thereby”

THE LAW

I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION

44. The first applicant, Mr Maktouf, complained that he had not been afforded a fair hearing by an independent tribunal, in violation of Article 6 § 1 of the Convention. He submitted that the adjudicating tribunal had not been independent within the meaning of that provision, notably because two of its members had been appointed by the Office of the High Representative for a renewable period of two years. Article 6 § 1, in the relevant part, reads:

“In the determination of ... any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair ... hearing ... by an independent and impartial tribunal established by law.”

A. The parties’ submissions

1. The Government

45. The Government maintained that Bosnia and Herzegovina could not be held responsible for the conduct of the High Representative (they relied on Berić and Others v. Bosnia and Herzegovina (dec.), nos. 36357/04 et al., ECHR 2007‑XII). They therefore invited the Court to declare this complaint inadmissible as being incompatible ratione personae. Even if the Court had jurisdiction ratione personae to deal with this complaint, the Government submitted that it was manifestly ill-founded. The Convention did not require that judges be appointed for their lifetime, as illustrated by Sramek v. Austria, 22 October 1984, Series A no. 84, in which the Court regarded appointment for a renewable period of three years as sufficient. Moreover, the international members of the State Court had been appointed as judges in their countries of origin by independent bodies and had been seconded to the State Court as a means of international assistance to war-torn Bosnia and Herzegovina.

2. The applicant

46. The applicant responded that Bosnia and Herzegovina had a duty to organise its legal system in such a way as to ensure the independence of the judiciary. He submitted that the short duration of the international judges’ mandate (two years) with the possibility of reappointment cast serious doubt on their ability to make decisions independently. He added, without relying on any particular authority, that according to accepted criteria, mandates of less than six years were not satisfactory as a guarantee of judges’ independence. Further, the international judges of the State Court were appointed, at the relevant time, by the Office of the High Representative, which could be compared to a national government. In view of all of the above, the applicant concluded that the adjudicating tribunal had not been independent within the meaning of Article 6 § 1 of the Convention.

3. The third party

47. The Office of the High Representative, in its third-party submissions of November 2012, asserted that the presence of international judges in the State Court had been aimed at promoting independence and impartiality, as well as the transfer of required legal knowledge. It also submitted that its decisions on appointments of international judges had been a formality, due to the fact that no domestic authority had had powers to appoint non-nationals prior to late 2006 (see paragraph 36 above). As to the duration of their mandate, the Office of the High Representative contended that this had been due to funding restrictions in the redeployment of foreign judicial officials: namely, budgetary projections and restrictions had disallowed a funding guarantee for a longer period. Lastly, the third party maintained that the international judges’ terms had been duly regulated and that they could not have been dismissed arbitrarily.

B. The Court’s assessment

48. The Court notes from the outset that the establishment of war crimes chambers within the State Court consisting of international and national judges was an initiative of international institutions (see paragraph 9 above). However, it is not required in the instant case to decide whether the respondent Government could nevertheless be held liable for the alleged breach of Article 6 § 1 of the Convention, since it finds that this complaint is in any event manifestly ill-founded for the reasons set out below.

49. By way of general observation, the Court reiterates that in determining in previous cases whether a body could be considered as “independent” – notably of the executive and of the parties to the case – it has had regard to such factors as the manner of appointment of its members, the duration of their term of office, the existence of guarantees against outside pressures and the question whether the body presents an appearance of independence (see, for example, Campbell and Fell v. the United Kingdom, 28 June 1984, § 78, Series A no. 80, and Brudnicka and Others v. Poland, no. 54723/00, § 38, ECHR 2005‑II). The irremovability of judges by the executive during their term of office is in general considered as a corollary of their independence and thus included in the guarantees of Article 6 § 1 (see Campbell and Fell, cited above, § 80). Although the notion of the separation of powers between the political organs of government and the judiciary has assumed growing importance in the Court’s case-law (see Stafford v. the United Kingdom[GC], no. 46295/99, § 78, ECHR 2002-IV), appointment of judges by the executive or the legislature is permissible, provided that appointees are free from influence or pressure when carrying out their adjudicatory role (see Flux v. Moldova (no. 2), no. 31001/03, § 27, 3 July 2007).

50. Turning to the present case, the Court notes that the independence of the national member of the adjudicating tribunal was not challenged. As to its international members, there is no reason to doubt their independence of the political organs of Bosnia and Herzegovina and the parties to the case. Their appointment was indeed motivated by a desire,inter alia, to reinforce the appearance of independence of the State Court’s war crimes chambers (in view of remaining ethnic bias and animosity in the population at large in the post-war period) and to restore public confidence in the domestic judicial system.

51. Although they were appointed by the High Representative, the Court finds no reason to question that the international members of the State Court were independent of that institution. Their appointments were made on the basis of a recommendation from the highest judicial figures in Bosnia and Herzegovina (see the decision cited in paragraph 35 above). Like the national members whose independence was undisputed, once appointed, the judges in question had to make a solemn declaration before the High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina and were required to perform their judicial duties in accordance with national law and to respect the rules of professional conduct established by the State Court. All of the requirements for judicial service as set forth in the State Court Act 2000 applied to them by analogy (see paragraph 35 above). The fact that the judges in question had been seconded from amongst professional judges in their respective countries represented an additional guarantee against outside pressure. Admittedly, their term of office was relatively short, but this is understandable given the provisional nature of the international presence at the State Court and the mechanics of international secondments.

52. Against this background, the Court sees no reason for calling into question the finding of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina in this case that the State Court was independent within the meaning of Article 6 § 1 of the Convention (see paragraph 15 above; contrast Henryk Urban and Ryszard Urban v. Poland, no. 23614/08, §§ 45-53, 30 November 2010).

53. Accordingly, this complaint is manifestly ill-founded and must be rejected pursuant to Article 35 §§ 3 (a) and 4 of the Convention.

II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 7 OF THE CONVENTION

54. Both applicants complained under Article 7 of the Convention that a more stringent criminal law had been applied to them than that which had been applicable at the time of their commission of the criminal offences. Article 7 provides:

“1. No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence under national or international law at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the criminal offence was committed.

2. This article shall not prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognised by civilised nations.”

A. Introductory remark

55. Serious violations of international humanitarian law falling under the State Court’s jurisdiction can be divided into two categories. Some crimes, notably crimes against humanity, were introduced into national law in 2003. The State Court and the Entity courts therefore have no other option but to apply the 2003 Criminal Code in such cases (see the international materials cited in paragraphs 31 and 32 above). In this regard, the Court reiterates that in Šimšić v. Bosnia and Herzegovina (dec.), no. 51552/10, 10 April 2012, the applicant complained about his 2007 conviction for crimes against humanity with regard to acts which had taken place in 1992. The Court examined that case, inter alia, under Article 7 of the Convention and declared it manifestly ill-founded. It considered the fact that crimes against humanity had not been criminal offences under national law during the 1992-95 war to be irrelevant, since they had clearly constituted criminal offences under international law at that time. In contrast, the war crimes committed by the present applicants constituted criminal offences under national law at the time when they were committed. The present case thus raises entirely different questions to those in the Šimšićcase.

B. Admissibility

56. The Government argued that Mr Damjanović’s complaint should be dismissed in view of his failure to lodge a constitutional appeal in a timely manner. They had no objections with regard to the admissibility of Mr Maktouf’s complaint.

57. Mr Damjanović alleged that a constitutional appeal was not an effective remedy in respect of this complaint, as it did not offer reasonable prospects of success (he relied on the Constitutional Court’s decision in the Maktouf case, finding no breach of Article 7, and many subsequent cases in which the same reasoning had been applied).

58. The Court reiterates that the rule of exhaustion of domestic remedies referred to in Article 35 § 1 of the Convention requires applicants first to use the domestic remedies, thus dispensing States from answering before the European Court for their acts before they have had an opportunity to put matters right through their own legal system. The rule is based on the assumption that the domestic system provides an effective remedy in respect of the alleged breach. The burden of proof is on the Government claiming non-exhaustion to satisfy the Court that an effective remedy was available in theory and in practice at the relevant time; that is to say, that the remedy was accessible and capable of providing effective and sufficient redress in respect of the applicant’s complaints. However, once this burden of proof has been satisfied it falls to the applicant to establish that the remedy advanced by the Government was in fact exhausted or was for some reason inadequate and ineffective in the particular circumstances of the case or that there existed special circumstances absolving him or her from the requirement (see, among other authorities, Akdivar and Others v. Turkey, 16 September 1996, §§ 65-69, Reports of Judgments and Decisions 1996‑IV; Mirazović v. Bosnia and Herzegovina (dec.), no. 13628/03, 6 May 2006; and Scoppola v. Italy (no. 2) [GC], no. 10249/03, §§ 68-71, 17 September 2009).

59. The Court notes that on 30 March 2007 the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina found no breach of Article 7 of the Convention in nearly identical circumstances in the Maktouf case, and has since applied the same reasoning in numerous cases. Indeed, the Government did not produce before the Court any decision by the Constitutional Court finding a violation of Article 7 in a similar case. Furthermore, the State Court referred in the Damjanović case to the Constitutional Court’s decision in the Maktouf case.

60. The Court concludes that a constitutional appeal did not offer reasonable prospects of success for Mr Damjanović’s complaint under Article 7 of the Convention and dismisses the Government’s objection. As this complaint is not manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention and it is not inadmissible on any other grounds, it must be declared admissible.

C. Merits

1. The parties’ submissions

(a) The applicants

61. The prohibition of the retroactive application of the criminal law to the disadvantage of an accused was, according to the applicants, a well-established rule of both international and domestic law. The 2003 Criminal Code, being more severe than the 1976 Code with regard to the minimum sentences for war crimes, should not therefore have been applied in their case. In this regard, they referred to a small number of cases in which the State Court had considered the 1976 Code to be more lenient (see paragraph 29 above), criticising at the same time the State Court for not applying that Code consistently. Given that their convictions had been based exclusively on national law, they submitted that the Government’s reliance on the “general principles of law recognised by civilised nations” within the meaning of Article 7 § 2 was misleading. They further submitted that their case should be distinguished from the cases to which the Government and the third party had referred (namely S.W. v. the United Kingdom, 22 November 1995, Series A no. 335‑B, and Streletz, Kessler and Krenz v. Germany [GC], nos. 34044/9635532/97 and 44801/98, ECHR 2001‑II). In particular, the S.W. case concerned the gradual development of the criminal law through a line of case-law, over the course of several years, in order to take account of society’s changing attitudes. This was clearly different from the enactment of new legislation prescribing heavier penalties for some criminal offences, as in the present case. The applicants added that the States should not change their laws after an event so as to punish perpetrators, no matter how controversial the offence in question.

(b) The Government

62. The Government maintained that the 2003 Criminal Code was more lenient to the applicants than the 1976 Criminal Code, given the absence of the death penalty (they referred to Karmo v. Bulgaria (dec.), no. 76965/01, 9 February 2006). That was indeed the opinion of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina in the present case (see paragraph 15 above). They further argued that even if the 2003 Code was not more lenient to the applicants, it was still justified to apply it in this case, for the following reasons. First, the Government claimed that Article 7 § 2 of the Convention provided an exception to the rule of non-retroactivity of crimes and punishments set out in Article 7 § 1 (they referred to Naletilić v. Croatia (dec.), no. 51891/99, ECHR 2000‑V). In other words, if an act was criminal at the time when it was committed both under “the general principles of law recognised by civilised nations” and under national law, then a penalty even heavier than that which was applicable under national law might be imposed. It was clear that the acts committed by the present applicants were criminal under “the general principles of law recognised by civilised nations”. As a result, the rule of non-retroactivity of punishments did not apply and, in the Government’s opinion, any penalty could have been imposed on the applicants. Secondly, the Government submitted that the interests of justice required that the principle of non-retroactivity be set aside in this case (they referred in this connection to S.W., cited above; Streletz, Kessler and Krenz, cited above; and a duty under international humanitarian law to punish war crimes adequately). The rigidity of the principle of non-retroactivity, it was argued, had to be softened in certain historical situations so that this principle would not be to the detriment of the principle of equity.

63. As to the question whether the State Court had changed its practice with regard to sentencing in war crimes cases, the Government accepted that the 1976 Code had been applied on several occasions since March 2009 (see paragraph 29 above). However, they contended that the 2003 Code was still applied in most cases. Specifically, the State Court issued 102 decisions between March 2009 and November 2012 (59 by trial chambers and 43 by appeals chambers). The trial chambers had always applied the 2003 Code. The appeals chambers had applied that Code in all the cases concerning crimes against humanity and genocide. As to war crimes, the appeals chambers had applied the 1976 Code in five cases and the 2003 Code in 16 cases. The Government criticised the approach adopted in those first five cases and argued that the State Court should always have applied the 2003 Code in war crimes cases.

(c) The third party

64. The third-party submissions of the Office of the High Representative of November 2012 were along the same lines as the Government’s submissions. Notably, the third party claimed, like the Government, that the acts committed by the present applicants were criminal under “the general principles of law recognised by civilised nations” and that therefore the rule of non-retroactivity of punishments did not apply in this case. The Office of the High Representative also emphasised that although the 2003 Code had been applied in this case, the applicants’ sentences were nevertheless within the latitude of both the 1976 Code and the 2003 Code. Lastly, the third party referred to the UN Human Rights Committee’s “concluding observations” on Bosnia and Herzegovina (CCPR/C/BIH/CO/1), cited in paragraph 32 above.

2. The Court’s assessment

65. At the outset, the Court reiterates that it is not its task to review in abstracto whether the retroactive application of the 2003 Code in war crimes cases is, per se, incompatible with Article 7 of the Convention. This matter must be assessed on a case-by-case basis, taking into consideration the specific circumstances of each case and, notably, whether the domestic courts have applied the law whose provisions are most favourable to the defendant (see Scoppola, cited above, § 109).

66. The general principles concerning Article 7 were recently restated in Kononov v. Latvia [GC], no. 36376/04, § 185, ECHR 2010:

“The guarantee enshrined in Article 7, an essential element of the rule of law, occupies a prominent place in the Convention system of protection, as is underlined by the fact that no derogation from it is permissible under Article 15 in time of war or other public emergency. It should be construed and applied, as follows from its object and purpose, so as to provide effective safeguards against arbitrary prosecution, conviction and punishment. Accordingly, Article 7 is not confined to prohibiting the retrospective application of the criminal law to an accused’s disadvantage: it also embodies, more generally, the principle that only the law can define a crime and prescribe a penalty (nullum crimen, nulla poena sine lege) and the principle that the criminal law must not be extensively construed to an accused’s detriment, for instance by analogy. It follows that an offence must be clearly defined in law. This requirement is satisfied where the individual can know from the wording of the relevant provision – and, if need be, with the assistance of the courts’ interpretation of it and with informed legal advice – what acts and omissions will make him criminally liable.

When speaking of ‘law’, Article 7 alludes to the same concept as that to which the Convention refers elsewhere when using that term, a concept which comprises written and unwritten law and which implies qualitative requirements, notably those of accessibility and foreseeability. As regards foreseeability in particular, the Court recalls that however clearly drafted a legal provision may be in any system of law including criminal law, there is an inevitable element of judicial interpretation. There will always be a need for elucidation of doubtful points and for adaptation to changing circumstances. Indeed, in certain Convention States, the progressive development of the criminal law through judicial law-making is a well-entrenched and necessary part of legal tradition. Article 7 of the Convention cannot be read as outlawing the gradual clarification of the rules of criminal liability through judicial interpretation from case to case, provided that the resultant development is consistent with the essence of the offence and could reasonably be foreseen (Streletz, Kessler and Krenz v. Germany [GC], nos. 34044/9635532/97 and 44801/98, § 50, ECHR 2001‑II; K.‑H.W. v. Germany [GC], no. 37201/97, § 85, ECHR 2001‑II (extracts); Jorgic v. Germany, no. 74613/01, §§ 101-109, 12 July 2007; and Korbely v. Hungary [GC], no. 9174/02, §§ 69-71, 19 September 2008).”

67. Turning to the present case, the Court notes that the definition of war crimes is the same in Article 142 § 1 of the 1976 Criminal Code, which was applicable at the time the offences were committed, and Article 173 § 1 of the 2003 Criminal Code, which was applied retroactively in this case (see paragraphs 26 and 28 above). Moreover, the applicants did not dispute that their acts constituted criminal offences defined with sufficient accessibility and foreseeability at the time when they were committed. The lawfulness of the applicants’ convictions is therefore not an issue in the instant case.

68. It is further noted, however, that the two Criminal Codes provide for different sentencing frameworks regarding war crimes. Pursuant to the 1976 Code, war crimes were punishable by imprisonment for a term of 5-15 years or, for the most serious cases, the death penalty (see Article 142 § 1 in conjunction with Articles 37 § 2 and 38 § 1 of the 1976 Code). A 20-year prison term could have also been imposed instead of the death penalty (see Article 38 § 2 thereof). Aiders and abettors of war crimes, like Mr Maktouf, were to be punished as if they themselves had committed the crimes, but their punishment could be reduced to one year’s imprisonment (see Article 42 of the same Code in conjunction with Articles 24 § 1 and 43 § 1 thereof). Pursuant to the 2003 Code, war crimes attract imprisonment for a term of 10-20 years or, for the most serious cases, long-term imprisonment for a term of 20-45 years (see Article 173 § 1 of the 2003 Code in conjunction with Article 42 §§ 1 and 2 of that Code). Aiders and abettors of war crimes, such as Mr Maktouf, are to be punished as if they themselves had committed the crimes, but their punishment could be reduced to five years’ imprisonment (Article 49 in conjunction with Articles 31 § 1 and 50 § 1 of that Code). While pointing out that his sentence should be reduced as far as possible (see paragraph 14 above), the State Court sentenced Mr Maktouf to five years’ imprisonment, the lowest possible sentence under the 2003 Code. In contrast, under the 1976 Code he could have been sentenced to one year’s imprisonment. As regards Mr Damjanović, he was sentenced to 11 years’ imprisonment, slightly above the minimum of ten years. Under the 1976 Code, it would have been possible to impose a sentence of only five years.

69. As regards the Government’s argument that the 2003 Code was more lenient to the applicants than the 1976 Code, given the absence of the death penalty, the Court notes that only the most serious instances of war crimes were punishable by the death penalty pursuant to the 1976 Code (see paragraph 26 above). As neither of the applicants was held criminally liable for any loss of life, the crimes of which they were convicted clearly did not belong to that category. Indeed, as observed above, Mr Maktouf received the lowest sentence provided for and Mr Damjanović a sentence which was only slightly above the lowest level set by the 2003 Code for war crimes. In these circumstances, it is of particular relevance in the present case which Code was more lenient in respect of the minimum sentence, and this was without doubt the 1976 Code. Such an approach has been taken by at least some of the appeals chambers in the State Court in recent cases (see paragraph 29 above).

70. Admittedly, the applicants’ sentences in the instant case were within the latitude of both the 1976 Criminal Code and the 2003 Criminal Code. It thus cannot be said with any certainty that either applicant would have received lower sentences had the former Code been applied (contrast Jamil v. France, 8 June 1995, Series A no. 317‑B; Gabarri Moreno v. Spain, no. 68066/01, 22 July 2003; Scoppola, cited above). What is crucial, however, is that the applicants could have received lower sentences had that Code been applied in their cases. As already observed in paragraph 68 above, the State Court held, when imposing Mr Maktouf’s sentence, that it should be reduced to the lowest possible level permitted by the 2003 Code. Similarly, Mr Damjanović received a sentence that was close to the minimum level. It should further be noted that, according to the approach followed in some more recent war crimes cases referred to in paragraph 29 above, the appeals chambers of the State Court had opted for the 1976 Code rather than the 2003 Code, specifically with a view to applying the most lenient sentencing rules. Accordingly, since there exists a real possibility that the retroactive application of the 2003 Code operated to the applicants’ disadvantage as concerns the sentencing, it cannot be said that they were afforded effective safeguards against the imposition of a heavier penalty, in breach of Article 7 of the Convention.

71. The Court is unable to accept the Government’s suggestion that its decision in Karmo, cited above, offers guidance for its assessment of the case now under consideration. The circumstances are significantly different. Whilst the present applicants were sentenced to relatively short terms of imprisonment, the applicant in Karmo had been sentenced to death and the issue was whether it was contrary to Article 7 to commute the death penalty to life imprisonment following the abolition of the death penalty in 1998. The Court considered that it was not and rejected the complaint under Article 7 as manifestly ill-founded.

72. Furthermore, the Court is unable to agree with the Government’s argument that if an act was criminal under “the general principles of law recognised by civilised nations” within the meaning of Article 7 § 2 of the Convention at the time when it was committed then the rule of non-retroactivity of crimes and punishments did not apply. This argument is inconsistent with the travaux préparatoires which imply that Article 7 § 1 can be considered to contain the general rule of non-retroactivity and that Article 7 § 2 is only a contextual clarification of the liability limb of that rule, included so as to ensure that there was no doubt about the validity of prosecutions after the Second World War in respect of the crimes committed during that war (see Kononov, cited above, § 186). It is thus clear that the drafters of the Convention did not intend to allow for any general exception to the rule of non-retroactivity. Indeed, the Court has held in a number of cases that the two paragraphs of Article 7 are interlinked and are to be interpreted in a concordant manner (see, for example, Tess v. Latvia (dec.), no. 34854/02, 12 December 2002, and Kononov, cited above, § 186).

73. The Government’s reliance in this regard on S.W. and Streletz, Kessler and Krenz (cited above) likewise cannot be accepted. The present case does not concern an issue of progressive development of the criminal law through judicial interpretation, as in the case of S.W. Nor does the case at hand concern a State practice that is inconsistent with the State’s written or unwritten law. In Streletz, Kessler and Krenz, the applicants’ acts had constituted offences defined with sufficient accessibility and foreseeability in the criminal law of the German Democratic Republic at the material time, but those provisions had not been enforced for a long time prior to the regime change in 1990.

74. The Court sees no need to examine in any detail the Government’s further argument that a duty under international humanitarian law to punish war crimes adequately required that the rule of non-retroactivity be set aside in this case. It suffices to note that the rule of non-retroactivity of crimes and punishments also appears in the Geneva Conventions and their Additional Protocols (see paragraph 43 above). Moreover, as the applicants’ sentences were within the compass of both the 1976 and 2003 Criminal Codes, the Government’s argument that the applicants could not have been adequately punished under the former Code is clearly unfounded.

75. Lastly, while the Court in principle agrees with the Government that States are free to decide their own penal policy (see Achour v. France [GC], no. 67335/01, § 44, ECHR 2006‑IV, and Ould Dah v. France (dec.), no. 13113/03, ECHR 2009), they must comply with the requirements of Article 7 in doing so.

D. Conclusion

76. Accordingly, the Court considers that there has been a violation of Article 7 of the Convention in the particular circumstances of the present case. This conclusion should not be taken to indicate that lower sentences ought to have been imposed, but simply that the sentencing provisions of the 1976 Code should have been applied in the applicants’ cases.

III. THE APPLICANTS’ DISCRIMINATION COMPLAINT

77. Lastly, the applicants argued, without going into any detail, that the fact that their cases had been heard before the State Court, while many other war crimes cases had been heard before Entity courts, amounted to a breach of Article 14 of the Convention and/or Article 1 of Protocol No. 12 to the Convention.

Article 14 provides:

“The enjoyment of the rights and freedoms set forth in [the] Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.”

Article 1 of Protocol No. 12 provides:

“1. The enjoyment of any right set forth by law shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.

2. No one shall be discriminated against by any public authority on any ground such as those mentioned in paragraph 1.”

78. The Government invited the Court to follow its Šimšić case-law, cited above. They added that the distribution of war crimes cases between the State Court and Entity courts was not arbitrary: it was done by the State Court on the basis of objective and reasonable criteria. As regards Mr Maktouf’s case, the Government argued that it was sensitive and complex, as it had been one of the first cases dealing with crimes committed by foreign mujahedin (the ICTY had dealt with that issue for the first time in 2006 in Hadžihasanović and Kubura). In addition, ritual beheadings, carried out at their camps, had caused alarm among the local population. The Government asserted that Mr Damjanović’s case was also sensitive given, inter alia, that it concerned the torture of a large number of victims. Another reason for the transfer of Mr Damjanović’s case to the State Court was that better facilities were available for the protection of witnesses at the State Court; there was thus a higher risk of witness intimidation at the Entity level.

79. The applicants disagreed with the Government. They maintained that their cases were neither sensitive nor complex. Mr Maktouf also argued that his Iraqi nationality and his religion had been the key reason for the State Court’s decision to retain jurisdiction.

80. The Office of the High Representative, in its third-party submissions of November 2012, agreed with the Government.

81. The notion of discrimination has been interpreted consistently in the Court’s case-law with regard to Article 14 of the Convention. This case-law has made it clear that discrimination means treating differently, without an objective and reasonable justification, persons in similar situations. The same term, discrimination, is also used in Article 1 of Protocol No. 12. Notwithstanding the difference in scope between those provisions, the meaning of this term in Article 1 of Protocol No. 12 was intended to be identical to that in Article 14 (see Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina [GC], nos. 27996/06 and 34836/06, § 55, ECHR 2009).

82. In the present case, the Court first notes that given the large number of war crimes cases in post-war Bosnia and Herzegovina, it is inevitable that the burden must be shared between the State Court and Entity courts. If not, the respondent State would not be able to honour its Convention obligation to bring to justice those responsible for serious violations of international humanitarian law in a timely manner (see Palić v. Bosnia and Herzegovina, no. 4704/04, 15 February 2011).

83. The Court is aware that the Entity courts imposed in general lighter sentences than the State Court at the relevant time (see paragraph 30 above), but that difference in treatment is not to be explained in terms of personal characteristics and, therefore, does not amount to discriminatory treatment. Whether a case was to be heard before the State Court or before an Entity court was a matter decided on a case-by-case basis by the State Court itself with reference to objective and reasonable criteria outlined in paragraph 40 above (contrast Camilleri v. Malta, no. 42931/10, 22 January 2013, in which such a decision was dependent only on the prosecutor’s discretion). Accordingly, in the particular circumstances of this case, there is no appearance of a violation of either Article 14 taken in conjunction with Article 7 of the Convention or of Article 1 of Protocol No. 12 (seeMagee v. the United Kingdom, no. 28135/95, § 50, ECHR 2000 VI, and Šimšić, cited above).

84. The applicants’ discrimination complaint is therefore manifestly ill‑founded and must be rejected pursuant to Article 35 §§ 3 (a) and 4 of the Convention.

IV. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

85. Article 41 of the Convention provides:

“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

A. Pecuniary damage

86. Mr Maktouf claimed that he had been unable to run his company as a result of his trial and punishment and that he had suffered damage in the amount of 500,000 euros (EUR).

87. The Government considered the claim to be unsubstantiated.

88. The Court agrees with the Government and rejects this claim for lack of substantiation.

B. Non-pecuniary damage

89. Mr Maktouf claimed EUR 100,000 under this head. Mr Damjanović also claimed compensation for non-pecuniary damage, but failed to specify an amount which in his view would be equitable.

90. The Government considered Mr Maktouf’s claim to be excessive.

91. Since it is not certain that the applicants would indeed have received lower sentences had the 1976 Code been applied (contrast Ecer and Zeyrek v. Turkey, nos. 29295/95and 29363/95, ECHR 2001‑II, and Scoppola, cited above), the Court holds in the particular circumstances of this case that the finding of a violation constitutes in itself sufficient just satisfaction for any non-pecuniary damage suffered by the applicants.

C. Costs and expenses

92. Mr Maktouf further claimed EUR 36,409 for the costs and expenses incurred before the domestic courts. Mr Damjanović was granted legal aid under the Court’s legal-aid scheme in the total amount of EUR 1,545 for his counsel’s appearance at the hearing before the Grand Chamber. He sought reimbursement of additional costs and expenses incurred before the Court in the amount of EUR 13,120.

93. The Government considered the claims to be unsubstantiated.

94. According to the Court’s case-law, an applicant is entitled to the reimbursement of costs and expenses only in so far as it has been shown that these have been actually and necessarily incurred and are reasonable as to quantum. That is, the applicant must have paid them, or be bound to pay them, pursuant to a legal or contractual obligation, and they must have been unavoidable in order to prevent the violation found or to obtain redress. The Court requires itemised bills and invoices that are sufficiently detailed to enable it to determine to what extent the above requirements have been met. In the present case, regard being had to the documents in its possession and the above criteria, the Court considers it reasonable to award the applicants EUR 10,000 each, plus any tax that may be chargeable to them, under this head.

D. Default interest

95. The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT

1. Declares inadmissible, by a majority, the complaint concerning Article 6 of the Convention;

 

2. Declares inadmissible, by a majority, the complaint concerning Article 14 taken in conjunction with Article 7 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 12;

 

3. Declares admissible, unanimously, the complaint concerning Article 7 of the Convention;

 

4. Holds, unanimously, that there has been a violation of Article 7 of the Convention;

 

5. Holds, unanimously,

(a) that the respondent State is to pay the applicants within three months EUR 10,000 (ten thousand euros) each, plus any tax that may be chargeable to them, in respect of costs and expenses, to be converted into the currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement;

(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;

 

6. Dismisses, unanimously, the remainder of the applicants’ claim for just satisfaction.

Done in English and in French, and delivered at a public hearing in the Human Rights Building, Strasbourg, on 18 July 2013.

              Michael O’BoyleDean Spielmann
Deputy RegistrarPresident

 

In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of the Rules of Court, the following separate opinions are annexed to this judgment:

(a) concurring opinion of Judge Ziemele;

(b) concurring opinion of Judge Kalaydjieva;

(c) concurring opinion of Judge Pinto de Albuquerque, joined by Judge Vučinić.

D.S.*.
M.O’B.*.

 

 

CONCURRING OPINION OF JUDGE ZIEMELE

1. I agree with the outcome in this case. At the same time, I do not share some of the reasoning adopted by the Grand Chamber. The essence of the problem is whether the fundamental principle of criminal law as regards application of the more lenient sentence where courts have a lawful choice between two sentencing options applies also in the event of conviction for war crimes and whether the relevant courts in Bosnia and Herzegovina examined their sentencing options in the light of this principle.

2. In particular, I am concerned about the language used in paragraph 72 of the judgment. Admittedly, the respondent Government submitted that since the applicants were prosecuted and convicted for war crimes, as recognised under international law, the nulla poena sine lege principle did not apply. The Court refutes this proposition, holding that it provides far too broad a reading of the Article 7 § 2 exception. Firstly, even if the respondent Government submitted such an argument in their defence, the case does not really concern the retroactive application of law in the circumstances of this case. It is clear that the actions imputed to the applicants were crimes under both the 1976 and 2003 Criminal Codes. It is also clear that they were international crimes at the time they were committed (see paragraph 67 of the judgment). The principles clarified in the context of the Kononov v. Latvia [GC] case (no. 36376/04, ECHR 2010), which concerned crimes committed during World War II that were prosecuted several decades later, and where the question thus clearly arose whether the applicant could have foreseen that his actions would be prosecuted under international or national law, are really not challenged in the case at hand.

3. I would point out that the question of the scope and nature of the principle of nulla poena sine lege in international criminal law is particularly complex and cannot be dismissed in a few lines (see e.g. Ch. Bassiouni, Introduction to International Criminal Law, Transnational Publishers Inc., 2003, p. 202; and A. Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, 2009, p. 442). Suffice it to notice that the major Conventions in the field refer back to the sanctions provided for in domestic criminal law. The ICC Statute defined for the first time the penalties that the Criminal Court could determine. The authorities in the field have generally commented that “the principles of legality in international criminal law are different from their counterparts in the national legal systems ... They are necessarily sui generis because they must balance between the preservation of justice and fairness for the accused and the preservation of world order ...” (Bassiouni, cited above, p. 202). The Court has already had to address this complex dichotomy in several cases.

4. More recently, in view of a growing consensus as regards a general obligation to prosecute perpetrators of the most serious international crimes in accordance with States’ international obligations and the relevant requirements of national law and to combat impunity (Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity, E/CN.4/2005/102/Add.1, United Nations, 8 February 2005), the Court has had to bear in mind this international-law background in applying the relevant articles of the Convention (see, for example, Association “21 December 1989” and Others v. Romania, nos. 33810/07 and 18817/08, 24 May 2011). It is in this context that the Government’s argument regarding the importance of the sentence imposed reflecting the gravity of the crime is pertinent. However, this case does not concern all these difficult questions and the Government’s main line of reasoning does not address the crux of the matter in the applicants’ case.

5. The Government acknowledge that since 2009 the State Court has applied either the 1976 or the 2003 Code in determining the sentences to be imposed (see paragraph 63) and claim that they do not approve of such an approach. It is here that the real problem lies. The main question for the Court is whether, in determining the applicants’ cases, the State Court examined which Code provided for a more lenient sentence, given the crimes imputed to these applicants. As far as I can see the State Court was not in the habit of conducting such an assessment, at least at the time of the adjudication of these cases and prior to 2009, and it is on this limited ground that I find a violation of Article 7. I consider that the Court’s speculation as to what the sentence might have been had the 1976 Code been applied goes beyond the scope of Article 7.


CONCURRING OPINION OF JUDGE KALAYDJIEVA

I agree with the majority’s conclusion that there has been a violation of Article 7 of the Convention. In my opinion, the circumstances which give rise to this finding are limited to the uncertainty generated by the applicability of two parallel Criminal Codes, which were operative at the time of the applicants’ trials in the absence of any rules clarifying which Code was to be applied to their cases. As I understand Article 7, that provision requires foreseeability not only as to whether a certain act was punishable at the time when it was committed, but also as concerns the imposable punishment at the time when the perpetrator is tried. The parallel existence of two Codes with different sentencing brackets failed to provide such clarity.

However, in so far as the applicants’ punishment in the present cases remained within the brackets foreseen by both of the operating Criminal Codes (see paragraph 69 of the judgment), the argument that “what is crucial (for the assessment of compatibility with Article 7) is that the applicants could have received lower sentences had the [1976] Code been applied in their cases” (paragraph 70) appears to be as speculative as any contemplation as to whether the domestic courts could in fact have acquitted the applicants. In this regard the majority’s reasoning may be interpreted as embarking on a fourth-instance assessment as to what punishment might have been more appropriate. Moreover, the arguments as to the appropriateness of the imposed punishment seem more pertinent to the Article 6 complaints concerning the fairness of the domestic proceedings and their outcome. The Court declared these complaints manifestly ill-founded. There is nothing in these cases to indicate that the domestic courts would have not imposed the same punishments as they did in applying the 2003 Criminal Code.

 


CONCURRING OPINION OF JUDGE PINTO DE ALBUQUERQUE, JOINED BY JUDGE VUČINIĆ

1. The prohibition on retroactive penal law and the retroactivity of a more lenient penal law (lex mitior) are perennial questions of human justice. In view of the structural characteristics of the prosecutorial and judicial organisation of Bosnia and Herzegovina (BiH), and the particular nature of the War Crimes Chamber of the State Court of BiH, theMaktouf and Damjanović cases warrant a broader discussion of these issues within the context of international human rights law, taking also into account recent advances in international criminal and humanitarian law and the current status of State practice. Only then will I be in a position to reach a finding on this case.

The prohibition on retroactive application of penal law

2. The guarantee of the preventive function of penal law, the separation of State powers and the avoidance of State arbitrariness are the purposes of the principle nullum crimen sine lege praevia. Criminal behaviour can only be deterred if citizens are aware of the criminalising law prior to commission of the censured conduct. Since retroactive punishment cannot hinder an action or omission which has already occurred, it reflects arbitrary State intrusion in citizens’ liberties and freedoms[26].

The prohibition on retroactive application of new penal offences logically implies the prohibition on retroactivity of a more stringent penal law (lex gravior). If a penal law cannot be applied to facts which occurred before it came into force, a criminal offence may not be punished by means of penalties which did not exist at the material time or through penalties more stringent than those applicable at the material time. In both cases, retroactive sentencing would be arbitrary in respect of the innovative or increased penalty[27].

3. The universal acceptance of the principle of non-retroactivity of penal law with regard to criminalisation and sentencing in times of peace is evidenced by Article 11 § 2 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR)[28], Article 7 of the European Convention on Human Rights (ECHR)[29], Article 15 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)[30], Article 9 of the American Convention on Human Rights (ACHR)[31], Article 7 § 2 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights (ACHPR)[32], Article 40 § 2 (a) of the Convention on the Rights of the Child (CRC)[33], Articles 11 and 24 of the Rome Statute of the International Criminal Court (Rome Statute)[34], Article 49 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (CFREU)[35] and Article 15 of the revised Arab Charter on Human Rights (ArCHR)[36].

4. Moreover, two other factors clearly underline the cogent nature of the principle. Firstly, the principle is not derogable in time of war or other public emergency, as stated in Article 15 § 2 of the ECHR, Article 4 § 2 of the ICCPR, Article 27 of the ACHR and Article 4 of the revised ArCHR[37]. Secondly, the principle is also mandatory in international humanitarian law, as is clear from Article 99 of the Geneva Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War (“the Third Geneva Convention”)[38], Articles 65 and 67 of the Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (“the Fourth Geneva Convention”)[39], Article 75 § 4 (c) of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (“Protocol I to the Geneva Conventions”)[40] and Article 6 § 2 (c) of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (“Protocol II to the Geneva Conventions”)[41].

5. The emergence of international criminal law does not change the essence of the above-mentioned principles. While, on the one hand, the possible entry into play of international law in criminal adjudication represents a complex challenge in a realm that is traditionally reserved for the sovereign power of the national legislature and the domestic courts, international law, on the other hand, is a crucial instrument in filling the lacunae of national law and remedying the most serious shortcomings of domestic prosecutorial and judicial systems. This has been acknowledged in the provision of criminalisation based on “international law” in Article 11 § 2 of the UDHR, which has also been inserted in Article 7 § 1 of the ECHR, Article 15 § 1 of the ICCPR and Article 40 § 2 (a) of the CRC, and in some national constitutions[42]. In accordance with those provisions, international criminal law may supplement national law in the following three scenarios: (1) the conduct was criminal under international customary law at the time of its commission[43], but national law did not provide for such a crime at that time; (2) the conduct was criminal under treaty law applicable to the facts, but national law did not provide for such a crime; or (3) both international and national law did indeed provide for such a crime at the material time, but the national law was systematically not applied, for political or other similar reasons[44]. In such cases, the adjudicatory body does not exceed its subject-matter jurisdiction when it applies international criminal law to past conduct and the principle of nullum crimen, nulla poena sine lege praevia is not breached. On the contrary, impunity would amount to moral endorsement of the offences committed.

The principle of retroactive application of lex mitior in criminal law

6. If, subsequent to the commission of a criminal offence, the law imposes a lighter penalty, the offender is to benefit thereby. This applies to any law providing for reduction or mitigation of a penalty and a fortiori to an ex post facto decriminalising law. The difference resides in the temporal scope of lex mitior: while an ex post facto decriminalising law applies to offenders until complete service of their sentences, a new penal law reducing or mitigating the applicable penalties applies to offenders until their convictions become res judicata[45].

Logically, the principle of the retroactive application of a more lenient penal law (lex mitior) is the reverse side of the prohibition on retroactivity of a more stringent penal law. If a more stringent penal law cannot apply to conduct that occurred prior to that law’s entry into force, then a more lenient penal law must apply to conduct that occurred prior to its entry into force but which is tried after that date. The continued applicability of a more stringent penal law after it has been replaced by a more lenient one would infringe the principle of the separation of powers, in that courts would continue to impose a more stringent penal law when the legislature had itself changed its evaluation of the degree of wrongfulness of the conduct and the corresponding degree of severity of the applicable penalties. Furthermore, were the legislature itself to impose the continued applicability of a more stringent penal law after it had been replaced by a more lenient one, this would give rise to a contradictory, and therefore arbitrary, double-standards assessment of the wrongfulness of the same censured conduct.

7. The principle of retroactive application of lex mitior in criminal law is enshrined in Article 15 § 1 of the ICCPR[46], Article 9 of the ACHR, Article 24 § 2 of the Rome Statute[47], Article 49 of the CFREU[48] and Article 15 of the ArCHR[49] and, in international humanitarian law, in Article 75 § 4 (c) of Protocol I to the Geneva Conventions and Article 6 § 2 (c) of Protocol II to the Geneva Conventions. State practice has endorsed the principle, both at constitutional and statutory level[50].

8. In spite of Article 7 of the ECHR being silent on the matter, the European Court of Human Rights (“the Court”) acknowledged this principle as one of the guarantees of the principle of legality in European human rights law in Scoppola v. Italy (no. 2). The Court has adopted a clear position on the definition of lex mitior for the purpose of the application of successive penal laws: lex mitior is the one which is more favourable to the defendant, taking into account his or her characteristics, the nature of the offence and the circumstances in which the offence was committed[51]. This means that Article 7 § 1 of the ECHR presupposes a comparison in concreto of the penal laws applicable to the offender’s case, including the law in force at the material time (the old law) and the law in force at the time of the judgment (the new law)[52]. Hence, the ECHR does not take into account the maximum limit of the penalty in abstracto. Nor does it take into consideration in abstracto the minimum limit of the penalty[53]. Equally, it does not consider the maximum or minimum limits of the penalty on the basis of the domestic court’s intention to impose a sentence closer to the maximum or the minimum[54]. Instead, in the light ofScoppola, the lex mitior must be found in concreto, in other words the judge must test each of the applicable penal laws (the old and new laws) against the specific facts of the case in order to identify what would be the presumed penalty in the light of the new and the old law. After establishing the presumed penalties resulting from the applicable laws, and in view of all the circumstances of the case, the judge must effectively apply the one more favourable to the defendant[55].

The finding of lex mitior under Article 7 § 1 of the ECHR also implies a global comparison of the punitive regime under each of the penal laws applicable to the offender’s case (the global method of comparison). The judge cannot undertake a rule-by-rule comparison (differentiated method of comparison), picking the most favourable rule of each of the compared penal laws. Two reasons are traditionally given for this global method of comparison: firstly, each punitive regime has its own rationale, and the judge cannot upset that rationale by mixing different rules from different successive penal laws; secondly, the judge cannot exceed the legislature’s function and create a new ad hoc punitive regime composed of a miscellany of rules deriving from different successive penal laws. Hence, Article 7 § 1 of the ECHR presupposes a concrete and global finding of lex mitior.

9. Summing up, there is to be no retroactive penal law, except in favour of the defendant[56]. No one may be held guilty of a criminal offence that did not constitute a criminal offence under national or international law at the time when it was committed, nor may a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the criminal offence was committed (the negative version of the principle of legality). Conversely, a lighter penalty is to be imposed if, in the period since the criminal offence was committed, a new law has provided for a penalty lighter than that which was applicable at the time the offence was committed (the positive version of the principle of legality).These principles are part of the rules of customary international law, binding on all States, and are peremptory norms with the effect that no other rule of international or national law may derogate from them[57]. In other words, the principle of legality in the field of criminal law, both in its positive and negative versions, is jus cogens.

The “general principles of law recognised by civilised nations” in criminal law

10. General principles of law can be a source of international criminal law if and when they are sufficiently accessible and foreseeable at the material time. The principle of non-retroactivity does not prejudice the punishment of a person for an act or omission that, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law as recognised by the community of civilised nations. Article 7 § 2 of the ECHR and Article 15 § 2 of the ICCPR provide for such a case[58]. Although historically created to justify the Nuremberg and Tokyo judgments, this protective provision also applies to other adjudication proceedings[59]. It has its own field of application, since it refers to crimes which have not yet been crystallised into customary international law at the material time, nor been enshrined into treaty law applicable to the facts, but already represent an intolerable affront to the principles of justice, as reflected in the practice of a relevant number of nations[60]. In order to avoid legal uncertainty and comply with the other facet of the principle of legality, that is to say the principle of specificity (nullum crimen sine lege certa et stricta), close scrutiny of the relevant State practice is required: only when the general principles of law reflect the treaty and domestic practices of a relevant number of States can they be recognised as expressing the will of the community of civilised nations to criminalise a particular form of conduct[61]. It follows that the criminalisation of conduct based on the general principles of law is not an exception to the principle of the prohibition on retroactive penal law, in so far as the conduct already corresponded, from a substantive perspective, to criminal conduct when it occurred. Thus, the “Nuremberg/Tokyo clause” does not apply when at the material time the conduct was punishable as a crime by national law, but with a lesser penalty than that enshrined in a subsequent law or treaty[62].

The political and judicial context of the case

11. The State Court Act, which initiated the State Court of BiH, was promulgated on 12 November 2000 by the High Representative for Bosnia and Herzegovina. The Court of BiH was effectively established on 3 July 2002 by the Parliament of BiH with the Law on the Court of BiH. A new Criminal Code of BiH came into force on 1 March 2003. A Book of Rules on the review of war-crimes cases was issued on 28 December 2004. A special chamber for war crimes in the Court of BiH began its work on 9 March 2005. In June 2008 the BiH Justice Sector Reform Strategy 2008‑2012 was adopted by the BiH Council of Ministers. This strategy was created through a joint effort between the Ministries of Justice of the State of BiH, the Entities and cantons, as well as the Brčko District Judicial Commission and the High Judicial and Prosecutorial Council. On 29 December 2008 the Council of Ministers of BiH adopted the National War Crimes Strategy, which was complementary to the transitional justice strategy.

Following the 2003 judicial reforms, four jurisdictions emerged: BiH, the Brčko District, the Federation of BiH and the Republika Srpska. The judicial organisation did not provide for a mechanism by which court practices and differing legal interpretations could be resolved and harmonised. Consequently, the State Court of BiH and the Supreme Courts of both Entities issued verdicts with very different findings on key legal questions, resulting in divergences in court practice and legal interpretation. In fact, in 2008, the Ministry of Justice of BiH concluded that “[t]his unpredictability affects the way that BiH is regarded in the international legal arena, and BiH runs the risk of breaching conventions”[63]. The same political concern was expressed by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, for example in its Resolution 1626 (2008) on Honouring of Obligations and Commitments by Bosnia and Herzegovina: “inconsistencies still exist in the application of criminal law by various courts at state and entity level with respect to war crimes, which leads to inequality of treatment of citizens, in the light of the European Convention on Human Rights”[64]; and by the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) in its overview of five years of war-crimes processing in Bosnia, which referred to “a situation of manifest inequality before the law in war crimes cases tried before different courts in BiH. In practice, this means that persons convicted of war crimes before different courts might receive widely divergent sentences”[65].

12. The incoherent case-law was compounded by the displacement of cases from their natural jurisdictions, as the Council of Ministers of BiH itself admitted in referring to the “[i]nconsistent practice of the review, takeover and transfer of war crimes cases between the Court and the Prosecutor’s Office and other courts and prosecutor’s offices, and the lack of agreed upon criteria for the assessment of sensitivity and complexity of cases”[66]. In fact, after the adoption of the Orientation Criteria of the Prosecutor’s Office in 2004, so-called “very sensitive” crimes were to be kept by the Special Department for War Crimes of the Prosecutor’s Office of BiH, and “sensitive” crimes were to be sent to the cantonal and district prosecutor’s offices in the locations in which the events occurred as stated in the case files. These guidelines were very unclear and, worse still, were not applied consistently. In simple terms, this “case-by-case prosecution” method did not work well, since it “only deepened the ongoing mess about what, who and how things should be done”[67]. The lack of a prosecutorial strategy for the prioritisation and selection of cases, and the absence of substantive reasoning for the prosecutor’s choice of the trial court and of effective judicial review of that choice, led to significant uncertainty regarding the prosecutor’s priorities and choices, some politicians even questioning the department’s objectivity in its case-selection process, in view of the fact that 90% of cases before the war-crimes chamber involved Serb defendants[68].

It was not until 2008 that the authorities developed a written national strategy aimed at developing a more systematic approach to cases and allocating resources in war-crimes cases[69]. In order for cases to be selected and their complexity to be assessed in a uniform and objective manner, thus informing the decision-making process with regard to the takeover or transfer of a case, the State Court and the Prosecutor’s Office of BiH, with the participation of other judicial and prosecutorial authorities, drafted the Case Complexity Criteria. Subsequently, Article 449 of the BiH Code of Criminal Procedure – Deciding on Cases Pending before Other Courts and Prosecutor’s Offices – was amended by Law no.93/09, which introduced the following criteria for the transfer and allocation of cases: “the gravity of the criminal offence, the capacity of the perpetrator and other circumstances of importance in assessing the complexity of the case.”[70]

Assessment of the facts in the present case under the European standard

13. It is against this political and judicial background, and in the light of the above-mentioned principles, that the facts in the present case must be assessed. And the conclusion is ineluctable: both applicants were subjected to an arbitrary criminal judgment which inflicted on them severe retroactive penalties. The evident proof of this arbitrariness is that the applicant Mr Damjanović was sentenced under the 2003 Code to eleven years’ imprisonment by the State Court for beatings, more than double the lowest sentence admissible under the 1976 Code. This conclusion is even more forceful in the case of the applicant Mr Maktouf, who was sentenced under the 2003 Code to five years’ imprisonment, that is to say five times the lowest sentence imposable under the 1976 Code.

14. Mr Maktouf received the lowest penalty provided by the 2003 Code for aiders or abettors of war crimes, and Mr Damjanović a penalty slightly above the minimum provided by the same Code for principals of war crimes, because the courts attached weight to the mitigating sentencing factors. Had the courts applied the same mitigating sentencing criteria under the 1976 Code, as they could have done, they would necessarily have imposed much lower penalties on the applicants. This comparison in concreto between the penalties that the applicants received, and those that they could have expected under the 1976 Code, shows clearly that the 1976 Code was the lex mitior and the 2003 Code was the lex gravior[71]. By acting in this manner, the national courts breached not only Article 4 § 2 of the 2003 Criminal Code of BiH, but also Article 7 § 1 of the ECHR[72].

Conclusion

15. Since the national courts applied arbitrarily and retroactively the lex gravior, I find that there has been a violation of Article 7 § 1 of the ECHR. The legal effect of the finding of a violation of Article 7 is that the applicants’ convictions must be declared null and void by the competent national court. Article 7 is a non-derogable right, as Article 15 of the ECHR clearly states. If the applicants’ convictions remained valid in spite of a finding that they had violated Article 7, this would represent a de facto derogation from Article 7. Such derogation would not only invalidate the finding of a violation in the Court’s present judgment, but also Article 15. Should the respondent State still wish to adjudicate the alleged criminal acts committed by the applicants during the Bosnian war, a retrial is necessary. When Anselm von Feuerbach coined in § 24 of his Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden peinlichen Rechts of 1801 the Latin expression nulla poena sine lege, he also added that this principle allowed for no exceptions: it must benefit all offenders, be their crimes petty or brutal.

 

 


[1]Armija Republike Bosne i Hercegovine (the Army of the Republic of Bosnia and Herzegovina).

[2]. Bosniacs were known as Muslims until the 1992-95 war. The term “Bosniacs” (Bošnjaci) should not be confused with the term “Bosnians” (Bosanci) which is used to denote citizens of Bosnia and Herzegovina, irrespective of their ethnic origin.

[3]Hrvatsko vijeće obrane (the Croatian Defence Council).

[4]Vojska Republike Srpske (the Army of the Republika Srpska).

[5]. Resolution 827 (1993) of 25 May 1993.

[6]. See the report on the judicial status of the ICTY and the prospects for referring certain cases to national courts made by the ICTY in June 2002 (S/2002/678) and the statement of the President of the UN Security Council of 23 July 2002 (S/PRST/2002/21).

[7]. Resolution 1503 (2003) of 28 August 2003.

[8]. For more information about those powers, also known as the “Bonn powers”, see the Venice Commission’s Opinion on the Constitutional Situation in Bosnia and Herzegovina and the Powers of the High Representative (document CDL-AD(2005)004 of 11 March 2005).

[9]. Official Gazette of Bosnia and Herzegovina nos. 3/0337/0332/0354/0461/0430/0553/0655/0632/07 and 8/10.

[10]. Official Gazette of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia nos. 44/7636/7756/7734/8437/8474/8757/893/9038/90 and 45/90.

[11]. Official Gazette of the Federation of Bosnia and Herzegovina nos. 43/982/9915/9929/0059/02 and 19/03.

[12]. Official Gazette of the Republika Srpska nos. 22/0033/00 and 37/01.

[13]. See the decision of the Human Rights Chamber CH/97/69 of 12 June 1998 in the Herak case, and decision of the Supreme Court of the Federation of Bosnia and Herzegovina Kž-58/99 of 16 March 1999 in a genocide case, reducing a 40-year prison sentence to a 20-year prison sentence.

[14]. See, for instance, the judgment in the Vlahovljak case of September 2008, in which the Supreme Court of the Federation of Bosnia and Herzegovina applied the 2003 Code.

[15]. Decision X-KRŽ-06/299 of 25 March 2009 in the Kurtović case.

[16]. Decisions X-KRŽ-09/847 of 14 June 2011 in the Novalić case; X-KRŽ-07/330 of 16 June 2011 in the Mihaljević case; S1 1 K 002590 11 Krž4 of 1 February 2012 in the S.L. case; S1 1 K 005159 11 Kžk of 18 April 2012 in the Aškraba case; and S1 1 K 003429 12 Kžk of 27 June 2012 in the Osmić case.

[17]. Decisions X-KRŽ-06/431 of 11 September 2009 in the Kapić case; and X-KRŽ-07/394 of 6 April 2010 in the Đukić case.

[18]. Decisions X-KRŽ-08/488 of 29 January 2009 in the Vrdoljak case; and X-KRŽ-06/243 of 22 September 2010 in the Lazarević case.

[19]. Decisions X-KRŽ-06/299 of 25 March 2009 in the Kurtović case; and S1 1 K 002590 11 Krž4 of 1 February 2012 in the S.L. case.

[20]. Decision X-KRŽ-09/847 of 14 June 2011 in the Novalić case.

[21]. A consolidated version thereof published in Official Gazette of Bosnia and Herzegovina no. 49/09, amendments published in Official Gazette nos. 74/09 and 97/09.

[22]. Official Gazette of Bosnia and Herzegovina, International Treaty Series, nos. 12/047/05 and 8/06.

[23]. Official Gazette of Bosnia and Herzegovina, International Treaty Series, nos. 93/06 and 3/07.

[24]. Official Gazette of Bosnia and Herzegovina nos. 3/0336/0332/0326/0463/0413/0548/0546/0676/0629/0732/0753/0776/0715/0858/0812/0916/09 and 93/09.

[25]Pravilnik o pregledu predmeta ratnih zločina, KTA-RZ 47/04-1; a copy of that document was provided by the Government.

[26]. Article 8 of the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (1789): “The law shall provide for such punishments only as are strictly and obviously necessary, and no one shall suffer punishment except it be legally inflicted in virtue of a law passed and promulgated before the commission of the offense.” Ultimately this principle results from the principle of liberty set out in Article 4: “Liberty consists in the freedom to do everything which injures no one else; hence the exercise of the natural rights of each man has no limits except those which assure to the other members of the society the enjoyment of the same rights. These limits can only be determined by law.”

[27]. Beccaria, On Crimes and Punishments, 1764, Chapter 3: “But as a punishment, increased beyond the degree fixed by the law, is the just punishment with the addition of another, it follows that no magistrate, even under a pretence of zeal, or the public good, should increase the punishment already determined by the laws.”

[28]. The Declaration was adopted by a United Nations General Assembly Resolution on 10 December 1948, by forty-eight votes to nil, with eight abstentions. Some years before, in its ground-breaking Advisory Opinion on the Consistency of certain Danzig legislative decrees with the Constitution of the Free City, 4 December 1935, PCIJ, Series A/B, no. 65, p. 57, the Permanent Court of International Justice expressed itself as follows: “It must be possible for the individual to know, beforehand, whether his acts are lawful or liable to punishment.” This was the very first declaration of the principle by an international court.

[29]. The ECHR was opened for signature on 4 November 1950 and now counts forty-seven States Parties. See, with regard to this principle, Kokkinakis v. Greece, 25 May 1993, § 52, Series A no. 260-AC.R. v. the United Kingdom, 22 November 1995, §§ 34 and 40-42, Series A no. 335-C; and Cantoni v. France, no. 17862/91, §§ 33 and 35, 15 November 1996.

[30]. The ICCPR was adopted by a United Nations General Assembly Resolution of 16 December 1966 and has 167 States Parties, including the respondent State. No reservation was made with regard to the principle of non-retroactivity of crimes and penalties.

[31]. The ACHR was adopted on 22 November 1969 and has 23 States Parties. See, with regard to this principle, Castillo Petruzzi et al. v. Peru, Inter-American Court of Human Rights judgment of 30 May 1999, § 121.

[32]. The ACHPR was adopted on 27 June 1981 and has 53 States Parties. See AComHPR, communications nos. 105/93128/94130/94 and 152/96Media Rights Agenda and Constitutional Rights Project v. Nigeria (1998), § 59: “It is expected that citizens must take the laws seriously. If laws change with retroactive effect, the rule of law is undermined since individuals cannot know at any moment if their actions are legal. For a law-abiding citizen, this is a terrible uncertainty, regardless of the likelihood of eventual punishment.”

[33]. The CRC was adopted by a United Nations General Assembly Resolution on 20 November 1989 and has 193 States Parties, including the respondent State. Only two members of the United Nations did not ratify it and no specific reservation to the referred provision was made by the ratifying States.

[34]. The Rome Statute was adopted on 17 July 1998 and has 122 States Parties, including the respondent State.

[35]. The CFREU has become legally binding on the European Union with the entry into force of the Treaty of Lisbon, in December 2009.

[36]. The second, updated version of the ArCHR was adopted on 22 May 2004 and has 12 States Parties. This is a revised edition of the first Charter of 15 September 1994.

[37]. The CRC and the ACHPR do not provide for any possibilities of derogation.

[38]. The Third Geneva Convention was adopted on 12 August 1949 and today numbers 195 States Parties. It replaced the Prisoners of War Convention of 27 July 1929. No reservation was made with regard to non-retroactivity of criminal law.

[39]. The Fourth Geneva Convention was adopted on 12 August 1949 and now has 195 States Parties. It supplements the provisions of the Hague Regulations of 1907No reservation was made with regard to non-retroactivity of criminal law.

[40]. Protocol I to the Geneva Conventions was adopted on 8 June 1977 and has 173 States Parties, including the respondent State. No reservation was made with regard to non-retroactivity of criminal law.

[41]. Protocol II to the Geneva Conventions was adopted on 8 June 1977 and has 167 States Parties, including the respondent State. No reservation was made with regard to non-retroactivity of criminal law.

[42]. See, for instance, Article 29 § 1 of the Albanian Constitution, Article 31 of the Croatian Constitution, Article 42 § 1 of the Polish Constitution, Article 20 of the Rwandan Constitution and Article 35 § 3 (1) of the South African Constitution. The principle of criminalisation based on international law was also set out in the first and the second Nuremberg Principles. Principle I states: “Any person who commits an act which constitutes a crime under international law is responsible therefore and liable to punishment”; Principle II states: “The fact that internal law does not impose a penalty for an act which constitutes a crime under international law does not relieve the person who committed the act from responsibility under international law” (Principles of International Law recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunal, with commentaries, 1950).

[43]. Undisputed examples of such crimes are piracy, the slave trade and attacks upon diplomats, which are subject not only to conventional, but also to customary law.

[44]. This includes cases where acts were punishable under international law binding the respondent State at the material time, regardless of the fact that they formed part of a repressive government policy (seeStreletz, Kessler and Krenz v. Germany, nos. 34044/9635532/97 and 44801/98, §§ 56-64, ECHR 2001-II, and, by the same token, the Human Rights Committee’s views in Baumgarten v. Germany, Communication No. 960/2000, 31 July 2003, § 9.5).

[45]. See my separate opinion in Hıdır Durmaz v. Turkey (no. 2), no. 26291/05, 12 July 2011.

[46]. The United States reserved the right not to apply the Article; Italy and Trinidad and Tobago reserved the right to apply it only in proceedings pending at the time the law is changed, and Germany reserved the right not to apply it in extraordinary circumstances.

[47]. In the Dragan Nikolic judgment (no. IT-94-2-A) of 4 February 2005, § 85, the Appeals Chamber of the ICTY held that the principle of lex mitior applied to its Statute.

[48]. In Berlusconi and Others, the Court of Justice of the European Union held that the principle of the retroactive application of the more lenient penalty formed part of the constitutional traditions common to the member States (see the judgment of 3 May 2005 in joined cases C-387/02, C-391/02 and C-403/02).

[49]. The previous version of the Arab Charter of 1994, in its Article 6, was more incisive: “The accused shall benefit from subsequent legislation if it is in his favour.”

[50]. State practice confirms this principle, both at the constitutional level (for example, Article 29 § 3 of the Albanian Constitution, Article 65 § 4 of the revised Angolan Constitution, Article 22 of the Armenian Constitution, Article 71 (VIII) of the Azerbaijani Constitution, Article 5 § 4 of the Brazilian Constitution, Article 11 (i) of the Canadian Constitution, Article 30 § 2 of the Cape Verde Constitution, Article 19 § 3 of the Chilean Constitution, Article 29 of the Colombian Constitution, Article 31 of the Croatian Constitution, Article 31 § 5 of the East Timor Constitution, Article 42 § 5 of the Georgian Constitution, Article 33 § 2 of the Guinea Bissau Constitution, Article 89 of the Latvian Constitution, Article 52 of the Macedonian Constitution, Article 34 of the Montenegrin Constitution, Article 99 § 2 of the Mozambique Constitution, Article 29 § 4 of the Portuguese Constitution, Article 15 § 2 of the Romanian Constitution, Article 54 of the Russian Constitution, Article 36 § 2 of the São Tomé and Príncipe Constitution, Article 197 of the Serbian Constitution, Article 50 § 6 of the Slovakian Constitution, Article 28 of the Slovenian Constitution, Article 35 § 3 of the South African Constitution, and Article 9 § 3 of the Spanish Constitution) and at the statutory level (Article 1 of the Austrian Penal Code, Article 2 of the Belgian Criminal Code, Article 4 of the Bosnian Criminal Code, Article 2 of the Bulgarian Criminal Code, Article 12 of the Chinese Criminal Code, Article 4 of the Danish Criminal Code, Article 2 of the German Criminal Code, Article 2 of the Hungarian Criminal Code, Article 2 of the Icelandic Penal Code, Articles 4 to 6 of the Israeli Penal Code, Article 6 of the Japanese Criminal Code, Article 3 of the Lithuanian Penal Code, Article 2 of the Luxembourg Penal Code, Article 1 § 2 of the Dutch Penal Code, Article 25 (g) of the New Zealand Bill of Rights and Article 2 § 2 of the Swiss Penal Code). It can be said that the vast majority of the world’s population benefits from this principle.

[51]. [GC], no. 10249/03, § 109, 17 September 2009, and already G. v. France, no. 15312/89, § 26, 27 September 1995; and, under the ICCPR, Communication No. 55/1979, MacIsaac v. Canada, 14 October 1982, §§ 11-13; Communication No. 682/1996, Westerman v. the Netherlands, 13 December 1999, § 9.2; Communication No. 987/2001, Gombert v. France, 11 April 2003, § 6 (4); Communication No. 875/1999, Filipovitch v. Lithuania, 19 September 2003, § 7 (2); Communication No. 981/2001, Teofila Casafranca de Gomez v. Peru, 19 September 2003, § 7 (4); and Communication No. 1492/2006, van der Platt v. New Zealand, 22 July 2008, § 6 (4).

[52]. Not to mention more complex cases, where there exist intermediate laws between the law in force at the material time and the law in force at the time of the judgment. In those cases, the comparison takes into account all of the laws that are or were applicable to the facts, from the commission of the facts until the judgment.

[53]. For this reason, I cannot agree with the crucial paragraphs 69 and 70 of the judgment, which set out an abstract comparison of the minimum limits of the applicable penal laws.

[54]. This is the recent position of the appeals chamber of the State Court, which has continued to apply the 2003 Code to more serious instances of war crimes and the 1976 Code to less serious instances of war crimes.

[55]. For instance, a penal law with a lower maximum penalty does not necessarily result in a lighter penalty compared to a law with a higher maximum penalty. The sentencing judge is bound to take into account the facts of the case and the entire applicable legal framework, including the possibilities of mitigating factors in respect of sentencing and suspension. Thus, a penal law with a lower maximum penalty, but no suspension or very strict suspension options, may be lex gravior when compared to a penal law with a higher maximum penalty but also more generous suspension options, where the defendant qualifies in concreto for suspension under the latter but not the former law. The same may occur if one compares a law which provides for a lower maximum penalty but does not include certain sentencing mitigating factors, and a law which provides for a higher maximum penalty but also includes a broader set of sentencing mitigating factors in sentencing, allowing the court to reach, in the circumstances of the case, a lower penalty under the latter law than that which it would have imposed under the former.

[56]. As Article 15 of the revised ArCHR puts it, “[i]n all circumstances, the law most favorable to the defendant shall be applied”. Or in the words of von Liszt, nullum crime, nulla poena sine lege principles are “the bulwark of the citizen against the State’s omnipotence, they protect the individual against the ruthless power of the majority, against the Leviathan. However paradoxical it may sound, the Criminal Code is the criminal’s magna charta. It guarantees his right to be punished only in accordance with the requirements set out by the law and only within the limits laid down in the law” (von Liszt, “Die deterministischen Gegner der Zweckstrafe”, in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 1893, p. 357).

[57]. The International Committee of the Red Cross shares the view that the non-retroactivity of crimes and penalties is a principle of customary international law, in times of both peace and war (Rule 101 of the Study on Customary International Humanitarian Law, conducted by the International Committee of the Red Cross).

[58]. The very first draft of this provision was presented at the second session of the Commission on Human Rights, in December 1947, on the initiative of Belgium and the Philippines for the draft UDHR. This so‑called “Nuremberg/Tokyo clause” was ultimately rejected on the grounds that it did not add anything to the main rule, since general principles of law were part of international law. At the sixth session of the Commission on Human Rights, in May 1950, during the discussions on the draft ICCPR, Eleanor Roosevelt opposed it with similar arguments, because the phrase “under national or international law” already covered prosecution under international criminal law, and the expression “the general principles of law recognised by civilised nations” was used in Article 38 (c) of the Statute of the ICJ to designate one of the sources of international law. In February 1950 the same proposal was raised by the Luxembourg expert in the discussions on the draft ECHR. In spite of the opposition, the provision was adopted in both the ICCPR and the ECHR, with the specific purpose of safeguarding the post-Second World War trials (Travaux Préparatoires de la CEDH, vol. III, pp. 163, 193 and 263, and, subsequently, X. v. Belgium, no. 268/57, Commission decision of 20 July 1957, Yearbook 1, p. 239, and Kononov v. Latvia [GC], no. 36376/04, § 186, ECHR 2010).

[59]. In fact, there are four countries which have included the “Nuremberg/Tokyo clause” in their Constitutions: Canada (Article 11 (g)), Cape Verde (Article 30), Poland (Article 42 § 1) and Sri Lanka (Article 13 § 6).

[60]. On 30 September 1946 the principle of justice was asserted ubi et orbi by the International Military Tribunal in Göring and Others: “In the first place, it is to be observed that the maxim nullum crimen sine lege is not a limitation of sovereignty, but is in general a principle of justice. To assert that it is unjust to punish those who in defiance of treaties and assurances have attacked neighbouring states without warning is obviously untrue, for in such circumstances the attacker must know that he is doing wrong, and so far from it being unjust to punish him, it would be unjust if his wrong were allowed to go unpunished.” (Nuremberg Trial Proceedings, vol. 22, p. 461)

[61]. The offence of contempt of court has been presented as an example of a crime under the general principles of law (see Judgment on Allegations of Contempt against Prior Counsel, Milan Vujin, case no. IT-94-1-A-R77, ICTY judgment of 31 January 2000, § 15).

[62]. Thus, the Grand Chamber should have distanced itself clearly from the unfortunate decision in Naletilić v. Croatia ((dec.), no. 51891/99, ECHR 2000-V), in which the Court interpreted Article 7 § 2 of the Convention as applicable to the applicant’s contention that he might receive a heavier punishment from the ICTY than he might have received from the domestic courts. The Grand Chamber should have distanced itself for two reasons: firstly, this interpretation of Article 7 § 2 is problematic; secondly, Naletilić concerned a case where an international prosecutor had accused the applicant before an international tribunal of a crime enshrined in international law, whereas in the present case the applicants were accused before a domestic court of a crime foreseen in national law.

[63]. Bosnia and Herzegovina Justice Sector Reform Strategy 2008-2012, Sarajevo, June 2008, p. 70.

[64]. The same political opinion was shared by the Venice Commission in its Opinion No. 648/2011, paragraphs 38 and 65.

[65]. OSCE, “Delivering Justice in Bosnia and Herzegovina: An Overview of War Crimes Processing from 2005 to 2010, May 2011”, p. 19. See also the International Center for Transitional Justice, “Bosnia and Herzegovina: Submission to the Universal Periodic Review of the UN Human Rights Council Seventh Session”, September 2009; Human Rights Watch, “Still Waiting: Bringing Justice for War Crimes, Crimes against Humanity, and Genocide in Bosnia and Herzegovina’s Cantonal and District Courts”, July 2008; and Human Rights Watch, “Justice for Atrocity Crimes: Lessons of International Support for Trials before the State Court of Bosnia and Herzegovina”, March 2012.

[66]. Council of Ministers of BiH, “National War Crimes Strategy”, 28 December 2008, p. 4.

[67]. Zekerija Mujkanović, “The Orientation Criteria Document in Bosnia and Herzegovina”, in Forum for International Criminal and Humanitarian Law Publication Series no. 4 (2010, second edition), at p. 88.

[68]. Human Rights Watch, “Narrowing the Impunity Gap: Trials before Bosnia’s War Crimes Chamber”, February 2007, p. 9.

[69]. Human Rights Watch, “Justice for Atrocity Crimes”, cited above, p. 42.

[70]. As the OSCE concludes, “the case complexity criteria are a laundry list of factors to be taken into consideration in determining if the proceedings will be conducted before the BiH Court”. In short, the criteria are extremely broad and do not provide clear guidance as to what thresholds must be met to justify a marking as “most complex” or “less complex” (see OSCE, “Delivering Justice in Bosnia and Herzegovina”, cited above). The broad nature of these criteria and especially of the criterion “other circumstances of importance in assessing the complexity of the case” is particularly problematic. One cannot but remember the principle of the natural or lawful judge and the solemn prohibition of extraordinary criminal courts contained in Article 8 of the ACHR and in the constitutional provisions of a considerable number of countries, such as Article 135 § 2 of the Albanian Constitution, Article 85 § 2 of the Andorran Constitution, Article 176 § 5 of the revised Angolan Constitution, Article 18 of the Argentinian Constitution, Article 92 of the Armenian Constitution, Article 125 (VI) of the Azerbaijani Constitution, Articles 14 and 116 (II) of the Bolivian Constitution, Article 5 (XXXVII) of the Brazilian Constitution, Article 19 § 3 of the Chilean Constitution, Article 61 of the Danish Constitutional Act, Article 123 § 2 of the East Timor Constitution, Article 15 of the El Salvador Constitution, Article 78 § 4 of the Ethiopian Constitution, Article 101 of the German Basic Law (Grundgesetz), Articles 25 and 102 of the Italian Constitution, Article 76 of the Japanese Constitution, Article 33 § 1 of the Liechtenstein Constitution, Article 111 of the Lithuanian Constitution, Article 86 of the Luxembourg Constitution, Article XXV (1) of the Macedonian Constitution, Article 118 of the Montenegrin Constitution, Article 13 of the Mexican Constitution, Article 167 § 2 of the Mozambican Constitution, Article 4 § 8 of the Nigerian Constitution, Article 17 § 3 of the Paraguayan Constitution, Article 139 § 3 of the Peruvian Constitution, Article 172 § 2 of the Polish Constitution, Article 209 § 3 of the Portuguese Constitution, Article 126 § 5 of the Romanian Constitution, Article 118 § 3 of the Russian Constitution, Article 143 of the Rwandan Constitution, Article 39 § 7 of the São Tomé and Príncipe Constitution, Article 48 § 1 of the Slovakian Constitution, Article 117 of the Spanish Constitution, Article 11 of the Swedish Instrument of Government, Article 30 § 1 of the Swiss Constitution, Article 125 of the Ukrainian Constitution and Article 19 of the Uruguayan Constitution. Wide-ranging clauses concerning the transfer and removal of criminal cases have in the past been instrumental to the operation of such courts and are unacceptable under the principle of the natural or lawful judge.

[71]. This case is very similar to that in Communication No. 981/2001, cited above, § 7 (4). As in the present case, Mr Gómez Casafranca was sentenced to the minimum term of twenty-five years under the new law, more than double the minimum term under the previous law, and the national courts provided no explanation as to what the sentence would have been under the old law had it been still applicable.

[72]. The cases of Mr Damjanović and Mr Maktouf clearly illustrate the conclusion that the Government themselves reached in respect of the general situation, previously described, of the prosecutorial and judicial organisation in BiH (Council of Ministers of BiH, National War Crimes Strategy, 28 December 2008, p. 15).

 

Copyright © 2024 Pravosudna akademija, Srbija