Mežnarić protiv Hrvatske

Država na koju se presuda odnosi
Hrvatska
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
1
Jezik
Hrvatski
Datum
15.07.2005
Članovi
6
6-1
41
Kršenje
6-1
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 6) Postupak po ustavnoj žalbi
(Čl. 6-1) Nepristrasan sud
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte
Broj predstavke
71615/01
Zbirke
Sudska praksa
Presuda ESLJP
Veće
Sažetak
Predmet je formiran na osnovu predstavke podnete od strane hrvatskog državljanina, rodjenog 1954. godine i živi u Zagrebu.
Protiv podnosioca predstavke, Općinskom sudu u Zagrebu, podneta je tužba za naknadu štete, od strane tužilaca M.T. i H.T. , koje je zatupao advokat M.V, a nakon toga, S.T, ćerka prvog punomoćnika, koja je preuzela očevu kancelariju.
Dana 28. aprila 1992. godine, Općinski sud u Zagrebu, doneo je presudu u korist tužilaca, a Okružni sud u Zagrebu, po žalbi podnosioca, donosi odluku kojom ukida prvostepenu presudu i vraća predmet na ponovno odlučivanje. U ponovljenom postupku, , dana 6. jula 1993. godine, Općinski sud u Zagrebu, ponovo presudjuje u korist tužilaca, a podnosilac izjavljuje žalbu. Županijski sud u Zagrebu, dana 27. septembra 1994, u delu preinačuje presudu Općinskog suda, a podnosilac prestavke podnosi reviziju Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, koja je odbijena dana 8. decembra 1999. godine. Nakon odluke Vrhovnog suda, advokat S.T., obaveštava Općinski sud u Zagrebu da već četiri godine nije punomoćnik tužilaca i moli Sud da odluku dostave tužiocima lično. Podnosilac predstavke izjavljuje Ustavnu žalbu, koju je Ustavni sud odbio, a nakon dostavljene odluke, ustanovljeno je da je jedan od članova veća, koje je odlučivalo po Ustavnoj žalbi, bio i M.V. prvi punomoćnik tužilaca i otac S.T.
Evropski Sud za ljudska prava, u obrazloženju presude, navodi da je nepristrasnost sudije M.V. dovedena u pitanje, s obzirom na njegovu dvostruku ulogu u predmetnom slučaju, te utvrdjuje povredu Čl. 6 stav 1. Konvencije.
Preuzmite presudu u pdf formatu

VIJEĆE EUROPE

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

PRVI ODJEL

PREDMET MEŽNARIĆ PROTIV HRVATSKE

(Zahtjev br. 71615/01)

PRESUDA

STRASBOURG

15. srpnja 2005.

U predmetu Mežnarić protiv Hrvatske, Europski sud za ljudska prava (Prvi odjel), zasjedajući u vijeću u sastavu:

g. C. L. ROZAKIS, predsjednik
g. L. LOUCAIDES
gđa F. TULKENS,
g. P. LORENZEN,
gđa N. VAJIĆ,
gđa S. BOTOUCHAROVA,
g. K. HAJIYEV, suci,
i g. S. NIELSEN, tajnik Odjela,

nakon vijećanja zatvorenog za javnost 23. lipnja 2005., donosi sljedeću presudu koja je usvojena tog datuma:

POSTUPAK

 1. Postupak u ovom predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 71615/01) protiv Republike Hrvatske kojeg je hrvatskih državljanin g. Ivan Mežnarić ("podnositelj zahtjeva") podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Konvencija") dana 25. lipnja 2001. godine.

 2. Podnositelja zahtjeva zastupala je gđa S. Rajačić, odvjetnica iz Zagreba. Hrvatsku Vladu ("Vlada") su zastupale njene zastupnice, prvo gđa L. Lukina-Karajković i, nakon nje, gđa Š. Stažnik.

 3. Podnositelj zahtjeva naveo je povredu članka 6., stavka 1. Konvencije, tvrdeći da nije imao pošteno suđenje od strane neovisnoga suda jer je o njegovoj ustavnoj tužbi odlučilo vijeće sudaca u kojem je bio sudac koji je zastupao njegove protivnike u ranijoj fazi postupka.

 4. Zahtjev je dodijeljen Prvom odjelu Suda (Pravilo 52., stavak 1. Poslovnika Suda). Unutar toga odjela vijeće određeno za razmatranje predmeta (članak 27., stavak 1. Konvencije) sastavljeno je kako to predviđa Pravilo 26. stavak 1.

 5. Odlukom od 11. prosinca 2003. godine Sud je zahtjev proglasio dopuštenim.

 6. I podnositelj zahtjeva i Vlada dostavili su očitovanje o osnovanosti zahtjeva (Pravilo 59., stavak 1.). Stranke su odgovorile u pismenom obliku na očitovanje druge strane.

 7. Dana 1. studenog 2004. godine Sud je izmijenio sastav svojih Odjela (Pravilo 25., stavak 1.). Ovaj je predmet dodijeljen u rad novoosnovanom Prvom odjelu (Pravilo 52., stavak 1.).

ČINJENICE

I. OKOLNOSTI PREDMETA

 1. Podnositelj zahtjeva je rođen 1954. godine i živi u Zagrebu.

 2. Dana 10. srpnja 1991. godine M.T. i H.T. („tužitelji“) podnijeli su tužbu Općinskom sudu u Zagrebu protiv podnositelja zahtjeva, tražeći naknadu štete za povredu ugovora.

 3. Od 27. studenog 1991. godine do 27. siječnja 1992. godine tužitelje je zastupao njihov punomoćnik, M.V., a nakon toga njegova kćer S.T., koja je preuzela odvjetnički ured svoga oca.

 4. Tužitelji, ali ne i M.V., pristupili su na prvo ročište u predmetu koje je održano 11. prosinca 1991. godine. Tako je aktivnost M.V. u postupku bila ograničena na podnošenje jednoga skupa podnesaka sudu 2. prosinca 1991. godine, u kojima je odgovorio na tvrdnje podnositelja zahtjeva. 

 5. Na sljedećem ročištu održanom 27. siječnja 1992. godine S.T. je zamijenila svog oca kao punomoćnica tužitelja. 

 6. Dana 28. travnja 1992. godine Općinski sud je donio presudu u korist tužitelja. Nakon što je podnositelj zahtjeva uložio žalbu, Okružni sud u Zagrebu je 9. veljače 1993. ukinuo prvostupanjsku presudu i predmet vratio na ponovno suđenje općinskom sudu. 

 7. U ponovnom suđenju, 6. srpnja 1993. godine Općinski sud u Zagrebu opet je presudio u korist tužitelja. Podnositelj zahtjeva uložio je žalbu.

 1. Dana 27. rujna 1994. godine Županijski sud u Zagrebu preinačio je prvostupanjsku presudu, prihvativši samo dio tužbenog zahtjeva tužitelja.

 2. Podnositelj zahtjeva je tada podnio reviziju Vrhovnome sudu Republike Hrvatske u kojoj je tvrdio, inter alia, da nije mogao pravilno iznijeti svoj predmet pred Općinskim sudom.

 3. Dana 8. prosinca 1999. godine Vrhovni sud odbio je reviziju podnositelja zahtjeva.

 4. Dana 28. srpnja 2000. godine podnositelj zahtjeva podnio je ustavnu tužbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

 5. Nakon dostave odluke Vrhovnoga suda, dana 24. kolovoza 2000. S.T. je obavijestila Općinski sud u Zagrebu da je prije otprilike četiri godine prestala zastupati tužitelje i da odluku treba izravno dostaviti tužiteljima.

 6. Dana 18. prosinca 2000. Ustavni sud odbio je ustavnu tužbu podnositelja zahtjeva.

  Utvrdio je da članci Ustava na koje se podnositelj zahtjeva pozivao ne sadrže nikakve materijalne odredbe u koje bi bila ugrađena ljudska prava ili temeljne slobode.
  Sudac M.V. bio je član vijeća od pet sudaca koje je donijelo tu odluku. Vijećem je predsjedao drugi sudac. Podnositelj zahtjeva postao je svjestan sastava vijeća kad je dobio odluku Ustavnoga suda.

II. MJERODAVNO DOMAĆE PRAVO I PRAKSA

21. Mjerodavni dio Ustavnoga zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 99/99 – „Ustavni zakon iz 1999.“), koji je bio na snazi u relevantno vrijeme propisivao je sljedeće:

Članak 26. stavak 6.

“(6) Sudac Ustavnog suda se ne može uzdržati od glasovanja, osim u slučaju kada je sudjelovao u donošenju zakona, drugog propisa ili odluke koji su predmet odlučivanja.“

Članak 33.

"Ako ovim Ustavnim zakonom nije propisano drukčije Ustavni sud u postupku podredno smisleno primjenjuje odredbe odgovarajućih postupovnih zakona Republike Hrvatske."

Članak 72. propisuje da ako se ustavna tužba usvaja, Ustavni sud ukida osporavani akt i predmet vraća na ponovni postupak nadležnome tijelu.

22. Mjerodavni dio Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, br. 53/91, 91/92 i 112/99, "Zakon o parničnom postupku"), koji je bio na snazi u relevantno vrijeme, propisivao je kako slijedi:

Član 71.

"Sudac ili sudac porotnik ne može obavljati sudačku dužnost: 1) ako je sam...punomoćnik stranke...;

...3) ako mu je...punomoćnik stranke srodnik po krvi u pravoj liniji...;
...6) ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristranost."

Razlozi navedeni u članku 71., točkama 1.-5. smatraju se apsolutnim razlozima za izuzeće, s tim da je dotični sudac automatski izuzet od obavljanja svoje funkcije.
Članak 72., stavak 1. propisivao je da je sudac, čim sazna da postoji koji od razloga za njegovo izuzeće, dužan prekinuti svaki rad na tom predmetu i o tome obavijestiti predsjednika suda, koji će mu odrediti zamjenika.

23. U svojoj odluci br. Rev-1104/1999-2 od 24. lipnja 1999. godine Vrhovni sud je presudio da za primjenu članka 71. nije potrebno da razlog za izuzeće postoji tijekom cijeloga postupka, ili, posebice, tada kada je donesena pobijana odluka; dovoljno je da je postojao u nekom trenutku tijekom postupka.

 

PRAVO

I. NAVODNA POVREDA ČLANKA 6. KONVENCIJE

A. Tvrdnje stranaka

1. Podnositelj zahtjeva

24. Podnositelj zahtjeva žalio se da je bio lišen svog prava na suđenje od strane nepristranog suda jer je o njegovoj ustavnoj tužbi odlučilo vijeće sudaca u kojem je bio sudac M.V., iako su i on, a kasnije i njegova kćer, zastupali protivnike podnositelja zahtjeva. Pozvao se na članak 6., stavak 1. Konvencije čiji mjerodavni dio glasi kako slijedi:

“Radi utvrđivanja svojih prava i obveza građanske naravi....svatko ima pravo...da sud...u razumnom roku ispita njegov slučaj.“

25. Podnositelj zahtjeva je tvrdio da je sudac M.V. prema domaćem pravu trebao biti izuzet u tom predmetu. U vezi s tim, istakao je da su na temelju članka 33. Zakona o Ustavnom sudu iz 1999. godine, zajedno s člancima 71. i 72. Zakona o parničnom postupku, u slučaju suca M.V. postojala dva apsolutna razloga za izuzeće. U svakom slučaju, sudac koji je prethodno zastupao njegove protivnike, i čija je kćer nastavila to raditi, ne čini se nepristranim i tako ne prolazi na testu objektivne nepristranosti.

2. Vlada

26. Vlada je tvrdila da je sudac M.V. bio nepristran jer nije sudjelovao u donošenju niti jedne odluke suda prije postupka pred Ustavnim sudom. Činjenica da je prije toga sudjelovao u predmetu podnositelja zahtjeva nije, sama po sebi, povrijedila članak 6. Ta okolnost nije utjecala na njegovu nepristranost jer je on tužitelje zastupao samo dva mjeseca, gotovo devet godina prije nego je od Ustavnoga suda zatraženo da odluči o predmetu podnositelja zahtjeva. Nadalje, tijekom razdoblja dok je zastupao protivnike podnositelja zahtjeva, nije bila donesena nikakva značajna odluka. U svakom slučaju, prema domaćem pravu, sudac M.V. nije bio obvezan izuzeti se od postupanja u tom predmetu.

Stoga nema naznake niti objektivne niti subjektivne pristranosti suca M.V.

B. Ocjena Suda

 1. Sud primijećuje da je postojanje nacionalnog postupka za osiguranje nepristranosti, i to pravila koja uređuju izuzeće sudaca, mjerodavan čimbenik. Takva pravila očituju brigu nacionalnog zakonodavstva da se uklone sve razumne dvojbe glede nepristranosti dotičnoga suca ili suda i predstavljaju pokušaj da se osigura nepristranost uklanjanjem razloga za takvu brigu. Uz osiguranje nepostojanja stvarne pristranosti, usmjerena su i na otklanjanje svega onoga što bi moglo izgledati kao pristranost, te tako služe za promicanje povjerenja koje sudovi moraju nadahnjivati u javnosti u demokratskom društvu. Prema tome, ako se ta pravila ne poštuju, to znači da je u predmetu postupao sud čija je nepristranost od strane domaćeg prava prepoznata kao dvojbena. Ako se ne temelje na proizvoljnim pretpostavkama, Sud takva pravila uzima u obzir kad donosi svoju procjenu je li sud bio pristran, i, posebice, mogu li se bojazni podnositelja zahtjeva smatrati objektivno opravdanima (vidi, mutatis mutandis, presudu Pescador Valero v. Spain,br.62435/00, stavci 24.-29., ECHR 2003-VII; presudu Pfeifer and Plankl v. Austria, od 25. veljače 1992., Serija A br. 227, str. 16, stavak 36.; i presudu Oberschlick v. Austria (no. 1), od 23. svibnja 1991., Serija A br. 204, str. 23.-24., stavci 50.-52.).

 2. U ovome predmetu Sud primijećuje da su konkretne odredbe o izuzeću sudaca Ustavnoga suda sadržane u članku 26. stavku 6. Zakon o Ustavnom sudu iz 1999. godine, dok se odredbe mjerodavnog postupovnog prava (Zakona o parničnom postupku) primijenjene mutatis mutandis kao pomoćna pravila (vidi stavke 21. i 22. ove presude). Čak i ako bi se moglo tvrditi da konkretne odredbe o izuzeću nisu osobito jasne i određene, Sud ističe da mu nije zadatak preispitivati mjerodavno domaće pravo i praksu in abstracto, nego utvrditi je li način na koji su bile primijenjene ili na koji su utjecale na podnositelje zahtjeva doveo do povrede članka 6., stavka 1. u ovome predmetu (vidi, inter alia, presudu Padovani v. Italy, od 26. veljače 1993., Serija A br. 257-B, str. 20, stavak 24.; i presudu Hauschildt v. Denmark, od 24. svibnja 1989., Serija A br. 154, str. 21, stavak 45.).

 3. Prema stalnoj sudskoj praksi Suda, postojanje nepristranosti u smislu članka 6., stavka 1. mora biti utvrđeno prema subjektivnom testu, pri čemu se mora uzeti u obzir osobno uvjerenje i ponašanje konkretnog suca, tj., je li sudac imao neke osobne predrasude ili pristranosti u tom predmetu; te isto tako prema objektivnom testu, tj. treba utvrditi je li sam sud, i, između drugih vidova, i njegov sastav, nudio dovoljno jamstava kao bi se isključila svaka legitimna dvojba glede njegove nepristranosti (vidi, inter alia, presudu Fey v. Austria od 24. veljače 1993., Serija A br. 255, str. 12, stavci 27., 28. i 30.; predmet Wettstein v.Switzerland, br. 33958/96, stavak 42., ECHR 2000-XII). U svakom pojedinačnom predmetu treba odlučiti je li odnos o kojemu se radi takve naravi i stupnja da ukazuje na nedostatak nepristranosti kod suda (vidi presudu u predmetu Pullar v. the United Kingdom, od 10 lipnja 1996., Reports of Judgments and Decisions 1996-III, str. 794, stavak 38).

 1. Glede subjektivnoga teksta, osobna nepristranost suca mora se pretpostaviti dok se ne dokaže suprotno (naprijed citiranu presudu Wettstein v. Switzerland, stavak 43.). U ovome predmetu podnositelj zahtjeva nije dostavio nikakve dokaze o tome, te nije bilo ničega što bi ukazalo na osobnu pristranost suca M.V.

 2. Glede objektivnoga testa, mora se utvrditi postoje li, sasvim odvojeno od ponašanja suca, provjerljive činjenice koje mogu potaknuti dvojbu glede njegove nepristranosti. To podrazumijeva da je, pri odlučivanju postoji li u nekom predmetu legitiman razlog za bojazan da neki sudac nije nepristran, stav dotične osobe važan ali ne i odlučan. Ono što je odlučno jest to može li se ta bojazan smatrati objektivno opravdanom (vidi naprijed citirani predmet Wettstein v. Switzerland, stavak 44.; i presudu u predmetu Ferrantelli and Santangelo v.Italy, od 7. kolovoza 1996., Reports 1996-III, str.951.-952., stavak 58.).

 3. U tom smislu čak i ono što se izvana čini može biti od određene važnosti ili, drugim riječima, „ne samo da se pravda mora izvršavati, mora se i vidjeti da se ona izvršava“ (vidi presudu u predmetu De Cubber v. Belgium, od 26. listopada 1984., Serija A br. 86, str. 14, stavak 26.). Ono o čemu se ovdje radi je povjerenje koje sudovi moraju nadahnjivati u javnosti u demokratskom društvu (vidi naprijed citirani predmet Wettstein v. Switzerland, loc. cit.; i presudu u predmetu Castillo Algar v. Spain, od 28. listopada 1998., Reports 1998-VIII, str. 3116, stavak 45.).

 4. Činjenica da je sudac djelovao u različitim svojstvima u istome predmetu može u određenim okolnostima kompromitirati nepristranost suda. U predmetu Piersack v. Belgium (presuda od 1. listopada 1982., Serija A br. 53, str. 14-16, stavci 30.-31.) činjenica da je sudac predsjedao u kaznenom postupku nakon što je bio predstojnik ureda državnog odvjetnika nadležnog za kazneno gonjenje u tom predmetu bila je dovoljna da se nepristranost suda izloži mogućoj dvojbi, protivno članku 6., stavku 1. Konvencije. U predmetu Wettstein (naprijed citiranom, stavak 47.), došlo je do vremenskog preklapanja dva postupka u kojima je R. obnašao dužnost suca u jednome predmetu, a pravnog zastupnika stranke protivnika podnositelja zahtjeva u drugom. Kao rezultat toga podnositelj zahtjeva imao je razloga za zabrinutost da će ga sudac R. i dalje vidjeti kao protivnu stranku. Sud je zaključio da bi ovakva situacija mogla potaknuti opravdane bojazni kod podnositelja zahtjeva da sudac R. nije pristupao predmetu s traženom nepristranošću. Nadalje, u predmetu Walston v. Norway (odluka br. 37372/97, od 11. prosinca 2001.), vremenski je okvir bio smatran mjerodavnim pri ocjeni značaja prošlog odnosa suca s protivnom strankom.

 5. Sud primijećuje da je u ovome predmetu sudac M.V. zastupao protivnike podnositelja zahtjeva u ranijoj fazi postupka i da je nakon toga to isto nastavila raditi njegova kćer. Istina je da je prethodno sudjelovanje suca M.V. bilo manje važno i vremenski udaljeno, budući da je protivnike podnositelja zahtjeva zastupao samo dva mjeseca, gotovo devet godina prije odluke Ustavnoga suda od 18. prosinca 2000. godine (vidi stavak 10. ove presude) a njegova je aktivnost bila ograničena na pisanje samo jednog skupa podnesaka sudu (vidi stavak 11. ove presude). Njegova dvostruka uloga odnosila se na različita pravna pitanja: prvo se bavio primjenom pravila građanskoga prava kao punomoćnik tužitelja u glavnome postupku, i, nakon toga, kao sudac Ustavnoga suda, s ustavnošću presude donesene u tom postupku. 

 6. Isto je tako točno da je kćer suca M.V. prestala zastupati protivnike podnositelja zahtjeva negdje 1996. godine, a to je bilo prije nego što je Vrhovni sud donio svoju odluku koja je potom bila podvrgnuta ispitivanju ustavnosti. 

 7. Međutim, za razliku od naprijed citiranih predmeta, u ovome se predmetu radi o dvostrukoj ulozi suca u samo jednom postupku. Ta činjenica, osnažena sudjelovanjem kćeri suca M.V. stvorila je, po mišljenju Suda, situaciju koja može potaknuti legitimne dvojbe glede nepristranosti suca M.V. 

 8. U takvim okolnostima sud nalazi da je došlo do povrede članka 6., stavka 1. Konvencije u odnosu na uvjet nepristranosti suda.

 

III. PRIMJENA ČLANKA 41. KONVENCIJE 38.

     38. Članak 41. Konvencije predviđa:

"Ako Sud utvrdi da je došlo do povrede Konvencije i dodatnih protokola, a unutarnje pravo zainteresirane visoke ugovorne stranke omogućava samo djelomičnu odštetu, Sud će, prema potrebi, dodijeliti pravednu naknadu povrijeđenoj stranci."

A. Šteta

 1. Podnositelj zahtjeva je zatražio naknadu materijalne štete uzrokovane činjenicom što je izgubio u predmetu protiv M.T. i H.T. pred Ustavnim sudom. Potražuje 50.000 EUR koji odgovara iznosu koji bi morao platiti M.T.-u i H.T.-u kad bude izvršena presuda Županijskoga suda od 27. rujna 1994. godine. Tvrdio je da postoji uzročna veza između propusta Ustavnoga suda da djeluje nepristrano i odbijanja njegove ustavne tužbe.

 2. Podnositelj zahtjeva nadalje potražuje naknadu nematerijalne štete zbog nezadovoljstva i trpljenja do kojih je došlo zbog povrede i štete nanesene njegovom privatnom i obiteljskom životu i njegovom domu zbog ovrhe presude Županijskoga suda. Podnositelj zahtjeva nije specificirao iznos koji potražuje.

 3. Vlada je osporila oba zahtjeva. Tvrdila je da je zahtjev podnositelja zahtjeva za naknadu materijalne štete neosnovan jer ne postoji nikakva uzročna veza između povrede kojoj prigovara i navodne materijalne štete. Vlada smatra da se zahtjev podnositelja zahtjeva temelji na pretpostavci da bi presuda donesena u domaćem postupku bila u njegovu korist da nije bilo došlo do navodne povrede. Međutim, ni u kom slučaju bilo očito da bi ishod postupka bio drugačiji da nije došlo do navodne povrede.

 4. Glede navodne nematerijalne štete, Vlada je pozvala Sud, u slučaju da utvrdi povredu, da procijeni iznos pravične naknade na temelju svoje sudske prakse u sličnim predmetima.

 5. Sud primijećuje da se dodjela pravične naknade može temeljiti samo na činjenici da podnositelj zahtjeva nije imao sve koristi od jamstava članka 6., stavka 1. Međutim, Sud ne može nagađati o tome kakav bi bio ishod postupka usklađenog s člankom 6., stavkom 1. Konvencije (vidi presudu Incal v.Turkey, od 9. lipnja 1998., Reports 1998-IV, str. 1575, stavak 82.).

 6. Glede naknade za nematerijalnu štetu, Sud smatra da utvrđenje povrede članka 6., stavka 1. Konvencije samo po sebi predstavlja dovoljnu pravičnu naknadu u ovim okolnostima.

B. Troškovi i izdaci

45. Podnositelj nadalje potražuje:
(a) 1.940 EUR na ime troškova nastalih u ovršnom postupku nakon presude Županijskoga suda od 27. rujna 1994. godine;
(b) 493 EUR na ime troškova nastalih u postupku pred Ustavnim sudom; (c) 1.165 EUR na ime troškova nastalih pred Sudom.

46. Vlada nije prihvatila stavke (a) i (b) budući da je povrat pravnih troškova moguć samo ukoliko se odnose na utvrđenu povredu. Tvrdili su da troškovi koje podnositelj potražuje nisu nastali zbog toga što je on kroz domaći pravni poredak tražio sprječavanje i zadovoljštinu za navodnu povredu.

47. Glede stavke (c), Vlada je pozvala Sud da procjeni iznos na temelju svoje sudske prakse u sličnim premetima.

48. Prema sudskoj praksi Suda, podnositelj zahtjeva ima pravo na naknadu svojih troškova i izdataka samo ukoliko je dokazano da su stvarno i nužno nastali i bili razumni glede iznosa. U ovome predmetu, na temelju informacija koje ima i naprijed navedenih kriterija, Sud primijećuje da u spisu predmeta nema dokaza koji bi navodili na zaključak da je podnositelj pretrpio neke dodatne troškove i izdatke pred domaćim sudovima kao rezultat povrede svoga prava na suđenje pred nepristranim sudom. Sud stoga odbija zahtjev za naknadu troškova i izdataka nastalih u domaćem postupku i smatra razumnim dosuditi iznos od 1.165 EUR za postupak pred Sudom, uz sve poreze koji bi mogli biti zaračunati na taj iznos.

C. Zatezna kamata

49. Sud smatra primjerenim da se zatezna kamata temelji na najnižoj kreditnoj stopi Europske središnje banke uvećanoj za tri postotna boda.

 

IZ TIH RAZLOGA, SUD JEDNOGLASNO

1. presuđuje da je došlo do povrede članka 6. stavka 1. Konvencije;

2. presuđuje da utvrđenje povrede samo po sebi predstavlja dovoljnu pravičnu naknadu za nematerijalnu štetu koju je pretrpio podnositelj zahtjeva;

3. presuđuje

(a) da tužena država podnositelju zahtjeva treba, u roku od tri mjeseca od dana kad presuda postane konačnom u skladu s člankom 44. stavkom 2. Konvencije, isplatiti iznos od 1.165 EUR (tisuću sto šezdeset i pet eura) na ime troškova i izdataka, koji treba preračunati u nacionalnu valutu tužene države prema tečaju važećem na dan namirenja, uz sve poreze koji bude potrebno zaračunati na naprijed navedeni iznos;

(b) da se od proteka naprijed navedena tri mjeseca do namirenja na naprijed navedene iznose plaća obična kamata prema stopi koja je jednaka najnižoj kreditnoj stopi Europske središnje banke tijekom razdoblja neplaćanja, uvećanoj za tri postotna boda;

4. odbija ostatak zahtjeva podnositelja zahtjeva za pravednu naknadu.


Sastavljeno na engleskom jeziku i otpravljeno u pisanom obliku dana 15. srpnja 2005. godine u skladu s pravilom 77. stavcima 2. i 3. Poslovnika Suda.

Søren Nielsen                                      Christos ROZAKIS

Tajnik                                                   Predsjednik


___________________________________
Prevod presude preuzet sa https://hudoc.echr.coe.int/

 

 

 

FIRST SECTION

CASE OF MEŽNARIĆ v. CROATIA

(Application no. 71615/01)

JUDGMENT

STRASBOURG 

15 July 2005 

FINAL 

30/11/2005 

This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Mežnarić v. Croatia, The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:

MrC.L. Rozakis, President,

MrL. Loucaides,

MrsF. Tulkens,

MrP. Lorenzen,

MsN. Vajić,

MrsS. Botoucharova,

MrK. Hajiyev, judges,

and Mr S. Nielsen, Section Registrar,

Having deliberated in private on 23 June 2005,

Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1. The case originated in an application (no. 71615/01) against the Republic of Croatia lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by a Croatian national, Mr Ivan Mežnarić (“the applicant”), on 25 June 2001.

2. The applicant was represented by Mrs S. Rajačić, a lawyer practising in Zagreb. The Croatian Government (“the Government”) were represented by their Agents, firstly Ms L. Lukina-Karajković and subsequently by Ms Š. Stažnik.

3. The applicant alleged a violation of Article 6 § 1 of the Convention in that he did not have a fair trial by an impartial tribunal because his constitutional complaint was decided by a panel of judges that included a judge who had represented the applicant's opponents at an earlier stage in the proceedings.

4. The application was allocated to the First Section of the Court (Rule 52 § 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 § 1 of the Convention) was constituted as provided in Rule 26 § 1.

5. By a decision of 11 December 2003, the Court declared the application admissible.

6. The applicant and the Government each filed observations on the merits (Rule 59 § 1). The parties replied in writing to each other's observations.

7. On 1 November 2004 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 § 1). This case was assigned to the newly composed First Section (Rule 52 § 1)

THE FACTS

I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

8. The applicant was born in 1954 and lives in Zagreb.

9. On 10 July 1991 M.T. and H.T. (“the plaintiffs”) brought an action in the Zagreb Municipal Court (Općinski sud u Zagrebu) against the applicant seeking damages for breach of contract.

10. From 27 November 1991 until 27 January 1992 the plaintiffs were represented by their legal counsel, M.V. and thereafter by his daughter, S.T., who took over her father's law practice.

11. The plaintiffs, but not M.V., attended the first hearing in the case that was held on 11 December 1991. M.V.'s activity in the proceedings was thus limited to filing one set of submissions with the court on 2 December 1991 in which he responded to the applicant's arguments.

12. At the next hearing held on 27 January 1992 S.T. replaced her father as the plaintiffs' counsel.

13. On 28 April 1992 the Municipal Court gave judgment for the plaintiffs. Following an appeal by the applicant, on 9 February 1993 the Zagreb County Court (Okružni sud Zagreb) quashed the first-instance judgment and remitted the case to the Municipal Court.

14. In the resumed proceedings, on 6 July 1993 the Zagreb Municipal Court again gave judgment for the plaintiffs. The applicant appealed.

15. On 27 September 1994 the Zagreb County Court reversed the first-instance judgment, only accepting part of the plaintiffs' claim.

16. The applicant then lodged an appeal on points of law (revizija) with the Supreme Court (Vrhovni sud Republike Hrvatske) in which he argued, inter alia, that he had been unable to present his case properly in the Municipal Court.

17. On 8 December 1999 the Supreme Court dismissed the applicant's appeal on points of law.

18. On 28 July 2000 the applicant filed a constitutional complaint with the Constitutional Court (Ustavni sud Republike Hrvatske).

19. Following the service of the Supreme Court's decision, on 24 August 2000 S.T. informed the Zagreb Municipal Court that she had ceased to act for the plaintiffs some four years earlier and that the decision should have been served on the plaintiffs directly.

20. On 18 December 2000 the Constitutional Court dismissed the applicant's complaint. It found that the articles of the Constitution on which the applicant sought to rely did not contain any substantive provisions enshrining human rights or fundamental freedoms.

Judge M.V. was a member of the panel of five judges which delivered that decision. The panel was presided over by another judge. The applicant became aware of the composition of the panel when he received the Constitutional Court's decision.

II. RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE

21. The relevant part of the Constitutional Act on the Constitutional Court (Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Official Gazette no. 99/99 – “the 1999 Constitutional Court Act”) as in force at the material time provided as follows:

Section 26 (6)

“A judge of the Constitutional Court may not abstain from voting, unless he has participated in the enactment of a statute or subordinate legislation or the adoption of a decision upon which the Constitutional Court is required to rule.”

Section 33

“Unless provided otherwise by this Constitutional Act, in the proceedings before it the Constitutional Court shall apply mutatis mutandis the provisions of the relevant procedural laws of the Republic of Croatia as ancillary rules.”

Section 72 provides that, if a constitutional complaint is successful, the Constitutional Court must quash the impugned decision and remit the matter to the competent authority.

22. The relevant part of the Civil Procedure Act (Zakon o parničnom postupku, Official Gazette nos. 53/91, 91/92 and 112/99 – “the Civil Procedure Act”) as in force at the material time provided as follows:

Section 71

“A judge ... shall be disqualified from exercising his functions:

1. if he is... a counsel of the party...;

...

3. if... the party's counsel is his relative in the direct line ...;

...

6. if other circumstances exist to cast doubt on his impartiality.”

The grounds enumerated in section 71 subparagraphs 1-5 are considered absolute grounds for withdrawal in that the judge concerned is automatically disqualified from sitting.

Section 72(1) provides that, from the moment he becomes aware of an absolute ground disqualifying him from sitting, the judge must take no further part in the case and bring the circumstances which disqualify him from sitting to the immediate attention of the president of the court of which he is a member, whereupon the president designates another judge to hear the case.

23. In its decision no. Rev-1104/1999-2 of 24 June 1999 the Supreme Court held that for section 71 to apply it was not necessary for the ground for withdrawal to have existed throughout the proceedings or, in particular, when the decision complained of was delivered; it was sufficient for it to have existed at some point during the proceedings.

THE LAW

I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 OF THE CONVENTION

A. The parties' submissions

1. The applicant

24. The applicant complained that he had been deprived of his right to a hearing by an impartial tribunal because his constitutional complaint had been decided by a panel of judges that included Judge M.V., when both he and subsequently his daughter had previously represented the applicant's opponents. He relied on Article 6 § 1 of the Convention the relevant part of which reads as follows:

“In the determination of his civil rights and obligations ..., everyone is entitled to a fair ... hearing ... by an ...impartial tribunal...”

25. The applicant argued that Judge M.V. should have withdrawn from the case under domestic law. In that connection, he pointed out that, under section 33 of the 1999 Constitutional Court Act read in conjunction with sections 71 and 72 of the Civil Procedure Act, two absolute grounds for withdrawal existed in Judge M.V.'s case. In any event, a judge who had previously represented his opponents, and whose daughter continued to do so, did not appear impartial and thus failed the objective impartiality test.

2. The Government

26. The Government submitted that Judge M.V. had been impartial since he had not participated in the rendering of any court decision before the Constitutional Court proceedings. The mere fact that he had previously been involved in the applicant's case did not, in itself, violate Article 6. That circumstance had not influenced his impartiality because he had represented the plaintiffs for just two months almost nine years before the Constitutional Court had been called on to decide the applicant's case. Furthermore, during the period when he represented the applicant's opponents, no significant decision was taken. In any event, under domestic law Judge M.V. was not obliged to withdraw from the case.

Therefore, there was no suggestion of either objective or subjective partiality on Judge M.V.'s part.

B. The Court's assessment

27. The Court notes that the existence of national procedures for ensuring impartiality, namely rules regulating the withdrawal of judges, is a relevant factor. Such rules manifest the national legislature's concern to remove all reasonable doubts as to the impartiality of the judge or court concerned and constitute an attempt to ensure impartiality by eliminating the causes for such concerns. In addition to ensuring the absence of actual bias, they are directed at removing any appearance of partiality and so serve to promote the confidence which the courts in a democratic society must inspire in the public. Accordingly, a failure to abide by these rules means that the case has been heard by a tribunal whose impartiality was recognised by national law to be open to doubt. Provided they are not based on arbitrary assumptions, the Court will take such rules into account when making its own assessment whether a tribunal was impartial and, in particular, whether the applicant's fears can be held to be objectively justified (see, mutatis mutandis, Pescador Valero v. Spain, no. 62435/00, §§ 24-29, ECHR 2003‑VII; Pfeifer and Plankl v. Austria, judgment of 25 February 1992, Series A no. 227, p. 16, § 36; and Oberschlick v. Austria (no. 1), judgment of 23 May 1991, Series A no. 204, pp. 23-24, §§ 50-52).

28. In the instant case the Court notes that specific provisions regarding the withdrawal of Constitutional Court judges were set out in section 26(6) of the 1999 Constitutional Court Act, while the provisions of the relevant procedural law (the Civil Procedure Act) were to be applied mutatis mutandis as ancillary rules (see paragraphs 21 and 22 above). Even if it might be argued that the specific provisions on the withdrawal are not particularly clear and precise, the Court points out that its task is not to review the relevant domestic law and practice in abstracto, but to determine whether the manner in which they were applied to or affected the applicant gave rise to a violation of Article 6 § 1 in the present case (see, inter alia, Padovani v. Italy, judgment of 26 February 1993, Series A no. 257‑B, p. 20, § 24; and Hauschildt v. Denmark, judgment of 24 May 1989, Series A no. 154, p. 21, § 45).

29. According to the Court's constant case-law, the existence of impartiality for the purposes of Article 6 § 1 must be determined according to a subjective test where regard must be had to the personal conviction and behaviour of a particular judge, that is, whether the judge held any personal prejudice or bias in a given case; and also according to an objective test, that is to say by ascertaining whether the tribunal itself and, among other aspects, its composition, offered sufficient guarantees to exclude any legitimate doubt in respect of its impartiality (see, inter alia, Fey v. Austria, judgment of 24 February 1993, Series A no. 255, p. 12, §§ 27, 28 and 30; Wettstein v. Switzerland, no. 33958/96, § 42, ECHR 2000-XII). It must be decided in each individual case whether the relationship in question is of such a nature and degree as to indicate a lack of impartiality on the part of the tribunal (see Pullar v. the United Kingdom, judgment of 10 June 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-III, p. 794, § 38).

30. As to the subjective test, the personal impartiality of a judge must be presumed until there is proof to the contrary (Wettstein v. Switzerland, cited above, § 43). In the present case, the applicant adduced no evidence to suggest, and there was nothing to indicate, personal bias on the part of Judge M.V.

31. As to the objective test, it must be determined whether, quite apart from the judge's conduct, there are ascertainable facts which may raise doubts as to his impartiality. This implies that, in deciding whether in a given case there is a legitimate reason to fear that a particular judge lacks impartiality, the standpoint of the person concerned is important but not decisive. What is decisive is whether this fear can be held to be objectively justified (see Wettstein v. Switzerland, cited above, § 44; and Ferrantelli and Santangelo v. Italy, judgment of 7 August 1996, Reports 1996‑III, pp. 951-952, § 58).

32. In this respect even appearances may be of a certain importance or, in other words, “justice must not only be done, it must also be seen to be done” (see De Cubber v. Belgium, judgment of 26 October 1984, Series A no. 86, p. 14, § 26). What is at stake is the confidence which the courts in a democratic society must inspire in the public (see Wettstein v. Switzerland, loc. cit.; and Castillo Algar v. Spain, judgment of 28 October 1998, Reports 1998‑VIII, p. 3116, § 45).

33. The fact that a judge has acted in different capacities in the same case may in certain circumstances compromise a tribunal's impartiality. In Piersack v. Belgium (judgment of 1 October 1982, Series A no. 53, pp. 14-16, §§ 30-31) the fact that a judge had presided over a criminal trial after having been the head of the public prosecutor's office in charge of the prosecution in the case was capable of making the tribunal's impartiality open to doubt, in breach of Article 6 § 1 of the Convention. In Wettstein (cited above, § 47) there was an overlapping in time of two sets of proceedings in which R. exercised the function of judge in one case, and that of legal representative of the party opposing the applicant in the other. As a result, the applicant had reason for concern that Judge R. would continue to see him as the opposing party. The Court concluded that this situation could have raised legitimate fears in the applicant that Judge R. was not approaching the case with the requisite impartiality. Further, in Walston v. Norway ((dec.), no. 37372/97, 11 December 2001) the time-frame was regarded as relevant when assessing the significance of a judge's previous relationship to the opposing party.

34. The Court notes that in the present case Judge M.V. represented the applicant's opponents at an earlier stage in the proceedings and that, later on, his daughter continued to do so.

It is true that Judge M.V.'s previous involvement was minor and remote, as he represented the applicant's opponents for only two months, almost nine years before the decision of the Constitutional Court of 18 December 2000 (see paragraph 10 above); and his activity was limited to drafting and signing a single set of submissions to the court (see paragraph 11 above). His dual role related to different legal issues: he first dealt with the application of civil-law rules as counsel to the plaintiffs in the principal proceedings, and, subsequently, with the constitutionality of the judgment delivered in those proceedings as a Constitutional Court judge.

35. It is also true that Judge M.V.'s daughter had ceased to represent the applicant's opponents some time in 1996, which was before the Supreme Court gave its decision which was subsequently subjected to constitutional review.

36. However, unlike the cases cited above, the present case concerns the dual role of a judge in a single set of proceedings. This fact, reinforced by the involvement of Judge M.V.'s daughter, created, in the Court's view, a situation which was capable of raising legitimate doubts as to Judge M.V.'s impartiality.

37. In these circumstances the Court finds that there has been a violation of Article 6 § 1 of the Convention as regards the requirement of an impartial tribunal.

II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

38. Article 41 of the Convention provides:

“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

A. Damage

39. The applicant sought compensation for pecuniary damage caused by the fact that he had lost his case against M.T. and H.T. before the Constitutional Court. He claimed EUR 50,000 corresponding to the amount he had eventually had to pay to M.T. and H.T when the County Court's judgment of 27 September 1994 was enforced. He argued that there was a causal link between the Constitutional Court's failure to act impartially and the dismissal of his constitutional complaint.

40. The applicant further claimed compensation for non-pecuniary damage on account of the frustration and suffering that had resulted from the violation and the damage caused to his private and family life and his home by the enforcement of the County Court's judgment. The applicant did not specify the amount sought.

41. The Government disputed both claims. They argued that the applicant's claim for pecuniary damage was unfounded because there was no causal connection between the violation complained of and the alleged pecuniary damage. They submitted that the applicant's claim was based on the assumption that the judgment delivered in the domestic proceedings would have been favourable to him had the alleged violation not taken place. However, it was by no means clear that the outcome of the case would have been different in the absence of the alleged violation.

42. As to the alleged non-pecuniary damage, the Government invited the Court, in the event of a finding of a violation, to assess the amount of just satisfaction on the basis of its case-law in similar cases.

43. The Court observes that an award of just satisfaction can only be based on the fact that the applicant did not have the benefit of all the guarantees of Article 6 § 1. However, the Court cannot speculate as to what the outcome of proceedings compatible with Article 6 § 1 of the Convention would have been (see Incal v. Turkey, judgment of 9 June 1998, Reports 1998‑IV, p. 1575, § 82). In the present case the Court sees no causal link between the breach of Article 6 § 1 of the Convention and the alleged pecuniary damage. There is, therefore, no ground for an award under this head.

44. As to compensation in respect of non-pecuniary damage, the Court considers that a finding of a violation of Article 6 § 1 of the Convention constitutes in itself sufficient just satisfaction in the circumstances.

B. Costs and expenses

45. The applicant further claimed:

(a) EUR 1,940 in respect of costs incurred in the enforcement proceedings following the County Court's judgment of 27 September 1994;

(b) EUR 493 in respect of the costs incurred in the Constitutional Court proceedings;

(c) EUR 1,165 in respect of the costs incurred before the Court.

46. The Government did not accept items (a) and (b) since legal costs were only recoverable in so far as they related to the violation found. They submitted that the costs sought by the applicant were not incurred in order to seek through the domestic legal order prevention and redress of the alleged violation.

47. As to item (c), the Government invited the Court to assess the amount on the basis of its case-law in similar cases.

48. According to the Court's case-law, an applicant is entitled to reimbursement of his costs and expenses only in so far as it has been shown that these have been actually and necessarily incurred and were reasonable as to quantum. In the present case, on the basis of the information in its possession and the aforementioned criteria, the Court observes that there is no evidence in the file to suggest that the applicant incurred any extra costs and expenses in the domestic courts as a result of the violation of his right to a hearing before an impartial tribunal. The Court therefore rejects the claim for costs and expenses incurred in the domestic proceedings and considers it reasonable to award the sum of EUR 1,165 for the proceedings before the Court, plus any tax that may be chargeable on that amount.

C. Default interest

49. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY

1. Holds that there has been a violation of Article 6 § 1 of the Convention;

2. Holds that the finding of a violation constitutes in itself sufficient just satisfaction for the non-pecuniary damage sustained by the applicant;

3. Holds

(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 § 2 of the Convention, EUR 1,165 (thousand one hundred and sixty five euros) in respect of costs and expenses, to be converted into the national currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement, plus any tax that may be chargeable on the above amount;

(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;

3. Dismisses the remainder of the applicant's claim for just satisfaction.

Done in English, and notified in writing on15 July 2005 pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Søren Nielsen                   Christos Rozakis

Registrar                           President

Copyright © 2024 Pravosudna akademija, Srbija