Bobić i drugi protiv Srbije

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Srpski
Datum
29.06.2023
Članovi
6
6-1
P1-1
Kršenje
nije relevantno
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti
(P1-1) Zaštita imovine
Broj predstavke
34132/21, 34136/21, 34138/21, 34325/21, 34682/21
Zbirke
Sudska praksa
Odluka ESLJP
Odbor
Sažetak
Podnosioci predstavke se pritužuju na neizvršenje ili odloženo izvršenje domaćih odluka usvojenih protiv društvenih/državnih preduzeća. Smatraju da je oviem prekršen člna 6 Konvencije i član 1. Protokola broj 1. uz Konvenciju.

Domaće odluke koje se razmatraju su donete protiv fudbalskog kluba. Vlada je navela da je dâti fudbalski klub nevladina organizacija, a ne društveno/državno preduzeće. Podnosioci predstavke se sa ovim navodom nisu složili. Nakon što je ispitao sav dostavlјeni materijal (naročito statut fudbalskog kluba i relevantno zakonodavstvo), Sud se slaže sa Vladom da je dâti fudbalski klub zaista bio privatni subjekt.

Sud primećuje da se odgovornost države za izvršenje presude protiv privatnog subjekta ne proteže dalјe od uklјučenja državnih organa u izvršne postupke. Nakon što se izvršni postupci okončaju u skladu sa domaćim pravom, odgovornost države prestaje.

U predmetnom slučaju, nadležni privredni sud je 24. februara 2015. godine otvorio stečajni postupak nad dužnikom. Privredni sud je 12. januara 2016. godine doneo zaklјučak o listi utvrđenih i osporenih potraživanja podnosilaca predstavki i mnogih drugih potraživanja. Zatim je održao tri aukcije za prodaju imovine. Sva imovina, uklјučujući i stadion, na kraju je prodata. Dana 28. marta 2019. godine, dužnik je likvidiran, dok je prihod od prodaje raspoređen između poverilaca u skladu sa domaćim pravom.

Podnosioci predstavki su se u međuvremenu prituživali na dužinu postupka likvidacije oslanjajući se na Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Domaći sudovi su odbacili njihove žalbe, zaklјučivši da nije bilo grešaka niti kašnjenja koja se mogu pripisati državi. S tim u vezi, Ustavni sud je 21. januara 2020. godine doneo konačno rešenje i isto uručio podnosiocima predstavki 12. februara 2021. godine.

Sud zaklјučuje da su predmetne pritužbe očigledno neosnovane, i da se moraju odbaciti u skladu sa članom 35. stavovi 3. i 4. Konvencije.
Preuzmite presudu u pdf formatu

 

ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА

ЧЕТВРТО ОДЕЉЕЊЕ

ОДЛУКА

Представка број 34132/21

Стеван БОБИЋ против Србије и 4 другe представкe
(видeти приложену табелу)

 

Европски суд за људска права (Четврто одељење), на заседању Одбора 29. јуна 2023. године у саставу:

Tim Eicke, председник,
Branko Lubarda,
Ana Maria Guerra Martins, судије,
и Viktoriya Maradudina, вршилац дужности заменика секретара Одељења,

Имаући у виду горе наведене представке поднете на датум назначен у приложеној табели,

Имајући у виду достављена запажања страна у спору,

Након већања, одлучује како следи:

 

ЧИЊЕНИЦЕ И ПОСТУПАК

Списак подносилаца представки је дат у приложеној табели.

Подносиоце представки је заступала гђа М. Јоксовић, адвокат из Куле.

Притужбе подносилаца представки на основу члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола број 1, које се односе на неизвршење или одложено извршење домаћих одлука усвојених против друштвених/државних предузећа, прослеђене су Влади Србије (у даљем тексту: „Влада”) .

 

ПРАВО

A. Здруживање представки

Имајући у виду сличност предмета наведених представки, Суд сматра да је примерено да исте испита заједно и да донесе јединствену одлуку.

 

Б. Притужбе на основу члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола број 1

Домаће одлуке које се разматрају су донете против фудбалског клуба. Влада је навела да је дâти фудбалски клуб невладина организација, а не друштвено/државно предузеће. Подносиоци представке се са овим наводом нису сложили.

Након што је испитао сав достављени материјал (нарочито статут фудбалског клуба и релевантно законодавство), Суд се слаже са Владом да је дâти фудбалски клуб заиста био приватни субјект.

Суд примећује да се одговорност државе за извршење пресуде против приватног субјекта не протеже даље од укључења државних органа у извршне поступке. Након што се извршни поступци окончају у складу са домаћим правом, одговорност државе престаје (видети Shestakov против Русије (одл.), број 48757/99, од 18. јуна 2002. године). Суд је даље сматрао да се, у случају када је дужник подносиоца представке приватно лице, неизвршење пресуде услед лошег финансијског стања дужника не може сматрати пропустом државе, осим и у мери у којој се то приписује домаћим органима, на пример, њиховим грешкама или кашњењу у поступку извршења (видети Omasta против Словачке (одл.), број 40221/98, од 10. децембра 2002. године, и Антонијевић против Србије (одл.) [Одбор], број 48137/21, од 20. октобра 2022. године).

У предметном случају, надлежни привредни суд је 24. фебруара 2015. године отворио стечајни поступак над дужником. Привредни суд је 12. јануара 2016. године донео закључак о листи утврђених и оспорених потраживања подносилаца представки и многих других потраживања. Затим је одржао три аукције за продају имовине (26. августа и 18. новембра 2017. и 20. јануара 2018. године). Сва имовина, укључујући и стадион, на крају је продата. Дана 28. марта 2019. године, дужник је ликвидиран, док је приход од продаје распоређен између поверилаца у складу са домаћим правом. Наиме, након што је обезбеђени поверилац исплаћен скоро у потпуности, није преостало средстава за намирење необезбеђених поверилаца, попут подносилаца представки. Подносиоци представки су се у међувремену притуживали на дужину поступка ликвидације ослањајући се на Закон о заштити права на суђење у разумном року. Домаћи судови су одбацили њихове жалбе, закључивши да није било грешака нити кашњења која се могу приписати држави. С тим у вези, Уставни суд је 21. јануара 2020. године донео коначно решење и исто уручио подносиоцима представки 12. фебруара 2021. године.

Након што је испитао сав достављени материјал, Суд не види разлог да се не сложи са налазом домаћих судова.

С обзиром на горе наведено, Суд закључује да су предметне притужбе очигледно неосноване, и да се морају одбацити у складу са чланом 35. ставови 3. и 4. Конвенције.

 

ИЗ ТИХ РАЗЛОГА, СУД, ЈЕДНОГЛАСНО,

Одлучује да представке здружи;

Проглашава представке неприхватљивим.

 

Састављено на енглеском језику и достављено у писаном облику 20. јула 2023. године.

 

Viktoriya Maradudina
в.д. секретара Одељења

Tim Eicke
председник

 

ПРИЛОГ

Списак представки којима се подносе притужбе на основу члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола број 1
(неизвршење или одложено извршење домаћих одлука усвојених против друштвених/државних предузећа)

 

Број

Број представке

Датум подношења

Име подносиоца представке

Година рођења

Релевантна одлука на домаћем нивоу

1.

34132/21
23. јун 2021. године

Стеван БОБИЋ
1960. године

Привредни суд у Сомбору,
12. јануар 2016. године

2.

34136/21
23. јун 2021. године

Радован ГАЋИНА
1964. године

Привредни суд у Сомбору,
12. јануар 2016. године

3.

34138/21
23. јун 2021. године

Маринка КУЗЕЛА
1960. године

Привредни суд у Сомбору,
12. јануар 2016. године

4.

34325/21
23. јун 2021. године

Ева БАКО
1961. године

Привредни суд у Сомбору,
12. јануар 2016. године

5.

34682/21
23. јун 2021. године

Славка ДОШИЋ
1951. године

Привредни суд у Сомбору,
12. јануар 2016. године

Copyright © 2024 Pravosudna akademija, Srbija