Verica Radovanov protiv Srbije i Jelena Marinković protiv Srbije

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Srpski
Datum
02.02.2023
Članovi
6
6-1
35
P1-1
Kršenje
nije relevantno
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti
(P1-1) Zaštita imovine
Broj predstavke
59718/21, 59813/21
Zbirke
Sudska praksa
Odluka ESLJP
Odbor
Sažetak
Pritužbe podnosilaca predstavki na osnovu člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola broj 1 u vezi sa neizvršenjem domaćih odluka usvojenih protiv društvenog/državnog preduzeća dostavljene su Vladi Republike Srbije. Imajući u vidu sličnost predmeta navedenih predstavki, Sud smatra da je prikladno da ih razmatra zajedno i da donese jednu jedinstvenu odluku.

Vlada je navela da domaće odluke koje se razmatraju nisu bile usvojene protiv društvenog/državnog, već protiv privatnog preduzeća. Podnosioci predstavke su se složili.
Sud ističe da se odgovornost države za izvršenje presude protiv privatnog preduzeća ne proteže dalje od učešća državnih organa u izvršnim postupcima. Onog trenutka kada je izvršni postupak okončan u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, odgovornost države prestaje.

Sud je dalje utvrdio da, kada je dužnik podnosioca predstavke privatno lice, neizvršenje presude zbog imovinskog stanja dužnika ne može se smatrati odgovornošću države osim ako i u meri u kojoj se to može pripisati domaćim državnim organima, na primer, zbog grešaka ili kašnjenja u postupku izvršenja.

U konkretnom slučaju, nadležni privredni sud je 1. jula 2010. godine izdao nalog za likvidaciju dužnika. Podnosioci predstavke i 623 druga poverioca prijavili su svoja potraživanja kod likvidacionog upravnika. Privredni sud je prihvatio pritužbe podnosilaca predstavke 25. jula 2016. godine. Privredni sud je održao ukupno 113 licitacija za prodaju imovine dužnika. Podnosioci predstavki su do sada primili 39%, odnosno 31% svojih potraživanja. Postupak likvidacije je još uvek u toku jer deo vredne imovine dužnika još uvek nije prodat.

U međuvremenu, podnosioci predstavki su se žalili na dužinu postupka likvidacije, pozivajući se na Zakon o pravu na suđenje u razumnom roku. Domaći sudovi su odbacili njihove žalbe, zaključivši da nije bilo grešaka ili kašnjenja koja se mogu pripisati državi. Konačnu odluku u tom pogledu je doneo Ustavni sud 3. juna 2021. godine, koji je uručen podnosiocima 10. juna 2021. godine.

Nakon razmatranja celokupnog materijala pred sobom, Sud ne vidi razlog da se ne složi sa nalazom domaćih sudova.

S obzirom na gore navedeno, Sud smatra da su ove pritužbe očigledno neosnovane i da ih treba odbaciti u skladu sa članom 35. st. 3. i 4. Konvencije.
Preuzmite presudu u pdf formatu

 

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

ČETVRTO ODELjENjE

ODLUKA

Predstavke br. 59718/21 i 59813/21

Verica Radovanov protiv Srbije i Jelena Marinković protiv Srbije
(videti tabelu u prilogu)
 

Evropski sud za ljudska prava (Četvrto odeljenje), na zasedanju Odbora 2. februara 2023. godine u sastavu:

Armen Harutyunyan, predsednik,
Anja Seibert-Fohr,
Ana Maria Guerra Martins, sudije,
i Viktoriya Maradudina, vršilac dužnosti sekretarke Odeljenja,

Imajući u vidu gore navedene predstavke, koje su podnete na datum koji je naveden u priloženoj tabeli,

Imajući u vidu zapažanja koje su podnele strane,

Nakon većanja, odlučuje kako sledi:

ČINjENICE I POSTUPAK

Spisak podnosioca predstavki dat je u priloženoj tabeli.

Podnosioce predstavki je zastupao g. M. Janković, advokat iz Novog Sada.

Pritužbe podnosilaca predstavki na osnovu člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola broj 1 u vezi sa neizvršenjem domaćih odluka usvojenih protiv društvenog/državnog preduzeća dostavljene su Vladi Republike Srbije („Vlada”).

PRAVO

A. Združivanje predstavki

Imajući u vidu sličnost predmeta navedenih predstavki, Sud smatra da je prikladno da ih razmatra zajedno i da donese jednu jedinstvenu odluku.

B. Pritužbe prema članu 6. stav 1. Konvencije i članu 1. Protokola broj 1.

Vlada je navela da domaće odluke koje se razmatraju nisu bile usvojene protiv društvenog/državnog, već protiv privatnog preduzeća. Podnosioci predstavke su se složili.

Sud ističe da se odgovornost države za izvršenje presude protiv privatnog preduzeća ne proteže dalje od učešća državnih organa u izvršnim postupcima. Onog trenutka kada je izvršni postupak okončan u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, odgovornost države prestaje (videti Shestakov protiv Rusije (odl.), broj 48757/99, od 18. juna 2002. godine). Sud je dalje utvrdio da, kada je dužnik podnosioca predstavke privatno lice, neizvršenje presude zbog imovinskog stanja dužnika ne može se smatrati odgovornošću države osim ako i u meri u kojoj se to može pripisati domaćim državnim organima, na primer, zbog grešaka ili kašnjenja u postupku izvršenja (vidi Omasta protiv Slovačke (odl.), broj 40221/98, 10. decembar 2002. godine).

U konkretnom slučaju, nadležni privredni sud je 1. jula 2010. godine izdao nalog za likvidaciju dužnika. Podnosioci predstavke i 623 druga poverioca prijavili su svoja potraživanja kod likvidacionog upravnika. Privredni sud je prihvatio pritužbe podnosilaca predstavke 25. jula 2016. godine. Privredni sud je održao ukupno 113 licitacija za prodaju imovine dužnika. Podnosioci predstavki su do sada primili 39%, odnosno 31% svojih potraživanja. Postupak likvidacije je još uvek u toku jer deo vredne imovine dužnika još uvek nije prodat (poverioci se ne slažu da se cena imovine smanji). U međuvremenu, podnosioci predstavki su se žalili na dužinu postupka likvidacije, pozivajući se na Zakon o pravu na suđenje u razumnom roku. Domaći sudovi su odbacili njihove žalbe, zaključivši da nije bilo grešaka ili kašnjenja koja se mogu pripisati državi. Konačnu odluku u tom pogledu je doneo Ustavni sud 3. juna 2021. godine, koji je uručen podnosiocima 10. juna 2021. godine.

Nakon razmatranja celokupnog materijala pred sobom, Sud ne vidi razlog da se ne složi sa nalazom domaćih sudova.

S obzirom na gore navedeno, Sud smatra da su ove pritužbe očigledno neosnovane i da ih treba odbaciti u skladu sa članom 35. st. 3. i 4. Konvencije.

Iz ovih razloga, Sud, jednoglasno,

Odlučuje da združi predstavke;

Proglašava predstavke neprihvatljivim.

 

Sastavljeno na engleskom jeziku i dostavljeno u pisanom obliku 2. marta 2023. godine.

Viktoriya Maradudina
Vršilac dužnosti sekretara

Armen Harutyunyan
Predsednik

 

 

DODATAK
Spisak predstavki kojim se podnose pritužbe prema članu 6. stav 1. Konvencije i članu 1. Protokola broj 1.
(neizvršenje ili odloženo izvršenje domaćih odluka usvojenih protiv društvenih/ državnih preduzeća)

Br.

Broj predstavke
Datum iniciranja

Ime podnosioca predstavke
Datum rođenja

Relevantna odluka na domaćem nivou

1.

59718/21
2.12.2021. godine

Verica RADOVANOV
1956.

Privredni sud u Pančevu,
25.7.2016. godine

2.

59813/21
2.12.2021. godine

Jelena MARINKOVIĆ
1953.

Privredni sud u Pančevu,
25.7.2016. godine

 

Copyright © 2024 Pravosudna akademija, Srbija