Veličković i drugi protiv Srbije

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Srpski
Datum
09.02.2023
Članovi
6
6-1
P1-1
P1-1-1
Kršenje
6
6-1
P1-1
P1-1-1
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 6) Postupak izvršenja
(Čl. 6-1) Pristup sudu
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku
(P1-1) Zaštita imovine
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine
Broj predstavke
21687/22, 21798/22, 21801/22, 21803/22, 21868/22, 21872/22
Zbirke
Sudska praksa
Presuda ESLJP
Odbor
Sažetak
Podnositelji predstavke žalili su se na neizvršavanje domaćih odluka donesenih u njihovu korist. Pozvali su se, izričito ili suštinski, na član 6. stav 1. Konvencije i na član 1. Protokola br. 1.

U vodećem predmetu R. Kačapor i drugi protiv Srbije, br. 2269/06 i 5 drugih, 15. januara 2008., Sud je već utvrdio povredu u pogledu pitanja sličnih onima u ovom predmetu.

Nakon što je ispitao sav materijal koji mu je dostavljen, Sud nije našao nijednu činjenicu ili argument koji bi ga mogao uveriti da donese drugačiji zaključak o dopuštenosti i osnovanosti ovih prigovora. Uzimajući u obzir svoju sudsku praksu o tom predmetu, Sud smatra da u ovom predmetu vlasti nisu poduzele sve potrebne napore kako bi pravosnažno izvršile odluke u korist podnositelja predstavke.

Iz ovog razloga, Sud zaključuje da je došlo do povrede člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju.
Preuzmite presudu u pdf formatu

  ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА

ЧЕТВРТО ОДЕЉЕЊЕ

ПРЕДМЕТ ВЕЛИЧКОВИЋ И ДРУГИ против СРБИЈЕ

(Представке бр. 21687/22 и пет других – видети приложени списак)

ПРЕСУДА 

СТРАЗБУР

9. фебруар 2023. године 

Ова пресуда је правоснажна, али може бити предмет редакцијске измене.


У предмету Величковић и други против Србије, 

Европски суд за људска права (Четврто одељење), на заседању Одбора у саставу:

Armen Harutyunyan, председник,
Anja Seibert-Fohr,
Ana Maria Guerra Martins, судије,

и Viktoriya Maradudina, вршилац дужности заменика секретара Одељења,

Након већања на затвореној седници одржаној 19. јануара 2023. године,

Доноси следећу пресуду, која је усвојена тог дана:

ПОСТУПАК

1.  Предмет је формиран на основу представки против Србије које су поднете Суду према члану 34. Конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: „Конвенција“) на различите датуме наведене у приложеној табели.

2.  Подносиоце представки је заступао г. Р. Којић, адвокат из Београда.

3.  Влада Републике Србије (у даљем тексту: „Влада“) је обавештена о представкама.

ЧИЊЕНИЦЕ

4.  Списак подносилаца представки и релевантни детаљи о представкама су дати у приложеној табели.

5.  Подносиоци представки су се притуживали на неизвршење или одложено извршење домаћих одлука донесених против предузећа у друштвеном/државном власништву.

ПРАВО

I. ЗДРУЖИВАЊЕ ПРЕДСТАВКИ

6.  Имајући у виду сличност предмета наведених представки, Суд сматра да је примерено да их испита заједно у једној пресуди..

II. НАВОДНА ПОВРЕДА ЧЛАНА 6. СТАВ 1. КОНВЕНЦИЈЕ И ЧЛАНА 1. ПРОТОКОЛА БР. 1 1

7.  Подносиоци представки су се притуживали на неизвршење или одложено извршење домаћих одлука донетих у њихову корист. Они су се ослањали, изричито или прећутно, на члан 6.став 1. Конвенције и члан 1. Протокола бр. 1, који гласе:

Члан 6. став 1.

„Свако, током одлучивања о његовим грађанским правима и обавезама... , има право на правичну... расправу... пред... судом, ...”

Члан 1. Протокола бр. 1

"Свако физичко или правно лице има право на неометано уживање своје имовине. Нико не може бити лишен своје имовине, осим у јавном интересу и под условима предвиђеним законом и општим начелима међународног права.

Претходне одредбе, међутим, ни на који начин не утичу на право државе да примењује такве законе које сматра потребним да би регулисала коришћење имовине у складу с општим интересима или да би обезбедила наплату пореза или других дажбина или казни.“

8.  Суд понавља да се извршење пресуде коју донесе било који суд мора сматрати саставним делом „суђења“ у смислу члана 6. Такође се позива на своју судску праксу која се односи на неизвршење или одложено извршење коначних домаћих пресуда (видети Hornsby против Грчке, бр. 18357/91, став 40, Извештаји пресуда и одлука 1997-II).

9.  У водећем предмету Р. Качапор и други против Србије, бр. 2269/06 и 5 других, од 15. јануара 2008. године, Суд је већ утврдио кршење у погледу питања сличних онима у овом предмету.

10.  Суд даље истиче да је одлукама у предметним представкама наложено предузимање конкретних радњи. Суд стога сматра да предметне одлуке представљају „имовину“ у смислу члана 1. Протокола бр. 1.

11. Након разматрања целокупног материјала који му је достављен, Суд није утврдио ниједну чињеницу нити аргумент који би могао да га убеди да донесе другачији закључак по питању допуштености и основаности предметних притужби. Узимајући у обзир своју праксу о овом питању, Суд сматра да у овом случају власти нису предузеле све неопходне напоре како би извршиле, у потпуности и на време, своје одлуке у корист подносилаца представки.

12.  Предметне притужбе су стога прихватљиве и указују на кршење члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола бр. 1.

III. ПРИМЕНА ЧЛАНА 41. КОНВЕНЦИЈЕ

13.  Члан 41. Конвенције гласи:

„Када Суд утврди прекршај Конвенције или протокола уз њу, а унутрашње право Високе стране уговорнице у питању омогућава само делимичну одштету, Суд ће, ако је то потребно, пружити правично задовољење оштећеној страни.“

14.  Имајући у виду документацију коју поседује и своју судску праксу (видeти, посебно, предмет Р. Качапор и други, цитиран горе, и Станковић против Србије (одл.), бр. 41285/19, од 19. децембра 2019. године), Суд сматра разумним да се доделе износи наведени у приложеној табели.

15.  Суд даље истиче да Тужена има неизмирену обавезу да изврши пресуду која остаје извршна.

 

ИЗ ТИХ РАЗЛОГА, СУД, ЈЕДНОГЛАСНО,

1 .Одлучује да представке здружи;

2. Проглашава представке прихватљивим;

3. Утврђује да предметне представке указују на кршење члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола бр. 1 у погледу неизвршења или одложеног извршења домаћих одлука донесених против предузећа у друштвеном/државном власништву;

4. Утврђује да ће Тужена на одговарајући начин, у року од три месеца, обезбедити извршење домаће одлуке која је дата у приложеној табели;

5. Утврђује

(a)   да Тужена треба да подносиоцима представки исплати, у року од три месеца, износе наведене у приложеној табели, који ће бити конвертовани у националну валуту Тужене по важећем курсу на дан измирења;

(b)  да, од истека наведених три месеца до измирења, треба да исплати затезну камату на горе наведене износе по стопи која је једнака граничној каматној стопи Европске централне банке током периода неиспуњавања обавеза, уз додатак од три процентна поена;

Састављено на енглеском језику и достављено у писаном облику дана 9. фебруара 2023. године, у складу са правилом 77. ставови 2. и 3. Пословника Суда.

Viktoriya Maradudina                                                   Armen Harutyunyan

Вршилац дужности заменика секретара                     Председник

 

 

ПРИЛОГ

Списак представки којима се подносе жалбе на основу члана 6, став 1. Конвенције и члана 1. Протокола бр. 1

(неизвршење или одложено извршење домаћих одлука усвојених против друштвених/државних предузећа)

Број

Број представке

Датум подношења

Име подносиоца представке

Година рођења

 

Релевантна одлука на домаћем нивоу

Датум почетка периода неизвршења

Датум окончања периода неизвршења

Дужина извршног поступка

Износ додељен на име нематеријалне штете по подносиоцу представке

(у еврима)[1] [2]

Износ додељен на име трошкова и издатака по представци

(у еврима)[3]

 1.  

21687/22

21. април 2022. године

Јован ВЕЛИЧКОВИЋ

1949. године

Привредни суд у Београду, 2. децембар 2011. године

2. децембар 2011. године

 

у току

Више од 10 година, 6 месеци и 8 дана

1,000

250

 1.  

21798/22

21. април 2022. године

Радомир САВИЋ

1954. године

Привредни суд у Београду, 2. децембар 2011. године

2. децембар 2011. године

 

26. јул 2022. године

10 година, 7 месеци и 25 дана

1.000

250

 1.  

21801/22

21. април 2022. године

Драгиша ИЛИЋ

1967. године

Привредни суд у Београду, 2. децембар 2011. године 

2. децембар 2011. године

 

2. август 2022. године

10 година, 8 месеци и 1 дан

1.000

250

 1.  

21803/22

21. април 2022. године

Коста НАУМОВСКИ

1943. године

Привредни суд у Београду, 2. децембар 2011. године

2. децембар 2011. године

 

30. август 2022. године

10 година, 8 месеци и 29 дана 

1.000

250

 1.  

21868/22

21. април 2022. године

Зорица МИЛЕНКОВИЋ

1955. године

Привредни суд у Београду, 2. децембар 2011. године

2. децембар 2011. године

 

26. јул 2022. године

10 година, 7 месеци и 25 дана

1.000

250

 1.  

21872/22

21. април 2022. године

Срђан ЂОРЂЕВИЋ

1962. године

Привредни суд у Београду, 2. децембар 2011. године

2. децембар 2011. године

 

2. август 2022. године

10 година, 8 месеци и 1 дан 

1.000

250


[1] Заједно са било којим порезом који се може наплаћивати подносиоцима представки.

[2] Уз одбијање било којих износа који су можда већ наплаћени у том погледу на домаћем нивоу.

[3] Заједно са било којим порезом који се може наплаћивати подносиоцима представки.

 

 

FOURTH SECTION

CASE OF VELIČKOVIĆ AND OTHERS v. SERBIA

(Applications nos. 21687/22 and 5 others – see appended list)

JUDGMENT

STRASBOURG

9 February 2023

This judgment is final but it may be subject to editorial revision

In the case of Veličković and Others v. Serbia,

The European Court of Human Rights (Fourth Section), sitting as a Committee composed of:

 Armen Harutyunyan, President,
 Anja Seibert-Fohr,
 Ana Maria Guerra Martins, judges,

and Viktoriya Maradudina, Acting Deputy Section Registrar,

Having deliberated in private on 19 January 2023,

Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1.  The case originated in applications against Serbia lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) on the date indicated in the appended table.

2.  The applicants were represented by Mr R. Kojić, a lawyer practising in Belgrade.

3.  The Serbian Government (“the Government”) were given notice of the applications.

THE FACTS

4.  The list of applicants and the relevant details of the applications are set out in the appended table.

5.  The applicants complained of the non-enforcement or delayed enforcement of domestic decisions given against socially/State-owned companies.

THE LAW

 1. JOINDER OF THE APPLICATIONS

6.  Having regard to the similar subject matter of the applications, the Court finds it appropriate to examine them jointly in a single judgment.

 1. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION AND OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1

7.  The applicants complained of the non-enforcement or delayed enforcement of domestic decisions given in their favour. They relied, expressly or in substance, on Article 6 § 1 of the Convention and on Article 1 of Protocol No. 1, which read as follows:

Article 6 § 1

“In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is entitled to a fair ... hearing ... by [a] ... tribunal ...”

Article 1 of Protocol No. 1

“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.

The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.”

8.  The Court reiterates that the execution of a judgment given by any court must be regarded as an integral part of a “hearing” for the purposes of Article 6. It also refers to its case-law concerning the non-enforcement or delayed enforcement of final domestic judgments (see Hornsby v. Greece, no. 18357/91, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997II).

9.  In the leading case of R. Kačapor and Others v. Serbia, nos. 2269/06 and 5 others, 15 anuary 2008, the Court already found a violation in respect of issues similar to those in the present case.

10.  The Court further notes that the decisions in the present applications ordered specific action to be taken. The Court therefore considers that the decisions in question constitute “possessions” within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1.

11.  Having examined all the material submitted to it, the Court has not found any fact or argument capable of persuading it to reach a different conclusion on the admissibility and merits of these complaints. Having regard to its case-law on the subject, the Court considers that in the instant case the authorities did not deploy all necessary efforts to enforce fully and in due time the decisions in the applicants’ favour.

12.  These complaints are therefore admissible and disclose a breach of Article 6 § 1 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1.

 1. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

13.  Article 41 of the Convention provides:

“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

14.  Regard being had to the documents in its possession and to its caselaw (see, in particular, R. Kačapor and Others, cited above, and Stanković v. Serbia (dec.), 41285/19, 19 December 2019), the Court considers it reasonable to award the sums indicated in the appended table.

15.  The Court further notes that the respondent State has an outstanding obligation to enforce the judgment which remains enforceable.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

 1. Decides to join the applications;
 2. Declares the applications admissible;
 3. Holds that these applications disclose a breach of Article 6 § 1 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1 concerning the non‑enforcement or delayed enforcement of domestic decisions given against socially/State-owned companies;
 4. Holds that the respondent State shall ensure, by appropriate means, within three months, the enforcement of the pending domestic decision referred to in the appended table;
 5. Holds

(a) that the respondent State is to pay the applicants, within three months, the amounts indicated in the appended table, to be converted into the currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement;

(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.

Done in English, and notified in writing on 9 February 2023, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

 

 Viktoriya Maradudina                              Armen Harutyunyan

 Acting Deputy Registrar                            President

 

APPENDIX

List of applications raising complaints under Article 6 § 1 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1

(non-enforcement or delayed enforcement of domestic decisions given against socially/State-owned companies)

No.

Application no.

Date of introduction

Applicant’s name

Year of birth

 

Relevant domestic decision

Start date of non-enforcement period

End date of non-enforcement period

Length of enforcement proceedings

Amount awarded for non-pecuniary damage per applicant

(in euros)[1] [2]

Amount awarded for costs and expenses per application

(in euros)[3]

 1.   

21687/22

21/04/2022

Jovan VELIČKOVIĆ

1949

Commercial Court in Belgrade, 02/12/2011

 

02/12/2011

 

pending

More than 10 year(s) and 6 month(s) and 8 day(s)

 

1,000

250

 1.   

21798/22

21/04/2022

Radomir SAVIĆ

1954

Commercial Court in Belgrade, 02/12/2011

 

02/12/2011

 

26/07/2022

10 year(s) and 7 month(s) and 25 day(s)

 

1,000

250

 1.   

21801/22

21/04/2022

Dragiša ILIĆ

1967

Commercial Court in Belgrade, 02/12/2011

 

02/12/2011

 

02/08/2022

10 year(s) and 8 month(s) and 1 day(s)

 

1,000

250

 1.   

21803/22

21/04/2022

Kosta NAUMOVSKI

1943

Commercial Court in Belgrade, 02/12/2011

 

02/12/2011

 

30/08/2022

10 year(s) and 8 month(s) and 29 day(s)

 

1,000

250

 1.   

21868/22

21/04/2022

Zorica MILENKOVIĆ

1955

Commercial Court in Belgrade, 02/12/2011

 

02/12/2011

 

26/07/2022

10 year(s) and 7 month(s) and 25 day(s)

 

1,000

250

 1.   

21872/22

21/04/2022

Srđan ĐORĐEVIĆ

1962

Commercial Court in Belgrade, 02/12/2011

 

02/12/2011

 

02/08/2022

10 year(s) and 8 month(s) and 1 day(s)

1,000

250

 


[1] Plus any tax that may be chargeable to the applicants.

[2] Less any amounts which may have already been paid in that regard at the domestic level.

[3] Plus any tax that may be chargeable to the applicants.

Copyright © 2024 Pravosudna akademija, Srbija