Jurišić protiv Hrvatske

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Hrvatska
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Hrvatski
Datum
16.01.2020
Članovi
8-1
8
Kršenje
8-1
8
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 8-1) Poštovanje porodičnog života
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života
Broj predstavke
29419/17
Zbirke
Komitet
Presuda
Sudska praksa
Sažetak