Vučenović i Malkoč protiv Bosne i Hercegovine

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Bosna i Hercegovina
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Bosanski
Datum
20.02.2020
Članovi
P1-1-1
P1-1
6-1
6
Kršenje
P1-1-1
P1-1
6-1
6
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine
(P1-1) Zaštita imovine
(Čl. 6-1) Pristup sudu
(Čl. 6) Postupak izvršenja
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
17760/16, 57495/17
Zbirke
Komitet
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Postupak u ovom predmetu pokrenut je povodom aplikacija protiv
Bosne i Hercegovine koje su Sudu podnesene u skladu sa članom 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Aplikanti su se žalili zbog neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju domaćih odluka donesenih u njihovu korist. Oni se pozivaju, izričito ili u su[tini, na član 6. stav 1. Konvencije i član 1 Protokola br. 1

Sud ističe da se izvršenje presude koju je doneo bilo koji sud mora smatrati sastavnim delom „suđenja“ u smislu člana 6. Sud se takođe poziva na svoju praksu u pogledu neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju konačnih domaćih presuda. U vodećim predmetima Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, i Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine Sud je već utvrdio povredu u odnosu na pitanja slična onima u predmetnom slučaju.
Stoga, Sud je odlučio spojiti predstavke, i utvrdio da je u ovim slučajevima došlo do povrede člana 6 stav 1 Konvencije, kao i člana 1 Protokola 1 u odnosu na neizvršavanje ili kašnjenje u izvršenju domaćih odluka.