Lazarević protiv Bosne i Hercegovine

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Bosna i Hercegovina
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Bosanski
Datum
14.01.2020
Članovi
6-1
6
Kršenje
6-1
6
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6-1) Pravična rasprava
(Čl. 6) Građanski postupak
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
29422/17
Zbirke
Veće
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Postupak u ovom predmetu pokrenut je predstavkom br. 29422/17 koju je protiv Bosne i Hercegovine Sudu podneo državljanin Bosne i Hercegovine gosp. Slobodan Lazarević. Aplikant se žalio na nepravičnost radno-pravnog spora.

On je dana 29.06.2012. godine dobio otkaz na radnom mestu u javnom železničkom preduzeću „Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj“, nakon što je odbio zaključiti novi ugovor o radu pod izmenjenim uslovima. Dana 18.07.2012. godine podneo je tužbu u parničnom postupku protiv Željeznica RS sa zahtevom da mu se isplati otpremnina, regres, zimnica i ogrev, topli obrok, te povezani doprinosi za penziono osiguranje. Dana 04.07.2013. godine prvostepeni sud u Doboju priznao je aplikantu pravo na otpremninu, ali je odbio preostali deo njegovog zahteva zbog teške finansijske situacije njegovog bivšeg poslodavca. Okružni sud u Doboju potvrdio je tu odluku. U junu 2016. godine, Vrhovni sud Republike Srpske odbacio je reviziju aplikanta kao ratione valoris nedopuštenu, nakon čega je aplikant podneo žalbu Ustavnom sudu BiH, navodeći nepravičnost radno-pravnog spora, tvrdeći da su uprkos postojanju jasnih zakonskih odredbi domaći sudovi neosnovano odbili njegov zahtev. U prilog svojoj tvrdnji on se pozvao na presudu Vrhovnog suda od 18.02.2015. godine i tumačenje Komisije za tumačenje i praćenje primjene Opšteg kolektivnog ugovora od 12.02.2014. godine. Ustavni sud je odbio žalbu kao očigledno neosnovanu u zajedničkoj odluci koja se takođe odnosila i na četiri druge žalbe o drugim pitanjima.

U predstavci ESLJP, aplikant se žalio na nepravičnost radno-pravnog spora. On se pozvao na član 6. stav 1. Konvencije.
Sud je zaključio da prvostepeni sud u Doboju i Okružni sud u Doboju u ovom slučaju nisu osigurali pravično suđenje, te da to nije ispravio ni Ustavni sud. Prema tome, Sud utvrđuje da je došlo do povrede člana 6. stav 1. Konvencije.