Piletić protiv Crne Gore

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Crna Gora
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Crnogorski
Datum
05.03.2020
Članovi
6-1
6
Kršenje
6-1
6
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku
(Čl. 6) Građanski postupak
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
53044/13
Zbirke
Komitet
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Predmet je pokrenut predstavkom protiv Crne Gore koja je podnijeta Sudu na osnovu člana 34 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: „Konvencija”) 12. jula 2013. godine
Predmet je pokrenut predstavkom koju je podnositeljka podnela Sudu 12. jula 2013. godine. Podnositeljka predstavke se žalila na prekomernu dužinu trajanja građanskog postupka.
Podnositeljka predstavke je preminula 22. decembra 2015. godine, nakon podnošenja predstavke, dok je predmet bio u radu pred Sudom. U dopisu od 25. maja 2016. godine kćerke podnositeljke predstavke, g-đa Nina Đikanović i g-đa Jelka Tomašević, koje su njene zakonske naslednice, izrazile su svoju nameru da nastave sa postupkom. Sud je smatrao da kćerke podnositeljke predstavke imaju zakonit interes za utvrđivanjem povrede prava garantovanog članom 6 stav 1 Konvencije u pogledu rešavanja predmeta u razumnom roku.
Razmatrajući dokumenta koja je imao na raspolaganju u okviru postojeće sudske prakse (predmet Stakić protiv Crne Gore), Sud je doneo odluku da član 6 stav 1 Konvencije jeste povređen.