Marković protiv Crne Gore

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Crna Gora
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Crnogorski
Datum
05.03.2020
Članovi
6-1
6
Kršenje
6-1
6
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku
(Čl. 6) Građanski postupak
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
6978/13
Zbirke
Komitet
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Podnosilac predstavke se žalio da je dužina trajanja predmetnog građanskog postupka nespojiva sa zahtevom “razumnog roka”. Pozvao se na član 6 stav 1 Konvencije.

U vodećem predmetu Stakić protiv Crne Gore, 49320/07, od 2. oktobra 2012. godine, Sud je već utvrdio kršenje prava u pogledu pitanja sličnih onim iz ovog predmeta.

Prilikom ispitivanja celokupnog materijala koji mu je dostavljen, Sud nije utvrdio da postoje činjenice ili argumenti koji bi ga mogli ubediti da donese drugačiji zaključak o prihvatljivosti predstavke. Imajući u vidu svoju sudsku praksu o ovom pitanju, Sud smatra da je u konkretnom predmetu dužina trajanja postupka bila prekomerna i da nije ispunila zahtev “razumnog roka”, te je shodno tome utvrdio da je došlo do povrede člana 6 stav 1 Konvencije.