Kladničanin protiv Srbije

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Srpski
Datum
05.03.2020
Članovi
P1-1-1
P1-1
6-1
6
Kršenje
P1-1-1
P1-1
6-1
6
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine
(P1-1) Zaštita imovine
(Čl. 6-1) Pristup sudu
(Čl. 6) Postupak izvršenja
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
137/10
Zbirke
Komitet
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Podnositelјka predstavke, Nadžija Kladničanin, prituživala se na povredu prava na pravično suđenje iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda i prava na mirno uživanje imovine iz člana 1. Protokola 1. uz Konvenciju, a sve zbog nemogućnosti izvršenja pravosnažne presude donete protiv društvenog preduzeća u kome je bila zaposlena.

U toku postupka pred Evropskim sudom podnositelјka je preminula, tako da su njeni naslednici, Safudin Kladničanin i Indira Kladničanin, stupili na mesto podnositelјke i nastavili postupak.

Prilikom razmatranja navodne povrede odredaba Konvencije Evropski sud je najpre podsetio da je izvršenje presude donete od strane bilo kog suda sastavni deo pojma „suđenja“ u smislu člana 6. stav 1. Konvencije, te je ukazao na raniju praksu koja se tiče neizvršenja ili odlaganja izvršenja pravosnažnih presuda (Hornsbi protiv Grčke, broj predstavke18357/91). Takođe, Evropski sud se pozvao na predmet Kačapor i drugi protiv Srbije, brojevi predstavki 2269/06 i dr. u kojem je već utvrdio povredu prava u situaciji sličnoj konkretnom spredmetu. Uzimajući u obzir raniju praksu u sličnim slučajevima, Evropski sud je utvrdio da domaće vlasti nisu učinile neophodne napore radi poptunog i pravovremenog izvršenja domaće odluke donete u korist podnositelјke predstavke. Na osnovu napred navedenog može se zaklјučiti da je Evropski sud predmetnu predstavku razmatrao u svetlu dobro ustanovlјene prakse.

Konačno, Evropski sud je obavezao Republiku Srbiju da naslednicima podnositelјke predstavki zajednički isplati 2.000,00 evra na ime naknade nematerijalne štete i troškova postupka, kao i da izvrši pravosnažnu presudu Osnovnog suda u Novom Pazaru (ranije Opštinskog suda u Novom Pazaru) P1. 298/04 od 24. maja 2004. godine.