Pramenković i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Bosna i Hercegovina
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Bosanski
Datum
20.02.2020
Članovi
P1-1-1
P1-1
6-1
6
Kršenje
P1-1-1
P1-1
6-1
6
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine
(P1-1) Zaštita imovine
(Čl. 6-1) Pristup sudu
(Čl. 6) Postupak izvršenja
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
44114/16, 47031/16
Zbirke
Komitet
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Predstavke ESLJP su podneli državljani BIH, koji su se žalili zbog neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju domaćih odluka. S obzirom na sličan predmet ovih predstavki, Sud je smatrao primerenim da ih ispita zajedno u jednoj presudi.

U presudi, Sud ponovno ističe da se izvršenje presude koju je doneo bilo koji sud mora smatrati sastavnim delom „suđenja“ u smislu člana 6. Sud se takođe poziva na svoju praksu u pogledu neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju konačnih domaćih presuda (presuda Hornsby protiv Grčke, br. 18357/91). Sud dalje napominje da je odlukama iz predmetnih predstavki naređeno preduzimanje određene mere, stoga smatra da odluke o kojima je reč predstavljaju „imovinu“ u smislu člana 1. Protokola br. 1.

U skladu sa ovim, Sud je utvrdio da je došlo do povrede člana 6. stav 1. Konvencije, te člana 1. Protokola br. 1 u odnosu na neizvršavanje ili kašnjenje u izvršenju domaćih odluka.