Engel i drugi protiv Holandije

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Holandija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
1
Jezik
Hrvatski
Datum
08.06.1976
Članovi
18+6
18
17
14+10
14+6
14+5-1
14
11
10-2
10-1
10
6-3-d
6-3-c
6-3-b
6-2
6-1
6
5-4
5-1-b
5-1-a
5-1
5
Kršenje
6-1
5-1
Nekršenje
14+6
6-3-d
6-3-c
6-3-b
6-2
Ključne reči
(Čl. 18) Ograničenja u druge svrhe osim onih zbog koji su propisana
(Čl. 18) Granice korišćenje ograničenja prava
(Čl. 17) Poništavanje prava i sloboda
(Čl. 17) Zabrana zloupotrebe prava
(Čl. 14) Diskriminacija
(Čl. 14) Zabrana diskriminacije
(Čl. 11) Sloboda okupljanja i udruživanja
(Čl. 10-2) Sprečavanje nereda
(Čl. 10-2) Neophodno u demokratskom društvu
(Čl. 10-2) Mešanje
(Čl. 10-1 / ICCPR-19) Sloboda izražavanja
(Čl. 10) Sloboda izražavanja - Opšta
(Čl. 6-3-d) Ispitivanje svedoka
(Čl. 6-3-c) Lična odbrana
(Čl. 6-3-b) Dovoljno vreme
(Čl. 6-3-b) Odgovarajuće mogućnosti ili uslovi
(Čl. 6-2) Pretpostavka nevinosti
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku
(Čl. 6-1) Javna rasprava
(Čl. 6-1) Nezavisan sud
(Čl. 6-1) Nepristrasan sud
(Čl. 6-1) Odlučivanje (krivično)
(Čl. 6-1) Pravična rasprava
(Čl. 6-1) Građanska prava i obaveze
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 5-4) Pokretanje postupka
(Čl. 5-1-b) Obezbeđenje ispunjenja obaveze propisane zakonom
(Čl. 5-1) Zakonom propisani postupak
(Čl. 5-1) Sloboda ličnosti
(Čl. 5-1) Zakonito hapšenje ili pritvor
(Čl. 5) Pravo na slobodu i bezbednost
Broj predstavke
5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72
Zbirke
Veliko veće
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Pripadnici oružanih snaga podneli su predstavku na osnovu procesa koji je pred vojnim sudom vođen protiv njih, a u vezi sa prekršajima kao što je odbijanje poslušnosti (koje holandski zakon kvalifikuje kao disciplinske).

Sud je primenio pristup od tri koraka da bi utvrdio da li se takav prekršaj može smatrati krivičnom optužbom za svrhu člana 6. Prvo, Sud je ispitao kategorizaciju iz nacionalnog zakona koju su primenile nadležne vlasti. Drugo sud je razmotrio prirodu prekršaja, i treće, procenio je prirodu i težinu kazne koja se može izreći u slučaju da se donese odluka protiv tog lica. Drugi i treći kriterijum koji su definisani u predmetu Engel se mogu alternativno primeniti, a ne nužno kumulativno. Drugim rečima, Sud može ustanoviti da se radi o “krivičnom” delu bilo po njegovoj prirodi, ili na osnovu predviđene kazne. Kumulativni pristup bi morao da se primeni u slučaju da nakon odvojenih analiza svakog kriterijuma nije moguće doneti jasan zaključak o postojanju “krivične” optužbe.

Pristup koji je Sud primenio u ovom predmetu, sprečava da države ugovornice, braneći klasifikaciju iz unutrašnjeg prava, onemoguće primenu garancija iz člana 6 u postupcima koji se odnose na upravne i disciplinske prekršaje. Iako države imaju pravo da prave razliku između krivičnog i disciplinskog prava, Sud mora biti uveren da ta razlika ne umanjuje cilj i svrhu člana 6 Konvencije.