Beljan protiv Bosne i Hercegovine

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Bosna i Hercegovina
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Bosanski
Datum
19.12.2019
Članovi
6-1
6
Kršenje
6-1
6
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku
(Čl. 6) Upravni postupak
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
81142/17
Zbirke
Komitet
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Postupak u ovom predmetu pokrenut je povodom aplikacije protiv Bosne i Hercegovine koja je Sudu podneta dana 20.11.2017. godine.

Aplikantkinja se žali da dužina upravnog postupka o kom je reč nije spojiva sa zahtevom „razumnog roka“. Ona se poziva na član 6. stav 1.Konvencije.

U refrentnim slučajevima Scordino protiv Italije (br. 1) [VV], br. 36813/97, tačke 134.-227., ESLJP 2006-V, i Dorić protiv Bosne i Hercegovine [Odbor], br. 68811/13, 7.11.2017. godine), Sud je već utvrdio povredu u pogledu pitanja sličnih onima u predmetnom slučaju, te je u skladu sa tim, utvrdio da je došlo do povrede člana 6. stav 1. Konvencije u odnosu na prekomernu dužinu upravnog postupka.