Jugo i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Bosna i Hercegovina
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Bosanski
Datum
05.12.2019
Članovi
P1-1-1
P1-1
6-1
6
Kršenje
P1-1-1
P1-1
6-1
6
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine
(P1-1) Zaštita imovine
(Čl. 6-1) Pristup sudu
(Čl. 6) Postupak izvršenja
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
46977/15, 44086/16, 44337/16, 45648/16, 46938/16, 47080/16, 47238/16, 48480/16, 48505/16, 50727/16, 51051/16, 51410/16, 51697/16, 54051/16, 72967/16
Zbirke
Komitet
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Aplikanti se žale zbog neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju domaćih odluka donesenih u njihovu korist. Oni se pozivaju, izričito ili u suštini, na član 6. stav 1. Konvencije i na član 1. Protokola br. 1.

U vodećim predmetima Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br.20514/15 i 15 drugih, tačke 25.-31., 14.11.2017., i Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine br. 68955/12 i 15 drugih, tačke 26.-31., 14.11.2017., Sud je već utvrdio povredu u odnosu na pitanja slična onima u predmetnom slučaju.

Sud u svojoj presudi utvrdio da predmetne predstavke ukazuju na povredu člana 6. stav 1.
Konvencije, te člana 1. Protokola br. 1 u odnosu na neizvršavanje ili kašnjenje u izvršenju domaćih odluka. Takodje, Sud je u utvrdio da tužena država ima u roku od tri meseca osigurati
odgovarajućim sredstvima izvršenje neizvršenih domaćih odluka navedenih u tabeli koja se nalazi u dodatku presude