Klauz protiv Hrvatske

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Hrvatska
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Hrvatski
Datum
18.07.2013
Članovi
P1-1-1
P1-1
6-1
6
Kršenje
P1-1-1
P1-1
6-1
6
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine
(P1-1) Zaštita imovine
(Čl. 6-1) Pristup sudu
(Čl. 6) Građanski postupak
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
28963/10
Zbirke
Veće
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Postupak u ovome predmetu pokrenut je na osnovu predstavke koji je hrvatski državljanin Ivan Klauz podneo protiv Republike Hrvatske.

Dana 25. januara 1997. podnositelj predstavke je uhapšen I privreden u policijsku stanicu gde ga je, tokom ispitivanja koje je trajalo 4 sata, pretukao policijski službenik M.B. Dana 28. januara 1997. lekar koji je pregledao podnosioca predstavke, podneo je krivičnu prijavu nadležnom policijskom organu. Sredinom godine, Opštinsko tužilaštvo je pred Opštinskim sudom u Donjem Miholjcu podiglo optužnicu protiv M.B. zbog krivičnog dela zlostavljanja tokom obavljanja službene dužnosti, nakon čega je M.B. proglašen krivim po optužnici i osuđen uslovno na kaznu zatvora od tri meseca uz period provere od godinu dana. Dana 30. Decembra 1997. Godine Županijski sud u Osijeku odbio je žalbu M.B. i potvrdio prvostepenu presudu, koja je time postala pravnosnažna.

Podnositelj predstavke u isto vreme je pokrenuo građansku parnicu protiv države pred Opštinskim sudom u Zagrebu, tražeći naknadu štete za pretrpljeno zlostavljanje, na osnovu koje je podnositelj dobio određeni iznos za naknadu štete zbog pretrpljenog duševnog bola koji je prouzrokovalo zlostavljanje, fizički bol i strah.Podnositelj se žalio na dosuđeni iznos Županijskom sudu, koji je odbio žalbu i potvrdio prvostepenu presudu. Nakon revizije podnositelja zahteva, Vrhovni sud Hrvatske je 24. aprila 2007. Godine, preinačio presude nižih sudova i dodelio mu ukupno 24000 kuna na ime nematerijalne štete uz zakonsku kamatu umanjeno za trošpkove potupka.

U međuvremenu, podnositelj predstavke se obratio Ustavnom sudu podnošenjem ustavne žalbe, protiv presude Vrhovnog suda, navodeći povrede ustavnog prava na slobodu I zabranu zlostavljanja. Sredinom 2009. godine, Ustavni sud je odbio žalbu podnositelja.

Obraćajući se Evropskom sudu za ljudska prava, podnosilac predstavke je, pozivajući se na član 3 I član 13. Konvencije, prigovorio da je zlostavljan, a da je policijski službenik koji ga je zlostavljao kažnjen samo uslovno, kao i na daknada štete u građanskom postupku nije bila adekvatna.
Podnosilac je takođe naveo da je povređen član 6 stav1, time što su mu domaći sudovi naložili
da državi plati troškove koji su bili veći od njemu dodeljene naknade zbog zlostavljanja od strane policije.

Sud je utvrdio da je došlo do povrede člana 6 stav1 Konvencije, kao i člana 1 Protokola 1 uz Konvenciju.