Brdarić protiv Bosne i Hercegovine

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Bosna i Hercegovina
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Bosanski
Datum
03.12.2019
Članovi
P1-1-1
P1-1
6-1
6
Kršenje
P1-1-1
P1-1
6-1
6
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine
(P1-1) Zaštita imovine
(Čl. 6-1) Pristup sudu
(Čl. 6) Postupak izvršenja
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
84721/17
Zbirke
Komitet
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Postupak u ovom predmetu pokrenut je na osnovu aplikacije protiv Bosne i Hercegovine (br. 84721/17) koju je podneo državljanin Bosne i Hercegovine, gosp. Nedžad Bradarić („aplikant“), dana 14.12.2017. godine.

On je zajedno sa svojim bivšim poslodavcem, privatnim preduzećem iz Tuzle, sklopio nagodbu pred Općinskim sudom u Tuzli u vezi sa otpremninom aplikanta, aprila 2012. godine. Krajem avgusta 2012. godine podneo je zahtev Općinskom sudu Tuzla za izrvšenje nagodbe. U martu 2017. go dine obratio se Ustavnom sudu BIH zbog neizvršenja predmetne nagodbe, koji je utvrdio krše.n.je člana 6 stav 1 Konvencije i naložio Općinskom sudu u Tuzli da ubrza postupak izvršenja. Do 28.06.2019. postupak izvršenja nije okončan.

Sud je utvrdio da je došlo do povrede člana 6 stav 1 Konvencije, kao i člana 1 Protokola 1 uz Konvenciju.