Paunović protiv Srbije

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Srpski
Datum
03.12.2019
Članovi
6-1
6
Kršenje
nije relevantno
Nekršenje
6-1
6
Ključne reči
(Čl. 6-1) Nezavisan sud
(Čl. 6-1) Nepristrasan sud
(Čl. 6) Krivični postupak
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
54574/07
Zbirke
Veće
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
У овом предмету подносилац представке се притуживао да му је повређено право на правично суђење из члана 6. став 1. Конвенције због наводне повреде обавезе непристрасности од стране другостепеног суда који је одлучивао о његовој жалби у кривичном поступку. Наиме, у раду другостепеног већа учествовао је судија Б.К. који је за време трајања првостепеног кривичног поступка против подносиоца представке обављао функцију заменика општинског јавног тужиоца који је поступао у истом предмету. Такође, у представци је истакнуто и да је подносилац представке, вршећи своје дужности пореског инспектора, 2005. године испитивао рад једног привредног друштва и предложио покретање прекршајног поступка против тог привредног друштва и одговорног лица В.К, брата судије Б.К.
Европски суд је закључио да бојазан подносиоца представке у погледу непристрасности судије Б.К. није била објективно оправдана, те да није било повреде члана 6. Конвенције.