Kožul i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Bosna i Hercegovina
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Bosanski
Datum
22.10.2019
Članovi
6-1
6
Kršenje
6-1
6
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6-1) Pristup sudu
(Čl. 6) Postupak izvršenja
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
38695/13
Zbirke
Komitet
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Postupak u ovome predmetu pokrenut je povodom predstavke protiv Bosne i Hercegovine koju su Sudu podneli g. Ivan Kožul, g. Dinko Kožul, g. Dražen Kožul, g. Petar Kožul i gdja Ruža Kožul, državljani Bosne i Hercegovine
Dana 4.02.2002. godine lokalne vlasti su naredile privatnom poduzeću, Paškić d.o.o. Široki Brijeg, da ukloni svoje industrijske objekte koji su nelegalno izgradjeni pored kuća podnositelja predstavke. To rešenje je postalo izvršno dana 18.04.2002. godine.
Dana 13.10.2005. godine Ustavni sud je utvrdio povredu prava podnositelja predstavke na pravično sudjenje i naredio nadležnim lokalnim vlastima da izvrše odluku od 4.02.2002. godine bez daljeg odgadjanja. Ustavni sud je utvrdio da nije potrebno ispitivati pritužbe podnositelja pritužbe prema članovima 8. i 13. Konvencije i članu 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju. Ova odluka do dana donošenja presude Evropskog suda za ljudska prava, nije izvršena.
Nakon što je ispitao sav materijal koji mu je podnet, Sud smatra da je u predmetnom slučaju dužina vremena tokom koga nije došlo do izvršenja, prekomerna.