Almaši protiv Srbije

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Srpski
Datum
08.10.2019
Članovi
6-3-c
6-1
6+6-3-c
6
3
Kršenje
3 (Proceduralni aspekt)
3
Nekršenje
6-3-c
6-1
6+6-3-c
6
3
Ključne reči
(Čl. 6-3-c) Branilac koga sam optuženi izabere
(Čl. 6-1) Pravična rasprava
(Čl. 6) Krivični postupak
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 3 / CAT-16) Nečovečno postupanje
(Čl. 3 / CAT-12) Efikasna istraga
(Čl. 3 / CAT-16) Ponižavajuće postupanje
(Čl. 3) Zabrana torture
Broj predstavke
21388/15
Zbirke
Veće
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Podnosilac predstavke se žalio u skladu sa članom 3. na zlostavljanje policije 18. aprila 2011. godine i naknadno nesprovođenje istrage od strane Države o ovom incidentu. Podnosilac predstavke se takođe žalio i na osnovu člana 6. stavova 1. i 3(v) Konvencije smatrajući da je njegova osuda zasnovana na njegovom priznanju koje je dato nakon zlostavljanja policije i u prisustvu advokata koji mu je dodeljen od strane policije sa spiska advokata, na koji način je prekršeno njegovo pravo na pravnu pomoć po ličnom izboru.

U konkretnom slučaju, podnosilac predstavke je u krivičnom postupku pred Osnovnim sudom u Subotici oglašen krivim za krivično delo nedozvoljeni prelazak granice i krijumčarenje ljudi i osuđen je na godinu dana zatvora. Prilikom donošenja odluke, domaći sud se pozivao, između ostalog, na priznanje podnosioca predstavke od 18. aprila 2011. godine, na izjave saoptuženog, S.Š.,kao i na identifikaciju podnosioca predstavke od strane N.S. U domaćoj presudi je dalje navedeno da su procesna prava podnosioca predstavke u spornom krivičnom postupku u potpunosti ispoštovana u pogledu izbora branioca, kao i drugih stvari, te je iznet stav da nije bilo uverljivih dokaza o zlostavljanju podnosioca u policijskom pritvoru.

Podnosilac predstavke je naveo da nije sprovedena odgovarajuća zvanična istraga o njegovim navodima o zlostavljanju od strane policije.

Evropski sud je u presudi naveo da, bez obzira na metod istrage, nadležni organi moraju postupati čim se uloži zvanična pritužba. Istraga se mora se pokrenuti i ukoliko postoje dovoljno jasni pokazatelji da je izvršeno zlostavljanje čak i kada, strogo govoreći, nije podneta nikakva pritužba u tom smislu.
Evropski sud dalje smatra da je pritužba podnosioca predstavke o zlostavljanju od strane policije bila takve prirode da je zahtevala efikasnu zvaničnu istragu, primećujući da, čak i ako nije bilo dovoljno dokaza koji su ukazivali na to da je podnosilac predstavke zaista pretrpeo zlostavljanje, i dalje može da se pojavi procesna obaveza istrage, naročito kada, kao što je u ovom slučaju, postoji potencijal za zloupotrebu u kontekstu pritvora.
Evropski sud je zaključio da organi Tužene države nisu sproveli efikasnu zvaničnu istragu o navodima koje je izneo podnosilac predstavke u vezi sa zlostavljanjem i da je, shodno tome, došlo je do povrede člana 3. Konvencije u procesnom delu.

Imajući u vidu i da istraga koju su sami domaći organi sproveli nije u potpunosti razjasnila relevantne činjenice, Evropski sud je naveo da ne može da utvrdi da li je podnosilac predstavke zlostavljan kao što tvrdi i samim tim je našao da nije došlo do povrede materijalnog aspekta člana 3. Konvencije.

Evropski sud je naveo da, s obzirom na raspoložive dokaze, ne može zaključiti da je podnosilac predstavke bio ograničen u svom slobodnom izboru branioca, što stoga čini nepotrebnim da se Evropski sud i dalje bavi pitanjem da li je bila ugrožena pravičnost krivičnog postupka u celini, na bilo koji način i da samim tim nije došlo do povrede člana 6. stavova 1. i 3(v) Konvencije.

DELIMIČNO IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE KELER
Sudija Keler se nije saglasila sa većinom u pogledu pritužbe podnosioca predstavke na nepostojanje pravičnosti u krivičnom postupku koji je pokrenut protiv njega. Po njenom mišljenju, u ovom predmetu došlo do povrede člana 6. stavova 1. i 3(v) Konvencije.