Ugarak i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Bosna i Hercegovina
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Bosanski
Datum
19.09.2019
Članovi
P1-1-1
P1-1
6-1
6
Kršenje
P1-1-1
P1-1
6-1
6
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine
(P1-1) Zaštita imovine
(Čl. 6-1) Pristup sudu
(Čl. 6) Postupak izvršenja
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
25941/18, 26578/18, 26583/18, 26596/18, 26608/18, 26740/18
Zbirke
Komitet
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Predemet je formiran na osnovu šest predstavki podnetih Sudu protiv Bosne i Hercegovine, u kojima su se podnosioci žalili na neizvršenje ili kašnjenje u izvršenju domaćih presuda, pozivajući se na član 6. stav 1. Konvencije i član 1. Protokola br.1 uz Konvenciju. Lista podnosilaca i relevantni podaci nalaze se u prilogu presude. Evropski sud za ljudska prava jednosglasno je odlučio da združi predstavke, i proglasi ih dopuštenima, utvrdivši da je došlo do povrede člana 6. stav 1. Kao i člana 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju. Utvrđeno je da tužena država treba da u roku od tri meseca isplati podnosiocima novčane iznose navedene u tabeli, a nakon isteka navedena tri meseca, obračunavaće se obična kamata na te iznose, do izmirenja.