Garsija Ruiz protiv Španije

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Španija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
Referentni slučaj
Jezik
Hrvatski
Datum
21.01.1999
Članovi
6-1
6
19
Kršenje
nije relevantno
Nekršenje
6-1
Ključne reči
(Čl. 19) Uspostavljanje Suda
(Čl. 6-1) Pravična rasprava
(Čl. 6) Građanski postupak
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
30544/96
Zbirke
Veliko veće
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Podnosilac predstavke radi kao bolničar, iako je po zvanju pravnik i kao takav je upisan u advokatsku komoru Španije. Na zahtev lica M. podnosilac je 1985. godine preduzimao pravne radnje van sudskog postupka koje su se odnosile na ispitivanje činjenica i pravnog statusa određenog zemljišta koje je bilo predmet izvršnog postupka. To je zemljište M. kupio u izvršnom postupku. Nakon toga, podnosilac je od M.-a zatražio isplatu naknade za svoj rad, ali je M. odbio da plati. Podnosilac je tim povodom pokrenuo postupke pred sudom protiv M.-a. Tokom postupka M. je tvrdio da nikada nije angažovao podnosioca. Sud je odbio zahtev podnosioca zbog toga što je zaključio da podnosilac nije dokazao da je zaista preduzimao određene radnje za M.-a odnosno da ga je zastupao u sudskom postupku, pa samim tim ni da ima pravo na naknadu kao advokat. Pritom, sud je odbio da sasluša svedoke koje je predlagao podnosilac. Ta odluka je potvrđena od strane višestepenih sudova.
Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je odlučio da nije došlo do povrede člana 6. stav 1. Konvencije.