Jovičić protiv Srbije

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Srpski
Datum
03.10.2019
Članovi
P1-1-1
P1-1
6-1
6
Kršenje
P1-1-1
P1-1
6-1
6
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine
(P1-1) Zaštita imovine
(Čl. 6-1) Pristup sudu
(Čl. 6) Postupak izvršenja
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
65474/16
Zbirke
Komitet
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Podnosilac predstavke se pozvao na povredu prava iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija), kao i na povredu prava na imovinu iz člana 1. Protokola 1. uz Konvenciju zbog odloženog izvšenja domaće presude donete u njegovu korist protiv dužnika državnog/društvenog preduzeća.

Sud je utvrdio povredu člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola 1. uz Konvenciju pozivajući se na svoju praksu u sličnim slučajevima protiv Srbije (npr. Kačapor i dr., Crnišanin i dr) i obavezao je Republiku Srbiju da podnosiocu predstavke na ime nematerijalne štete isplati iznos od 2.000 evra.