Mihajlović i drugi protiv Srbije

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Srpski
Datum
03.10.2019
Članovi
P1-1-1
P1-1
6-1
6
Kršenje
P1-1-1
P1-1
6-1
6
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine
(P1-1) Zaštita imovine
(Čl. 6) Postupak izvršenja
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
11362/17, 11366/17, 11387/17, 11481/17, 58011/17, 58021/17, 59990/17, 68618/17, 71798/17, 71930/17
Zbirke
Komitet
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Podnosioci predstavki su se žalili na neizvršenje ili odloženo izvršenje odluka donetih u njihovu korist protiv društvenih/državnih preduzeća na domaćem nivou. Sud je ponovio da se izvršenje presude koju donese bilo koji sud mora smatrati sastavnim delom „suđenja“ u smislu člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i pozvao se na svoju sudsku praksu koja se odnosi na neizvršenje ili odloženo izvršenje pravnosnažnih domaćih presuda, navodeći da domaći organi nisu preduzeli sve neophodne mere da blagovremeno sprovedu odluke donete u korist podnosilaca predstavki.

Sud je utvredio da je domaćim odlukama u ovim predstavkama naloženo preduzimanje konkretnih radnji. Sud stoga smatra da predmetne odluke predstavljaju „svojinu“ u smislu člana 1. Protokola br. 1.

Sud je zbog toga utvrdio povredu člana 6. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju i podnosiocima dosudio određene iznose, a odbacio preostali deo zahteva podnosiolaca predstavki za pravičnim zadovoljenjem.