Martinović protiv Srbije

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Srpski
Datum
19.09.2019
Članovi
6-1
6
Kršenje
6-1
6
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku
(Čl. 6) Građanski postupak
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
14074/15
Zbirke
Komitet
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Predmet je formiran na osnovu predstavke protiv Srbije koja je podneta Sudu prema članu 34. Konvencije za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda. Podnosilac predstavke se žalio da je dužina predmetnog parničnog postupka bila nespojiva sa zahtevom „razumnog roka“. On se pozivao na član 6, stav 1. Konvencije.
U konkretnom slučaju, Evropski sud za lјudska prava je utvrdio povredu prava iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda (u dalјem tekstu: Konvencija), zbog trajanja parničnog postupka od 10 godina, 2 meseci i 12 dana u 2 stepena nadležnosti. Kako podnosilac predstavke nije podneo nikakav zahtev za pravično zadovolјenje, Evropski sud je smatrao da nema osnova da mu se dosudi bilo kakav iznos na ime nematerijalne štete.
Evropski sud je i ovog puta naveo da se opravdanost dužine postupka mora ceniti u svetlu okolnosti konkretnog slučaja, pozivanjem na sledeće kriterijume: složenost predmeta, ponašanje podnosilaca predstavki i nadležnih organa, te važnosti predmeta spora za podnosioce predstavki. Evropski sud se pozvao na već dobro ustanovlјenu praksu utvrđenu u predmetu Nemet protiv Srbije, br. 22543/05 od 8. decembra 2009. godine, u kojem je Evropski sud već utvrdio povredu Konvencije u pogledu pitanja sličnih onima u ovom predmetu.