Rodić i Svirčev protiv Srbije

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Srpski
Datum
19.09.2019
Članovi
6-1
6
Kršenje
6-1
6
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku
(Čl. 6) Građanski postupak
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
17148/16, 15434/17
Zbirke
Komitet
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Podnosioci predstavki su se žalili na to da dužina osporenih parničnih postupaka nije bila u skladu sa zahtevom „razumnog roka“, pa su se obratili Evropskom sudu zbog povrede prava na pravično suđenje iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu lјudskih prava. Podnosilac Radovan Rodić se žalio na trajanje postupka od 8 godina, 9 meseci i 4 dana na 2 nivoa nadležnosti, dok se podnosilac Jovica Svirčev žalio na trajanje postupka od 10 godina, 1 mesec i 21 dan na 3 nivoa nadležnosti.

Vlada je tvrdila da predstavke treba odbaciti kao neprihvatlјive zbog propusta podnosilaca da se pravilno žale pred Ustavnim sudom. Evropski sud za lјudska prava je primetio da su podnosioci predstavke naveli ukupnu dužinu postupaka i broj nivoa nadležnosti, kao i da su dostavili Ustavnom sudu odluke donete u osporenim postupcima. S obzirom na dužinu trajanja osporenih postupaka, Evropski sud smatra da su slučajevi bili prima faciae meritorni i da je u takvim okolnostima Ustavni sud trebalo da ispita osnovanost ustavnih žalbi.

Sud je utvrdio povredu člana 6. stav 1. Konvencije koji se odnosi na prekomernu dužinu trajanja parničnog postupka i obavezao Republiku Srbiju da podnosiocima predstavki isplati određene iznose na ime nematerijalne štete i troškova postupka.