Špoljarić protiv Srbije

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Srpski
Datum
19.09.2019
Članovi
6
6-1
P1-1
P1-1-1
Kršenje
6
6-1
P1-1
P1-1-1
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 6) Postupak izvršenja
(Čl. 6-1) Pristup sudu
(P1-1) Zaštita imovine
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine
Broj predstavke
36709/12
Zbirke
Sudska praksa
Presuda
Komitet
Sažetak
Podnosilac predstavke se pozvao na povredu prava iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda, kao i na povredu prava na imovinu iz člana 1. Protokola 1. uz Konvenciju zbog neizvšavanja presuda Opštinskog suda u Vrbasu II P1. 639/05 od 26. aprila 2007. godine, II P1. 394/08 od 10. marta 2009. godine, II P1. 218/07 od 14. novembra 2007. godine (koja je preinačena presudom Okružnog suda u Novom Sadu Gž. 465/08 od 17. aprila 2008. godine) i II P1 639/05 od 26. aprila 2007. godine, u postupku stečaja koji se vodi pred Privrednim sudom u Novom Sadu u predmetu St. 04/09-15/2010 nad preduzećem AD „Elan“ iz Srbobrana.

Evropski sud za ljudska prava je utvrdio povredu člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola 1. uz Konvenciju pozivajući se na svoju praksu u sličnim slučajevima protiv Srbije (npr. Kačapor i dr, Crnišanin i dr.) i odredio da se presude domaćih sudova donete u korist podnosioca izvrše iz budžetskih sredstava države. Uz to je obavezao Republiku Srbiju da podnosiocu predstavke na ime nematerijalne štete isplati iznos od 2.000 evra.