Živanović i drugi protiv Srbije

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Srpski
Datum
19.09.2019
Članovi
6-1
6
Kršenje
6-1
6
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku
(Čl. 6) Građanski postupak
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
29171/16, 29923/16, 29924/16, 30007/16, 30315/16, 31885/16, 60667/16, 60792/16, 7795/17
Zbirke
Komitet
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Podnosioci predstavki su se žalili na to da dužina trajanja osporenih parničnih postupaka nije bila u skladu sa zahtevom „razumnog roka“, pa su pred Evropskim sudom istakli povredu prava na pravično suđenje iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda.

Evropski sud smatra da je u ovom predmetu dužina trajanja osporenih postupaka bila prekomerna i da nije ispunila zahtev „razumnog roka“, te je obavezao Republiku Srbiju da podnosiocima predstavki isplati na ime nematerijalne štete i troškova postupka određene iznose.