Okilj i drugi protiv Srbije

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Srpski
Datum
19.09.2019
Članovi
6-1
6
Kršenje
6-1
6
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku
(Čl. 6) Građanski postupak
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
31901/16, 41532/16, 42152/16, 43869/16, 8125/17, 12385/17
Zbirke
Komitet
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Predmet je formiran na osnovu predstavki protiv Srbije koje su podnete Sudu prema članu 34. Konvencije za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda, da je dužina predmetnih parničnih postupaka bila nespojiva sa zahtevom „razumnog roka“.

Imajući u vidu svoju sudsku praksu po ovom pitanju, Sud smatra da je u ovom predmetu dužina postupka bila prekomerna i da nije ispunila zahtev „razumnog roka“.
Ove žalbe su stoga prihvatlјive i otkrivaju kršenje člana 6. stav 1. Konvencije.