Radovanović i drugi protiv Srbije

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Srpski
Datum
27.08.2019
Članovi
6-1
6
Kršenje
6-1
6
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6-1) Pristup sudu
(Čl. 6) Postupak izvršenja
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
55003/16, 55165/16, 55199/16, 58368/16, 14938/17, 20906/17, 22606/17, 25312/17, 61028/17, 61340/17, 77837/17, 77858/17
Zbirke
Komitet
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Predmet je formiran na osnovu dvanaest predstavki, koje su podnete Sudu protiv Republike Srbije, a kojima se podnosioci pritužuju na povredu člana 6. stav 1 Konvencije zbog prekomerne dužine trajanja izvršnih postupaka i povredu člana 13 Konvencije u pogledu povrede prava na delotvoran pravni lek.

Podnosioci predstavki bili su zaposleni u Fabrici reznog alata, društvenom/ državnom preduzeću sa sedištem u Čačku i ishodovali pravosnažne sudske odluke kojima je dužniku naloženo da im isplati zarade, zateznu kamatu, kao i naknadu sudskih troškova.
Između 22. decembra 2014. i 4. decembra 2015. godine, Apelacioni sud u Kragujevcu i Viši sud u Čačku utvrdili su da je pravo podnosilaca predstavki na suđenje u razumnom roku bilo povređeno i dodeljeno im je između 100 i 400 evra (EUR) radi naknade nematerijalne štete. Pored toga, navedeni sudovi su naložili prvostepenom sudu u Čačku da ubrza izvršni postupak.

Svi podnosioci predstavki su podneli žalbe Vrhovnom kasacionom sudu koje su se odnosile na iznose koji su im dodeljeni. Vrhovni kasacioni sud je odbio njihove žalbe.

Između 12. maja 2016. i 6. jula 2017. godine, Ustavni sud je utvrdio povredu prava na mirno uživanje imovine podnosiocima predstavki i naložio je da se iznosi dosuđeni u domaćim odlukama, isplate direktno od strane Države kao I da su iznosi dodeljeni za nematerijalnu štetu razumni. Sporne presude izvršene su ubrzo nakon toga.

Razmatrajući osnovanost pritužbi, ESLJP je konstatovao da je često utvrđivao povredu člana 6. stav 1. Konvencije u slučajevima u kojima su pokrenuta slična pitanja, te je zaključio da nema razloga za odstupanje od takve sudske prakse. Posledično je utvrđena povreda člana 6. stav 1. Konvencije.
Uzimajući u obzir da su razmotrene pritužbe u smislu člana 6. stav 1. Konvencije, Sud je zauzeo stanovište da nema potrebe da posebno razmatra pritužbe podnosilaca u pogledu navodne povrede člana 13. Konvencije.