Jakovljević i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Bosna i Hercegovina
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Bosanski
Datum
23.07.2019
Članovi
6-1
6
Kršenje
6-1
6
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku
(Čl. 6) Postupak izvršenja
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
51227/16
Zbirke
Komitet
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Predmet je formiran na osnovu predstavke koju je Sudu protiv Bosne i Hercegovine podnelo trideset i dvoje državljana BiH. Podnosioci predstavke radili su u preduzeću Borac-R d.o.o. Jajce, koje je privatizovano 2005. godine i u isključivom je vlasništvu N.R. Prema jedanaest presuda Općinskog suda u Jajcu, preduzeću Borac-R naređeno je da podnosiocima predstavke isplati različite iznose na ime neisplaćenih naknada iz radnog odnosa, sa zakonskim kamatama kao i da izvrši uplate doprinosa na ime MIO/PIO kao i troškove postupka. Presude su postale izvršne 12. maja 2010. godine, na šta je Borac-R podneo prigovor, koji je kasnije odbijen. Podnosioci predstavke tražili su da se izvrši popis pokretne imovine Borca-R, upozorivši na provalne krađe. Općinski sud naredioo je plenedbeni popis pokretne imovine, 6. septembra 2010. godine, kada su i promenjene brave na prostorijama preduzeća jer je N.R. odbio da ih otvori. Nakon nekoliko prigovora podnosilaca predsavki, kao i N.R. i vraćanja predmeta na ponovno razmatranje, Kantonalni sud je 15.03.2018. godine objasnio da rešenjem donesenim u izvršnom postupku nije izvršen prijenos potraživanja Borca-R na podnosioce predstavke, već im je dato pravo da to zatraže. Ukoliko N.R. ne pristane na taj zahtev, podnosioci predstavke bi morali pokrenuti poseban parnični postupak protiv njega. Dana 02.07.2018. godine Općinski sud je obavestio podnosioce predstavke da N.R. nije podneo zahtev koji je predmet izvršenja. Podnosioci predstavke su se žalili Ustavnom sudu BiH, koji j e 3. februara 2016. Godine odbio tu apelaciju, uz obrazloženje da je postupak bio relativno složen, ali da sudovi nisu odugovlačili postupak. Općinski sud je proglasio nekoliko osoba krivim za dela teške provalne krađe, provalne krađe, u periodu između 2014. i 2016. godine, u različitim presudama. Evropski sud za ljudska prava jednoglasno izjavljuje da je pritužba u odnosu na dužinu postupka dopuštena, a preostali deo predstavke nedopušten. Utvrđeno je da je došlo do povrede člana 6. stav 1. Konvencije. Utvrđeno je da nije potrebno razmatrati da li je došlo do povrede člana 1. Protokola br.1 uz Konvenciju. Sud je utvrdio da odgovorna država treba da u roku od tri meseca isplati određene novčane iznose svakom od podnosilaca, uključujući i bilo koji porez koji može biti zaračunat na te iznose. Nakon navedena tri meseca, plaćaće se obična kamata na pomenute iznose, do izmirenja. Preostali deo zahteva za pravično zadovoljenje je odbijen.