Golubović protiv Hrvatske

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Hrvatska
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
2
Jezik
Hrvatski
Datum
27.11.2012
Članovi
6-1
6
41
35
Kršenje
6-1
6
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti
(Čl. 6-1) Nepristrasan sud
(Čl. 6) Građanski postupak
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
43947/10
Zbirke
Veće
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Predmet je formiran na osnovu predstavke podnete od strane hrvatskog državljanina, rodjenog 1940. godine i živi u Zagrebu.
Podnosilac je radio kao profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Dana 2. marta 1994. godine, dekan Fakulteta, doneo je odluku, kojom je podnosilac predstavke stavljen na čekanje tokom šest meseci, uz isplatu minimalne plate, zbog toga što je prestala potreba za njegovim radnim mestom. Ponosilac je na ovu odluku izjavio žalbu, koja je odbijena. Dana 7. marta 1995. godine, dekan je doneo odluku o trajnom prestanku radnog odnosa, podnosioca predstavke.
Dana 26. maja 1994. godine, podnosilac je podneo tužbu Općinskom sudu u Zagrebu, protiv dekanove odluke, zahtevajući da mu se isplati cela plata. Dana 12. juna 1995. godine, Općinski sud je poništio navedene odluke dekana. Fakultet je izjavio žalbu na presudu, koju je Županijski sud ukinuo i predmet vratio na ponovno odlučivanje. U ponovljenom postupku, Općinski sud je ponovo isto odlučio, a Županijski sud ponovo ukinuo presudu Općinskog suda. Konačno, dana 21. novembra 2002. godine, Općinski sud je odbio tužbeni zahtev podnosioca, Županijski sud potvrdio presudu Općinskog suda. Dana 18. januara 2005. godine,
podnosilac predstavke je podneo reviziju Vrhovnom sudu Repbulike Hrvatske, koju je Vrhovni sud, dana 21. decembra 2006. godine, odbio.
Dana 24. marta 2007. godine, podnosilac je izjavio Ustavnu žalbu, koju je Ustavni sud odbacio kao nedopuštenu.
Podnosilac je, dana 8. maja 1995. godine, podneo tužbu Općinskom sudu u Zagrebu, kojom je tražio poništaj odluke dekana, o trajnom prestanku radnog odnosa, a Općinski sud je usvojio njegov tužbeni zahtev. Postupajući po žalbi Fakulteta, Županijski sud je ukinuo presudu Općinskog suda i vratio predmet na ponovno odlučivanje. U ponovnom postupku, dana 22. marta 2001. godine, veće Općinskog suda, odbilo je tužbeni zahtev pondosioca, a Županijski sud, nakon što je podnosilac izjavio žalbu na drugu presudu, vraća predmet na ponovni postupak, jer nisu utvrdjene sve relevantne činjenice. Konačno, Županijski sud odbija podnosiočevu žalbu kao neosnovanu.
Evropski Sud za ljudska prava, nakon što je razmotrio sve relevantne činjenice i uzimajući u obzir svu sudsku praksu, utvrdjuje povredu Čl. 6. stav 1. Konvencije, zbog nepristrasnosti nacionalnog suda u drugom stepenu.