Bljakaj i drugi protiv Hrvatske

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Hrvatska
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
2
Jezik
Hrvatski
Datum
18.09.2014
Članovi
41
34
2-1
2
13
Kršenje
2
2-1
Nekršenje
13
Ključne reči
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte
(Čl. 34) Žrtva
(Čl. 34) Pojedinačne predstavke
(Čl. 13 / CAT-13 / ICCPR-2) Delotvorni pravni lek
(Čl. 13) Pravo na delotvorni pravni lek
(Čl. 2-1 / ICCPR-6) Život
(Čl. 2) Pozitivne obaveze
(Čl. 2) Pravo na život
Broj predstavke
74448/12
Zbirke
Veće
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Predmet je formiran na osnovu predstavke podnete od strane pet hrvatskih državljana, rodjenih 1948. godine, 1976. godine, 1980. godine, 1956. godine, 1949. godine i žive u Slatini, Osijeku i Jospovcu.
Prvi podnositelj je suprug, drugi podnositelj i treća podnositeljka deca, a četvrta i peta podnositeljka su sestre pokojne M.B.B., advokata iz Slatine.
M.B.B. je zastupala M.N. u brakorazvodnoj parnici sa njenim suprugom A.N, koji je bio nasilan, sklon alkoholu, sa više prijava za nasilje u porodici, prema M.N. i njenoj ćerki.
Dana 22. marta 2002. godine, A.N., otišao je u banku da podigne novac, usput se opraštajući sa radnicima u banci, uplakan, govorio da će "uraditi nešto o čemu će se pričati". Radnici u banci, pozvali su policiju, koja je obavila razgovor sa A.N. i o tome sastavila izveštaj. Otišao je da traži svoju suprugu M.N. u pekari u kojoj je radila, pucao u nju četiri puta, naneo joj teške telesne povrede, ali je M.N. preživela. Nakon toga se uputio u kancelariju advokata M.B.B, ispalio u nju tri metka i ubio je.
Očevici su obavestili policiju, koja je otišla u kuću napadača, ali je on na njih bacio dve ručne bombe i počeo da puca. Nakon policije, stigle su i specijalne jedinice, i pronašli su napadača sa prostrelnom ranom na glavi, koji je sebi naneo istim oružjem kojim je pucao na M.N i M.B.B. Odveden je u bolnicu, gde je i podlegao povredama.
Nakon ovog dogadjaja, sprovedena je istraga i nakon ispitivanja svedoka, čitanja policijskih i lekarskih izveštaja, predmet je prosledjen Općinskom državnom odvjetništvu, kako bi se procenilo da li se policija moće smatrati odgovornom u vezi sa navedenim dogadjajima.
Dana 22. marta 2005. godine, advokat podnositelja, podneo je krivičnu prijavu protiv policijskog službenika M.T. zbog sastavljanja lažnih policijskih izveštaja, kao i protiv načelnika policije M.K., zbog zloupotrebe službenog položaja.
Dana 30. maja 2005. godine, Općinsko državno odvjetništvo, odbacilo je krivičnu prijavu protiv policijskih službenika.
Dana 10. juna 2005. godine, svih pet podnositelja, i K.B., majka ubijene M.B.B, preuzeli su krivično gonjenje u svojstvu oštećenih kao tužilaca i podneli optužnicu protiv policijskih službenika, Općinskom sudu u Slatini, koji je policijskog službenika M.T., oslobodio optužbi, a optužbe protiv drugih policijskih službenika odbio, zbog zastarelosti krivičnog gonjenja. Ovu odluku je potrvdio i Županijski su u Virovitici.
Dana 22. marta 2005. godine, pet podnositelja i K.B., podneli su tužbu za naknadu štete, Općinskom sudu u Slatini. Dana 5. marta 2007. godine, Općinski sud je usvojio tužbeni zahtev i naložio državi da isplati tužiocima odredjeni iznos, jer je propustila da zaštiti život ćerke, supruge, majke i sestre podnositelja.
Dana 19. novembra. 2007. godine, Županijski sud je ukinuo navedenu presudu i naložio ponavljanje postupka. U ponovljenom postupku, Općinski sud u Slatini, odbio je tužbeni zahtev podnositelja kao neosnovan i naložio im da plate troškove postupka. Prvi i drugi podnositelj, kao i K.B., izjavili su žalbu, koju je Županijski sud odbio.
Dana 29. juna 2009. godine, prvi, drugi podnositelj i treća podnositeljka, kao i K.B., podneli su reviziju Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, koju je Vrhovni sud odbio kao neosnovanu.
Dana 5. januara 2012. godine, podnositelji su izjavili Ustavnu žalbu, koju je Ustavni sud odbio.
Evropski Sud za ljudska prava jednoglasno utvrdjuje povredu Čl. 2. Konvencije i glasovima pet prema dva, utvrdjuje da nije došlo do povrede Čl. 13. Konvencije. U dodatku presude nalazi se izdvojeno mišljenje.