Gregačević protiv Hrvatske

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Hrvatska
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
2
Jezik
Hrvatski
Datum
10.07.2012
Članovi
41
35
6-3-d
6-3-b
6-1
6+6-3-d
6+6-3-b
6
Kršenje
6-3-b
6-1
6+6-3-b
6
Nekršenje
6-3-d
6-1
6+6-3-d
6
Ključne reči
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti
(Čl. 6-3-d) Obezbeđenje prisustva svedoka
(Čl. 6-3-d) Ispitivanje svedoka
(Čl. 6-3-b) Dovoljno vreme
(Čl. 6-3-b) Odgovarajuće mogućnosti ili uslovi
(Čl. 6-1) Pravična rasprava
(Čl. 6) Krivični postupak
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
58331/09
Zbirke
Veće
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Predmet je formiran na osnovu predstavke podnete od strane hrvatskog državljanina, rodjenog 1974. godine i živi u Čepinu,
Dana 29. avgusta 2006. godine, Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku, podiglo je optužnicu protiv podnosioca, zbog krivičnog dela prevare, tvrdeći da je podnosilac, kao direktor društava D.L.L i M.C., prevario društva A. i R., koristeći nenaplative instrumente osiguranja, u zamenu za robu, koju su njegova društva primala od A. i R., u periodu izmedju 2005. i 2006. godine. Nakon sprovedenog postupka, pregleda poslovne dokumentacije, nalaza veštaka i ispitivanja svedoka, dana 20. jula 2007. godine, Općinski sud u Osijeku, oglasio je podnosioca krivim za tri krivična dela prevare u privednom poslovanju i jedno krivično delo prevare.
Dana 12. decembra 2007. godine, podnosilac je izjavio žalbu protiv presude, Županijskom sudu u Osijeku, koji je potvrdio presudu Općinskog suda i podnosiocu smanjio kaznu zatvora, na četiri godine.
Dana 27. oktobra, podnosilac podnosi zahtev za vanredno preispitivanje pravosnažne sudske odluke, Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, protiv obe presude, a dana 30. okrobra 2008. godine, izjavljuje Ustavnu žalbu, Ustavnom sudu, iz istih razloga koje je naveo u zahtevu upućenom Vrhovnom sudu.
Dana 22. decembra 2008. godine, Vrhovni sud odbija podnosiočev zahtev za preispitivanje pravosnažne sudske odluke i, protiv te odluke, podnosilac izjavljuje još jednu Ustavnu žalbu.
Konačno, Ustavni sud Republike Hrvatske, odbija obe podnosiočeve žalbe.
Evropski Sud za ljudska prava, uzimajući u obzir sve okolnosti predmetnog slučaja i sudsku praksu, obrazloženju presude navodi da podnosiocu nije dato odgovarajuće vreme kako bi pripremio svoju odbranu i utvrdjuje povredu Čl. 6 stavova 1. i 3. (b) i da nije došlo do povrede Čl. 6 stavova 1. i 3. (d), na okolnost saslušavanja svedoka i veštaka.