Milenković protiv Srbije

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
2
Jezik
Srpski
Datum
01.03.2016
Članovi
P7-4
41
Kršenje
P7-4
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(P7-4) Pravo da se ne bude suđen ili kažnjen dvaput u istoj stvari
(P7-4) Krivično delo
(P7-4) Pravo da se ne bude suđen ili kažnjen dvaput u istoj stvari - opšte
(Čl. 41) Nematerijalna šteta
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte
Broj predstavke
50124/13
Zbirke
Veće
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Podnosilac predstavke je srpski državljanin rodjen 1969. godine i živi u Leskovcu. Oslonio se na povredu Čl. 4. Protokola broj 7 uz Konvenciju.
Odlukom Prekršajnog suda u Leskovcu, dana 6. novembra 2007. godine, podnosilac predstavke i izvesni R.C. oglašeni su krivima zbog remećena javnog reda i mira, nakon njihovog fizičkog sukoba i izrečene su im novčane kazne. Nakon sprovođenja istražnih radnji, javni tužilac iz Leskovca podiže optužni akt protiv podnosioca, zbog nanošenja teških telesnih povreda R.C. a podnosilac i njegova porodica, u svojstvu privatnih tužilaca podneli su tužbe protiv R.C. zbog više krivičnih dela i postupci su spojeni u jedan, pred Opštinskim sudom u Leskovcu. Dana 13. aprila 2011. godine, Opštinski sud u Leskovcu donosi presudu, kojom podnosioca oglašava krivim za nanošenje teških telesnih povreda i izriče kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, a R.C. je oglašen krivim za vređanje porodice podnosioca i nanošenje lakih telesnih povreda majci podnosioca. Na navedenu presudu, podnosilac izjavljuje žalbu Apelacionom sudu u Nišu, zbog povrede načela ne bis in idem, s obzirom da ga je Prekršajni sud već kaznio, ali Apelacioni sud potvrdjuje presudu Opštinskog suda. Dana 25. maja 2012. godine, podnosilac izvjavljuje Ustavnu žalbu iz istih razloga, ali je Ustavni sud žalbu odbio kao neosnovanu.
Evropski sud za ljudska prava proglašava predstavku dopuštenom i utvrdjuje povredu Čl. 4. Protokola broj 7 uz Konvenciju.