Šorgić protiv Srbije

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
2
Jezik
Srpski
Datum
03.11.2011
Članovi
6-1
6
41
35-1
35
Kršenje
6-1
Nekršenje
6-1
Ključne reči
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte
(Čl. 35-1 / CAT-13 / ICCPR-2) Iscrpljivanje unutrašnjih pravnih lekova
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti
(Čl. 6-1) Sud obrazovan na osnovu zakona
(Čl. 6-1) Nepristrasan sud
(Čl. 6-1) Pristup sudu
(Čl. 6) Građanski postupak
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
34973/06
Zbirke
Veće
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Pondosilac predstavke, Sava Šorgić je srpski državljanin rođen 1962. godine i živi u Sopotu (Srbija). Slučaj se tiče žalbe gospodina Šorgića o prekomernoj dužini ostavinskog postupka, povodom stana njegovog pokojnog oca, kupljenog maja 1995. godine. Takođe se žalio na sastav parničnih sudova u paralelnoj parnici pokrenutoj 2000. godine, što je prouzrokovalo sumnju u sudijsku nepristrasnost. Poziva se na član 6.1 Konvencije (pravo na pravično suđenje/razumni rok).