Ivković i drugi protiv Srbije

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Srpski
Datum
22.07.2021
Članovi
6
6-1
Kršenje
6
6-1
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 6) Upravni postupak
(Čl. 6) Građanski postupak
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku
Broj predstavke
62554/19, 4559/20, 22108/20, 32920/20, 44445/20
Zbirke
Sudska praksa
Presuda
Odbor
Sažetak
Predmet je formiran na osnovu predstavki protiv Srbije koje su podnete Sudu prema članu 34. Konvencije za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda različitih datuma od strane nekoliko stranaka. Predstavke su združene zbog iste prirode pritužbe.

Podnosioci predstavke su se prituživali da je dužina njihovih predmetnih parničnih i/ili upravnih postupaka bila nekompatibilna sa zahtevom „razumnog roka”.

U vodećim predmetima Scordino protiv Italije (broj 1) [VV], broj 36813/97 i Savić i drugi protiv Srbije [Odbor], br. 22080/09 i 7 drugih, Sud je već utvrdio kršenje u pogledu pitanja sličnih onima u ovom predmetu.

Pošto je razmotrio sav materijal koji mu je dostavlјen, Sud nije utvrdio nijednu činjenicu niti argument koji bi mogao da opravda ukupnu dužinu postupka na domaćem nivou. Imajući u vidu svoju sudsku praksu po ovom pitanju, Sud smatra da je u ovom predmetu dužina postupka bila prekomerna i da nije ispunila uslov „razumnog roka”.
Preuzmite presudu u pdf formatu

 

 ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ

ПРЕДМЕТ ИВКОВИЋ И ДРУГИ против СРБИЈЕ

(Представка бр. 62554/19 и 4 других – види приложену табелу)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР

22. јул 2021. године

Ова пресуда је правоснажна, али може бити предмет редакцијске измене.

У предмету Ивковић и други против Србије, Европски суд за људска права (Друго одељење), на заседању Одбора у саставу:

Pauliine Koskelo, судија,
Branko Lubarda,
Marko Bošnjak, судије,
и Viktoriya Maradudina, вршилац дужности заменика секретара Одељења,

Након већања на затвореној седници одржаној 1. јула 2021. године, Доноси следећу пресуду, која је усвојена тог дана:

ПОСТУПАК

1. Предмет је формиран на основу представки против Србије које су поднете Суду према члану 34. Конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: „Конвенција”) различитих датума наведених у приложеној табели.

2. Влада Републике Србије (у даљем тексту: „Влада”) је обавештена о представкама.

ЧИЊЕНИЦЕ

3. Списак подносилаца представки и релевантни детаљи о представкама су дати у приложеној табели.

4. Подносиоци представки су се жалили на прекомерну дужину парничних и управних поступака.

ПРАВО

I. ЗДРУЖИВАЊЕ ПРЕДСТАВКИ

5. Имајући у виду сличност предмета наведених представки, Суд сматра да је прикладно испитати их све заједно у једној пресуди.

II. НАВОДНА ПОВРЕДА ЧЛАНА 6. СТАВ 1. КОНВЕНЦИЈЕ

6. Подносиоци представке су се притуживали да је дужина њихових предметних парничних и/или управних поступака била некомпатибилна са захтевом „разумног рока”. Они су се позивали на члан 6, став 1. Конвенције, који гласи:

Члан 6. став 1.

„Свако, током одлучивања о његовим грађанским правима и обавезама..., има право на... расправу у разумном року... пред... судом ...”

7. Суд подсећа да се оправданост дужине поступка мора ценити у светлу околности конкретног случаја, имајући у виду следеће критеријуме: сложеност предмета, понашање подносилаца представки и релевантних органа и значај предмета спора за подносиоце представки (види Frydlender против Француске [ВВ], број 30979/96, став 43., ЕСЉП 2000-VII).

8. У водећим предметима Scordino против Италије (број 1) [ВВ], број 36813/97, ст. 134–227., ЕСЉП 2006-V и Савић и други против Србије [Одбор], бр. 22080/09 и 7 других, од 5. априла 2016. године, Суд је већ утврдио кршење у погледу питања сличних онима у овом предмету.

9. Пошто је размотрио сав материјал који му је достављен, Суд није утврдио ниједну чињеницу нити аргумент који би могао да оправда укупну дужину поступка на домаћем нивоу. Имајући у виду своју судску праксу по овом питању, Суд сматра да је у овом предмету дужина поступка била прекомерна и да није испунила услов „разумног рока”.

10. Предметне притужбе су стога прихватљиве и упућују на кршење члана 6. став 1. Конвенције.

III. ПРИМЕНА ЧЛАНА 41. КОНВЕНЦИЈЕ

11. Члан 41. Конвенције гласи:

„Када Суд утврди прекршај Конвенције или протокола уз њу, а унутрашње право Високе стране уговорнице у питању омогућава само делимичну одштету, Суд ће, ако је то потребно, пружити правично задовољење оштећеној страни.”

12. Имајући у виду документацију коју поседује и своју судску праксу (види, нарочито, Scordino, ст. 260–73. и случај Савић и други, цитирани горе), Суд сматра разумним да досуди износе наведене у приложеној табели и одбацује преостали део захтева подносилаца представки за правичним задовољењем.

13. Суд сматра да је примерено да затезна камата буде заснована на најнижој каматној стопи Европске централе банке уз додатак од три процентна поена.

 

ИЗ ОВИХ РАЗЛОГА, СУД, ЈЕДНОГЛАСНО,

1. Одлучује да представке здружи;

2. Проглашава представке прихватљивим;

3. Сматра да предметне представке указују на кршење члана 6. став 1. Конвенције у погледу прекомерне дужине парничних и/или управних поступака;

4. Сматра

(a) да тужена држава треба да подносиоцима представки исплати, у року од три месеца, износе наведене у приложеној табели, који ће бити конвертовани у националну валуту тужене државе по стопи која се примењује на дан поравнања;

(b) да, од истека наведених три месеца до измирења, треба да исплати обичну камату на горе наведене износе по стопи која је једнака најнижој каматној стопи Европске централне банке током периода неиспуњавања обавеза, уз додатак од три процентна поена;

5. Oдбија преостали део захтева подносилаца представки за правичним задовољењем.

Састављено на енглеском језику и прослеђено у писаном облику 22. јула 2021. године, према правилу 77. ст. 2. и 3. Пословника Суда.

Viktoriya Maradudina                                                             Pauliine Koskelo    
Вршилац дужности заменика секретара                           Председник

 

ПРИЛОГ
Списак представки којима се подносе жалбе према члану 6. став 1. Конвенције (прекомерна дужина парничних и/или управних поступака)

 

Број

Број представке

Датум подношења

Име подносиоца представке Година рођења

Име правног заступника и место

Датум почетка поступка

Датум окончања поступка

Укупно трајање поступка Нивои надлежности

Досуђени износ на име нематеријалне штете на домаћем нивоу (у еврима)

Досуђени износ на име нематеријалне штете по подносиоцу представке (у еврима)1 2

Износ додељен на име трошкова и издатака по представци

(у еврима)3

1.

62554/19
21. новембар 2019. године

Ранко ИВКОВИЋ
1979. године

Стаменић Горан
Чачак

31. децембар 2010. године

15. мај 2019. године

8 година, 4 месеца и 16 дана 2 нивоа надлежности

Првостепени суд у Смедереву
R4R. број 27/17
22. септембар 2017. године (нема кршења)

1.500

250

2.

4559/20
10. јануар 2020. године

Зоран ЂОРЂЕВИЋ

1966. године

Стаменић Горан
Чачак

6. јануар 2011. године

30. новембар 2018. године

7 година, 10 месеца и 25 дана 2 нивоа надлежности

Првостепени суд у Смедереву
R4R. број 25/17
28. септембар 2017. године (нема кршења)

1.500

250

3.

22108/20
23. април 2020. године

Јовица Марковић
1966. године

Стаменић Горан
Чачак

14. јул 2011. године

20. септембар 2019. године

8 година, 2 месеца и 7 дана 2 нивоа надлежности

Првостепени суд у Смедереву
R4R. број 31/17
22. септембар 2017. године (нема кршења)

1.500

250

4.

32920/20
20. јул 2020. године

Душан ЈАНОШЕВИЋ
1930. године

19. јануар 2011. године

8. март 2017. године

6 година, 1 месец
и 18 дана
1 ниво надлежности

Уставни суд -3645/17
24. децембар 2019. године (нема кршења)

1.800

5.

44445/20
11. септембар 2020. године

Славољуб АКСИЋ
1971. године

Стаменић Горан
Чачак

14. јул 2011. године

8. новембар 2018. године

7 година, 3 месеца и 26 дана 2 нивоа надлежности

Првостепени суд у Смедереву
R4R.број 7/17 17. јул 2017. године (нема кршења)

1.300

250

 

––––––––

1 Заједно са било којим порезом који може бити наплаћен подносиоцима представки.

2 Уз одбијање било којих износа који су можда већ наплаћени у том погледу на домаћем нивоу.

3 Заједно са било којим порезом који може бити наплаћен подносиоцима представки.

 

 

 

SECOND SECTION

CASE OF IVKOVIĆ AND OTHERS v. SERBIA

(Application no. 62554/19 and 4 others – see appended list)

JUDGMENT

 STRASBOURG

22 July 2021

This judgmet is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of Ivković and Others v. SerbiaThe European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a Committee composed of:

Pauliine Koskelo, President,
Branko Lubarda,
Marko Bošnjak, judges,
and Viktoriya Maradudina, Acting Deputy Section Registrar,

Having deliberated in private on 1 July 2021,

Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1.  The case originated in applications against Serbia lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) on the various dates indicated in the appended table.

2.  The Serbian Government (“the Government”) were given notice of the applications.

THE FACTS

3.  The list of applicants and the relevant details of the applications are set out in the appended table.

4.  The applicants complained of the excessive length of civil and administrative proceedings.

THE LAW

 1. JOINDER OF THE APPLICATIONS

5.  Having regard to the similar subject matter of the applications, the Court finds it appropriate to examine them jointly in a single judgment.

 1. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION

6.  The applicants complained that the length of their respective civil and/or administrative proceedings in question had been incompatible with the “reasonable time” requirement. They relied on Article 6 § 1 of the Convention, which reads as follows:

Article 6 § 1

“In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is entitled to a ... hearing within a reasonable time by [a] ... tribunal ...”

7.  The Court reiterates that the reasonableness of the length of proceedings must be assessed in the light of the circumstances of the case and with reference to the following criteria: the complexity of the case, the conduct of the applicants and the relevant authorities and what was at stake for the applicants in the dispute (see Frydlender v. France [GC], no. 30979/96, § 43, ECHR 2000-VII).

8.  In the leading cases of Scordino v. Italy (no. 1) [GC], no. 36813/97, §§ 134-227, ECHR 2006-V and Savić and Others v. Serbia [Committee], nos. 22080/09 and 7 others, 5 April 2016, the Court already found a violation in respect of issues similar to those in the present case.

9.  Having examined all the material submitted to it, the Court has not found any fact or argument capable of justifying the overall length of the proceedings at the national level. Having regard to its case-law on the subject, the Court considers that in the instant case the length of the proceedings was excessive and failed to meet the “reasonable time” requirement.

10.  These complaints are therefore admissible and disclose a breach of Article 6 § 1 of the Convention.

 1. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

11.  Article 41 of the Convention provides:

“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

12.  Regard being had to the documents in its possession and to its caselaw (see, in particular, Scordinocited above, §§ 260-73, and Savić and Others, cited above), the Court considers it reasonable to award the sums indicated in the appended table and dismisses the remainder of the applicants claims for just satisfaction .

13.  The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

 1. Decides to join the applications;
 2. Declares the applications admissible;
 3. Holds that these applications disclose a breach of Article 6 § 1 of the Convention concerning the excessive length of civil and/or administrative proceedings;
 4. Holds

(a)  that the respondent State is to pay the applicants, within three months, the amounts indicated in the appended table, to be converted into the currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement;

(b)  that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.

 1. Dismisses the remainder of the applicants claims for just satisfaction.

Done in English, and notified in writing on 22 July 2021, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Viktoriya Maradudina                           Pauliine Koskelo
 Acting Deputy Registrar                      President

 

 

APPENDIX

List of applications raising complaints under Article 6 § 1 of the Convention

(excessive length of civil and/or administrative proceedings)

No.

Application no.

Date of introduction

Applicants name

Year of birth

 

Representatives name and location

Start of proceedings

End of proceedings

Total length

Levels of jurisdiction

Domestic award in respect of non-pecuniary damage (in euros)

Amount awarded for non-pecuniary damage per applicant (in euros)[1] [2]

Amount awarded for costs and expenses per application

(in euros)[3]

 1.    

62554/19

21/11/2019

Ranko IVKOVIĆ

1979

Stamenić Goran

Čačak

31/12/2010

 

15/05/2019

 

8 years and 4 months and 16 days

2 levels of jurisdiction

 

Smederevo Court of First Instance

R4R.br.27/2017

22 September 2017

(no violation)

1,500

250

 1.    

4559/20

10/01/2020

Zoran ĐORĐEVIĆ

1966

Stamenić Goran

Čačak

06/01/2011

 

30/11/2018

 

7 years and 10 months and 25 days

2 levels of jurisdiction

 

Smederevo Court of First Instance

R4R.br.25/2017

28 September 2017

(no violation)

1,500

250

 1.    

22108/20

23/04/2020

Jovica MARKOVIĆ

1966

Stamenić Goran

Čačak

14/07/2011

 

20/09/2019

 

8 years and 2 months and 7 days

2 levels of jurisdiction

 

Smederevo Court of First Instance

R4R.br.31/17

22 September 2017

(no violation)

1,500

250

 1.    

32920/20

20/07/2020

Dušan JANOŠEVIĆ

1930

-

19/01/2011

 

08/03/2017

 

6 years and 1 month and 18 days

1 level of jurisdiction

 

Constitutional Court

Už-3645/2017

24 December 2019

(no violation)

1,800

-

 1.    

44445/20

11/09/2020

Slavoljub AKSIĆ

1971

Stamenić Goran

Čačak

14/07/2011

 

08/11/2018

 

7 years and 3 months and 26 days

2 levels of jurisdiction

 

Smederevo Court of First Instance

R4R.br.7/2017

17 July 2017

(no violation)

1,300

250

 


[1] Plus any tax that may be chargeable to the applicants.

[2] Less any amounts which may have already been paid in that regard at the domestic level.

[3] Plus any tax that may be chargeable to the applicants.

Copyright © 2022 Pravosudna akademija, Srbija