Crnkić i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Država na koju se presuda odnosi
Bosna i Hercegovina
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Bosanski
Datum
15.04.2021
Članovi
6
6-1
P1-1
P1-1-1
Kršenje
6
6-1
P1-1
P1-1-1
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 6) Postupak izvršenja
(P1-1) Zaštita imovine
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine
Broj predstavke
38070/19, 38732/19, 41219/19, 41437/19, 41577/19, 45843/19, 51710/19, 55653/19, 57317/19
Zbirke
Sudska praksa
Presuda
Komitet
Sažetak
Postupak u ovom predmetu pokrenut je povodom predstavki koje je protiv
Bosne i Hercegovine podnelo više aplikanata. Aplikanti su se žalili zbog neizvršavanja domaćih odluka donesenih u njihovu korist. Oni su se pozvali, izričito ili u biti, na član 6. stav 1. Konvencije i na član 1. Protokola br. 1.

Sud je jednoglasno odlučio da spoji predstavke i za predstavke koje je proglasio dopuštenim doneo odluku da su prekršeni članovi 6 stav 1 i član 1 Protokola 1 uz Konvenciju.
Preuzmite presudu u pdf formatu

 

ČETVRTI ODJEL

PREDMET CRNKIĆ I DRUGI protiv BOSNE I HERCEGOVINE

(Aplikacija br. 38070/19 i 8 drugih – vidi priloženu listu)

 PRESUDA

STRASBOURG

15.04.2021. godine

 Ova presuda je konačna ali su u njoj moguće uredničke izmjene.

U predmetu Crnkić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Evropski sud za ljudska prava (Četvrti odjel), zasjedajući kao odbor u sastavu:
Armen Harutyunyan, predsjednik,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, sudije,
i Viktoriya Maradudina, v.d. zamjenik registrara Odjela,
nakon vijećanja zatvorenog za javnost, održanog 25.03.2021. godine, donio je sljedeću presudu koja je usvojena navedenoga datuma:

POSTUPAK

 1. Postupak u ovom predmetu pokrenut je povodom aplikacija protiv Bosne i Hercegovine koje su Sudu podnesene u skladu sa članom 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda („Konvencija“),  različitih datuma naznačenih u tabeli priloženoj u dodatku.
 2. Aplikante je zastupao g. O. Eterović, advokat iz Sarajeva.
 3. Vlada Bosne i Hercegovine („vlada“) je obaviještena o aplikacijama dana 13.02.2020. godine.

ČINJENICE

 1. Lista aplikanata i relevantni podaci o aplikacijama navedeni su u tabeli priloženoj u dodatku.
 2. Aplikanti su se žalili zbog neizvršavanja domaćih odluka.

PRAVO

I. SPAJANJE APLIKACIJA

 1. S obzirom na sličan predmet ovih aplikacija, Sud smatra primjerenim da ih ispita zajedno u jednoj presudi.

II.  NAVODNA POVREDA ČLANA 6. STAV 1. KONVENCIJE I ČLANA 1. PROTOKOLA BR. 1

 1. Aplikanti su se žalili zbog neizvršavanja domaćih odluka donesenih u njihovu korist. Oni su se pozvali, izričito ili u biti, na član 6. stav 1. Konvencije i na član 1. Protokola br. 1 koji glase:

Član 6. stav 1.

„Prilikom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama ... svako ima pravo na ...suđenje u razumnom roku....pred ...sudom...“

Član 1. Protokola br. 1

„Svaka fizička i pravna osoba ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen njegove imovine osim kada je to u javnom interesu i u skladu s uvjetima propisanim zakonom i općim načelima međunarodnog prava.

Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne umanjuju pravo države da primijeni zakone koje smatra potrebnim kako bi regulirala korištenje imovine u skladu s općim interesom ili kako bi osigurala plaćanje poreza ili drugih doprinosa ili kazni.“

A. Aplikacija br. 38732/19 u odnosu na Vahudina Hodžića, Sadika Ćesko i Jelenu Ćebić i aplikacija br. 41577/19 u odnosu na Seniju Alispahić, Muhidina Rašidovića, Adnana Ikanovića, Seada Selmana, Selmu Šikalo i Mladena Milosavljevića

 1. Vlada je obavijestila Sud da su Vahudin Hodžić, Sadik Ćesko, Jelena Ćebić, Senija Alispahić, Muhidin Rašidović, Adnan Ikanović, Sead Selman, Selma Šikalo i Mladen Milosavljević zaključili prijateljske nagodbe sa relevantnim organima u pogledu odluka koje su predmet razmatranja u slučajevima br. 38732/19 i 41577/19, odustavši od zatezne kamate i prihvativši da će isplata glavnog duga i troškova postupka predstavljati konačno rješenje predmeta. Glavnica duga i troškovi postupka su potom isplaćeni datuma naznačenih u priloženoj tabeli. Aplikanti nisu osporili činjenice koje je prezentirala vlada. Sud smatra da je ovaj predmet riješen u smislu člana 37. stav 1. (b) Konvencije, te da poštovanje ljudskih prava, kako je to definirano u Konvenciji i njenim Protokolima, ne nalaže da on nastavi s  ispitivanjem aplikacija br. 38732/19 i 41577/19 prema članu 37. stav 1. in fine u odnosu na ove aplikante.
 2. Prema tome, taj dio aplikacija br. 38732/19 i 41577/19 treba brisati s liste.

B. Aplikacije br. 38732/19 i 41577/19 u odnosu na preostale aplikante, i sve druge aplikacije

 1. Sud ponovno ističe da se izvršenje presude bilo kojeg suda mora posmatrati kao sastavni dio „suđenja“ u smislu člana 6. Sud se također poziva na svoju praksu u pogledu neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju konačnih domaćih presuda (vidi Hornsby protiv Grčke, br. 18357/91, tačka 40., Izvještaji o presudama i odlukama 1997-II).
 2. U vodećim predmetima Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 20514/15 i 15 drugih, tačke 25.-31., 14.11.2017., i Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine br. 68955/12 i 15 drugih, tačke 26.-31., 14.11.2017., Sud je već utvrdio povredu u odnosu na pitanja slična onima u predmetnom slučaju.
 3. Sud dalje napominje da je odlukama iz predmetnih aplikacija naređeno poduzimanje određene mjere. Sud stoga smatra da odluke o kojima je riječ predstavljaju „imovinu“ u smislu člana 1. Protokola br. 1.
 4. Nakon što je ispitao sve materijale koji su mu podneseni, Sud nije našao niti jednu činjenicu ili argument koji bi ga mogao uvjeriti da donese drugačiji zaključak o dopuštenosti i meritumu ovih pritužbi. Imajući u vidu svoju praksu o ovom pitanju, Sud smatra da u predmetnom slučaju vlasti nisu uložile sve potrebne napore kako bi u potpunosti i pravovremeno izvršile odluke donesene u korist aplikanata.
 5. Ove pritužbe su stoga dopuštene i ukazuju na povredu člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1.

III. PRIMJENA ČLANA 41. KONVENCIJE

 1. Član 41. Konvencije propisuje:

„Ukoliko Sud utvrdi da je došlo do povrede Konvencije ili njenih Protokola, te ukoliko zakonodavstvo visoke ugovorne strane o kojoj je riječ omogućuje samo djelomično obeštećenje, Sud će, po potrebi, odrediti pravičnu naknadu oštećenoj strani.“

 1. Imajući u vidu dokumente koje ima u svom posjedu, kao i svoju praksu (vidi, naročito, Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 20514/15 i 15 drugih, tačke 36.-43., 14.11.2017., te Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 68955/12 i 15 drugih, tačke 37.-46., 14.11.2017.), Sud smatra opravdanim dosuditi iznose navedene u priloženoj tabeli.
 2. Sud dalje napominje da tužena država ima obavezu izvršiti presude koje su i dalje izvršne.
 3. Sud smatra primjerenim da se zatezna kamata zasniva na najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke uvećanoj za tri postotna boda.

 

IZ NAVEDENIH RAZLOGA, SUD JE JEDNOGLASNO

 1. Odlučio spojiti ove aplikacije;
 2. Odlučio brisati sa svoje liste predmeta aplikaciju br. 38732/19 u odnosu na Vahudina Hodžića, Sadika Ćesku i Jelenu Ćebić, te aplikaciju br. 41577/19 u odnosu na Seniju Alispahić, Muhidina Rašidovića, Adnana Ikanovića, Seada Selmana, Selmu Šikalo i Mladena Milosavljevića;
 3. Proglasio preostali dio aplikacija br. 38732/19 i 41577/19, kao i sve druge aplikacije dopuštenima;
 4. Utvrdio da ove aplikacije ukazuju na povredu člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1 zbog neizvršavanja domaćih odluka;
 5. Utvrdio da tužena država, u roku od tri mjeseca, mora odgovarajućim sredstvima osigurati izvršenje neizvršenih domaćih odluka navedenih u priloženoj tabeli;
 6. Utvrdio

(a) da tužena država, u roku od tri mjeseca, ima aplikantima isplatiti iznose navedene u priloženoj tabeli, pretvorene u valutu tužene države prema tečaju na dan izmirenja;

(b) da će se od isteka navedenog roka od tri mjeseca do izmirenja, na navedene iznose plaćati obična kamata po stopi jednakoj najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke u periodu neplaćanja, uvećanoj za tri postotna boda.

 

Sastavljeno na engleskom jeziku i objavljeno u pisanoj formi dana 25.04.2021. godine, u skladu s pravilom 77. stavovi 2. i 3. Pravila Suda.

Viktoriya Maradudina

Armen Harutyunyan

         predsjednik

v.d. zamjenik registrara

     

 

DODATAK

Lista aplikacija sa pritužbama prema članu 6. stav 1. Konvencije i članu 1. Protokola br. 1 (neizvršavanje ili kašnjenje u izvršenju domaćih odluka)

 

Br.

Broj aplikacije i datum podnošenja

Ime i prezime aplikanta

Godina rođenja

 

Relevantna domaća odluka

Početak perioda neizvršenja 

Završetak perioda neizvršenja Dužina izvršnog postupka

Iznos dosuđen na ime nematerijalne štete po aplikantu (u eurima)[1] [2]

Iznos dosuđen na ime troškova i izdataka po aplikaciji

(u eurima)[3]

1.  

38070/19

26/06/2019

(10 aplikanata)

Emir CRNKIĆ

1966

Elmedin KOBILJAK

1960

Kenan KREPONIĆ

1964

Emir KURŠUMLIJA

1962

Ervin HODŽIĆ

1978

Fuad DUŠKAN

1968

Muhidin DURANOVIĆ

1965

Renata

SMOLIK-POPOVIĆ

1949

Edina VUK

1968

Edvin ŠABANOVIĆ

1986  

Općinski sud u Sarajevu,

29/06/2017

 

21/02/2018

 

Neizvršena više od 3 godine i

9 dana

 

1.000

250

2.  

38732/19

11/07/2019

(9 aplikanata)

Davorinka AZINOVIĆ

1957

Dževad PALAVRA

1972

Azim BAŠIĆ

1969

Emir KAPO

1977

Ernis BULBUL

1971

Elvedin BEGIĆ

1974

 

=======

 

Vahudin HODŽIĆ

1970

Sadik ĆESKO

1964

Jelena ČEBIĆ 1983

Općinski sud u Sarajevu,

16/10/2014

 

 

 

06/05/2016

 

 

 

 

 

neizvršena

više od 4 godine i 9 mjeseci i 24 dana

 

 

 

 

 

 

===========

 

04/06/2020 (u odnosu na aplikanta

HODŽIĆ),

4 godine i 30 dana

06/05/2020 (u odnosu na aplikanta

ĆESKO),

4 godine i 1 dan

29/06/2020 (u odnosu na aplikanta ČEBIĆ),

4 godine i 1 mjesec i 24 dana

1.000 za svakog od prvih šest aplikanata

250

3.  

41219/19

08/07/2019

(4 aplikanta)

Sabaheta ĆUTUK

1963

Irena JERKIĆ

1963

Tatjana MARKHOT

1964

Šćepan RAGUŽ

1955

Općinski sud u Sarajevu,

07/04/2015  

 

Općinski sud u Sarajevu (u odnosu na aplikanta RAGUŽ),

09/11/2015

18/09/2015

 

 

  

 

03/03/2016

neizvršena

više od 5 godina i 5 mjeseci i 12 dana

 

 

 

neizvršena

više od 4 godine i 11 mjeseci i 27 dana

1,000

250

4.  

41437/19

08/07/2019

Jozo ANĐIĆ 1960

Općinski sud u Sarajevu,

09/12/2011  

30/05/2016

 

neizvršena više od 4 godine i 9 mjeseci i 2 dana

1.000

250

5.  

41577/19

19/07/2019

(21 aplikant)

Anisa RAHMANOVIĆ

1979

Edin KUNDALIĆ

1970

Jasminka KURTOVIĆ

1974

Mevludin KALJANAC

1964

Ismir SILAJDŽIĆ

1981

Zijad VATREŠ

1973

Adem ČELIK

1959

Alija KOTAREVIĆ

1962

Elmira KARAHASANOVIĆ

1958

Maja

MARTINOVIĆ-MUK

1979

Alma UŠANOVIĆ

1977

Avni RIZVIĆ

1977

Raza MUHAREMOVIĆ

1962

Adnan BEŠLIĆ

1976

Suada HODŽIĆ 1962

========

 

Senija ALISPAHIĆ

1968

Muhidin RAŠIDOVIĆ

1976

Adnan IKANOVIĆ

1980

Sead SELMAN

1964

Selma ŠIKALO

1979

Mladen MILOSAVLJEVIĆ

1959

Općinski sud u Sarajevu

17/02/2017

 

 

 

23/04/2017

 

 

 

 

neizvršena

više od 3 godine i 10 mjeseci i 6 dana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

================

27/07/2020 (u odnosu na aplikanta ALISPAHIĆ),

3 godine i 3 mjeseca i 5 dana

13/05/2020 (u odnosu na aplikanta RAŠIDOVIĆ),

3 godine i 20 dana

29/06/2020 (u odnosu na aplikanta IKANOVIĆ),

3 godine i 2 mjeseca i 6 dana

03/06/2020 (u odnosu na aplikanta

SELMAN),

3 godine i 1 mjesec i 11 dana

03/04/2020 (u odnosu na aplikanta

ŠIKALO),

2 godine i 11 mjeseci i 11 dana

19/06/2020 (u odnosu na aplikanta

MILOSAVLJEVIĆ)

3 godine i 1 mjesec i 27 dana

1.000 za svakog od prvih petnaest aplikanata

250

6.  

45843/19

17/07/2019

(4 aplikanta)

Emir CRNKIĆ

1966

Elmedin KOBILJAK

1960

Ervin HODŽIĆ

1978

Edvin ŠABANOVIĆ

1986

Općinski sud u Sarajevu,

11/07/2014

 

03/03/2016

 

neizvršena

više od 4 godine i 11 mjeseci i 27 dana

 

01

0

7.  

51710/19

27/09/2019

Spomenko PLAKALOVIĆ

1983

Vladimir TADIĆ 1982

Općinski sud u Sarajevu,

04/11/2014

 

30/11/2016

 

neizvršena

više od 4 godine i 3 mjeseca i 2 dana

 

1.000

250

8.  

55653/19

03/09/2019

Elmedin KOBILJAK

1960

Edina VUK 1968  

Općinski sud u Sarajevu,

25/01/2012  

05/07/2017

 

neizvršena

više od 3 godine i 7 mjeseci i 25 dana  

01

0

9.  

57317/19

27/09/2019

(5 aplikanata)

Fatima SMRIKO

1964

Vildana AHMETAGIĆ

1961

Amra ZAHIROVIĆ

1971

Sadija VELAGIĆ

1961

Muhamed KONAK

1961

Općinski sud u Sarajevu,

18/11/2011

 

05/02/2016

 

neizvršena

više od 5 godina i 25 dana

 

1.000

250

 

[1] Plus svaki  porez koji se aplikantima može zaračunati.

[2] Umanjeno za svaki iznos koji je već isplaćen u tom pogledu na domaćem nivou.

[3] Plus svaki porez koji se aplikantima može zaračunati.

[4] Aplikantima je dosuđena pravična naknada u predmetu br. 38070/19 (vidi gore).

[5] Aplikantima je dosuđena pravična naknada u predmetu br. 38070/19 (vidi gore).

 

 

 

FOURTH SECTION

CASE OF CRNKIĆ AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA

(Application no. 38070/19 and 8 others – see appended list)

JUDGMENT

This version was rectified on 23 April 2021 under Rule 81 of the Rules of Court.

STRASBOURG

15 April 2021

This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of Crnkić and others v. Bosnia and HerzegovinaThe European Court of Human Rights (Fourth Section), sitting as a Committee composed of:

Armen Harutyunyan, President,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, judges,
and Viktoriya Maradudina, Acting Deputy Section Registrar,

Having deliberated in private on 25 March 2021,

Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1.  The case originated in applications against Bosnia and Herzegovina lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) on the various dates indicated in the appended table.

2.  The applicants were represented by Mr O. Eterovića lawyer practising in Sarajevo

3.  The Government of Bosnia and Herzegovina (“the Government”) were given notice of the applications on 13 February 2020.

THE FACTS

4.  The list of applicants and the relevant details of the applications are set out in the appended table.

5.  The applicants complained of the non-enforcement of domestic decisions.

THE LAW

 1. JOINDER OF THE APPLICATIONS

6.  Having regard to the similar subject matter of the applications, the Court finds it appropriate to examine them jointly in a single judgment.

 1. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION AND OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL NO. 1

7.  The applicants complained of the non-enforcement of domestic decisions given in their favour. They relied, expressly or in substance, on Article 6 § 1 of the Convention and on Article 1 of Protocol No. 1, which read as follows:

Article 6 § 1

“In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is entitled to a fair ... hearing ... by [a] ... tribunal ...”

Article 1 of Protocol No. 1

“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.

The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.”

 1. Application no. 38732/19 in respect of Vahudin HodžićSadik Ćesko and Jelena Ćebić and application no. 41577/19 in respect of Senija AlispahićMuhidin Rašidović, Adnan IkanovićSead Selman, Selma Šikalo and Mladen Milosavljević

8.  The Government informed the Court that Vahudin HodžićSadik Ćesko, Jelena ĆebićSenija AlispahićMuhidin Rašidović, Adnan IkanovićSead Selman, Selma Šikalo and Mladen Milosavljević had reached friendly settlements with the relevant authorities in respect of the decisions under consideration in cases nos. 38732/19 and 41577/19, giving up on default interest and accepting that the payment of the principal debt and the costs would constitute the final resolution of the case. The principal debt and the costs had then been paid on the dates indicated in the appended table. The applicants did not dispute the facts as presented by the Government. The Court considers that the matter has been resolved within the meaning of Article 37 § 1 (b) of the Convention and that respect for human rights as defined in the Convention and the Protocols thereto does not require it to continue the examination of applications nos. 38732/19 and 41577/19 under Article 37 § 1 in fine in respect of those applicants.

9.  Accordingly, that part of applications nos. 38732/19 and 41577/19 should be struck out of the list.

B. Applications nos. 38732/19 and 41577/19 in respect of the remaining applicants and all other applications

10.  The Court reiterates that the execution of a judgment given by any court must be regarded as an integral part of a “hearing” for the purposes of Article 6. It also refers to its case-law concerning the non-enforcement or delayed enforcement of final domestic judgments (see Hornsby v. Greece, no. 18357/91, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997II).

11.  In the leading cases of Spahić and Others v. Bosnia and Herzegovina, nos. 20514/15 and 15 others, §§ 25-31, 14 November 2017 and Kunić and Others v. Bosnia and Herzegovina, nos. 68955/12 and 15 others, §§ 26-31, 14 November 2017, the Court already found a violation in respect of issues similar to those in the present case.

12.  The Court further notes that the decisions in the present applications ordered specific action to be taken. The Court therefore considers that the decisions in question constitute “possessions” within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1.

13.  Having examined all the material submitted to it, the Court has not found any fact or argument capable of persuading it to reach a different conclusion on the admissibility and merits of these complaints. Having regard to its case-law on the subject, the Court considers that in the instant case the authorities did not deploy all necessary efforts to enforce fully and in due time the decisions in the applicants favour.

14.  These complaints are therefore admissible and disclose a breach of Article 6 § 1 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1.

 1. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

15.  Article 41 of the Convention provides:

“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

16.  Regard being had to the documents in its possession and to its caselaw (see, in particular, Spahić and Others, cited above, §§ 36-43, and Kunić and Otherscited above, §§ 37-46), the Court considers it reasonable to award the sums as indicated in the appended table.

17.  The Court further notes that the respondent State has an outstanding obligation to enforce the judgments which remain enforceable.

18.  The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

 1. Decides to join the applications;
 2. Decides to strike application no. 38732/19 in respect of Vahudin HodžićSadik Ćesko and Jelena Ćebić and application no. 41577/19 in respect of Senija AlispahićMuhidin Rašidović, Adnan IkanovićSead Selman, Selma Šikalo and Mladen Milosavljević out of its list of cases;
 3. Declares the remainder of applications nos. 38732/19 and 41577/19, as well as all other applications admissible;
 4. Holds that these applications disclose a breach of Article 6 § 1 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1 concerning the non-enforcement of domestic decisions;
 5. Holds that the respondent State shall ensure, by appropriate means, within three months, the enforcement of the pending domestic decisions referred to in the appended table;
 6. Holds

(a)  that the respondent State is to pay the applicants, within three months, the amounts indicated in the appended table, to be converted into the currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement;

(b)  that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.

Done in English, and notified in writing on 15 April 2021[1], pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Viktoriya Maradudina                                       Armen Harutyunyan

Acting Deputy Registrar                                  President

 

 

Copyright © 2021 Pravosudna akademija, Srbija