Bećirbegović i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Država na koju se presuda odnosi
Bosna i Hercegovina
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Bosanski
Datum
01.04.2021
Članovi
6
6-1
P1-1
P1-1-1
Kršenje
6
6-1
P1-1
P1-1-1
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 6) Postupak izvršenja
(Čl. 6-1) Pristup sudu
(P1-1) Zaštita imovine
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine
Broj predstavke
57137/19, 57150/19, 57154/19, 57157/19, 57158/19, 57167/19, 59947/19, 59949/19, 60206/19, 60212/19, 61266/19, 61286/19
Zbirke
Sudska praksa
Presuda
Komitet
Sažetak
Postupak u ovom predmetu pokrenut je povodom predstavki koje su podnete protiv
Bosne i Hercegovine, a koje su odlukom Suda združene jer se sve odnose neizvršavanje domaćih sudskih odluka.
Apliaknti su se žalili na povredu člana 6 stav 1 Konvencije, kao i na povrdi člana 1 Protokola broj 1 uz Konvenciju.

U svojoj odluci, Sud ističe da se izvršenje presude bilo kojeg suda mora posmatrati kao sastavni deo „suđenja“ u smislu člana 6. Sud se takođe poziva na svoju praksu u pogledu neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju pravnosnažnih domaćih presuda.

U skladu sa tim, Sud je doneo odluku da član 6 stav 1 i član 1 Protokola 1 jesu povređeni u navedenim slučajevima.
Preuzmite presudu u pdf formatu

 

ČETVRTI ODJEL

PREDMET BEĆIRBEGOVIĆ I DRUGI protiv BOSNE I HERCEGOVINE

(Aplikacije br. 57137/19 i 11 drugih – vidi listu u prilogu)

PRESUDA

STRASBOURG

1.04.2021. godine

Ova presuda je konačna, ali su u njoj moguće uredničke izmjene. 

U predmetu Bećirbegović i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Evropski sud za ljudska prava (Četvrti odjel), zasjedajući kao odbor u  sastavu:

Armen Harutyunyan, predsjednik,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, sudije,
i Viktoriya Maradudina, v.d. zamjenik registrara Odjela,

nakon vijećanja zatvorenog za javnost, održanog 11.03.2021. godine, donio je sljedeću presudu koja je usvojena navedenoga datuma:

POSTUPAK

 1. Postupak u ovom predmetu pokrenut je povodom aplikacija protiv Bosne i Hercegovine koje su Sudu podnesene u skladu sa članom 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda („Konvencija“),  različitih datuma naznačenih u tabeli koja se nalazi u dodatku.
 2. Aplikante je zastupala gđa A. Jugo Kišija, advokat iz Travnika.
 3. Vlada Bosne i Hercegovine („vlada“) je obaviještena o aplikacijama dana 30.04.2020. godine.

ČINJENICE

 1. Lista aplikanata i relevantni podaci o aplikacijama navedeni su u tabeli priloženoj u dodatku.
 2. Aplikanti su se žalili zbog neizvršavanja domaćih odluka.

PRAVO

I. SPAJANJE APLIKACIJA

 1. S obzirom na sličan predmet ovih aplikacija, Sud smatra primjerenim da ih ispita zajedno u jednoj presudi.

II. NAVODNA POVREDA ČLANA 6. STAV 1. KONVENCIJE I ČLANA 1. PROTOKOLA BR. 1

 1. Aplikanti su se žalili zbog neizvršavanja domaćih odluka donesenih u njihovu korist. Oni su se pozvali, izričito ili u biti, na član 6. stav 1. Konvencije i na član 1. Protokola br. 1 koji glase:

Član 6. stav 1.

„Prilikom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama ... svako ima pravo na ...suđenje u razumnom roku....pred ...sudom...“ 

Član 1. Protokola br. 1

„Svaka fizička i pravna osoba ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen njegove imovine osim kada je to u javnom interesu i u skladu s uvjetima propisanim zakonom i općim načelima međunarodnog prava.

Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne umanjuju pravo države da primijeni zakone koje smatra potrebnim kako bi regulirala korištenje imovine u skladu s općim interesom ili kako bi osigurala plaćanje poreza ili drugih doprinosa ili kazni.“

A. Aplikacija br. 60212/19 u odnosu na odluku Općinskog suda u Sarajevu od 3.02.2016. godine

 1. Vlada je obavijestila Sud da je aplikant zaključio prijateljsku nagodbu sa relevantnim organima u pogledu odluke Općinskog suda u Sarajevu od 3.02.2016. godine, odustavši od zateznih kamata i prihvativši da će isplata glavnice duga i troškova postupka predstavljati konačno rješenje predmeta. Glavnica duga i troškovi postupka su potom isplaćeni datuma naznačenog u priloženoj tabeli. Aplikant nije osporavao činjenice koje je prezentirala vlada. Sud smatra da je taj predmet riješen u smislu člana 37. stav 1.(b) Konvencije, te da poštovanje ljudskih prava, kako je definirano u Konvenciji i njenim Protokolima, ne nalaže nastavak ispitivanja ove aplikacije prema članu 37. stav 1. in fine u pogledu te domaće odluke.
 2. Prema tome, ovaj dio aplikacije br. 60212/19 je potrebno brisati s liste.

B. Aplikacija br. 60212/19 u odnosu na odluku Općinskog suda u Sarajevu od 26.12.2014. i sve druge aplikacije

 1. Sud ponovno ističe da se izvršenje presude bilo kojeg suda mora posmatrati kao sastavni dio „suđenja“ u smislu člana 6. Sud se također poziva na svoju praksu u pogledu neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju konačnih domaćih presuda (vidi Hornsby protiv Grčke, br. 18357/91, tačka 40., Izvještaji o presudama i odlukama 1997-II).
 2. U vodećim predmetima Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 20514/15 i 15 drugih, tačke 25.-31., 14.11.2017., i Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine br. 68955/12 i 15 drugih, tačke 26.-31., 14.11.2017., Sud je već utvrdio povredu u odnosu na pitanja slična onima u predmetnom slučaju. 12.  Sud dalje napominje da je odlukama iz predmetnih aplikacija naređeno poduzimanje određene mjere. Sud stoga smatra da odluke o kojima je riječ predstavljaju „imovinu“ u smislu člana 1. Protokola br. 1.
 3. Nakon što je ispitao sve materijale koji su mu podneseni, Sud nije našao niti jednu činjenicu ili argument koji bi ga mogao uvjeriti da donese drugačiji zaključak o dopuštenosti i meritumu ovih pritužbi. Imajući u vidu svoju praksu o ovom pitanju, Sud smatra da u predmetnom slučaju vlasti nisu uložile sve potrebne napore kako bi u potpunosti i pravovremeno izvršile odluke donesene u korist aplikanata.
 4. Ove pritužbe su stoga dopuštene i ukazuju na povredu člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1.

III. PRIMJENA ČLANA 41. KONVENCIJE

 1. Član 41. Konvencije propisuje:

„Ukoliko Sud utvrdi da je došlo do povrede Konvencije ili njenih Protokola, te ukoliko zakonodavstvo visoke ugovorne strane o kojoj je riječ omogućuje samo djelomično obeštećenje, Sud će, po potrebi, odrediti pravičnu naknadu oštećenoj strani.“

 1. Imajući u vidu dokumente koje ima u svom posjedu, kao i svoju praksu (vidi, naročito, Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 20514/15 i 15 drugih, tačke 36.-43., 14.11.2017., te Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 68955/12 i 15 drugih, tačke 37.-46., 14.11.2017.), Sud smatra opravdanim dosuditi iznose navedene u priloženoj tabeli.
 2. Sud dalje napominje da tužena država ima obavezu izvršiti presude koje su i dalje izvršne.
 3. Sud smatra primjerenim da se zatezna kamata zasniva na najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke uvećanoj za tri postotna boda.

 

IZ NAVEDENIH RAZLOGA SUD JE JEDNOGLASNO,

 1. Odlučio spojiti ove aplikacije;
 2. Odlučio brisati sa svoje liste predmeta aplikaciju br. 60212/19 u dijelu koji se odnosi na izvršenje odluke Općinskog suda u Sarajevu od 3.02.2016. godine;
 3. Proglasio preostali dio aplikacije br. 60212/19, kao i sve ostale aplikacije dopuštenim;
 4. Utvrdio da ove aplikacije ukazuju na povredu člana 6. stav 1. Konvencije, te člana 1. Protokola br. 1 u odnosu na neizvršavanje domaćih odluka;
 5. Utvrdio da tužena država u roku od tri mjeseca mora odgovarajućim sredstvima osigurati izvršenje neizvršenih domaćih odluka navedenih u priloženoj tabeli;
 6. Utvrdio

(a)   da tužena država, u roku od tri mjeseca, ima aplikantima isplatiti iznose navedene u priloženoj tabeli, pretvorene u valutu tužene države prema tečaju na dan izmirenja;

(b)  da će se od isteka navedenog roka od tri mjeseca do izmirenja, na navedene iznose plaćati obična kamata po stopi jednakoj najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke u periodu neplaćanja, uvećanoj za tri postotna boda.

 

Sastavljeno na engleskom jeziku i dostavljeno u pisanoj formi dana 1.04.2021. godine, u skladu s pravilom 77. stavovi 2. i 3. Pravila Suda.

Viktoriya Maradudina

Armen Harutyunyan

v.d. zamjenik registrara

predsjednik

 

DODATAK

Lista aplikacija sa pritužbama prema članu 6. stav 1. Konvencije i članu 1. Protokola br. 1 (neizvršavanje ili kašnjenje u izvršenju domaćih odluka)

Br.

Aplikacija br.

Datum podnošenja

Ime i prezime aplikanta

Godina rođenja

Relevantna domaća odluka

Početak perioda neizvršavanja

Dužina izvršnog postupka

Iznos dosuđen na ime nematerijalne štete po aplikantu

(u eurima)[1][2]

Iznos dosuđen na ime troškova i izdataka po aplikaciji

(u eurima)[3]

1.  

57137/19

20/10/2019

Beisa BEĆIRBEGOVIĆ

1965

Općinski sud u Sarajevu,

07/05/2015

17/09/2015

 

Neizvršena

više od 5 godina i 4 mjeseca i  25 dana

1,000

250

2.  

57150/19

20/10/2019

Hasena SIJERČIĆ 1966

Općinski sud u Sarajevu,

08/12/2016

17/01/2017

 

Neizvršena

više od 4 godine i 25 dana

1,000

250

3.  

57154/19

20/10/2019

Selma ŠOŠE 1965

Općinski sud u Sarajevu,

07/05/2015

17/09/2015

 

Neizvršena

više od 5 godina i 4 mjeseca i 25 dana

1,000

250

4.  

57157/19

20/10/2019

Nermina BIJEDIĆ 1954

Općinski sud u Sarajevu,

08/12/2016

11/10/2017

 

Neizvršena

više od 3 godine i 4 mjeseca  

1,000

250

5.  

57158/19

20/10/2019

Dubravka ĆORIĆ 1962

Općinski sud u Sarajevu,

28/08/2015

23/11/2015

 

Neizvršena

više od 5 godina i 2 mjeseca i 19 dana

1,000

250

6.  

57167/19

20/10/2019

Snježana KRIŽANAC 1968

Općinski sud u Sarajevu,

07/05/2015

17/09/2015

 

Neizvršena

više od 5 godina i 4 mjeseca i 25 dana

1,000

250

7.  

59947/19

07/11/2019

Kenan BIOGRADLIĆ

1965

Općinski sud u Sarajevu,

26/12/2014

 

Općinski sud u Sarajevu,

03/02/2016

03/04/2015

 

 

 

18/04/2016  

Neizvršena

više od 5 godina i 10 mjeseci i 8 dana

 Neizvršena

više od 4 godine i 9 mjeseci i 24 dana

1,000

250

8.  

59949/19

07/11/2019

Emina SELMAN 1951

Općinski sud u Sarajevu,

28/08/2015

30/12/2015

 

Neizvršena

više od 5 godina i 1 mjeseca i 12 dana  

1,000

250

9.  

60206/19

07/11/2019

Zineta BUNAR 1962

Općinski sud u Sarajevu,

06/04/2015

 

Općinski sud u Sarajevu,

01/02/2016

09/06/2015

  

 

25/04/2016

 

Neizvršena

više od 5 godina i 8 mjeseci i 2 dana

Neizvršena

više od 4 godine i 9 mjeseci i 17 dana

1,000

250

10.  

60212/19

07/11/2019

Eldin ALIKADIĆ 1965

Općinski sud u Sarajevu,

26/12/2014

 

Općinski sud u Sarajevu,

03/02/2016

12/06/2015

 

 

11/04/2016

 

Neizvršena

više od 5 godina i 7 mjeseci i 30 dana

 

06/08/2020

4 godine i 3 mjeseca i 27 dana

1,000

 

 

 

                     

250

 

 

 

 

11.  

61266/19

11/11/2019

Jesenka JAHIĆ 1967

Općinski sud u Sarajevu,

26/09/2016

20/01/2017

 

Neizvršena

više od 4 godine i 22 dana

1,000

250

12.  

61286/19

11/11/2019

Elma ŠATROVIĆ

1968

Općinski sud u Sarajevu,

06/04/2015

 

Općinski sud u Sarajevu,

01/02/2016

01/06/2015

 

 

 

18/04/2016

 

Neizvršena

više od 5 godina i 8 mjeseci i 10 dana

 

Neizvršena

više od 4 godine i 9 mjeseci i 24 dana

1,000

250[1] Plus svaki  porez koji se aplikantima može zaračunati.

[2] Umanjeno za svaki iznos koji je već isplaćen u tom pogledu na domaćem nivou.

[3] Plus svaki porez koji se aplikantima može zaračunati. 

 

 

FOURTH SECTION

CASE OF BEĆIRBEGOVIĆ AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA

(Applications nos57137/19 and 11 others – see appended list)

JUDGMENT

STRASBOURG

April 2021

This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of Bećirbegović and Others v. Bosnia and HerzegovinaThe European Court of Human Rights (Fourth Section), sitting as a Committee composed of:

Armen Harutyunyan, President,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, judges,
and Viktoriya Maradudina, Acting Deputy Section Registrar,

Having deliberated in private on 11 March 2021,

Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1.  The case originated in applications against Bosnia and Herzegovina lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) on the various dates indicated in the appended table.

2.  The applicants were represented by Ms A. Jugo Kišija, a lawyer practising in Travnik.

3.  The Government of Bosnia and Herzegovina (“the Government”) were given notice of the applications on 30 April 2020.

THE FACTS

4.  The list of applicants and the relevant details of the applications are set out in the appended table.

5.  The applicants complained of the non-enforcement of domestic decisions.

THE LAW

 1. JOINDER OF THE APPLICATIONS

6.  Having regard to the similar subject matter of the applications, the Court finds it appropriate to examine them jointly in a single judgment.

 1. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION AND OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL NO. 1

7.  The applicants complained of the non-enforcement of domestic decisions given in their favour. They relied, expressly or in substance, on Article 6 § 1 of the Convention and on Article 1 of Protocol No. 1, which read as follows:

Article 6 § 1

“In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is entitled to a fair ... hearing ... by [a] ... tribunal ...”

Article 1 of Protocol No. 1

“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.

The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.”

 1. Application no. 60212/19 in respect of the decision of the Sarajevo Municipal Court of 3 February 2016

8.  The Government informed the Court that the applicant had reached a friendly settlement with the relevant authorities in respect of the decision of the Sarajevo Municipal Court of 3 February 2016, giving up on default interest and accepting that the payment of the principal debt and the costs would constitute the final resolution of the case. The principal debt and the costs had then been paid on the date indicated in the appended table. The applicant did not dispute the facts as presented by the Government. The Court considers that the matter has been resolved within the meaning of Article 37 § 1 (b) of the Convention and that respect for human rights as defined in the Convention and the Protocols thereto does not require it to continue the examination of the application under Article 37 § 1 in fine in respect of that domestic decision.

9.  Accordingly, that part of application no. 60212/19 should be struck out of the list.

 1. Application no. 60212/19 in respect of the decision of the Sarajevo Municipal Court of 26 December 2014 and all other applications

10.  The Court reiterates that the execution of a judgment given by any court must be regarded as an integral part of a “hearing” for the purposes of Article 6. It also refers to its case-law concerning the non-enforcement or delayed enforcement of final domestic judgments (see Hornsby v. Greece, no. 18357/91, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997II).

11.  In the leading cases of Spahić and Others v. Bosnia and Herzegovina, nos. 20514/15 and 15 others, §§ 25-31, 14 November 2017 and Kunić and Others v. Bosnia and Herzegovina, nos. 68955/12 and 15 others, §§ 26-31, 14 November 2017, the Court already found a violation in respect of issues similar to those in the present case.

12.  The Court further notes that the decisions in the present applications ordered specific action to be taken. The Court therefore considers that the decisions in question constitute “possessions” within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1.

13.  Having examined all the material submitted to it, the Court has not found any fact or argument capable of persuading it to reach a different conclusion on the admissibility and merits of these complaints. Having regard to its case-law on the subject, the Court considers that in the instant case the authorities did not deploy all necessary efforts to enforce fully and in due time the decisions in the applicants favour.

14.  These complaints are therefore admissible and disclose a breach of Article 6 § 1 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1.

 1. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

15.  Article 41 of the Convention provides:

“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

16.  Regard being had to the documents in its possession and to its caselaw (see, in particular, Spahić and Others v. Bosnia and Herzegovina, nos. 20514/15 and 15 others, §§ 36-43, 14 November 2017 and Kunić and Others v. Bosnia and Herzegovina, nos. 68955/12 and 15 others, §§ 37-46, 14 November 2017), the Court considers it reasonable to award the sums indicated in the appended table.

17.  The Court further notes that the respondent State has an outstanding obligation to enforce the judgments which remain enforceable.

18.  The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

 1. Decides to join the applications;
 2. Decides to strike application no. 60212/19 out of its list of cases in the part related to the enforcement of the decision of the Sarajevo Municipal Court of 3 February 2016;
 3. Declares the remainder of application no. 60212/19, as well as all other applications admissible;
 4. Holds that these applications disclose a breach of Article 6 § 1 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1 concerning the non-enforcement of domestic decisions;
 5. Holds that the respondent State shall ensure, by appropriate means, within three months, the enforcement of the pending domestic decisions referred to in the appended table;
 6. Holds

(a)  that the respondent State is to pay the applicants, within three months, the amounts indicated in the appended table, to be converted into the currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement;

(b)  that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.

Done in English, and notified in writing on April 2021, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Viktoriya Maradudina                                              Armen Harutyunyan

 Acting Deputy Registrar                                         President

 

Copyright © 2021 Pravosudna akademija, Srbija