Varnava i drugi protiv Turske

Država na koju se presuda odnosi
Turska
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
Referentni slučaj
Jezik
Bosanski
Datum
18.09.2009
Članovi
2
2-1
3
5
5-1
35
35-1
35-2
35-2-b
35-3
37
37-1
37-1-c
41
Kršenje
2
3
5
Nekršenje
5
Ključne reči
(Čl. 2) Pravo na život
(Čl. 2-1) Efikasna istraga
(Čl. 2-1 / ICCPR-6) Život
(Čl. 3) Zabrana torture
(Čl. 3 / CAT-16) Ponižavajuće postupanje
(Čl. 3 / CAT-16) Nečovečno postupanje
(Čl. 5) Pravo na slobodu i bezbednost
(Čl. 5-1) Lišenje slobode
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti
(Čl. 35-1) Rok od četiri meseca (ranije rok od šest meseci)
(Čl. 35-1) Situacija koja se nastavlja
(Čl. 35-2-b) Istovetna s predstavkom koju je Sud već ispitao
(Čl. 35-3-a) Ratione temporis
(Čl. 37) Brisanje predstavki - opšte
(Čl. 37-1) Brisanje predstavki
(Čl. 37-1-c) Dalje ispitivanje predstavke nije opravdano
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte
Pozitivne obaveze
Broj predstavke
16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90, 16073/90
Zbirke
Sudska praksa
Presuda ESLJP
Veliko veće
Sažetak
Podnosioci predstavke su srodnici devetorice kiparskih državljana koji su nestali za vreme turskih vojnih operacija u severnom delu Kipra u julu 1974. godine.

Činjenice su sporne među strankama. Osmorica od ukupnog broja nestalih muškaraca su bili pripadnici snaga kiparskih Grka te su nestali, prema podnosiocima predstavki, nakon što su ih turske vojne snage zarobile i pritvorile. Svedoci su izjavili da su ih videli u turskim zatvorima 1974. godine, a neki od njih su identifiikovale njihove porodice na fotografijama ratnih zarobljenika kiparskih Grka koje su objavljene u grčkoj štampi. Vlada Turske je osporila da su muškarce zarobile turske snage, te tvrdi da su oni poginuli u akciji za vreme sukoba.

Deveti nestali muškarac, gosp. Hadjipanteli, je bio bankarski službenik. Podnosioci predstavke su istakli da su njega zarobile turske snage, zajedno sa jednom grupom ljudi, radi ispitivanja u augustu 1974. godine i da je tada nestao. Njegovo telo je pronađeno 2007. godine u okviru aktivnosti Komiteta za nestale osobe Ujedinjenih nacija na Kipru (u daljem tekstu: Komitet). Komitet je osnovan 1981. godine sa zadatkom da sastavi spisak nestalih osoba na obe strane i da precizira da li su one žive ili mrtve. On nije imao nadležnost da odredi odgovornost za smrtne slučajeve nestalih osoba, ni da donosi zaključke o uzrocima smrti. Ostaci gosp. Hadjipantelija su ekshumirani iz masovne grobnice blizu jednog sela kiparskih Turaka. U medicinskom nalazu je naznačeno da je on zadobio rane od metaka u glavu, desnu ruku i desnu butinu. Turska Vlada je osporila da je on bio zatvoren, ističući da njegovo ime nije bilo na spisku kiparskih Grka koji su držani na navedenom pritvorskom mjestu koje je posetio Međunarodni crvni krst.

Presudom od 10. januara 2008. godine, Veće Suda je presudilo da je počinjeno kontinuirano proceduralno kršenje članova 2. i 5, te kršenje člana 3. Veće nije ustanovilo kršenje materijalnog aspekta člana 5.

Tužena Vlada je osporila nadležnost Suda da razmatra više aspekata predstavke. Prvo, Vlada je istakla da nije postojao pravni interes da se odlučuje o predstavkama budući da je Sud već odlučio o pitanju nestanka svih nestalih kiparskih Grka u Četvrtom međudržavnom predmetu (Kipar protiv Grčke [VV], broj 25781/94, od 10. maja 2001). Drugo, predstavke ne potpadaju pod opseg vremenske nadležnosti Suda jer se pretpostavlja da su nestali muškarci umrli mnogo prije 28. janauara 1987. godine, kada je Turska priznala pravo na pojedinačnu predstavku, te nema samostalne proceduralne obaveze koja je odvojena od činjeničnog izvora žalbenih navoda. Tužena Vlada je istakla da proceduralna obaveza iz članova 2. i 3. predstavlja svakom slučaju nedavnu činjenicu u vezi sa jurisprudencijom te ne može biti obavezujuća za države retroaktivno. Konačno, predstavke su podnesene 25. januara 1990. godine, tj. više od šest meseci nakon što je Turska prihvatila pravo na pojedinačnu predstavku, te su one zakasnele.
Da bi predstavka bila “u suštini istovetna” nekoj drugoj koju je Sud već razmatrao u smislu člana 35. stav 2. tačka (b), ona se mora odnositi ne samo na suštinski iste činjenice nego i žalbene navode moraju podnijeti iste osobe. Prema tome, ne može se reći da međudržavna predstavka lišava pojedinačne podnosioce predstavke mogućnosti da predoče žalbene navode ili da istrajavaju u žalbenim navodima. U vezi sa pitanjem da li bi predstavke trebale biti skinute sa liste predmeta Suda na osnovu člana 37. stav 1. tačka (c), Sud ističe da u zaključcima, koji su formulirani u Četvrtom međudržavnom predmetu, nije precizirano u pogledu kojih nestalih osoba se one odnose. Osim toga, Sud, u pojedinačnim predstavkama, ima nadležnost da dodeli pravično zadovoljenje pojedinačnim podnosiocima predstavke i da naznačni mere na osnovu člana 46. Prema tome, pravni interes da se razmotre predstavke i dalje postoji.
Zaključak: prethodni prigovor odbijen (šesnaest glasova naspram jednog glasa).

U odnosu na pitanje vremenske nadležnosti: Proceduralna obaveza da se istraži smrt na osnovu člana 2. je postala odvojena i samostalna obaveza, te se može smatrati “odvojenom obavezom” koja može obavezati državu čak i kada se smrt desila prija stupanja na snagu Konvencije (kao u slučaju Šilih protiv Slovenije, broj 71463/01, od 9. aprila 2009). Nije od važnosti to što se proceduralna obaveza razvila tek sudskom praksom nakon što je Turska prihvatila pravo na pojedinačnu predstavku budući da je sudska praksa sredstvo razjašnjavanja postojećih tekstova na koje se princip neretroaktivnosti ne primjenjuje na isti način kao u zakonodavnoj materiji.

U vezi sa argumentom da postoji osnov da se pretpostavlja da su nestali muškarci preminuli dosta vremena prije početka vremenske nadležnosti Suda, tj. 1987. godine, Sud je napravio razliku između formulisanja činjenične pretpostavke i pravnih posledica koje iz nje proizilaze. Teško da se proceduralna obaveza, da se istraže slučajevi nestanka u okolnostima opasnim po život, može okončati otkrivanjem tela i pretpostavkom smrti jer generalno ostaje obaveza da se objasni nestanak i smrt, te da se identificira i krivično goni bilo koji počinilac nezakonitog dela. Prema tome, čak i ako protek vremena od trideset četiri godine bez vesti o nestalim osobama može pružiti snažne dokaze da su predmetne osobe preminule u međuvremenu, to ne znači da ne postoji proceduralna obaveze da se provede istraga.

Osim toga, potrebno je razlikovati obavezu da se istraži sumnjiva smrt i obavezu da se istraži sumnjiv nestanak. Nestanak je zaseban fenomen kojeg karakteriziše situacija u kojoj se bližnji suočavaju, na kontinuiran način, sa neizvesnošću i nedostatkom informacija ili čak namernim prikrivanjem i nejasnoćama o onome šta se desilo. Nestanak nije “trenutačno” delo ili događaj; dodatni specifični element, kojeg čini naknadni izostanak objašnjenja o sudbini i mestu nestale osobe, prouzrokuje kontinuiranu situaciju. Prema tome, proceduralna obaveza i dalje potencijalno postoji sve dok se ne razjasni sudbina žrtve, čak i kada se može pretpostaviti da je ona preminula. U vezi s tim, zahtev za uspostavljanjem veze između smrti i istražnih mera, s jedne strane, i datuma stupanja na snagu Konvencije, s druge strane, se primenjuje samo u slučaju ubistva ili sumnjive smrti.
Zaključak: prethodni prigovor odbijen (šesnaest glasova naspram jednog glasa).

U odnosu na pitanje šestomesečnog roka: Podnosioci predstavki u predmetima koji se odnose na nestanak moraju dokazati revnost i inicijativu, te predočiti svoje žalbene navode bez prekomernog odlaganja. Dok standard očekivane brzine srodnika ne treba biti rigorozan u smislu dokazivanja ozbiljne prirode dela u vezi sa nestankom, predstavke mogu biti odbačene ako su podnosioci predstavke dugo čekali ili su čekali bez opravdanog razloga da bi se obratili Sudu nakon što su saznali, ili nakon što su mogli saznati, da nije pokrenuta nikakva istraga ili da se odugovlači, ili da je postala nedelotvorna, te da nema neposredne, stvarne mogućnosti da se provede djelotvorna istraga u budućnosti. Momenat saznanja da se došlo do te faze ovisi o okolnostima svakog predmeta.
U pogledu izuzetnih okolnosti ovog predmeta koje uključuju međunarodni sukob, a u kojem nema normalnih istražnih radnji na raspolaganju, moglo se razumno očekivati da podonosioci predstavki čekaju ishod delovanja Vlade i Ujedinjenih nacija jer su te aktivnosti mogle rezultirati merama preduzetim da bi se istražila poznata mesta masovnih grobnica i predstavljati osnov za poduzimanje daljnjih mera. Dok je do kraja 1990. godine moralo postati očigledno da te aktivnosti ne pružaju više bilo koju stvarnu nadu u napredak, podnosioci predstaki su se obratili Sudu u januaru te godine. Prema tome, imajući u vidu posebne okolnosti predmeta, oni su delovati sa razumnom brzinom.
Zaključak: prethodni prigovor odbijen (petnaest glasova naspram dva glasa).

Podnosioci su u predstavci pozvali na čl. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13. i 14. Konvencije.

U odnosu na Član 2: Sud smatra da postoje opravdani argumenti koji omogućavaju da se potvrdi da su nestale osobe bile viđene poslednji put u sektoru koji je bio pod kontrolom turskih snaga ili su turske vlasti bile nadomak preuzimanja kontrole na tim sektorom. Ostaje i dalje obaveza da se sazna da li su ti muškarci bili ubijeni u borbi ili su zarobljeni. Član 2. se mora tumačiti, u meri u kojoj je to moguće, u svjetlu principa međunarodnog prava, naročito pravila humanitarnog međunarodnog prava, koji imaju nezaobilaznu i univerzalno prihvaćenu ulogu u ublažavanju divljaštva i nečovečnosti oružanih sukoba. U zonama međunarodnog sukoba, države ugovornice imaju obavezu da zaštite živote onih koji nisu, ili nisu više, uključeni u sukobe. Ta obaveza se takođe odnosi na pružanje medicinske pomoći ranjenim i na, kada je reč o poginulim, obavezu da njihova tela budu propisno sahranjena i da se pruže informacije o identitetu i sudbini žrtava. Tužena Vlada nije pružila nikakave dokaze, ili ubedljivo obrazloženje, koji bi se mogli suprostaviti tvrdnjama podnosilaca predstavki da su predmetne žrtve nestale u području pod njenom isključivom kontrolom. Budući da su se sporni slučajevi nestanaka desili u okolnostima opasnim po život, u kojima se vođene vojne operacije bile popraćene velikim brojem hapšenja i ubijanjem, član 2. nameće tuženoj Vladi kontinuiranu obavezu da traži nestale osobe i da sazna šta se sa njima desilo.

U vezi sa pitanjem poštivanja te obaveze, Sud u potpunosti priznaje značaj aktivnosti Komiteta u pogledu ekshumacije i identifikacije tijela, te odaje počast aktivnostima koje je obavio Komitet u pružanju informacija i vraćanju posmrtnih ostataka srodnicima. Međutim, Sud je istakao da koliko god da su važne te aktivnosti kao prvi korak u istražnom procesu, njima se ne iscrpljuje obaveza Vlade iz člana 2. da provede delotvornu istragu. Iz materijala dostavljenih u pogledu jednog od nestalih osoba, gosp. Hadjipantelija, sledi da se, nakon identifikovanja tela, postupak sastoji od izdavanja lekarske potvrde o smrti u kojoj se ukratko naznačavaju smrtonosne povrede. Međutim, ne postoji izveštaj u kojem se analiziraju okolnosti ili datum smrti, te se nikakve istražne mere ne poduzimaju da bi se pronašli ili ispitali svedoci. Prema tome, čak i ako je otkriveno telo, ne može se reći da se rasvetlila sudbina žrtve.

Priznajući ekstremne poteškoće u pronalaženju svedoka i sakupljanju dokaza protiv pretpostavljenih počinilaca više godina nakon događaja, Sud podseća da istraga, da bi bila delotvorna, mora omogućiti da se ustanovi da li je smrt bila uzrokovana na nezakonit način ili nije i, ako jeste, da se identifikuju odgovorni i da se oni kazne. Ne postoje naznake da je Komitet prekoračio granice svojih ovlaštenja, te nijedno drugo telo ili vlast nije prihvatilo zadatak da ustanovi činjenice i prikupi i oceni dokaze u svrhu krivičnog gonjenja. Dok je istraga mogla ostati bez rezultata, takav ishod, međutim, nije bio neizbežan, te tužena Vlada nije mogla biti oslobođena obaveze poduzimanja neophodnih mera. Činjenica, da su obe strane u sukobu davale prioritet “politički senzitivnom” pristupu i da je Komitet, sa svojim ograničenim ovlašćenjima, bio jedino prihvatljivo rešenje za sve u okviru medijatorstva Ujedinjenih nacija, nema uticaja na primenu odredbi Konvencije. Dakle, postoji kontinuirano nepovinovanje tužene Vlade obavezi da provede delotvornu istragu o sudbini devetorice nestalih muškaraca.
Zaključak: kontinurana proceduralna povreda (šesnaest glasova naspram jednog glasa).

U odnosu na navde da je povređen Član 3: Sud ne nalazi nijedan razlog zbog kojeg bi donio zaključak koji bi se razlikovao od zaključka do kojeg je došao u Četvrtom međudržavnom predmetu, prema kojem ćutanje turskih vlasti u pogledu stvarne zabrinutosti podnosilaca predstavki za sudbinu njihovih nestalih srodnika može biti okvalifikovano kao neljudski postupak.
Zaključak: kontinuirana povreda (šesnaest glasova naspram jednog glasa).

U odnosu na navode da je povređen Član 5: Postoji osnovana tvrdnja da su dvojica nestalih muškaraca, čija su imena bila na spisku pritvorenih osoba Međunarodnog crvenog krsta, bili zadnji put viđeni u okolnostima koje su kontrolirale turske snage ili snage kiparskih Turaka. Međutim, turske vlasti nisu priznale njihovo pritvaranje, niti su dokumentovale ikakve dokaze koji bi predstavljali službeni trag o njihovom kretanju. Ako nije bilo dokaza da je bilo koja od nestalih osoba bila u pritvoru u periodu koji je ispitivao Sud, turska vlada je morala dokazati da je provela delotvornu istragu o opravdanim žalbenim navodima, prema kojima su dvojica nestalih muškaraca bili uhapšeni i nakon toga više nisu viđeni. Navedeni zaključak Suda u vezi sa članom 2. ne ostavlja nikakvu sumnju da vlasti nisu provele potrebnu istragu u tom pogledu.
Zaključak: kontinuirana povreda u pogledu dvojice nestalih muškaraca (šesnaest glasova naspram jednog glasa).

Član 41: 12 000 EUR po osnovu nematerijalne štete svakom od podnosilaca predstavki, imajući u vidu ozbiljnost predmeta i decenije nesigurnosti koju su pretrpili podnosioci predstavki. Sud je objasnio da ne primenjuje posebnu tarifu u pogledu dodeljivanja odštete u predmetima koji se odnose na nestanke, ali se rukovodio načelom pravičnosti, koje uključuje fleksibilnost i objektivno razmatranje onoga što je ispravno, pravično i razumno u svim okolnostima.
Preuzmite presudu u pdf formatu


EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

VELIKO VIJEĆE

PREDMET VARNAVA I DRUGI PROTIV TURSKE

(Aplikacije br. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 i 16073/90)

PRESUDA

STRAZBUR

18. septembra 2009. godine

Ova presuda je konačna, ali može biti predmet redakcijskih izmjena.

 U predmetu Varnava i drugi protiv Turske, Evropski sud za ljudska prava, zasjedajući u Velikom vijeću u sastavu:

Jean-Paul Costa, predsjednik,
Françoise Tulkens,
Josep Casadevall,
Anatoly Kovler,
Vladimiro Zagrebelsky,
Lech Garlicki,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Ineta Ziemele,
Mark Villiger,
Päivi Hirvelä,
Luis López Guerra,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Nona Tsotsoria,
Ann Power,
Zdravka Kalaydjieva, sudije,
Gönül Erönen, ad hoc sudija,
i Erik Fribergh, registrar,

nakon vijećanja zatvorenog za javnost, održanog 19. novembra 2008. godine i 8. jula 2009. godine, donio je sljedeću presudu koja je usvojena posljednjeg navedenog dana:

POSTUPAK

 1. Postupak u ovom predmetu je pokrenut sa devet aplikacija (br. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 i 16073/90) protiv Republike Turske, koje su, 25. januara 1990. godine, Evropskoj komisiji za ljudska prava («Komisija») podnijeli osamnaest kiparskih državljana, Andreas i Giorghoulla Varnava (broj 16064/90), Andreas i Loizos Loizides[1] (broj 16065/90), Philippos Constantinou i Demetris K. Peyiotis (broj 16066/90), Demetris Theocharides i Elli Theocharidou[2] (broj 16068/90), Panicos i Chrysoula Charalambous (broj 16069/90), Eleftherios i Christos Thoma (broj 16070/90)[3], Savvas i Androula Hadjipanteli (broj 16071/90), Savvas i Georghios Apostolides (broj 16072/90) i Leontis Demetriou i Yianoulla Leonti Sarma (broj 16073/90) u skladu sa prijašnjim članom 25. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Svaka od devet aplikacija je sadržavala punomoć koju su potpisali drugoaplikanti u svoje vlastito ime i u ime njihovih devet nestalih srodnika koji su ovdje naznačeni kao prvoaplikanti.
 2. Aplikante su zastupali gosp. A. Demetriades i gosp. Kypros Chrystomides, advokati iz Nikozije. Vladu Turske («Vlada») je zastupao njen agent.
 3. Aplikanti su se žalili da su prvoaplikati iz navedenih aplikacija nestali nakon što su ih pritvorile turske vojne snage 1974. godine i da od tada turske vlasti nisu dostavle nikakve informacije o njihovoj sudbini. Oni su se pozvali na čl. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13. i 14. Konvencije.
 4. Komisija je spojila aplikacije 2. jula 1991. godine i proglasila ih prihvatljivim 14. aprila 1998. godine. One su proslijeđene Sudu 1. novembra 1999. godine u skladu sa drugom rečenicom stava 3. člana 5. Protokola br. 11 uz Konvenciju jer Komisija nije okončala ispitivanje predmeta do tog datuma.
 5. Aplikacije su dodijeljenje Četvrtom odjelu Suda (pravilo 52. stav 1. Pravila Suda) u okviru kojeg je oformljeno vijeće (pravilo 26. stav 1) zaduženo da razmotri predmet (član 27. stav 1. Konvencije). Gosp. Türmen, sudija izabran u ime Turske, se povukao iz zasjedanja o ovom predmetu (pravilo 28). Usljed toga, Vlada je postavila gosp. G. Erönena u svojstvu ad hoc sudije (član 27. stav 2. Konvencije i pravilo 29. stav 1).
 6. Aplikanti i Vlada su dostavili pismena zapažanja o meritumu predmeta (pravilo 59. stav 1).
 7. Dana 17. februara 2000. godine, kiparska vlada je informisala Sud da želi da učetvuje u postupku. Ona je dostavila pismena zapažanja o meritumu predmeta (pravilo 59. stav 1).
 8. Dana 1. novembra 2003. godine, Sud je promijenio sastav svojih odjela (pravilo 25. stav 1). Ovaj predmet je dodijeljen Trećem odjelu sa novim sastavom (pravilo 52. stav 1).
 9. Dana 17. febrara 2005. godine, zastupnik aplikanata je informisao Sud da je drugoaplikant, Christos Thoma, otac prvoaplikanta iz aplikacije broj 16070/90, preminuo 12. aprila 1997. godine te je priložio punomoći koje su potpisale njegova žena, Chrystalleni Thoma i njegova kćerka Maria Chrystalleni Thoma u kojima su izrazile svoju želju da nastave sa postupkom.
 10. Dana 13. novembra 2006. godine, zastupnik aplikanata je informisao Sud da je drugoaplikantica, Elli Theocharidou, majka prvoaplikanta iz aplikacije broj 16068/90, preminula 1. aprila 2005. godine te da njeni nasljednici (Ourania Symeou, Kaiti Constantinou, Yiannoulla Kari, Eleni Papayianni, Andreas G. Theocharides, Dimitris G. Theocharides i Marios G. Theocharides) žele da se postupak nastavi. Istog dana, Sud je primio informaciju da je drugoaplikant, Georghios Apostolides, otac prvoaplikanta iz aplikacije broj 16072/90, preminuo 14. aprila 1998. godine i da su njegovi nasljednici (Panayiota Chrysou, Chrystalla Antoniadou, Aggela Georgiou, Avgi Nicolaou i Kostas Apostolides) izrazili želju da se postupak po aplikaciji nastavi.
 11. Dana 11. januara 2007. godine, zastupnik aplikanata je informisao Sud da je drugoaplikant, Loizos Loizides, otac prvoaplikanta iz aplikacije broj 16065/90, preminuo 14. septembra 2001. godine i da njegova unuka, Athina Hava, namjerava da nastavi postupak po aplikaciji u ime svih nasljednika preminulog (Markos Loizou, Despo Demetriou, Anna-Maria Loizou, Elena Loizidou i Loizos Loizides).
 12. Nakon konsultacije da stranama u postupku, Vijeće je odlučilo da se saslušanje o meritumu ne zahtijeva (pravilo 59. stav 3. in fine). Vijeće je ustanovilo da nasljednici preminulih aplikanata imaju potreban legitimitet i interes da nastave postupak. Presudom od 10. januara 2008. godine («presuda Vijeća»), Vijeće je jednoglasno odlučilo da su čl. 2, 3. i 5. Konvencije povrijeđeni i da se pokreću odvojena pitanja iz čl. 4, 6, 8, 10, 12, 13. i 14. Konvencije. Vijeće je također zaključilo da samo konstatovanje povrede predstavlja po sebi dovoljnu pravičnu naknadu nematerijalne štete koju su pretrpili aplikanti.
 13. Dana 28. marta 2008. godine, Vlada je zahtijevala da se predmet dodijeli Velikom vijeću (član 43. Konvencije).
 14. Dana 7. jula 2008. godine, panel Velikog vijeća je udovoljio zahtjevu (pravilo 73).
 15. Sastav Velikog vijeća je određen u skladu sa odredbama člana 27. st. 2 i 3. Konvencije i pravilom 24.
 16. Dana 11. augusta 2008. godine, Vlada Kipra («Vlada umješač») je informisala Sud da želi da učestvuje u postupku. Ona je dostavila pismena zapažanja o meritumu predmeta (pravilo 59. stav 1).
 17. Dana 18. septembra 2008. godine, predsjednik je odobrio Redressu Trustu, međunarodnoj nevladinoj organizaciji da dostavi pismena zapažanja o predmetu, koja je Sud primio 2. oktobra 2008. godine (čl. 36. stav 2.Konvencije i pravilo 44. stav 2. Pravila)
 18. Aplikanti, Vlada i Vlada umješač su dostavili pismene podneske.
 19. Dana 19. novembra 2008. godine, održano je javno ročište u zgradi Suda za ljudska prava u Strazburu (pravilo 59. stav 3). Pred Sudom su se pojavili:

(a) u ime Vlade:
gosp. Z. NECATIGIL, agent,
prof. dr. J. A. FROWEIN,
gđa S. KARABACAK,
gosp. T. BILGIÇ,
gđa D. AKÇAY,
gđa A. ÖZDEMIR, savjetnici;

(b) u ime aplikanata:
gosp. A. DEMETRIADES, barrister,
gosp. L. CHRISTODOULOU, advokat,
gosp. IAN BROWNLIE QC, agent,
gosp. L. ARAKELIAN,
gosp. C. PARASKEVA, savjetnici

(c)  u ime Vlade umješača:
gosp. P. CLERIDES, javni pravobranitelj, agent,
gosp. A.V.R. LOWE, barrister i professor prava,
gđa F. HAMPSON, barrister i profesor prava,
gđa S. M. JOANNIDES, barrister, savjetnici.

Sudu su se obratili gosp. Brownlie i gosp. Demetriades u ime aplikanata, gosp. Frowein u ime Vlade i gosp. Lowe u ime Vlade umješača.

ČINJENICE

I. OKOLNOSTI PREDMETA

A.  Opšti kontekst

 1. Žalbeni navodi iz aplikacije se odnose na turske vojne operacije na sjeveru Kipra u julu i augustu 1974. godine i još uvijek aktuelnu podjelu teritorije Kipra. Zbog tih događaja, Vlada Kipra je podnijela četiri aplikacije protiv tužene države, nakon čega su ustanovljene razne povrede Konvencije. Istorija je naznačena u presudi Kipar protiv Turske ([GC], broj 25781/94, st. 13-18, ECHR 2001-IV; četvrti međudržavni predmet) tako da Sud ne vidi razloga da je ponavlja u ovom predmetu.

B.  Činjenice predmeta

 1. Strane u postupku su osporile činjenice. Sud ističe da rezimei njihovih oprečnih verzija događaja, koji su predočeni u presudi Vijeća, nisu bili osporeni; oni su velikim dijelom izneseni niže sa nekoliko novih elemenata koje su dostavile strane u postupku i koje su naznačene kao takve u tekstu.

1. Podnesci aplikanata o činjenicama

a.  Aplikacija broj 16064/90: Andreas Varnava

 1. Prvoaplikant, trgovac željeznim predmetima, je rođen 1947. godine; smatra se nestalim od 1974. godine. Njegova žena, drugoaplikantica, je rođena 1949. godine i nastanjena je u Lymbiji.
 2. U julu 1974. godine, odgovarajući na poziv za opštu mobilizaciju, prvoaplikant se prijavo u 305. bataljon rezervnih snaga sa sjedištem u selu Dhali. Rezervisti tog bataljona, među kojima je bio i aplikant, su, 8. i 9. augusta 1974. godine, bili poslani na prve odbrambene kiparske linije duž linije fronta sa turskim vojnim snagama, koja se pružala od Mia Milie do Koutsovendisa.
 3. Ujutro 14. augusta 1974. godine, turske vojne snage, potpomognute tenkovima i avionima, su započele ofanzivu protiv kiparskog područja gdje su bili raspoređeni aplikant i njegov bataljon. Turske vojne snage su probile kiparske linije odbrane napredujući prema području Mia Milie; kiparske snage su se počele povlačiti i razilaziti u svim smjerovima. Turske vojne snage su zauzele područje nakon izvjesnog vremena te je aplikant ostao okružen u tom području. Aplikantu se tu izgubio svaki trag.
 4. Christakis Ioannou, koji se trenutno nalazi u izbjegličkom kampu Strovolos de Stavros, a koji je onda bio nastanjen u Pano Dhikomo i koji je bio zarobljenik turskih vojnih snaga i/ili turskih vlasti, je izjavio da je odveden u zatvor Adana u Turskoj 31. augusta 1974. godine gdje je bio zatvoren 3-4 dana u istoj sobi sa četrdeset osoba među kojima je bio i aplikant. Nakon nekoliko dana, svi zatvorenici su se rasuli tako da više nije vidio aplikanta.

b.  Aplikacija broj 16065/90: Andreas Loizides

 1. Prvoaplikant, u to vrijeme student, je rođen 1954. godine. Smatra se nestalim od 1974. godine. Njegov otac, drugoaplikant, je rođen 1907. godine i nastanjen je u Nikoziji.
 2. Prvoaplikant je, u julu 1974. godine, bio potporučnik u 1. četi 256. pješadijskog bataljona stacioniranog u Xerosu. Oko 30. jula 1974. godine, bataljon je došao do okoline Lapithosa. Vojnici su bili podijeljeni u više grupa; aplikantova grupa, koja je sastojala od deset ljudi, je dobila naređenje da zauzme pozicije na obroncima Lapithosa.
 3. Dana 5. augusta 1974. godine, turske snage su snažno napale sa svih strana pozicije kiparskih Grka i uspjele da okruže Lapithos. Usljed turske nadmoćnosti u ljudstvu i oklopnim kolima, kiparskim snagama je bilo naređeno da se povuku prema centru sela gdje je bila baza čete. Nakon što je stigao tamo sa svojim ljudima, aplikant je saznao od mještana da su Lapithos okružile turske trupe. Njegovi ljudi i on su sakrili oružje u voćnjak i obukli civilna odijela. Isto poslijepodne, aplikant i ostali su bezuspješno pokušavali da prođu kroz turske linije. Nakon toga su se vratili u Lapithos gdje su proveli noć. Dana 6. augusta 1974. godine, oko 9h00, turske trupe su ušle u Lapithos i počele intenzivno pretraživanje svih kuća. Nakon što su ih seljani obavijestili o tome, aplikant i njegovi ljudi su se razišli da bi izbjegli da ih uhvate. Nijedan član grupe nije više vidio aplikanta od tada.
 4. Nicos Th. Tampas, iz 256. pješadijskog bataljona, koji je također bio na obroncima Lapithosa 5. augusta 1974. godine, je spomenuo u jednoj izjavi da je 6. augusta 1974. godine, oko 21h00, on ušao u jedan magacin u selu. Tamo je zatekao aplikanta koji se brinuo o jednom ranjeniku. Razmijenio je nekoliko riječi sa aplikantom i otišao. Tada je posljednji put vidio aplikanta. Njega su Turci uhapsili u Lapithosu 9. augusta 1974. godine, zatvarali po raznim zatvorima na Kipru i u Turskoj, a oslobodili su ga 22. oktobra 1974. godine.
 5. Christodoulos Panyi, koji je trenutno nastanjen u Strovolosu, a koji je u to vrijeme bio nastanjen u Vatyliju, je izjavio da je vidio i prepoznao aplikanta, kojeg poznaje od ranije, u vrijeme kad je bio u zatvoru Adana.

c.  Aplikacija broj 16066/90: Philipos Constantinos

 1. Prvoaplikant, koji je bio student u to vrijeme, je rođen 1954. godine; smatra se nestalim od 1974. godine. Njegov otac, drugoaplikant, je rođen 1929. godine i bio je nastanjen u Nikoziji.
 2. Prvoaplikant je služio vojsku u julu 1973. godine. Bio je raspoređen u 70. inžinjerski bataljon. Dana 5. augusta 1974. godine, jedan odjel bataljona, uključujući aplikanta, je poslan da obavi misiju u sektoru Lapithosa i Karavasa (Distrikt Kirenija). Ljudi su proveli noć u Lapithosu s namjerom da obave svoju misiju sutradan.
 3. Dana 6. augusta 1974. godine, oko 4h30, turska vojska je započela napad širokih razmjera sa svih strana u sektoru Karavasa i Lapithosa. Vođa aplikantove grupe je naredio svojim ljudima da se podijele u tri grupe i da se povuku prema Vasiliji (također Distrikt Kirenija). Aplikant je bio u jednoj od grupa koje su namjeravale da se povuku slijedeći put uzduž obale.
 4. Ljudi su prvo došli do glavnog puta Nikozija-Kirenija blizu restorana «Airkotissa». Dok su se odmarali, čuli su vrisak te je vođa grupe poslao aplikanta i još jednog vojnika da vide šta se dešava. S obzirom da se nisu vratili nakon 15 minuta, ostatak grupe je krenuo prema Panagri (također u Distriktu Kirenija). Na putu prema Panagri, upali su u zamku turskih vojnika tako da se grupa rasula.
 5. Costas A. Sophocleous, iz Nikozije, je izjavio da je sreo aplikanta dok je bio zatvorenik u Turskoj od 30. jula do 28. oktobra 1974. godine. Bili su u istom zatvoru u Turskoj, a kasnije su prebačeni na Kipar, nakon čega je on oslobođen, a aplikant nije.
 6. Alexandros Papamichael, iz Limasola, je izjavio da je prepoznao prvoaplikanta na jednoj fotografiji koju mu je pokazao drugoaplikant i da je bio s njim u zatvoru u Adani.
 7. Konačno, drugoaplikant je istakao u jednoj izjavi koju je potpisao da je prepoznao svoj nestalnog sina na jednoj fotografiji koja je objavljena u grčkim novinama «Athinaiki» 28. septembra 1974. godine. Ta fotografija je prikazivala zatvorenike, kiparske Grke, na jednom brodu na putu prema Turskoj.

d.  Aplikacija broj 16068/90: Demetris Theocharides

 1. Prvoaplikant, fotograf, je rođen 1953. godine; smatra se nestalim od 1974. godine. Njegova majka, drugoaplikantica, je rođena 1914. godine i nastanjena je u Nikoziji.
 2. Dana 20. jula 1974. godine, prvoaplikant je bio angažovan u rezervni sastav. On je bio raspoređen u Prvoj četi 301. pješadijskog bataljona. Dana 22. jula, cijelom bataljonu je naređeno da naredni dan ode u područje Ayiosa Ermolaosa. Prva četa je zauzela odbrambeni položaj na brdu «Kalambaki» koje je blizu Krini-Pileri, sela kiparskih Turaka.
 3. Dana 26. jula 1974. godine, oko 4h30, Prvu četu su napali kiparski Turci iz sela Krini-Pileri. Turske vojne snage su se sastojale od padobranskog bataljona koji je bio potpomognut sa 20 tenkova i artiljerijom. One su uspjele da se probiju kroz kiparske linije i uđu u desno krilo Prve čete da bi je okružile. Komadant je naredio četi da se regrupira u selu Sysklepos; tamo su ljudi dobili naređenje da se regrupiraju u Kontemenosu gdje su stigli oko 15h00. Šest vojnika Prve čete, među kojima je bio i aplikant, je nedostajalo nakon prozivanja. Sektor gdje je Prva četa prvobitno bila stacionirana su zauzele turske vojne snage.
 4. Nicos Nicolaou iz Strovolosa, koji je bio u zatvoru Adana (Turska) u septembru 1974. godine, je izjavio da je jedan dan čuo nekog Turčina kako izgovara aplikantovo ime. On je vidio aplikanta, kojeg je poznavao, i prmijetio je da šepa. Dana 11. septembra 1974. godine, gosp. Nicolaou je prebačen u zatvor Antiyiama (Turska); od tada nije više vidio aplikanta.

e.  Aplikacija broj 16069/90: Panicos Charalambous

 1. Prvoaplikant, koji je bio student u to vrijeme, je rođen 1955. godine. Smatra se nestalim od 1974. godine. Njegova majka, drugoaplikantica, je rođena 1935. godine i nastanjena je u Limasolu.
 2. Godine 1972, prvoaplikant je bio angažovan u nacionalnoj gardi gdje je služio vojni rok.
 3. Dana 23. jula 1974. godine, gosp. Andreas Komodromos je informisao oca aplikanta da je aplikant otišao iz Syncharija sa ljudima stožera čete prema Aglandjiji.
 4. Dana 24. jula 1974. godine, Nikiforos Kominis i 17 vojnika, uključujući i aplikanta, su napustili Aglandjiju u dva vozila radi misije izviđanja terena u području Koutsoventis-Vounosa. Oni su naišli na tri autobusa koji su dolazili iz pravca sela Vounos. Jedan oficir, po imenu Votas, je naredio trojici ili četvorici vojnika da pretraže autobus. Autobusi su bili puni turskih vojnika koji su počeli pucati na kiparske Grke. Aplikant je bio ranjen u šaku i lijevu stranu grudnog koša. Gosp. Andreas Komodromos je očistio njegove rane vodom, napunio njegovo oružje i rekao mu da se povuče. Njegova jedinica ga više nije vidjela.
 5. Yiannis Melissis, koji je bio zatvorenik u turskim zatvorima u Adani i Amasiji u septembru 1974. godine, je izjavio da je sreo aplikanta dok je bio zatočeništva. Obojica su bili zatvoreni sa ostalim osobama u ćeliji br. 9 do 18. septembra. Razgovarali su svaki dan i postali prijatelji. Yiannis Melissis je vraćen na Kipar 18. septembra, a oslobođen je 21. septembra 1974. godine. Aplikant mu je dao pismo za svog oca, ali ga je zaboravio u svom džepu kad se presvlačio. Kompletna odjeća koja je pripadala zatvorenicima je spaljena.
 6. Drugoaplikantica je spomenula u izjavi da je prepoznala svog sina na fotografiji koja je objavljena u grčkim novinama «Athinaiki» 28. septembra 1974. godine. Ta fotografija prikazuje kiparske zatvorenike koji su odvedeni u Tursku na jedan razarač u julu 1974. godine.

f.  Aplikacija broj 16070/90: Eleftherios Thoma

 1. Prvoaplikant, automehaničar, je rođen 1951. godine; smatra se nestalim od 1974. godine. Njegov otac, drugoaplikant, je rođen 1921. godine i nastanjen je u Strovolosu.
 2. U julu 1974. godine, nakon opšte mobilizacije, prvoaplikant je bio angažovan kao narednik rezervnog sastava stožera čete 251. pješadijskog bataljona.
 3. Dana 20. jula 1974. godine, kompletno ljudstvo stožera čete, uključujući i aplikanta, je pokušalo da spriječi turske trupe da kroče u područje Pikro Nero (lokalitet Kirenija). Sutradan oko podne, turska vojska, koja se iskrcala, uz tenkovsku i zračnu podršku, je napala kiparske snage koje su branile to područje. Zbog nadmoćnosti turskih vojnih snaga u ljudstvu i oružju, 251. pješadijskom bataljonu je naređeno da se povuče u selo Trimithi. Aplikant je bio prisutan za vrijeme pregrupisavanja bataljona. Dva sata nakon pregrupisavanja, komadant bataljona je izveo svoje ljude iz Trimithija, doveo ih do tjesnaca između sela Ayios Georghios i Templos gdje su zauzeli borbene položaje. Izvjestan broj specijalaca 33. bataljona je stigao do istog tjesnaca. Dana 22. jula 1974. godine, oko 15h00, turske vojne snage su okružile kiparske snage u tjesnacu i otvorile vatru. Komadant je naredio protunapad s ciljem probijanja turskih linija i povlačenja prema Kireniji. Aplikantu se izgubio svaki trag za vrijeme protunapada i povlačenja.
 4. Dana 4. septembra 1974. godine, u «Biltenu specijalnih informacija» - dnevna publikacija administracije kiparskih Turaka – objavljena je fotografija ratnih zarobljenika kiparskih Grka pod naslovom: «Kiparski Grci zarobljeni u ratu u trenucima objeda. Jučer ih je posjetio predstavnik turskog Crvenog krsta.» Četiri zatvorenika su bila identifikovana. Prvoaplikant je identifikovao drugoaplikanta na toj fotografiji.
 5. Bivši zatvorenik, Efstathios Selefcou, koji je u to vrijeme bio nastanjen u Eliou, a koji je sada nastanjen u Eylenji, je istakao u jednoj potpisanoj izjavi koju je dao kiparskoj policiji da je za vrijeme svog transfera iz Kipra u Tursku vidio i razgovarao sa prvoaplikantom i da ga je poznavao vrlo dobro jer išli u istu srednju školu.

g.  Aplikacija broj 16071/90: Savvas Hadjipanteli

 1. Prvoapliknat, bankarski službenik, je rođen 1938. godine. U to vrijeme je bio nastanjen u Yialousi; smatra se nestalim od 1974. godine. Njegova supruga, drugoaplikantica, je rođena 1938. godine i nastanjena je u Nikoziji.
 2. Dana 18. augusta 1974. godine, tri ili četiri limuzine, jedan autobus i dva tenka, puni turskih vojnika i vojnika kiparskih Turaka, su stigli u Yialousu i zaustavili se pored stanice policije. Vojnici su izašli iz vozila i naredili stanovništvu sa se okupi u blizini kafića. Oko 35 osoba se tamo okupilo. Jedan turski oficir ih je informisao da su od tog momenta pod turskom upravom i naredio im da naprave spiskove kiparskih Grka sela starosone dobi od 7 do 70 i rekao im da će se vratiti po spisak sutradan. Ista civilna i vojna vozila (tenkovi) su se vratili sutradan. Izvjestan broj Turaka je izašao iz vozila, došao do kafića i zatražio spiskove. Druga grupa turskih vojnika je pretraživala kuće. Oni su naredilili da se provede policijski čas i, nakon što su uzeli spiskove, odveli su devet osoba, među kojima je aplikant bio prvi, da bi ih ispitali. Oni su im naredili da uđu u autobus i odveli ih izvan sela u pravcu Famaguste.
 3. Istog dana, Yialousu su posjetili pripadnici Ujedinjenih nacija kojima su mještani ispričali da je uhapšeno devet kiparskih Grka.
 4. Prema aplikantima, predstavnici Međunarodnog crvenog krsta na Kipru su posjetili garažu Pavlides u dijelu Nikozije pod okupacijom Turaka, a 28. augusta 1974. godine su zabilježili imena 20 kiparskih Grka koji su bili zatvoreni tamo, uključujući i devet osoba iz Yialouse (aplikanti se pozivaju na dokument EZY284D).[4] Costas M. Kaniou, Sofronios Mantis i Ioannis D. Constantis su također vidjeli zatvorenike u garaži Pavlides u istom periodu, koji su također bili zatvoreni tamo; oni su kasnije bili pušteni.
 5. Dana 27. augusta 1974. godine, grupa civila kiparskih Turaka je došla u Yialousu tražeći Pentelisa Pantelidesa, Loizosa Pallarisa, Michaela Sergidesa i Christakisa Panayidesa. Nakon što su ih pronašli, odveli su ih u banku. Nakon što su ispraznili dva sefa, naredili su da se otvori treći sef, ali im je rečeno da aplikant ima ključ. Nakon toga su zatvorili vanjska vrata, zapečatili ih i otišli. Deset do dvanaest dana nakon toga, ista grupa kiparskih Turaka se vratila, istražila iste osobe i otišla ponovo u banku. Imali su dva ključa za sef, koje je aplikant uvijek nosio sa sobom. Loizos Pallaris je otvorio sef. Ključevi su se nalazili u kožnoj futroli koju je aplikant uvijek nosio sa sobom, ali njegovi lični ključevi nisu bili tu. Kiparski Turci su se dočepali sadržaja sefa, zapečatili su vrata i nakon toga otišli.

h.  Aplikacija broj 16072/90: Savvas Apostolides

 1. Prvoaplikant, izrađivač kalupa, je rođen 1955. godine; smatra se nestalim od 1974. godine. Njegov otac, drugoaplikant, je rođen 1928. godine i nastanjen je u Strovolosu.
 2. Prvoaplikant je 1974. godine služio vojni rok u okviru 70. inžinjerskog bataljona stacioniranog u Nikoziji. Dana 5. augusta 1974. godine, dio bataljona koji se sastojao od četrdeset osam ljudi, među kojima je bio i aplikant, je poslan da obavi misiju u područje Karavasa i Lapithosa. Ljudi su proveli noć u Lapithosu namjeravajući da obave svoju misiju sutradan ujutro. Dana 6. augusta 1974. godine, oko 4h30, turske vojne snage su započele napad širokih razmjera sa svih strana u sektoru Karavasa i Lapithosa. Komadant je naredio svojim ljudima da se podijele u tri grupe i da se povuku u Vasiliju gdje će se ponovo naći. Na putu prema Vasiliji upali su u zamku turskih vojnih snaga i u toj zbrci se rasuli.
 3. Nakon toga, oko 17. oktobra 1974. godine, gosp. Costas Themistocleous, iz Omorphite, koji je trenutno nastanjen u Nikoziji i koji je bio zatvoren u zatvoru Adani, je vidio aplikanta kojeg poznaje od svog djetinjstva. Oni nisu razgovarali, ali su dali znak jedan drugom.

i.  Aplikacija broj 16073/90: Leontis Demetriou Sarma

 1. Prvoaplikant je rođen 1947. godine; smatra se nestalim od 1974. godine. Njegova žena, drugoaplikantica, je rođena 1949. godine i nastanjena je u Limasolu.
 2. Dana 20. jula 1974. godine, nakon opšte mobilizacije, prvoaplikant je angažovan u rezervni sastav 399. pješadijskog bataljona. Bio je raspoređen u četu za podršku. Dana 22. jula, bataljon je stigao u područje Mie Milie kao pojačanje snagama kiparskih Grka da bi bio raspoređen na prednje odbrambene položaje linije fornta.
 3. Ujutro dana 14. augusta 1974. godine, turska vojska, potpomognuta tenkovima i zračnim snagama, je otpočela masovni napad protiv snaga kiparskih Grka u sektoru gdje je bio stacioniran aplikantov bataljon. Usljed nadmoćnosti turskih vojnih snaga, odbrambene linije snaga kiparskih Grka su probijene, turske vojne snage su napredovale prema području Mia Milie, a snage kiparskih Grka su bile prisiljene da se počnu povlačiti. Turske snage su u kratkom vremenu okupirale taj sektor; aplikant se našao opkoljen u sektoru i tu mu se gubi trag.
 4. Bivši ratni zarobljenik, Costas Mena iz Palaekythroua, koji je trenutno nastanjen u Koracouu, je izjavio da je za vrijeme zatočeništva u Antiyami, Turska, vidio aplikanta zatvorenog u bloku broj 9. Dana 18. oktobra 1974. godine, svi zatvorenici iz zatvora Antiyama su prebačeni u Adanu. Dobili su naređenje da se rasporede u četiri reda. Jedan vojni oficir je izabrao neke među njima, uključujući i aplikanta, i odveo ih. Gosp. Mena otada nije više vidio aplikanta.

2.  Podnesci Vlade u vezi sa činjenicama

 1. Vlada je osporila da je turska vojska zatočila aplikante za vrijeme vojne akcije na Kipru 1974. godine. Vlada je smatrala da iz informacija sadržanih u formularima aplikacije neizostavno proizilazi zaključak da su sve navedene «nestale osobe» vojna lica koja su poginula u borbama u periodu juli-august 1974. godine.
 2. Vlada je istakla da je 1994. godine i 1995. godine, nakon podnošenja tih aplikacija, Vlada Kipra dostavila dokumentaciju koja se odnosi na iste «nestale osobe» Komitetu za nestale osobe Ujedinjenih nacija na Kipru. U toj dokumentaciji ne postoji nijedna potvrda prema kojoj su te osobe bile viđene u nekom od zatvora u Turskoj. Imena navodnih svjedoka koji su nabrojani u aplikacijama br. 16064/90 (Christakis Iannou), 16065/90 (Christodoulos Panayi), 16066/90 (Costa Sophocleous), 16068/90 (Nicos Nicolaou), 16069/90 (Yiannis Melissis), 16070/90 (Efstathios Selefcou), 16073/90 (Costas Themisthocleous) i 16073/90 (Costas Mena) nisu navedena u prilog tome. Dakle, izjave prema kojima su nestale osobe viđene su bez osnova.
 3. U vezi sa Savvasom Hadjipantelijem (broj 16071/90), koji je bio civil, Vlada je istakla, za razliku od tvrdnji aplikanata, da njegovo ime nije na spisku kiparskih Grka zatvorenih u garaži Pavlides koju je posjetio Međunarodni crveni krst. U svakom slučaju, ta garaža je bila tranzitni centar u kojem ljudi nisu držani više od nekoliko dana prije oslobađanja ili prebacivanja na neko drugo mjesto. Dokumentacija koja je dostavljena Komitetu za nestale osobe na Kipru sadrži samo pozivanje na svjedoke koji su vidjeli futrolu za ključeve koju je nestala osoba nosila sa sobom. Iz dokumentacije Međunarodnog crvenog krsta, koji je redovno posjećivao zatvorenike i zatočenike u Turskoj, ne proizilazi da je iko od navodno nestalih osoba bio odveden u Tursku ili da je zatočen. Svi zatvorenici koji su odvedeni u Tursku su bili vraćeni u periodu između 16. septembra 1974. godine i 28. oktobra 1974. godine, a spiskovi određenih osoba su bili dostavljeni vlastima kiparskih Grka.
 4. U vezi sa navodima o identifikaciji nestalih osoba na fotografijama, Vlada ističe da je Pierre A. Margot, profesor na Institutu za forenziku i kriminologiju Pravnog fakulteta Univerziteta u Lozani, na zahtjev trećeg člana Komiteta za nestale osobe na Kipru, proveo naučno ispitivanje izvjesnih fotografija koje su bile objavljene i dokumentarni film. Ispitivanje je pokazalo da je mogućnost identifikacije bilo koga na osnovu tih dokumenata krajnje nesigurno i da je navodna identifikacija od strane srodnika nepouzdana imajući u vidu kvalitet dokumenata i emociju zainteresovanih osoba.

3. Podnesci Vlade umješača

 1. Vlada Kipra ističe da su prvoaplikanti nestali u području pod kontrolom turskih snaga.

a.  Varnava, broj 16064/90, i Sarma, broj 16073/90

 1. Ta dva aplikanta su poslana sa svojim jedinicama u područje Mia Milie radi pružanja pojačanja prvim linijama fronta. Dana 14. augusta, turska vojska je otpočela ofanzvu koja joj je za dva dana omogućila da preuzme kontrolu nad cijelim sjevernim i istočnim dijelom Kipra. Kada su turske trupe probile kiparske linije odbrane i pomjerile se prema Mia Miliji, kiparske snage su se povukle i rasule u svim pravcima. Turska vojska je brzo preuzela kontrolu nad cijelim okruženim područjem. Mnogi vojnici, kiparski Grci, uključujući i ova dva aplikanta, su bili odsječeni i potpuno okruženi. Vlada umješač ističe da oni nisu mogli pobjeći jer bi Vlada umješač, u tom slučaju, znala šta se desilo s njima.

b.  Loizides, broj 16065/90

 1. Taj aplikant je komandovao vojnicima koji su branili Lapithos. Nakon što su turske snage okružle Lapithos, snage kiparskih Grka su dobile naređenje da se povuku. Aplikantova grupa je obukla civilnu odjeću i pokušala da se probije kroz selo, ali bezuspješno. Kada su turski vojnici ušli u selo sutradan ujutro, aplikantova grupa se rasprišila na sve strane da bi izbjegla da ih uhvate. Dana 6. augusta, oko 21h, Nicos Th. Tampas je opazio aplikanta u jednom magacinu da drži nekog vojnika ranjenog u glavu. Nakon toga, Tampas je bio uhvaćen i zatočen. To je bio posljednji put kada je prvoaplikant viđen. Postoji velika mogućnost da je on ostao sa ranjenikom i da su ga zarobile turske snage koje su kontrolisale cijelo područje. Prema raspoloživim informacijama, samo jedan čovjek je uspio da se izvuče iz sela, ali je on, za razliku od aplikanta, dobro poznavao područje.

c.  Constantinou, broj 16066/90

 1. Usljed napada turske vojske, jedinica prvoaplikanta je dobila naređenje da se raspodijeli u tri grupe i da se povuče prema zapadu. Aplikantova grupa je došla do puta Nikozija-Kirenija, 200 metara od restorana «Airkotissa». S obzirom da su čuli vrisak, koji je dolazio iz restorana, aplikant i jedan drugi muškaraac su poslani da ispitaju šta se dešava. S obzirom da se nisu vratili nakon petnaest minuta, grupa je napustila Panagru. U vrijeme kada su aplikant i još jedan drugi vojnik poslani u restoran, turske snage su se nalazile u sektoru. Imajući u vidu da nije bilo zvukova borbe ili pucanja, najvjerovatnije objašnjenje činjenice da se njih dvojica nisu vratili je da su ih turske snage uhapsile, bilo zbog toga da bi ih spriječile da otkriju turske položaje bilo zbog toga da im odaju informacije, ili kao ratne zarobljenike.

d.  Theocharides, broj 16068/90

 1. Dana 26. jula 1974. godine, otkriveno je da prvoaplikant nedostaje jer se nije odazvao na poziv svoje jedinice nakon što je ona uspjela da se probije kroz linije turskih trupa koje su je okružile. Sektor u kojem je jedinica bila stacionirana su zauzele turske snage. Šta god da se desilo aplikantu, desilo se u sektoru koji su kontrolisale turske snage.

e.  Charalambous, broj 16069/90

 1. Taj aplikant je bio ranjen u desnu ruku i lijevi dio grudnog koša nakon obračuna između snaga kiparskih Grka i turskih vojnika koji su se nalazili u tri autobusa puna turskih vojnika koji su dolazili iz sela Vounos. Njegove rane je očistio svjedok po imenu Komodromos i rečeno mu je da ide uzbrdo, sa dva druga muškarca od kojih je jedan bio ranjen, do manastira gdje su bile stacionirane snage kiparskih Grka. Dva druga muškarca su pronađena mrtva dva dana kasnije, nakon povlačenja turskih trupa. Jasno je da su turski vojnici našli aplikanta mrtvog ili, što je još vjerovatnije, da su ga pronašli ranjenog i pritvorili ga.

f.  Thoma, broj 16070/90

 1. Taj aplikant se nalazio među ljudima koji su pokušali spriječiti invaziju na Kireniju. Neki među njima su proglašeni mrtvima u toku operacije, ali aplikant nije bio među njima. Vlada umješač ne raspolaže nikakvim dokazima da je taj aplikant mrtav. Pretpostavlja se da je aplikant pritvoren živ.
 2. Ta hipoteza se poklapa sa fotografijom koja je objavljena u «Biltenu specijalnih informacija», dnevnoj publikaciji administracije kiparskih Turaka od 4. septembra, koja je prikazala ratne zarobljenike, kiparske Grke u toku objeda. Prvoaplikanta je u to vrijeme prepoznao njegov otac, drugoaplikant.
 3. Vlada umješač je priložila, uz pismena zapažanja koja je dostavila Velikom vijeću, kopiju izjave koju je dao Efstathios Selefcou jedom policajcu 31. jula 1976. godine. Prema tom dokumentu, dok su ga kao zatvorenika prebacivali na brodu iz Kipra prema Turskoj, gosp. Selefcou je vidio i kratko pričao sa Eleftheriosom Thomom, kojeg je znao iz škole. Ona je također priložila kopiju dokumenta Centralne agencije za traženje nestalih osoba Međunarodnog crvenog krsta (ref. broj EZG 14023/2), prema kojem je Eleftherios Thoma viđen u turskoj vojnoj bolnici u Mintzeliju sredinom oktobra 1974. godine. Vlada umješač je objasnila da te informacije nisu proslijeđene Komitetu za nestale osobe jer on nema ovlaštenje da provodi istraživanje izvan teritorije Kipra, a donesena je i politička odluka, kada je dokument dostavljen Komitetu za nestale osobe 7. juna 1994. godine, da se ne izaziva neprijateljstvo Turske čija je saradnja bila potrebna da bi Komitet za nestale osobe mogao početi da funkcioniše djelotvorno.

g.  Hadjipanteli, broj 16071/90

 1. Do 16. augusta 1974. godine, turske snage su držale pod kontrolom sjeverni i istočni dio Kipra, uključujući poluotok Karpas gdje je prvoaplikant radio kao blagajnik u jednoj banci u Yialousi. Dana 18. augusta, turski vojnici i vojnici kiparskih Turaka su stigli u selo i jedan turski oficir je naredio da se popišu svi kiparksi Grci starosne dobi od 7-70 godina. Sljedeći dan su spiskovi predani, a turski vojnici su pretraživali kuće. Otišli su autobusom odvodeći sa sobom devet osoba, među kojima je bio aplikant. Te činjenice su ispričali seljani.
 2. Kiparski Turci su došli u selo u okolnostima koje su opisali aplikanti (st. 54-57 presude). Oni su imali dva ključa od sefa od kojih se aplikant nikada nije razdvajao. Najvjerovatnije je da su Kiparski Turci dobili ključeve koje je držao prvoaplikant, što pokazuje da je on još uvijek bio živ i da je bio pritvoren najmanje devet dana. Postoje neki dokazi da je on bio pritvoren i nakon tih devet dana, najmanje do 28. augusta u garaži Pavlides.
 3. Spisak osoba koje je vidio Međunarodni komitet crvenog krsta, a koji su bili pritvoreni u garaži Pavlides 28. augusta 1974. godine, je uključivao i Savvisa Kalliha, ime pod kojim je prvoaplikant bio registrovan (ime koje je bilo pogrešno napisano i prezime njegovog oca (Kallis), kao što je naznačeno na ličnoj karti prvoaplikanta, koje je također bilo pogrešno napisano).
 4. Izjava koju je pod zakletvom dao Lakis N. Christolou, advokat firme koja zastupa aplikanta u ovoj aplikaciji, 6. novembra 2007. godine, je dostavljena Velikom vijeću. Prema tom dokumentu, sin nestale osobe, gosp. Georgios Hadjipanteli je prijavio da je krajem 2005. godine sreo jednu ženu pisca, kiparsku Turkinju, koja ga je informisala da je za vijeme istraživanja o nestanku otkrila dokaze koji pokazuju da je devet nestalih osoba iz Yialouse sahranjeno blizu Galatie, sela kiparskih Turaka. Kada je sin saopštio Komitetu za nestale osobe te informacije, saznao je da su stanovnici Galatie već dostavili informacije Komitetu za nestale osobe o pogubljenju i sahranjivanju zatočenh kiparskih Grka u području njihovog sela.

h.  Apostolides, broj 16072/90

 1. Ovaj provoaplikant se povukao da svojom jedinicom iz Lapithosa prema Vasiliji. Oni su upali u zamku turskih vojnih snaga i rasuli se. Od tada nema vijesti o aplikantu. Vlada umješač nema saznanja o prvoaplikantu, što znači da nije uspio pobjeći. Nadalje, nema dokaza da je ubijen nakon što je upao u zamku. Najvjerovatnije je da su ga pritvorile turske vojne snage.

4.  Nedavni događaji

 1. Godine 2007, u okviru aktivnosti Komiteta za nestale osobe (vidi st. 86-88 presude), ekshumirani su ostaci iz masovne grobnice blizu Galatie, sela kiparskih Turaka u području Karpasa. Nakon antropoliških analiza i analiza gena, identifikovani su ostaci Savvasa Hadjipantelija (prvoaplikanta iz aplikacije broj 16071/90) zajedno sa tijelima osam drugih nestalih osoba iz sela Yialousa i dva druga nestala kiparska Grka. Tijela devet nestalih osoba iz Yialouse su bila poredena jedno pored drugog u grobnici, a dva druga tijela su bila na vrhu nedaleko od površine. U izvještaju forenzičara od 13. novembra 2007. godine, detaljno je opisana ekshumacija i precizirano je da je vjerovatno da se radi o primarnoj grobnici budući da je stanje tijela pokazalo da su bili sahranjeni dok je još meko tkivo bilo prisutno i da su položeni u direktnom kontaktu jedan s drugim. Glavni predmet analize ljudskih tijela je bila, kao što je navedeno u izvještaju, njihova identifikacija.
 2. U grobnici je nađeno više metaka iz vatrenog oružja. U vezi sa Savvasom Hadjipantelijem, medicinski nalaz o uzroku smrti, koji je potpisao ljekar 12. jula 2007. godine, je pokazao da je pogođen metkom u glavu, desnu ruku i desnu butinu. Njegova porodica je obaviještena o tome, a sahrana je obavljena 14. jula 2007. godine.

II  RELEVANTNO MEĐUNARODNO PRAVO I PRAKSA

A.   Komitet za nestale osobe Ujedinjenih nacija («Komitet za nestale osobe»)

1.  Pozadina

 1. Komitet za nestale osobe je osnovan 1981. godine. Sljedeći stavovi su izvodi iz izvještaja Komisije u četvrtom međudržavnom predmetu (st. 181-191):

«181. (...) U skladu sa svojim mandatom, Komitet ‘će ispitati samo predmete koji se odnose na osobe za koje se smatra da su nestale u borbama između zajednica i u događajima koji su se desili u julu 1974. godine i nakon toga’. Njegov mandat je definisan kako slijedi: ‘sastavljanje kompletnih spiskova nestalih osoba obje zajednice, preciziranje, u zavisnosti od slučaja, da li su one žive ili mrtve i, u slučaju da su mrtve, određivanje približnog vremena njihove smrti’. Nadalje, precizira se da ‘Komitet neće pokušavati da određuje odgovornost za smrt osoba koje se smatraju nestalim, da donosi zaključke o uzrocima takvih smrti’ i ‘nikakve eksumacije se neće obavljati pod pokroviteljstvom Komiteta. Komitet može proslijediti zahtjeve za ekshumaciju Međunarodnom crvenom krstu koji će ih obrađivati u skladu sa uobičajenom procedurom’. ‘Sve relevantne strane’ moraju sarađivati sa Komitetom da bi se osigurao pristup na cijelom otoku u svrhu provođenja istražnih radnji. Ništa nije predviđeno u pogledu istrage u samoj Turskoj, ni u pogledu turskih vojnih snaga na Kipru.

182. Komitet za nestale osobe se sastoji od tri člana od kojih je jedan član ‘neke humanitarne organizacije’ koga postavlja strana kiparskih Grka, jedan član ‘neke humanitarne organizacije’ koga postavlja strana kiparskih Turaka i treći član koji je zvaničnik odabran od strane Međunarodnog crvenog krsta (...) uz saglasnost obje strane, a koga postavlja Generalni sekretar Ujedinjenih nacija.

183. Komitet za nestale osobe nema stalnog predsjenika, nego se tri člana predsjedništva rotiraju svaki mjesec. Komitet donosi odluke konsenzusom u onoj mjeri u kojoj je to moguće. Prema proceduralnim pravilima usvojenim 1984. godine, postupak mora biti vođen na sljedeći način:

‘1.Pojedinačni ili kolektivni predmeti moraju biti predočeni Komitetu za nestale osobe sa svim mogućim informacijama. Komitet će proslijediti svaki predmet strani na čijoj teritoriji je osoba nestala; ta strana će izvršiti kompletno istraživanje i podnijet će pismeni izvještaj Komitetu za nestale osobe. Članovi Komiteta za nestale osobe, koje su postavile obje strane, ili njihovi asistenti, imaju dužnost da prate istragu koja se provodi na teritoriji njihove strane; treći član i/ili njegovi asistenti mogu u potpunosti učestvovati u istrazi.

2. Komitet za nestale osobe donosi odluke na osnovu elemenata koje su mu dostavile obje strane i Centralna agencija za traženje Međunarodnog crvenog krsta: o onima za koje se pretpostavlja da su živi, preminuli, nestali bez vidljivog ili nekog drugog traga.

3. Ako Komitet za nestale osobe nije u stanju da donese zaključak na osnovu predočenih informacija, dodatna istraga se preduzima na zahtjev nekog od članova Komiteta za nestale osobe. Treći član Komiteta za nestale osobe i/ili njegovi asistenti će učestovati u svakoj dodatnoj istrazi ili, ako bude potrebno, istragama koje je pokrenuo Komitet za nestale osobe uz saglasnost obje strane’.

184. Pravila, koja su usvojena kao ‘vodeći principi’ 1984. godine, predviđaju da ‘se istrage vode u isključivom interesu porodica nestalih osoba koje prema tome moraju biti ubjedljive. Svako moguće sredstvo će se koristiti da bi se otkrila sudbina nestalih osoba’. Porodice nestalih osoba mogu uputiti saopštenja Komitetu za nestale osobe, koja će se proslijediti relevantnom članu Komiteta za nestale osobe. Taj član će eventualno pružiti porodici ‘konačnu informaciju o sudbini određene nestale osobe’, s tim da nikakva privremena informacija neće biti saopštena porodici nestale osobe u toku ispitivanja određenog slučaja.

185. Ukupan postupak i zaključci Komiteta za nestale osobe su u potpunosti povjerljivi, iako Komitet za nestale osobe može davati izjave za javnost i objavljivati izvještaje ne dovodeći u pitanje ovo pravilo. Proceduralna pravila iz 1984. godine predviđaju objavljivanje izvještaja za štampu, nakon sastanka ili serije sastanaka, i povremenih izvještaja u vezi sa aktivnostima. Pojedinačni članovi mogu davati dodatne izjave za štampu ili medije pod uslovom da su u skladu sa pravilom o povjerljivosti, da ne sadržavaju kritike i da nisu u kontradikciji sa zajedničkom izjavom, ni bilo koju vrstu propagande.

186. Zbog stroge povjerljivosti postupka Komiteta za nestale osobe, nikakva detaljna informacija o napredovanju i rezultatima njegovih aktivnosti nije dostupna. Međutim, iz relevantnih dijelova izvještaja o aktivnostima koji se redovno podnose o operacijama koje vode Ujedinjene nacije na Kipru, a koje podnosi Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Vijeću sigurnosti, proizilazi da je Komitet za nestale osobe započeo svoje aktivnosti u maju 1984. godine na ograničenom, jednakom broju predmeta na obje strane (doc. S/16596 od 1.6.1984, stav 51); da je istraga o 168 prvih individulanih slučajeva dobro napredovala do 1986. godine, da su započete aktivnosti na dodatnih 40 slučajeva o kojima su podneseni izvještaji (doc. S/18102/Add. 1, od 11. juna 1986, stav. 15); i da iako nije bilo poteškoća u pogledu organizovanja razgovora ili posjeta na licu mjesta, istinsku poteškoću predstavlja protek vremena i, što je još važnije, nedostatak saradnje svjedoka.

187. Ta situacija je navela Komitet za nestale osobe da objavi jedan dugi izvještaj za štampu 11. aprila 1990. godine ( S/21340/Annex). Komitet za nestale osobe je u njemu izjavio da smatra da je saradnja sa svjedocima apsolutno fundamentalna, ali svjedoci često oklijevaju, nisu voljni ili čak nisu u stanju da daju potpune informacije o onome što znaju o nestanku neke osobe. Međutim, Komitet na netale osobe ne može obavezati nekog svjedoka da govori. Objašnjenje za njihovo oklijevanje da svjedoče je da se boje da ne optuže sami sebe ili treću osobu u okviru nestanka uprkos činjenici da je Komitet za nestale osobe naznačio svjedocima da će informacije koje budu dali biti strogo povjerljive i uvjeravanju da neće biti ‘podvrgnuti bilo kakvom obliku policijskog ili sudskog postupka’. Komitet za nestale osobe je apelovao na relevantne strane da ohrabre svjedoke da bi dali pune informacije o kojima imaju saznanje. Komitet za nestale osobe je nadalje istakao:

‘S ciljem daljnjeg ublažavanja straha svjedoka, Komitet za nestale osobe, nastojeći da pruži najsnažnije garancije, ispituje mjere koje bi se mogle preduzeti da bi se osiguralo da će svjedoci imati imunitet od mogućih sudskih i/ili policijskih postupaka isključivo u vezi sa pitanjem nestalih osoba i sa svakom izjavom, bilo pismenom ili usmenom, koja je data Komitetu za nestale osobe u vršenju aktivnosti koje ulaze u opseg njegovog mandata.’

188. U istom izvještaju za štampu, Komitet za nestale osobe je istakao da smatra legitimnom želju porodica da dobiju posmrtne ostatke nestalih osoba koje je moguće identifikovati. Međutim, uprkos sistematskim istragama koje su provedene kod obje strane da bi se saznalo gdje su sahranjene osobe koje se smatraju nestalim, nije bilo uspjeha u tom pogledu. Komitet za nestale osobe je naznačio da on nema mandat da nalaže ekshumacije. Osim toga, iako postoji pristup svim raspoloživim dokazima, Komitet za nestale osobe nije uspio da pronađe zajenički nazivnik za procjenu vrijednosti tih dokaza. Konačno, Komitet za nestale osobe je istakao da razmatra mogućnost da zahtijeva od obje strane da dostave osnovne informacije koje se odnose na dosjee o nestalim osobama da bi imao sveukupan uvid u problem.

189. U decembru 1990. godine, Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je napisao pismo liderima obje strane ističući da je do sada Komitet za nestale osobe dobio informacije o samo oko 15% predmeta i pozivajući strane da dostave sve predmete. Nadalje, on je istakao značaj postizanja konsenzusa o kriteriju koji su obje strane spremne da primijene na svoje istrage. Osim toga, Komitet za nestale osobe treba razmotriti modalitete koje treba primijenti u saopštavanju rasploživih važnih informacija pogođenim porodicama ( S/24050, od 31. maja 1992, stav 38). Dana 4. oktobra 1993. godine, u jednom novom pismu upućenom liderima obje zajednice, Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je konstatovao da nikakav napredak nije ostvaren i da međunardna zajednica ne razumije da Komitet za nestale osobe, devet godina nakon početka djelovanja, i dalje nije u stanju da funkcioniše djelotvorno. Strana kiparskih Grka je dostavila samo 210 predmeta, a strana kiparskih Turaka 318 predmeta. On je ponovo pozvao obje strane da dostave predmete bez daljnjeg odlaganja i Komitet za nestale osobe da postigne konsenzus o kriteriju u vezi sa vođenjem istraga (Doc. S/26777, od 22. novembra 1993, st. 88 - 90).

190. Dana 17. maja 1995. godine, Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je, na osnovu izvještaja trećeg člana Komiteta za nestale osobe i prijedloga obje strane, dao prijedloge za kompromis o kriteriju za vođenje istraga ( S/1995/488 od 15. juna 1995, stav 47), koji su nakon toga prihvatile obje strane (doc. S/1995/1020 od 10. decembra 1995, stav 33). Strana kiparskih Grka je do decembra 1995. godine dostavila sve dosjee (1493). Međutim, treći član Komiteta za nestale osobe se povukao u martu 1996. godine, a Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je odlučio da neće postaviti novog člana dok se ne riješe izvjesna pitanja, uključujući klasifikaciju predmeta, redoslijed istraga i prioritete, i ekspeditivno sakupljanje informacija u predmetima u kojima ne postoje poznati svjedoci (doc. S/1996/411 od 7. juna 1996, stav 31). Nakon što su u više navrata bile pozvane da riješe ova pitanja (doc. S/1997/437 od 5. juna 1997, st. 24-25), obje strane su postigle sporazum 31. jula 1997. godine o razmjeni informacija u vezi sa lokacijom grobnica nestalih osoba i vraćanju posmrtnih ostataka. One su također zahtijevale postavljanje novog člana Komiteta za nestale osobe (doc. S/1997/962 od 4. decembra 1997, st. 21. i 29-31). Međutim, do juna 1998. godine, nikakav napredak nije ostvaren u pogledu implementacije tog sporazuma. U vezi s tim, Generalni sekretar je istakao da je strana kiparskih Turaka tvrdila da se žrtve udara, koji je počinjen protiv nadbiskupa Makariosa 1974. godine, nalaze na spisku nestalih osoba i da taj stav nije u skladu sa sporazumom (doc. S/1998/488 od 10. juna 1998, stav 23).

191. Novi treći član Komiteta za nestale osobe je bio postavljen u momentu izvještaja Komisije (ibid. stav 24). Međutim, Komitet za nestale osobe nije okončao svoje istrage i porodice nestalih osoba nisu bile informisane o njihovoj sudbini.»

2.  Ekshumacije i identifikacije posmrtnih ostataka

 1. U augustu 2006. godine, Komitet za nestale osobe je preduzeo važan ekshumacioni projekat na identifikovanom mjestima grobnica s ciljem idetifikovanja tijela i obezbjeđivanja vraćanja posmrtnih ostataka porodicama. Osnovana je posebna jedinica za dostavljanje informacija porodicama.
 2. Prema informacijama koje je dostavila Vlada, 430 tijela je pronađeno; 275 tijela je preneseno da bi se obavila analiza i identifikacija u antropološkoj laboratoriji; od juna 2007. godine, 105 tijela je identifikovano (76 kiparskih Grka, 29 kiparskih Turaka); do 13. marta 2008. godine, 84 dosjea o nestalim osobama je zaključeno; do dana ročišta, 5% nestalih osoba je identifikovano, a njihovi posmrtni ostaci su vraćeni porodicama da bi se mogle obaviti sahrane; do 10. septembra 2008. godine, tim sastavljen od obje zajednice je obišao 180 mjesta (155 na sjeveru, 25 na jugu).[5]

3.  Odluka Komiteta ministara Vijeća Evrope od 23. marta 2009. godine

 1. U okviru kontinuiranog nadgledanja izvršenja presude Kipar protiv Turske ([GC], broj 25781/94, ECHR 2001-IV), Komitet ministara se osvrnuo na pitanje nestalih osoba. Relevantni dio njegove odluke glasi:

«Delegati

(...)

2. smatraju da je od krucijalog značaja da tekući radovi Komiteta za nestale osobe budu realizovani u najboljim uslovima i bez odlaganja;

3. prema tome, reafirmišući izvršenje presude, zahtijevaju djelotvorne istrage, ističući da one ne bi trebale ugroziti misiju Komiteta za nestale osobe;

4. smatraju da sekvenca između mjera koje treba preduzeti u okviru djelotvornih istraga i realizovanja rada Komiteta za nestale osobe treba uzeti u obzir ta dva osnovna cilja;

5. ističu, u svakom slučaju, hitnu potrebu da turske vlasti preduzmu konkretne mjere, imajući u vidu djelotvorne istrage koje zahtijeva presuda, naročito u pogledu pristupa Komiteta za nestale osobe svim relevantnim informacijama i mjestima;

6. u tom kontekstu, ističu, osim toga, značaj da se sačuvaju sve informacije dobijene za vrijeme realizacije Programa ekshumacije i identifikacije koji vodi Komitet za nestale osobe;

 ( ...). »

B.  Međunarodni pravni dokumenti o prisilnom nestanku

1.  Deklaracija Ujedinjenih nacija o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka (1/Res/47/133 od 18. decembra 1992)

 1. Ta deklaracija, inter alia, glasi:

«Član 1.

1. Djelo prisilnog nestanka je uvreda za ljudsko dostojanstvo. Ono se osuđuje kao poricanje smisla Povelje Ujedinjenih nacija te kao teško i flagrantno kršenje ljudskih prava i osnovnih sloboda, proklamovanih u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i ponovo potvrđenih i razrađenih u međunarodnim dokumentima u ovoj oblasti.

2. Svako djelo prisilnog nestanka dovodi osobe, koje su podvrgnute tom djelu, u položaj van zaštite zakona i uzrokuje ozbiljnu patnju njima i njihovim porodicama. Ono predstavlja kršenje pravila medunarodnog prava kojima se, između ostalog, garantuje pravo priznanja pred zakonom, pravo na ličnu slobodu i sigurnost, i pravo da osobe ne budu podvrgnute mučenju i drugom okrutnom, nečovječnom ili degradirajućem postupku ili kazni. Njime se također krši ili ozbiljno ugrožava pravo na život.

Član 2.

1. Nijedna država ne praktikuje, ne dozvoljava, niti toleriše prisilne nestanke.

2. Države djeluju na državnom i regionalnim nivoima, i u saradnji sa Ujedinjenim nacijama, da bi svim sredstvima doprinijele sprečavanju i iskorjenjivanju prisilnih nestanaka.

Član 3.

Svaka država će preduzeti djelotvorne zakonodavne, administrativne, sudske ili druge mjere da bi spriječila i okončala djela prisilnog nestanka na bilo kojoj teritoriji pod njenom jurisdikcijom.

Član 17.

1. Djela prisilnog nestanka se smatraju kontinuiranim krivičnim djelom sve dok počinitelj skriva sudbinu i mjesto osobe koja je nestala i dok te činjence ostaju nerazjašnjene.

2. Kada lijekovi predviđeni članom 2. Međunarodnog pakta o građanskim i političim pravima nisu više djelotvorni, rok zastare za djelo prisilnog nestanka se obustavlja dok ti lijekovi ne budu ponovo uspostavljeni.

3. Ako postoje rokovi zastare za djela prisilnog nestanka, oni moraju biti dugotrajni i srazmjerni ekstremnoj težini krivičnog djela.

Član 19.

Žrtve djelā prisilnog nestanka i njihove porodice će dobiti reparaciju i imaju pravo na adekvatnu naknadu štete, uključujući raspolaganje sredstvima koja će im omogućiti što je moguće potpuniju rehabilitaciju. U slučaju smrti žrtve, koja je nastupila kao posljedica djela prisilnog nestanka, njeni izdržavani članovi porodice takođe imaju pravo na naknadu štete.»

 1. Radna grupa Ujedinjenih nacija za prisilni ili nedobrovoljni nestanak je objavila, inter alia, sljedeće Opšte komentare o gorepomenutoj deklaraciji:

Opšti komentar o članu 17. Deklaracije (E/CN.4/2001/68/18 decembar 2000.)

« (...)

27. Član 17. utvrđuje osnovne principe koji imaju za cilj da razjasne prirodu prisilnih nestanaka i njihove krivične posljedice. Smisao i opšti cilj ovog člana jesu da se obezbijede takvi uslovi da se oni koji su odgovorni za djela koja predstavljaju prisilni nestanak dovedu pred lice pravde u okviru restriktivnog pristupa rokovima zastare. (...)

28. Definicija prisilnog nestanka kao ‘produženog krvičnog djela’ (stav 1) je od ključnog značaja za utvrđivanje odgovornosti državnih vlasti. Štaviše, taj član nameće veoma restriktivne uslove. Cilj tog člana je da spriječi počinioce tih krivičnih djela da iskoriste rokove zastare. (...)»

Opšti komentar o članu 19. Deklaracije (5/CN.4/1998/43)

«72. Član 19. također izričito spominje pravo žrtava i njihovih porodica na ‘adekvatnu naknadu štete’. Države, stoga, imaju obavezu da usvoje zakonodavne i druge mjere da bi omogućile žrtvama da potražuju naknadu štete pred sudovima ili posebnim upravnim tijelima koja su ovlaštena da odobravaju naknadu štete. Pored žrtava koje su preživjele nestanak, njihove porodice također imaju pravo na naknadu štete za patnju koju su pretrpjele za vrijeme trajanja nestanka, a u slučaju smrti žrtve, njegovi ili njeni izdržavani članovi porodice imaju pravo na naknadu štete.

73. Naknada štete je ‘adekvatna’ tj. proporcionalna težini povrede ljudskih prava (npr. vremenski period nestanka, uslovi pritvora, itd.) i patnji žrtve i porodice. Novčana naknada štete se odobrava za bilo koju štetu koja je nastala kao posljedica prisilnog nestanka, kao što su fizička ili duševna bol, izgubljene prilike, materijalna šteta i gubitak zarade, šteta ugledu i izdaci za pravnu ili stručnu pomoć. Građanska potraživanja naknade štete nisu ograničena zakonima o amnestiji, ne podliježu zastari, niti zavise od kaznenih sankcija koje su nametnute počiniocima.

74. Pravo na adekvatnu naknadu štete za djela prisilnog nestanka prema članu 19. se razlikuje od prava na naknadu štete za arbitrarna pogubljenja. Drugim riječima, pravo na naknadu štete u vezi sa djelom prisilnog nestanka nije uslovljeno smrću žrtve. ‘U slučaju smrti žrtve kao posljedice djela prisilnog nestanka’, izdržavani članovi porodice, ipak, imaju pravo na dodatnu naknadu štete na osnovu posljednje rečenice člana 19. Ako se smrt žrtve ne može utvrditi ekshumacijom ili sličnim dokazima, države imaju obavezu da obezbijede odgovarajuće sudske postupke koji vode ka pretpostavci da je nastupila smrt ili sličan pravni status žrtve koji daje pravo izdržavanim članovima porodice da ostvare svoje pravo na naknadu štete, itd. Po opštem principu, nijedna žrtva prisilnog nestanka se ne smatra mrtvom po prigovoru porodice.»

2.  Međunarodna konvencija za zaštitu svih osoba od prisilnog nestanka (2006.)[6]

 1. Tekst Konvencije previđa, inter alia, sljedeće:

«Član 1.

1. Niko neće biti podvrgnut prisilnom nestanku.

2. Ne može se pozivati ni na kakvu izvanrednu okolnost, bilo da se radi o ratnom stanju ili ratnoj opasnosti, unutrašnjoj političkoj nestabilnosti ili bilo kojem drugom vanrednom stanju, da bi se opravdao prisilni nestanak.

Član 2.

U svrhu ove konvencije, ‘prisilnim nestankom’ se smatra hapšenje, pritvor, otmica ili bilo koji drugi oblik lišavanja slobode od strane pripadnika državnih vlasti ili od strane osoba ili grupa osoba koje djeluju po ovlaštenju, uz podršku ili prešutnu saglasnost države, uz odbijanje da se prizna lišenje slobode ili prikrivanje sudbine ili lokaciju nestale osobe, što tu osobu stavlja van granica zaštite zakonom.

Član 3.

Svaka država strana ugovornica preduzima odgovarajuće mjere da istraži djela koja su definisana u članu 2, a koja su počinile osobe ili grupe osoba koje djeluju bez ovlaštenja, podrške ili prešutne saglasnosti države, i da izvedu odgovorne osobe pred lice pravde.

Član 4.

Svaka država strana ugovornica preduzima neophodne mjere da osigura da prisilni nestanak predstavlja krivično djelo prema njenom krivičnom zakonu.

Član 5.

Široko rasprostranjena ili sistematska praksa prisilnog nestanka predstavlja zločin protiv čovječnosti kao što je definisan u važećem međunarodnom pravu i povlači za sobom posljedice koje su predviđene u navedenom važećem međunarodnom pravu.

Član 8.

Ne dovodeći u pitanje član 5,

1. Država strana ugovornica koja primjenjuje zastaru u pogledu prisilnog nestanka preduzima neophodne mjere da osigura da rok zastare za krivični postupak:

(a) bude dugotrajan i proporcionalan krajnjoj težini tog djela;

(b) počinje od trenutka kada prestane djelo prisilnog nestanka, uzimajući u obzir njegovu kontinuiranu prirodu.

2. Svaka država strana ugovornica garantuje pravo žrtava prisilnog nestanka na djelotvoran pravni lijek za vrijeme trajanja roka zastare.»

3.  Međuamerička konvencija o prisilnom nestanku osoba (1994)

 1. Konvencijom se, inter alia, predviđa sljedeće:

«Član 1

Države potpisnice ove konvencije se obavezuju:

(a) da neće praktikovati, dozvoliti ili tolerisati prisilni nestanak osoba, čak ni u slučajevima vanrednog stanja ili u vrijeme prekida individualnih garancija;

(b) da će kazniti, u granicama svoje nadležnosti, one osobe koje počine ili pokušaju da počine krivično djelo prisilnog nestanka osoba i njihove saučesnike i pomoćnike;

(c) da će sarađivati međusobno u smislu pomoći u sprečavanju, kažnjavanju i eliminisanju prisilnog nestanka osoba;

(d) da će preduzimati zakonodavne, upravne, sudske i bilo koje druge mjere koje su neophodne da bi ispunile obaveze koje su preuzele ovom konvencijom.

Član 2

U svrhu ove konvencije, prisilnim nestankom se smatra krivično djelo lišavanja osobe ili osoba njihove slobode, na bilo koji način, a koje je počinjeno od strane pripadnika državnih vlasti ili osoba ili grupa osoba koje djeluju po ovlaštenju, uz podršku ili prešutnu saglasnost države, što je praćeno nedostatkom informacija ili odbijanjem da se prizna lišavanje slobode ili da se daju informacije o lokaciji te osobe, čime se ometa njegovo ili njeno korištenje primjenjivih pravnih lijekova i proceduralnih garancija.

Član 3

Države strane potpisnice se obavezuju da će usvojiti, u skladu sa svojim ustavnim procedurama, zakonodavne mjere koje mogu biti neophodne da bi se prisilni nestanak osoba definisao kao krivično djelo i da bi se nametnula odgovarajuća kazna, proporcionalna krajnjoj težini tog djela. To krivično djelo se smatra produženim ili trajnim sve dok se ne utvrde sudbina ili lokacija žrtve (...).»

C. Sudska praksa koja se tiče ratione temporis nadležnosti u predmetima nestanka pred drugim međunarodnim tijelima

1.  Međuamerički sud za ljudska prava

 1. Međuamerički sud za ljudska prava («Međuamerički sud») je ustanovio da nekolicina odredaba Američke konvencije o ljudskim pravima («Američka konvencija») nameće proceduralne obaveze u slučajevima ubistava i nestanaka. U velikom broju predmeta, a posebno u onima gdje materijalni aspekt člana 4. (pravo na život) nije bio povrijeđen, Međuamerički sud je odvojeno ispitivao takve proceduralne žalbe i vezi sa članom 8 – koji, za razliku od Evropske konvencije, garantuje pravo na pravično suđenje u utvrđivanju prava i obaveza bilo kakve prirode – i članom 25, koji štiti pravo na sudsku zaštitu, u vezi sa članom 1. stav 1. (obaveza poštivanja prava). Međuamerički sud je zauzeo ovaj drugi pristup u predmetima gdje je došlo do ubistva ili nestanka prije nego što je tužena država priznala nadležnost.
 2. U predmetu Blake protiv Gvatemale, Međuamerički sud se morao baviti prigvorom ratione temporis kojeg je uložila tužena vlada, budući da se sam nestanak desio prije kritičnog datuma (prihvatanje obavezne nadležnosti 1987. godine). Sud je smatrao da prisilni nestanci podrazumijevaju povredu različitih ljudskih prava i da posljedice takvih prekršaja – iako neki od njih mogu biti i završeni – «mogu biti prolongirane kontinuirano ili permanentno dok se ne ustanovi sudbina ili lokacija žrtve» (Blake, od 2. jula 1996. godine, prethodni prigovori, stav 39).
 3. Porodica gospodina Blakea nije saznala za njegovu sudbinu ili lokaciju do 14. juna 1992. godine, nakon kojeg datuma je Gvatemala prihvatila nadležnost Suda. To je dovelo do toga da se Međuamerički sud proglasio nadležnim ratione temporis da ispita «posljedice i radnje» koje su uslijedile nakon kritičnog datuma. Međutim, Međuamerički sud je prihvatio vladin prethodni prigovor u pogledu lišavanja slobode gospodina Blakea i njegovog ubistva, koji su bili okončani prije kritičnog datuma i nisu se mogli smatrati kontinuiranim per se.
 4. U svojoj presudi o meritumu (od 24. januara 1998. godine, vidi stranu 54), Međuamerički sud je smatrao nestanak kao početak «kontinuirane situacije». Taj sud je nastavio sa ispitivanjem žalbenog navoda prema članu 8, u vezi sa članom 1. stav 1, i utvrdio da je Gvatemala povrijedila pravo srodnika gdina Blakea da se njegov nestanak i smrt djelotvorno istraže, da se odgovorne osobe krivično procesuiraju i kazne gdje je to primjereno i da im se nadoknadi šteta, bez obzira na nedostatak vremenske nadležnosti da se bavi osnovnim zahtjevom.
 5. Međuamerički sud je došao do sličnog zaključka u predmetima nestanaka u kojima lokacija žrtve nikad nije bila utvrđena. U predmetu Serrano-Cruz sestre protiv Salvadora (presuda od 23. novembra 2004. godine, prethodni prigovori), Sud je zaključio da nema nadležnost da ispituje, prema članovima 4, 5. i 7. (pravo na ličnu slobodu), nestanke sestara kao takve budući da su se oni navodno desili trinaest godina prije nego što je Salvador prihvatio nadležnost suda. Sud je došao je do istog zaključka u pogledu proceduralnih povreda na koje se pozvala Međuamerička komisija prema članu 4. budući da su se odnosile na navodni prisilni nestanak (stav 95). Međutim, Međuamerički sud je smatrao da sve činjenice koje su se desile nakon kritičnog datuma, a koje su se odnosile na članove 8. i 25. Konvencije (ulaganje žalbe zbog habeas corpus, krivični postupak), nisu bile isključene vremenskim ograničenjem koje je odredila država jer su predstavljale «nezavisne činjenice» ili «specifične i izdvojene povrede koje su se ticale uskraćivanja pravde» (stav 85). U pogledu merituma, taj sud je zaključio da je država prekršila članove 8. i 25. Konvencije, na štetu obje sestre i njihovog najbližeg srodnika (presuda od 1. marta 2005. godine).
 6. U novijoj presudi, u predmetu Heliodoro Portugal protiv Paname od 12. augusta 2008. godine, Sud u San Hozeu je napravio jasnu razliku između prisilnih nestanaka i vansudskih pogubljenja u svrhu svoje nadležnosti ratione temporis. Predmet se ticao prisilnog nestanka Heliodora Portugala koji se desio 1970. godine (dvadeset godina prije nego što je Panama prihvatila obaveznu nadležnost suda), čiji su posmrtni ostaci nađeni 2000. godine. Sud je bio mišljenja da se treba smatrati da je žrtva bila mrtva prije datuma kada je prihvaćena nadležnost suda (9. maj 1990. godine), s obzirom na činjenicu da je prošlo dvadeset godina od njegovog nestanka. Sud je okvalifikovao vansudsko pogubljenje kao momentalni čin i prihvatio vladin prethodni prigovor u pogledu prava na život (član 4). Međutim, u pogledu prisilnog nestanka kao takvog, primijenio je svoju prijašnju sudsku praksu i zaključio da se radi o trajnoj ili kontinuiranoj povredi budući da je bila nastavljena nakon kritičnog datuma dok nisu pronađeni posmrtni ostaci žrtve 2000. godine. Međuamerički sud se proglasio nadležnim da preispita sljedeće povrede koje su proizašle iz nestanka: lišavanje slobode žrtve (član 7), povredu prava srodnika na čovječno postupanje (član 5), neizvršavanje obaveze da se navodni nestanak istraži, nepriznavanje prisilnih nestanaka i mučenja kao krivičnih djela u domaćem zakonu i neistraživanje i nekažnjavanje djela mučenja.[7] U meritumu, Međuarmerički sud je išao dalje i, u odnosu na preminulog, utvrdio povredu prava na slobodu (član 7) i povredu članova I i II Međuameričke konvencije o prisilnom nestanku osoba. Nadalje, u pogledu najbližih srodnika preminulog, Međuarmerički sud je utvrdio povredu članova 5 (pravo na čovječno postupanje), 8. i 25.

2. Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija («Komitet za ljudska prava»)

 1. U vezi sa prisilnim nestancima, Komitet za ljudska prava je definisao «stepen patnje usljed neograničenog držanja osobe u pritvoru bez kontakta sa vanjskim svijetom» i smatrao da prisilni nestanci, u odnosu na nestale, predstavljaju «okrutno i nečovječno postupanje» suprotno članu 7. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.[8] Nestanci su se često svršavali povredama prava na život, koje je utjelovljeno u članu 6. Konvencije. U Opštem komentaru br. 6 o pravu na život, Komitet za ljudska prava je naveo:

«Države članice također trebaju preduzeti specifične i djelotvorne mjere radi sprečavanja nestanka pojedinaca, nešto što je nažalost postalo tako učestalo i što prečesto vodi ka proizvoljnom lišavanju života. Nadalje, države trebaju ustanoviti djelotvorna sredstva i postupke za potpuno istraživanje slučajeva u kojima su osobe nestale u okolnostima koje mogu uključivati povredu prava na život.»2

 1. U izvjesnom broju slučajeva, Komitet za ljudska prava je utvrdio da je došlo do povrede člana 6. Pakta, ali s tim u vezi nije mogao donijeti konačnu odluku zbog nepostojanja potvrde smrti.[9] Nestanci mogu također dovesti do kršenja članova 9 (pravo na slobodu i ličnu sigurnost), 10 (pravo svih osoba koje su lišene slobode da se prema njima postupa čovječno i uz poštivanje ličnog dostajanstva čovjeka) i 7. u odnosu na najbliže srodnike nestale osobe izložene stresu, boli i neizvjesnosti zbog nestanka srodnika.[10]
 2. U ovakvoj vrsti predmeta, može također doći do kršenja pozitivne obaveze da se istraži nestanak (kao što je navedeno u Opštem komentaru o pravu na život); u takvim situacijama može doći do kršenja člana 2. stav 3 (koji uključuje pravo na djelotvoran pravni lijek), u vezi sa članom 6. U Opštem komentaru br. 31 o članu 2. st. 2. i 3. Pakta, Komitet za ljudska prava naglašava da propust da se provede istraga u vezi sa ozbiljnim kršenjima, kao što su prisilni nestanci ili mučenje, i propust da se izvršioci takvih kršenja izvedu pred lice pravde, može dovesti do pojedinačnog kršenja Pakta. Komitet za ljudska prava je prema tome ovlašten da utvrdi kršenje članova 6, 7. i 9, u vezi sa članom 2. stav 3. Pakta.[11]
 3. Međutim, u predmetima u kojima se nestanak desio prije nego što su Pakt i Opcioni protokol stupili na snagu u dotičnoj državi, pristup Komiteta za ljudska prava je tokom posljednjih godina evoluirao u pogledu pitanja da li Komitet za ljudska prava ima vremensku nadležnost u takvim predmetima.
 4. U predmetu osoba koje su nestale u Argentini (E. protiv Argentine, od 4. aprila 1990.), Komitet za ljudska prava je utvrdio da država članica nije mogla prekršiti član 2. stav 3. Pakta zbog nepostojanja nadležnosti u pogledu materijalne povrede. U predmetu Maria Otilia Vargas protiv Čilea, od 26. jula 1999, Komitet za ljudska prava je saopštenje proglasio neprihvaljtivim ratione temporis u odnosu na sina aplikanta, čije tijelo nije pronađeno još od njegove smrti 1973. godine. Komitet za ljudska prava je smatrao da se presuda vrhovnog suda donesena 1995. godine, kojom je aplikantova žalba odbačena u pogledu primjene Uredbe o amnestiji iz 1978. godine, nije mogla smatrati novim događajem koji je mogao uticati na prava osobe koja je ubijena 1973. godine, prije nego što je Pakt stupio na snagu na međunarodnom nivou i prije stupanja na snagu Opcionog protokola za Čile.
 5. U predmetu Sarma protiv Šri Lanke, od 16. jula 2003, aplikant je naveo da su mu pripadnici vojske odveli sina u junu 1990. godine i da je njegov sin posljednji put viđen u oktobru 1991. godine. U oktobru 1997. godine, Šri Lanka je postala strana potpisnica Opcionog protokola uz izjavu kojom se nadležnost Komiteta za ljudska prava ograničava na činjenice koje se pojave nakon navedenog datuma. Komitet za ljudska prava je utvrdio da mada se prvobitna otmica desila izvan njegove vremenske nadležnosti, «navodne povrede Pakta, ukoliko se potvrde u meritumu, mogle su se desiti ili nastaviti nakon što je Opcioni protokol stupio na snagu.»[12] Komitet za ljudska prava je otišao dalje i utvrdio kršenje članova 7. i 9. u odnosu na sina i kršenje člana 7. u odnosu na aplikanta i njegovu suprugu zbog bola i stresa usljed toga što nisu znali gdje im je sin. Komitet za ljudska prava je također naglasio da je država imala obavezu prema članu 2. stav 3. da «aplikantu i njegovoj porodici osigura djelotvoran pravni lijek, uključujući potpunu i djelotvornu istragu o okolnostima i sudbini aplikantovog sina»2, što je podrazumijevalo da je Država mogla imati obavezu da istraži stvari koje su se desile prije nego što je Opcioni protokol stupio na snagu. Konačno, Komitet za ljudska prava se uzdržao od utvrđivanja povrede člana 6. jer se aplikant još uvijek nadao da će se njegov sin ponovo pojaviti.
 6. Međutim, u predmetu Yurich protiv Čilea (od 12. decembra 2005), mada opisujući prisilni nestanak kao produženo djelo, Komitet za ljudska prava je konstatovao da su se prvobitna djela hapšenja i otmice, kao i odbijanje davanja informacije o lišavanju slobode, desila prije nego što je Pakt stupio na snagu za Čile. Komitet za ljudska prava je nadalje smatrao da se aplikant nije pozvao na bilo koju radnju države nakon kritičnog datuma (datum stupanja na snagu Opcionog protokola), koja bi predstavljala «potvrdu prisilnog nestanka». Iz ovih razloga, Komitet za ljudska prava je aplikaciju proglasio neprihvatljivom.
 7. U nedavnom predmetu Sankara protiv Burkine Faso, od 28. marta 2006, (vidi Dodatak III, strana 52), Komitet za ljudska prava je primijenio ovaj pristup u vezi sa postojanjem čina potvđivanja i također promijenio svoj postupak ispitivanja propusta da se provede istraga o smrti koja se desila prije kritičnog datuma. Premda se Komitet za ljudska prava proglasio nenadležnim ratione temporis po pitanju smrti gosp. Sankare, nastavio je sa razmatranjem kasnijih postupaka i žalbenih navoda u vezi sa neispravljenjem potvrde o smrti (u kojoj je navedeno da je umro prirodnom smrću) i dejstvima navedenih povreda na suprugu i dvoje djece gosp. Sankare. Komitet za ljudska prava je utvrdio da nije provedena istraga o smrti gosp. Sankare, da nije pokrenut postupak protiv onih koji su odgovorni za njegovu smrt i da nije okončan sudski postupak koji je aplikant pokrenuo da bi ispravio takvu situaciju. Komitet za ljudska prava je zaključio da je greškom organa vlasti postupak trajao predugo i da je odugovlačenje nastavljano nakon što su Pakt i Opcioni protokol stupili na snagu. Prema tome, aplikanti su bili pogođeni propustima organa vlasti nakon što su Pakt i Opcioni protokol stupili na snagu, čime je Komitet za ljudska prava dobio nadležnost ratione temporis da ispita žalbeni navod u vezi sa članom 7.
 8. U pogledu merituma, Komitet za ljudska prava je nadalje utvrdio da «odbijanje da se provede istraga o smrti Tomasa Sankare, nedostatak zvanične identifikacije mjesta na kojem je sahranjen i propust da se izvrše ispravke u potvrdi o njegovoj smrti predstavljaju nečovječno postupanje prema gospođi Sankara i njenim sinovima, čime je prekršen član 7. Pakta.»[13]

RELEVANTNO PRAVO

I STATUS NESTALIH MUŠKARACA KOJI SU NAZNAČENI KAO PRVOAPLIKANTI

A. Podnesci Sudu

 1. Vlada je izjavila da utvrđena sudska praksa koja se odnosi na nestanke pokazuje da nakon proteka određenog vremenskog perioda postoji pretpostavka smrti (npr. Timurtaş protiv Turske, broj 23531/94, stav 83, ECHR 2000-VI – pretpostavka smrti nakon šest i po godina). Imajući u vidu tadašnji oružani sukob, nepostojanje bilo kojeg vjerodostojnog dokaza da je nestala osoba viđena nakon okončanja neprijateljstava i protek vremena, pretpostavka smrti je bila u skladu sa ustaljenom praksom Suda i sa domaćom praksom, u kontekstu čega je kiparsko pravo predviđalo da osoba može biti proglašena umrlom ukoliko o toj osobi deset godina nema nikakvih vijesti.
 2. Aplikanti su izjavili da nema osnova da se pretpostavi da su nestali muškarci mrtvi ili da su umrli 1974. godine. Kiparsko domaće pravo jedino dozvoljava utvrđivanje pretpostavke smrti po zahtjevu koji podnesu osobe koje imaju potrebnu legitimaciju, dok su u strazburškim predmetima, koje je Vlada citirala, sami aplikanti od Suda zahtijevali da Sud utvrdi pretpostavku smrti da bi potkrijepili navode o suštinskim kršenjima.
 3. Kiparska vlada umješač je odbacila tvrdnju da se nestali muškarci trebaju smatrati mrtvim. Do takve pretpostavke bi se moglo doći jedino po zahtjevu aplikanata.

B. Zaključci Suda

 1. Sud primjećuje da su izjave strana o tome da li se može smatrati da su nestali muškarci mrtvi date u kontekstu njegove nadležnosti ratione temporis, ali primjećuje da su one također važne za pitanje legitimacije prvoaplikanata. Prema praksi Suda i u skladu sa članom 34. Konvencije, Sud može primati samo aplikacije koje podnose pojedinci koji su živi ili koje su podnesene u njihovo ime. U slučaju kada osoba umre nakon podnošenja aplikacije, njegovi ili njeni nasljednici mogu zahtijevati da se postupak po aplikaciji nastavi bez promjene imena aplikacije. Ukoliko navodna žrtva kršenja umre prije podnošenja aplikacije, moguće je da osoba, koja kao najbliži srodnik ima neophodni pravni interes, podnese aplikaciju ističući žalbene navode u vezi sa smrću; međutim, aplikacija se registruje na njegovo vlastito ime (vidi, u vezi sa legitimacijom za podnošenje aplikacija, Fairfield protiv Ujedinjenog Kraljevstva (odluka), broj 24790/04 ECHR 2005-VI ). Sud podsjeća da je u svojim ranijim presudama koje se odnose na nestale osobe usvojio praksu da se samo srodnici nestale osobe označavaju kao aplikanti.
 2. U vezi sa nestalim muškarcima na koje se odnose ove aplikacije, prvo se mora primijetiti da su ostaci Savvasa Hadjipantelija otkriveni 2007. godine u masovnoj grobnici blizu Galatie na području pod kontrolom «Turske Republike Sjeverni Kipar». U forenzičkim i medicinskim nalazima nije naznačen približan datum i vrijeme smrti, mada neke navedene pojedinosti potvrđuju hipotezu o vansudskom pogubljenju zatvorenika u vrijeme ili negdje u periodu neprijateljstava 1974. godine. Međutim, Sud smatra da nije neophodno da odluči o tome da li nestalim muškarcima treba, ili ne treba, priznati status aplikanata jer, u svakom slučaju, nije upitno da najbliži srodnici nestalih muškaraca mogu podnijeti aplikacije sa žalbenim navodima u vezi sa njihovim nestancima, u onoj mjeri u kojoj takvi žalbeni navodi potpadaju pod nadležnost Suda (vidi, na primjer, Kurt protiv Turske, od 25. maja 1998, Reports 1998-III; Imakayeva protiv Rusije, br. 7615/02, ECHR 2006-XIII (izvodi)).
 3. Sud je uvjeren da može nastaviti ispitivati ove aplikacije na osnovu toga što su bliski srodnici nestalih osoba, koji su istakli te žalbene navode, aplikanti u smislu člana 34. Konvencije.

II  VLADINI PRETHODNI PRIGOVORI

A. Nedostatak pravnog interesa

 1. Vlada je na ročištu izjavila da ne postoji pravni interes da se odlučuje o ovim aplikacijama. Ističući da su nestanci svih kiprskih Grka podlijegali ispitivanju i utvrđivanju kršenja u četvrtom međudržavnom predmetu, Vlada se pozvala na član 35. stav 2(b) koji zabranjuje ispitivanje aplikacija koje su «suštinski iste». Vlada se također pozvala na član 37. stav 1(c) koji Sudu omogućava da predmet briše sa liste predmeta kada «iz nekog drugog razloga koji utvrdi Sud više nije opravdano nastaviti s daljnjim ispitivanjem aplikacije».
 2. Aplikanti su odgovorili da njihovi žalbeni navodi, koji su bili pojedinačni i različiti, nisu bili uključeni u međudržavni predmet i da nema osnova za primjenu člana 37. stav 1(c).
 3. Vlada umješač je smatrala da nije bilo identičnosti u pogledu osnova, predmeta i stranaka u postupku i da nije bilo osnova za odbacivanje aplikacija zbog navedenih razloga.
 4. Sud podsjeća da je Komisija u svojoj odluci o prihvatljivosti ovih aplikacija ostavila otvorenim opšte pitanje da li je ona, shodno prijašnjem članu 27. stav 1(b), u kontekstu pojedinačne aplikacije, bila onemogućena da razmatra «pitanje» koje je već bilo razmatrano u jednom međudržavnom predmetu (odluka od 14. aprila 1998, Decisions and Reports (DR) 73, strana 5, pozivajući se na broj 5577/72-5583/72, Donnelly i drugi protiv Ujedinjenog Kraljevstva). U svakom slučaju, Komisija je smatrala da nije bilo utvrđeno da su se prethodni zaključci do kojih je ona došla u trećoj međudržavnoj aplikaciji ticali nestalih muškaraca iz ovih aplikacija i da se, uzimajuči u obzir da je ostalo da se četvrta aplikacija ispita u meritumu, nije ni moglo smatrati da je ovo pitanje već bilo razmatrano u tom kontekstu.
 5. Presuda je već donesena u četvrtom međudržavnom predmetu (koji je citiran gore) i istina je da je ova presuda uključivala zaključke o povredama članova 2, 3. i 5. Konvencije u odnosu na nestale kiparske Grke i njihove porodice. Međutim, da bi jedna aplikacija bila suštinski ista kao i ona koju je Sud već ispitivao ili kao ona koja je već bila predmet nekog drugog postupka međunarodne istrage ili rješavanja u smislu člana 34. stav 2(b), ona suštinski mora da se tiče ne samo istih činjenica i žalbenih navoda nego i da su je podnijele iste osobe (Ingebjørg Folgerø i drugi protiv Norveške (odluka), broj 15472/02 od 14. februara 2006; Malsagova i drugi protiv Rusije (odluka), broj 27244/03 od 6. marta 2008). Imajući to vidu, ne može se reći da podnošenjem međudržavne aplikacije, neka vlada kao aplikant, lišava pojedince mogućnosti da ulože ili da zahtijevaju da se riješe njihove žalbe.
 6. Budući da je Vlada, u dosta kasnijoj fazi, osporila pravni interes aplikanata u vezi sa podnošenjem ove aplikacije i pozvala se na član 37. stav 1(c), Sud naglašava da u zaključcima iz četvrtog međudržavnog predmeta nije precizno navedeno u odnosu na koje pojedinačne nestale osobe su ti zaključci bili doneseni (navedena presuda, stav 133. persude, gdje Sud ističe da dokazi podupiru navode Vlade kao aplikanta, prema kojima «veliki broj osoba koje se sada smatraju nestalim» su pritvorile turske snage ili snage za koje je bila odgovorna tužena država). I zato se ne može smatrati da ta presuda rješava pitanja i žalbene navode koji proizilaze iz predmetnih aplikacija. U tom pogledu bi također trebalo naglasiti da je Sud, kada je riječ o pojedinačnim aplikacijama, nadležan da dosudi pravičnu naknadu za materijalnu i nematerijalnu štetu koja je nanesena pojedinačnim aplikantima i da ukaže, shodno članu 46, koje bi se to opšte ili pojedinačne mjere mogle preduzeti. I zato se ne može reći da ove aplikacije ne mogu pokrenuti pitanja ili dovesti do ishoda koji se razlikuju od onih navedenih u četvrtom međudržavnoj predmetu ili da su interesi pojedinačnih aplikanata na neki način obuhvaćeni u presudi o tom predmetu tako da više nije opravdano nastaviti sa ispitivanjem njihovih aplikacija. Shodno tome, Sud je uvjeren da pravni interes još postoji u vezi sa nastavljanjem ispitivanja ovih aplikacija
 7. Stoga se ovi prigovori odbacuju.

B.  Prigovor u vezi sa nadeležnošću ratione temporis

1.  Presuda Vijeća

 1. Vijeće je isključilo iz ispitavanja sve navode o povredama na osnovu činjenica koje su se desile prije 28. januara 1987. godine, kao krucijalnog datuma kada je Turska priznala pravo na podnošenje pojedinačne aplikacije. Vijeće je naglasilo da je Veliko vijeće u četvrtom međudržavnom predmetu ustanovilo da je nestanak nekih 1485 kiparskih Grka objelodanilo situaciju kontinuiranog kršenja člana 2. do kojeg je došlo zbog toga što su vlasti Vlade bile neuspješne u provođenju djelotvorne istrage s ciljem otkrivanja lokacije i sudbine osoba koje su nestale pod okolnostima opasnim po život. Vijeće nije našlo nijedan razlog zbog kojeg bi imalo drugačije mišljenje kada je u pitanju devet nestalih osoba iz ovog predmeta i došlo je do zaključka da je ono bilo nadležno ratione temporis u mjeri u kojoj je postojala kontinuirana obaveza u pogledu člana 2.

2. Podnesci dostavljeni Sudu

a.   Vlada

 1. Vlada tvrdi da je vremenska nadležnost bila ključni preduslov za ispitivanje u ovim predmetima. Ona je izložila da je Vijeće propustilo da primijeni principe koji su utvrđeni u presudi Velikog vijeća u predmetu Blečić protiv Hrvatske ([GC] broj 59532/00, ECHR 2006-III) uz poštivanje međunarodne prakse. Vlada je navela da tvrdnja o kontinuiranoj situaciji nija bila dovoljna ili odlučna činjenica zato što je odlučujuće pitanje bilo da li je država bila pod obavezom onog momenta kada su činjenice dovele do spora. Pitanja koja se tiču kontinuirane situacije ili povrede postaju relevantna samo onda kada se uspostavi norma koja obavezuje državu od tog momenta i ubuduće, kao što je navedeno u odredbama samog člana 6. Protokola broj 11. Turska je priznala nadležnost Komisije da prima pojedinačne aplikacije od 28. januara 1987; to se odnosi samo na pitanja koja su pokrenuta u odnosu na činjenice koje su se desile nakon izjave Turske.
 2. Stoga je Vlada, u odnosu na ove predmete, naglasila da se navodi o nestancima zasnivaju na činjenicama koje su povezane sa događajima iz jula i augusta 1974; nijedna od navedenih izjava, prema kojima su muškarci koji se smatraju nestalim navodno bili viđeni, nije bila data nakon oktobra 1974. Međutim, Vlada je priznala pravo na podnošenje pojedinačne aplikacije tek 28. januara 1987. godine u vezi sa žalbenim navodima o činjenicama koje su se desile poslije tog datuma. Prema tome, Sud nije imao vremensku nadležnost u vezi sa predmetnim događajima. Iako se u presudi Vijeća na ovaj slučaj navodno primjenjuje pristup koji je korišten u četvrtom međudržavnom predmetu, Vlada je naglasila da u ovom slučaju nije u pitanju vremenska nadležnost i da je Vijeće pobrkalo taj aspekt sa pitanjima koja se tiču merituma predmeta u vezi sa postojanjem kontinuirane situacije. Nadalje, ni u izjavi iz predmeta Blečića, ni u izjavi Turske nije učinjen nijedan izuzetak u vezi sa kontinuiranim situacijama. Vlada je naglasila da se u presudi u predmetu Blečić poziva na presudu Moldovan i drugi protiv Rumunije (odluka), br. 41138/98 i 64320/01 od 13. marta 2001, u kojoj je ustanovljeno da u vezi sa žalbenim navodima na osnovu člana 2. o nedjelotvrornim istragama ubistava nije postojala vremenska nadležnost za ubistva koja su se desila prije ratifikacije. Iz navedenog gore proizilazi da se ni posljedice koje su proistekle iz prvobitnih činjenica nisu mogle ispitati, isključujući takozvane kontinuirane situacije što se pokazalo i u kasnijim predmetima kao što je na primjer predmet Kholodov i Kholodova protiv Rusije ((odluka), broj 30651/05 od 14. septembra 2006), u kojem je Sud ustanovio da se zbog naknadnog propusta u vezi sa korištenjem pravnih lijekova kojima je cilj davanje obeštećenja za ranije uplitanje, ovo pitanje nije moglo dovesti u okvir vremenske nadležnosti (Vlada je takođe citirala presude Dinchev protiv Bugarske (odluka), broj 23057/03 od 6. marta 2007; Meriakri protiv Moldove (odluka), broj 53487/99 od 16. januara 2001; Mrkić protiv Hrvatske (odluka), broj 7118/03 od 8. juna 2006; i Cakir protiv Kipra (odluka), broj 7864/06 od 11. januara 2008), i u ovom predmetu su žalbeni navodi povodom ubistva iz 1974. godine bili odbačeni zbog vremenskog ograničenja). Dakle, Vijeće ne samo da se nije trebalo suzdržati od ispitivanja činjenica iz 1974. godine nego se trebalo suzdržati i od ispitivanja postupaka i činjenica koji su proistekli ili bili povezani sa tim činjenicama. Suprotni pristup Vijeća nije bio u skladu sa konstantnom praksom. Odbacivanje prethodnog prigovora na osnovu jednog zaključka o postojanju kontinurane obaveze je u stvarnosti prejudiciralo ispitivanje u meritumu.
 3. Dok su u ovom predmetu aplikanti objašnjavali da je obaveza provođenja istrage samostalna, Vlada tvrdi da je u predmetu Blečić to pitanje bilo riješeno tako što je jasno rečeno da postupci koji su doveli do propusta u korištenju pravnog lijeka nisu uticali na vremensku nadležnost u odnosu na događaje i činjenice koje su se desili prije ratifikacije. Ne može postojati nezavisna proceduralna obaveza koja je odvojena od činjeničnog izvora žalbenih navoda.Vlada nadalje tvrdi da je proceduralna obaveza provođenja istrage shodno članovima 2. i 3. nedavno uvedena i ne može se smatrati obavezujućom za države retroaktivno. U ovom pogledu Vlada se poziva na presude Suda u predmetima Marković i drugi protiv Italije ([GC], broj 1398/03, stav 111, ECHR 2006-...) i Korbely protiv Mađarske [GC], broj 9174/02, stav 84, od 19. septembra 2008, ECHR 2008-...).
 4. Što se tiče navodne kontinuirane situacije, Vlada ističe da je Vijeće propustilo da uzme u obzir uspostavljenu sudsku praksu o nestancima koja je pokazala da je po isteku određenog vremena postojala pretpostavka smrti (vidi i njeno objašnjenje koje je dato gore u stavu 108). Prema tome, moralo se smatrati da su ovi aplikanti umrli prije nego što je vremenska nadležnost stupila na scenu.

b. Aplikanti

 1. Aplikanti navode da Sud ima nadležnost da ispituje kontinuirane povrede koje, mada njihov početak datira iz jednog momenta u prošlosti, se nastavljaju dešavati na dan i poslije datuma kada je Turska priznala pravo na podnošenje pojedinačne aplikacije (oni su citirali presudu Loizidou protiv Turske od decembra 1996, st. 41. i 47, Reports 1996-VI). Iako su prvoaplikanti zaista nestali 1974. godine, povrede koje su proistekle iz ovih nestanaka ili u vezi sa njima su i dalje nastavile da se dešavaju. Oni negiraju da se njihovi žalbeni navodi zasnivaju na trenutnim činjenjima iz 1974, i objašnjavaju da se njihove žalbe odnose na kontinuirane povrede koje su nadživjele svako vremensko ograničenje i nastavljaju da se dešavaju do današnjeg dana. Oni se pozivaju na obrazloženje Suda u vezi sa kontinuranim povredama koje proizilaze iz nestanaka koji su se desili 1974, a koje je izloženo u četvrtom međudržavnom predmetu i koje, po njihovim mišljenju, presuda Vijeća pravilno slijedi.
 2. Aplikanti ističu da ne postoji osnov za pretpostavku da su nestali muškarci mrtvi ili da su umrli 1974. godine. Pozivanje na domaće kiparsko pravo nije relevantno zato što se na taj način može jedino donijeti zaključak o pretpostavci smrti na osnovu zahtjeva glavnog tužioca ili osobe koja ima pravnu legitimaciju (pozivajući se na prava koja su proistekla iz smrti nestalih osoba). Ni sudska praksa u vezi sa članom 2. nije relevantna zato što je ovdje riječ o slučajevima u kojima su sami aplikanti zahtijevali od Suda da donese zaključke o pretpostavci smrti da bi podržali navode o suštinskim povredama. Davanje mogućnosti Vladi da pretpostavi da su nestali muškarci mrtvi bi se takođe moglo smatrati kao ekvivalent povredi de iure ili pogubljenju suprotno članu 2.

c. Vlada umješač

 1. Vlada umješač tvrdi da se predmetne aplikacije ne odnose na odgovornost Turske za činjenja ili nečinjenja koja su se desila u vrijeme kada Turska još uvijek nije bila prihvatila Konvenciju. Turska je pristupila Konvenciji 1954. godine i od tog vremena je mogla podlijegati postupcima koje su inicirale strane ugovornice. Predmeti na koje se Vlada poziva, kao što je na primjer predmet Blečić, nisu bili od pomoći zato što su se navedene povrede desile prije nego što je Vlada ratificirala Konvenciju, dok se ove aplikacije odnose na povrede koje traju više od 50 godina nakon što je Turska postala vezana materijalnim odredbama Konvencije. Predmetni žalbeni navodi se takođe zasnivaju na činjenicama o ponašanju Turske poslije 28. januara 1987. godine kada je ona propustila da omogući istragu povodom nestanaka osoba. Ovdje se ne radi o aspektu nezakonitog ubistva ili pritvora, ili o posljedici povrede članova 2. ili 5, nego o odvojenom propustu. Dakle, prigovor o vremenskoj nadležnosti je neosnovan.
 2. Vlada umješač odbija da prihvati tvrdnju da se nestali muškarci trebaju smatrati mrtvim. Takva pretpostavka se može napraviti jedino na zahjev aplikanata i ona ni u kom slučaju ne znači da je prestala obaveza da se provede istraga jer ta obaveza nije ograničena na pitanje da li je osoba mrtva, nego takođe podrazumijeva i okolnosti pod kojima su te osobe umrle i, u slučaju nezakonitog ubistva, podrazumijeva i identifikaciju i krivično gonjenje izvršilaca.

3. Ocjena suda

a. Opšti principi

 1. Nesporno je da u skladu sa opštim pravilima međunarodnog prava (vidi posebno član 28. Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora od 23. maja 1969) odredbe Konvencije ne obavezuju strane ugovornice u odnosu ni na jedan akt ili činjenicu koji su se desili ili situaciju koja je prestala da postoji prije datuma stupanja na snagu Konvencije u odnosu na tu stranu (vidi predmet Blečić koji je gore citiran, stav 70; i predmet Šilih protiv Slovenije, [GC] broj 71463/01, stav 140, ECHR 2009-...). Štaviše, u slučajevima u kojima aplikant pokreće postupak za naknadu štete zbog činjenja, nečinjenja ili zbog odluke kojom se navodno krši Konvencija, ove procedure se ne mogu smatrati dijelom činjenica koje tvore navodnu povredu i time se slučaj ne može podvesti pod vremensku nadležnost (Blečić, gore citiran, st. 77-79).
 2. Da bi se uspostavila nadležnost Suda bitno je da se ustanovi u svakom zasebnom slučaju tačno vrijeme kada je došlo do navodnog uplitanja. Sud, u tom slučaju, mora uzeti u obzir i činjenice u vezi kojih se aplikant žali i opseg prava iz Konvencije koje je navodno povrijeđeno (Blečić, stav 72).

b. Primjena tih principa na ovaj predmet

 1. Turska je ratificirala Konvenciju 18. maja 1954; pravo na podnošenje pojedinačne aplikacije je priznala 28. januara 1987. godine, nadležnost prijašnjeg Suda 22. januara 1990. Protokol broj 11, kojim je uveden novi Sud, je stupio na snagu 11. januara 1998.
 2. Dakle, Turska je vezana odredbama Konvencije od 18. maja 1954. Međutim, njeno priznavanje prava na podnošenje pojedinačne aplikacije je ograničeno na činjenice koje su se desile poslije datuma davanja izjave, a to je 28. januar 1987. Kada je prijašnji Sud prestao da djeluje 1998. godine, aktuelna nadležnost Suda je postala obavezna i primjenjuje se od datuma kada je država ugovornica prihvatila pravo na podnošenje pojedinačne aplikacije. Slijedi da Sud nije nadležan da ispituje žalbene navode koje su podnijeli ovi aplikanti protiv Turske u slučajevima u kojima se navodne povrede zasnivaju na činjenicama koje su se desile prije 28. januara 1987, (vidi predmete Cankoçak protiv Turske, br. 25182/94 i 26956/95, stav 26. od 20. februara 2001 i Demades protiv Turske (pravična naknada), broj 16219/90, stav 21, od 22. aprila 2008).
 3. Na osnovu navedenog gore, bilo koji žalbeni navodi kojima se tvrdi da postoji odgovornost države ugovornice u vezi sa faktičkim događajima iz 1974. su izvan vremenske nadležnosti Suda. Ukoliko se podnese žalba u vezi sa činjenjima i nečinjenjima države ugovornice poslije 28. januara 1987, Sud ih može uzeti u obzir. U ovom pogledu, Sud primjećuje da su aplikanti posebno naglasili da su se njihovi zahtjevi odnosili samo na situacije koje su se desile poslije januara 1987, tj. na propust da im se da objašnjenje u vezi sa sudbinom i lokacijom nestalih osoba putem provođenja djelotvorne istrage.
 4. Sud naglašava da je Vlada je pokrenula dva glavna niza argumenata protiv navoda aplikanata da proceduralna obaveza može postojati poslije ključnog datuma. Prvi se odnosi na prirodu proceduralne obaveze shodno članu 2, a drugi se oslanja na pretpostavku da su nestale osobe u stvari umrle u 1974. godini ili oko te godine. Sud će na kraju također razmotriti prirodu i opseg proceduralne obaveze da se posebno istraže nestanci.

(i) Vremenska nadležnost i proceduralna obaveza koja proizilazi iz člana 2.

α. Postupci koji su povezani sa činjenicama izvan vremenske nadležnosti Suda

 1. Vlada tvrdi, oslanjajući se na predmet Blečić, da se žalbeni navodi u vezi sa takvim istragama ili njihovim izostankom sukobljavaju sa principom da postupci čiji je cilj obeštećenje za nanesene povrede nemaju uticaj na nedostatak vremenske nadležnosti kada su u pitanju činjenice koje su se desile prije. Međutim, taj argument nije tačan zato što proceduralna obaveza da se provede istraga shodno članu 2. nije isto što i postupak za obeštećenje u smislu člana 35. stav 1. Nedostatak djelotvorne istrage sam po sebi čini srž navodne povrede. Proceduralna obaveza ima svoj zaseban opseg primjene koji može djelovati neovisno od opsega člana 2. koji se tiče odgovornosti države za bilo koju nezakonitu smrt ili po život opasan nestanak, što je vidljivo iz brojnih predmeta u kojima je Sud odlučivao i gdje je proceduralna povreda nađena u nedostatku ijednog zaključka da su pripadnici džavnih vlasti odgovorni za upotrebu smrtonosne sile (vidi, između mnogih primjera, predmet Finucane protiv Ujedinjenog Kraljevstva, broj 29178/95, ECHR 2003-VIII). Proceduralna obaveza provođenja nekog oblika djelotvorne službene istrage nastaje onda kada dođe do nestanka pojedinaca u po život opasnim okolnostima i nije ograničena na slučajeve u kojima je očigledno da je pripadnik državnih vlasti uzrokovao nestanak (vidi predmet Osmanoğlu protiv Turske, broj 48804/99, stav 87, od 24. januara 2008).
 2. Prema tome, Vlada je pogrešno protumačila obrazloženje iz predmeta Blečić koje se se odnosi na procedure obeštećenja.

β.   Pozivanje na ranije odluke Suda u kojima je Sud proglašavao žalbene navode neprihvatljivim ratione temporis

 1. Budući da se Vlada oslanja na predmete kao što su Moldovan i drugi, i Kholodov i Kholodova (vidi stav 123. presude), Sud naglašava da se ti predmeti ne tiču nestanka ljudi nego ubistava. Sud je nedavno donio presudu u predmetu Šilih, citiran gore, u kojem je preispitivao sudsku praksu u vezi sa pitanjem da li se proceduralna povreda mogla naći u slučaju kada je došlo do smrti prije datuma priznavanja prava na podnošenje pojedinačne aplikacije i kada su se navodni nedostaci i propusti u istražnim mjerama desili poslije (st. 148-152 presude). U presudi Velikog vijeća su u detalje prezentirani predmeti međunarodnog prava, posebno oni koji se odnose na Međuamerički sud za ljudska prava i Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija, u kojima je ukazano da su ti organi prihvatili nadležnost ratione temporis u odnosu na proceduralne žalbe koje se tiču provođenja istrage u slučaju kada je došlo do smrti i kada su se činjenja koja su uzrokovala smrt desila prije ključnog datuma (vidi predmet Šilih, 111118, 160). U presudi se dalje objašnjava da se proceduralna obaveza provođenja istrage o smrti shodno članu 2. postepeno uvodila u sudsku praksu da bi na kraju izrasla u jednu odvojenu i nezavisnu obavezu; ona bi se mogla smatrati «odvojivom obavezom» koja može da obaveže državu čak i kada se smrt desila prije stupanja na snagu Konvencije (vidi predemt Šilih, st. 153-163).
 2. Prema tome, primjeri na koje se Vlada poziva nisu relevantni kada je riječ o ubistvima. Oni nemaju nikakav uticaj na dešavanja u vezi sa nestancima ljudi i priroda trajanja tih nestanaka ima implikacije na nadležnost Suda ratione temporis kao što je analizirano u dijelu koji slijedi.

γ. Navodna retroaktivna primjena proceduralne obaveze

 1. U odnosu na izlaganje Vlade da se proceduralna obaveza shodno članu 2. nije mogla primjeniti u vrijeme kada je ona priznala pravo na podnošenje pojedinačne aplikacije jer je tek kasnije ta obaveza ušla u sudsku praksu, Sud naglašava da su se pozivanja na predmete Marković Korbely odnosila na pitanje li je neko pravo postojalo u domaćem pravu u relevantno vrijeme u smislu člana 6. i na principe koji su navedeni u članu 7. u odnosu na retroaktivno nametanje krivičnih kazni. Nijedno nema nikakvog značaja za način na koji Sud tumači sadržaj obaveza koje države potpisnice imaju po Konvenciji i to tumačenje se ne može izjednačavati sa retroaktivnim nametanjem obaveze. Sud primjećuje da je sudska praksa sredstvo kojim se objašnjavaju postojeći dokumenti i da se princip neretroaktivnosti ne primjenjuje na isti način kao na zakonodavne propise.

(ii) Pretpostavka smrti

 1. Vlada ističe da se pretpostavlja da su nestali muškarci umrli mnogo prije nego što je uspostavljena vremenska jurisdikcija Suda 1987. godine; prema tome, nema nikakve istrage koja bi se trebala voditi o «nestancima» nakon tog datuma.
 2. Kao što su istakli aplikanti i Vlada umješač, uobičajeno je da nakon perioda od nekoliko godina (obično od sedam do deset godina) srodnici nestalih osoba ili zvaničnici naznačene države mogu pokrenuti postupak da bi se ustanovila pretpostavka smrti. Cilj toga je da se promoviše pravna sigurnost i da se omogući onima koji su pogođeni nestankom da se bave imovinskim pitanjima i porodičnim statusom. Samo prvi srodnici ili oni koji imaju potrebnu pravnu legitimaciju mogu pokrenuti takav postupak. Činjenica da kiparski pravni sistem predviđa desetogodišnji rok, na koji se mogu pozvati srodnici nestalih osoba, ne čini tu odredbu analogno primjenjivom na postupak pred ovim Sudom.
 3. Kao što je istakla Vlada, prema sudskoj praksi na osnovu Konvencije, Sud ima brojne prilike za donošenje zaključka o činjenici da se može pretpostavljati da je neka nestala osoba umrla (vidi, inter aliaLyanova i Aliyeva protiv Rusije, br. 12713/02 i 28440/03, st. 94-95, od 2. oktobra 2008). Generalno govoreći, takvi zaključci su istaknuti u odgovoru na tvrdnje Vlade da je predmetna osoba još uvijek živa ili da nije dokazano da je umrla u rukama pripadnika državnih vlasti. Ta pretpostavka smrti nije automatska; ona se jedino donosi nakon ispitivanja okolnosti slučaja, pri čemu je protek vremena od momenta kada je osoba viđena živa ili se čulo za nju relevantan element (vidi, na primjer, Vagapova i Zubirayev protiv Rusije, broj 21080/05, st. 85-86, od 26. februara 2009, koji se odnosi na zaključak o pretpostavci smrti koji je donesen kada proteklo više od četri godine od momenta kada je jedan mladi muškarac, koji je nestao u životno opasnim okolnostima, proglašen nestalim).
 4. Sud u ovom pogledu nastoji da pravi razliku između donošenja faktičke pretpostavke i pravnih posljedica koje mogu proizaći iz takve pretpostavke. Čak i da postoje dokazni elementi koji bi mogli opravdati zaključak da je devet nestalih muškaraca umrlo u toku događaja koji su se desili 1974. godine ili neposredno nakon toga, to ne bi predstavljalo odgovor na žalbene navode aplikanata koji se odnose na izostanak djelotvorne istrage.
 5. Sud podsjeća da proceduralna obaveza da se provede istraga, koju nameće član 2, u slučaju nezakonite ili sumnjive smrti nastaje u većini slučajeva otkrivanjem tijela ili dešavanjem smrti. U slučaju nestanka u životno opasnim okolnostima, proceduralna obaveza da se provede istraga teško da može biti okončana pronalaskom tijela ili pretpostavkom smrti koja razjašnjava samo jedan aspekt sudbine osobe koja se smatra nestalom. Generalno, ostaje obaveza da se razjasni nestanak i smrt, i da se identifikuje i procesuira počinitelj nezakonitog djela.
 6. Prema tome, Sud zaključuje da čak i ako protek vremena od 34 godine bez ikakvih vijesti o nestalim osobama može pružiti snažan dokaz na temelju indicija da su one u međuvremenu umrle, to ne isključuje proceduralnu obavezu da se provede istraga.

(iii) Priroda proceduralne obaveze da se istraži nestanak

 1. Kao što je to ustanovio u predmetu Šilih protiv Slovenije, koji se odnosi na proceduralnu obavezu da se istraže nezakonite ili sumnjive smrti na temelju člana 2, Sud ističe da je proceduralna obaveza, koja prostiče iz te odredbe u slučaju nestanka, nezavisna od materijalne obaveze. Sud ističe da Međuamerički sud i, u izvjesnoj mjeri, Komitet za ljudska prava primjenjuju isti pristup na proceduralni aspekt nestanka (vidi stavove 93107 presude) ispitujući navode o uskraćivanju pravde i sudske zaštite čak i kada se nestanak desio prije priznavanja njegove jurisdikcije.
 2. Međutim, potrebno je napraviti značajnu razliku u jurisprudenciji Suda između obaveze da se istraži sumnjiva smrt i obaveze da se istraži sumnjiv nestanak. Nestanak je poseban fenomen kojeg karakteriše situacija u kojoj se bližnji kontinuirano suočavaju sa nesigurnošću i nedostatkom razjašnjenja i informacija o onome što se desilo, a relevantni elementi u tom pogledu mogu ponekad čak biti namjerno skriveni ili nerazjašnjeni (vidi, također, definicije nestanka navedene gore u dijelu II B. Međunarodni pravni dokumenti o prisilnom nestanku). Takva situacija traje često dugo produžavajući patnje srodnika žrtve. Dakle, ne može se reći da je nestanak jednostavno neko «trenutačno» djelo ili događaj; dodatan distinktivan element izostanka razjašnjenja o onome šta se desilo nestaloj osobi i o mjestu gdje se ona nalazi stvara kontinuiranu situaciju. Prema tome, proceduralna obaveza potencijalno postoji sve dok se ne razjasni sudbina osobe; konstantan izostanak provođenja zahtijevane istrage se smatra kontinuiranom povredom (vidi četvri međudržavni predmet, stav 136). Isto je čak i kada se eventualno može pretpostaviti da je žrtva umrla.
 3. Sud ističe da se pristup primijenjen u presudi Šilih protiv Slovenije (naveden gore, stav 163), prema kojem se uslov postojanja veze između smrti i istražnih mjera, s jedne strane, i datuma stupanja na snagu Konvencije, s druge strane, primjenjuje samo u kontekstu ubistava i sumnjivih smrti, kada su centralni činjenični element i gubitak života žrtve poznati sa sigurnošću, čak i ako tačan uzrok ili konačna odgovornost nije. Proceuralna obaveza u tom kontekstu nije po prirodi kontinuirana u smislu koji je opisan gore.

(iv) Zaključak

 1. Sud odbacuje Vladine prigovore o nedostatku vremenske jurisdikcije. Međutim, ostaje da se ispita pitanje da li je postojala kontinuirana proceduralna obaveza da se istraži sudbina i lokacija nestalih muškaraca u vrijeme podnošenja ovih aplikacija.

C. Pravilo šestomjesečnog roka (član 35. stav 1. Konvencije)

1.  Presuda Vijeća

 1. Vijeće je smatralo da čak i kada postoje kontinuirane situacije, može postojati neki moment, u svrhu pravne sigurnosti koju nastoji osigurati pravilo šestomjesečnog roka i interesa prakičnog i djelotvornog funkcionisanja mehanizma Konvencije, kada se razumno može očekivati da neki aplikant ne bi više trebao čekati da podnese aplikaciju strazburškom sudu. Prema tome, u predmetima koji se odnose na nestanak neke osobe, zahtijeva se da se aplikanti obrate Sudu u razumnom roku. Međutim, Sud u ovom predmetu nije ustanovio nikakvo nerazumno kašnjnje u podnošenju aplikacija jer su aplikacije podnesene nekih tri godine nakon što je Turska ratifikovala pravo na pojediničan pravni lijek i tri dana nakon što je Turska prihvatila jurisdikciju prijašnjeg Suda, kada zaključci o međudržavnim aplikacijama još nisu bili objavljeni.

2. Podnesci Sudu

a.  Vlada

 1. Vlada smatra da postoji neobjašnjiva proturječnost između pristupa koji je primjenjen u predmetu Karabardak i drugi protiv Kipra i Baybora i drugi protiv Kipra ((odluke), br. 76575/01 i 77116/01od 22. oktobra 2002) i presude Vijeća u ovom predmetu. U prvospomenutim predmetima, Sud je smatrao da je vrijeme koje je proteklo između činjenica i momenta kada su kiparski Turci podnijeli aplikacije predugo, a da se ne spominje očigledna kontinuirana povreda. Imajući to u vidu, aplikacije u ovom predmetu bi također trebale biti odbačene kao neblagovremene. Činjenica da su aplikacije podnesene tri godine nakon ratifikacije (Varnava), a trinaest godina je proteklo u navedenim predmetima protiv Kipra, ne predstavlja logično objašnjenje za primjenu različitih pristupa u pogledu pravila o šestomjesečnom roku. Pored toga, u predmetu Baybora i Karabardak, čini se da se aplikantima prebacivalo što se nisu obratili Komitetu za nestale osobe, premda je Sud već ustanovio da postupak pred Komitetom za nestale osobe predstavlja nedjelotvoran lijek.
 2. Vlada zaključuje da imajući u vidu činjenicu da je obraćanje Komitetu za nestale osobe nedjelotvoran pravni lijek, što tvrde aplikanti u ovom predmetu, aplikanti su trebali podnijeti aplikacije Komisiji u roku od šest mjeseci nakon 27. januara 1987. godine kao datuma ratifikacije. Vlada ističe da ništa nije naznačeno u odlukama u predmetma Baybora i Karabardak o datumu kada rok počinje teći. Ta razlika u postupanju prema aplikantima u predmetima kiparskih Turaka i predmetima kiparski Grka, a koji se odnose na iste žalbene navode i na isti istorijski i geografski kontekst, otežava patnje aplikanata kiparskih Turaka.

b.  Aplikanti

 1. Aplikanti ističu da se šestomjesečni rok ne primjenjuje na kontinuirane povrede. U vezi sa predmetima Baybora i Karabardak, oni smatraju da se oni razlikuju od njihovih aplikacija jer je, prije svega, Turska bila obaviještena o nestanku njihovih srodnika do kraja septembra 1974. godine i devet muškaraca je bilo uključeno u grupu nestalih osoba koji su bili na spisku kiparske vlade u četri međudržavne aplikacije koje su podnesene između 1974. godine i 1994. godine; drugo, njihove aplikacije su podnesene 25. januara 1990. godine, tj. tri dana nakon što je Turska prihvatila jurisdikciju Suda; i treće, aplikacije kiparskih Turaka su podnesene a da porodice nisu ništa uradile da bi iscrpile domaće pravne lijekove koji su bili na raspolaganju od 1964. godine u okviru nacionalnog kiparskog sistema, a kiparski Grci nisu imali na raspolaganju bilo kakav domaći lijek u Turskoj.

c.  Vlada umješač

 1. Kiparska vlada ističe da aplikanti nisu neumjereno kasnili sa podnošenjem svojih aplikacija; to je ono po čemu se razlikuju njihovi predmeti od predmeta kiparskih Turaka u kojima aplikanti nisu djelovali više od dvadeset godina nakon što su Međunarodni crveni krst i civilna policija Ujedinjenih nacija okončali istragu nestanka 1968. godine i trinaest godina nakon što je Kipar prihvatio pravo na individualnu aplikaciju.

3. Ocjena Suda

a.  Opšti principi

 1. Cilj šestomjesečnog roka predviđenog članom 35. stav 1. je pomovisanje pravne sigurnosti na način da se garantuje da predmeti koji se podnose na temelju Konvencije budu razmotreni u razumom roku i da prošle odluke ne budu kontinurano osporavane. To pravilo karakteriše vremensko ograničenje kontrole koju realiziraju organi Konvencije i naznačava pojedincima i državnim vlastima period nakon kojeg se takva kontrola ne može više vršiti (vidi, inter aliaWalker protiv Ujedinjenog Kraljevstva (odluka), broj 34979/97, ECHR 2000-I).
 2. Po pravilu, šestomjesečni rok počinje teći od datuma konačne odluke u procesu iscrpljivanja domaćih lijekova. Međutim, kada je odmah jasno da aplikant ne raspolaže nikakvim djelotvornim pravnim lijekom, šestomjesečni rok počinje teći od datuma djela ili mjera na koje se aplikant žali, ili od datuma saznanja za to djelo, njegovo dejstvo ili štetu nanesenu aplikantu (Dennis i Drugi protiv Ujedinjenog Kraljevstva (odluka), broj 76573/01, od 2. jula 2002). Pored toga, član 31. stav 1. se ne može tumačiti na način da se od aplikanta zahtijeva da iznese žalbene navode Sudu prije nego što situacija koja se odnosi na određeno pitanje ne bude predmet konačne odluke na domaćem nivou. Prema tome, kada neki aplikant korist neki pravni lijek koji je očigledno raspoloživ, a tek kasnije postane svjestan okolnosti koje taj lijek čine nedjelotvornim, datum kada je aplikant prvi put postao svjestan ili trebao biti svjestan tih okolnosti se može smatrati početnom tačkom roka od šest mjeseci u svrhu člana 35. stav 1 (vidi Paul i Aubrey Edwards protiv Ujedinjenog Kraljevstva (odluka), broj 46477/99, od 4. juna 2001).
 3. Prema tome, u slučaju smrti, od srodnika aplikanata se očekuje da preduzmu mjere da bi bili u toku o napretku istrage ili njene stagancije i da podnesu aplikacije sa potrebnom brzinom od trenutka kada su postali svjesni ili trebali biti svjesni izostanka bilo koje djelotvorne krivične istrage (vidi Bulut i Yavuz protiv Turske (odluka), broj 73065/01, od 28. maja 2002; također, Bayram i Yıldırım protiv Turske (odluka), broj 38587/97, ECHR 2002-III). Isti principi su primjenjeni, mutatis mutandis, na predmete u vezi sa nestalim licima (vidi, Eren i drugi protiv Turske (odluka), broj 42428/98, od 4. jula 2002, i Üçak i Kargili i drugi protiv Turske (odluka), br. 75527/01 i 11837/02, od 28. marta 2006).
 4. Imajući u vidu navedeno, organi Konvencije su ipak istakli da se šestomjesečni rok ne primjenjuje kao takav na kontinuirane situacije (vidi, na primjer, Agrotexim Hellas S.A. i drugi protiv Grčke, broj 14807/89, odluka Komisije od 12. februara 1992, DR 71, str. 148, i Cone protiv Rumunije, broj 35935/02, stav 22, od 24. juna 2008). Naime, u slučaju kontinuirane povrede, rok ustvari počinje ponovo teći svaki dan, a samo kada situacija više ne postoji, konačan period od šest mjeseci počinje istinski teći do kraja. Sud ističe da je u četvrtom međudržavnom predmetu, u kojem je samo po sebi bilo razumljivo da je analogan pristup primjenjiv na kontinuiranu praksu – koji se odnosio na kontinuirano neizvršavanje obaveze da se provede istraga o nestancima – Komisija spojila pitanje šestomjesečnog roka sa pitanjem merituma, a nijedna vlada nije dostavila podneske o tom pitanju nakon toga (stavovi 103-104). Dakle, Sud nije posebno odlučivao o tom pitanju u svojoj presudi. Prema tome, Sud treba da riješi to pitanje u ovom predmetu.

b.  Primjenjivost vremenskog ograničenja na proceduralne obaveze iz člana 2. Konvencije

 1. Sud stalno naglašava da je Konvencija sistem za zaštitu ljudskih prava i da je, prema tome, od krucijalnog značaja da se ona tumači i primjenjuje na način da garantuje konkretna i djelotvorna prava, a ne teoretska i iluzorna. To se odnosi ne samo na tumačenje normativnih klauzula Konvencije nego i na proceduralne odredbe; ona ima dejstva na obaveze koje se nameću tuženim vladama, ali i na položaj aplikanata. Na primjer, dok je od osnovnog značaja za efikasnost sistema da se države ugovornice povinuju obavezi da ne sprečavaju aplikanta u ostvarivanju prava na individualni pravni lijek, pojedinci ipak imaju odgovornost da sarađuju u postupku koji proizilazi iz podnošenja žalbenih navoda, da pomažu u razjašnjavanju činjeničnih pitanja kada im saznanje o nečemu to omogućava i da brane svoje aplikacije koje su podnesene u njihove ime (vidi Kapan protiv Turske, broj. 22057/93, odluka Komisije od 13. januara 1997, DR 88-B, str. 17). Isto tako, kada se zahtijeva brzina da bi se riješila neka pitanja u nekom predmetu, na aplikanta pada teret da osigura da njegovi žalbeni navodi budu upućeni Sudu sa potrebnom brzinom da bi se mogli riješiti ispravno i pravično.
 2. U tom kontekstu, Sud potvrđuje pristup koji je usvojilo Vijeće u ovim aplikacijama. Nisu sve kontinuirane situacije iste; priroda situacije može biti takva da protek vremena utiče na ono o čemu je pokrenuto pitanje. U predmetima koji se odnose na nestanak osoba, baš kao što je imperativ da domaće vlasti pokrenu istragu i preduzmu mjere čim osoba nestane u životno opasnim okolnostima, neophodno je i da aplikanti, koji su srodnici nestalih osoba, ne kasne neopravdano sa podnošenjem žalbi Sudu zbog nedjelotvornosti ili izostanka istrage. Pamćenje svjedoka slabi protekom vremena, svjedoci mogu umrijeti ili im se može izgubiti trag, dokazi se mogu izmijeniti ili mogu nestati i mogućnosti da se vodi djelotvorna istraga se mogu značajno smanjiti; a samo ispitivanje Suda i njegova presuda mogu biti izgubiti smisao i djelotvornost. Prema tome, kada je riječ o pitanju nestanka osoba, aplikanti ne mogu čekati neograničeno da se obrate Strazburu. Oni moraju dokazati hitrinu, inicijativu i podnijeti žalbe bez prekomjernog otezanja. Sud će nadalje ispitati ono što implicira tu obavezu.

c.  Prekomjerno odlaganje u predmetima koji se odnose na nestanak osoba

 1. Sud prvo precizira da je potrebno razlikovati predmete koji se odnose na nezakonitu smrt ili nasilnu smrt. U tim predmetima, generalno se zna vrijeme u koje se desila smrt i neke osnovne činjenice su notorne; izostanak napretka ili nedjelotovornost istrage se generalno lakše mogu utvrditi. Prema tome, zahtjevi za brzinom mogu zahtijevati od aplikanta da podnese predmet pred Strazbur u roku od nekoliko mjeseci ili, maksimalno, u zavisnosti od okolnosti, vrlo ograničenom broju godina nakon događaja. U predmetima koji se odnose na nestanke, gdje postoji stanje neznanja i nesigurnosti i, po definiciji, nerasvjetljavanje onoga što se desilo, pa čak i svjesno prikrivanje i opstrukcija nekih vlasti, situacija je manje određena. Srodnicima je teže da procijene šta se dešava ili šta mogu mogu očekivati da će se desiti. Potrebno je voditi računa o nesigurnosti i konfuziji koja često obilježava period nakon nestanka.
 2. Drugo, Sud prihvata međunarodne tekstove o prisilnom nestanku. Međunarodna konvencija za zaštitu svih osoba od prisilnog nestanka propisuje da bilo koji rok zastare krivičnih djela prisilnog nestanka treba biti dug i proporcionalan ekstremnoj težini zločina, a Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda isključuje bilo koji rok zastare u pogledu procesuiranja međunarodnih krivičnih djela protiv čovječnosti, koja uključuju i prisilne nestanke. Prema tome, imajući u vidu zajedničku ideju da mora postojati mogućnost da se procesuiraju takva krvična djela, pa čak i mnogo godina nagon događaja, Sud smatra da je težina djela nestanka takva da standard brzine koji se očekuje od srodnika ne može biti suviše rigorozan u kontekstu zaštite iz Konvencije.
 3. Treće, u skladu sa principom supsidijarnosti, najbolje je da istraga činjenica predmeta i ispitivanje pitanja koja trebaju biti riješena budu, koliko god je to moguće, na nacionalnom nivou. U interesu aplikanta je, i efikasnosti sistema Konvencije, da domaće vlasti, koje su u najboljem položaju da to urade, djeluju tako da isprave bilo koje navedenu povredu Konvencije
 4. Ipak, Sud smatra da aplikacije mogu biti odbačene kao neblagovremene u predmetima koji se odnose na nestale osobe kada aplikanti prekomjerno ili neobjašnjivo otežu sa podnošenjem aplikacije nakon što su postali svjesni, ili trebali biti svjesni, da nikakva istraga nije preduzeta, da se odugovlačilo sa istragom ili da je istraga postala nedjelotvorna i da da nema bilo kakve neposredne, stvarne mogućnosti da se provede djelotvorna istraga u budućnosti. Kada postoji inicijativa u vezi sa nestankom, srodnici mogu razumno očekivati da dobiju nove elemente koji su po prirodi takvi da se mogu riješiti krucijalna činjenična i pravna pitanja. U takvim uslovima, sve dok postoji stvarni kontakt između porodica i vlasti u vezi sa žalbama i zahtjevima, ili neka naznaka ili stvarna mogućnost da istražne radnje napreduju, pitanje eventualnog prekomjernog odlaganja se generalno ne postavlja. Međutim, nakon znatnog proteka vremene, kada su istražne radnje obilježene znatnom sporošću i prekidima, dolazi moment kada srodinici moraju shvatiti da se ne vodi djelotvorna istraga. Pitanje kada dolazi do tog stadija zavisi neizbježno od okolnosti svakog predmeta.
 5. U situaciji složenog nestanka kao što je ova, koja je nastala zbog međunarodnog sukoba, gdje se navodi da postoji potpuno odsustvo bilo kakve istrage ili sadržajnog kontakta sa organima vlasti, moglo bi se očekivati da srodnici predmet pokrenu, najkasnije, u roku od nekoliko godina nakon nemilog događaja. Ukoliko postoji neka vrsta istrage, makar sporadična i ometana problemima, srodnici mogu opravdano čekati nekoliko godina duže dok stvarno ne izgube nadu u napredovanje istrage. Tamo gdje je proteklo više od deset godina, aplikanti bi uopšteno morali pokazati na uvjerljiv način da je postignut neki konkretan napredak da bi opravdali dodatno kašnjenje da se obrate Strazburu. U predmetima u kojima aplikanti imaju direktan pristup domaćim istražnim organima bila bi primjenjena strožija očekivanja.

d. Aplikacija u predmetnom slučaju

 1. Ovi aplikanti su podnijeli aplikacije 25. januara 1990, nekih petnaest godina nakon nestanka njihovih srodnika 1974. godine. Sud primjećuje da su Vlada umješač i Međunarodni komitet crvenog krsta 1974. godine ili negdje u tom periodu skrenuli pažnju Vladi na nestanke. Od 1974. godine, Vlada umješač je također podnijela niz aplikacija Komisiji u Strazburu, u kojima je postavila žalbene navode koji proizlaze iz događaja o kojima je riječ, uključujući i problem nestalih osoba. Tokom 1980. godine, vođeni su postupci o ovim pitanjima. Međutim, samo je četvrti međudržavni predmet, koji je podnesen mnogo kasnije, 1994. godine, mogao biti iznesen pred tim Sudom nakon što je Turska prihvatila nadležnost Suda; prethodne tri aplikacije koje su bile pred Komisijom su završile u izvještajima koji su poslani Komitetu ministara, od kojih nijedan nije bio javno dostupan prije 1992. godine, mnogo godina nakon njihovog usvajanja (vidi četvrti međudržavni predmet, stav 17).
 2. Postkonfliktna situacija je u međuvremenu potpala pod nadležnost Ujedinjenih nacija, koje su preuzele nadzor nad «tampon zonom» između dvije suprotstavljene strane. Od početka su ulagani napori da se uspostavi mehanizam za rješavanje problema nestanaka, što je 1981. godine dovelo do uspostavljanja Komiteta za nestale osobe Ujedinjenih nacija («Komitet za nestale osobe»). Sud zapaža da je djelovanje Komiteta za nestale osobe bilo otežano još od njegovog nastanka zbog neslaganja strana, nedostatka saradnje i opstrukcija. Međutim, podaci o napretku u radu Komiteta za nestale osobe bili su ograničeni zbog njegovog strogo povjerljivog načina djelovanja. Očigledno je da je konkretan rad na predmetima započeo 1984. godine, a da su konkretni istražni koraci poduzeti narednih godina. U aprilu 1990. godine, Komitet za nestale osobe izdao je opširno saopštenje za štampu ukazujući na osnovne poteškoće u vezi sa saslušavanjem svjedoka, pronalaženjem tijela i dobivanjem dozvola za ekshumacije. Ovo je popraćeno dodatnim naporima Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za revitalizaciju Komiteta za nestale osobe. Konačno, tek 2006. godine, Komitet za nestale osobe je započeo ekshumacije i počeo sa pronalaženjem i identifikacijom posmrtnih ostataka.
 3. U vezi sa cjelokupnom situacijom, postavlja se pitanje u kojem trenutku su se aplikanti trebali obratiti Strazburu. Prije 1987. godine to nije bilo moguće. Vlada tvrdi da su aplikanti trebali svoje aplikacije podnijeti u roku od šest mjeseci od datuma kada im je priznato pravo na pojedinačno podnošenje aplikacija, odnosno od 28. januara 1987; po mišljenju Vlade, dana 25. januara 1990. godine je bilo već prekasno.
 4. Sud smatra da su aplikanti, koji su bili u velikoj grupi osoba koje su pogođene nestancima, mogli, u izuzetnoj situaciji međunarodnog sukoba gdje propisne istražne procedure nisu bile dostupne, razumno očekivati ishod inicijativa njihove Vlade i Ujedinjenih nacija. Ovi postupci su mogli dovesti do preduzimanja određenih koraka u pravcu istraživanja poznatih lokacija masovnih grobnica i osiguranja osnove za druge mjere. Međutim, Sud je uvjeren da je do kraja 1990. godine moralo postati očigledno da problematična, neobavezujuća i povjerljiva priroda ovih postupaka više nije davala bilo kakvu realnu nadu da će u bliskoj budućnosti biti ostvaren neki napredak u pronalaženju tijela ili razjašnjavanju sudbine njihovih srodnika. Prema tome, podnošenjem aplikacija Sudu u januaru 1990. godine, ovi aplikanti su djelovali, u posebnim okolnostima njihovih predmeta, razumno brzo u smislu člana 35. stav 1. Konvencije.
 5. Pri izvođenju ovog zaključka, Sud je pažljivo razmotrio podneske Vlade u vezi sa aplikacijama koje su podnijele porodice kiparskih Turaka, koji su nestali za vrijeme sukoba između zajednica 1960. godine (gore citirani predmet Baybora i Karabardak). Sud je posebno osjetljiv na argument koji se sastoji od toga da se kaže da su različiti i nedosljedni pristupi iz jedne kategorije predmeta primjenjeni na drugi predmet. Ipak, Sud nije uvjeren da je to tako. Odluke Vijeća u gorenavedenim predmetima su veoma koncizne, te usljed izostanka argumentacije strana, ne sadrže obrazloženja. Međutim, njihov zaključak, prema kojem su aplikacije neblagovremeno podnesene, je u skladu sa principima i jurisprudencijom iznesenim gore. Nije sporno da su srodnici aplikanata nestali ili ubijeni 1964. godine, te da naredih godina nije pokrenut postupak u kojem bi bili iskorišteni domaći pravni lijekovi ili druge relevantne procedure, te da je pitanje konačno predočeno Komitetu za nestale osobe 1989. godine. Ipak, u skladu sa gore navedenim pristupom Suda, do kraja 1990. godine moralo je biti očigledno da se od ovog tijela realno nije moglo očekivati da će u bliskoj budućnosti doći do bilo kakvih pozitivnih rezultata. Stoga, čekanjem do 2001. godine, što predstavlja dodatni period od jedanaest godina u toku kojeg nije bilo nekih povremenih događaja koji bi mogli obustaviti isticanje vremena, aplikanti u ovim predmetima su u podnošenju žalbenih navoda Sudu neopravdano zakasnili.
 6. Sud odbacuje preliminarni prigovor o ovom pitanju.

III.  NAVEDENA POVREDA ČLANA 2. KONVENCIJE

 1. Član 2. Konvencije glasi:

«1. Pravo na život svakog čovjeka zaštićeno je zakonom. Niko ne može biti namjerno lišen života, osim kod izvršenja smrtne kazne po presudi suda, kojom je proglašen krivim za zločin za koji je ova kazna predviđena zakonom.

2. Lišenje života nije u suprotnosti sa ovim članom ako proizilazi iz upotrebe sile koja je apsolutno neophodna:

a. u odbrani svakog pojedinca od nezakonitog nasilja;

b. prilikom zakonitog lišenja slobode ili sprečavanja bjekstva osobe koja je zakonito lišena slobode;

c. u akciji preduzetoj, u skladu sa zakonom, radi gušenja nemira ili pobune.»

A.  Presuda

 1. Ne nalazeći nijedan razlog da se udalji od zaključka koji je donijelo Veliko vijeće u četvrtom međudržavnom predmetu, Vijeće je smatralo da je devet muškaraca u ovom predmetu nestalo pod istim okolnostima opasnim po život kao što su one koje su opisane u navedenom predmetu i da možda nije bilo dokaza da je svih devet muškaraca viđeno posljednji put u pritvoru pripadnika organa Vlade tako da je postojala obaveza na osnovu člana 2. da se preduzmu mjere da bi se zaštitili životi ranjenika, ratnih zarobljenika ili civila u zonama međunarodnog konflikta, uključujući obavezu da se provede djelotvorna istraga o osobama nestalim u takvim okolnostima. Vijeće je zaključilo da ni Međunarodni komitet za nestale osobe, a ni neki drugi organ nije proveo nikakvu djelotvornu istragu.

B.  Podnesci dostavljeni Sudu

1.  Aplikanti

 1. Aplikanti ističu da je Vijeće ispravno primijenilo zaključke iz četvrtog međudržavnog predmeta na njihove aplikacije. Oni smatraju da je Vlada imala hitnu obavezu da provede brzu, nezavisnu, djelotvornu i sveobuhvatnu istragu o sudbini muškaraca koji su nestali u životno opasnim okolnostima vojnih operacija koje je preduzela Vlada, kada su oni viđeni posljednji put. Oni ne smatraju da su nedavne aktivnosti Komiteta za nestale osobe relevantne budući da se obavljene ekshumacije ne odnose na njihove bližnje, osim jednog nedavnog slučaja, i da Komitet za nestale osobe još uvijek nije u stanju da djelotvorno istraži okolnosti smrti ili nestanaka. U vezi sa otkrivenim posmrtnim ostacima Savvasa Hadjipantelija (aplikacija broj 16071/90), oni i dalje tvrde da je došlo do povrede.

2.  Vlada

 1. Vlada ističe da nije ustanovljeno da su turske vlasti pritvorile aplikante i da nema odgovornosti na osnovu člana 2. Vlada tvrdi da bi trebalo napraviti razliku između međudržavnih aplikacija i individulanih aplikacija budući da se zasnivaju na različitim odredbama Konvencije. U individulanim aplikacijama, pojam statusa žrtve je osnovni, a u međudržavnim aplikacijama, država koja je aplikant ne mora predočiti prima facie Vlada smatra da je Vijeće propustilo da primijeni princip «dokaza van razumne sumnje» koji je primjenjiv na individualne predmete, nego se pogrešno oslanjalo na zaključke koji su doneseni u međudržavnom predmetu. U svojoj odluci o prihvatljivosti tih predmeta, Komisija je izrazila sumnju da su zaključci iz međudržavnog predmeta primjenjivi na prvoaplikante.
 2. Vlada smatra da nije propustila da ispuni svoju obavezu čak i u slučaju da je član 2. primjenjiv. Ona je istakla da je Komitet za nestale osobe znatno napredovao otkad su doneseni zaključci u međudržavnom predmetu. Vlada je istakla značaj projekta o eksumaciji i vraćanju posmrtnih ostataka budući da je dao konkretne rezultate uz finansijsku i praktičnu pomoć koju su pružile obje strane, međunarodne nevladine organizacije i međunarodna zajednica. Vlada je istakla da imajući u vidu činjenicu da se Vijeće oslanja na međunarodni kontekst konflikta u svrhu određivanja prirode obaveza koje proističu iz člana 2, jedino logično bi bilo, u takvom istorijskom i političkom kontekstu, da se postupak pred Komitetom za nestale osobe smatra adekvatnim lijekom. Vlada smatra da ne bi trebalo zaboraviti da su kiparski Turci nestali već 1963. godine i da je međunarodna zajednica smatrala da je Komitet za nestale osobe adekvatan odgovor na takvu kompleksnu, osjetljivu i bolnu situaciju. Taj postpuak predstavlja prednost da bi se porodice obje strane tretirale na jednak način.

3.  Vlada umješač

 1. Vlada umješač ističe da je teret dokaza isti u međudržavnim i individulanim aplikacijama, ali da se jednostavno čini različitim zbog konteksta. Aplikanti su dostavili dovoljno dokaza koji pokazuju da su nestali muškarci viđeni posljednji put na teritoriji koja je, u to vrijeme ili neposrednog nakon tog vremena, bila de facto pod kontrolom turskih snaga koje su izvršile invaziju na to područje ili snaga za koje je Turska bila odgovorna. U vrijeme međunarodnog oružanog sukoba, ti ljudi su se nalazili u životno opasnim situacijama te je na Vladi, koja je odgovorna za te snage, da ustanovi šta se desilo sa njima. Tu odgovornost nameće i međuarnodno humanitarno pravo koje bi se moglo iskoristiti u svrhu razjašnjavanja opsega postojećih obaveza koje proizlaze iz Konvencije. Budući da ti ljudi nisu uspjeli da se vrate do svojih linija, oni su bili ranjeni, razbolili su se, umrli su ili su bili pritvoreni. Vlada je imala obavezu da traži te ljude, da im obezbijedi njegu ako su bili bolesni ili, u slučaju da su umrli, da ih sahrani; i, u svim slučajevima, da obezbijedi informacje o njihovoj sudbini.
 2. Upučujući izraze čestitki na poboljšanju funkcionisanja Međunarodnog komiteta za nestale osobe, Vlada umješač ističe da je mandat tog organa još uvijek ograničen i da se njegova misija i ovlasti nisu promijenile; Komitet za nestale osobe naročito nema nadležnost da donosi zaključke o uzroku smrti i odgovornosti, njegova teritorijalna nadležnost je ograničena na Kipar i isključuje Tursku, eventualnim odgovrnim osobama se garantuje da će ostati nekažnjene i postoji sumnja da će Komitet za nestale osobe provesti istragu o djelima turske vojske ili drugih turskih organa na kiparskoj teritoriji.

C.  Ocjena Suda

 1. Sud ističe da je Veliko vijeće, u četvrtom međudržavnom predmetu, moralo razmotriti pitanje nestalih kiparskih Grka u cjelini. Veliko vijeće je ustanovilo sljedeće:

«132. Sud podsjeća da ne postoji dokaz da je ijedna nestala osoba ubijena na nezakonit način. Međutim, Sud smatra, a što je relevantno i za ovaj predmet, da navedena proceduralna obaveza proističe iz uvjerljive tvrdnje zasnovane na dokazu da je neka osoba, koja je posljednji put viđena u pritvoru pod nadzorom pripadnika vlasti države, nestala nakon toga u okolnostima koje se mogu smatrati okolnostima opasnim po život.

133. Imajući u vidu navedeno, Sud smatra da dokazi podupiru navode Vlade, kao aplikanta da su turske snage ili snage kiparskih Turaka pritvorile mnoge osobe koje se sada smatraju nestalim. Njihovo pritvaranje se desilo u vrijeme kada su vojne operacije bile popraćene masovnim hapšenjima i ubijanjima. Komisija je ispravno smatrala situaciju opasnom po život. Ako navedena izjava gosp. Denktaşa i izvještaj koji je kasnije podnio profesor Küçük nisu dovoljni za zaključak da je Vlada odgovorna za smrt nestalih osoba, oni barem pružaju jasne naznake o riziku i strahu koji su vladali u to vrijeme i istinskoj opasnosti kojoj su pritovrenici bili izloženi.»

1.  Teret dokazivanja

 1. Sud podsjeća na svoju praksu prema kojoj postoji proceduralna obaveza i kada pojedinci koji su viđeni posljedni put u pritvoru pod kontrolom pripadnika države nestanu nakon toga u okolnostima opasnim po život. U kontekstu međudržavnog predmeta, nije bilo potrebno da se specificiraju osobe među «mnogim osobama» za koje je bilo dokazano da su ih zatočile turske snage ili snage kiparskih Turaka u vrijeme kada su one nestale. Ne postoji osnov da se pretpostavlja da su nestali muškarci u ovom predmetu obuhvaćeni zaključcima Suda. Dakle, u ovom predmetu je potrebno utvrditi da li postoje uslovi za nametanje proceduralne obaveze.
 2. U odgovoru na Vladin argument o teretu dokazivanja, Sud ističe da je kriterij dokaza koji je generalno primjenjiv na individulane aplikacije onaj koji je izvan razumne sumnje – čak i ako se taj kriterij primjenjuje i na međudržavne predmete (vidi, Irska protiv Ujedinjeng Kraljevstva od 18. januara 1978, str. 64-65, stav 161, serija A broj 25). U praksi je možda lakše zadovoljiti teret dokazivanja u nekom međudržavnom predmetu u kojem se činjenice, koje se odnose na brojne incidente i događaje, mogu uzeti u obzir. Međutim, sudska praksa Suda je čak i u pojedinačnim aplikacijama identifikovala situacije u kojima strogost tog pravila može biti ublažena.
 3. Takav dokaz može proizilaziti iz spleta dovoljno jakih, jasnih i podudarajućih naznaka ili sličnih neoborivih pretpostavki ( cit.). Prema tome, ako saznanje o događajima, potpuno ili velikim dijelom, počiva isključivo na vlastima, kao što je slučaj sa osobama koje su pritvorene pod njihovom kontrolom, pojavit će se jaka pretpostavka činjenice o povredi, smrti ili nestanku za vrijeme tog pritvora. Može se smatrati da teret dokazivanja počiva na vlastima koje moraju pružiti zadovoljavajuće i ubjedljivo objašnjenje. (Salman protiv Turske [GC], broj 21896/93, stav 100, ECHR 2000-VII; Akdeniz i drugi protiv Turske, broj 23954/94, st. 8589, od 31. maja 2000); vidi, također, predmete u kojima nije bilo istinskog pritvaranja, ali u kojima je moguće utvrditi da je neka osoba došla na neko mjesto koje je pod kontrolom tih vlasti i od tada više nije viđena. U takvim okolnostima, Vlada ima dužnost da pruži uvjerljivo objašenjenje o događajima koji su se desili na tom mjestu i da dokaže da tu osobu nisu pritvorile vlasti, nego je ona napustila mjesto i nije naknadno bila lišena slobode (e.g. Taniş i drugi protiv Turske, broj 65899/01, stav 160, ECHR 2005–VIII; Yusupova i Zaurbekov protiv Rusije, broj 22057/02, st. 50-55, od 9. oktobra 2008).
 4. Prema tome, logično je da teret dokazivanja može biti prenesen na državu u situaciji u kojoj su osobe nađene ranjene ili mrtve, ili su nestale, u području pod isključivom kontrolom državnih vlasti, i gdje postoji prima facie dokaz da bi država mogla biti umiješana budući da saznanje o takvim događajima, u potpunosti ili velikom dijelom, počiva isključivo na vlastima. Ako vlasti onda ne objelodane krucijalne dokumente koji bi Sudu omogućili da ustanovi činjenice ili ne dostave zadovoljavajuće i ubjedljivo objašnjenje, jaki zaključci se iz toga mogu donijeti (vidi, Akkum protiv Turske, broj 21894/93, stav 211, ECHR 2005-II (izvadak); i, među mnogobrojnim predmetima u vezi sa situacijom u Čečeniji, vidi, Goygova protiv Rusije, broj 74240/01, st. 88-96, od 4. oktobra 2007, i Magomed Musayevet i drugi protiv Rusije, broj 8979/02, st. 85-86, od 23. oktobra 2008).
 5. Sud ističe da u ovom predmetu Vlada osporava da su nestali muškarci bili u pritvorima pod njenom odgovornošću, a nije na Sudu da utvrđuje šta se desilo 1974. godine jer je taj period izvan njegove vremenske jurisdikcije. Međutim, Sud smatra da postoje dovoljno snažni argumenti u prilog tezi da su dva čovjeka, Eleftherios Thoma i Savvas Hadjipanteli, koji su na spisku zatvorenika Međunarodnog crvenog krsta (vidi stavove 78. i 80. gore), posljednji put viđeni u okolnostima koje spadaju u opseg kontrole turskih snaga ili snaga kiparskih Turaka. U pogledu ostalih sedam muškaraca, ne postoje takvi dokumentovani dokazi o njihovom pritvaranju. Međutim, postoji uvjerljiva tvrdnja da je ostalih sedam muškaraca viđeno u području pod kontrolom turskih vojnih snaga ili području koje je bilo tik pred preuzimanjem njihove kontrole. Još uvijek ostaje obaveza da se utvrdi da li su oni ubijeni u borbama ili su umrli usljed ranjavanja, ili su bili zatočeni kao zatvorenici. Član 2. se mora tumačiti, koliko god je to moguće, u svjetlu opštih principa međunarodnog prava, uključujući pravila međunarodnog humanitarnog prava koji imaju neophodnu i univerzalno prihvatljivu ulogu u ublažavanju divljaštva i neljudskosti oružanih sukoba[14] (vidi, Loizidou, naveden gore, stav 43). Prema tome, Sud se slaže sa obrazloženjem Vijeća koje smatra da u zoni međunarodnog sukoba države ugovornice imaju obavezu da zaštite živote onih koji nisu, ili nisu više, uključeni u sukob, što se naročito proteže na odredbe o pružanju medicinske pomoći ranjenima. Kada je riječ o onima koji su poginuli u borbama ili su podlegli usljed ranjavanja, obaveza u vezi sa razjašnjavanjem zahtijeva da njihova tijela budu korektno sahranjena i da vlasti sakupe i saopšte informacije o identitetu i sudbini tih osoba, ili da omoguće organima, kao što je Međunarodni crveni krst, da to urade.
 6. U ovom predmetu, Vlada nije dostavila nikakvu dokumentaciju, a ni informaciju kojom bi se potvdilo da je neki od muškaraca koji su nestali nađen mrtav ili je ubijen u zoni konflikta pod njenom kontrolom. Nema ni ubjedljivog objašnjenja o onome što se njima moglo desiti, a što bi se moglo opovrgnuti tvrdnje aplikanata da su ti ljudi nestali u područjima pod isključivom kontrolom Vlade. U svjetlu zaključaka koji su doneseni u četvrtom međudržavnom predmetu, a koji nisu osporeni, nestanak tih ljudi se desio u životno opasnim okolnostima u kojima su vojne operacije bile popraćene masovnim hapšenjima i ubijanjem. Prema tome, član 2. nameće kontinuiranu obavezu Vladi da traži nestale osobe i da razjasni njhovu sudbinu; u tom slučaju, konsekventne mjere reparacije se onda mogu djelotvorno usvojiti.

2.  Poštivanje proceduralne obaveze

 1. Sud podsjeća da je Veliko vijeće, u četvrtom međudržavnom predmetu, ustanovilo sljedeće:

«134. (...) Sud jedino ističe da vlasti Vlade nisu nikada provele bilo kakvu istragu o tvrdnjama srodnika nestalih osoba da su njihovi srodnici nestali nakon što su bili pritvoreni u okolnostima u kojima su postojao istinski osnov za strahovanje o njihovoj sudbini. U tom pogledu je potrebno istaći da nakon alarmantne izjave gosp. Denktaşa nije bilo nikakve daljnje službene aktivnosti. Nije bilo nikakvih pokušaja da se identifikuju osobe koje su, prema izvještajima, oslobođene iz turskih zatvora i predane u ruke paramilitarnih snaga kiparskih Turaka, a ni da se istraže mjesta na kojima su ostavljena tijela. Nadalje, ne čini se da je provedena bilo kakva službena istraga i tvrdnjama da su zatvorenici koji su bili kiparski Grci bili prebačeni u Tursku.

135. Sud se slaže sa Vladom, aplikantom da tužena država ne može biti oslobođena proceduralne obaveze putem doprinosa u istražnim radnjama Komiteta za nestale osobe. Kao i Komisija, Sud ističe da su postupci Komiteta za nestale osobe nesumnjivo korisni u humanitarnu svrhu zbog koje su i uspostavljeni, ali da nisu sami po sebi dovoljni da zadovolje standarde djelotvorne istrage koju nameće član 2. Konvencije, naročito u pogledu uskog opsega istraga tog organa (vidi stav 27. gore).

136. Imajući u vidu navedeno, Sud zaključuje da postoji kontinuirana povreda člana 2. zbog toga što vlasti tužene države nisu provele djelotvornu istragu s ciljem razjašnjavanja sudbine kiparskih Grka, koji su nestali u okolnostima opasnim po život, i mjesta gdje se oni nalaze.»

 1. Vladini argumenti ustvari pozivaju Sud da ponovo razmotri navedeni zaključak o nemogućnosti Komiteta za nestale osobe da osigura adekvatnu istragu o sudbini nestalih muškaraca. Vlada tvrdi da treba voditi računa o ekstremno osjetljivom i bolnom kontekstu u kojem je međunarodna zajednica smatrala adekvatnim da obezbijedi mehanizam za obje zajednice. Ona također tvrdi da mandat Komiteta za nestale osobe ne treba smatrati odlučujućim, nego da prije svega treba voditi računa o neobičnom reaktiviranju njegovih aktivnosti i njegovim nedavnim rezultatima u lociranju i identifikovanju tijela.
 2. Sud smatra prije svega da je Veliko vijeće, u četvrtom međudržavnom predmetu, bilo u potpunosti svjesno konteksta i osjetljivosti situacije kada je zaključilo da postupci Komiteta za nestale osobe ne zadovoljavaju standarde istrage koje nameće član 2. S druge strane, Sud u potpunosti priznaje značaj ekshumacija i identifikacija ostataka koje trenutno provodi Komitet za nestale osobe i odaje puno poštovanje aktivnostima koje su obavljene s ciljem obezbjeđivanja informacija i vraćanja tijela srodnicima (vidi, također, odluku Komiteta ministara, stav 88. gore). Međutim, koliko god bile značajne te mjere, kao prvi korak u procesu istrage, njima se ne ispunjava obaveza koja proizilazi iz člana 2.
 3. Iz dokumentacije koja se odnosi na Savvasa Hadjipantelija proizilazi da nakon što se identifikuju posmrtni ostaci, postupak se sastoji od izdavanja potvrde o smrti u kojoj se ukratko naznačavaju povrede koje su uzrokovale smrt – u njegovom slučaju, prisustvo raznih rana uzrokovanih mecima. Međutim, nema izvještaja u kojem se analiziraju okolnosti pod kojima je došlo do smrti ili čak datum smrti. Pored toga, nisu preduzete nikakve mjere s ciljem pronalaska i ispitivanja svjedoka iz tog područja koji bi mogli pružiti informacije o načinu na koji su Savvas Hadjipanteli i ostali poginuli i u čije ruke su dospjeli. Perma tome, čak i ako je tijelo Savvasa Hadjipantelija pronađeno, ne može se reći, izostavljajući pretpostavke i špekulacije, da je njegova sudbina razjašnjena.
 4. Sud ne sumnja da postoje poteškoće, mnogo godina nakon događaja, u pronalasku očevidaca ili identifikovanju navodnih počinilaca i sakupljanju dokaza protiv njih. Međutim, sudska praksa Suda o opsegu proceduralne obaveze je nedvosmislena. Osnovna svrha takve istrage je da obezbijedi djelotvorno provođenje domaćih zakona koji štite pravo na život i, u slučajevima u kojima su umiješani pripadnici državnih organa ili organi, da osigura da će oni odgovarati za smrti koje su se desile pod njihovim ingerencijama. Čak i ako se desi da postoje prepreke koje onemogućavaju napredak istrage u određenoj situaciji, brzi odgovor vlasti je kapitalan za očuvanje povjerenja javnosti u njihovu privrženost vladavini prava i sprečavanju bilo kakve pojave tolerisanja nezakonitih djela (vidi, McKerr protiv Ujedinjeng Kraljevstva, broj 28883/95, st. 111. i 114, ECHR 2001-III; i Brecknell protiv Ujedinjenog Kraljevstva, broj 32457/04, stav 65, od 27. novembra 2007). Pored toga što istraga treba biti nezavisna, dostupna porodici žrtve, što mora biti vođena uz razumnu brzinu i ekspeditivnost, i što se javnosti mora omogućiti dovoljno uvida u istragu i njene rezultate, istraga mora biti i djelotvorna u smislu da može voditi zaključku da li je smrt uzrokovana nezakonito i, ako jeste, identifikovanju i kažnjavanju onih koji su za nju odgovorni (vidi, Oğur protiv Turske [GC], broj 21594/93, stav 88, ECHR 1999-III; Hugh Jordan protiv Ujedinjenog Kraljevstva, broj 24746/94, st. 105-109, od 4. maja 2001; i DouglasWilliams protiv Ujedinjenog Kraljevstva (odluka), broj 56413/00, od 8. januara 2002).
 5. Sud ne vidi ništa što bi ga navelo da zaključi da je Komitet za nestale osobe prekoračio granice svog mandata da bi ustanovio činjenice u vezi sa smrću nestalih osoba koje su identifikovane ili da bi sakupio i procijenio dokaze s ciljem procesuiranja počinitelja nezakonitog nasilja. Uostalom, nijedan drugi organ ili vlast ne vrši te funkcije. Istina je da bi se moglo pokazati da su istrage neuvjerljive ili da nisu sakupile dovoljno dokaza. Međutim, takav ishod nije neizbježan, čak i u ovom poodmaklom stadiju, i Vlada ne može biti oslobođena od obaveze da preduzme neophodne mjere. Ilustracije radi, Sud podsjeća da su vlasti, u kontekstu Sjeverne Irske, obezbijedile istražne organe (tim za reviziju teških krivičnih djela i tim zadužen za istorijske istrage) čija je funkcija bila da ponovo ispitaju dokumentaciju koja se odnosi na prošla sektaška ubistva i nerazjašnjena ubistva, i da procijene mogućnost dobijanja novih dokaza i izvodivosti daljnjih istražnih radnji; Sud ističe da su u predmetima pred Sudom te mjere smatrane zadovoljavajućim, imajući u vidu okolnosti, naročito protek vremena (vidi, Brecknell, naveden gore, st. 71, 75, 79-81). Dakle, ne može se reći da ne postoji ništa više što bi se moglo uraditi.
 6. Moguće je da i jednoj i drugoj strani u ovom sukobu više odgovara da ne pokušavaju iznositi na svjetlo dana represalije, ubistva, vansudska pogubljanja i masakre koji su počinjeni ili da ne identifikuju, unutar svojih sopstvenih snaga i građana, one koji su umiješani. Moguće je da obje strane žele «politički senzitivan» pristup problemu nestalih osoba i da je Komitet za nestale osobe, sa svojim ograničenim ovlastima, jedino prihvatljivo rješenje za sve u okviru posredničke misije UN-a. Međutim, to ne može imati uticaja na primjenu odredaba Konvencije.
 7. Sud zaključuje da postoji kontinuirana povreda člana 2. jer tužena država nije obezbijedila djelotvornu istragu s ciljem razjašnjavanja sudbine devet muškaraca koji su nestali 1974. godine.

IV. NAVEDENA POVREDA ČLANA 3. KONVENCIJE

 1. Član 3. glasi:

«Niko neće biti podvrgnut mučenju, nečovječnim ili degradirajućim postupcima ili kaznama.»

A.  Presuda Vijeća

 1. Pozivajući se na četvrti međudržavni predmet, Vijeće je također ustanovilo povredu člana 3. zbog nečovječnog postupka prema bližnjima nestalih osoba koji je proizašao iz dugogodišnje šutnje « vlasti» o nestalim.

B.  Podnesci dostavljeni Sudu

1.  Aplikanti

 1. Aplikanti se slažu sa obrazloženjem Vijeća i ističu da drugoaplikanti nisu imali vijesti o voljenim osobama 34 godine, da su zbog toga strahovali i bili ojađeni svaki dan. Ti osjećaji su bili intenzivirani nakon čitanja članaka koji su nedavno objavljeni u novinama u kojima je bilo napisano da su neke nestale osobe korištene kao pokusni kunići u biohemijskim laboratorijama turske vojske.

2.  Vlada

 1. Vlada ističe da nijedna od devet nestalih osoba nije podvrgnuta prisilnom pritvaranju i da se tu ne pokreće nikakvo pitanje.

3.  Vlada umješač

 1. Vlada umješač ističe da su aplikanti bili žrtve kontinuiranog nečovječnog postupka. Ona ističe da su u svim aplikacijama aplikanti supruge ili djeca nestalih osoba; u tri slučaja, nakon smrti roditelja, brat ili sestra su nastavili postupak. Oni nisu nikad odustali od otkrivanja šta se desilo i njihovo strahovanje je postalo intenzivnije zbog činjenice da neke osobe imaju informacije, ali neće da ih otkriju.

C.  Ocjena Suda

 1. Fenomen nestanka nameće poseban teret srodnicima nestalih osoba koje se drže u neznanju u pogledu sudbine njihovih voljenih osoba i koji su izložene zebnji zbog nesigurnosti. Sud zbog toga već odavno priznaje u svojoj sudskoj praksi da se situacija bližnjih može smatrati nečovječnim i degradirajućim postupkom koji je u suprotnosti sa članom 3. Konvencije. Suština povrede nije u tome da postoji ozbiljna povreda ljudskih prava u pogledu osoba koje se smatraju nestalim, nego u reakciji i stavu vlasti prema situaciji o kojoj imaju saznanja (vidi, inter aliaOrhan protiv Turske, broj 25656/94, stav 358, od 18. juna 2002, i Imakayeva, naveden gore, stav 164). Ostali relevantni faktori uključuju blizinu srodstva, posebne okolnosti odnosa, stepen do kojeg je član porodice bio svjedok događaja o kojima je riječ i njegovo učešće u pokušajima da se dobiju informacije o nestaloj osobi (gorenavedeni predmet Tanış, stav 219). Konstatovanje takve povrede se ne ograničava na predmete u kojima se tužena država smatra odgovornom za nestanak (vidi gorenavedeni predmet Osmanoğlu, stav 96), nego i na predmete kada vlasti ne odgovore na zahtjev bližnjih da osiguraju informacije ili kada se pojave prepreke, ostavljajući bližnje da podnose glavni teret napora da se razotkrije neka činjenica, što se može smatrati zanemarivanjem obaveze de se pronađu nestale osobe i da se razotkrije njihova sudbina.
 2. Sud ističe da je Veliko vijeće ustanovilo u četvrtom međudržavnom predmetu, u pogledu nestanaka koji su se desili 1974. godine kada su vojne operacije rezultirale smrću velikog broja ljudi, masovnim hapšenjima i pritvaranjima i prisilnom razdvajanju porodica, da su bližnji nestalih osoba bili izloženi agoniji zbog toga što nisu znali da li su članovi njihovih porodica ubijeni za vrijeme sukoba, da li su još uvijek pritvoreni, ili zbog toga što su, zbog kontinuirane podijeljenosti Kipra, bili suočeni sa ozbiljnim preprekama u potrazi za informacijama. Sud je zaključio da postoji osnov da se šutnja vlasti tužene države može okvalifikovati kao nečovječan postupak zbog istinske zabrinutosti srodnika (Kipar protiv Turske stav 157).
 3. Sud smatra da nema osnova da donese drugačiji zaključak u ovom predmetu. Imajući u vidu trajanje patnje srodnika i indiferentni stav vlasti prema njihovoj ekstremnoj zebnji zbog sudbine članova njihovih porodica, Sud smatra da je situacija dosegla dovoljan nivo ozbiljnosti da bi potpala pod opseg člana 3. Prema tome, došlo je do povrede člana 3. u odnosu na aplikante.

V. NAVEDENA POVREDA ČLANA 5. KONVENCIJE

 1. Član 5. Konvencije, u relevantnon dijelu, glasi:

«1.  Svako ima pravo na slobodu i sigurnost ličnosti. Niko ne smije biti lišen slobode izuzev u niže navedenim slučajevima i u skladu sa zakonom propisanim postupkom:

a) zakonitog lišenja slobode po presudi nadležnog suda;

b) zakonitog hapšenja ili lišenja slobode zbog nepovinovanja zakonitom nalogu suda ili u cilju osiguranja izvršenja bilo koje obaveze propisane zakonom;

c) zakonitog hapšenja ili lišenja slobode radi privođenja nadležnoj sudskoj vlasti, kada postoji opravdana sumnja da je ta osoba izvršila krivično djelo ili kada postoje valjani razlozi da se osoba spriječi da izvrši krivično djelo ili da, nakon izvršenja krivičnog djela, pobjegne;

(...)

2. Svako ko je uhapšen bit će odmah obaviješten, na jeziku koji razumije, o razlozima hapšenja i o svim optužbama protiv njega.

3. Svako ko je uhapšen ili lišen slobode prema odredbama stava 1(c) ovog člana mora odmah biti izveden pred sudiju ili drugo službeno lice zakonom ovlašteno da vrši sudsku vlast i mora imati pravo na suđenje u razumnom roku ili na puštanje na slobodu do suđenja. Puštanje na slobodu može se uvjetovati garancijama o pojavljivanju na suđenju.

4. Svako kome je uskraćena sloboda hapšenjem ili lišavanjem slobode ima pravo uložiti žalbu sudu da bi sud, u kratkom roku, razmotrio zakonitost lišavanja slobode i ukoliko ono nije bilo zakonito naložio oslobađanje.

5. Svako ko je bio žrtva hapšenja ili lišavanja slobode protivno odredbama ovog člana ima pravo na obeštećenje.»

A.  Presuda Vijeća

 1. Pozivajući se na četvrti međudržavni predmet, Vijeće je ustanovilo povredu člana 5. zbog toga što vlasti nisu provele djelotvornu istragu da bi se pronašlo devet nestalih u pogledu kojih postoji osnovana tvrdnja da su bili lišeni slobode u vrijeme njihovog nestanka.

B.  Podnesci Sudu

 1. Aplikanti tvrde da je došlo do proceduralne povrede zbog toga što su nestale osobe posljednji put viđene u području koje je Vlada kontrolisala ili nad kojim je trebala preuzeti kontrolu. Prema njima, postoji pretpostavka da su ti ljudi bili pritvoreni ili su došli do pod kontrolom turske vojske ili snaga za koje je ona bila odgovorna, i koja je prema tome odgovorna za njihovu sudbinu i ima obavezu da ih nađe i da provede, s tim ciljem, brzu, djelotvornu, nezavisnu i kompletnu istragu.
 2. Vlada ističe da nijedan muškarac koji je proglašen nestalim nije uhapšen, niti je ostao u prtivoru i da su navodi aplikanata jednostavno hipotetički. Ne postoji ništa što sugeriše i krajnje je nelogično da se pretpostavlja da turske vlasti ili vlasti kiparskih Turaka još uvijek drže bilo kojeg nestalog kiparskog Grka u pritvoru.
 3. Kiparska vlada smatra da postoji dokaz van razumne sumnje da su turske vlasti lišile slobode dva nestala muškarca, tj. Thomu i Hadjipantelija. Međutim, turske vlasti nisu obezbijedile vjerodostojno i ubjedljivo objašnjenje o onome što im se desilo; nije uspostavljen nikakv zvanični sistem dokumentovanja u tom pogledu, ni sistem provođenja brze i djelotvorne istrage. Ti elementi su dokazali brojne kontinuirane povrede člana 5; uostalom, činjenica da turske vlasti nisu priznale pritvaranja u svojim podnescima čini ta pritvaranja suprotnim članu 5. bez obzira na nemogućnost bilo kojeg od aplikanata da pokrene to pitanje pred Sudom.

C.  Ocjena Suda

 1. Sud podsjeća da je gore ustanovio da postoji prima facie slučaj ili osnovana tvrdnja da su ta dva muškarca, tj. Eleftherios Thoma i Savvas Hadjipanteli, koji su bili na spisaku zatočenika Međunarodng crvenog krsta (vidi stavove 77. i 88. gore) posljednji put viđeni u okolnostima koje spadaju u opseg kontrole turskih snaga ili snaga kiparskih Turaka. Od tada više nisu viđeni. Međutim, turske vlasti nisu priznale njihovo pritvaranje; turske vlasti nisu obezbijedile dokumentovane dokaze koji bi predstavljali službeni trag njihovog kretanja. Sud konstatuje flagrantno zanemarivanje proceduralnih garancija koje se primjenjuju na pritvaranje osoba. Iako ne postoje dokazi da je bilo koja od nestalih osoba još uvijek bila pritvorena u u periodu koji ispituje Sud, na turskoj vladi je da dokaže da je od tog vremena provela djelotvornu istragu o osnovanoj tvrdnji da su dva nestala muškarca bila pritvorena i da nakon toga više nisu viđeni (vidi, inter aliaKurt, naveden gore, stav 124). Zaključci koje je Sud formulisao gore u odnosu na član 2. ne ostavlja sumnju da su vlasti također propustile da provedu neoophodnu istragu u tom pogledu. Dakle, Sud zaključuje da postoji kontinuirana povreda člana 5.
 2. S obzirom da ne postoji dovoljno dokaza u vezi sa ostalih sedam muškaraca, ne postoji povreda člana 5. u odnosu na njih.

VI. NAVEDENE POVREDE ČLANOVA 4, 6, 8, 10, 12, 13. I 14. KONVENCIJE

 1. Aplikanti su se prvobitno pozvali na član 4 (zabrana ropstva i prinudnog rada), član 6 (pravo na pravično suđenje), član 8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života). Član 10 (sloboda izražavanja), član 12 (pravo na sklapanje braka i osnivanje porodice), član 13 (pravo na djelotvoran pravni lijek zvog osnovane tvrdnje o povredi Konvencije) i član 14 (zabrana diskriminacie u uživanju prava iz Konvencije). U nedavnim podnescima, aplikanti su ostali pri žlabenim navodima o povredi navedenih članova, osim člana 4.
 2. Imajući u vidu činjenice predmeta, podneske strana i zaključke u vezi sa članovima 2, 3. i 5. Konvencije, Sud smatra da je ispitao glavna pitanja pokrenuta u ovoj aplikaciji i da nema potrebe da donosi posebno rješenje o ostalim žalbenim navodima aplikanata.

VII. PRIMJENA ČLANOVA 46. I 41. KONVENCIJE

 1. Član 46. Konvencije glasi:

«1. Visoke strane ugovornice preuzimaju obavezu da se povinuju konačnoj presudi Suda u svakom predmetu u kome su stranke;

2. Konačna odluka Suda se dostavlja Komitetu ministara koji nadgleda njeno izvršenje.»

 1. Član 41. glasi:

«Kada Sud utvrdi prekršaj Konvencije ili Protokola uz nju, a unutrašnje pravo visoke strane ugovornice u pitanju omogućava samo dijelomičnu odštetu, Sud će, ako je to potrebno, pružiti pravičnu naknadu oštećenoj stranci.»

A.  Šteta

1.  Presuda Vijeća

 1. Vijeće smatra da nema osnova za dodjeljivanje naknade za materijalnu štetu. Vijeće je odbacilo izuzetno visoke novčane zahtjeve aplikanata u pogledu nematerijane štete ističući da član 41. ne predviđa nametanje kaznenenih sankcija tuženim vladama. Vijeće je dalo značaj kontekstu u kojem je nekih 1400 kiparskih Grka i 500 kiparskih Turaka nestalo i činjenici da je Komitet ministara započeo svoj rad na nadgledanju izvršenja presude koja je donesena u četvrtom međudržavnom predmetu čiji je osnovni element realiziranje mjera da bi se rasvijetlila sudbina muškaraca, žena i djece koliko god je to moguće. Vijeće je zaključilo da u takvoj jedinstvenoj sitaciji, ne bi bilo adekvatno, a ni konstruktivno, pa čak ni pravično, da se dodjeljuju dodatne posebne odštete ili preporuke u pogledu pojedinačnih aplikanata. Prema tome, Vijeće je smatralo da konstatovanje povrede predstavlja po sebi dovoljnu pravičnu naknadu.

2.  Podnesci Sudu

a.  Zahtjevi aplikanata

 1. Aplikanti smatraju da je do povrede člana 46. došlo zbog kontinuiranog odbijanja Turske da se povinuje svojim obavezama; to je imalo dejstva na stotine porodica kiparskih Grka i prijeti djelotvornosti sistema Konvencije; oni su pozvali Sud da naloži Vladi da se povinuje svojim pravnim obavezama iz članova 2, 3, 5, 8, 10, 13. i 14. Konvencije u odnosu na aplikante provođenjem brze i djelotvorne istrage koja će omogućiti pronalaženje tragova nestalih osoba i otkrivanje njihove sudbine, objavljivanje rezultata i oslobađanje, odmah i bezuslovno, vraćanje u zemlju bilo koje osobe koja je još uvijek u turskom pritovoru, i vraćanje posmrtnih ostataka onih za koje se dokazalo da su mrtvi. U slučaju da takve mjere izostanu, aplikanti traže da Sud naloži Vladi, da bi je potakao da poštuje svoje obaveze, da svakom aplikantu isplati 24 kiparskih funti (CYP) dnevno, s tim da će taj iznos biti udvostručen po proteku svakih dvanaest mjeseci.
 2. U pogledu naknade za nematerijalnu štetu, aplikanti zahtijevaju iznos od 407.550 eura (EUR) zbog povreda koje su pretrpili svaki od nestalih osoba, s tim da te iznose trebaju sačuvati aplikanti u njihovo ime i ime njihovih nasljednika, i 543.400 EUR za svakog od aplikanata ili njihovih nasljednika (što iznosi 6.175 EUR za svaku godinu povrede od 1987. godine do 2009. godine kada su zanemareni zahtjevi koji proizilaze iz Konvencije). Aplikanti smatraju da je dodjeljivanje takve naknade osnovano jer su povrede bili brojne, teške, trajale su više od 34 godine, bile su masovne i sistemske i jer su otežane zbog činjenice flagrantnog zanemarivanja zaključaka organa Konvencije. Odbacujući zahtjeve za nakandu štete, Vijeće je napravilo grešku i djelovalo je na diskriminatoran način nesaglasan sa praksom Suda.

b.  Odgovor Vlade

 1. U pogledu nematerijalne štete, Vlada smatra da dodjeljivanje odštete ne bi bilo adekvano jer se žalbeni navodi u osnovi zasnivaju na pretpostavkama, jer dokumentacija Komiteta za nestala lice ne sadrži nikakav element koji je takve prirode da se njim može potvrditi da su nestale osobe uhapšene i da su sve osobe, osim jedne, nestale u okolnostima sukoba u kojem je neizostavno postojala životna opasnost. Vlada također smatra da aktivnosti Komiteta za nestale osobe nisu znatno napredovale i da bi, imajući u vidu da se pitanje nestanka odnosi na obje zajednice, dodjeljivanje odštete porodicama kiparskih Grka produbilo rane porodica kiparskih Turaka čiji su srodinici nestali, i ne bi doprinijelo procesu pomirenja. Osim toga, iznosi koje oni potražuju su prekomjerno i besprimjerno visoki.

c.  Zapažanja Vlade umješača

 1. Vlada umješač tvrdi da bi Sud trebao naznačiti mjere koje bi se trebale preduzeti da bi se okončale navedene kontinuirane povrede, a čiji cilj se ne bi mogao jednostavno ostvariti reparacijom. Reparaciju bi trebalo ostvariti u formi odštete. Nedodjeljivanjem takve odštete, Sud se udaljio od svoje konzistente prakse u predmetima koji se odnose na nestale osobe. Četvrti međudržavni predmet nije relevantan jer se nije znalo da li odšteta može biti dodjeljena ili će biti dodjeljena. U dodjeljivanju odštete bi trebalo voditi račna o iznosima koji su prethodno dodjeljeni i trajanju povreda.
 2. Vlada umješač zahtijeva da Sud naloži turskoj vladi da provede djelotvornu istragu o sudbini nestalih osoba specificirajući zahtjeve kojima se ona mora povinovati i da preduzme mjere da bi spriječila nova nestajanja i rizik od ugrožavanja prava na život u suprotnosti sa članovima 2. i 5.

d.  Zapažanja Redressa

 1. Redress, međunarodna nevladina organizacija ističe da generalno govoreći konstatovanje povrede u međunarodnom javnom pravu nameće obavezu reparacije. U predmetima koji se odnose na nestale osobe, cilj je restitutio in integrum, a kada to nije mouće, razmatra se odšteta ili drugi adekvatni i odgovarajući oblik reparacije. Odšteta treba biti proporcionalna težini povrede i okolnostima predmeta. Prema sudskoj praksi Suda, djelotvoran pravni lijek zahtijeva djelotvornu istragu činjenica, a Međunarodna konvencija za zaštitu svih osoba od prisilnog nestanka predviđa mjere koje je potrebno preduzeti da bi se omogućilo žrtvama da saznaju istinu o okolnostima nestanka. U predmetima u vezi sa nestalim osobama, Međuamerički sud je naložio ekshumaciju i vraćanje tijela, dodjeljivanje odštete za pretrpljenu moralnu patnju, istragu okolnosti i objavljivanje činjenica predmeta. Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija je također priznao pravo na istinu. Izvjestan broj ugovora i presuda naznačavaju potrebu za posebnim mjerama s ciljem okončanja kontinuiranih povreda i garantovanja da se one neće ponoviti.
 2. Prema Redressu, Sud je dodijelio reparaciju u većem broju predmeta u vezi sa nestalim osobama, ako ne i svim, i smatrao je, u smislu člana 13, da naknada u principu treba biti dodijeljena u slučajevima povrede članova 2. i 3. Trajanje povrede je relevantno za procjenu štete. Mogućnost preduzimanja opštih mjera ne ukida obavezu dodjeljivanja individualne reparacije. Sud također ima slobodu da u nekom pojedinačnom predmetu specificira dodatne forme pravične naknade s ciljem okončanja postojećih povreda i sprečavanja njihovih ponavljanja.

3.  Ocjena Suda

a.  Član 46. Konvencije

 1. U vezi sa stanovištem aplikanata o realizaciji djelotvorne istrage, Sud podsjeća na opšti princip prema kojem tužena država ostaje slobodna da izabere sredstva kojima će ispuniti svoju pravnu obavezu iz člana 46. Konvencije pod uslovom da su ta sredstva u skladu sa zaključcima donesenim u presudi Suda (vidi, Scozzari i Giunta protiv Italije [GC], br. 39221/98 i 41963/98, stav 249, ECHR 2000-VIII; i Andrejeva protiv Letonije [GC], broj 55707/00, stav 110, ECHR 2009-...). Prema tome, Sud smatra da je u ovim aplikacijama na Komitetu ministara, u skladu sa članom 46. Konvencije, da odluči koje mjere treba konkretno preduzeti u okviru izvršenja presude koju je donio Sud (vidi, mutatis mutandisAkdivar i drugi protiv Turske (član 50), od 1. aprila 1998, str. 723-24, stav 47, Reports 1998-II).
 2. U vezi sa dnevnim novčanim kaznama koje bi se nametnule Vladi dok se, konačno, ne povinuje presudi Suda, što su sugerisali aplikanti, Sud ističe da je on uvijek odbacivao zahtjeve za kaznene odštete (vidi gorenavedeni predmet Akdivar i drugi, stav 38. i gorenavedeni predmet Orhan, stav 448). Sud smatra da mu Konvencija skoro uopšte ne omogućava, ako mu ikako omogućava, da naloži nekoj vladi da nekom aplikantu plati novčane kazne koje nemaju veze sa štetom za koju je ustanovljeno da je istinski nanesena usljed prošlih povreda Konvencije. U onoj mjeri u kojoj ti iznosi imaju za cilj da obeštete aplikanta za buduće patnje, one su čisto špekulativne.

b.  Član 41. Konvencije

 1. Sud ističe da nijedna odredba ne predviđa izričito isplatu naknade za nematerijalnu štetu ili moralnu štetu. U svom pristupu koji se odnosi na dodjeljivanje pravične naknade, koja varira od predmeta do predmeta, Sud je napravio razliku između situacija gdje je aplikant patio od traume, bilo fizičke ili psihičke, boli i patnje, straha, zebnje, frustracije, osjećaja nepravde ili poniženja, produžene nesigurnosti i perturbacije života ili istinskog gubitka prilike (na primjer, Elsholz protiv Njemačke [GC], broj 25735/94, stav 70, ECHR 2000-VIII; Selmouni protiv Francuske [GC], broj 25803/94, stav 123, ECHR 1999-V; i Smith i Grady protiv Ujedinjenog Kraljevstva (pravična naknada), br. 33985/96 i 33986/96, stav 12, ECHR 2000-IX) i situacija gdje je javno priznanje štete koju je pretrpio aplikant, u presudi koja je obavezujuća za državu ugovornicu, moćan oblik obeštećenja sam po sebi. U velikom broju predmeta, konstatacija Suda da neki zakon, procedura ili praksa nije u saglasnosti sa normama Konvencije je dovoljna da bi se ispravila situacija (vidi, na primjer, Christine Goodwin protiv Ujedinjenog Kraljevstva [GC], broj 28957/95, stav 120, ECHR 2002-VI; Saadi protiv Itaije [GC], broj 37201/06, stav 188, ECHR 2008-...; i Marper protiv Ujedinjenog Kraljevstva [GC], br. 30562/04 i 30566/04, stav 134, od 4. decembra 2008). Međutim, u nekim situacijama se može smatrati da je dejstvo povrede takve prirode i takvog stepena da je znatno narušilo moralno blagostanje aplikanta tako da reparacija nije dovoljna. Ti elementi ne dovode do procesa kalkulacije ili precizne kvantifikacije. Sud nema ni ulogu da djeluje kao nacionalni pravosudni organ koji treba, u građanskim stvarima, odrediti odgovornost i dodijeliti odštetu. Princip koji vodi Sud je pravičnost, koji prije svega uključuje fleksibilnost i objektivno razmatranje onoga što je ispravno, pravično i razumno u svim okolnostima predmeta, uključujući ne samo situaciju aplikanta nego i sveobuhvatan kontekst u kojem je počinjena povreda. Cilj nakande koju Sud dodjeljuje za moralnu štetu je priznanje činjenice da je neka povreda osnovnog prava dovela do moralne štete i odražava aproksimativno ozbiljnost štete. Cilj odštete nije, i ne treba biti, obezbjeđivanje finansijske ugodnosti ili bogaćenja na račun države članice.
 2. Dakle, ne postoji specifična skala odšteta koje treba dodijeliti u predmetma u vezi sa nestalim osobama, što su aplikanti pogrešno zaključili iz prošlih predmeta u vezi sa nestalim osobama u Rusiji i Turskoj. Sud se ne može složiti da je Vijeće pogrešno uzelo u obzir kontekst predmeta i proces izvršenja koje je u toku pred Komitetom ministara. Iz zapažanja samih aplikanata proizilazi da oni prije svega žele da dobiju informacije o onome što se desilo sa njihovim srodnicima tako davno i okončati, na taj način, nesigurnost u kojoj se nalaze. Imajući u vidu navedeno, aplikanti su ostavljeni u neznanju decenijama, što je duboko uticalo na njih. Imajući u vidu ozbiljnost predmeta i donoseći ocjenu na bazi pravičnosti, Sud dodjeljuje iznos od 12.000 EUR svakom od devet aplikanata kao nematerijalnu odštetu, što je iznos koji će zadržati njihovi nasljednici u slučaju da je aplikant preminuo.

B.  Troškovi i izdaci

1.  Podnesci strana

 1. Zastupnici sljedećih aplikanata: Andreasa i Giorghulla Varnave (broj 16064/90), Demetrisa Theocharidesa i nasljednici Ellia Theocharidoua (broj 16068/90), Eleftheriosa Thome i nasljednici Christosa Thomaa (broj 16070/90), Savvasa i Georghiosa Apostolidesa (broj 16072/90), Leontisa Demetrioua i Yianoullaa Leontia Sarme (broj 16073/90) potražuju 5.778,41 CYP, uključujući porez na dodatu vrijednost (PDV) za svaku aplikaciju na ime troškova i izdataka kojima su bili izloženi do momenta proslijeđivanja predmeta Velikom vijeću, plus 6.299,58 EUR, uključujući PDV za troškove predmeta, što predstavlja ukupan iznos 16.172,58 EUR po aplikaciji.
 2. Zastupnici Andreasa Loizidesa i nasljednici Loizosa Loizidesa (broj 16065/90), Philipposa Constantinoua i Demetrias K. Peyiotisa (broj 16066/90), Panicosa i Chrysoula Charalambousa (broj 16069/90) i Savvasa i Androula Hadjipantelija (broj 16071/90) su dostavili troškovnik u iznosu od 5.186,16 CYP, uključujući PDV, po aplikaciji za troškove i izdatke prije proslijeđivanje predmeta Velikom vijeću i 6,299.58 EUR, uključujući PDV, po aplikaciji za troškove predmeta pred Velikim vijećem, što predstavlja ukupan iznos od 14.960,66 EUR po aplikaciji.
 3. Vlada smatra da su ta potraživanja previsoka i prekomjerna jer su sve aplikacije slične prirode, a podnesci obiluju citatima i ranijim materijalom koji je prepisan.

2.  Naknada koju je dodijelio Sud

 1. Sud podsjeća da se troškovi i izdaci na osnovu člana 41. dodjeljuju samo ako je ustanovljeno da su oni stvarno nastali, ako su bili potrebni i ako su njihove visine razumne. Pored toga, pravni troškovi se mogu pokriti samo ako se odnose na ustanovljenu povredu (vidi, na primjer, Beyeler protiv Italije (pravična naknada) [GC], broj 33202/96, stav 27, od 28. maja 2002, Sahin protiv Njemačke [GC], broj 30943/96, stav 105, ECHR 2003VIII).
 2. Konstatujući da su podnesci aplikanata skoro u potpunosti identični i da sve navedene povrede nisu ustanovljene, ali imajući u vidu trajanje postupka pred organima Konvencije i mnogostruke razmjene pismenih podnesaka, Sud dodjeljuje 8.000 EUR po aplikaciji za troškove i izdatke, plus bilo koji iznos koji bi aplikanti mogli dugovati po osnovu poreza na taj iznos.

C.  Zatezne kamate

 1. Sud smatra adekvatnim da zatezna kamata bude zasnovana na najnižoj kamatnoj stopi Evropske centralne banke uvećanoj za tri procentna boda.

 

IZ NAVEDENIH RAZLOGA, SUD

 1. Odbija, sa šesnaest glasova za i jednim glasom protiv, Vladine prethodne prigovore u vezi sa nedostatkom pravnog interesa;

 2. Odbija, sa šesnaest glasova za i jednim glasom protiv, Vladine prethodne prigovore u vezi sa nedostatkom nadležnosti ratione temporis;

 3. Odbija, sa petnaest glasova za i jednim glasom protiv, Vladine prethodne prigovore u vezi sa šestomjesečnim rokom;

 4. Utvrđuje, sa šesnaest glasova za i jednim glasom protiv, da je došlo do kontinuirane povrede člana 2. Konvencije zbog toga što vlasti tužene države nisu provele djelotvornu istragu o sudbini devet muškaraca koji su nestali u okolnostima opasnim po život;

 5. Utvrđuje, sa šesnaest glasova za i jednim glasom protiv, da je došlo do kontinuirane povrede člana 3. u odnosu na aplikante;

 6. Utvrđuje, sa šesnaest glasova za i jednim glasom protiv, da je došlo do kontinuirane povrede člana 3. Konvencije zbog toga što vlasti tužene države nisu provele djelotvornu istragu o sudbini Eleftheriosa Thome i Savvasa Hadjipantelija;

 7. Utvrđuje jednoglasno da nije došlo do kontinuirane povrede člana 5. Konvencije zbog toga što vlasti tužene države nisu provele djelotvornu istragu o sudbini ostalih sedam muškaraca;

 8. Utvrđuje jednoglasno da nije potrebno da ispituje žalbene navode u vezi sa članovima 4, 6, 8, 10, 12, 13. i 14. Konvencije;

 9. Utvrđuje, sa šesnaest glasova za i jednim glasom protiv,

(a) da tužena država treba, u roku od tri mjeseca, isplatiti sljedeće iznose:

(i)  12.000 EUR (dvanaest hiljada eura) po aplikaciji, plus bilo iznos koji može biti određen po osnovu poreza, kao naknadu za nematerijanu štetu;

(ii)  8000 EUR (osam hiljada eura) po aplikaciji, plus bilo iznos koji može biti određen po osnovu poreza, kao naknadu za troškove i izdatake;

(b) da će se nakon isteka razdoblja od tri mjeseca, sve do isplate, plaćati kamata po viđenju na navedene iznose, po stopi jednakoj najmanjoj kreditnoj stopi Evropske središnje banke za razdoblje neizmirenja, uvećanoj za 3%;

 1. Odbija jednoglasno ostatak dio aplikantovih zahtjeva za pravičnu naknadu.

Sačinjeno na francuskom i engleskom jeziku i objavljeno na javnoj raspravi u Palati za ljudska prava u Strazburu 18. septembra 2009. godine.

Erik Fribergh                                   Jean-Paul Costa

Registrar                                        Predsjednik

 

U skladu sa članom 45. stav 2. Konvencije i pravilom 74. stav 2. Pravila Suda, sljedeća izdvojena mišljenja su u prilogu ove presude:

 1. Mišljenje o slaganju sudije Spielmanna, kojem se pridružuju sudije Ziemele i Kalaydjeva;
 2. Zajedničko mišljenje o slaganju sudija Spielmanna i Powera;
 3. Mišljenje o slaganju sudije Ziemelea;
 4. Mišljenje o slaganju sudije Villigera;
 5. Mišljenje o neslaganju sudije Erönena.

J.-P.C.

E.F.

MIŠLJENJE O SLAGANJU SUDIJE SPIELMANNA KOJEM SE PRIDRUŽUJU SUDIJE ZIEMELE I KALAYDJIEVA

 1. Sud je odlučio da postoji kontinuirana povreda člana 2. Konvencije zbog toga što vlasti tužene države nisu provele djelotvornu istragu o sudbini devet muškaraca koji su nestali u životno opasnim okolnostima. Žao mi je što ni u presudi, a ni u dispozitivu presude, Sud nije naznačio eksplicitno da tužena država treba provesti djelotovrnu istragu.
 2. Nažalost, Sud smatra da je na Komitetu ministara da naznači ono šta treba zahtijevati u praktičnom smislu u okviru izvršenja presude.
 3. Prema principu restitutio in integrum, koji je iznesen na uvjerljiv način u podnesku nevladine organizacije Redress Trust (stav 220. presude), i stavljajući akcent na obavezu države za koju je ustanovljeno da je povrijedila Konvenciju da ponovo uspostavi situaciju koja je postojala prije nego što je počinjeno djelo kojim je nanesena šteta, Sud je trebao naznačiti u obrazloženju, a i u dispozitivu presude, da djelotvornu istragu treba provesti. Obaveza da se razjasni subina nestalih muškaraca uključuje istragu o događajima i odgovornim osobama i mogućnost žrtvama i srodnicima da zahtijevaju reparaciju.
 4. U stavu 191. presude, Sud naglašava da je sudska praksa Suda o opsegu proceduralne obaveze nedosmislena i da je osnovna svrha takve istrage da obezbijedi djelotvorno provođenje domaćih zakona koji štite pravo na život i, u onim slučajevima u kojima su umiješani pripadnici državni vlasti ili organi, da osigura da će oni odgovarati za smrti koje su se desile pod njihovim ingerencijama. Taj princip, koji prozilazi iz sudske prakse Suda, je trebao biti naznačen u stavu 222. i u dispozitivu presude.
 5. Na osnovu člana 46. stav 2. Konvencije, Komitet ministara ima odgovornost da nagleda izvršenje presuda Suda. Međutim, to ne znači da Sud ne treba da ima ikakvu ulogu kada je riječ o tom pitanju i da ne treba da preduzme mjere da bi olakšao zadatak Komiteta ministara u vršenju funkcija.
 6. Ustvari, Sud je smatrao da povreda člana 2. ne može biti ispravljena isključivo dodjelom odštete srodnicima žrtve (Kaya protiv Turske, od 19. februara 1998, stav 105, Reports of Judgments and Decisions 1998-I). Kao što je to Redress Trust uvjerljivo istakao u svojim zapažanjima, imajući u vidu fundamentalan značaj prava na zaštitu života, pored dodjeljivanja bilo koje naknade, postoji obaveza država da provedu temeljitu i djelotvornu istragu kojom se mogu identifikovati i kazniti odgovorni, i u kojoj žalitelj ima djelotvoran pristup istražnom postupku (Çakıcı protiv Turske [GC], broj 23657/94, st. 112-113, ECHR 1999-IV). Djelotvoran lijek uključuje dužnost da se provede djelotvorna zvanična istraga incidenta/incidenata, koja mora biti, inter alia, «temeljita, nepristrasna i pažljiva» (Velikova protiv Bugaske, broj 41488/98, stav 80, ECHR 2000-VI).
 7. S tim ciljem, osnovno je da se Sud, u svojim presudama, ne ograničava na koliko god je moguće precizan opis prirode povrede Konvencije, nego i da naznači predmetnoj državi, u obrazloženju u vezi sa članom 46. Konvencije i u dispozitivu, ako okolnosti predmeta to zahtijevaju, mjere koje smatra odgovarajućim da bi se osiguralo ispravljanje povrede.

 

ZAJEDNIČKO MIŠLJENJE O SLAGANJU SUDIJA SPIELMANNA AND POWERA

 1. Mi dijelimo mišljenje većine da je došlo do kontinuirane povrede člana 2. Konvencije zbog toga što vlasti tužene države nisu provele djelotvornu istragu o sudbini devet muškaraca koji su nestali u životno opasnim okolnostima. Međutim, mi bismo željeli izraziti neslaganje sa obrazloženjem koje se odnosi na pravilo šestomjesečnog roka. U tom pogledu se slažemo sa analizom sutkinje Zielele, a naročito pozivanjem na opšti princip međunarodnog prava koji je izražen u članu 14.2 Nacrta članova o odgovornosti države Komisije za međunarodno pravo.
 2. Sasvim je razumljivo da Sud želi osigurati izvjesnu pravnu sigurnost u pogledu rokova za podnošenje žalbi. Iako se u principu slažemo da «kada je riječ o pitanju nestanka osoba, aplikanti ne mogu čekati neograničeno da se obrate Strazburu» i «moraju dokazati hitrinu, inicijativu i podnijeti žalbe bez prekomjernog otezanja» (stav 161. presude), ne trebamo zaboraviti da se radi o kontinuiranoj povredi međunarodne obaveze i da tužena država nikada nije razjasnila subinu tih mušaraca, nije provela istragu o događajima i odgovornim i nije pružila mogućnost žrtvama i njihovim srodnicima da traže reparaciju. Kao što Sud ispravno ističe u stavu 148,

«(...) proceduralna obaveza potencijalno postoji sve dok se ne razjasni sudbina osobe; konstantan izostanak provođenja zahtijevane istrage se smatra kontinuiranom povredom (vidi četvrti međudržavni predmet, stav 136) (...).»

 1. Da bi opravdala obrazloženje pravila šestomjesečnog roka, većina pridaje veliki značaj činjenici da Komitet za nestale osobe Ujedinjenih nacija nije djelotvoran. Ne možemo prihvatiti posljedice nedjelotvornosti u pogledu primjene pravila šestomjesečnog roka. U tom pogledu se slažemo sa zapažanjima sutkinje Ziemele u vezi sa ograničenim mandatom Komiteta za nestale osobe i dijelimo njeno mišljenje da je nedjelotvornost postupka Komiteta za nestale osobe samo jedan od mnogobrojnih kriterija (i daleko od toga da je najrelevantniji) u odlučivanju da li da se primijeni ili ne pravilo šestomjesečnog roka u postupku pred Sudom.
 2. Željeli bismo da dodamo sljedeće. Budući da prethodni predmeti Baybora i Karabardak ((odluke), br. 77116/01 i 76575/01, od 22. oktobra 2002) ne obavezuju Veliko vijeće, ne vidimo zašto većina smatra da mora praviti razliku između ovog predemta i onog koji je riješila 2002. godine ističući da su aplikanti u ta dva predmeta «neopravdano odlagali podnošenje žalbi pred Sudom». Smatramo da nije bilo potrebno da se elaborira posebno obrazloženje u kojem se ističu karatkeristike po kojima se razlikuju predmeti Baybora i Karabardak, koji se odnose na aplikacije koje su podnijele porodice kiparskih Turaka koji su nestali za vrijeme konflikta među zajednicama 1960. godine. U stavu 171, većina prihvata da su «odluke Vijeća u gorenavedenim predmetima vrlo koncizne i, u nedostatku argumentacije strana, ne sadrže nikakvo obrazloženje». U takvim okolnostima, ne možemo se pridružiti konstataciji da su aplikanti, u predmetu Baybora i Karabardak, «neopravdano otezali sa podnošenjem žalbi pred Sudom».
 3. Budući da strane nisu dostavile detaljne argumente u predmetima Karabardak i Baybora, izražavamo žaljenje što one nisu odbačene zbog proteka roka na osnovu člana 35. i što je Sud smatrao u ta dva predmeta da «čak pretpostavljajući da aplikanti nisu imali nikakav djelotvoran lijek, što oni navode, ima mjesta da se smatra da su toga bili svjesni mnogo prije 30. oktobra 2001. godine kada su podnijeli aplikaciju». Ne možemo se pridružiti obrazloženju iz te dvije odluke o neprihvatljivosti koje su naznačene u stavu 171. presude smatrajući da je odlučujući moment «kraj 1990. godine». U tom pogledu, ubijeđeni smo – čak i ako dođemo do različitog zaključka – u obrazloženje sudije Erönena prema kojem «pravno, nema nikakve razlike između vremena koje je bilo potrebno aplikantima u predmetu Karabardak i vremena koje je bili potrebno aplikantima u ovom predmetu da podnesu aplikacije Sudu i Komisiji.»
 4. Kontinurana povreda koja nastaje kada država ne istraži ili ne rasvijetli prisilni nestanak ne prestaje protekom vremena. Prema našem mišljenju, sutkinja Ziemele ispravno zapaža da neprimjenjivanje roka od šest mjeseci na povrede međunarodnih obaveza koje imaju kontinuiran karaker, kao što je to u kontekstu prisilnog nestanka, služi za ostvarivanje važnog cilja: sprečavanje počinitelja da ostanu nekažnjeni za takva djela.

 

MIŠLJENJE O SLAGANJU SUTKINJE ZIEMELE

 1. Slažem se sa svim zaključcima Suda u ovom predmetu. Međutim, postoji nekoliko pitanja koja Sud ostavlja otvorenim u svom obrazloženju ili o kojima se moje stanovište razlikuje. Prvo se odnosi na status nestalih osoba u postupku pred Sudom (st. 111-113). Drugo se odnosi na pretpostavku smrti (st. 142-146). Treće i posljednje se odnosi na pitanje primjene pravila šestomjesečnog roka na kontinuirane povrede, posebno ako se radi o prisilnom nestanku. Precizirajmo odmah da su ta tri pitanja povezana. Razmotrit ću ih sada jedno po jedno.

Status nestalih muškaraca

 1. Oslanjajući se na postojeću sudsku praksu, Sud ističe da su to obično srodnici nestalih osoba koji su označeni kao aplikanti u predmetima pred Sudom (stav 111). Aplikacije u ovom predmetu su podnesene u ime nestalih osoba i njihovih srodnika i postoji eksplicitno odbijanje srodnika da prihvate da se primijeni pretpostvka smrti nestalih osoba. Pored toga, aplikanti ne navode povredu materijalnog aspekta člana 2. Konvencije (vidi, a contrario, sudsku praksu o nestalim osobama u Čečeniji, Rusija).
 2. Sud u svojoj presudi nalazi da obaveza da se razjasni sudbina nestalih osoba i da se odgovorna osoba ili osobe izvedu pred sud ima kontinuiran karaker (vidi, na primjer, stav 148). Ja smatram da iz toga slijedi da sve dok sudbina nestalih muškaraca nije poznata, bilo bi protivno samoj prirodi određene kontinuirane obaveze da Sud prihvati da se oni mogu smatrati mrtvim jer bi u tom slučaju relevantne pravne posljedice uključile nedostatak legitimacije da djeluju pred Sudom.
 3. Pored toga, prisilan nestanak je poseban fenomen kojim se može u potpunosti baviti jedino ako se prihvati da istovremno krši više ljudskih prava (u svrhu definicije fenomena vidi, na primjer, Deklaraciju Ujedinjenih nacija o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka, stav 89). Ta prava možda nisu izričito navedena u Konvenciji, ali mogu biti implicitna u drugim konceptima koje ona obuhvata. Među pravima koja se krše u situacijama prisilnog nestanka je i pravo da se bude priznat kao osoba pred zakonom. S obzirom da nestalim osobama nije dodijelio status aplikanata, Sud sam može ostaviti utisak da odbija da prizna te pojedince kao osobe pred zakonom i da ograničava njihovo pravo pristupa pravosuđu. Meni je jasno da Sud ne samo da ne bi trebao ostaviti otvorenim pitanje statusa nestalih osoba nego bi ih jasno trebao priznati kao aplikante u predmetu.

Pretpostavka smrti

 1. Također je važno istaći da je cilj međunarodnog priznanja djela prisilnog nestanka kao kontinuiranog krivičnog djela, sve dok počinitelji nastavljaju da skrivaju sudbinu i mjesto nestalih osoba, odvraćanje država od pribjegavanja takvoj praksi. U okviru takvog opšteg cilja, prihvaćeno je na nivou Ujedinjenih nacija da se pretpostavka smrti ne može primijeniti ako se porodica tome protivi (stav 90). Istorija pokazuje da se nestale osobe pronađu decenijama nakon međunaordnih konflikata i da porodice nastavljaju da se nadaju i da traže svoje voljene.
 2. Potrebno je istaći da u ovom predmetu, za razliku od situacije u mnogim predmetima koji se odnose na konflikt u Čečeniji (Rusija) i iz koje Sud uglavnom crpi principe koje treba primijeniti u ovom predmetu, srodinici nisu zahtijevali ni od domaćih vlasti, a ni od Suda da kažu, na jedan način ili drugi, da li su nestale osobe mrtve (vidi, u svrhu poređenja, Askharova protiv Rusije, broj 13566/02, stav 59, od 4. decembra 2008, i Magomadova protiv Rusije, broj 2393/05, od 18. juna 2009). U ovom predmetu, tužena Vlada, opet za razliku od situacije u ruskim predmetima, je ta koja se poziva na pretpostavku smrti da bi tvrdila da događaji ne potpadaju pod vremensku jurisdikciju Suda. Ruski predmeti se vrlo jasno razlikuju od ovog predmeta jer čak i datum pretpostavljene smrti potpada pod ratione temporis nadležnost suda i postavlja se pitanje povrede materijalnog aspekta člana 2. Tipično je da u ovim predmetima postoji relativno mnogo više dokaza, i oni su nedavni, u pogledu događaja same otmice.
 3. Dakle, ovom predmetu ne dijelim obrazloženje Suda da protek veremna od 34 godine može predstavljati snažan dokaz na temelju indicija da su nestali muškarci u međuvremenu umrli (stav 146). Ruski predmeti zasigurno ne mogu poslužiti kao primjer za takvu principijelnu izjavu. Aplikanti u našem predmetu odbijaju da prihvate bilo kakvu pretpostavku smrti, dok se Vlada poziva na taj argument. U isto vrijeme, aplikanti se nisu žalili na povredu materijalnog aspekta člana 2. u kontekstu u kojem, po mom mišljenju, neslaganje ima više logike. Jezik stava 146. može pružiti pogrešnu ideju o pristupu Suda dugotrajnim prisilnim nestancima koji su generalno povezani sa kompleksnim međunarodnim konfliktima. Sud je došao do zaključka da čak i ako se može pretpostaviti da su nestale osobe mrtve, kontinuirana obaveza da se ispita njihova sudbina i mjesto postoji i dalje. Ne vidim kako se logički može odvojiti obaveza od pojedinaca kojima je dodjeljeno pravo, tj. nestalih osoba. Prema tome, imajući u vidu šta su prisilni nestanci predstavljali na dan podnošenja aplikacije Sudu, nestali muškarci se ne mogu smatrati mrtvima budući da nije bilo odluke na nacionalnom nivou, a ni zahtjeva srodnika u tom pogledu. Nestali muškarci su aplikanti i Konvencija garantuje prava koja im tužena država mora priznati.

Pravilo šestomjesečnog roka

 1. Konačno dolazim do pitanja šestomjesečnog roka. Može se razumijeti da Sud želi osigurati izvjesnu pravnu sigurnost u pogledu roka unutar kojeg treba podnijeti žalbene navode. Rokovi imaju legitiman cilj u okviru sudske procedure. Međutim pitanje koje se postavlja u našem predmetu je da li se isti pristup primjenjuje kada se radi o kontinuiranoj povredi neke međunarodne obaveze. Da bismo odgovorili na to pitanje, važno je imati na umu samu prirodu kontinurane povrede neke međunarodne obaveze. Član 14. stav 2. Nacrta članova o odgovornosti države za međunarodna djela nanošenja štete Komisije za međunarodno pravo glasi: «Povreda neke međunarodne obaveze aktom države, koja ima kontinuiran karakter, se proteže na cijeli period dok akt postoji i ostaje nesaglasan sa međunarodnom obavezom.»
 2. Vlada u našem predmetu nije ni do danas razjasnila sudbinu nestalih muškaraca, nije provela istragu o događajima i onima koji su odgovorni, a ni pružila mogućnost žrtvama i srodnicima da zahtijevaju reparaciju. Činjenica da Komitet za nestale osobe Ujedninjenih nacija nije bio djelotvoran lijek je samo jedan, a daleko od toga da je najznačajniji kriterij za odluku da li treba primijeniti šestomjesečno pravilo u ovom postupku pred Sudom. Mandat Komiteta za nestale osobe je ograničen na utvrđivanje činjenice da li su nestale osobe umrle ili žive. On ne može pripisivati odgovornost, a ni precizirati uzrok smrti (stav 85). Drugim riječima, Komitet za nestale osobe nije taj koji će ispuniti sve turske obaveze u pogledu nestalih osoba. To je bila poznata činjenica kada je Komitet za nestale osobe osnovan i potvrđena je u četvrtom međudržavnom predmetu (stav 187).
 3. Sud je zauzeo pogrešan pravac u obrazloženju pravila šestomjesečnog roka kada ističe da od momenta kada postaje jasno da postupak Komiteta za nestale osobe ne pruža više nikakvu nadu u napredak (stav 170. presude), šestomjesečni rok je trebao početi da teče u odnosu na predmetne osobe u svrhu podnošenja aplikacije pred Sudom. Kao što to presuda pokazuje (vidi argumente strana u vezi sa članom 2), a i imajući u vidu zaključke Suda u pogledu kontinuirane povrede proceduralne obaveze Turske na temelju člana 2 (st. 191-194), još uvijek postoji kontinuirana povreda obaveze koja proizilazi iz Konvencije. Prema tome, Sud je trebao slijediti sopstvenu praksu o neprimjenjivanju pravila šestomjesečnog roka na kontinuirane situacije (stav 159). Neprimjenjivanje pravila šestomjesečnog roka na povrede međunarodnih obaveza koje imaju kontinuiran karakter, posebno kada se bavimo zločinima kao što je prisilni nestanak, služi važnom cilju: sprečavanje počinitelja da ostanu nekažnjeni za takva djela.
 4. Međutim, pretpostavka neprimjenivosti je oboriva. U svakom slučaju, Sud će ispitati svaku situaciju, kao što to uostalom naznačava u stavu 165. presude. Kao što ističe Međunarodni sud pravde u predmetu Phosphate Lands in Nauru : «Prema tome, na Sudu je da odredi, u svjetlu okolnosti svakog predmeta, da li protek vremena čini aplikaciju neprihvatljivom» (Phosphate Lands in Nauru, Međunarodni sud pravde, Reports, stav 32, 1992). Kriterij za primjenu šestomjesečnog roka na kontinuirane situacije se dakle razlikuje od onoga što je istaknuto u obrazloženju u stavovima 166-171. presude. Umjesto toga, treba se zapitati da li je postojao neki događaj ili djelo za koje se moglo smatrati da je pokrenulo rok za podnošenje aplikacije jer sve dok se ne preduzima nikakva značajna mjera za razmatranje problema nestanaka, problem i dalje postoji, a i pravo na žalbu prema tome i dalje postoji. Drugim riječima, pitanje nije da li postoji neki događaj kojim se obustavlja tok roka (vidi, a contrario, stav 171), nego da li postoji neki događaj koji dovodi do toga da šestomjesečni rok počinje teći. Ako je cilj postupka Komiteta za nestale osobe da predstavlja adekvatan pravni lijek u predmetima nestanaka, on se može ispravno ispitati u svjetlu pravila šestomjesečnog roka. Međutim, ovdje to nije slučaj.

 

MIŠLJENJE O SLAGANJU SUDIJE VILLIGERA

Glasao sam kao i većina za utvrđivanje povreda članova 2, 3. i 5. Konvencije.

Međutim, ne slažem se sa zaključkom većine koja je odbacila prethodne prigovore Vlade u pogledu primjene šestomjesečnog pravila iz člana 35. stav 1. Konvencije (stav 172. presude).

 Nema sumnje da su nestanci doveli do kontinuirane situacije. Međutim, srodnici nestalih osoba koji tvrde da su žrtve kontinuirane povrede na mogu čekati neograničeno da preduzmu određene mjere. U određenoj fazi, konitinuirana situacija će se okončati i pravilo šestomjesečnog roka mora biti primijenjeno. Postavlja se pitanje kada će rok početi da teče.

U ovom predmetu, taj moment se pojavio kada su srodnici nestalih osoba imali pravne lijekove na raspolaganju i kada su ih koristili ili ih nisu koristili jer su shvatili da su lijekovi nedjelotvorni. Institucija koja pruža taj lijek, ako je tako mogu nazvati, bi bio Komitet za nestale osobe. On je pružao velike nade kada je bio osnovan 1981. godine. Međutim, nakon izvjesnog vremena, svakome je postalo jasno da taj lijek nije djelotvoran i da se od srodnika ne može više očekivati da ga primjenjuju.

Prema tome, 1984. godine, oteznja su postala očigledna, posebno zbog toga što je Komitet za nestale osobe donio Pravila procedure tek tri godine nakon svog osnivanja. Srodinici su trebali shvatiti u narednih nekoliko godina, po potrebi uz pomoć kompetentnih pravnih savjetnika, da Komitet za nestale osobe nije uopšte organ koji im može pružiti lijek, a kojem su se trebali obratiti.

 Po mom mišljenju, datum kada je isticao rok za podnošenje aplikacije pada u 1987. godinu. Prema tome, to stanovište se podudara sa prigovorom Vlade da je šestomjesečni rok počeo teći one godine kada je Turska prihvatila pravo na individulanu aplikaciju pred Evropskom komisijom za ljudska prava.

S obzirom da srodnici nisu podnijeli žalbe tada, po mom mišljenju, oni nisu poštovali šestomjesečni rok iz člana 35. stav 1. Konvencije.

 

MIŠLJENJE O NESLAGANJU SUDIJE ERÖNENA

1. Nakon odluke Velikog vijeća u predmetu Šilih, većina u ovom predmetu je bila spremna da harmonizira jurisprudenciju koja se odnosi na ratione temporis nadležnost i šestomjesečni rok u predmetima koji se odnose na nestanke proglašavajući Sud nadležnim; Sud također nastoji da ukine odstupanja koja su prisutna u različitim presudama i odlukama koje su donesene do ovog dana.

Ne mogu se složiti sa većinskim mišljenjem prema kojem Sud ima nadležnost da odlučuje o ovom predmetu zbog razloga koje ću naznačiti niže jer ne nalazim nijedan razlog da promijenim mišljenje o ovom pitanju, koje sam izložio u presudi Vijeća. Generalno, ja smatram da je odluka većine, umjesto da razjasni situaciju i sudsku praksu o ovom pitanju, a mislim da je to bila i namjera, učinila sudsku praksu o ovom predmetu još više oborivom i konfuznom tako da sada postoji sudska praksa koja je relativno štetna za efikasnost i konzistentnost koja se očekuje od Evropskog suda za ljudska prava.

Smatram da je to tako i u pogledu ocjene pitanja nadležnosti ratione temporis u predmetima koji se odnose na nestale osobe, a i pogledu ocjene primjene šestomjesečnog pravila jer presuda u ovom predmetu slabi jednu i srozava drugu. Posvetit ću svoje mišljenje ovim aspektima presude i pitanjima koja su u vezi sa tim. Budući da se ne slažem da Sud ima jurisdikciju u ovom predmetu, ne smatram da bi bilo etično, a ni korektno da se izjašnjavam o bilo kojem suštinskom pitanju u pogledu navedenih povreda Konvencije.

2. Glasao sam protiv zaključka većine koja je odbacila prethodne prigovore Vlade da Sud nema ratione temporis nadležnost da razmatra predmet i da je aplikacija podnesena nakon isteka šestomjesečnog roka. Po mom mišljenju, Sud nema nadležnost da odlučuje o meritumu predmeta. Svoje mišljenje o ovom pitanju ću precizirati niže. Također sam glasao protiv presude većine koja je ustanovila da i dalje postoji pravni interes da se nastavi sa ispitivanjem ovih aplikacija zbog toga što je većina u ovom predmetu zaključila (st. 185, 186, 201, 202. i 208) da su prvoimenovani aplikanti u svakoj aplikacaiji bili oni koji su nestali 1974. godine. Ne smatram da je potrebno da izlažem detalje o pitanju nedostatka pravnog interesa budući da Sud, po mom mišljenju, nije nadležan da odlučuje o predmetu u pogledu dva druga prethoda prigovora.

3. U skladu sa mišljenjem prema kojem Sud nema ratione temporis nadležnost, ja sam glasao prootiv zaključka da je došlo da kontinuirane povrede člana 2. zbog toga što vlasti tužene države nisu provele djelotvornu istragu o sudbini devet muškaraca koji su nestali u životno opasnim okolnostima. Prema tome, i ovdje smatram da ne bi bilo korektno, a ni etično da se izjašnjavam o meritumu tih žalbenih navoda ili mišljenju koje je većina izrazila u svojoj presudi.

4. Dakle, slijedi da zbog istog razloga ne smatram da je u skladu sa mojim mišljenjm o nedostatku ratione temporis nadležnosti i neprimjenjivosti šestomjesečnog pravila da se izjašnjavam ili donosim zaključke o kontuinuiranoj povredi člana 3. u pogledu aplikanata i kontinuiranoj povredi člana 5. zbog toga što vlasti Vlade nisu provele djelotvornu istragu o sudbini Eleftheriosa Thome i Savvasa Hadjipantelija.

5. Glasao sam kao i moje kolege za zaključak da nema kontinurane povrede člana 5. Konvencije zbog toga što vlasti tužene države nisu provele djelotvornu istragu o sudbini sedam ostalih muškaraca koji su nestali. Ne smatram da je to na bilo koji način u kontradikciji sa mojim mišljenjem o prethodnim prigovorima.

6. Slično, razlog zbog kojeg sam glasao kao i moje kolege (uprkos mišljenju da Sud nema ratione temporis nadležnost da odlučuje o meritumu ove aplikacije) da nema potrebe da se ispituju žalbeni navodi o povredama članova 4, 6, 8, 10, 12, 13. i 14. Konvencije je jednostavno taj što Sud nije našao nijedan razlog da odlučuje o žalbama, a ne zbog toga što se slažem sa zaključcima većine o povredama članova 2, 3. i 5. (stav 211. presude).

7. S obzirom da smatram da Sud nema ratione temporis nadležnost i da nema kontinuirane obaveze, iz istog razloga nisam glasao kao moje kolege kad su se izjasnili u prilog dodjele naknade za moralnu štetu.

8. Glasao sam kao i moje kolege u pogledu ostatka zahtjeva aplikanata za pravičnu naknadu zbog istih razloga i ubjeđenja koje sam naveo pod E.

U ovom stadiju bih želio ponoviti zapažanja koja sam izložio pred Vijećem. Cilj bilo kojeg stanovišta koje izložim u ovom mišljenju je da konsolidujem i potvrdim zapažanja koja sam izložio u tom stadiju postupka. Presuda koju je Veliko vijeće donijelo u predmetu Šilih nije izmijenilo moje stanovište. Također ću iznijeti svoje skromno mišljenje o razlozima zbog kojih se nisam mogao složiti sa mišljenjem većine u ovom predmetu.

Većina prihvata da na osnovu opštih principa koji se primjenjuju na ovaj predmet, Sud nije nadležan da ispituje događaje koji su se desili 1974. godine smtrajući da su oni izvan vremenske nadležnosti Suda.

Međutim, većina ističe (a) da je obaveza da se provede djelotvorna istraga po sebi obaveza koja je nezavisna od suštinskog aspekta člana 2; (b) da čak i ako se može ustanoviti pretpostavka smrti, proceduralna obaveza da se provede istraga bi i dalje postojala; (c) da nestanak predstavlja «trenutačno djelo» koje ipak stvara kontinuiranu obavezu da se provede istraga i da Sud, dakle, ima ratione temporis nadležnost da odlučuje o predmetu.

Kao što je to naznačila većina, principi u predmetu Blečić naznačavaju, inter alia, (stav 77. presude), sljedeće:

«(...) vremenska jurisdikcija Suda se određuje u odnosu na konstitutivne činjenice navedenog uplitanja. Kasniji neuspjeh lijekova, čiji je cilj ispravljanje tog uplitanja, ne potpada pod vremensku jurisdikciju Suda» (navedene riječi sam ja istakao).

Razjašnjavajući dalje taj princip, Sud je, u presudi Blečić, istakao sljedeće:

 «81. In conclusio, iako je istina da od datuma ratifikacije na ovamo svi akti i propusti države moraju biti u skladu s Konvencijom (vidi, Yağcı i Sargın protiv Turske, presuda od 8. juna 1995, serija A broj 319-A, str. 16, stav 40), Konvencija ne nameće nikakve specifične obaveze državama ugovornicama da dodijele naknadu za povrede ili štetu koje su nanesene prije tog datuma (vidi, Kopecký protiv Slovačke [GC], broj 44912/98, stav 38, ECHR 2004-IX). Svaki drugi pristup bi potkopao i princip neretroaktivnosti iz prava o međunarodnim ugovorima i fundamentalno razlikovanje između povrede i ispravljanja povrede koje je u osnovi zakona o odgovornosti države.

82. Stoga je, da bi se utvrdila vremenska nadležnost Suda, bitno utvrditi, u svakom konkretnom predmetu, tačno vrijeme navodnog uplitanja. Pri tome Sud mora voditi računa i o činjenicama kojima aplikant prigovara i o opsegu prava iz Konvencije za koje se tvrdi da je bilo povrijeđeno.»

Pitanje postojanja proceduralne obaveze koje proizilazi iz člana 2. je, u predmetu Šilih, obrađeno iz ugla «odvojivosti» obaveze. U pogledu pitanja da li postoji proceduralna obaveza na osnovu člana 2, u presudi Šilih se ističe sljedeće:

 1. u slučaju da se smrt desila prije kritičnog datuma, samo proceduralni akti i/ili propusti koji su se desili nakon tog dana potpadaju pod vremensku nadležnost Suda;
 2. da bi proceduralne obaveze koje nameće član 2. postale primjenjive, mora postojati istinska veza između smrti i stupanja na snagu Konvencije u pogledu tužene države.

Na taj način, znatan dio proceduralnih mjera koje se zahtijevaju tom odredbom – što uključuje ne samo djelotvornu istragu smrti predmetnih osoba nego i pokretanje odgovarajućih postupaka u svrhu određivanja uzroka smrti i obavezivanja odgovornih da odgovoaraju za svoja djela (vidi [Vo protiv Francuske], stav 89) – su bile ili trebale biti realizovane nakon kritičnog datuma.

Međutim, Sud ne isključuje da u izvjesnim okolnostima ta veza može počivati i na potrebi da se osigura da su garancije i istaknute vrijednosti Konvencije zaštićene na stvaran i i djelotvoran način» (Šilih, st. 162-163).

Istina je da je Turska ratifikovala Konvenciju u maju 1954. godine, ali je priznala pravo na individulanu aplikaciju samo u pogledu događaja koji su se desili nakon 22. januara 1987. godine i nadležnost Suda 1990. godine. Prilikom primjenjivanja presude Šilih, većina nije ustanovila «stvarnu vezu između smrti i stupanja na snagu Konvencije» u pogledu Turske.

Po mom mišljenju, Konvencija obavezuje Tursku od 1954. godine, ali Sud nema nadležnost da ispituje činjenice koje su se desile prije 1987. godine, čak i ako je proceduralna obaveza iz člana 2. Konvencije «odvojiva», budući da prema presudi Šilih (citirana gore), ta nadležnost za ispitivanje ne proizilazi iz bilo kojeg proceduralnog akta i/ili propusta koji se desio nakon «kritičnog datuma» 1987. godine, koji je većina već prihvatila kao operativan datum. Član 6. Protokola broj 11 potvrđuje to stanovište. Drugim riječima, Sud ima jurisdikciju da ispituje samo onu kontinuiranu proceduralnu obavezu koja je nastala nakon 1987. godine budući da se kontinuirana obaveza proteže naprijed, nakon krtičnog datuma, a ne nazad. Član 6. Protokola broj 11 ne modifikuje ograničenja Turske koja se odnose na prihvatanja obavezne jurisdikcije Suda nad bilo kojim aktom ili propustom prije 1987. godine.

Protokol broj 11 je stupio na snagu 11. novembra 1998. godine. Njegov član 6. glasi:

«Od momenta kada neka Visoka ugovorna strana prizna nadležnost Komisije ili jurisdikciju Suda izjavom predviđenom u prijašenjem članu 25. ili prijašnjem članu 46. Konvencije u u pogledu pitanja koja su proizašla nakon izjave ili su zasnovana činjenicama koje su se desile nakon izjave, to ograničenje će se i dalje primjenjivati na jurisdikciju Suda na temelju ovog protokola.»

Član 6. Protokola broj 11. ustvari jasno naznačava da novi Sud ima nadležnost jedino da ispituje «pitanja koja su proizašla nakon izjave ili su zasnovana činjenicama koje su se desile nakon» neke izjave koja priznaje nadležnost Suda. Prema tome, u skladu sa svojim stavom o pitanju nadležnosti ratione temporis, smatram da član 6. Protokola broj 11 zabranjuje Sudu da razmatra bilo koji predmet koji se odnosi na činjenice koje su se desile prije 1987. godine kao «kritičnog datuma».

U tom pogledu, smatram da presudi većine nedostaje jasnost. Naime, uprkos činjenici da član 6. Protokola broj 11 obavezuje Tursku u pogledu povreda koje su desile nakon 1987. godine, većina radije uzima 1954. godinu kao datum početka vremenske nadležnosti za ispitivanje navedenih povreda, dok Turska u stvarnosti nije prihvatila da bude obevezana ili odgovorna za navodne povrede prije kritičnog datuma 1987. godine. Naime, većina prihvata da Sud nema nadležnost da ispituje žalbe koje su utemeljene na činjenicama koje su se pojavile prije kritičnog datuma (st. 133-134 presude), tj. prije 1987. godine, ali ona ipak zaključuje da Tursku obavezuju odredbe Konvencije od datuma njene ratifikacije, tj. 18. maja 1954. godine. Prema tome, smatram pogrešnim zaključak da događaji iz 1974. godine, nestanak osoba i kasnije smrti koje su se desile u tom periodu potpadaju pod njegovu nadležnost.

Teško je dovesti u sklad taj pristup sa onim koji je usvojen u predmetu Xenides-Arestis u pogledu nadležnosti ratione temporis. U tom predmetu, Sud je, ocjenjujući iznos pravične naknade, smatrao da je operativni datum onaj kada je Turska priznala obaveznu nadležnost Suda 1990. godine. U stavu 38. te presude (pravična naknada), Sud je naznačio sljedeće:

«Dakle, Sud će odrediti naknadu na koju aplikantica ima pravo u pogledu gubitaka koji su proizašli iz uskraćivanja pristupa imovini i gubitka kontrole, korištenja i uživanja njene imovine za period od 22. januara 1990. godine kao datma kada je Turska prihvatila obaveznu jurisdikciju Suda do danas (Loizidou (član 50), presuda od 29. jula 1998, citirana gore, str. 1817, stav 31).»

Po mom mišljenju, onakvom kao što ću ga elebaorirati niže, većina unosi još više konfuzije u već kompleksno pitanje nadležnosti ratione temporis.

Pretpostavka smrti

Moje stanovište o ovom pitanju ostaje isto kao ono koje sam izrazio u svom mišljenju o neslaganju koje je priloženo uz presudu Vijeća:

«(...) Ne vidim nijedan valjan razlog koji bi opravdao da se u ovom predmetu ne odlučuje o pretpostavci smrti (u svjetlu nedavnog razvoja sudske prakse Suda) i da se, na temelju toga, ne djeluje, osim razloga koji se odnosi na osjetljivost ovog predmeta. Princip koji je izrečen u predmetu Blečić, onako kako je primijenjen na taj predmet, ublažava, do izvjesnog stepena, zaključke o pretpostavci da su aplikanti živi i o kontinuiranoj povredi onako kako je izrečena u odluci Kipar protiv Turske, koja se odnosi na nestale osobe, pa tim isključuje postojanje kontinuirane obaveze. Smatram da su nestanci i pretpostavka da su aplikanti umrli postojali kao činjenica prije nego što je Turska priznala pravo na individualnu aplikaciju Komisiji. Drugim riječima, konstitutivne činjenice navedene povrede, onako kako su ustanovljene, su se desile prije ratifikacije te ovaj Sud, prema tome, nema ratione temporis nadležnost da ispituje pitanje djelotvorne istrage, niti bilo koje drugo pitanje koje je istinski relevantno za meritum ovog predmeta.

Ukratko, smatram da nema nikakve povrede koja ima «kontinuiran karakter» pa prema tome nema ni kontinuirane obaveze. Zaključci iz presude Kipar protiv Turske, u pogledu «kontinuirane povrede člana 2. koja je ustanovljena jer vlasti tužene države nisu provele djelotvornu istragu» se moraju tumačiti u skladu sa nedavnom sudskom praksom koja zahtijeva da takva «kontinuirana obaveza» i svi zahtjevi koji iz nje proizilaze, ako neka obaveza zaista postoji, postoji samo ako predmet potpada pod nadležnost ratione temporis ovog Suda – a, po mom mišljenju, to nije slučaj u ovom predmetu.

 Uzimajući u obzir da su se konstitutvne činjenice navedenog uplitanja (nestanak i pretpostavke smrti nakon toga) pojavile prije 28. januara 1987. godine, smatram da Sud ne može ispitati žalbene navode koji se odnose na nedjelotvornost istrage o nestancima kiparskih Grka zbog toga što nema ratione temporis nadležnost.»

Nije jasno da li većina u ovom predmetu pretpostavlja smrt nestalih osoba ili ne, iako se čini da ona izražava nejasne hipoteze u tom pogledu.

Osim toga, premda pretpostavka smrti nije «automatska», većina ističe da je moguće da su nestale osobe umrle, te se oslanja na primjere iz sudske prakse u kojima su postojale takve pretpostavke smrti (stav 143. presude). U stavu 144. presude, većina ističe: «čak i da postoje dokazni elementi koji bi mogli opravdati zaključak da je devet nestalih muškaraca umrlo u toku događaja koji su se desili 1974. godine ili neposredno nakon toga».

U stavu 146. presude, Sud, dakle, zaključuje:

«čak i ako protek vremena od 34 godine bez ikakvih vijesti o nestalim osobama može pružiti snažan dokaz na temelju indicija da su one u međuvremenu umrle, to ne isključuje proceduralnu obavezu da se provede istraga.»

Nakon što je zaključio, na osnovu «snažnih dokaza na temelju indicija», da su muškarci možda umrli, čini se da postoji jedna kontradikcija u stavu 148. presude u kojem Sud ističe:

«Nestanak je poseban fenomen kojeg karakteriše situacija u kojoj se bližnji kontinuirano suočavaju sa nesigurnošću i nedostatkom razjašnjenja i informacija o onome što se desilo, a relevantni elementi u tom pogledu mogu ponekad čak biti namjerno skriveni ili nerazjašnjeni.»

U ovom predmetu se slažem sa zaključkom koji je naznačila većina u stavu 146. i stavu 147, u kojima se ističe sljedeće:

«Kao što je to ustanovio u predmetu Šilih protiv Slovenije koji se odnosi na proceduralnu obavezu da se istraže nezakonite ili sumnjive smrti na temelju člana 2, proceduralna obaveza koja proističe iz te odredbe u slučaju nestanka je nezavisna od materijalne obaveze.»

Međutim, ako većina nastoji da napravi razliku između pristupa iz predmeta Šilih - prema kojem se uslov postojanja uske veze između smrti i istražnih mjera, s jedne strane, i datuma stupanja na snagu Konvencije, s druge strane – primjenjuje samo u kontekstu ubistava i sumnjivih smrti, kada su centralni činjenični element i gubitak života žrtve poznati sa sigurnošću, čak i ako tačan uzrok ili konačna odgovornost nije (kurziv sam ja dodao) – i kontinuirane prirode proceduralne obaveze svojstvene fenomenu u predmetima o nestanku osoba (st. 148-149), ona ipak implicitno prihvata da je više nego vjerovatno da su ti muškarci umrli. Smatram da je većina, u iskazivanju svog mišljenja, trebala formulisati i elaborirati konkretniji i eksplicitniji zaključak o sudbini «nestalih», umjesto da se ograničava na implicitan zaključak.

Imajući u vidu principe iz presude Šilih, čak i ako je posebna proceduralna obaveza, koja «djeluje nezavisno od materijalne obaveze», kontinuirane prirode, ona se odnosi na činjenice koje su se pojavile prije kritičnog datuma i takva obaveza se ne može «odvojiti» od događaja koji su se pojavili prije kričnog datuma te, prema tome, ne potpada pod vremensku jurisdikciju Suda.

Prema tome, smatram da zapažanja iz stavova 147. do 149. presude ne omogućavaju većini da se pozove, a što je uradila, na presude Šilih i Blečić da bi donijela svoje zaključke.

U skladu sa svojim mišljenjem, prema kojem nema mjesta za pretpostavku smrti, također se slažem sa većinom da posoji «snažan dokaz na temelju indicija da su oni umrli» i da to po sebi ne sprečava nastajanje proceduralne obaveze. Međutim, gdje se udaljavam od većinskog mišljenja je to da po mom mišljenju postojanje takve obaveze zavisi prije svega od toga da li Sud zaista ima vremensku nadležnost u pogledu proceduralne obaveze, što prema principima izraženim u presudi Šilih, koju je nedavno donijelo Veliko vijeće, nije slučaj.

Također se bezrezervo slažem sa obrazloženjem sudija Bratza i Türmena u predmetu Šilih, koji su išli dalje od «odvojivih» obaveza materijalnog aspekta člana 2, kada su naznačili:

«Odvajanje proceduralne obaveze od smrti na temelju koje ona nastaje bi na taj način, prema našem mišljenju, dalo retrakitvno dejstvo Konvenciji, a izjavu države o priznavanju nadležnosti Suda da prima za individualne aplikacije ništavnom.» Čak i ako je naznačeno (stav 134. presude) da:

«(...) aplikanti su posebno naglasili da su se njihovi zahtjevi odnosili samo na situacije koje su se desile poslije januara 1987, tj. na propust da im se da objašnjenje u vezi sa sudbinom i lokacijom nestalih osoba putem provođenja djelotvorne istrage.»

u ovom predmetu, obaveza da se provede istraga nije nastala pojavom «novh relevantnih dokaza ili informacija» pred Sudom budući da je većinsko stanovište o ovom pitanju, kao što vidim, još uvijek zasnovano na zaključcima iz četvrtog međudržavnog predmeta.

Ja smatram – podsjećam ponovo – da prema obrazloženju koje je usvojeno u presudi Šilih, ako postoji obaveza, ona je postojala i prije januara 1987. godine. Imajući to u vidu i budući da je obaveza da se provede istraga postojala mnogo prije datuma priznavanja jurisdikcije Komisije i Suda (najmanje 13 godina), prema članu 6. Protokola broj 11, obaveza da se provede istraga se ne može odvojiti od događaja prije 1987. godine. Čak i da se prihvati da je takva obaveza «odvojiva», ona je još uvijek van vremenske nadležnosti Suda.

Ako je postojala obaveza da se provede istraga, ona je nastala 1974. godine i nastavila da postoji do i nakon kritičnog datuma. Prema tome, uslovi istaknuti u presudi Šilih nisu ispunjeni. Isto tako, predmetne činjenice nisu posebne ili «odvojive» od događaja koji su se desili prije 1987. godine. Prema tome, u oba slučaja, Sud nema jurisdikciju da odlučuje o ovom predmetu.

To je ono što zahtijeva princip pravne sigurnosti. Čini mi se da poteškoće i odstupanja koje postoje iza sudskog obrazloženja (st. 132-150), a koje su konstatovane u ovom predmetu, proizilaze iz onoga što ja nazivam nastojanjem da se proceduralna obaveza istrage podvede pod jurisdikciju ovog Suda.

Prema tome, ne mogu da se suzdržim, a da se ne zapitam da li treba smatrati da predmeti koji se odnose na nestale osobe, kao što je ovaj predmet, gdje pretpostavka smrti prirodno proizilazi iz činjenica predočenih Sudu, nemaju svoje mjesto unutar ili su isključeni iz fundamentalnog principa Konvencije koji je posvećen pravilu ratione temporis nadležnosti. Osim toga, pitam se da li zaključak koji je istakla većina u stavovima 147. do 149. znači da princip o ratione temporis nadležnosti nije više primjenjiv na predmete koji se odnose na nestale osobe?

Prinicip nadležnosti ratione temporis je, potput proceduralnog aspekta člana 2, obuhvaćen Konvencijom. On je apsolutan tako da zaključci većine rizikuju da se ostavi mjesta nekonzistentnosti u jurisprudenciji Suda. Ova presuda pokreće ozbiljna pitanja koja se odnose na pravnu sigurnost i postaje izvor novih nesigurnosti ako se smatra da je vremenska nadležnost Suda koja se odnosi na poštivanje proceduralne obaveze iz člana 2. u odnosu na smrti koje su se desile prije kritičnog datuma neograničena. Neće biti lako ispraviti nekonzistentnosti kao takve ako se, u nastojanju da se riješe različitosti između raznih odluka Suda o pitanju ratione temporis nadležnosti za rješvanje proceduralnih pitanja na temelju člana 2, ne ostane vjeran principima i aspektima «odvojivosti» koji su izrečeni u presudi Šilih (citirana gore, st. 153-163 i, naročito, st. 161-165).

In conclusio, to znači da je pristup većine u ovom predmetu, po mom mišljenju «ravan davanju retroaktivnog dejstava Konvenciji i činjenju ništavnom izjavu države kojom se priznaje nadležnost Suda da prima individualne aplikacije» (vidi mišljenje o neslaganju sudija Bratza i Türmena u predmetu Šilih).

Imajući u vidu navedeno i član 6. Protokola broj 11, smatram da uplitanje navedeno u ovom predmetu, bilo da je proceduralno ili materijalno, ne potpada pod vremensku jursdikciju Suda i da, prema tome, on ne može ispitati ove aplikacije.

Pravilo šestomjesečnog roka

U vezi sa postojanjem «proceduralne obaveze da se istraži sudbina i lokacija nestalih muškaraca u vrijeme podnošenja ovih aplikacija», većina se pridružuje presudi Vijeća da «nema nerazumnog otezanja sa podnošenjem aplikacija».

Ovdje također smatram da je pravilo šestomjesečnog roka oslabljeno jer se drugačije tumači od onog koji je već jasno definisano. Dok se slažem sa tumačnjem «razumog roka» koje je naznačila većina, radi se o jednom jako relativnom pitanju relevantnom za ovaj predmet i nema nikakvog uticaja na aplikacije u predmetu Baybora. Prihvatajući da je aplikantima teško da shvate nedjelotvornost Komiteta za nestale osobe, čini se da većina zanemaruje mogućnost još većih poteškoća i «posebnih okolnosti» sa kojima su se aplikanti, kiparski Turci suočavali u međuvremenu zbog «nesigurnosti i konfuzije koja često obilježava period nakon nestanka» (st. 162-166 presude). U aplikacijama kiparskh Turaka, čini se da Sud nije uzeo u obzir da je u «predmetima koji se odnose na nestanke, gdje postoji stanje neznanja i nesigurnosti i, po definiciji, nerasvjetljavanje onoga što se desilo, pa čak i svjesno prikrivanje i opstrukcija nekih vlasti, situacija je manje određena.»

Isto vrijedi i za datum koji je većina prihvatila – kraj 1990. godine – kada su aplikanti trebali znati da je postupak Komiteta za nestale osobe nedjelotvoran; uz dužno poštiovanje svojih kolega, većina ovdje ne pokazuje da ima razumijevanja za kiparske Turke koji su ustvari čekali zvanično potvrđivanje, putem presude Suda, tj. presude od 10. maja 2001. godine u četvrtom međudržavnom predmetu. Smatram da ovdje trebam ponoviti svoje mišljenje koje sam izdvojio nakon presude Vijeća:

«(a) Kiparska vlada, koja je strana umješač u ovom predmetu, je priznala pravo na individulanu aplikaciju Komisiji 1. januara 1989. godine. Aplikanti, kiparski Turci, nisu mogli ranije podnijeti aplikacije u pogledu svoji žalbenih navoda. Slično tome, aplikanti, kiparski Grci se nisu mogli obratiti Komisiji prije 1987. godine (godina ratifikacije od strane Turske), ni Sudu prije 1990. godine.

(b) Aplikanti u ovom predmetu, kao i oni u predmetu Karabardak i drugi, nisu mogli znati za odluke koje su donesene u četvrtom međudržavnom predmetu. Prvi, drugi i treći međudržavni predmet se nije stvarno bavio pitanjem kontinuirane povrede. U četvrtom međudržavnom predmetu, iz 2001. godine, pojam kontinuirane povrede u predmetima o nestalim osobama je izložen prvi put. U svakom slučaju, nijedan aplikant se nije mogao žaliti prije 1989. godine ili 1990. godine. Aplikanti u ovom predmetu su podnijeli aplikaciju 1990. godine. Aplikanti u predmetu Karabardak su podnijeli aplikaciju 2001. godine, vjerovatno nakon što su dobili savjet o ovom pitanju. Pravne pozicije su iste u oba predmeta.

(c) Kao što je naznačeno u predmetu Akdivar (Akdivar i drugi protiv Turske, presuda od 16. septembra 1996. godine, Reports 1996-IV, str. 1210), ima mjesta da se uzme u obzir postojanje «posebnih okolnosti» kada se ispituje da li su lijekovi zaista na raspolaganju. U vezi sa klimom koja je vladala na Kipru 1963-1964 godine i 1974. godine, ne može se reći sa sigurnošću da je takav lijek bio lako na raspolaganju da bi se pronašle nestale osobe (vidi, također, Turska protiv Kipra, stav 99).

(d) Komitet za nestale osobe nije počeo funkcionisati 1981. godine. Njegova misija je bila da sakupi dosjee o porodicama nestalih osoba, kako kiparskih Grka tako i kiparskih Turaka tako da su porodice vjerovatno čekale rezultate istraga te nisu tražile nikakav drugi lijek. Razumljivo je da te porodice nestalih osoba nisu bile upućene u mandat Komiteta za nestale osobe, onakav kakav je bio u to vrijeme, i vjerovatno su postale svjesne njegovih funkcija i stanovišta o njegovim aktivnostima nakon presude koja je donesena u četvrtom međudržavnom predmetu u maju 2001. godine. Dakle, uz dužno poštovanje svojih kolega, smatram da je bez značaja činjenica da su se aplikanti u ovom predmetu obratili Komisiji tri dana nakon što je Turska priznala nadležnost Suda. Pravno, ne postoji razlika između vremena koje je trebalo aplikantima u predmetu Karabardak da se obrate Sudu i vremena koje je trebalo aplikantima u ovom predmetu da se obrate Komisiji. Ako su aplikacije Karabardak i Baybora odbačene zbog neblagovremenosti na osnovu člana 35, trebalo se isto desiti i sa ovim aplikacijama. Činjenica da su se događaji na koje se aplikanti u prvim predmetima žalili desili za vrijeme konflikta između zajednica 1960. godine, a ne 1974. godine, ne mijenja uopšte pravno stanje.

Većina izjavljuje da je «pažljivo ispitala» aplikacije koje su podnijele porodice kiparskih Turaka koji su nestali za vrijeme konflikta između zajednica 60-tih godina, ističući, u stavu 171, kao što slijedi:

[Sud] je posebno osjetljiv na argument koji se sastoji od toga da se kaže da su različiti i nedosljedni pristupi iz jedne kategorije predmeta primjenjeni na drugi predmet. Ipak, Sud nije uvjeren da je to tako. Odluke Vijeća u gore navedenim predmetima su veoma koncizne, te usljed izostanka argumentacije strana, ne sadrže obrazloženja. Međutim, njihov zaključak, prema kojem su aplikacije neblagovremeno podnesene, je u skladu sa principima i jurisprudencijom iznesenim gore.»

Nemam utisak da je to slučaj. Smatram očiglednom kontradikcijom da se kaže da odluke u predmetima kiparskih Turaka ne sadrže nikakvo «obrazloženje», a da se nakon toga precizira da «je njihov zaključak u skladu sa principima i jurisprudencijom». Ne može postojati oboje budući da su odluke u predmetu Baybora opisane kao «koncizne». Ustvari, ocjena Baybora predmeta koju u ovom predmetu naznačava većina (stav 171. presude), žalosno zatvara vrata aplikacijama kiparskih Turaka.

U svrhu jasnoće i saglasnosti sa jurisprudencijom, bilo bi adekvatnije da se koristio datum presude koju je Sud donio u četvrtom međudržavnom predmetu, što predstavlja moment kada je nedjelotvornost postupka Komiteta za nestale osobe zaista ispitana, a ne «kraj 1990. godine».

Pravilo šestomjesečnog roka je pravni princip, pravna činjenica, koju treba poštovati bilo da je prošlo tri godine ili trinaest godina. Ne postoji razlika. Ako se tri godine smatraju «prekomjernim kašnjenjem», onda period od trinaest godina također predstavlja «prekomjerno kašnjenje». Obrazloženje koje je dala većina da bi opravdala odluku o ovoj aplikaciji i predmet Baybora nije, po mom mišljenju, u skladu sa predmetom Šilih budući da su, kao što je to Sud istakao u predmetu Baybora, ove aplikacije trebale biti također podnesene u roku od šest mjeseci. Ili, obrnuto, odluku u predmetu Baybora je trebalo donijeti u skladu sa ovim stanovištima.

Kao što je rečeno gore, presuda Šilih (stav 165. presude) pridaje važnost (a) činjenici da su se događaji usljed kojih je nastala proceduralna obaveza desili malo vremena prije kritičnog datuma ratifikacije i (b) činjenici da su istrage započete nakon ratifikacije. U vezi s tim, Sud ističe u predmetu Šilih da se smrt sina aplikanata desila «tek nešto više od godinu dana prije stupanja na snagu Konvencije za Sloveniju» i da je istraga poduzeta malo vremena nakon kritičnog datuma. Prema tome, budući da je proceduralna obaveza da se provede istraga nastala malo vremena nakon ratifikacije od strane Slovenije, Sud se proglasio nadležnim. Potrebno je istaći da je Slovenija, za razliku od Vlade u ovom predmetu, priznala obaveznu jurisdikciju Evropske komisije za ljudska prava i Evropskog suda za ljudska prava na dan deponovanja instrumenta ratifikacije Konvencije, tj. 28. juna 1994. godine.

Zbog razloga koji su navedeni gore, smatram da ove aplikacije nisu podnesene u skladu sa pravilom šestomjesečnog roka. Prema tome, nažalost, ne mogu se složiti sa mišljenjem većine i zaključujem da presuda o ovom pitanju stvara ozbilju kontradikciju sa pravom i jurisprudencijom Evropske konvencije kada ističe:

« Prema tome, podnošenjem aplikacija Sudu u januaru 1990. godine, ovi aplikanti su djelovali, u posebnim okolnostima njihovih predmeta, razumno brzo u smislu člana 35. stav 1. Konvencije» (stav 170. presude).

Ne izlažući zapažanja o meritumu predmeta i ne nanoseći štetu stavovima izraženim gore, čini mi se važnim da se osvrnem na stavove izražene u pogledu Komiteta za nestale osobe i teretu dokazivanja.

Komitet za nestale osobe

Po mom mišljenju, relevantne informacije o funkcijama Komiteta za nestale osobe, koje nisu bile na raspolaganju Velikom vijeću u međudržavnom predmetu, su naznačene u ovim aplikacijama. Međutim, jedna reference (u stavu 85. presude), koja je savršeno razumljiva da bi se tačno ustanovilo šta je Komitet za nestale osobe i da bi se naznačile njegove funkcije, je jednostavno preuzeta iz presude koja je donesena u međudržavnom predmetu 2001. godine, što mi se čini nedovoljnim da bi se istakao važan napredak od tog datuma (st. 86-87 presude). To predstavlja nepravdu za veliku količinu informacija koju je obezbijedila Vlada od momenta kada je presuda donesena.

Čak i ako se Komitet za nestale osobe i dalje smatra nedjelotvornim u smislu člana 2, smatram da je nepojmljivo da nema ništa više da se kaže o tom komitetu u svjetlu ukupnog materijala koji je dostavljen od momenta odluke koja je donesena 2001. godine. Većina u svojoj presudi ne naznačava nikakav novi zaključak o bilo kojem aspektu njegovih aktivnosti. Smatram da razvoj funkcija Komiteta za nestale osobe i njegov značaj kao dijela «djelotvorne istrage», čak i nakon dobijanja novih informacija i dokaza, nije dovoljno ponovo razmotren. To je još očiglednije zbog činjenice da se Sud uveliko oslanja na događaje, informacije, jurisprudenciju itd. koji se odnose na ratione temporis jurisdikciju u predmetima koji se odnose na nestale osobe naročito pred drugim organima (st. 88. do 102. presude), a ne čini isto sa informacijama koje su dostavljene u pogledu Komiteta za nestale osobe.

Važna nedavna dešavanja koja pokazuju da su uloga i aktivnosti Komiteta za nestale osobe osnovni i neophodni za ostvarivanje djelotvorne istrage, što se iziskuje član 2, podržavaju moje mišljenje. Tu činjenicu su istakli delegati ministara u odluci koja je donesena na 1051. sastanku o pravima čovjeka Komiteta ministara koji je održan 19. marta 2009. godine.

Komitet ministara, koji nadgleda izvršenje odluke u četvrtom međudržavnom predmetu, je istakao da «redoslijed mjera u okviru djelotvornih istraga» iziskuje da bilo koji drugi oblik djelotvorne istrage ne smije ugroziti misiju Komiteta za nestale osobe i smatra da je od krucijalnog značaja da tekuće aktivnosti Komiteta za nestale osobe budu obavljane u najboljim mogućim uslovima i bez daljnjeg odlaganja. U tom pogledu, Komitet ministara ističe posebnu važnost da se sačuvaju svi podaci koji su dobijeni u okviru Programa ekshumacija i identifikacija Komiteta za nestale osobe. Komitet ministara je istakao da misija Komiteta za nestale osobe čini dio i nije odvojen od bilo koje druga zahtijevane istrage, i mora imati prvenstvo nad bilo kojom drugom «djelotvornom istragom». Po mom shvatanju, odluka Komiteta ministara naglašava da aktivnosti Komiteta za nestale osobe moraju biti okončane prije nego što bilo koja druga dodatna istraga bude pokrenuta.

Teret dokazivanja

Također bih želio izložiti nekoliko kratkih zapažanja o naznakama većine u ovom predmetu u pogledu tereta dokazivanja.

U stavu 182. presude, većina je ustanovila da je «kriterij dokaza koji je generalno primjenjiv na individulane aplikacije onaj koji je izvan razumne sumnje – čak i ako se taj kriterij primjenjuje i na međudržavne predmete.»

Međutim, ja smatram da to stanovište nije obrazloženo budući da se uopšte ne bavi eventualnim razlikama između dva stepena dokaza i, dakle, ne precizira da li je dokaz predočen u ovim individulanim predmetima.

U međudržavnim predmetima, države ne moraju dokazati žalbe ili štetu. U pojedinačnim predmetima, s druge strane, takva pitanja moraju biti dokazana. Stavljanje u istu ravan individualne aplikacije sa međudržavnim aplikacijama je, po mom mišljenju, pravna greška koja ustvari eliminiše kriterij dokaza koji je potreban da bi se ustanovila povreda u individualnim aplikacijama.

U pogledu prebacivanja tereta dokaza (stav 184. presude), teret dokaza u pojedinčanoj aplikaciji se prebacuje na Vladu samo ako se aplikant najprije oslobodio tog tereta i dokazao činjenice navedene u prilog svog zahtjeva za pravni lijek. Po mom mišljenju, to nije slučaj u ovom predmetu. Ustvari, zaključci doneseni u međudržavnom predmetu su preuzeti kao integralni dokazi i primjenjeni su na ove individualne aplikacije bez posbenog ispitivanja i bez donošenja odvojenih zaključaka.

Nakon što je istakla u stavu 181. presude da «ne postoji osnov da se pretpostavlja da su nestali muškarci u ovom predmetu obuhvaćeni zaključcima Suda» (u međudržavnom predmetu), u stavu 186, većina dalje naznačava:

«U svjetlu zaključaka koji su doneseni u četvrtom međudržavnom predmetu, a koji nisu osporeni, nestanak tih ljudi se desio u životno opasnim okolnostima u kojima su vojne operacije bile popraćene masovnim hapšenjima i ubijanjem. Prema tome, član 2. nameće kontinuiranu obavezu Vladi da traži nestale osobe i da razjasni njhovu sudbinu.»

To predstavlja kontradikciju koja jasno pokazuje da teret dokazivanja, koji je u ovom predmetu na aplikantima, nije razmotren jer se većina ograničila da usvajanje zaključaka koji su doneseni u međudržavnom predmetu o tom pitanju. Taj dio presude većine (st. 181-186 presude) – a naročito stav 185 - naznačava inidrektnu konstataciju u pogledu događaja koji su se desili 1974. godine, za koje je većina već rekla da ne potpadaju pod vremensku jurisdikciju Suda. Uz dužno poštovanje svojih kolega, smatram da to proizilazi iz činjenice da nastojeći da uspostavi «odvojivu» obavezu na osnovu proceduralnog aspekata člana 2, presuda se ipak oslanja na činjenice koje su van vremenske nadležnosti Suda, smatrajući ih već ustanovljenim, a to nije slučaj.

Odšteta i troškovi i izdaci

In conclusio, ja smatram da su prethodni prigovori Vlade opravdani i da Sud nema ratione temporis nadležnost za odlučivanje o predmetu. Prema tome, ne vidim nikakvu svrhu da izrazim mišljenje da li se dejstvo povrede koje je takve prirode i takvog stepena da je znatno narušilo moralno blagostanje drugoaplikanta može pripisati djelima ili propustima Vlade koja je prekršila Konvenciju.

S obzirom da ne dijelim mišljenje o zaključcima prema kojima činjenice aplikacija mogu biti predmet ocjene Suda, ne mogu se složiti sa ocjenom većine u smislu člana 41. o pitanju pravične naknade.

Imjauću u vidu navedeno, također smatram da ne treba dodijeliti nikakvu naknadu za troškove jer Sud nije nadležan da odlučuje o predmetu, a aplikaciju su neblagovremene jer je protekao šestomjesečni rok.

******

[1] .  Vidi stav 11.

[2] .  Vidi stav 10.

[3] .  Vidi stav 9.

[4] .  Dokument koji su predočili aplikanti je sadržavao 20 imena, uključujući Savvasa Kallija, ime pod kojim je bio upisan aplikant (vidi stav 80).

[5] .  Prva grupa posmrtnih ostataka se sastojala od 13 kiparskih Turaka u Aleminyou; identifikacija 22 kiparska Grka u Kazaphaniju, Livadhiji i Sandallarisu i 6 kiparskih Turaka u Distriktu Famagusta je realizirana nakon toga. Njihova imena su skinuta sa spiska nestalih osoba.

[6] .  Ta konvencija je otvorena za potpisivanje u februaru 2007. godine. Stupa na snagu «tridesetog dana nakon što se kod Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija položi dvadeseti instrument o ratifikaciji ili pristupanju.» Samo 5 država je ratifikovalo Konvenciju (Albanija, Argentina, Francuska, Honduras i Meksiko).

[7] . Posljednje dvije obaveze proističu ne samo iz Međuameričke konvencije nego i iz Međuameričke konvencije o prisilnom nestanku osoba (2004) i Međuameričke konvencije o sprečavanju i kažnjavanju mučenja (1985), a na koje se može pozvati pred Sudom na osnovu člana 29 (d) Međuameričke Konvencije.

[8] Vidi, Sarma protiv Šri Lanke, od 16. jula 2003, stav 9.5. Vidi, također, Edriss El Hassy protiv Libijske Arapske Džamahirije, od 24. oktobra 2007, stav 6.8. 2 Opšti komentar br. 6 (1982) u stavu 4.

[9] Vidi, Bleier protiv Urugvaja, od 29. marta 1982, stav 14.

[10] Vidi, Edriss El Hassy protiv Libijske Arapske Džamahirije, stav 7.

[11] Vidi, gosp. Farag Mohammed ElAlwani protiv Libije, od 11. jula 2006. Komitet za ljudska prava je utvrdio povredu člana 2. stav 3, u vezi sa članovima 6, 7. i 9. u odnosu na nestalu osobu i povredu člana 2. stav 3, u vezi sa članom 7, u odnosu na najbližeg srodnika.

[12] Stav 6.2. 2 Stav 11.

[13] Stav 12.2.

[14] .  Vidi, Prva ženevska konvenciju za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu (usvojena 1864. godine, revidirana 1949. godine); Druga ženevska konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru (usvojena 1949); Treća ženevska konvencija o postupanju s ratnim zarobljenicima (usvojena 1929. godine, posljednji put revidirana 1949. godine); i Četvrta ženevska konvencija o zaštiti civila u vrijeme rata (usvojena 1949), sa tri dopunska protokola (Protokol I (1977), Protokol II (1977) i Protokol III (2005)).

 

___________________________________
Prevod presude preuzet sa https://hudoc.echr.coe.int/

 

 

GRAND CHAMBER 

CASE OF VARNAVA AND OTHERS v. TURKEY

(Applications nos. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90,16070/90, 16071/90, 16072/90 and 16073/90)

JUDGMENT

STRASBOURG

18 September 2009

In the case of Varnava and Others v. Turkey,

The European Court of Human Rights, sitting as a Grand Chambercomposed of:

Jean-PaulCosta, President,
FrançoiseTulkens,
JosepCasadevall,
AnatolyKovler,
VladimiroZagrebelsky,
LechGarlicki,
DeanSpielmann,
Sverre ErikJebens,
InetaZiemele,
MarkVilliger,
PäiviHirvelä,
LuisLópez Guerra,
MirjanaLazarova Trajkovska,
NonaTsotsoria,
AnnPower,
ZdravkaKalaydjieva, judges,
GönülErönen,ad hoc judge,

and Erik Fribergh, Registrar,

Having deliberated in private on 19 November 2008 and on 8 July 2009,

Delivers the following judgment, which was adopted on the last-mentioned date:

PROCEDURE

1.  The case originated in nine applications (nos. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 and 16073/90) against the Republic of Turkey lodged with the European Commission of Human Rights (“the Commission”) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by eighteen Cypriot nationals, Andreas and Giorghoulla Varnava (no. 16064/90), Andreas and Loizos Loizides[1] (no. 16065/90), Philippos Constantinou and Demetris K. Peyiotis (no. 16066/90), Demetris Theocharides and Elli Theocharidou[2] (no. 16068/90), Panicos and Chrysoula Charalambous (no. 16069/90), Eleftherios and Christos Thoma[3] (no. 16070/90), Savvas and Androula Hadjipanteli (no. 16071/90), Savvas and Georghios Apostolides[4] (no. 16072/90) and Leontis Demetriou and Yianoulla Leonti Sarma (no. 16073/90), on 25 January 1990.Each of the nine applications contained authorities signed by the second applicants in their own names and on behalf of theirnine missing relatives named as the first applicants.

2.  The applicants were represented by Mr A. Demetriades and Dr K. Chrystomides respectively, lawyers practising in Nicosia.The Turkish Government (“the respondent Government”) were represented by their Agent.

3.  The applicants alleged that the first applicants in the above applications had disappeared after being detained by Turkish military forces from 1974 and that the Turkish authorities had not accounted for them since. They relied onArticles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 and 14 of the Convention.

4.  The applications were joined by the Commission on 2 July 1991 and declared admissible on 14 April 1998. They were transmitted to the Court on 1 November 1999 in accordance with Article 5 § 3, second sentence, of Protocol No. 11 to the Convention, the Commission not having completed its examination of the case by that date.

5.  The applications were allocated to the Fourth Section of the Court (Rule 52 § 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 § 1 of the Convention) was constituted as provided in Rule 26 § 1. Mr Türmen, the judge elected in respect of Turkey, withdrew from sitting in the case (Rule 28). The respondent Government accordingly appointed Ms G. Erönen to sit as an ad hoc judge in his place (Article 27 § 2 of the Convention and Rule 29 § 1).

6.  The applicants and the respondent Government each filed observations on the merits (Rule 59 § 1).

7.  On 17 February 2000 the Cypriot Government informed the Court that they wished to participate in the proceedings. They submitted observations on the merits (Rule 59 § 1).

8.  On 1 November 2003 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 § 1). This case was assigned to the newly composed Third Section (Rule 52 § 1).

9.  On 17 February 2005, the applicants representative informed the Court that the second applicant, Christos Thoma, father of the first applicant in application no. 16070/90, had died on 12 April 1997 and enclosed letters of authority from his wife, Chrystalleni Thoma, and his daughter, Maria Chrystalleni Thoma, who stated their intention of continuing the application.

10.  On 13 November 2006, the applicants representative informed the Court that the second applicant, Elli Theocharidou, mother of the first-named applicant in application no. 16068/90, had died on 1 April 2005 and that the latters heirs (Ourania Symeou, Kaiti Constantinou, Yiannoulla Kari, Eleni Papayianni, Andreas G. Theocharides, Dimitris G. Theocharides and Marios G. Theocharides) wished to continue the application. On the same date, it was communicated that the second applicant, Georghios Apostolides, father of the first applicant in application no. 16072/90 had died on 14 April 1998 and that the latters heirs (Panayiota Chrysou, Chrystalla Antoniadou, Aggela Georgiou, Avgi Nicolaou and Kostas Apostolides) intended to continue the application.

11.  On 11 January 2007, the applicants representative informed the Court that the second applicant, Loizos Loizides, father of the first-named applicant in application no. 16065/90 had died on 14 September 2001 and that his granddaughter, Athina Hava, intended to continue with the application on behalf of all the heirs of the deceased (Markos Loizou, Despo Demetriou, Anna-Maria Loizou, Elena Loizidou and Loizos Loizides).

12.  The Chamber decided, after consulting the parties, that no hearing on the merits was required (Rule 59 § 3 in fine). It found that the heirs of the deceased applicants had the requisite interest and standing to continue the applications.In its judgment of 10 January 2008 (“the Chamber judgment”), the Chamber held unanimously that there had been violations of Articles2, 3 and 5 of the Convention and that no separate issues arose under Articles 4, 6, 8, 10, 12, 13 and 14 of the Convention. It also held that the finding of a violation constituted in itself sufficient just satisfaction for the non-pecuniary damage sustained by the applicants.

13.  On 28 March 2008 the respondent Government requested that the case be referred to the Grand Chamber (Article 43 of the Convention).

14.  On 7 July 2008 a panel of the Grand Chamber decided to accept the request for a referral (Rule 73).

15.  The composition of the Grand Chamber was determined according to the provisions of Article 27 §§ 2 and 3 of the Convention and Rule 24.

16.  On 11 August 2008, the Cypriot Government (“the intervening Government”) informed the Court that they wished to participate in the proceedings. They submitted observations on the merits (Rule 59 § 1).

17.  On 18 September 2008, the President granted leave to Redress, an international non-governmental organisation, to submit written observations, which were received on 2 October 2008(Article 36 § 2 of the Convention and Rule 44 § 2).

18.  The applicants, the respondent Government and the intervening Government each filed a memorial.

19.  A hearing took place in public in the Human Rights Building, Strasbourg, on 19 November 2008 (Rule 59 § 3).

There appeared before the Court:

(a)  for the respondent Government
MrZ. Necatigil, Agent,
Prof. Dr.J.A. Frowein,
MrsS. Karabacak,
MrT. Bilgiç,
MrsD. Akçay,
MrsA. Özdemir,Advisers;

(b)  for the applicants
MrA. Demetriades, Barrister,
MrL. Christodoulou, Advocate,
MrI. Brownlie QC,Counsel,
MrL. Arakelian,
MrC. Paraskeva,Advisers;

(c)  for the intervening Government
MrP. Clerides, Attorney-General,Agent,
MrA.V.R. Lowe, Barrister-at-Law, Professor of Law,
MrsF. Hampson, Barrister-at-Law, Professor of Law,
MrsS.M. Joannides, Barrister-at-Law,Advisers.

 

The Court heard addresses by Mr Brownlie and Mr Demetriades for the applicants, by Prof. Frowein for the respondent Government and by Mr Lowe for the intervening Government.

THE FACTS

I.  THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

A.  General context

20.  The complaints raised in this application arise out of the Turkish military operations in northern Cyprus in July and August 1974 and the continuing division of the territory of Cyprus. These events gave rise to four applications by the Government of Cyprus against the respondent State, which have led to various findings of violations of the Convention. The history is set out in the Courts judgment in Cyprus v. Turkey ([GC], no. 25781/94, §§13-18, ECHR 2001IV; hereinafter “the fourth inter-State case”) and the Court sees no reason for repetition.

B.  The facts of these cases

21.  The facts are disputed by the parties. The Court notes that the summary of their versions of events given in the Chamber judgment have not been;these arein largepart reproduced below, with the addition of some new information submitted by the parties and identified as such in the text.

1.  The applicants submissions on the facts

(a)  Application no. 16064/90: Andreas Varnava

22.  The first applicant, an ironmonger, was born in 1947; he has been considered missing since 1974. His wife, the second applicant, was born in 1949 and resided in Lymbia.

23.  In July 1974 the first applicant, responding to the declared general mobilisation, enlisted as a reservist in the 305 Reservists Battalion which had its headquarters in Dhali village. On 8 to 9 August 1974 the reserve soldiers of the 305 Reservists Battalion, among them the applicant, took up the manning of Cypriot outposts along the front line opposite the Turkish military forces which extended between Mia Milia and Koutsovendis.

24.  On the morning of 14 August 1974, Turkish military forces, supported by tanks and air cover, launched an attack against the Cypriot area where the applicant and his battalion were serving. The Cypriot line of defence was broken and the Turkish military forces began advancing towards the area of Mia Milia; the Cypriot forces began retreating and dispersed in all directions. After a while the area was captured by the Turkish military forces and the applicant was trapped within. There has been no trace of the applicant since.

25.  Mr Christakis Ioannou of Pano Dhikomo and now of Stavros Refugee Camp Strovolos, who had been a prisoner of the Turkish military forces and/or the Turkish authorities, stated that at Adana Prison in Turkey, where he had been taken on 31 August 1974, there were another forty persons in the same room for three to four days. Among them was the applicant. After the said period they were split up and he had not seen the applicant since.

(b)  Application no. 16065/90: Andreas Loizides

26.  The first applicant, a student, was born in 1954; he has been considered missing since 1974. His father, the second applicant, was born in 1907 and resided in Nicosia.

27.  In July 1974 the first applicant was serving as a second lieutenant in the 1st Company of the 256 Infantry Battalion stationed at Xeros. On about 30 July 1974 the battalion moved to the Lapithos area. The soldiers were split up into various groups;the applicants group, consisting of ten men, was ordered to take up positions on the Lapithos heights.

28.  On 5 August 1974 Turkish forces launched a strong attack from all sides against the Cypriot forces positions while other Turkish troops managed to encircle Lapithos. Owing tothe Turkish superiority in men and weapons the Cypriot forces were ordered to retreat towards the centre of the village to the company base. The applicant arrived there with his men and was informed by the inhabitants that Lapithos was surrounded by Turkish troops. They hid their weapons in an orchard and put on civilian clothing. The same afternoonthe applicant and others attempted unsuccessfully to break through the Turkish lines.They then returned to Lapithos where they spent the night. At about 9 a.m. on 6 August 1974 Turkish troops entered Lapithos and started extensive house-to-house searches. The applicant and his comrades were warned by the villagers and they dispersed in order to avoid capture. Since then, none of the members of the group has seen the applicant.

29.  Nicos Th. Tampas of the 256 Infantry Battalion,also on the Lapithos heights on 5 August 1974,mentioned in a statement that at approximately 9 p.m. on 6 August 1974he entered a warehouse in the village where he found the applicant looking after a wounded man. After talking with the applicant, he left. That was the last time that he saw the applicant. He was himself arrested by the Turks on 9 August 1974 in Lapithos, detained in various prisons in Cyprus and Turkey and released on 22 October 1974.

30.  Christodoulos Panyi of Vatyli, now of Strovolos, in his statement declared that while he was a prisoner in Adana Prison he saw and recognised the applicant, whom he had previously met.

(c)  Application no. 16066/90: Philippos Constantinou

31.  The first applicant, a student, was born in 1954; he has been considered missing since 1974. His father, the second applicant, was born in 1929 and resided in Nicosia.

32.  In July 1973 the first applicant enlisted to do his national service. He was posted to the 70 Engineers Battalion. On 5 August 1974, a section of the battalion, including the applicant, was sent on a mission in the Lapithos and Karavas area (Kyrenia district). The men spent the night at Lapithos and intended to complete the mission the following morning.

33.  At about 4.30 a.m. on 6 August 1974 the Turkish Army launched a fullscale attack from all sides in the Karavas and Lapithos area. The applicants group leader ordered his men to split up into three groups and to withdraw towards Vasilia (also in the Kyrenia district). The applicant was in one of the groups which intended to withdraw by following a route along the coast.

34.  The men first reached the main NicosiaKyrenia road near the “Airkotissa” restaurant. While resting, they heard shouting and the group leader sent the applicant and another soldier to investigate. As they had not returned after about fifteen minutes the remainder of the group left for Panagra (also in the Kyrenia district). On their way, they were ambushed by Turkish soldiers and the remaining group dispersed.

35.  Costas A. Sophocleous, of Nicosia, stated that, when he was a prisoner in Turkey from 30 July until 28 October 1974, he had met the applicant. They were in the same prison in Turkey and were subsequently transferred to Cyprus,at which pointhe had been released but not the applicant.

36.  Alexandros Papamichael, of Limassol, stated that he recognised the first applicant from a photograph that was shown to him by the second applicant and he had been with him in AdanaPrison.

37.  Finally, the second applicant mentioned in a signed statement that he identified his missing son in a photograph published in Athinaiki, a Greek newspaper, on 28 September 1974. In this photograph GreekCypriot prisoners were shown on a boat en route to Turkey.

(d)  Application no. 16068/90: Demetris Theocharides

38.  The first applicant, a photographer, was born in 1953; he has been considered missing since 1974. His mother, the second applicant, was born in 1914 and resided in Nicosia.

39.  On 20 July 1974 the first applicant enlisted as a reservist. He was posted to the 1st Company of the 301 Infantry Battalion. On 22 July the whole battalion was ordered to move on the following day to the area of Ayios Ermolaos. The 1st Company took up defensive positions at a height called “Kalambaki”, near the Turkish Cypriot village of Pileri.

40.  At about 4.30 a.m. on 26 July 1974 the 1st Company came under attack from the Turkish Cypriot villages of KriniPileri. The Turkish military forces consisted of a paratroop battalion, twenty tanks and high-angle guns. They succeeded in breaking through the Cypriot lines and infiltrated the right flank of the 1st Company in order to encircle it. The commander ordered the company to regroup at the village of Sysklepos; from there they were ordered to regroup at Kontemenos, where they arrived at about 3 p.m. After a rollcall they found out that six soldiers of the 1st Company were absent, including the applicant. The area in which the 1st Company had been initially stationed was captured by the Turkish military forces.

41.  Mr Nicos Nicolaou of Strovolos, who was a prisoner at Adana in September 1974, stated that one day he heard a Turk calling the applicants name. He also saw the applicant whom he happened to know previously and noticed that he was lame in one leg. On 11 September 1974 Mr Nicolaou was taken to Antiyama Prison in Turkey and he had not seen the applicant since.

(e)  Application no. 16069/90: Panicos Charalambous

42.  The first applicant, a student, was born in 1955; he has been considered missing since 1974. His mother, the second applicant, was born in 1935 and resided in Limassol.

43.  In 1972 the first applicant enlisted in the National Guard to do his military service.

44.  On 23 July 1974 the applicants father was informed by Andreas Komodromos that the applicant had left Synchari with the men of the Headquarters Company and had gone to Aglandjia.

45.  On 24 July 1974 Nikiforos Kominis with seventeen soldiers, including the applicant, set out from Aglandjia in two vehicles to reconnoitre the ground of the Koutsovendis-Vounos area. Three buses were seen driving along a street from the direction of Vounos village. An officer by the name of Votas ordered three or four soldiers to search the buses. The buses were full of Turkish soldiers who started firing at the GreekCypriot men. The applicant was wounded in the right hand and on the left side of his ribs. Mr Andreas Komodromos cleaned his wounds with water, loaded his gun and told him to go back. After that the applicant was not seen again by his unit.

46.  According to the statement of Yiannis Melissis, who had been a prisoner of the Turks at Adana and Amasia in September 1974, he happened to meet the applicant during his captivity. They both stayed with others in cell no. 9 until 18 September. They had chatted together every day and became friends. On 18 September Yiannis Melissis was brought back to Cyprus and was released on 21 September 1974. The applicant had given him a letter to pass on to his father but he left it in his pocket when he changed his clothes. All the clothes belonging to the prisoners were burned.

47.  The second applicant in her statement mentioned that she had recognised her son in a photograph that was published in the Greek newspaper Athinaiki on 28 September 1974 and showed Cypriot prisoners being transported to Turkey on a Turkish destroyer in July 1974.

(f)  Application no. 16070/90: Eleftherios Thoma

48.  The first applicant, a car mechanic, was born in 1951; he has been considered missing since 1974. His father, the second applicant, was born in 1921 and resided in Strovolos.

49.  In July 1974, in response to the general mobilisation, the first applicant enlisted as a reserve sergeant in the Headquarters Company of the 251 Infantry Battalion.

50.  On 20 July 1974,all the men of the Headquarters Company, including the applicant, were trying to prevent the Turkish landing which was taking place in the area of “Pikro Nero”, Kyrenia. At around 12 noon on 21 July the Turkish military forces which had landed, supported by tanks and air cover, attacked the Cypriot forces that were defending the area. Owing to the superiority of the Turkish military forces in men and weapons the 251 Infantry Battalion was ordered to retreat towards Trimithi village. The applicant was present during the regrouping of the battalion. Two hours after the regrouping the commander of the battalion led his men out of Trimithi village, reaching a ravine between the villages of Ayios Georghios and Templos where they took up battle positions. A number of commandos of the 33rd Battalion arrived in the same ravine. At around 3 p.m. on 22 July 1974, Turkish military forces surrounded the Cypriot forces in the ravine and opened fire. The commander ordered a counterattack intending to break the Turkish military forces lines and retreat towards Kyrenia. No trace of the applicant was found during the counter-attack and retreat.

51.  On 4 September 1974 the Special News Bulletin a daily communication by the Turkish Cypriot administration published a photograph of GreekCypriot prisonersofwar under the caption GreekCypriot prisonersofwar having their lunch. Yesterday they were visited by a representative of the Turkish Red Crescent. In that photograph the first applicant was identified by the second applicant.

52.  A former prisoner, Mr Efstathios Selefcou, of Elio, now at Eylenja, in a signed statement to the Cypriot police said that during his transportation from Cyprus to Turkey he saw and talked to the first applicant, whom he knew very well since they had attended the same secondary school.

(g)  Application no. 16071/90: Savvas Hadjipanteli

53.  The first applicant, a bank employee, was born in 1938 and lived at Yialousa; he has been considered missing since 1974. His wife, the second applicant, was born in 1938 and resided in Nicosia.

54.  On 18 August 1974 about three or four saloon cars, a bus and two tanks, all full of Turkish and Turkish Cypriot soldiers, turned up at Yialousa and stopped near the police station. The soldiers got out and ordered everyone to assemble at the nearby coffeehouse. About thirty-five persons gathered there. A Turkish officer told them that from that time they would be under Turkish administration and ordered them to make a census of the Greek Cypriot inhabitants of the village from the age of 7 to 70 and that he would be back on the following day to collect the lists. On the following day, the same civilian and military vehicles (tanks) returned. A number of Turks got out, marched to the coffeehouse and asked for the lists. Another group of Turkish soldiers was carrying out a house-to-house search. They imposed a curfew and, having taken the lists, they took with them for questioning nine persons, including the first applicant. They put them on a bus and drove them outside the village in the direction of Famagusta.

55.  On the same day, Yialousa was visited by United Nations men to whom the arrest of the nine Greek Cypriots was reported by their co-villagers.

56.  According to the applicants, representatives of the International Committee of the Red Cross (“the ICRC”) in Cyprus visited Pavlides Garage in the Turkish-occupied sector of Nicosia and on 28 August 1974 recorded the names of twenty Greek Cypriots held there, including the nine persons from Yialousa (they cited document EZY284D)[5].Costas M. Kaniou, Sofronios Mantis and Ioannis D. Constantis also saw the said detainees at the Pavlides Garage, during the same period that they were detained there; they were released later.

57.  On 27 August 1974 a group of Turkish Cypriot civilians came to Yialousa looking for Pentelis Pantelides, Loizos Pallaris, Michael Sergides and Christakis Panayides. Having found them, they led them to the Savings Bank. After having emptied two safes they ordered that the third one should be opened, but they were told that the keys were with the applicant. Subsequently they left, having shut and sealed the outside door. After ten to twelve days the same group looked for the same persons and went again to the bank building. They had the two keys for the safe, which the applicant always carried with him. Loizos Pallaris opened the safe. The keys were in a leather case which the applicant used to carry, but his personal keys had been removed. The Turkish Cypriots took the contents of the safe, sealed the gate and left.

(h)  Application no. 16072/90: Savvas Apostolides

58.  The first applicant, a moulder, was born in 1955; he has been considered missing since 1974. His father, the second applicant, was born in 1928 and resided in Strovolos.

59.  In 1974 the first applicant was doing his national service in the 70 Engineers Battalion stationed in Nicosia. On 5 August 1974 a section of the battalion, including the applicant, was sent on a mission in the Karavas and Lapithos area. The men spent the night at Lapithos and intended to complete their mission the following morning. At about 4.30 a.m. on 6 August 1974 the Turkish military forces launched a fullscale attack from all sides in the area of Karavas and Lapithos. The commander ordered his men to split up into three groups, withdraw towards Vasilia and meet there. On their way they were ambushed by the Turkish military forces and in the confusion dispersed.

60.  Later Mr Costas Themistocleous of Omorphita, now of Nicosia, who was a prisoner at Adana Prison, saw there the applicant, whomhe had known from his childhood; this was on or about 17 October 1974, while he was about to return to Cyprus. They did not speak to each other but waved.

(i)  Application no. 16073/90: Leontis Demetriou Sarma

61.  The first applicant was born in 1947; he has been considered missing since 1974. His wife, the second applicant, was born in 1949 and resided in Limassol.

62.  On 20 July 1974, following the general mobilisation, the first applicant enlisted as a reservist in the 399 Infantry Battalion. He was put in the Support Company. On 22 July the battalion moved to the Mia Milia area to reinforce the Greek Cypriot forces and to man outposts on the front line.

63.  On the morning of 14 August 1974 Turkish military forces, supported by tanks and air cover, launched a heavy attack against the GreekCypriot forces in the area, where the applicant was with his battalion. Owing to the superiority of the Turkish military forces the GreekCypriot defence line was broken, the Turkish military forces advanced towards the Mia Milia area, and the Greek Cypriot forces began to retreat. The area was, in a short period of time, occupied by the Turkish military forces and the applicant was trapped within. No trace of the applicant has been found since.

64.  An ex-prisoner of war, Mr Costas Mena of Palaekythro, now at Korakou, stated that during his detention at AntiyamaPrison in Turkey he hadseen the applicant, who was detained in cell no. 9. On 18 October 1974 all the prisoners at Antiyama Prison were taken to Adana Prison. There they were all lined up in four rows. A Turkish military officer picked out some of the prisoners, including the applicant, who were taken away. Mr Mena had not seen the applicant since.

2.  The respondent Governments submissions on the facts

65.  The respondent Government disputed that the applicants had been taken into captivity by the Turkish army during the military action in Cyprus in 1974. They considered that the inevitable conclusion from the information provided in the application forms was that all the alleged “missing persons”, except Savvas Hadjipanteli, were military personnel who died in action during the period July to August 1974.

66.  The respondent Government noted that, since the introduction of these applications, files relating to the same “missing persons” had been submitted by the Government of Cyprus to the United Nations Committee on Missing Persons (the CMP) in Cyprus during 1994 and 1995. In these files there were no assertions that these people had been seen in any of the prisons in Turkey. The names of the alleged witnesses listed in applications nos. 16064/90 (Christakis Ioannou), 16065/90 (Christodoulos Panyi), 16066/90 (CostasA. Sophocleous), 16068/90 (Nicos Nicolaou), 16069/90 (Yiannis Melissis), 16070/90 (Efstathios Selefcou), 16072/90 (Costas Themistocleous) and 16073/90 (Costas Mena) were not cited in support.The alleged sightings were therefore without foundation.

67.  As regards Savvas Hadjipanteli (no. 16071/90), who was a civilian, the respondent Government noted that the ICRC had visited the Pavlides Garage where he had allegedly been held but his name, contrary to the applicants assertion, did not appear in the list of Greek Cypriots held. In any event, it was a transit centre where people were not held for more than a few days before being released or moved elsewhere. In the file submitted to the CMP, there was only a reference to witnesses seeing the key case which he was alleged to always carry on his person. The materials of the ICRC, who paid regular visits to prisoners and internees in Turkey, also showed that none of the alleged missing persons had been brought to Turkey or detained. All prisoners that had been taken to Turkey were repatriated between 16 September 1974 and 28 October 1974 and lists of those concerned had been handed over to the GreekCypriot authorities.

68.  As concerned the alleged identification of the missing persons in photographs, the Government pointed out that a scientific investigation of certain published photographs and documentary film had been carried out by Professor Pierre A. Margot of the Institute of Forensic Science and Criminology of the Law Faculty of the University of Lausanne at the request of the third member of the CMP. This had shown that it was extremely dubious that anyone could be identified from these documents and that any alleged identification by relatives was unreliable given the quality of the material and their emotional feelings.

3.  The submissions of the intervening Government

69.  The Government of Cyprus submitted that the first applicants went missing in areas under the control of the Turkish forces.

(a)  Varnava,no. 16064/90 and Sarma,no. 16073/90

70.  These two applicants had been brought with their units to the area of Mia Milia to man Cypriot outposts along the front line. On 14 August 1974 Turkish armed forces launched the attack which gained them control over the whole of northern and eastern Cyprus by 16 August 1974. When the Turkish forces broke through the Cypriot line of defence and advanced on Mia Milia, the Cypriot forces retreated and dispersed in all directions. The Turkish forces rapidly gained control of the entire surrounding area. Many Greek Cypriot soldiers, including the two applicants, were hemmed in and completely surrounded. They could not have escaped as the intervening Government would have known of their fate.

(b)  Loizides, no. 16065/90

71.  This applicant was in charge of the soldiers who were defending Lapithos. After the Turkish forces encircled Lapithos, the GreekCypriot forces were ordered to retreat. The applicants group put on civilian clothing and unsuccessfully tried to break out of the village. When the Turkish forces entered the village the next morning, the applicants group dispersed to avoid capture. At about 9 p.m. on 6 August 1974, the applicant was seen by Nicos Th. Tampas in a warehouse tending a soldier with a head injury. Mr Tampas was later captured and detained. His was the last reported sighting of the first applicant. It was most likely that the first applicant had remained with the injured man and was taken into detention by the Turkish forces who were in control of the entire area. Only one man was known to have escaped from the village and he, unlike the first applicant, had local knowledge of the terrain.

(c)  Constantinou,no. 16066/90

72.  Under attack from the Turkish army, the first applicants unit was ordered to split into three groups and withdraw westwards. The applicants group reached the Nicosia-Kyrenia road, 200 metres from the Airkotissa restaurant. The applicant and another man were sent to investigate shouting coming from the restaurant. After fifteen minutes when they did not return, the group left for Panagra. At the time that the applicant and the other soldier were sent to the restaurant, there were Turkish forces in the area. The most plausible explanation for the two men not returning, in the absence of any sound of fighting or shooting, was that they had been detained, either to prevent them giving away the Turkish positions, for information or as prisoners of war.

(d)  Theocharides,no. 16068/90

73.  On 26 July 1974 the first applicant was discovered to be missing from his unit at roll call after they had broken through encircling Turkish forces. The area in which his unit had been stationed was captured by Turkish forces. Whatever happened to the applicant afterwards occurred in an area controlled by the Turkish forces.

(e)  Charalambous,no. 16069/90

74.  This applicant was seen wounded in his right hand and on the left side of his ribcage after a clash between GreekCypriot forces and three buses full of Turkish soldiers coming from Vounos village. His wounds were cleaned by a witness named Komodromos and he was told to make his way uphill with two other men, one of whom was also injured, to the monastery where the Greek Cypriot forces were. The other two men were discovered dead two days later when the Turkish forces withdrew. It was clear that the applicant had either been found dead by the Turkish forces or, as was more likely, found and detained in an injured condition.

(f)  Thoma,no. 16070/90

75.  This applicant was among those attempting to prevent the invasion of Kyrenia. Some individuals were identified as killed in the operation; the applicant was not among them. The intervening Government had no evidence that this applicant was dead. It had to be assumed that the applicant had been detained alive.

76.  This was further corroborated by the photograph published in the Special News Bulletin, issued daily by the Turkish Cypriot administration, on 4 September 1974, of Greek Cypriot prisonersofwar having their lunch. The first applicant was identified at the time by his father, the second applicant.

77.  In their observations before the Grand Chamber, the intervening Government provided a copy of a statement dated 31 July 1976 by Efstathios Selefcou taken by a police officer which stated that while being carried as a prisoner on a ship from Cyprus to Turkey he had seen and spoken briefly to Eleftherios Thoma, whom he knew from school.They also provided a copy of the ICRC Central Tracing Agency sheet (ref. no. EZG 14023/2) according to which Thoma had been sighted in a Turkish army hospital in Mintzeli in mid-October 1974. The intervening Government explained that they had not provided this information to the CMP as it had no mandate to investigate outside the territory of Cyprus and a policy decision had been taken when submitting documents to the CMP on 7 June 1994 not to antagonise Turkey whose cooperation was necessary if the CMP was to begin effective operation.

(g)  Hadjipanteli,no. 16071/90

78.  By 16 August 1974 Turkish forces were in control of northern and eastern Cyprus, including the Karpas peninsula where the first applicant worked as general cashier in the Savings Bank in Yialousa. On 18 August Turkish and Turkish Cypriot soldiers arrived in the village and a Turkish officer ordered a census of the Greek Cypriots between 7 and 70 years of age. The next day, the lists were handed over and Turkish soldiers carried out searches. They left, taking with them on a bus, nine individuals, including the first applicant. This was reported by fellow villagers.

79.  Turkish Cypriots came to the village in the circumstances reported by the applicants (see paragraphs 54-57above). They had the two keys for a safe, which the first applicant always carried with him. It was highly probable that the Turkish Cypriots had obtained the keys by informing those holding the first applicant, showing that he was alive and in detention for at least nine days. There was some evidence that he was detained after those nine days, at least until 28 August 1974, at Pavlides Garage.

80.  The list of persons seen by the ICRC detained at Pavlides Garage on 28 August 1974 included Savvis Kalli, which was the name under which this first applicant had been recorded (the first name being misspelled and the surname of his father (Kallis), as appearing on the first applicants identity card, also being misspelled).

81.  An affidavit dated 6 November 2007 by Lakis N. Christolou, a lawyer of the firm representing the applicants in this application, was submitted to the Grand Chamber. It stated that the son of the missing man, Mr Georgios Hadjipanteli, recounted that at the end of 2005 he had met a Turkish Cypriot writer who had informed him that, while investigating disappearances, she had discovered evidence indicating that the nine missing persons from Yialousa had been buried near the Turkish Cypriot village of Galatia. When the son conveyed this information to the CMP he was informed that the inhabitants of Galatia had already given information to the CMP about the execution and burial of Greek Cypriot prisoners near their village.

(h)  Apostolides,no. 16072/90

82.  This first applicant withdrew with his section from Lapithos towards Vasilia. They were ambushed by Turkish military forces and dispersed. There has been no news of the applicant since. The intervening Government had no knowledge of the first applicant, which meant that he had not escaped. Nor was there any evidence that he was killed in the ambush. It was more than likely that he had been detained by the Turkish armed forces.

4.  Recent developments

83.  In 2007, in the context of the activity of the CMP (see paragraphs 86-88 below), human remains were exhumed from a mass grave near the Turkish Cypriot village of Galatia in the Karpas area. After anthropological and genetic analyses, the remains of Savvas Hadjipanteli (named as the first applicant in application no. 16071/90) were identified, along with the remains of the other eight missing persons from Yialousa village and two other missing Greek Cypriots. The bodies of the nine missing persons from Yialousa were lined up next to each other in the grave, with two other bodies on top close to the ground surface. The forensic report dated 13 November 2007 detailed the process of exhumation and noted that it appeared to be a primary and synchronous burial site as the condition of the bodies indicated that they were buried while soft tissue was still present and placed in direct contact with each other. According to the report,the main object of the analysis of the human remains was their identification.

84.  Several bullets from firearms were found in the grave. In regard to Savvas Hadjipanteli, the medical certificate for the cause of death, signed by a doctor on 12 July 2007, indicated bullet wounds to the skull and right arm and a wound to the right thigh. His family was notified and a religious funeral took place on 14 July 2007.

II.  RELEVANT INTERNATIONAL LAW AND PRACTICE

A.  The United Nations Committee on Missing Persons (“the CMP”)

1.  Background

85.  The CMP was officially set up in 1981. The following paragraphs are taken from the Commissions Report in the fourth inter-State case (paragraphs 181-91):

“181.  ...According to its terms of reference, it shall only look into cases of persons reported missing in the intercommunal fighting as well as in the events of July 1974 and afterwards. Its tasks have been circumscribed as follows: to draw up comprehensive lists of missing persons of both communities, specifying as appropriate whether they are alive or dead, and in the latter case approximate time of the deaths. It was further specified that the committee will not attempt to attribute responsibility for the deaths of any missing persons or make findings as to the cause of such deaths and that no disinterment will take place under the aegis of this committee. The committee may refer requests for disinterment to the ICRC for processing under its customary procedures. All parties concerned are required to cooperate with the committee to ensure access throughout the island for its investigative work. Nothing is provided as regards investigations in mainland Turkey or concerning the Turkish armed forces in Cyprus.

182.  The CMP consists of three members, one humanitarian person being appointed by the GreekCypriot side and one by the TurkishCypriot side and the third member being an official selected by the ICRC... with the agreement of both sides and appointed by the Secretary-General of the United Nations.

183.  The CMP has no permanent chairman, the presidency rotating on a monthly basis between all three members. Decisions are to be taken by consensus to the extent possible. According to the procedural rules agreed upon in 1984, the procedure is to be conducted as follows:

1.  Individual or collective cases will be presented to the CMP with all possible information. The CMP will refer each case to the side on whose territory the missing person disappeared; this side will undertake a complete research and present to the CMP a written report. It is the duty of the CMP members appointed by each side, or their assistants, to follow the enquiries undertaken on the territory of their side; the third member and/or his assistants will be fully admitted to participate in the enquiries.

2.  The CMP will make case decisions on the basis of the elements furnished by both sides and by the Central Tracing Agency of the ICRC: presumed alive, dead, disappeared without visible or other traceable signs.

3.  If the CMP is unable to reach a conclusion on the basis of the information presented, a supplementary investigation will be undertaken at the request of a CMP member. The third CMP member and/or his assistants will participate in each supplementary investigation, or, as the case may be, investigators recruited by the CMP with the agreement of both sides.

184.  The 1984 rules state as guiding principles that investigations will be conducted in the sole interest of the families concerned and must therefore convince them. Every possible means will be used to trace the fate of the missing persons. The families of missing persons may address communications to the committee which will be passed on to its appropriate member. That member will eventually provide the family with final information as to the fate of a particular missing person, but no interim information must be given by any member of the committee to the family of a missing person during the discussion of a particular case.

185.  The committees entire proceedings and findings are strictly confidential, but it can issue public statements or reports without prejudice to this rule. According to the 1984 procedural rules, a press release will be issued at the close of a meeting or series of meetings and occasional progress reports will also be published. Individual members may make additional statements to the press or the media, provided they comply with the rule of confidentiality, avoid criticism or contradiction to the joint statement and any kind of propaganda.

186.  Due to the strict confidentiality of the CMPs procedure, no detailed information about the progress and results of its work is available. However, from the relevant sections of the regular progress reports on the UN Operation in Cyprus submitted by the UN Secretary-General to the Security Council it appears that the committees work started in May 1984 with a limited, equal number of cases on both sides (Doc. S/16596, of 1.6.1984, para. 51); that by 1986 an advanced stage had been reached in the investigation of the initial 168 individual cases, supplementary investigations being started in 40 cases in which reports had been submitted (Doc. S/18102/Add. 1, of 11 June 1986, para. 15); and that, while no difficulties were encountered as regards the organisation of interviews or visits in the field, real difficulties then arose by the lapse of time and, even more importantly, lack of cooperation by the witnesses.

187.  This prompted the committee to issue a lengthy press release on 11 April 1990 (Doc. S/21340/Annex). There the committee stated that it considered the cooperation of the witnesses as absolutely fundamental, but that the witnesses were often reluctant, unwilling or unable to give full information as to their knowledge about the disappearance of a missing person. However, the committee could not compel a witness to talk. The explanation of the witnesses reluctance to testify was that they were afraid of incriminating themselves or others in disappearances, and this despite the witnesses being told by the committee that the information given would be kept strictly confidential and being reassured that they would not be subject to any form of police or judicial prosecution. The committee appealed to the parties concerned to encourage the witnesses to give the very fullest information in their knowledge. It further stated:

In order to further allay the fears of the witnesses, the committee, so as to give the strongest guarantees to the witnesses, is examining measures that could be taken to ensure that they would be immune from possible judicial and/or police proceedings solely in connection with the issue of missing persons and for any statement, written or oral, made for the committee in the pursuit of activities within its mandate.

188.  In the same press release, the committee pointed out that it considered as legitimate the desire of the families to obtain identifiable remains of missing persons. However, despite systematic enquiries on burial places of missing persons, on both sides, it had not been successful in this respect. It recalled that according to its terms of reference it could not itself order disinterments. Moreover, while there was access to all evidence available, the committee had not reached the stage of finding a common denominator for the appreciation of the value of this evidence. Finally, the committee stated that it was considering the possibility of requesting that the two sides furnish it with basic information concerning the files of all missing persons, so as to allow it to have a global view of the whole problem.

189.  In December 1990, the UN Secretary-General wrote a letter to the leaders of both sides observing that so far the committee had been given details on only about 15% of the cases and urging them to submit all cases. He further emphasised the importance of reaching consensus on the criteria that both sides would be ready to apply in their respective investigations. Moreover, the committee should consider modalities for sharing with affected families any meaningful information available (Doc. S/24050, of 31 May 1992, para. 38). On 4 October 1993, in a further letter to the leaders of both communities the UN Secretary-General noted that no improvement had been made and that the international community would not understand that the committee, nine years after it had become operational, remained unable to function effectively. Only 210 cases had been submitted by the GreekCypriot side and only 318 by the TurkishCypriot side. He again urged both sides to submit all cases without further delay and the committee to reach a consensus on the criteria for concluding its investigations (Doc. S/26777, of 22 November 1993, paras. 88-90).

190.  On 17 May 1995 the UN Secretary-General, on the basis of a report of the CMPs third member and proposals by both sides, put forward compromise proposals on criteria for concluding the investigations (Doc. S/1995/488, of 15 June 1995, para. 47), which were subsequently accepted by both sides (Doc. S/1995/1020, of 10 December 1995, para. 33). By December 1995, the Greek Cypriot side submitted all their case files (1493). However, the committees third member withdrew in March 1996 and the UN Secretary-General made it a condition for appointing a new one that certain outstanding questions, including classification of cases, sequence of investigations, priorities and expeditious collection of information on cases without known witnesses, be settled beforehand (Doc. S/1996/411, of 7 June 1996, para. 31). After being repeatedly urged to resolve these issues (Doc. S/1997/437, of 5 June 1997, paras. 24-25), both parties eventually came to an agreement on 31 July 1997 on the exchange of information on the location of graves of missing persons and return of their remains. They also requested the appointment of a new third member of the CMP (Doc. S/1997/962, of 4 December 1997, paras. 21 and 29-31). However, by June 1998, no progress had been made towards the implementation of this agreement. The UN Secretary-General noted in this context that the TurkishCypriot side had claimed that victims of the coup détat against Archbishop Makarios in 1974 were among the persons listed as missing and that this position deviated from the agreement (Doc. S/1998/488, of 10 June 1998, para. 23).

191.  A new third member of the CMP had, by the time of the Commissions report, been appointed (ibid. para. 24). The committee has not completed its investigations and accordingly the families of the missing persons have not been informed of the latters fate.

2.  Exhumations and identification of remains

86.  From August 2006 the CMP began a substantial exhumation project on identified burial sites with a view to identifying the remains of bodies and ensuring their return to their families. A special unit to provide information to families was also set up.

87.  According to the information provided by the respondent Government, 430 sets of remains had been located; 275 remains had been submitted for analysis and identification by the anthropological laboratory; since June 2007, 105 bodies had been identified (76 Greek Cypriots, 29 Turkish Cypriots); by 13 March 2008, 84 files of missing persons had been closed; by the date of the hearing, 5% of missing persons had been identified and their remains returned to their relatives for burial; by 10 September 2008, 180 sites had been visited by bi-communal teams (155 in the north, 25 in the south)[6].

3.  Decision of the Committee of Ministers of the Council of Europe of 19 March 2009

88.  In the ongoing monitoring process concerning Cyprus v. Turkey ([GC], no. 25781/94, ECHR 2001IV), the Committee of Ministers looked at the question of missing persons and,inter alia:

“2.  considered that it was crucial that the current work of the CMP be carried out under the best possible conditions and without delay;

3.  in consequence, while reaffirming that the execution of the judgment requires effective investigations, notes that these should not jeopardise the CMPs mission;

4.  considered that the sequence of measures to be taken within the framework of the effective investigations, and carrying out of the work of the CMP should take into consideration these two essential aims;

5.  underlined in any event the urgent need for Turkish authorities to take concrete measures having in mind the effective investigations required by the judgment, in particular relating to the CMPs access to all relevant information and places;

6.  in that context, underlined, moreover the importance of preserving all the information obtained during the Programme of Exhumation and Identification carried out by the CMP; ...

B.  International law documents on enforced disappearances

1.  United Nations Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance (1/Res/47/133, 18 December 1992)

89.  The Declaration provides,inter alia:

Article 1

1.  An act of enforced disappearance is an offence to human dignity. It is condemned as a denial of the purposes of the Charter of the United Nations and as a grave and flagrant violation of the human rights and fundamental freedoms proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights and reaffirmed and developed in international instruments in this field.

2.  Any act of enforced disappearance places the persons subjected thereto outside the protection of the law and inflicts severe suffering on them and their families. It constitutes a violation of the rules of international law guaranteeing, inter alia, the right to recognition as a person before the law, the right to liberty and security of the person and the right not to be subjected to torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. It also violates or constitutes a grave threat to the right to life.

Article 2

1.  No State shall practise, permit or tolerate enforced disappearances.

2.  States shall act at the national and regional levels and in cooperation with the United Nations to contribute by all means to the prevention and eradication of enforced disappearance.

Article 3

Each State shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent and terminate acts of enforced disappearance in any territory under its jurisdiction.

Article 17

1.  Acts constituting enforced disappearance shall be considered a continuing offence as long as the perpetrators continue to conceal the fate and the whereabouts of persons who have disappeared and these facts remained unclarified.

2.  When the remedies provided for in Article 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights are no longer effective, the statute of limitations relating to acts of enforced disappearance shall be suspended until these remedies are re-established.

3.  Statutes of limitations, where they exist, relating to acts of disappearance shall be substantial and commensurate with the extreme seriousness of the offence.

Article 19

The victims of acts of enforced disappearance and their family shall obtain redress and shall have the right to adequate compensation, including the means for as complete a rehabilitation as possible. In the event of the death of the victim as a result of an act of enforced disappearance, their dependents shall also be entitled to compensation.”

90.  The United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearancehas issued, inter alia, the following General Comments on the above Declaration:

General Comment on Article 17 of the Declaration (E/CN.4/2001/68/18 December 2000)

...

27.  Article 17 establishes fundamental principles intended to clarify the nature of enforced disappearances and their criminal consequences. The sense and general purpose of the Article is to ensure conditions such that those responsible for acts constituting enforced disappearance are brought to justice within a restrictive approach to statutory limitations. ...

28.  The definition of continuing offence (para.1) is of crucial importance for establishing the responsibilities of the State authorities. Moreover, this Article imposes very restrictive conditions. The Article is intended to prevent perpetrators of those criminal acts from taking advantage of statutes of limitations....

General Comment on Article 19 of the Declaration (5/CN.4/1998/43, 12 January 1998)

72.  Article 19 also explicitly mentions the right of victims and their family to adequate compensation. States are, therefore, under an obligation to adopt legislative and other measures in order to enable the victims to claim compensation before the courts or special administrative bodies empowered to grant compensation. In addition to the victims who survived the disappearance, their families are also entitled to compensation for the suffering during the time of disappearance and in the event of the death of the victim, his or her dependants are entitled to compensation.

73.  Compensation shall be adequate i.e. proportionate to the gravity of the human rights violation (e.g. the period of disappearance, the conditions of detention, etc.) and to the suffering of the victim and the family. Monetary compensation shall be granted for any damage resulting from an enforced disappearance such as physical or mental harm, lost opportunities, material damages and loss of earnings, harm to reputation and costs required for legal or expert assistance. Civil claims for compensation shall not be limited by amnesty laws, made subject to statutes of limitation or made dependent on penal sanctions imposed on the perpetrators.

74.  The right to adequate compensation for acts of enforced disappearance under Article 19 shall be distinguished from the right to compensation for arbitrary executions. In other words, the right of compensation in relation to an act of enforced disappearance shall not be made conditional on the death of the victim. In the event of the death of the victim as a result of an act of enforced disappearance, the dependants are, however, entitled to additional compensation by virtue of the last sentence of Article 19. If the death of the victim cannot be established by means of exhumation or similar forms of evidence, States have an obligation to provide for appropriate legal procedures leading to the presumption of death or a similar legal status of the victim which entitles the dependants to exercise their right to compensation. ... As a general principle, no victim of enforced disappearance shall be presumed dead over the objections of the family.

2.  International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (2006)[7]

91.  This Convention provides,inter alia:

Article 1

1.  No one shall be subjected to enforced disappearance.

2.  No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification for enforced disappearance.

Article2

For the purposes of this Convention, enforced disappearance is considered to be the arrest, detention, abduction or any other form of deprivation of liberty by agents of the State or by persons or groups of persons acting with the authorisation, support or acquiescence of the State, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty or by concealment of the fate or whereabouts of the disappeared person, which place such a person outside the protection of the law.

Article 3

Each State Party shall take appropriate measures to investigate acts defined in Article 2 committed by persons or groups of persons acting without the authorisation, support or acquiescence of the State and to bring those responsible to justice.

Article 4

Each State Party shall take the necessary measures to ensure that enforced disappearance constitutes an offence under its criminal law.

Article 5

The widespread or systematic practice of enforced disappearance constitutes a crime against humanity as defined in applicable international law and shall attract the consequences provided for under such applicable international law.

Article 8

Without prejudice to Article 5,

1.  A State Party which applies a statute of limitations in respect of enforced disappearance shall take the necessary measures to ensure that the term of limitation for criminal proceedings:

(a)  Is of long duration and is proportionate to the extreme seriousness of this offence;

(b)  Commences from the moment when the offence of enforced disappearance ceases, taking into account its continuous nature.

2.  Each State Party shall guarantee the right of victims of enforced disappearance to an effective remedy during the term of limitation.

3.  Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons (1994)

92.  This Convention provides,inter alia:

Article 1

The States Parties to this Convention undertake:

a.  Not to practice, permit, or tolerate the forced disappearance of persons, even in states of emergency or suspension of individual guarantees;

b.  To punish within their jurisdictions, those persons who commit or attempt to commit the crime of forced disappearance of persons and their accomplices and accessories;

c.  To cooperate with one another in helping to prevent, punish, and eliminate the forced disappearance of persons;

d.  To take legislative, administrative, judicial, and any other measures necessary to comply with the commitments undertaken in this Convention.

Article 2

For the purposes of this Convention, forced disappearance is considered to be the act of depriving a person or persons of his or their freedom, in whatever way, perpetrated by agents of the State or by persons or groups of persons acting with the authorisation, support, or acquiescence of the State, followed by an absence of information or a refusal to acknowledge that deprivation of freedom or to give information on the whereabouts of that person, thereby impeding his or her recourse to the applicable legal remedies and procedural guarantees.

Article 3

The States Parties undertake to adopt, in accordance with their constitutional procedures, the legislative measures that may be needed to define the forced disappearance of persons as an offense and to impose an appropriate punishment commensurate with its extreme gravity. This offense shall be deemed continuous or permanent as long as the fate or whereabouts of the victim has not been determined...

C.  Case-law concerning ratione temporis jurisdiction in disappearance cases before other international bodies

1.  The Inter-American Court of Human Rights (“the IACHR”)

93.  The IACHR has established that procedural obligations arisein respect of killings and disappearances under several provisions of the American Convention on Human Rights (“the American Convention”). In many cases, in particular those where the substantive limb of Article 4 (right to life) had not been breached, the IACHR has examined such procedural complaints autonomously under Article8, which, unlike the Convention, guarantees the right to a fair trial for determination of rights and obligations of any nature, and Article 25, which protects the right to judicial protection, taken in conjunction with Article 1 § 1 (obligation to respect rights). The IACHR has followed the latter approach in cases where the killing or disappearance took place before the recognition of its jurisdiction by a respondent State.

94.  In Blake v. Guatemala,the IACHR had to deal with the ratione temporis exception raised by the government in that case, since the disappearance itself had taken place before the critical date (acceptance of the compulsory jurisdiction in 1987). The court considered that forced disappearances implied the violation of various human rights and that the effects of such infringements – even though some may have been completed – “may be prolonged continuously or permanently until such time as the victims fate or whereabouts are established” (see Blake,2 July 1996, preliminary objections,§ 39).

95.  Mr Blakes fate or whereabouts were not known to his family until 14 June 1992, after the date on which Guatemala accepted the jurisdiction of the court. This led to the IACHR declaring itself competent ratione temporis to examine the “effects and actions” subsequent to the critical date. However, it accepted the governments preliminary objection as regards the deprivation of Mr Blakes liberty and his murder, which had been completed before the critical date and could not be considered per se to be continuous.

96.  In its judgment on the merits (24 January 1998, p.54), the IACHR considered the disappearance as marking the beginning of a “continuing situation”. It proceeded to examine the complaint under Article 8 in relation to Article 1 § 1 and declared that Guatemala had violated the right of Mr Blakes relatives to have his disappearance and death effectively investigated, to have those responsible prosecuted and punished where appropriate, and to be compensated, notwithstanding the lack of temporal competence to deal with the substantive complaints.

97.  The IACHR came to a similar conclusion in cases of disappearances in which the victims whereabouts had never been established. In Serrano- Cruz Sisters v. El Salvador (judgment of 23 November 2004, preliminary objections), the court found that it had no competence to examine, under Articles 4, 5 and 7 (right to personal liberty), the disappearances of the sisters as such, since they had allegedly taken place thirteen years before El Salvador had accepted the contentious jurisdiction of the court. It came to the same conclusion as regards the procedural violations invoked under Article 4 by the Inter-American Commission, since they were linked to the alleged forced disappearance (§95).However, the IACHR considered that all the facts that occurred following the critical date and which referred to Articles 8 and 25 of the Convention (filing of a petition for habeas corpus, criminal proceedings), were not excluded by the temporal limitation established by the State, since they constituted “independent facts” or “specific and autonomous violations concerning denial of justice” (§85).On the merits, it declared that the State had violated Articles 8 and 25 of the Convention, to the detriment of both sisters and their next of kin (judgment of 1 March 2005).

98.  In a more recent judgment, Heliodoro Portugal v. Panama of 12 August 2008, the San José Court made a clear distinction between forced disappearances and extrajudicial killings for the purposes of its jurisdiction ratione temporis. The case concerned the forced disappearance in 1970 (twenty years before Panama accepted the compulsory jurisdiction of the court)of Heliodoro Portugal, whose remains were found in 2000. It considered that the victim should be presumed dead before the date of acceptance of the courts jurisdiction (9 May 1990), with regard to the fact that twenty years had elapsed since his disappearance. It characterised the extrajudicial killing as an instantaneous act and accepted the governments preliminary exception as regards the right to life (Article 4). However, with regard to the forced disappearance as such, it applied its previous case-law and found that it was a permanent or continuous violation, since it had been prolonged after the critical date until the victims remains were found in 2000. It was competent to examine the following violations arising out of the disappearance: the deprivation of liberty of the victim (Article 7), the violation of the relatives right to humane treatment (Article 5), the non-compliance with the obligation to investigate into the alleged disappearance, the failure to incriminate forced disappearances and tortures in domestic law and the failure to investigate and punish acts of torture[8]. On the merits, the IACHR went on to find a violation of the right to liberty (Article 7) and a violation of Articles 1 and 2 of the Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons with regard to the deceased. It further found a breach of Articles 5 (right to humane treatment), 8 and 25 in respect of his relatives.

2.  The United Nations Human Rights Committee (“the HRC”)

99.  As regards forced disappearances, the HRC recognisedthe degree of suffering involved in being held indefinitely without contact with the outside world” and held that they constitutedcruel and inhuman treatment” contrary to Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights (“the Covenant”) with regard to the disappeared[9]. Disappearances often resulted in breaches of the right to life, embodied in Article 6 of the Covenant. In General Comment No. 6 on the right to life, the HRC stated:

States Parties should also take specific and effective measures to prevent the disappearance of individuals, something which unfortunately has become all too frequent and leads too often to arbitrary deprivation of life. Furthermore, States should establish effective facilities and procedures to investigate thoroughly cases of missing and disappeared persons in circumstances which may involve a violation of the right to life.[10]

100.  In a number of cases, the HRC has found that a breach of Article 6 of the Covenant has occurred, but has been unable to make a final decision in that regard in the absence of confirmation of death[11]. Disappearances may also lead to violations of Articles 9 (right to liberty and security of person), 10 (right of all persons deprived of their liberty to be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person) and 7 with regard to the relatives of the disappeared, in view of the stress, anguish and uncertainty caused by the disappearance[12].

101.  The positive obligation to investigate disappearances (mentioned in the General Comment on the right to life) may also be breached in this type of case; in these situations there may bea breach of Article 2 § 3 (which enshrines the right to an effective remedy) in conjunction with Article 6.The HRC, in General Comment No. 31 on Article 2 §§ 2 and 3 of the Covenant, emphasised that the failure to investigate in respect of grave violations such as enforced disappearances or torture, as well as the failure to bring to justice perpetrators of such violations, could give rise to a separate breach of the Covenant. The Committee was thus empowered to find a violation of Articles 6, 7 and 9 read in conjunction with Article 2 § 3 of the Covenant[13].

102.  However, when the disappearance occurred before the date that the Covenant or the Optional Protocol entered into force for a State, the approach of the HRC to whether it has temporal jurisdiction has evolved over recent years.

103.  In the cases of missing persons in Argentina (S.E. v. Argentina,4 April 1990), the Committee had found that Article 2 § 3 of the Covenant could not be violated by a State Party in the absence of jurisdiction over a substantive violation. In Maria Otilia Vargas v. Chile,26 July 1999, the HRC declared the communication inadmissible ratione temporis in respect of the authors son, whose body had never been recovered since his death in 1973.The Committee held that the Supreme Courts judgment of 1995 rejecting the authors complaint as regards the application of the 1978 amnesty decree could not be regarded as a new event that could affect the rights of a person who was killed in 1973, prior to the international entry into force of the Covenant and the entry into force of the Optional Protocol for Chile.

104.  In Sarma v. Sri Lanka,16 July 2003, the author alleged that his son had been removed by members of the military in June 1990 and was last seen in October 1991. Sri Lanka became a party to the Optional Protocol in October 1997 with a declaration limiting the Committees competence to facts arising after this date. The Committee found that although the initial abduction occurred outside their temporal jurisdiction “the alleged violations of the Covenant, if confirmed on the merits, may have occurred or continued after the entry into force of the Optional Protocol[14]. The Committee went on to find a violation of Articles 7 and 9 with regard to the son and Article 7 with regard to the author and his wife due to their anguish and stress at not knowing their sons whereabouts. The HRC also emphasised that the State had a duty under Article 2 § 3to provide the author and his family with an effective remedy, including a thorough and effective investigation into the disappearance and fate of the authors son...[15] which implied that the State might have an obligation to investigate matters which had occurred before the entry into force of the Optional Protocol. Finally, it refrained from finding a violation of Article 6, since the author had not abandoned hope for his sons reappearance.

105.  However, in Yurich v. Chile, 2 November 2005, the Committee, although describing enforced disappearance as a continuing act, noted that the original acts of arrest and abduction, as well as the refusal to give information about the deprivation of freedom, had occurred before the entry into force of the Covenant for Chile. The HRC further considered that the author had made no reference to any action of the State after the crucial date (entry into force of the Optional Protocol) that would constitute “a confirmation of the enforced disappearance”. For these reasons, it declared the application inadmissible.

106.  More recently inMariamSankara et al. v. Burkina Faso,28 March 2006 (see Appendix III, p. 52), the HRCapplied this act of confirmation approach, and also changed its analysis in considering a failure to investigate a death which had taken place prior to the critical date. Although it found that it had no jurisdiction ratione temporis over the death of Mr Sankara, it went on to consider the subsequent proceedings and failure to correct his death warrant (which stated the cause of death as natural) and their effect on Mr Sankaras wife and two children. It found that there had been a failure to conduct an inquiry into Mr Sankaras death, to prosecute those responsible and to conclude legal proceedings begun by the author to remedy this situation. It concluded that the proceedings had been prolonged at the fault of the authorities, the delay continuing after the entry into force of the Covenant and Optional Protocol. The authors were therefore affected by the authorities failures after this entry into force, and that gave the Committee with jurisdiction ratione temporis over the Article 7 claim.

107.  On the merits, the Committee went on to find that “the refusal to conduct an investigation into the death of Thomas Sankara, the lack of official recognition of his place of burial and the failure to correct the death certificate constitute inhuman treatment of Ms. Sankara and her sons, in breach of Article 7 of the Covenant[16].

THE LAW

I.  THE STATUS OF THE MISSING MEN AS NAMED FIRST APPLICANTS

A.  Submissions to the Court

108.  The respondent Government submitted that the established case-law on disappearances showed that after a certain lapse of time there was a presumption of death (see, for example,Timurtaş v. Turkey, no. 23531/94, § 83, ECHR 2000VI – presumption of death after six and a half years). Given the situation of armed conflict at the time, the absence of any credible evidence that the missing persons had been seen after the end of hostilities and the lapse of time, a presumption of death accorded with the Courts constant case-law, as well as national practice, in which context Cypriot law provided that a person could be declared dead if there had been no news of them for ten years.

109.  The applicants submitted that there was no basis for presuming that the missing men were dead, or had died in 1974. Cypriot domestic law only permitted the finding of a presumption of death on the application of persons with requisite standing, while in the Strasbourg cases cited by the respondent Government the applicants themselves had asked the Court to make findings of presumption of death in order to support allegations of substantive violations.

110.  The intervening Cypriot Government refuted the assertion that the missing men should be presumed dead. Such a presumption could only be made at the request of the applicants.

B.  The Courts findings

111.  The Court observes that the parties submissions on whether the missing men may be presumed dead were made in the context of its competence ratione temporis but notes that they also have relevance to the issue of the standing of the first applicants. According to the Courts practice, and consonant with Article 34 of the Convention, applications can only be introduced by, or in the name of, individuals who are alive. Where a person dies after introduction of an application, his or her heirs may seek to continue the application without the name of the application changing. If the alleged victim of a violation has died before the introduction of the application, it may be possible for the person with requisite legal interest as nextofkin to introduce an application raising complaints related to the death; however, the application is registered in the relatives own name (see, concerning standing to introduce applications, Fairfield v. the United Kingdom (dec.), no. 24790/04, ECHR 2005VI).The Court notes that in its previous judgments concerning disappearances the practice has been to name only the relatives of the disappeared person as applicants.

112.  As regards the missing men in these applications, it must, firstly, be noted that the remains of Savvas Hadjipanteli were discovered in 2007 in a mass grave near Galatia within the area of the “Turkish Republic of Northern Cyprus”. No indication of the approximate date and time of death has been included in the forensic or medical certificates, although the few details given support the hypothesis of an extrajudicial execution of prisoners at or about the time of hostilities in 1974. Secondly, there has been no sighting or news of the other eight missing men since late 1974. The Court does not however consider itnecessary to rule on whether the missing men should or should not be admitted to the status of applicants since, in any event, there is no question but that the close relatives of the missing men may introduce applications raising complaints concerning their disappearance, to the extent that such complaints fall within the Courts competence (see, for example,Kurt v. Turkey, 25 May 1998, Reportsof Judgments and Decisions1998III, andImakayeva v. Russia, no.7615/02, 9 November 2006).

113.  The Court is satisfied that it can continue to examine these applications on the basis that the relatives of the missing persons, who introduced these complaints, are the applicants for the purposes of Article 34 of the Convention.

II.  THE RESPONDENT GOVERNMENTS PRELIMINARY OBJECTIONS

A.  Lack of legal interest

114.  The respondent Government submitted at the hearing that there was no legal interest in determining these applications. Pointing out that the disappearances of all the missing Greek Cypriots had been subject to examination and findings of violations in the fourth inter-State case, they referred to Article 35 § 2(b) which barred examination of applications which were “substantially the same”. They also referred to Article 37 § 1(c) which allowed the Court to strike a case from the list where “for any other reason the Court finds it no longer justified to pursue the examination of the application”.

115.  The applicants replied that the inter-State case had not subsumed their claims which were individual and distinct and that there was no basis for applying Article 37 § 1(c).

116.  The intervening Government considered that the cause, object and parties were not identical and that there was no basis for rejecting the applications on these grounds.

117.  The Court notes that in its decision on admissibility in these applications the Commission left open the general question whether it was precluded under the former Article 27 § 1(b) from examining in the context of an individual application a “matter” which had already been examined in an inter-State case (see Varnava and Others v. Turkey, nos. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 and 16073/90, Commission decisionof 14 April 1998, Decisions and Reports (DR) 93-A, p.5, referring toDonnelly and Others v. the United Kingdom, nos. 5577/72-5583/72, Commission decision of 5 April 1973, Yearbook 16, p. 212). It considered in any event that it had not been established that its previous findings in the third inter-State application concerned the missing men in the present applications and that as the examination of the merits remained to be carried out in the pending fourth inter-State application, the matter could not be regarded as having already been examined in that context either.

118.  A judgment has since been delivered in the fourth inter-State case (Cyprusv. Turkey [GC], no. 25781/94, ECHR 2001-IV) and it is true that this included findings of violations under Articles 2, 3 and 5 of the Convention concerning missing Greek Cypriots and their families. However, for an application to be substantially the same as another which has already been examined by the Court or other procedure of international investigation or settlement for the purposes of Article 34 § 2(b), it must concern substantially not only the same facts and complaints but be introduced by the same persons (see Folgerø and Others v. Norway(dec.), no. 15472/02, 14 February 2006, andMalsagova and Others v. Russia(dec.), no. 27244/03, 6 March 2008). It is therefore not the case that by introducing an inter-State application an applicant Government thereby deprives individual applicants of the possibility of introducing, or pursuing, their own claims.

119.  Insofar as the respondent Government have, at a very late stage, challenged the applicants legal interest in pursuing this application and relied on Article 37 § 1(c), the Court would note that the findings in the fourth inter-State case did not specify in respect of which individual missing persons they were made (see Cyprus v. Turkey, cited above, § 133, where the evidence was found to bear out the assertion that “many persons now missing” had been detained by the respondent Government or forces for which they were responsible). That judgment cannot therefore be regarded as determining the issues and claims arising in the present applications. In that regard, it should also be noted that in individual applications the Court has the competence to issue just satisfaction awards for pecuniary and non-pecuniary damage suffered by individual applicants and to give indications under Article 46 as to any general or individual measures that might be taken. It cannot be said therefore that the present applications are incapable of giving rise to issues or outcomes different to those of the fourth inter-State case, or that the individual applicants interests have somehow been subsumed by the judgment in that case such that it is no longer justified to continue the examination of their applications. The Court is accordingly satisfied that a legal interest remains in pursuing the examination of these applications.

120.  These objections are therefore rejected.

B.  Objection rationetemporis

1.  The Chamber judgment

121.  The Chamber excluded from its examination any allegations of violations based on facts occurring before the crucial date of ratification of the right of individual petition by Turkey on 28 January 1987. It noted that the Grand Chamber in the fourth inter-State case had found that the disappearance of some 1,485 Greek Cypriots disclosed a situation of continuing violation under Article 2 insofar as the authorities of the respondent State had failed to conduct an effective investigation aimed at clarifying the whereabouts and fate of the persons who had gone missing in life-threatening circumstances. It found no reason to differ as concerned the nine missing men in this case and concluded that to the extent that there was a continuing obligation under Article 2 it had competence ratione temporis.

2.  Submissions to the Court

(a)  The respondent Government

122.  The respondent Government submitted that temporal jurisdiction was a vital precondition to the examination of these cases. They argued that the Chamber had failed to apply the principles laid down in the Grand Chamber judgment in Blečić v. Croatia ([GC],no. 59532/00, ECHR 2006III)with due regard to international practice. They stated that the assertion of a continuing situation was not sufficient or decisive, since the determining question was whether an obligation bound the State at the moment of the facts giving rise to the dispute. Issues of continuing situation or violation only came into play after the establishment of a norm binding the State from that moment and for the future, as shown by the terms of Article 6 of Protocol No. 11 itself.Turkey had only recognised the competence of the Commission to receive individual petitions as from 28 January 1987; thisonly concerned matters raised in respect of facts which occurred subsequent to the Turkish declaration.

123.  Thus, in the present cases, the respondent Government stressed that the allegations of disappearances rested on facts occurring during the period July to August 1974; none of the purported sightings of the missing men had occurred after October 1974. The respondent Government, however, had only recognised the right of individual petition on 28 January 1987 as concerned complaints about facts arising after that date. Thus, the Court had no temporal jurisdiction over the events in issue. While the Chamber judgment purported to apply the approach of the fourth inter-State case to this issue, the respondent Government pointed out that temporal jurisdiction was not in issue in that case, the Chamber confusing this aspect with issues on the merits concerning the existence of a continuing situation. Further, neither Blečić nor the Turkish declaration made any exception concerning continuing situations. They noted that the Blečić judgment referred to Moldovan and Others and Rostaş and Others v. Romania((dec.),nos. 41138/98 and 64320/01, 13 March 2001)which found, as regarded complaints under Article 2 about ineffective investigations into killings, that there was no temporal jurisdiction where the killings had taken place before ratification. This showed that the consequences flowing from the initial facts could not be examined either, excluding so-called continuing situations, as shown by subsequent cases such as Kholodovy v. Russia ((dec.),no. 30651/05, 14 September 2006) in which the Court had found that the subsequent failure of remedies aimed at redressing an earlier interference could not bring the matter within temporal jurisdiction (the respondent Government also citedDinchev v. Bulgaria(dec.),no. 23057/03, 6 March 2007;Meriakri v. Moldova(dec.),no. 53487/99, 16 January 2001;Mrkić v. Croatia(dec.),no. 7118/03, 8 June 2006;and Cakir v. Cyprus(dec.), no. 7864/06, 11 January 2008, where complaints about a killing in 1974 were rejected due to a temporal bar). The Chamber should therefore not only have refrained from examining the facts in 1974 but also the procedures and facts which flowed from or were linked with those facts. Its contrary approach was inconsistent with constant practice. Rejecting the preliminary objection on the basis of a finding of the existence of a continuing obligation effectively prejudged the merits.

124.  Insofar as the applicants argued that the obligation to investigate was autonomous, this issue had been settled in Blečićwhich made it clear that procedures which concerned the failure to provide a remedy did not affect temporal jurisdiction for events and facts before ratification. There could be no freestanding procedural obligation, divorced from the factual origin of the complaints. The respondent Government further argued that the procedural obligation to investigate under Articles 2 and 3 was recent and could not be regarded as binding the States retrospectively. They relied in this respect on the Courts judgments in Markovic and Others v. Italy ([GC], no. 1398/03, § 111, ECHR 2006XIV) and Korbely v. Hungary([GC], no. 9174/02, § 84, ECHR 2008).

125.  As concerned the alleged continuing situation, the respondent Government submitted that the Chamber had omitted to take into account the established case-law on disappearances, which showed that after a certain lapse of time there was a presumption of death (see also their argument set out at paragraph 108 above). These applicants must therefore be presumed to have died before temporal jurisdiction came into play.

(b)  The applicants

126.  The applicants submitted that the Court had jurisdiction to examine continuing violations which, although tracing their historical starting-point to a moment in the past, continued on or after Turkeys recognition of the right of individual petition (they citedLoizidou v. Turkey(merits), 18 December 1996, §§ 41 and 47, Reports 1996VI). Although the first applicants did disappear in 1974, the violations arising from and/or in connection with these disappearances had continued since then. They denied that their complaints were based on instantaneous acts in 1974 but argued that they concerned violations of a continuing nature which survived any temporal restriction and carried on to the present day. They relied on the Courts reasoning as regards the continuing nature of the violations arising out of disappearances in 1974 set out in the fourth inter-State case which was, in their view, correctly followed in the Chamber judgment.

127.  The applicants submitted that there was no basis for presuming that the missing men were dead, or had died in 1974. The reference to Cypriot domestic law was of no relevance since this only permitted the finding of a presumption of death where the Attorney-General or a person with legal standing (claiming rights that flowed from the death of the missing person) made such application. Nor was the Courts case-law on Article 2 relevant, since these were cases in which the applicants themselves had asked the Court to make findings of presumption of death in order to support allegations of substantive violations. Allowing the Government to have the missing men presumed dead might also be regarded as tantamount to a de jure violation or execution contrary to Article 2.

(c)  The Government of Cyprus

128.  The intervening Government submitted that the present applications did not concern Turkeys responsibility for acts or omissions which took place at a time when Turkey had not accepted the Convention. Turkey had adhered to the Convention in 1954 and could have been subject from that time to proceedings initiated by other Contracting Parties. The cases relied on by the respondent Government, such as Blečić, did not assist since the violations had occurred before the respondent State ratified the Convention while the present complaints concerned continuing violations occurring more than fifty years after Turkey became bound by the substantive provisions of the Convention. The present claims were also based upon the facts concerning Turkeys conduct after 28 January 1987 in failing to provide an investigation into the disappearances. This failure was not an aspect of any unlawful killing or detention or a consequence of a violation of Articles 2 or 5 but triggered separately. The temporal objection was thus misconceived.

129.  The intervening Government rejected the assertion that the missing men should be presumed dead. Such a presumption could only be made at the request of the applicants and in any event did not put an end to any obligation to investigate, which obligation was not limited to the question of whether the person was dead but also covered the circumstances in which they died and, in the case of unlawful killing, the identification and prosecution of any perpetrator.

3.  The Courts assessment

(a)  General principles

130.  It is beyond dispute that in accordance with the general rules of international law (see, in particular Article 28 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969) the provisions of the Convention do not bind a Contracting Party in relation to any act or fact which took place or any situation which ceased to exist before the date of the entry into force of the Convention with respect to that Party (seeBlečić, cited above, § 70,and Šilih v. Slovenia [GC], no. 71463/01, § 140, 9 April 2009).Furthermore, where there are proceedings instituted by an applicant to obtain redress for an act, omission or decision alleged to violate the Convention and which occur or continue after the entry into force of the Convention, these procedures cannot be regarded as part of the facts constitutive of the alleged violation and do not bring the case within the Courts temporal jurisdiction (see Blečić, cited above, §§ 77-79).

131.  In order to establish the Courts temporal jurisdiction it is therefore essential to identify, in each specific case, the exact time of the alleged interference. In doing so the Court must take into account both the facts of which the applicant complains and the scope of the Convention right alleged to have been violated(ibid., § 82).

(b)  Application in the present case

132.  Turkey ratified the Convention on 18 May 1954; it accepted the right of individual petition on 28 January 1987and the jurisdiction of the old Court on 22 January 1990. Protocol No. 11, which brought the new Court into existence, came into force on 11 January 1998.

133.  Turkey was accordingly bound by the provisions of the Convention from 18 May 1954. However, its acceptance of the right of individual petition was limited to facts taking place after the date of the declaration to that effect on 28 January 1987. When the old Court ceased to function in 1998, this Courts jurisdiction became obligatory and ran from the acceptance by a Contracting State of the right of individual petition. It follows that the Court is not competent to examine any complaints raised by these applicants against Turkey in so far as the alleged violations are based on facts having occurred before 28 January 1987 (see Cankoçak v. Turkey, nos. 25182/94 and 26956/95, § 26, 20 February 2001, and Demades v. Turkey (just satisfaction), no. 16219/90, § 21, 22 April 2008).

134.  On that basis, any complaints by the applicants assertingthe responsibility of the Contracting State for factual events in 1974 are outside the Courts temporal jurisdiction. Insofar as any complaints are raised concerning acts or omissions of the Contracting State after 28 January 1987, the Court may take cognisance of them. It notes in this respect that the applicants specified that their claims related only to the situation pertaining after January 1987, namely the continuing failure to account for the fate and whereabouts of the missing men by providing an effective investigation.

135.  The Court notes that the respondent Government raised two principal strands of argument against the applicants claims that a procedural obligation could exist after the critical date. The first concerns the nature of the procedural obligation under Article 2 and the second relies on a presumption that the missing men in fact died in or about 1974.The Court will also consider, lastly, the nature and scope of the procedural obligation to investigate disappearances in particular.

(i)  Temporal jurisdiction and the procedural obligation under Article 2

(α)  Procedures linked to facts outside temporal jurisdiction

136.  The respondent Government argued, relying on Blečić, that complaints concerning such investigations, or lack of them, fell foul of the principle that procedures aimed at redressing violations do not affect the lack of temporal jurisdiction for facts occurring beforehand. However, this argument fails since the procedural obligation to investigate under Article 2 is not a procedure of redress within the meaning of Article 35 § 1. The lack of an effective investigation itself is the heart of the alleged violation. It has its own distinct scope of application which can operate independentlyfrom the substantive limb of Article 2, which is concerned with State responsibility for any unlawful death or life-threatening disappearance, as shown by the numerous cases decided by the Court where a procedural violation has been found in the absence of any finding that State agents were responsible for the use of lethal force (see, among many examples, Finucane v. the United Kingdom,no. 29178/95, ECHR 2003VIII). Indeed, the procedural obligation to provide some form of effective official investigation arises when individuals have gone missing in life-threatening circumstances and is not confined to cases where it is apparent that the disappearance was caused by an agent of the State (see Osmanoğlu v. Turkey, no. 48804/99, § 87, 24 January 2008).

137.  For these reasons, therefore, the respondent Governments reliance on the reasoning in Blečićconcerning procedures for redress is misconceived.

(β)  Reliance on earlier Court decisions rejecting procedural complaints as incompatible ratione temporis

138.  Insofar as the respondent Government relied on cases such as Moldovanand Others and Rostaş and Others and Kholodovy (see paragraph 123 above), the Court notes that these did not concern disappearances but killings. The Court has recently delivered its judgment in Šilih (cited above), which reviewed the jurisprudence on the question whether a procedural violation could be found where a death occurred before the date of acceptance of the right of individual petitionand the alleged deficiencies or omissions in investigative measures took place afterwards (§§ 148-52). The Grand Chamber judgment set out in detail international law materials, in particular from the Inter-American Court of Human Rights (“the IACHR”) and the United Nations Human Rights Committee (“the HRC”), which indicated that these bodies accepted jurisdiction ratione temporis over the procedural complaints concerning investigations intodeathseven where the lethal acts had taken place before the critical date (ibid.,§§ 111-18 and 160). It then proceeded to clarify that the procedural obligation to carry out an investigation into deaths under Article 2 had evolved in its own case-law into a separate and autonomous duty; it could be considered to be a “detachable obligation” capable of binding the State even when the death took place before the entry into force of the Convention(ibid.,§§15363).

139.  The precedents relied on by the respondent Government are therefore not of any assistance as regards killings. Nor did they have any bearing on the phenomenon of disappearances, the continuing nature of which has implications for the ratione temporis jurisdiction of the Court, as examined below.

(γ)  Purported retrospective application of the procedural obligation

140.  Insofar as the respondent Government also argued that the procedural obligation under Article 2 could not apply at the time of their acceptance of the right of individual petition as it was only developed in the Courts case-law at a later date, the Court would note that the references relied on in Markovic and Others and Korbely(cited above) related respectively to whether a right had existed in domestic law at the relevant time for the purposes of Article 6 and to the principles set out in Article 7 against the retroactive imposition of criminal penalties. Neither has any relevance to the way in which the Court itself interprets the content of the obligations binding Contracting States under the Convention, which interpretation cannot be equatedto a retroactive imposition of liability. The Court would observe that case-law is a means of clarifying pre-existing texts to which the principle of non-retroactivity does not apply in the same manner as to legislative enactments.

(ii)  Presumption of death

141.  The respondent Government asserted that the missing men had to be presumed dead long before any temporal jurisdiction arose in 1987; thus, there was no “disappearance” to be investigated after that date.

142.  Domestically, as pointed out by the applicants and intervening Government, it is commonplace that after a period of some years (seven to ten on average) the relatives of the missing person or a designated State official may take proceedings to establish a presumption of death. This has the purpose of promoting legal certainty and allowing those affected by the disappearance to deal with matters of property and family status. It benefits the next of kin or those with due legal standing. The fact that there is a ten-year threshold which may be invoked by the relatives of missing persons in the Cyprus legal system does not, however, render that provision applicable by analogy in the proceedings before this Court.

143.  In Convention case-law, as pointed out by the respondent Government, the Court has on numerous occasions made findings of fact to the effect that a missing person can be presumed dead (see, among many judgments, Lyanova and Aliyeva v. Russia, nos. 12713/02 and 28440/03, §§ 94-95, 2October 2008). Generally, this finding of fact has been reached in response to claims made by the respondent Government that the person is still alive or has not been shown to have died at the hands of State agents. This presumption of death is not automatic and is only reached on examination of the circumstances of the case, in which the lapse of time since the person was seen alive or heard from is a relevant element (see, for example,Vagapova and Zubirayevv. Russia, no. 21080/05, §§ 85-86, 26 February 2009, concerning a presumption of death reached where a young man, who disappeared in life-threatening circumstances, had been missing for over four years).

144.  The Court would here distinguish between the making of a factual presumption and the legal consequences that may flow from such a presumption. Even if there was anevidential basis which might justify finding that the nine missing men died in or closely after the events in 1974, this would not dispose of the applicants complaints concerning the lack of an effective investigation.

145.  The Court would note that the procedural obligation to investigate under Article 2 where there has been an unlawful or suspicious death is triggered by, in most cases, the discovery of the body or the occurrence of death. Where disappearances in life-threatening circumstances are concerned, the procedural obligation to investigate can hardly come to an end on discovery of the body or the presumption of death; this merely casts light on one aspect of the fate of the missing person. An obligation to account for the disappearance and death, and to identify and prosecute any perpetrator of unlawful acts in that connection, will generally remain.

146.  The Court therefore concludes that even though a lapse of over thirty-four years without any news of the missing persons may provide strong circumstantial evidence that they have died meanwhile, this does notremove theprocedural obligation to investigate.

(iii)  The nature of the procedura1 obligation to investigate disappearances

147.  The Court would emphasise that, as found in Šilih(cited above) concerning the procedural obligation under Article 2 to investigate unlawful or suspicious deaths, the procedural obligation under Article 2 arising from disappearances operates independently of the substantive obligation. It notes thattheIACHR, and to some extent the HRC, apply the same approach to the procedural aspect of disappearances(see paragraphs 93-107above), examining allegations of denial of justice or judicial protection even where the disappearance occurred before recognition of its jurisdiction.

148.  There is, however, an important distinction to be drawn in the Courts case-law between the obligation to investigate a suspicious death and the obligation to investigate a suspicious disappearance. A disappearance is a distinctphenomenon, characterised by an ongoing situation of uncertainty and unaccountability in which there is a lack of information or even a deliberate concealment and obfuscation of what has occurred (see also the definitions of disappearance set out above in part II B. International law documents on enforced disappearances). This situation is very often drawn out over time, prolonging the torment of the victims relatives. It cannot therefore be said that a disappearance is, simply, an “instantaneous” act or event; the additional distinctive element of subsequent failure to account for the whereabouts and fate of the missing person gives rise to a continuing situation. Thus, the procedural obligation will, potentially, persist as long as thefate of the personis unaccounted for; the ongoing failure to provide the requisite investigation will be regarded as a continuing violation (see Cyprus v. Turkey, cited above,§ 136). This is so, even where death may, eventually, be presumed.

149.  It may be noted that the approach applied in Šilih(cited above,§ 163)concerning the requirement of proximity of the death and investigative steps to the date of entry into force of the Convention applies only in the context of killings or suspicious deaths, where the anchoring factual element, the loss of life of the victim, is known for a certainty, even if the exact cause or ultimate responsibility is not.The procedural obligation in that context is not of a continuing nature in the sense described above.

(iv)  Conclusion

150.  The Court rejects the respondent Governments objections as to lack of temporal jurisdiction. Nevertheless,the question whether there was a continuing procedural obligation to investigate the fate and whereabouts of the missing men at the time of the introduction of these applications remains to be examined.

C.  Six-month rule (Article 35 § 1 of the Convention)

1.  The Chamber judgment

151.  The Chamber considered that, even in continuing situations there might arise a time, having regard to the purpose of legal certainty enshrined in the six-month rule and considerations of the practical and effective functioning of the Convention mechanism, when it could reasonably be expected that an applicant should not wait any longer in bringing an application to Strasbourg. Thus, applicants in disappearance cases could be required to show reasonable expedition in lodging complaints. In these applications however, introduced some three years after the ratification by Turkey of the right of individual petition and some three days after Turkeys acceptance of the jurisdiction of the old Court, against a background of consecutive inter-State applications the results of which had still not been made public, there had been no unreasonable delay by these applicants in introducing their complaints.

2.  Submissions to the Court

(a)  The respondent Government

152.  The respondent Government submitted that there was inexplicable inconsistency between the approach taken in Karabardak and Others v. Cyprus and Baybora and Others v. Cyprus ((decs.), nos. 76575/01 and 77116/01,22 October 2002)and the Chamber judgment in the present case. In the former, the Court had found that the lapse of time between the facts and the introduction of the applications by Turkish Cypriot applicants was too long, without mention of any apparent continuing violation. On that basis, the present applications should also have been rejected as out of time. The fact that the applications were introduced three years after ratification inthis particular case, while thirteen years had elapsed in the cases against Cyprus, had no logical bearing on the different approaches applied in regard to the six-month rule. Furthermore, in Baybora and Others and Karabardak and Others the applicants were seemingly reproached for not taking their cases to the United Nations Committee on Missing Persons (“the CMP”) although that had already been found by the Court to be an ineffective remedy.

153.  The respondent Government concluded that if the CMP was indeed an ineffective remedy as claimed by the present applicants they should have brought their applications to the Commission at the latest six months after the date of ratification on 28 January 1987. They noted that the decisions in Baybora and Others and Karabardak and Others were completely silent on when time began to run. This difference in treatment between applicants in Turkish Cypriot and Greek Cypriot cases, which concerned the same allegations in the same historical and geographical context, aggravated the suffering of the Turkish Cypriot applicants.

(b)  The applicants

154.  The applicants submitted that the six-month rule did not apply to continuing violations. As concerned the Baybora and Others and Karabardak and Others cases, they considered that these could be distinguished from their own applications as, firstly, Turkey had been notified about their missing relatives by the end of September 1974 and the nine men had also been included in the group of missing persons listed by the Cypriot Government in the four inter-State cases between 1974 and 1994; secondly, their applications had been lodged on 25 January 1990, three days after Turkeys acceptance of the Courts jurisdiction (whereas the Turkish Cypriot applications had been lodged over a decade later); and the Turkish Cypriot applications had been introduced in the absence of any effort by the families to exhaust domestic remedies available since 1964 in the domestic system of Cyprus whereas Greek Cypriots had had no access to any domestic remedy in Turkey.

(c)  The intervening Government

155.  The Cypriot Government submitted that there had been no inordinate delay by the applicants in lodging their complaints; this distinguished their cases from the Turkish Cypriot cases where the applicants had not acted for over twenty years after the investigation into the disappearances had been terminated by the International Committee of the Red Cross (“the ICRC”) and United Nations civilian police in 1968 and thirteen years after Cyprus had accepted the right of individual petition.

3.  The Courts assessment

(a)  General principles

156.  The object of the six-month time-limit under Article 35 § 1 is to promote legal certainty, by ensuring that cases raising issues under the Convention are dealt with in a reasonable time and that past decisions are not continually open to challenge. It marks out the temporal limits of supervision carried out by the organs of the Convention and signals to both individuals and State authorities the period beyond which such supervision is no longer possible (see, among other authorities, Walker v. the United Kingdom (dec.), no. 34979/97, ECHR 2000I).

157.  As a rule, the six-month period runs from the date of the final decision in the process of exhaustion of domestic remedies. Where it is clear from the outset however that no effective remedy is available to the applicant, the period runs from the date of the acts or measures complained of, or from the date of knowledge of that act or its effect on or prejudice to the applicant (see Dennis and Others v. the United Kingdom (dec.), no. 76573/01,2 July 2002). Nor can Article 35 § 1 be interpreted in a manner which would require an applicant to seise the Court of his complaint before his position in connection with the matter has been finally settled at the domestic level.Where, therefore, an applicant avails himself of an apparently existing remedy and only subsequently becomes aware of circumstances which render the remedy ineffective, it may be appropriate for the purposes of Article 35 § 1 to take the start of the six-month period from the date when the applicant first became or ought to have become aware of those circumstances (see Edwards v. the United Kingdom (dec.), no. 46477/99, 7 June 2001).

158.  Consequently, where a death has occurred, applicant relatives are expected to take steps to keep track of the investigations progress, or lack thereof, and to lodge their applications with due expedition once they are, or should have become, aware of the lack of any effective criminal investigation (see Bulut and Yavuz v. Turkey (dec.), no. 73065/01, 28 May 2002, and Bayram and Yıldırım v. Turkey (dec.), no. 38587/97, ECHR 2002III). The same principles have been applied, mutatis mutandis, to disappearance cases (see Eren and Others v. Turkey (dec.), no. 42428/98, 4 July 2002, andÜçak and Kargili and Others v. Turkey (dec.), nos. 75527/01 and 11837/02, 28 March 2006).

159.  Nonetheless, it has been said that the six-month time-limit does not apply as such to continuing situations (see, for example, Agrotexim Hellas S.A. and Others v. Greece, no. 14807/89, Commission decision of 12 February 1992, DR 72, p. 148, andCone v. Romania, no. 35935/02, §22, 24 June 2008); this is because, if there is a situation of ongoing breach, the time-limit in effect starts afresh each day and it is only once the situation ceases that the final period of six months will run to its end.In the fourth inter-State case, where it was implicit that a similar approach was applicable to a continuing practice – and in that case it was a continuous failure to comply with the obligation to investigate disappearances – the Court notes that the issue of the six-month rule had been joined to the merits by the Commission and neither Government had since made any submissions on the point (see Cyprus v. Turkey, cited above, §§ 103-04).The issue was thus not addressed expressly by the Court in that judgment. It therefore falls to the Court to resolve the point in the present case.

(b)  Applicability of time constraints to procedural obligations under Article 2 of the Convention

160.  The Court cannot emphasise enough that the Convention is a system for the protection of human rights and that it is of crucial importance that it is interpreted and applied in a manner that renders these rights practical and effective, not theoretical and illusory. This concerns not only the interpretation of substantive provisions of the Convention, but also procedural provisions; it impacts on the obligations imposed on respondent Governments, but also haseffects on the position of applicants. For example, while it is essential for the efficacy of the system that Contracting States comply with their obligation not to hinder the applicant in the exercise of the right of individual petition, individuals nonetheless bear the responsibility of cooperating with procedures flowing from the introduction of their complaints, assisting in clarifying any factual issues where such lie within their knowledge and in maintaining and supporting the applications introduced on their behalf (see Kapan v. Turkey,no. 22057/93, Commission decision of 13 January 1997, DR 88-A, p. 17). On the same basis, where time is of the essence in resolving the issues in a case, there is a burden on the applicant to ensure that his or her claims are raised before the Court with the necessary expedition to ensure that they may be properly, and fairly, resolved.

161.  In that context, the Court would confirm the approach adopted by the Chamber in the present applications. Not all continuing situations are the same; the nature of the situation may be such that the passage of time affects what is at stake. In cases of disappearances, just as it is imperative that the relevant domestic authorities launch an investigation and take measures as soon as a person has disappeared in life-threatening circumstances, it is indispensable that the applicants, who are the relatives of missing persons, do not delay unduly in bringing a complaint about the ineffectiveness or lack of such investigationbefore the Court. With the lapse of time, memories of witnesses fade, witnesses may die or become untraceable, evidence deteriorates or ceases to exist, and the prospects that any effective investigation can be undertaken will increasingly diminish; and the Courts own examination and judgment may be deprived of meaningfulness and effectiveness.Accordingly, where disappearances are concerned, applicants cannot wait indefinitely before coming to Strasbourg. They must make proof of a certain amount of diligence and initiative and introduce their complaints without undue delay. What this involves is examined below.

(c)  Undue delay in disappearance cases

162.  The Court would comment, firstly, that a distinction must be drawn with cases of unlawful or violent death. In those cases, there is generally a precise point in time at which death is known to have occurred and some basic facts are in the public domain. The lack of progress or ineffectiveness of an investigation will generally be more readily apparent. Accordingly, the requirements of expedition may require an applicant to bring such a case before Strasbourg within a matter of months, or at most, depending on the circumstances, a very few years after events. In disappearance cases, where there is a state of ignorance and uncertainty and, by definition, a failure to account for what has happened, if not an appearance of deliberate concealment and obstruction on the part of some authorities, the situation is less clearcut. It is more difficult for the relatives of the missing to assess what is happening, or what can be expected to happen. Allowances must be made for the uncertainty and confusion which frequently mark the aftermath of a disappearance.

163.  Secondly, the Court would take cognisance of the international materials on enforced disappearances. The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance stipulates that any time-limit on the prosecution of disappearance offences should be of long duration proportionate to the seriousness of the offence, while the Rome Statute of the International Criminal Court excludes any statute of limitations as regards the prosecution of international crimes against humanity, which includes enforced disappearances. Bearing in mind therefore the consensus that it should be possible to prosecute the perpetrators of such crimes even many years after the events, the Court considers that the serious nature of disappearances is such that the standard of expedition expected of the relatives cannot be rendered too rigorous in the context of Convention protection.

164.  Thirdly, in line with the principle of subsidiarity, it is best for the facts of cases to be investigated and issues to be resolved insofar as possible at the domestic level. It is in the interests of the applicant, and the efficacy of the Convention system, that the domestic authorities, who are best placed to do so, act to put right any alleged breaches of the Convention.

165.  Nonetheless, the Court considers that applications can be rejected as out of time in disappearance cases where there has been excessive or unexplained delay on the part of applicants once they have, or should have, become aware that no investigation has been instigated or that the investigation has lapsed into inaction or become ineffective and, in any of those eventualities, there is no immediate, realistic prospect of an effective investigation being provided in the future. Where there are initiatives being pursued in regard to a disappearance situation, applicants may reasonably await developments which could resolve crucial factual or legal issues. Indeed, as long as there is some meaningful contact between families and authorities concerning complaints and requests for information, or some indication, or realistic possibility, of progress in investigative measures, considerations of undue delay will not generally arise. However, where there has been a considerable lapse of time, and there have been significant delays and lulls in investigative activity, there will come a moment when the relatives must realise that no effective investigation has been, or willbe provided. When this stage is reached will depend, unavoidably, on the circumstances of the particular case.

166.  In a complex disappearance situation such as the present, arising in a situation of international conflict, where it is alleged that there is a complete absence of any investigation or meaningful contact with the authorities, it may be expected that the relatives bring the case within, at most, several years of the incident. If there is an investigation of sorts, even if sporadic and plagued by problems, the relatives may reasonably wait some years longer until hope of progress being made has effectively evaporated. Where more than ten years have elapsed, the applicants would generally have to show convincingly that there was some ongoing, and concrete, advance being achieved to justify further delay in coming to Strasbourg. Stricter expectations would apply in cases where the applicants have direct domestic access to the investigative authorities.

(d)  Application in the present case

167.  These applicants introduced their applications on 25 January 1990,some fifteen years after their relatives went missing in 1974. The Court notes that the disappearances were brought to the attention of the respondent Government in or about 1974 by the intervening Government and the ICRC. The intervening Government also introduced a series of applications from 1974 which brought complaints arising out of the events, including the missing personsproblem, before the Commission in Strasbourg. Throughout the 1980s, there were ongoing procedures on these issues. However, only the fourth inter-State case, lodged much later in 1994, was able to be brought before this Court, after Turkey accepted the Courts jurisdiction; the previous three applications which were before the Commission ended in reports which went to the Committee of Ministers, none of which were made available publicly before 1992, many years after their adoption (see Cyprus v. Turkey, cited above, § 17).

168.  The post-conflict situation in Cyprus meanwhile fell under the competence of the United Nations which took over supervision of the Buffer Zone between the two opposing sides. From the beginning, efforts were also made to set up a mechanism to deal with the problem of disappearances, leading in 1981 to the setting up of the CMP. The Court notes that the functioning of the CMP was plagued from inception by disagreements of the parties, lack of cooperation and obstruction. However, information about the progress of the CMPs work was limited due to the strict confidentiality of its procedure. It is apparent that actual work on cases started in 1984 and concrete investigative steps were being taken in the following years. InApril 1990 the CMP issued a lengthy press release highlighting fundamental difficulties with hearing witnesses, locating bodies and obtaining disinterments. This was followed by further efforts by the United Nations Secretary-General to revitalise the CMP. It was not until 2006 that, finally, the CMP launched exhumations and began to locate and identify remains.

169.  Against that background, the question arises at what point the applicantsshould have come to Strasbourg. It would not have been possible prior to 1987. The respondent Government submitted that they should have brought their applications within six months of the date of acceptance of the right of individual petition on 28 January 1987; in their view, 25 January 1990 was too late.

170.  The Court considers that the applicants, who were among a large group of persons affected by the disappearances, could, in the exceptional situation of international conflict where no normal investigative procedures were available, reasonably await the outcome of the initiatives taken by their government and the United Nations. These procedures could have resulted in steps being taken to investigate known sites of mass graves and provided the basis for further measures. The Court is satisfied, however, that by the end of 1990it must have become apparent that the problematic, non-binding, confidential nature of these processes no longer offered any realistic hope of progress in either finding bodies or accounting for the fate of their relatives in the near future. Accordingly, by applying to the Court in January 1990, these applicants acted, in the special circumstances of their cases, with reasonable expedition for the purposes of Article 35 § 1 of the Convention.

171.  The Court has, in reaching this conclusion, given careful consideration to the respondent Governments submissions concerning the applications introduced by the families of Turkish Cypriots who went missing during inter-communal strife in the 1960s (see Baybora and Others and Karabardak and Others, bothcited above). It is particularly sensitive to any appearance that differing, and inconsistent, approaches have been taken in these cases. Nonetheless, it is not persuaded that this is so. The Chamber decisions in the above-mentioned cases are very concise; and in the absence of arguments from the parties, there is no explanatory reasoning. Their conclusion, however, that the applications were introduced out of time is in line with the principles and case-law outlined above. It is not disputed that the applicants relatives disappeared or were killed in 1964, that there was no ongoing process of exhaustion of domestic remedies or other relevant procedures in the following years and that the matter was eventually brought before the CMP in 1989. However, in accordance with the Courts approach above, it must have been apparent by the end of 1990 that this body could not realistically be expected to bring about any positive results in the near future. By waiting therefore until 2001, a further period of eleven years, during which there were no intervening events capable of suspending the running of time, the applicants in those cases had unduly delayed in introducing their complaints before the Court.

172.  The Court rejects the preliminary objection under this head.

III.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 2 OF THE CONVENTION

173.  Article 2 of the Convention provides:

“1.  Everyones right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law.

2.  Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this Article when it results from the use of force which is no more than absolutely necessary:

(a)  in defence of any person from unlawful violence;

(b)  in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained;

(c)  in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection.”

A.  The Chamber judgment

174.  The Chamber found no reason to differ from the conclusion of the Grand Chamber in the fourth inter-State case, holding that the nine men had disappeared against the same life-threatening background and that while there might not have been an evidential basis to substantiate that all nine men had been last seen in the custody of agents of the respondent State, there was an obligation under Article 2 to take due measures to protect the lives of the wounded, prisoners of war or civilians in zones of international conflict and this extended to providing an effective investigation for those who disappeared in such circumstances. No effective investigation had been provided by the CMP or other body.

B.  Submissions to the Court

1.  The applicants

175.  The applicants submitted that the Chamber had correctly applied the findings of the fourth inter-State case in their own applications.There had been a pressing obligation on the respondent Government to conduct a prompt, independent, effective and thorough investigation into the fate of the missing men who had disappeared in life-threatening circumstances during the military operations in which they were last seen and which had been initiated by the respondent Government. They did not consider that any recent developments as regards the CMP were relevant, since the exhumations had not concerned them, save very recently in one case, and there was still no possibility of the CMP investigating effectively the circumstances of any death or disappearance. Insofar as the remains of Savvas Hadjipanteli (application no. 16071/90) had been discovered, they maintained their arguments that there had been a violation.

2.  The respondent Government

176.  The respondent Government submitted that it had not been established that the applicants had been detained by Turkish authorities and that no liability arose under Article 2. They argued that inter-State applications should be distinguished from individual applications, being based on different Convention provisions. In the latter, the notion of victim status was essential, whereas in the former, the applicant State did not have to establish a prima facie case. The respondent Government considered that the Chamber had failed to apply the burden of proof applicable in individual cases, that of proof beyond reasonable doubt, but erred in relying on the findings in an inter-State case. The Commission in its decision on admissibility in these cases had expressed doubt that the first applicants were covered by the findings in the inter-State case.

177.  Even if Article 2 was applicable, the respondent Government considered that they had not failed to comply with its requirements. They emphasised that the CMP had evolved considerably since the findings in the inter-State case. It stressed the importance of the project on the exhumation and return of remains, which was giving concrete results, with financial and practical assistance from bothsides, international non-governmental organisations and the international community.They pointed out that,given the Chambers reliance on the international context of the conflict as relevant to the nature of the obligations arising under Article 2, it was only logical that the CMP be regarded as an appropriate remedy against such a historical and political background. It should not be forgotten, in their view, that Turkish Cypriots had already disappeared in 1963 and the international community had considered the CMP as the appropriate response to the complex, sensitive and painful situation. This had the advantage of treating the families on both sides in an equal manner.

3.  The intervening Government

178.  The Cypriot Government submitted that the burden of proof was the same in inter-State and individual applications but merely appeared different due to the context.The applicants had provided sufficient evidence that the missing men were last seen in territory which at the time or immediately afterwards was under the de facto control of the invading Turkish forces or forces for whom they were responsible. At a time of international armed conflict, this meant that those men were in a life-threatening situation and it was the responsibility of the government in charge of those forces to determine what happened to them. Such responsibility was also imposed by international humanitarian law, which could be used to clarify the scope of existing Convention obligations. Given that the men did not make it back to their own lines, they were wounded, sick, dead or detained.The respondent Government had been under the obligation to seek them out, provide treatment if sick or, in the case of the dead, to bury them; and in all cases, to provide information about their fate.

179.  While they welcomed any improvement in the functioning of the CMP, the limitations on its terms of reference, mandate and authority were unchanged; in particular the exclusion of jurisdiction to make findings on cause of death and responsibility, the confinement of territorial jurisdiction to Cyprus with the exclusion of Turkey, the promises of impunity to persons who might be responsible and the doubt whether it would investigate Turkish army or official actions on Cypriot territory.

C.  The Courts assessment

180.  The Court observes that in the fourth inter-State case the Grand Chamber had to address the issue of the missing Greek Cypriots as a whole. It found as follows:

132.  The Court recalls that there is no proof that any of the missing persons have been unlawfully killed. However, in its opinion, and of relevance to the instant case, the above-mentioned procedural obligation also arises upon proof of an arguable claim that an individual, who was last seen in the custody of agents of the State, subsequently disappeared in a context which may be considered life-threatening.

133.  Against this background, the Court observes that the evidence bears out the applicant Governments claim that many persons now missing were detained either by Turkish or TurkishCypriot forces. Their detention occurred at a time when the conduct of military operations was accompanied by arrests and killings on a large scale. The Commission correctly described the situation as life-threatening. The above-mentioned broadcast statement of Mr Denktaş and the later report of Professor Küçük, if not conclusive of the respondent States liability for the death of missing persons are, at the very least, clear indications of the climate of risk and fear obtaining at the material time and of the real dangers to which detainees were exposed.

1.  The burden of proof

181.  The Court notes that the procedural obligation was stated as arising where individuals, last seen in the custody of agents of the State, subsequently disappeared in a life-threatening context. In the context of the inter-State case it was not necessary to specify which individuals were included in the “many persons” shown by the evidence to have been detained by Turkish or Turkish Cypriot forces at the time of their disappearance. There is no basis on which it can be assumed that the missing men in the present case were included in the Courts findings. It must therefore be determined in this case whether the conditions for a procedural obligation arose.

182.  In response to the respondent Governments argument about the burden of proof, the Court would concur that the standard of proof generally applicable in individual applications is that of beyond reasonable doubt – though this also applies equally in inter-State cases (seeIreland v. the United Kingdom, 18 January 1978, § 161,Series A no. 25). The burden of proof may be easier to satisfy in practical terms in the inter-State context where the facts of many incidents and numerous events may be taken into account. But, even in individual cases, the Courts case-law has identified situations in which the rigour of this rule may be mitigated.

183.  Such proof may follow from the coexistence of sufficiently strong, clear and concordant inferences or of similar unrebutted presumptions of fact (loc. cit.). Thus, where the events in issue lie wholly, or in large part, within the exclusive knowledge of the authorities, as in the case of persons within their control in custody, strong presumptions of fact will arise in respect of injuries, death or disappearances occurring during such detention. The burden of proof may then be regarded as resting on the authorities to provide a satisfactory and convincing explanation (see Salman v. Turkey [GC], no. 21896/93, § 100, ECHR 2000-VII, andAkdeniz and Others v. Turkey, no. 23954/94, §§ 85-89, 31 May 2001); see also cases short of custody, where it is possible to establish that an individual entered a place under thoseauthoritiescontrol and has not been seen since, in which circumstances, the onus is on the Government to provide a plausible explanation of what happened on the premises and to show that the person concerned was not detained by the authorities, but left the premises without subsequently being deprived of his or her liberty (see, for example, Tanişand Others v. Turkey, no. 65899/01, § 160, ECHR 2005-VIII, andYusupova and Zaurbekov v. Russia, no. 22057/02, §§ 50-55, 9 October 2008).

184.  As a logical development of this approach, in the situation where persons are found injured or dead, or who have disappeared, in an area within the exclusive control of the authorities of the Stateand there is prima facie evidence that the State may be involved, the burden of proof may also shift to the Government since the events in issue may lie wholly, or in large part, within the exclusive knowledge of the authorities.If they then fail to disclose crucial documents to enable the Court to establish the facts or otherwise provide a satisfactory and convincing explanation, strong inferences may be drawn (see Akkum and Others v. Turkey, no. 21894/93, § 211, ECHR 2005-II; and, among many cases concerning the situation in Chechnya, Goygova v. Russia, no. 74240/01, §§ 88-96, 4 October 2007, andMagomed Musayev and Others v. Russia, no. 8979/02, §§ 85-86, 23 October 2008).

185.  Turning to the present case, the Court would note that the respondent Government did not accept that the missing men had been taken into custody under their responsibility. Nor is it for the Court to seek to establish what occurred in 1974, which is outside its temporal jurisdiction. However, it is satisfied that there is a strongly arguable case that two men were last seen in circumstances falling within the control of the Turkish or Turkish Cypriots forces, namely,EleftheriosThoma and Savvas Hadjipanteli who were included on an ICRC list as detainees (see paragraphs 77 and 80 above). As concerns the other seven men, no such documentary evidence of actual detention has been forthcoming. There is nonetheless an arguable case that the other seven men were last seen in an area under, or about to come under, the control of the Turkish armed forces. Whether they died, in the fighting or of their wounds, or whether they were captured as prisoners, they must still be accounted for. Article 2 must be interpreted insofar as possible in light of the general principles of international law, includingthe rules of international humanitarian law which play an indispensableand universallyacceptedrole in mitigating the savagery and inhumanity of armed conflict[17] (see Loizidou,cited above, § 43). The Court therefore concurs with the reasoning of the Chamber in holding that in a zone of international conflict Contracting States are under obligation to protect the lives of those not, or no longer, engaged in hostilities. This would also extend to the provision of medical assistance to the wounded; where combatants have died, or succumbed to wounds, the need for accountability would necessitate proper disposal of remains and require the authorities to collect and provide information about the identity and fate of those concerned, or permit bodies such as the ICRC to do so.

186.  In the present case, the respondent Government have not put forward any materials or concrete information that would show that any of the missing men were found dead or were killed in the conflict zone under their control. Nor is there any other convincing explanation as to what might have happened to them that might counter the applicantsclaims that the men disappeared in areas under the respondent Governments exclusive control. In the light of the findings in the fourth inter-State case, which have not been controverted, these disappearances occurred in life-threatening circumstances where the conduct of military operations was accompanied by widespread arrests and killings. Article 2 therefore imposes a continuing obligation on the respondent Government to account for the whereabouts and fate of the missing men in the present case; if warranted, consequent measures for redress could then be effectively adopted.

2.  Compliance with the procedural obligation

187.  The Court notes that in the fourth inter-State case the Grand Chamber found as follows:

134.  ...The Court cannot but note that the authorities of the respondent State have never undertaken any investigation into the claims made by the relatives of the missing persons that the latter had disappeared after being detained in circumstances in which there was real cause to fear for their welfare. It must be noted in this connection that there was no official follow-up to Mr Denktaşs alarming statement. No attempt was made to identify the names of the persons who were reportedly released from Turkish custody into the hands of TurkishCypriot paramilitaries or to inquire into the whereabouts of the places where the bodies were disposed of. It does not appear either that any official inquiry was made into the claim that GreekCypriot prisoners were transferred to Turkey.

135.  The Court agrees with the applicant Government that the respondent States procedural obligation at issue cannot be discharged through its contribution to the investigatory work of the CMP. Like the Commission, the Court notes that, although the CMPs procedures are undoubtedly useful for the humanitarian purpose for which they were established, they are not of themselves sufficient to meet the standard of an effective investigation required by Article 2 of the Convention, especially in view of the narrow scope of that bodys investigations (see paragraph 27 above).

136.  Having regard to the above considerations, the Court concludes that there has been a continuing violation of Article 2 on account of the failure of the authorities of the respondent State to conduct an effective investigation aimed at clarifying the whereabouts and fate of GreekCypriot missing persons who disappeared in life-threatening circumstances.”

188.  The respondent Governments arguments effectively invited the Court to reconsider the above finding as to the ineffectiveness of the CMP in providing a proper investigation into the fate of the missing men. They asserted that due account should be taken of the extremely sensitive and painful context in which the international community have considered it appropriate to provide for a bi-communal mechanism. They also argued that the terms of reference of the CMP should not be regarded as decisive but that the spectacular reactivation of its activities and its recent achievements in locating and identifying remains should be given overriding weight.

189.  The Court considers, firstly, that the Grand Chamber in the fourth inter-State case was fully aware of the background and sensitivity of the situation when it found the CMPs procedures did not meet the standard of investigation required by Article 2. As concerns the second strand of the argument, it fully acknowledges the importance of the CMPs ongoing exhumations and identifications of remains and gives full credit to the work being done in providing information and returning remains to relatives (see also the Committee of Ministers decision at paragraph 88above). But important though these measures are as a first step in the investigative process, they do not exhaust the obligation under Article 2.

190.  From the materials provided as regards Savvas Hadjipanteli, it appears that on identification of remains the procedure is to issue a medical certificate of death, which in brief terms indicates the injuries noted as causing death – in his case the presence of various bullet wounds. There is however no report analysing the circumstances or even the dating of death. Nor have any investigative measures been taken to locate or question any witnesses in the area who could give information as to how Savvas Hadjipanteli and the others found with him in the mass grave came to meet their end and at whose hands. Thus, even though the location of the body of Savvas Hadjipanteli has been established it cannot be said, putting supposition and speculation aside, that any clear light has been shed as to how he met his fate.

191.  The Court does not doubt that many years after the events there would be considerable difficulty in assembling eyewitness evidence or in identifying and mounting a case against any alleged perpetrators. However, the Courts case-law on the ambit of the procedural obligation is unambiguous. The essential purpose of such investigation is to secure the effective implementation of the domestic laws which protect the right to life and, in those cases involving State agents or bodies, to ensure their accountability for deaths occurring under their responsibility. Even where there may be obstacles which prevent progress in an investigation in a particular situation, a prompt response by the authorities is vital in maintaining public confidence in their adherence to the rule of law and in preventing any appearance of collusion in or tolerance of unlawful acts (see McKerr v. the United Kingdom, no. 28883/95, §§ 111 and 114, ECHR 2001III, andBrecknell v. the United Kingdom, no. 32457/04, § 65, 27 November 2007).Besides being independent, accessible to the victims family, carried out with reasonable promptness and expedition and affording a sufficient element of public scrutiny of the investigation or its results, the investigation must also be effective in the sense that it is capable of leading to a determination of whether the death was caused unlawfully and if so, to the identification and punishment of those responsible (see Oğur v.Turkey[GC], no. 21594/93, § 88, ECHR 1999III;Hugh Jordan v. the United Kingdom, no. 24746/94, §§ 105-09, 4May2001; andDouglas-Williams v. the United Kingdom (dec.), no.56413/00, 8January 2002).

192.  The Court finds no indication that the CMP is going beyond its limited terms of reference to play any role in determining the facts surrounding the deaths of the missing persons who have been identified or in collecting or assessing evidence with a view to holding any perpetrators of unlawful violence to account in a criminal prosecution. Nor is any other body or authority taking on that role. It may be that investigations would prove inconclusive, or insufficient evidence would be available. However, that outcome is not inevitable even at this late stage and the respondent Government cannot be absolved from making the requisite efforts. By way of example, the Court notes that in the context of Northern Ireland the authorities have provided for investigative bodies (variously, the Serious Crimes Review Team and Historical Enquiry Team)to review the files on past sectarian murders and unsolved killings and to assess the availability of any new evidence and the feasibility of further investigative measures; in cases before the Court, these measureswere found, given the time that had elapsed, to have been adequatein the particular circumstances (see Brecknell, cited above, §§ 71, 75 and 79-81). It cannot therefore be said that there is nothing further that could be done.

193.  It may be that both sides in this conflict prefer not to attempt to bring out to the light of day the reprisals, extrajudicial killings and massacres that took place or to identify those among their own forces and citizens who were implicated. It may be that they prefer a “politicallysensitive” approach to the missing persons problem and that the CMP with its limited remit was the only solution which could be agreed under the brokerage of the United Nations. That can have no bearing on the application of the provisions of the Convention.

194.  The Court concludes that there has been a continuing violation of Article 2 on account of the failure of the respondent State to provide for an effective investigation aimed at clarifying the fate of the nine men who went missing in 1974.

IV.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 3 OF THE CONVENTION

195.  Article 3 provides:

“No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.”

A.  The Chamber judgment

196.  Referring to the fourth inter-State case, the Chamber found also a violation of Article 3 as regards the inhuman treatment suffered by the applicant relatives due to the years of silence concerning the missing men.

B.  Submissions to the Court

1.  The applicants

197.  The applicants adopted the reasoning of the Chamber, emphasising that the second applicants had been without news of their loved ones for thirty-four years, suffering daily anguish and distress, exacerbated by recent newspaper reports that some missing persons had been used as guinea pigs in Turkish army biochemical laboratories.

2.  The respondent Government

198.  The respondent Government submitted that none of the missing men had been subjected to forcible detention and that no issue arose.

3.  The Government of Cyprus

199.  The Cypriot Government submitted that the applicants had been victims of continuing inhuman treatment. They had all been wives or parents of the missing men; in three cases, following the death of the parent, the sister or brother of the missing person had taken over the application. They had never given up trying to find out what had happened and their anguish was worsened by the fact that there were people with information who were not revealing what they knew.

C.  The Courts assessment

200.  The phenomenon of disappearances imposes a particular burden on the relatives of missing persons who are kept in ignorance of the fate of their loved ones and suffer the anguish of uncertainty. Thus the Courts case-law recognised from very early on that the situation of the relatives may disclose inhuman and degrading treatment contrary toArticle 3. The essence of the violation is not that there has been a serious human rights violation concerning the missing person; it lies in the authorities reactions and attitudes to the situation when it has been brought to their attention (see, among many authorities, Orhan v. Turkey, no. 25656/94, § 358, 18 June 2002, andImakayeva, cited above, § 164). Other relevant factors include the proximity of the family tie, the particular circumstances of the relationship, the extent to which the family member witnessed the events in question, and the involvement of the family member in the attempts to obtain information about the disappeared person (see Tanış and Others, cited above, § 219). The finding of such a violation is not limited to cases where the respondent State has been held responsible for the disappearance (see Osmanoğlu, cited above, § 96) but can arise where the failure of the authorities to respond to the quest for information by the relatives or the obstacles placed in their way, leaving them to bear the brunt of the efforts to uncover any facts, may be regarded as disclosing a flagrant, continuous and callous disregard of an obligation to account for the whereabouts and fate of a missing person.

201.  The Court notes that in the fourth inter-State case the Grand Chamber found that in the context of the disappearances in 1974, where the military operation resulted in considerable loss of life, large-scale arrests and detentions and enforced separations of families, the relatives of the missing men had suffered the agony of not knowing whether their family member had been killed in the conflict or had been taken into detention and, due to the continuing division of Cyprus, had been faced with very serious obstacles in their search for information. The silence of the authorities of the respondent State in face of the real concerns of the relativescould only be categorised as inhuman treatment (see Cyprus v. Turkey,cited above, § 157).

202.  The Court finds no basis on which it can differ from this finding in the present case. The length of time over which the ordeal of the relatives has been dragged out and the attitude of official indifference in face of their acute anxiety to know the fate of their close family membersdiscloses a situation attaining the requisite level of severity. There has, accordingly, been a breach of Article 3 in respect of the applicants.

V.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 5 OF THE CONVENTION

203.  Article 5 of the Convention provides, as relevant:

“1.  Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law:

(a)  the lawful detention of a person after conviction by a competent court;

(b)  the lawful arrest or detention of a person for non-compliance with the lawful order of a court or in order to secure the fulfilment of any obligation prescribed by law;

(c)  the lawful arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing him before the competent legal authority on reasonable suspicion of having committed an offence or when it is reasonably considered necessary to prevent his committing an offence or fleeing after having done so; ...

2.  Everyone who is arrested shall be informed promptly, in a language which he understands, of the reasons for his arrest and of any charge against him.

3.  Everyone arrested or detained in accordance with the provisions of paragraph 1 (c) of this Article shall be brought promptly before a judge or other officer authorised by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release pending trial. Release may be conditioned by guarantees to appear for trial.

4.  Everyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings by which the lawfulness of his detention shall be decided speedily by a court and his release ordered if the detention is not lawful.

5.  Everyone who has been the victim of arrest or detention in contravention of the provisions of this Article shall have an enforceable right to compensation.”

A.  The Chamber judgment

204.  The Chamber, citing the fourth inter-State case, found a breach of Article 5 by virtue of the failure of the authorities to provide an effective investigation into the whereabouts of the nine missing men in respect of whom there was an arguable claim that they had been deprived of their liberty at the time of their disappearance.

B.  Submissions to the Court

205.  The applicants claimed that a procedural violation arose as all the missing men were last seen alive in an area which, upon their disappearance, or immediately thereafter, came under the control of the respondent Government. A presumption had been created that the men had been detained or come under the control of the Turkish army or forces for which they were responsible, rendering the respondent Government responsible for their fate and putting them under an obligation to account for them and carry out a prompt, effective, independent and thorough investigation.

206.  The respondent Government submitted that none of the missing men had been taken or remained in custody, and that the allegations of the applicants were purely hypothetical. There was nothing to suggest, and it was extremely illogical to assume, that any missing Greek Cypriot was still detained by Turkish or TurkishCypriot authorities.

207.  The Cypriot Government contended that there was proof beyond reasonable doubt that two of the missing men, Thoma and Hadjipanteli, were detained by Turkey. The Turkish authorities had, however, failed to provide a credible and convincing account of what had happened to them; there had been no proper official records or system in place for such, nor any prompt or effective investigation. This disclosed numerous continuing violations of Article 5; and in their submission the failure of the Turkish authorities to acknowledge the detention rendered them in breach of Article 5 notwithstanding the inability of any applicant to raise the issue before the Court.

C.  The Courts assessment

208.  The Court notes that it has found above that there was a prima facie or arguable case that two of the men were last seen in circumstances falling within the control of the Turkish or Turkish Cypriot forces, namely, Eleftherios Thoma and Savvas Hadjipanteli who were included on ICRC lists as detainees (see paragraphs 77 and 80 above). They have not been seen since.However, the Turkish authorities have not acknowledged their detention; they have not provided any documentary evidence giving official trace of their movements. The Court notes the patent disregard of the procedural safeguards applicable to the detention of persons. While there is no evidence that any of the missing persons were still in detention in the period under the Courts consideration, it remains incumbent on the Turkish Government to show that they have since carried out an effective investigation into the arguable claim that the two missing men had been taken into custody and not seen subsequently (see, among many authorities, Kurt, cited above, § 124). The Courts findings above in relation to Article 2 leave no doubt that the authorities have also failed to conduct the requisite investigation in that regard. This discloses a continuing violation of Article 5.

209.  No sufficient evidential basis arising in respect of the other seven missing men, no violation of Article 5 is disclosed in that connection.

VI.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLES 4, 6, 8, 10, 12, 13 AND 14 OF THE CONVENTION

210.  The applicants originally relied on Articles 4 (prohibition of slavery and forced labour), 6 (right to fair trial), 8 (right to respect for family and private life), 10 (freedom of expression), 12 (the right to marry and found a family), 13 (effective remedy for arguable Convention breaches) and 14 (prohibition of discrimination in enjoyment of Convention rights). In their most recent submissions, they have maintained their complaints on the above, save for Article 4.

211.  Having regard to the facts of the case, the submissions of the parties and its findings under Articles 2, 3 and 5 of the Convention, the Court considers that it has examined the main legal questions raised in the present application and that there is no need to give a separate ruling on the applicants remaining complaints.

VII.  APPLICATION OF ARTICLES 46 AND 41 OF THE CONVENTION

212.  Article 46 provides:

“1.  The High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any case to which they are parties.

2.  The final judgment of the Court shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise its execution.”

213.  Article 41 provides:

“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

A.  Damage

1.  The Chamber judgment

214.  The Chamber found no basis for an award of pecuniary damage. It declined to grant the applicants very high claims in respect of non-pecuniary damage, emphasising that Article 41 did not provide for imposing punitive sanctions on respondent Governments. It gave weight to the context in which some 1,400 Greek Cypriots and 500 Turkish Cypriots had gone missing and to the fact that the Committee of Ministers was in the process of monitoring the execution of the judgment in the fourth inter-State case, in which respect the crucial element would be the provision, finally, of measures to cast light on the fate of as many of the missing men, women and children as possible. It concluded that in these unique circumstances it would be neither appropriate nor constructive, nor even just, to make additional specific awards or recommendations in regard to individual applicants.The finding of violations was thus considered to constitute in itself sufficient just satisfaction.

2.  Submissions to the Court

(a)  The applicants claims

215.  The applicants submitted that Turkeys continued unwillingness to abide by its obligations was in breach of Article 46; this affected hundreds of Greek Cypriot families and threatened the effectiveness of the Convention system; they urged the Court to direct the respondent Government to conform with their legal obligations under Articles 2, 3, 5, 8, 10, 13 and 14 of the Convention towards the applicants by conducting a prompt and effective investigation into the fate and whereabouts of the missing men, publicising the results, immediately and unconditionally releasing and repatriating any still in Turkish custody and returning the remains of those who were proved to be dead. In default of such steps, as incentive, the respondent Government should pay each applicant 24 Cypriot pounds (CYP) per day, such rate doubling for every twelve-month period that elapsed.

216.  For non-pecuniary damage, the applicants claimed under this head 407,550 euros (EUR) in respect of the violations suffered by each of the missing men, such sums to be held by the applicants on their behalf and the behalf of their heirs, and EUR 543,400 for each of the applicants or their successors (namely EUR 6,175 for every year of violation between 1987 and 2009 in respect of each violation). Such compensation was essential, in their submission, as the violations were numerous and grave, had continued for over thirty-four years, were massive and systemic and were aggravated by blatant disregard of the findings of the Convention organs. The Chamber, in not making an award, was, they respectfully submitted, in error, and acting in a discriminatory manner inconsistent with the Courts practice.

(b)  The respondent Governments response

217.  Concerning non-pecuniary damage, the respondent Government considered that it was inappropriate to make any award as the allegations were basically presumptive, there being no corroboration in the United Nations Committee on Missing Persons in Cyprus(“the CMP”) files that the men were taken into custody and all but one of them had gone missing in a situation of conflict which inevitably entailed a certain risk to life. They also submitted that there had been substantial progress in the activities of the CMP and that as the issue of disappearances concerned both communities, awards to Greek Cypriot families would deepen the wounds of Turkish Cypriot families with missing relatives and not help in the process of conciliation. Further, the damages claimed were excessively and unprecedentedly high.

(c)  The intervening Governments comments

218.  The intervening Government argued that the Court should identify the measures to be taken to put an end to the continuing violations, which goal could not be met merely by reparation. Reparation should be made available in the form of compensation. In not awarding such damages, the Chamber had departed from constant practice in disappearance cases. The fourth inter-State case was not relevant as it was not known if compensation could, or would, be awarded. Awards should take into account previous awards and the length of time over which the violations have lasted.

219.  They requested that the Court require the Turkish Government to conduct an effective investigation into the fate of the missing persons, specifying what was required, and to take measures to prevent the occurrence of disappearances and threats to the right to life contrary to Articles 2 and 5.

(d)  Submissions by Redress

220.  Redress, an international non-governmental organisation, submitted that as a matter of general public international law the finding of a breach gives rise to an obligation to make reparation. In disappearance cases, the goal was restitutio in integrum and, where that was not possible, compensation and other adequate and appropriate forms of reparation were considered. Compensation should be proportional to the gravity of the violation and the circumstances of the case. They also submitted that, in line with this Courts case-law, an effective remedy required an effective investigation into the matter, while the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance provided that measures be taken to enable victims to know the truth regarding the circumstances of the disappearance. In disappearance cases, the InterAmericanCourt of Human Rights had ordered the exhumation and return of the body, as well as damages for moral suffering, an investigation into the circumstances and publication of the facts of the case. The right to know the truth was also recognised by the United Nations Human Rights Committee. A number of treaty texts and judgments referred to the need for special steps to end ongoing and continuing violations and to guarantee against non-recurrence.

221.  They noted that the Court had awarded compensation in most, if not all, disappearance cases and had held under Article 13 that in the case of breaches of Articles 2 and 3 compensation should in principle be available. The duration of breaches was relevant to assessing damages. The prospect of general measures being ordered did not remove the obligation to give individual reparation. It was also open to the Court in an individual case to specify additional forms of just satisfaction to put an end to existing violations and prevent recurrence.

3.  The Courts assessment

(a)  Article 46 of the Convention

222.  As regards the applicants views concerning the provision of an effective investigation, the Court reiterates the general principle that the respondent State remains free to choose the means by which it will discharge its legal obligation under Article 46 of the Convention, provided that such means are compatible with the conclusions set out in the Courts judgment (see Scozzari and Giuntav. Italy [GC], nos.39221/98 and 41963/98, § 249, ECHR 2000-VIII, andAndrejeva v. Latvia [GC], no. 55707/00, § 110, ECHR 2009). Consequently, it considers that in these applications it falls to the Committee of Ministers acting under Article 46 of the Convention to address the issues as to what may be required in practical terms by way of compliance (see, mutatis mutandis, Akdivar and Others v. Turkey (Article 50), 1 April 1998, § 47, Reports of Judgments and Decisions 1998II).

223.  Insofar as the applicants suggested that daily fines be imposed on the respondent Government until they finally comply with the Courts judgments, the Court has consistently rejected claims for punitive damages (see Akdivar and Others,cited above, § 38, and Orhanv. Turkey, no.25656/94, § 448, 18 June 2002). It considers there to be little, if any, scope under the Convention for directing governments to pay penalties to applicants which are unconnected with damage shown to be actually incurred in respect of past violations of the Convention; insofar as such sums would purport to compensate for future suffering of the applicants, this would be speculative in the extreme.

(b)  Article 41 of the Convention

224.  The Court would observe that there is no express provision for non-pecuniary or moral damage. Evolving case by case, the Courts approach in awarding just satisfaction has distinguished situations where the applicant has suffered evident trauma, whether physical or psychological, pain and suffering, distress, anxiety, frustration, feelings of injustice or humiliation, prolonged uncertainty, disruption to life, or real loss of opportunity(see, for example,Elsholz v. Germany [GC], no. 25735/94, § 70, ECHR 2000VIII; Selmouni v. France [GC], no. 25803/94, § 123, ECHR 1999V; andSmith and Grady v. the United Kingdom (just satisfaction), nos. 33985/96 and 33986/96, § 12, ECHR 2000IX)and those situations where the public vindication of the wrong suffered by the applicant, in a judgment binding on the Contracting State, is a powerful form of redress in itself.In many cases where a law, procedure or practice has been found to fall short of Convention standards this is enough to put matters right (see, for example, Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], no. 28957/95, § 120, ECHR 2002VI; Saadi v. Italy [GC], no. 37201/06, § 188, ECHR 2008; and S. and Marper v. the United Kingdom [GC], nos. 30562/04 and 30566/04, § 134, ECHR 2008). In some situations, however, the impact of the violation may be regarded as being of a nature and degree as to have impinged so significantly on the moral well-being of the applicant as to require something further. Such elements do not lend themselves to a process of calculation or precise quantification. Nor is it the Courts role to function akin to a domestic tort mechanism court in apportioning fault and compensatory damages between civil parties. Its guiding principle is equity, which above all involves flexibility and an objective consideration of what is just, fair and reasonable in all the circumstances of the case, including not only the position of the applicant but the overall context in which the breach occurred.Its non-pecuniary awards serve to give recognition to the fact that moral damage occurred as a result of a breach of a fundamental human right and reflect in the broadest of terms the severity of the damage; they are not, nor should they be, intended to give financial comfort or sympathetic enrichment at the expense of the Contracting Party concerned.

225.  It is therefore not the case that there are specific scales of damages that should be awarded in disappearance cases as the applicants have sought to deduce from the past cases involving disappearances in Russia and Turkey. Neither can the Court agree that the Chamber erred in taking into account the background of the case and the ongoing executions process before the Committee of Ministers. As the applicants own submissions make plain, their principal concern is for the uncertainty to be brought to an end by the provision of information about what happened to their relatives so long ago. That said, the applicants have endured decades of not knowing, which must have marked them profoundly. Given the grievous nature of the case and making an assessment on an equitable basis, the Court awards the sum ofEUR 12,000 for non-pecuniary damage to each of the nine applicants, to be held by the heirs where the applicant has deceased.

B.  Costs and expenses

1.  The parties submissions

226.  The representatives for the applicants Andreas and Giorghoulla Varnava (no. 16064/90), Demetris Theocharides and the heirs of Elli Theocharidou (no. 16068/90), Eleftherios and the heirs of Christos Thoma (no. 16070/90), Savvas and Georghios Apostolides (no. 16072/90) and Leontis Demetriou and Yianoulla Leonti Sarma (no. 16073/90) claimed CYP 5,778.41 inclusive of value-added tax (VAT) for each of the applications for costs and expenses prior to referral to the Grand Chamber, plus EUR6,299.58, inclusive of VAT for costs before the Grand Chamber.This made a total per application of EUR 16,172.58.

227.  The representatives for Andreas Loizides and the heirs of Loizos Loizides (no. 16065/90), Philippos Constantinou and Demetris K. Peyiotis (no. 16066/90) Panicos and Chrysoula Charalambous (no. 16069/90) and Savvas and Androula Hadjipanteli (no. 16071/90) provided bills of costs in the amounts of CYP 5,186.16 inclusive of VAT per application for costs and expenses prior to referral to the Grand Chamber and EUR 6,299.58 inclusive of VAT per application for costs before the Grand Chamber. This made a total per application of EUR 14,960.66.

228.  The respondent Government stated that these claims were exaggerated and excessive. The applications were all of a similar nature and the submissions contained profuse citations and reproduction of earlier material.

2.  The Courts award

229.  The Court notesthat costs and expenses will not be awarded under Article 41 unless it is established that they were actually incurred, were necessarily incurred and were also reasonable as to quantum. Furthermore, legal costs are only recoverable in so far as they relate to the violation found (see, for example, Beyeler v. Italy (just satisfaction) [GC], no. 33202/96, § 27, 28 May 2002, and Sahin v. Germany [GC],no. 30943/96, § 105, ECHR 2003-VIII).

230.  Noting that the applicants submissions were almost entirely identical and that not all the claimed violations were upheld, but taking into account the length of time over which the applications have been pending before the Convention organs and the multiple rounds of written submissions, the Court awards EUR 8,000 per application for costs and expenses, plus any tax that may be chargeable to the applicants on such amount.

C.  Default interest

231.  The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT

1.  Dismissesby sixteen votes to onethe respondent Governments preliminary objections as to lack of legal interest;

2.  Dismissesby sixteen votes to one the respondent Governments preliminary objection as to lack of temporal jurisdiction;

3.  Dismissesby fifteen votes to two the respondent Governments preliminary objection as to the six-month rule;

4.  Holdsby sixteen votes to onethat there has been a continuing violation of Article 2 of the Convention on account of the failure of the authorities of the respondent State to conduct an effective investigation into the fate of the nine men who disappeared in life-threatening circumstances;

5.  Holdsby sixteen votes to onethat there has been a continuing violation of Article 3 of the Convention in respect of the applicants;

6.  Holdsby sixteen votes to onethat there has been a continuing violation of Article 5 of the Convention by virtue of the failure of the authorities of the respondent State to conduct an effective investigation into the fate of Eleftherios Thoma and Savvas Hadjipanteli;

7.  Holdsunanimouslythat there has been no continuing violation of Article 5 of the Convention by virtue of the failure of the authorities of the respondent State to conduct an effective investigation into the fate of the other seven missing men;

8.  Holds unanimously that it is not necessary to examine the complaints under Articles 4, 6, 8, 10, 12, 13 and 14 of the Convention;

9.  Holds by sixteen votes to one

(a)  that the respondent State is to pay, within three months, the following amounts:

(i)  EUR 12,000 (twelve thousand euros)per application, plus any tax that may be chargeable, in respect of non-pecuniary damage;

(ii)  EUR 8,000 (eight thousand euros)per application, plus any tax that may be chargeable to the applicants or their heirs, in respect of costs and expenses;

(b)  that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;

10.  Dismisses unanimously the remainder of the applicants claims for just satisfaction.

Done in English and in French, and delivered at a public hearing in the Human Rights Building, Strasbourg, on 18 September 2009.

Erik Fribergh                Jean-PaulCosta
Registrar                       President

In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of the Rules of Court, the followingseparate opinions are annexed to this judgment:

(a)  concurring opinion of JudgeSpielmann joined by Judges Ziemele and Kalaydjieva;

(b)  joint concurring opinion of JudgesSpielmann and Power;

(c)  concurring opinion of Judge Ziemele;

(d)  concurring opinion of Judge Villiger;

(e)  dissenting opinion of Judge Erönen.

J.-P.C.
E.F.

 

CONCURRING OPINION OF JUDGE SPIELMANN JOINED BY JUDGES ZIEMELE AND KALAYDJIEVA

1.  The Court has decided that there has been a continuing violation of Article 2 of the Convention on account of the failure of the authorities of the respondent State to conduct an effective investigation into the fate of the nine men who disappeared in life-threatening circumstances. I regret that in the judgment and the operative part the Court declined to indicate explicitly that the respondent State should conduct an effective investigation.

2.<