Raspopović i drugi protiv Crne Gore

Država na koju se presuda odnosi
Crna Gora
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Crnogorski
Datum
26.03.2020
Članovi
6
6-1
Kršenje
6
6-1
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 6) Građanski postupak
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku
Broj predstavke
58942/11, 14361/13, 71006/13
Zbirke
Sudska praksa
Presuda
Komitet
Sažetak
Podnosioci predstavke su se žalili da je dužina trajanja predmetnog građanskog postupka nespojiva sa zahtevom “razumnog roka”. Pozvali su se na član 6 stav 1 Konvencije.
U vodećem predmetu Stakić protiv Crne Gore, 49320/07, od 2. oktobra 2012. godine, Sud je već utvrdio kršenje prava u pogledu pitanja sličnih onim iz ovog predmeta.
Prilikom ispitivanja celokupnog materijala koji mu je dostavljen, Sud nije utvrdio da postoje činjenice ili argumenti koji bi ga mogli ubediti da donese drugačiji zaključak o prihvatljivosti predstavke. Imajući u vidu svoju sudsku praksu o ovom pitanju, Sud smatra da je u konkretnom predmetu dužina trajanja postupka bila prekomerna i da nije ispunila zahtev “razumnog roka”, te je shodno tome utvrdio da je došlo do povrede člana 6 stav 1 Konvencije.

 preuzmite presudu u pdf formatu

                               

DRUGO ODJELJENJE

PRESUDA RASPOPOVIĆ I DRUGI protiv CRNE GORE

(Predstavka br. 58942/11 i 2 druge - vidjeti priložen spisak)

PRESUDA

STRAZBUR

26. mart 2020. godine

Ova presuda je pravosnažna ali može biti predmet redakcijske izmjene.

U predmetu Raspopović i Drugi protiv Crne Gore, Evropski sud za ljudska prava (Drugo odjeljenje), na zasijedanju Komiteta u sastavu od:

Arnfinn Bårdsen, predsjednik,
Ivana Jelić,
Darian Pavli, sudije,
i Liv Tigerstedt, vršilac dužnosti zamjenika registrara Odjeljenja,

Nakon vijećanja na sjednici bez prisustva javnosti, održanoj 5. marta 2020. godine, donosi sljedeću presudu koja je usvojena tog dana:

POSTUPAK

 1. Predmet je pokrenut predstavkama protiv Crne Gore koje su podnijete Sudu, različitih datuma na osnovu člana 34 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: „Konvencija”) prema različitim datumima koji su navedeni u priloženoj tabeli.
 2. Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: „Vlada”) obaviještena je o predstavkama.

ČINJENICE

 1. Spisak podnosilaca predstavke i relevantni detalji iz predstavke navedeni su u priloženoj tabeli.
 2. Podnosioci predstavke su se žalili na prekomjernu dužinu trajanja građanskog postupka.

PRAVO

I SPAJANJE PREDSTAVKI

 1. Uzimajući u obzir da se ove predstavke odnose na isto pitanje, Sud smatra da je prikladno da ih ispita zajedno u jednoj presudi.

II NAVODNA POVREDA ČLANA 6 STAV 1 KONVENCIJE

 1. Podnosioci predstavke su se žalili da je dužina trajanja spornog građanskog postupka nespojiva sa zahtjevom „razumnog roka”. Pozvali su se na član 6 stav 1 Konvencije, koji glasi kako slijedi:

Član 6 stav 1

“Prilikom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama...svako ima pravo na ... raspravu u razumnom roku pred ... sudom ...” 

 1. Sud ponavlja da razumnost dužine trajanja postupka mora biti procijenjena u svijetlu okolnosti konkretnog predmeta i u odnosu na sljedeće kriterijume: složenost predmeta, ponašanje podnosilaca predstavke i relevantnih organa, kao i od kakvog je značaja predmet spora za podnosioce predstavke (vidjeti Frydlender protiv Francuske [VV], br.30979/96, stav 43, ECHR 2000-VII).
 2. U vodećem predmetu Stakić protiv Crne Gore, 49320/07, stavovi 45-51, od 2. oktobra 2012. godine, Sud je već utvrdio povredu prava u pogledu pitanja sličnih onim iz ovog predmeta.
 3. Prilikom ispitivanja cjelokupnog materijala koji mu je dostavljen, Sud nije utvrdio da postoje činjenice ili argumenti koji bi ga mogli ubijediti da donese drugačiji zaključak o prihvatljivosti i meritumu ovih žalbi. Imajući u vidu svoju sudsku praksu o ovom pitanju, Sud smatra da je u konkretnom predmetu dužina trajanja postupka bila prekomjerna i da nije ispunila zahtjev „razumnog roka”.
 4. Shodno tome ove žalbe su prihvatljive, pa se utvrđuje da je došlo do povrede člana 6 stav 1 Konvencije.

III PRIMJENA ČLANA 41 KONVENCIJE

 1. U članu 41 Konvencije navodi se: “Kada Sud utvrdi prekršaj Konvencije ili protokola uz nju, a unutrašnje pravo Visoke strane ugovornice u pitanju omogućava samo djelimičnu odštetu, Sud ćе, ako je to potrebno, pružiti pravično zadovoljenje oštećenoj strani. ”
 2. Razmatrajući dokumenta koja je imao na raspolaganju u okviru postojeće sudske prakse (vidjeti naročito Stakić, gore citiran, stav 65), Sud smatra razumnim da dodijeli podnosiocima predstavki iznose navedene u priloženoj tabeli i odbija ostatak zahtjeva podnosilaca predstavki za pravičnim zadovoljenjem.
 3. Sud smatra da je prikladno da se zatezna kamata zasniva na najnižoj kamatnoj stopi Evropske centralne banke, uz dodatak od tri procentna poena.

 

IZ TIH RAZLOGA, SUD JEDNOGLASNO,

 1. Odlučuje da spoji predstavke;
 2. Proglašava predstavke prihvatljivim;
 3. Utvrđuje da u ovim predstavkama postoji povreda člana 6 stav 1 Konvencije u pogledu prekomjerne dužine trajanja građanskog postupka;
 4. Utvrđuje 
 1. da tužena država treba da plati podnosiocima predstavke, u roku od 3 mjeseca od dana pravosnažnosti ove presude, iznose koji su navedeni u priloženoj tabeli po stopi koja se bude primjenjivala na datum isplate;
 2. da će se od isteka gore navedena tri mjeseca do isplate, kamata obračunavati na gore navedene iznose po najnižoj kamatnoj stopi Evropske centralne banke tokom obračunskog perioda uz dodatak od tri procentna poena;
 1. Odbija ostatak zahtjeva podnosilaca predstavke  za  pravičnim zadovoljenjem.

      Sačinjeno na engleskom jeziku, u pisanoj formi, 26. marta 2020. godine na osnovu Pravila 77 stavovi 2 i 3 Poslovnika Suda.

 Liv Tigerstedt                                                 Arnfinn Bårdsen

 vršilac dužnosti zamjenika registrara                 predsjednik

 

PRILOG

Spisak predstavki u kojima su navedene žalbe u smislu člana 6 stav 1 Konvencije (prekomjerna dužina trajanja građanskog postupka)

Br.

Broj predstavke

Datum podnošenja predstavke

Ime i prezime podnosioca predstavke

Datum rođenja

Ime i prezime zastupnika i prebivalište

Datum kada je postupak započet ili datum stupanja na snagu Konvencije u odnosu na Crnu Goru (3. mart 2004. godine)

Datum kada je postupak okončan

Ukupna dužina trajanja postupka

Nivoi nadležnosti

Relevantna domaća odluka

Iznos dodijeljen na ime nematerijalne štete po podnosiocu predstavke (u eurima)[1]

Iznos dodijeljen na ime troškova i izdataka po predstavci (u eurima)[2]

1.  

58942/11

3. avgust 2011. godine

Aleksandar RASPOPOVIĆ, 11. decembar 1949. godine

Lompar Svetlana Podgorica

3. mart 2004. godine

 

9. jun 2011.

godine

 

7 godina, 3 mjeseca i 6 dana

3 nivoa nadležnosti

Vrhovni sud Crne Gore

Rev.br.569/11

9. jun 2011. godine

900,00

500,00

 2

14361/13

8. oktobar 2012.godine

(troje podnosilaca predstavke)

Stanka BULATOVIĆ, 26. januar 1944. godine

Mijodrag ĐUKIĆ, 1. novembar 1969. godine

Philip ĐUKIĆ, 20. januar 1971. godine

Mitrić Blagota

Podgorica

3. mart 2004. godine 

9. maj 2012.

godine

 

8 godina, 2 mjeseca i 6 dana

 3 nivoa nadležnosti

Vrhovni sud Crne Gore

Rev.br.366/12

9. maj 2012. godine

1.200,00

100,00

 3

71006/13

11. oktobar 2013.godine

Milodarka GARDAŠEVIĆ, 14. januar 1959. godine

 

 

3. mart 2004. godine 

23. oktobar 2012.

godine

 

8 godina, 7 mjeseci i 21 dan

 3 nivoa nadležnosti

Vrhovni sud Crne Gore

Rev.br. 79/12

23. oktobar 2012. godine

1.00,00

100,00

[1] Uvećano za bilo koje poreze koji se mogu naplatiti.

[2] Uvećano za bilo koje poreze koji se mogu naplatiti.

 

 

SECOND SECTION

CASE OF RASPOPOVIĆ AND OTHERS v. MONTENEGRO

(Application no. 58942/11 and 2 others -see appended list)

JUDGMENT

STRASBOURG

26 March 2020

This judgment is final but it may be subject to editorial revision

In the case of Raspopović and Others v. MontenegroThe European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a Committee composed of:

Arnfinn Bårdsen, President,
Ivana Jelić,
Darian Pavli, judges,
and Liv Tigerstedt, Acting Deputy Section Registrar,

Having deliberated in private on 5 March 2020,

Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1.  The case originated in applications against Montenegro lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) on the various dates indicated in the appended table.

2.  The Montenegrin Government (“the Government”) were given notice of the applications.

THE FACTS

3.  The list of applicants and the relevant details of the applications are set out in the appended table.

4.  The applicants complained of the excessive length of civil proceedings.

THE LAW

 1. JOINDER OF THE APPLICATIONS

5.  Having regard to the similar subject matter of the applications, the Court finds it appropriate to examine them jointly in a single judgment.

 1. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION

6.  The applicants complained that the length of the civil proceedings in question had been incompatible with the “reasonable time” requirement. They relied on Article 6 § 1 of the Convention, which reads as follows:

Article 6 § 1

“In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is entitled to a ... hearing within a reasonable time by [a] ... tribunal ...”

7.  The Court reiterates that the reasonableness of the length of proceedings must be assessed in the light of the circumstances of the case and with reference to the following criteria: the complexity of the case, the conduct of the applicants and the relevant authorities and what was at stake for the applicants in the dispute (see Frydlender v. France [GC], no. 30979/96, § 43, ECHR 2000-VII).

8.  In the leading case of Stakić v. Montenegro, no. 49320/07, §§ 45-51, 2 October 2012, the Court already found a violation in respect of issues similar to those in the present case.

9.  Having examined all the material submitted to it, the Court has not found any fact or argument capable of persuading it to reach a different conclusion on the admissibility and merits of these complaints. Having regard to its case-law on the subject, the Court considers that in the instant case the length of the proceedings was excessive and failed to meet the “reasonable time” requirement.

10.  These complaints are therefore admissible and disclose a breach of Article 6 § 1 of the Convention.

 1. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

11.  Article 41 of the Convention provides:

“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

12.  Regard being had to the documents in its possession and to its caselaw (see, in particular, Stakić, cited above, § 65), the Court considers it reasonable to award the sums indicated in the appended table and dismisses the remainder of the applicants claim for just satisfaction.

13.  The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

 1. Decides to join the applications;
 2. Declares the applications admissible;
 3. Holds that these applications disclose a breach of Article 6 § 1 of the Convention concerning the excessive length of civil proceedings;

Holds

(a)  that the respondent State is to pay the applicants, within three months, the amounts indicated in the appended table at the rate applicable at the date of settlement;

(b)  that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on those amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;

 1. Dismisses the remainder of the applicants claim for just satisfaction.

Done in English, and notified in writing on 26 March 2020, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Liv Tigerstedt                       Arnfinn Bårdsen

Acting Deputy Registrar        President

 

Copyright © 2021 Pravosudna akademija, Srbija