Piletić protiv Crne Gore

Država na koju se presuda odnosi
Crna Gora
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Crnogorski
Datum
05.03.2020
Članovi
6
6-1
Kršenje
6
6-1
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 6) Građanski postupak
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku
Broj predstavke
53044/13
Zbirke
Sudska praksa
Presuda
Komitet
Sažetak
Predmet je pokrenut predstavkom protiv Crne Gore koja je podnijeta Sudu na osnovu člana 34 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: „Konvencija”) 12. jula 2013. godine
Predmet je pokrenut predstavkom koju je podnositeljka podnela Sudu 12. jula 2013. godine. Podnositeljka predstavke se žalila na prekomernu dužinu trajanja građanskog postupka.
Podnositeljka predstavke je preminula 22. decembra 2015. godine, nakon podnošenja predstavke, dok je predmet bio u radu pred Sudom. U dopisu od 25. maja 2016. godine kćerke podnositeljke predstavke, g-đa Nina Đikanović i g-đa Jelka Tomašević, koje su njene zakonske naslednice, izrazile su svoju nameru da nastave sa postupkom. Sud je smatrao da kćerke podnositeljke predstavke imaju zakonit interes za utvrđivanjem povrede prava garantovanog članom 6 stav 1 Konvencije u pogledu rešavanja predmeta u razumnom roku.
Razmatrajući dokumenta koja je imao na raspolaganju u okviru postojeće sudske prakse (predmet Stakić protiv Crne Gore), Sud je doneo odluku da član 6 stav 1 Konvencije jeste povređen.

 preuzmite presudu u pdf formatu

 

DRUGO ODJELJENJE

PREDMET PILETIĆ protiv CRNE GORE

(Predstavka br. 53044/13)

PRESUDA

 STRAZBUR

5. mart 2020. godine

Ova presuda je pravosnažna ali može biti predmet redakcijske izmjene.

U predmetu Piletić protiv Crne Gore, Evropski sud za ljudska prava (Drugo odjeljenje), na zasijedanju Komiteta u sastavu:

Arnfinn Bårdsen, predsjednik,
Ivana Jelić,
Darian Pavli, sudije,
i Liv Tigerstedt, vršilac dužnosti zamjenika registrara Odjeljenja,

Nakon vijećanja na sjednici bez prisustva javnosti, održanoj 13. februara 2020. godine, donosi sljedeću presudu koja je usvojena tog dana:

POSTUPAK

 1. Predmet je pokrenut predstavkom protiv Crne Gore koja je podnijeta Sudu na osnovu člana 34 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: „Konvencija”) 12. jula 2013. godine.
 2. Podnositeljku predstavke zastupala je g-đa A. Đukanović, advokatica iz Podgorice.
 3. Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: „Vlada”) obaviještena je o predstavci.

ČINJENICE

 1. Detalji o podnositeljki predstavke i relevantne informacije iz predstavke navedeni su u priloženoj tabeli.
 2. Podnositeljka predstavke se žalila na prekomjernu dužinu trajanja građanskog postupka.

PRAVO

I. LOCUS STANDI  KĆERKI PODNOSITELJKE PREDSTAVKE DA UČESTVUJU U POSTUPKU

 1. Sud primjećuje da je podnositeljka predstavke preminula 22. decembra 2015. godine, nakon podnošenja predstavke, dok je predmet bio u radu pred Sudom. U dopisu od 25. maja 2016. godine kćerke podnositeljke predstavke, g-đa Nina Đikanović i g-đa Jelka Tomašević, koje su njene zakonske nasljednice, izrazile su svoju namjeru da nastave sa postupkom.
 2. Sud smatra da kćerke podnositeljke predstavke imaju zakonit interes za utvrđivanjem povrede prava garantovanog članom 6 stav 1 Konvencije u pogledu rješavanja predmeta  u razumnom  roku  (vidjeti   Dalban protiv Rumunije [VV], br. 28114/95, stavovi 1 i 39, ECHR 1999-VI, i Ernestina Zullo protiv  Italije [VV], br. 64897/01, stavovi 36-37, 29. mart 2006. godine).
 3. U skladu s tim, Sud utvrđuje da g-đe Nina Đikanović i Jelka Tomašević imaju osnova da nastave predmetni postupak.

II. NAVODNA POVREDA ČLANA 6 STAV 1 KONVENCIJE

 1. Podnositeljka predstavke se žalila da je dužina trajanja spornog građanskog postupka nespojiva sa zahtjevom „razumnog roka”. Pozvala se na član 6 stav 1 Konvencije, koji glasi kako slijedi:

“Prilikom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama...svako ima pravo na ... raspravu u razumnom roku pred ... sudom ...” 

 1. Sud ponavlja da razumnost dužine trajanja postupka mora biti procijenjena u svijetlu okolnosti konkretnog predmeta i u odnosu na sljedeće kriterijume: složenost predmeta, ponašanje podnosioca predstavke i relevantnih organa, kao i od kakvog je značaja predmet spora za podnosioca predstavke (vidjeti Frydlender protiv Francuske [VV], br.30979/96, stav 43, ECHR 2000-VII).
 2. U vodećem predmetu Stakić protiv Crne Gore, 49320/07, stavovi 45-51, od 2. oktobra 2012. godine, Sud je već utvrdio povredu prava u pogledu pitanja sličnih onim iz ovog predmeta.
 3. Prilikom ispitivanja cjelokupnog materijala koji mu je dostavljen, Sud nije utvrdio da postoje činjenice ili argumenti koji bi ga mogli ubijediti da donese drugačiji zaključak o prihvatljivosti i meritumu ove žalbe. Imajući u vidu svoju sudsku praksu o ovom pitanju, Sud smatra da je u konkretnom predmetu dužina trajanja postupka bila prekomjerna i da nije ispunila zahtjev „razumnog roka”.
 4. Shodno tome ova žalba je prihvatljiva pa se utvrđuje da je došlo do povrede člana 6 stav 1 Konvencije.

III PRIMJENA ČLANA 41 KONVENCIJE

 1. U članu 41 Konvencije navodi se:

“Kada Sud utvrdi prekršaj Konvencije ili protokola uz nju, a unutrašnje pravo Visoke strane ugovornice u pitanju omogućava samo djelimičnu odštetu, Sud ćе, ako je to potrebno, pružiti pravično zadovoljenje oštećenoj strani. ”

 1. Razmatrajući dokumenta koja je imao na raspolaganju u okviru postojeće sudske prakse (vidjeti naročito Stakić, gore citiran, stav 65), Sud smatra razumnim da dodijeli podnositeljkama predstavke iznose navedene u priloženoj tabeli, i odbija ostatak zahtjeva podnositeljke predstavke za pravičnim zadovoljenjem.
 2. Sud smatra da je prikladno da se zatezna kamata zasniva na najnižoj kamatnoj stopi Evropske centralne banke, uz dodatak od tri procentna poena.

 

IZ TIH RAZLOGA, SUD JEDNOGLASNO,

 1. Utvrđuje da g-đe Nina Đikanović i Jelka Tomašević imaju osnova da nastave postupak pred Sudom u ime podnositeljke predstavke;
 2. Proglašava predstavku prihvatljivom;
 3. Utvrđuje da je u ovoj predstavci došlo do povrede člana 6 stav 1 Konvencije u pogledu prekomjerne dužine trajanja građanskog postupka;
 1. Utvrđuje
 1. da tužena država treba da plati zajedno nasljednicama podnositeljke predstavke, u roku od tri mjeseca, iznose koji su navedeni u priloženoj tabeli;
 2. da će se od isteka gore navedena tri mjeseca do isplate, kamata obračunati na gornje iznose po najnižoj kamatnoj stopi Evropske centralne banke tokom obračunskog perioda, uz dodatak od tri procentna poena;

5. Odbija ostatak zahtjeva podnositeljke predstavke za pravičnim zadovoljenjem.

Sačinjeno na engleskom jeziku, u pisanoj formi,  5. marta 2020. godine u skladu sa Pravilom 77 stavovi 2 i 3 Poslovnika Suda.

Liv Tigerstedt                                       Arnfinn Bårdsen

vršilac dužnosti zamjenika registrara        predsjednik

 

PRILOG

U predstavci su navedene žalbe u smislu člana 6 stav 1 Konvencije (prekomjerna dužina trajanja građanskog postupka)

Broj predstavke

Datum podnošenja predstavke

Ime i prezime podnositeljke predstavke

Datum rođenja

 

Ime i prezime zastupnika i prebivalište 

Datum kada je postupak započet ili datum stupanja na snagu Konvencije u odnosu na Crnu Goru (3. mart 2004. godine)

Datum kada je postupak okončan

Ukupna dužina trajanja postupka

Nivoi nadležnosti

Relevantna domaća odluka

Ukupan iznos dodijeljen na ime nematerijalne štete zajedno nasljednicama podnositeljke predstavke (u eurima)[1]

Iznos dodijeljen na ime troškova i izdataka

po predstavci

(u eurima)2

53044/13

12. jul 2013. godine

Draga Piletić

rođena: 4. januar 1928. godine

preminula: 2. decembar 2015. godine

Postupak nastavile nasljednice:

Nina Đikanović, 4. decembar 1959. godine

Jelka Tomašević,  2. jun 1954. godine

Ana Đukanović Podgorica

3. mart 2004. godine

 

18. oktobar

2011. godine

 

7 godina, 7 mjeseci i 15 dana

 

 3 nivoa nadležnosti

 

Vrhovni sud Crne Gore

Rev.U.br. 18. oktobar 2011. godine

1.200,00

500,00

1.  Uvećano za bilo koje poreze koji se mogu naplatiti.

2.  Uvećano za bilo koje poreze koji se mogu naplatiti.

 

 

SECOND SECTION

CASE OF PILETIĆ v. MONTENEGRO

(Application no. 53044/13)

JUDGMENT

 

STRASBOURG

5 March 2020

This judgment is final but it may be subject to editorial revision

In the case of Piletić v. Montenegro,

The European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a Committee composed of:

Arnfinn Bårdsen, President,
Ivana Jelić,
Darian Pavli, judges,
and Liv Tigerstedt, Acting Deputy Section Registrar,

Having deliberated in private on 13 February 2020,

Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1.  The case originated in an application against Montenegro lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) on 12 July 2013.

2.  The applicant was represented by Ms A. Đukanović, a lawyer practising in Podgorica.

3.  The Montenegrin Government (“the Government”) were given notice of the application.

THE FACTS

4.  The applicants details and information relevant to the application are set out in the appended table.

5.  The applicant complained of the excessive length of civil proceedings.

THE LAW

 1. THE LOCUS STANDI OF THE APPLICANTS DAUGHTERS TO PURSUE THE APPLICATION

6.  The Court notes that the applicant died on 22 December 2015, after having lodged her application, while the case was pending before the Court. In a letter of 25 May 2016 the applicants daughters, Ms Nina Đikanović and Ms Jelka Tomašević, who are her legal heirsexpressed their intention to pursue the application.

7.  The Court considers that the applicants daughters have a legitimate interest in obtaining a finding of a breach of the right guaranteed by Article 6 § 1 of the Convention to have the case heard within a reasonable time (see Dalban v. Romania [GC], no. 28114/95, §§ 1 and 39, ECHR 1999VI, and Ernestina Zullo v. Italy [GC], no. 64897/01, §§ 36-37, 29 March 2006).

8.  Accordingly, the Court holds that Ms Nina Đikanović and Ms Jelka Tomašević have standing to continue the present proceedings.

 1. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION

9.  The applicant complained that the length of the civil proceedings in question had been incompatible with the “reasonable time” requirement. She relied on Article 6 § 1 of the Convention, which reads as follows:

Article 6 § 1

“In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is entitled to a ... hearing within a reasonable time by [a] ... tribunal ...”

10.  The Court reiterates that the reasonableness of the length of proceedings must be assessed in the light of the circumstances of the case and with reference to the following criteria: the complexity of the case, the conduct of the applicant and the relevant authorities and what was at stake for the applicant in the dispute (see Frydlender v. France [GC], no. 30979/96, § 43, ECHR 2000-VII).

11.  In the leading case of Stakić v. Montenegro, no. 49320/07, §§ 45-51, 2 October 2012, the Court already found a violation in respect of issues similar to those in the present case.

12.  Having examined all the material submitted to it, the Court has not found any fact or argument capable of persuading it to reach a different conclusion on the admissibility and merits of this complaint. Having regard to its case-law on the subject, the Court considers that in the instant case the length of the proceedings was excessive and failed to meet the “reasonable time” requirement.

13.  This complaint is therefore admissible and discloses a breach of Article 6 § 1 of the Convention.

 1. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

14.  Article 41 of the Convention provides:

“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

15.  Regard being had to the documents in its possession and to its caselaw (see, in particular, Stakić, cited above, § 65), the Court considers it reasonable to award the sums indicated in the appended table and dismisses the remainder of the applicants claim for just satisfaction.

16.  The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

 1. Holds that Ms Nina Đikanović and Ms Jelka Tomašević have standing to continue the present proceedings in the applicants stead;
 2. Declares the application admissible;
 3. Holds that it discloses a breach of Article 6 § 1 of the Convention concerning the excessive length of civil proceedings;
 4. Holds

(a)  that the respondent State is to pay jointly to the applicants heirs, within three months, the amounts indicated in the appended table;

(b)  that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on that amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;

5.Dismisses the remainder of the applicants claim for just satisfaction.

Done in English, and notified in writing on 5 March 2020, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Liv Tigerstedt                     Arnfinn Bårdsen
Acting Deputy Registrar       President

 

 

Copyright © 2021 Pravosudna akademija, Srbija