Hadžajlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Država na koju se presuda odnosi
Bosna i Hercegovina
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Bosanski
Datum
16.01.2020
Članovi
6
6-1
Kršenje
6
6-1
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 6) Upravni postupak
(Čl. 6) Građanski postupak
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku
Broj predstavke
10770/18, 7023/18. 36786/18
Zbirke
Sudska praksa
Presuda
Komitet
Sažetak
Aplikanti su se žalili zbog prekomerne dužine parničnog i upravnog postupka.

U vodećim slučajevima Scordino protiv Italije i Dorić protiv Bosne i Hercegovine, Sud je već utvrdio povredu u pogledu pitanja sličnih onima u predmetnom slučaju.

Imajući u vidu svoju praksu o ovom pitanju, Sud smatra da je u ovom slučaju dužina postupka bila prekomerna i nije ispunila zahtev koji se odnosi na razumni rok, odnosno, da je povređen član 6. stav 1. Konvencije.

 preuzmite presudu u pdf formatu

 

ČETVRTI ODJEL

PREDMET HADŽAJLIĆ I DRUGI protiv BOSNE I HERCEGOVINE

(Aplikacije br. 10770/18 i 2 druga - vidi listu u dodatku)

PRESUDA

STRASBOURG

16.01.2020. godine

Ova presuda je konačna ali su u njoj moguće uredničke izmjene. 

U predmetu Hadžajlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Evropski sud za ljudska prava (Četvrti odjel), zasjedajući kao odbor u  sastavu:

Stéphanie Mourou-Vikström, predsjednica,
Georges Ravarani,
Jolien Schukking, sudije,
i Liv Tigerstedt, v.d. zamjenik registrara Odjela,

nakon vijećanja zatvorenog za javnost održanog 12.12.2019. godine, donosi je sljedeću presudu koja je usvojena navedenog datuma:

POSTUPAK

 1. Postupak u ovom predmetu pokrenut je povodom aplikacija protiv Bosne i Hercegovine koje su Sudu podnesene u skladu sa članom 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda („Konvencija“) različitih datuma koji su navedeni u tabeli u dodatku.
 2. Vlada Bosne i Hercegovine („vlada“) je obaviještena o ovim aplikacijama.

ČINJENICE

 1. Lista aplikanata i relevantni podaci o aplikacijama navedeni su u tabeli koja se nalazi u dodatku.
 2. Aplikanti su se žalili zbog prekomjerne dužine parničnog i upravnog postupka.

PRAVO

I SPAJANJE APLIKACIJA

 1. S obzirom na sličan predmet ovih aplikacija, Sud smatra primjerenim da ih ispita zajedno u jednoj presudi.

II NAVODNA POVREDA ČLANA 6. STAV 1. KONVENCIJE

 1. Aplikanti su se žalili da dužina postupaka o kojima je riječ nije spojiva sa zahtjevom „razumnog vremena“. Oni su se pozvali na član 6. stav 1. Konvencije koji glasi:

Član 6. stav 1.

„Prilikom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama ... svako ima pravo na ...suđenje u razumnom roku....pred ...sudom...“

 1. Sud ponavlja da se opravdanost dužine postupka mora cijeniti u svjetlu okolnosti slučaja, te s obzirom na sljedeće kriterije: kompleksnost predmeta, ponašanje aplikanta i relevantnih organa vlasti, te šta je za aplikanta u sporu dovedeno u pitanje (vidi Frydlender protiv Francuske [VV], br. 30979/96, tačka 43., ESLJP 2000-VII).
 2. U vodećim slučajevima Scordino protiv Italije (br. 1) [VV], br. 36813/97, tačke 134.-227., ESLJP 2006-V, i Dorić protiv Bosne i Hercegovine [Odbor], br. 68811/13, 7.11.2017. godine), Sud je već utvrdio povredu u pogledu pitanja sličnih onima u predmetnom slučaju.
 3. Nakon što je ispitao sve materijale koji su mu podneseni, Sud nije našao bilo koju činjenicu ili argument koji bi ga mogli uvjeriti da donese drugačiji zaključak o dopuštenosti i meritumu ovih pritužbi. Imajući u vidu svoju praksu o ovom pitanju, Sud smatra da je u predmetnom slučaju dužina postupka bila prekomjerna i nije ispunila zahtjev koji se odnosi na „razumno vrijeme“.
 4. Ove pritužbe su, prema tome, dopuštene i ukazuju na povredu člana 6. stav 1. Konvencije.

III PRIMJENA ČLANA 41. KONVENCIJE

 1. Član 41. Konvencije glasi: „Ukoliko Sud utvrdi da je došlo do povrede Konvencije ili njenih Protokola, te ukoliko zakonodavstvo visoke ugovorne strane o kojoj je riječ omogućuje samo djelomično obeštećenje, Sud će, po potrebi, odrediti pravičnu naknadu oštećenoj strani.“
 2. Imajući u vidu dokumente koje ima u svom posjedu, kao i svoju praksu (vidi, naročito, Scordino, citiran gore, tačke 267.-273., i Dorić, citiran gore), Sud smatra opravdanim dosuditi iznose navedene u tabeli koja se nalazi u dodatku.
 3. Sud smatra primjerenim da se zatezna kamata zasniva na najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke uvećanoj za tri postotna boda.

 

IZ NAVEDENIH RAZLOGA SUD JE JEDNOGLASNO

 1. Odlučio spojiti aplikacije;

 2. Proglasio aplikacije dopuštenim;

 3. Utvrdio da ove aplikacije ukazuju na povredu člana 6. stav 1. Konvencije u odnosu na prekomjernu dužinu parničnog i upravnog postupka;

 4. Utvrdio

(a) da tužena država, u roku od tri mjeseca, ima aplikantima isplatiti iznose navedene u tabeli koja se nalazi u dodatku, pretvorene u valutu tužene države prema tečaju na dan izmirenja;

(b) da će se od isteka navedenog roka od tri mjeseca do izmirenja, na navedene iznose plaćati obična kamata po stopi jednakoj najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke u periodu neplaćanja, uvećanoj za tri postotna boda.

Sačinjeno na engleskom jeziku i dostavljeno u pisanom obliku dana 16.01.2020. godine, u skladu s pravilom 77. stavovi 2. i 3. Pravila Suda.

Liv Tigerstedt                                                                         Stéphanie Mourou-Vikström

v.d. zamjenik registrara                                                           predsjednica

 

DODATAK

Lista aplikacija sa pritužbama prema članu 6. stav 1. Konvencije (prekomjerna dužina parničnog i/ili administrativnog postupka)

Br.

Broj aplikacije i

Datum podnošenja

Ime i prezime aplikanta

Datum rođenja 

Zastupnik i njegovo sjedište

Početak postupka ili datum stupanja na snagu Konvencije za Bosnu i Hercegovinu (12.07. 2002.)

Okončanje postupka

Ukupna dužina Nivoi nadležnosti

Iznos dosuđen na ime nematerijalne štete po aplikantu (u eurima)[1] [2]

Iznos dosuđen na ime troškova i izdataka po aplikaciji (u eurima)[3]

1.  

10770/18

20/02/2018

Alija HADŽAJLIĆ 12/07/1956

Milošević Miroslav Ruma

12/07/2002

 

U toku

 

Više od 17 godina i 4 mjeseca i 9 dana

1 nivo nadležnosti

5.900

350

2.  

17023/18

26/03/2018

Bahrudin

ARIFOVIĆ

26/03/1956

Salkanović Haris Živinice

29/07/2004

 

07/09/2015

 

11 godina i 1 mjesec i 10 dana

2 nivoa nadležnosti

3.600

350

3.  

36786/18

19/07/2018

Slobodan NIKOLIĆ 01/05/1945

Poropat Senija Sarajevo

20/06/2005

 

U toku

 

Više od 14 godina i 5 mjeseci i 1 dan

1 nivo nadležnosti

6.600

350

[1] .  Plus svaki  porez koji se aplikantima može zaračunati.

[2] .  Umanjeno za svaki iznos koji je eventualno već plaćen u tom pogledu na domaćem nivou.

[3] .  Plus svaki  porez koji se aplikantima može zaračunati.

 

 

FOURTH SECTION

CASE OF HADŽAJLIĆ AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA

(Application nos10770/18 and 2 others -see appended list)

JUDGMENT

 STRASBOURG

16 January 2020

This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of Hadžajlić and Others v. Bosnia and HerzegovinaThe European Court of Human Rights (Fourth Section), sitting as a Committee composed of:

Stéphanie Mourou-Vikström, President,
Georges Ravarani,
Jolien Schukking, judges,
and Liv Tigerstedt, Acting Deputy Section Registrar,

Having deliberated in private on 12 December 2019Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1.  The case originated in applications against Bosnia and Herzegovina lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) on the various dates indicated in the appended table.

2.  The Government of Bosnia and Herzegovina (“the Government”) were given notice of the applications.

THE FACTS

3.  The list of applicants and the relevant details of the applications are set out in the appended table.

4.  The applicants complained of the excessive length of civil and administrative proceedings.

THE LAW

 1. JOINDER OF THE APPLICATIONS

5.  Having regard to the similar subject matter of the applications, the Court finds it appropriate to examine them jointly in a single judgment.

 1. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION

6.  The applicants complained that the length of the proceedings in question had been incompatible with the “reasonable time” requirement. They relied on Article 6 § 1 of the Convention, which reads as follows:

Article 6 § 1

“In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is entitled to a ... hearing within a reasonable time by [a] ... tribunal ...”

7.  The Court reiterates that the reasonableness of the length of proceedings must be assessed in the light of the circumstances of the case and with reference to the following criteria: the complexity of the case, the conduct of the applicants and the relevant authorities and what was at stake for the applicants in the dispute (see Frydlender v. France [GC], no. 30979/96, § 43, ECHR 2000-VII).

8.  In the leading cases of Scordino v. Italy (no. 1) [GC], no. 36813/97, §§ 134-227, ECHR 2006-V, and Dorić v. Bosnia and Herzegovina [Committee], no. 68811/13, 7 November 2017, the Court already found a violation in respect of issues similar to those in the present case.

9.  Having examined all the material submitted to it, the Court has not found any fact or argument capable of persuading it to reach a different conclusion on the admissibility and merits of these complaints. Having regard to its case-law on the subject, the Court considers that in the instant case the length of the proceedings was excessive and failed to meet the “reasonable time” requirement.

10.  These complaints are therefore admissible and disclose a breach of Article 6 § 1 of the Convention.

 1. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

11.  Article 41 of the Convention provides:

“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

12.  Regard being had to the documents in its possession and to its caselaw (see, in particular, Scordino v. Italy (no. 1) [GC], no. 36813/97, §§ 260-73, ECHR 2006-V, and Dorić v. Bosnia and Herzegovina [Committee], no. 68811/13, 7 November 2017), the Court considers it reasonable to award the sums indicated in the appended table.

13.  The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

 1. Decides to join the applications;
 2. Declares the applications admissible;
 3. Holds that these applications disclose a breach of Article 6 § 1 of the Convention concerning the excessive length of civil and administrative proceedings;
 4. Holds

(a)  that the respondent State is to pay the applicants, within three months, the amounts indicated in the appended table, to be converted into the currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement;

(b)  that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.

Done in English, and notified in writing on 16 January 2020, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Liv Tigerstedt                  Stéphanie Mourou-Vikström

 Acting                          Deputy RegistrarPresident

 

APPENDIX

List of applications raising complaints under Article 6 § 1 of the Convention (excessive length of civil and/or administrative proceedings)

No.

Application no.

Date of introduction

Applicants name

Date of birth

Representatives name and location

Start of proceedings or date of entry into force of the Convention in respect of Bosnia and Herzegovina (12 July 2002)

End of proceedings

Total length

Levels of jurisdiction

Amount awarded for non-pecuniary damage per applicant

(in euros)[1] [2]

Amount awarded for costs and expenses per application

(in euros)[3]

 1.    

10770/18

20/02/2018

Alija HADŽAJLIĆ

12/07/1956

Milošević Miroslav

Ruma

12/07/2002

pending

More than 17 year(s) and 4 month(s) and 9 day(s)

1 level(s) of jurisdiction

5,900

350

 1.    

17023/18

26/03/2018

Bahrudin ARIFOVIĆ

26/03/1956

Salkanović Haris

Živinice

29/07/2004

07/09/2015

11 year(s) and 1 month(s) and 10 day(s)

2 level(s) of jurisdiction

3,600

350

 1.    

36786/18

19/07/2018

Slobodan NIKOLIĆ

01/05/1945

Poropat Senija

Sarajevo

20/06/2005

pending

More than 14 year(s) and 5 month(s) and 1 day(s)

1 level(s) of jurisdiction

6,600

350


[1].  Plus any tax that may be chargeable to the applicants.

[2].  Less any amounts which may have already been paid in that regard at the domestic level.

[3].  Plus any tax that may be chargeable to the applicants.

Copyright © 2021 Pravosudna akademija, Srbija