Opuz protiv Turske

Država na koju se presuda odnosi
Turska
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
Referentni slučaj
Jezik
Bosanski
Datum
09.06.2009
Članovi
2
2-1
3
14
14+2
14+3
35
35-1
41
Kršenje
2
3
14+2
14+3
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 2) Pravo na život
(Čl. 2-1) Efikasna istraga
(Čl. 2-1 / ICCPR-6) Život
(Čl. 3) Zabrana torture
(Čl. 3 / CAT-16) Ponižavajuće postupanje
(Čl. 3 / CAT-16) Nečovečno postupanje
(Čl. 14) Zabrana diskriminacije
(Čl. 14 / CEDAW-2) Diskriminacija
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti
(Čl. 35-1 / CAT-13 / ICCPR-2 / CEDAW-4) Iscrpljivanje unutrašnjih pravnih lekova
(Čl. 35-1) Rok od četiri meseca (ranije rok od šest meseci)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte
Pozitivne obaveze
Broj predstavke
33401/02
Zbirke
Sudska praksa
Presuda ESLJP
Veće
Sažetak
Predmet je pokrenut predstavkom koju je protiv Republike Turske podnela turska državljanka Nahide Opuz, u kojoj je navela da državne vlasti nisu zaštitile nju i njenu majku od nasilja u porodici, što je dovelo do smrti njene majke i do maltretiranja nje same.

Majka podnositeljke sklopila je brak sa A.O., kojom prilikom je održano versko venčanje. Godine 1990. podnositeljka i H.O, sin navedenog A.O.,započeli su vezu i zajednički život. Zvanično su se venčali dana 12. novembra 1995. godine. Dobili su troje dece, 1993., 1994. i 1996. godine. Od samog početka svoje veze, podnositeljka i H.O. imali su žučne rasprave i ozbiljne probleme.

U periodu od aprila 1995. godine do marta 1998. godine dogodila su se četiri incidenta u kojima se H.O. nasilno ponašao i pretio podnositeljki i njenoj majci – u prva tri incidenta, reč je o teškim premlaćivanjima i napadima nožem, dok je u četvrtom incidentu, H.O. automobilom udario podnositeljku i njemu majku, kojom prilikom je majka dobila povrede opasne po život. Nakon prva dva incidenta, podnositeljka je povlačila tužbe, da bi se nakon trećeg, kada je državni tužilac doneo odluku da ne vrši krivično gonjenje H.O. odselila kod majke. Nakon četvrtog incidenta, podnositeljka je podnela zahtev za razvod braka na osnovu izrazitog neslaganja, od koga je kasnije odustala jer joj je suprug pretio i vršio na nju pritisak. Važno je napomenuti da je po krivičnom zakoniku Turske neophodna krivična prijava da bi se postupak mogao nastaviti.

Oktobra 2001. H.O. je sedam puta nožem izbo podnositeljku predstavke. H.O. je optužen za napad nožem i osuđen na novčanu kaznu. Majka podnositeljke je zatražila pritvor za H.O. navodeći da su ona i kćerka u prethodnim incidentima morale da povuku prijave zbog njegovih pretnji smrću. 2002. podnositeljka i majka odlučuju se na selidbu, međutim H.O. prisiljava kombi za selidbu da se zaustavi i puca u podnositeljkinu majku, koja je na licu mesta izdahnula. U martu 2008.godine H.O. je osuđen zbog ubistva i nezakonitog posedovanja oružja na doživotnu robiju, ali je pušten na slobodu do okončanja žalbenog postupka. U aprilu 2008.podnositeljka traži od vlasti da preduzmu neophodne mere u cilju njene zaštite, s obzirom da je H.O. počeo opet da joj preti, ali vlasti ne preduzimaju takve mere.

Podnositeljka je u predstavci navela da turske vlasti nisu zaštitile pravo na život njene majke, kao i da činjenica da tursko zakonodavstvo ne predviđa zaštitu žena od porodičnog nasilja predstavlja povredu člana 14. EKLJP.

Sud je zaključio da su turske vlasti pogrešno smatrale da je ovde reč o „porodičnoj stvari“ i da je smrtni ishod bilo moguće predviteti, imajući u vidu ranije nasilne događaje. Sud je zaključio da nacionalne vlasti nisu ispunile pozitivnu obavezu da ovakvo nasilje spreče niti su preduzele efikasne mere u toku istrage ubistva, kao i da nisu zaštitile pravo na život majke podnositeljke i time su prekršili član 2 EKLJP.

Sud je takođe utvrdio da je došlo do povrede člana 14. Sud primjećuje da, premda tada važeći turski zakon nije izričito pravio razliku između muškaraca i žena u uživanju prava i sloboda, bilo ga je neophodno uskladiti sa međunarodnim standardima u pogledu statusa žena u demokratskom društvu.

Nakon pregleda izveštaja Amnesty International i izveštaja Advokatske komore u Diyarbakıru, koje Vlada nije osporila, Sud nalazi da je najveći broj prijavljenih žrtava nasilja ima upravo Diyarbakir, gde je i podnositeljka živela u predmetnom periodu, te da su sve te žrtve žene, koje su uglavnom bile izložene fizičkom nasilju. Velika većina tih žena kurdskog je porekla, nepismena ili sa niskim nivoom obrazovanja, te bez ikakvog nezavisnog izvora prihoda. Dalje, sama primena zakona na koji se Vlada oslanja kao mogući pravni lek u slučaju porodičnog nasilja nad ženama, nije sprovođena u meru u kojoj je trebalo. Naime, istraživanja sprovedena u odnosu na žene koje su žrtve nasilja u porodici ukazuju da je nakon što žrtva prijavi slučaj nasilja u porodici policijskoj stanici, policijski službenici ne ispituju njene navode nego nastoje posredovati i ubediti žrtvu da se vrati kući i povuče prijavu. U vezi s tim, policijski službenici nasilje u porodici smatraju «porodičnim stvarima u koje se oni ne mogu mešati».

Sud je utvrdio da krivično-pravni sistem, onako kako je primenjen u predmetnom slučaju, nije proizveo adekvatan destimulišući efekat koji bi osigurao efikasno sprečavanje nezakonitih radnji koje je počinio H.O. a protiv ličnog integriteta podnositeljke i njene majke, te time doveo do povrede njihovih prava prema članu 2. i 3. Konvencije. Imajući u vidu nalaz u pogledu opšte i diskriminatorne sudske pasivnosti u Turskoj, makar i nenamerne, koja uglavnom pogađa žene, Sud smatra da se nasilje koje su pretrpele podnositeljka i njena majka može smatrati nasiljem na osnovu pola, i da predstavlja oblik diskriminacije žena, čime je povređen član 14 Konvencije.
Preuzmite presudu u pdf formatu

 EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA  

TREĆI ODJEL

PREDMET OPUZ protiv TURSKE

(Aplikacija br. 33401/02)

PRESUDA STRASBOURG

9. juni 2009.

KONAČNA

09/09/2009

Presuda može biti predmet redakcijskih izmjena.

U predmetu Opuz protiv Turske, Evropski sud za ljudska prava (Treći odjel), zasjedajući u sljedećem sastavu Vijeća:

Josep Casadevall, predsjednik,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Işıl Karakaş, sudije,
i Santiago Quesada, registrar Odjela,

nakon vijećanja zatvorenih za javnost od 7. oktobra 2008. i 19. maja 2009. godine, donosi sljedeću presudu, usvojenu potonjeg datuma:

POSTUPAK

 1. Postupak u navedenom predmetu pokrenut je aplikacijom (br. 33401/02) protiv Republike Turske koju je Sudu, na osnovu člana 34. Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda («Konvencije») podnijela turska državljanka, gospođa Nahide Opuz («aplikant») dana 15. jula 2002.
 2. Aplikanticu je zastupao g. M. Beştaş, advokat iz Diyarbakıra. Vladu Turske zastupao je njen zastupnik.
 3. Aplikantica je navela da, konkretno, državne vlasti nisu zaštitile nju i njenu majku od nasilja u porodici, što je dovelo do smrti njene majke i do maltretiranja nje same.
 4. Dana 28. novembra 2006. Sud je odlučio da Vladu obavijesti o predmetnoj aplikaciji. U skladu s članom 29. stav 3. Konvencije, Sud je odlučio da razmotri meritum aplikacije istovremeno sa razmatranjem njene prihvatljivosti.
 5. Komentare treće strane obezbijedio je centar Interights, kojem je predsjednik dopustio da intervenira u postupku (član 36. stav 2. Konvencije i pravilo 44. stav 2. Poslovnika Suda). Vlada je odgovorila na navedene komentare (pravilo 44. stav 5.).
 6. Javna rasprava o prihvatljivosti i meritumu održana je u zgradi Suda za ljudska prava u Strasbourgu dana 7. oktobra 2008. godine (pravilo 59. stav 3. Poslovnika Suda).

Na sudu su se pojavili:

(a) u ime Vlade
Ms Ms Deniz Akçay, kozastupnik,
Ms Ms Esra Demir,
Ms Zeynep Gökşen Acar,
Mr Gürçay Şeker,
Ms Gülsün Büker,
Ms Elif Ercan,
Mr Murat Yardımcı, savjetnici;

(b) u ime aplikantice
Mr Mesut Beştaş,
Ms Arzu Başer, advokati;

(c) u ime treće strane, centra Interights
Ms Andrea Coomber, glavni advokat,
Ms Doina Iona Straisteanu, advokat.

Sudu su se obratili g-đa. Akçay, g. Beştaş i g-đa. Coomber.

ČINJENICE

I OKOLNOSTI PREDMETA

 1. Aplikantica je rođena 1972. godine; živi u Diyarbakıru.
 2. Majka aplikantice sklopila je brak sa A.O., kojom prilikom je održano vjersko vjenčanje. Godine 1990. aplikantica i H.O, sin navedenog A.O., započeli su vezu i zajednički život. Zvanično su se vjenčali dana 12. novembra 1995. godine. Dobili su troje djece, 1993., 1994. i 1996. godine. Aplikantica i H.O. imali su žučne rasprave od samog početka svoje veze. Činjenice koje se iznose u daljem tekstu Vlada nije osporila.

1.  Prvi napad navedenih H.O. i A.O. na aplikanticu i njenu majku

 1. Dana 10. aprila 1995. godine aplikantica i njena majka podnijele su prijavu Državnom tužilaštvu u Diyarbakıru u kojoj su navele da su H.O. i A.O. od njih tražili novac, te da su ih tukli i prijetili da će ih ubiti. Također su navele da su H.O. i njegov otac htjeli da dovode druge muškarce kući.
 2. Navedenog dana izvršen je ljekarski pregled aplikantice i njene majke. Pregledom su ustanovljene modrice na tijelu aplikantice, ehimoza, otok u predjelu lijeve obrve i ogrebotine od noktiju u predjelu vrata. Pregledom majke aplikantice također su utvrđene modrice i otekline po tijelu. Dana 20. aprila 1995. izdati su konačni izvještaji koji potvrđuju nalaze prvih izvještaja i navode da su predmetne povrede dovoljne da aplikanticu i njenu majku učine radon nesposobnima u trajanju od pet dana.
 3. Dana 25. aprila 1995. državni tužilac podigao je optužnicu protiv H.O. i A.O zbog prijetnji smrću i nanošenja tjelesnih povreda. Dana 15. juna 1995. Sud I za prekršaje u Diyarbakıru obustavio je process u slučaju napada s obzirom na to da su aplikantica i njena majka povukle prijavu, čime nije bilo osnova za dalji postupak prema članu 456. stavu 4. Krivičnog zakona.
 4. Dana 11. septembra 1995. Sud II za prekršaje u Diyarbakıru optužene je također oslobodio optužbe za prijetnje smrću usljed nedostatka dokaza, te obustavio i process u slučaju napada, napominjući da je predmet već bio pred Sudom I za prekršaje u Diyarbakıru.

2.  Drugi napad navedenog H.O. na aplikanticu

 1. Dana 11. aprila 1996. godine, tokom svađe, h:o: je teško pretukao aplikanticu. Medicinski izvještaj sačinjen tom prilikom navodi površinsko krvarenje u predjelu desnog oka, krvarenje u predjelu desnog uha, ehimozu na desnom ramenu i bol u leđima. U izvještaju se zaključuje da su navedene povrede dovoljne da ugroze život aplikantice. Navedenog dana, a na zahtjev državnog tužioca i po odluci samostalnog sudije, H.O. je zadržan u pritvoru.
 2. Dana 12. aprila 1996. državni tužilac podigao je optužnicu pred Sudom za krivične prekršaje u Diyarbakıru kojom se H.O. tereti za nanošenje teških tjelesnih povreda, a prema članu 456. stav 2. i članu 457. stav 1. Krivičnog zakona.
 3. Dana 15. aprila 1996. H.O. je uložio podnesak predsjedništvu Suda I za prekršaje kojim traži da se brani sa slobode. U podnesku objašnjava da se tokom svađe sa suprugom veoma razbjesnio, kojom prilikom ju dva ili tri putaje ošamario. Nakon toga je njegova punica, koja radi u bolnici, nabavila medicinski izvještaj za njegovu suprugu koji je doveo do njegovog pritvaranja bez ikakvog razloga. Optuženi je izjavio da ne želi izgubiti ni porodicu ni posao, te da mu je žao što je tukao suprugu.
 4. Dana 16. aprila 1996. Sud II za prekršaje odbio je zahtjev optuženog da se brani sa slobode i donio odluku o produženja pritvora.
 5. Na raspravi održanoj 14. maja 1996. aplikantica je ponovila navedene optužbe. Državni tužilac zatražio je da se optuženi pusti iz pritvora i brani sa slobode, s obzirom na prirodu krivičnog djela i činjenicu da se zdravstveno stanje aplikantice u potpunosti popravilo. U skladu s tim, Sud je donio odluku o puštanju navedenog H.O. iz pritvora.
 6. Na raspravi održanoj 13. juna 1996. aplikantica je povukla tužbu, izjavivši da su se ona i suprug pomirili.
 7. Dana 18. jula 1996. Sud je utvrdio da predmetno krivično djelo spada u opseg člana 456. stav 4. Krivičnog zakona, te da je za dalji postupak potrebna tužba aplikantice. U skladu s tim, Sud je okončao postupak u predmetu na osnovu toga što je aplikantica povukla podnesenu tužbu.

3.  Treći napad navedenog H.O. na aplikanticu i njenu majku

 1. Dana 5. februara 1998. izbila je svađa između aplikantice, njene majke, njene sestre i navedenog H.O., tokom koje je H.O. potegao nož na aplikanticu. Povrede su zadobili, H.O., aplikantica i njena majka. Medicinski izvještaj potvrdio je postojanje povreda usljed kojih navedeni nisu bili radon sposobni u trajanju od sedam, tri odnosno pet dana.
 2. Dana 16. marta 1998. godine državni tužilac donio je odluku da ne vrši krivično gonjenje na osnovu navedenog incidenta., zaključivši da nema dovoljno dokaza za krivično gonjenje navedenog H.O. zbog napada nožem, te da ostala djela, kao što su fizički napad i nanošenje matrijalne štete, mogu bioti i predmet privatnih parnica. Dalji postupak u navedenom predmetu nije od javnog interesa.
 3. Aplikantica se preselila kod majke.

4.  Četvrti napad navedenog H.O. na aplikanticu i njenu majku: prijetnje i napad (automobilom) dovodi do pokretanja postupka za razvod braka

 1. Dana 4. marta 1998. godine H.O. automobilom je udario aplikanticu i njenu majku. Utvrđeno je da je majka aplikantice zadobila povrede opasne po život. U stanici policije, H.O. je tvrdio da je navedeni incident bio nesretan slučaj, te da je samo želio aplikanticu i njenu majku povesti automobilom, što su navedene odbile i nastavile pješačiti. Potom su se bacile ispred auta. Majka aplikantice navela je kako im je H.O. rekao da uđu u automobil i da će ih ubiti ako ne poslušaju. Pošto navedene nisu željele ući u automobile i pošto su počele bježati, H.O. je usmjerio automobile na aplikanticu, koja je potom pala. Dok je majka aplikantice pokušavala pomoći svojoj kćeri, H.O. se odvezao unatrag a zatim ponovo naprijed, usmjerivši se ovoga puta na majku aplikantice. MAjka aplikantice osvijestila se u bolnici. U izjavi koju je dala policiji, aplikantica je potvrdila navode svoje majke i izjavila da ih je njen suprug pokušao ubiti automobilom.
 2. Dana 5. marta 1998. po odluci samostalnog sudije Suda za prekršaje u Diyarbakıru, H.O. je zadržan u pritvoru.
 3. Dana 19. marta 1998. državni tužilac pokrenuo je krivični postupak protiv H.O. pred Sudom III za krivične prekršaje u Diyarbakıru zbog upućivanja prijetnji smrću i nanošenja teških tjelesnih povreda. Istog danna Institut za forenzičku medicinu podnio je medicinski izvještaj u kojem se navodi postojanje površinskih rana na koljenima aplikantice. U izvještaju se navodi da usljed navedenih povreda aplikantica nije bila sposobna za rad u trajanju od pet dana.
 4. Dana 20. marta 1998. aplikantica je protiv H.O. pokrenula postupak za razvod braka na osnovu njihovog izrazitog neslaganja. Aplikantica je navela da njen suprug izbjegava obaveze koje ima kao suprug i otac, te da ju je zlostavljao, što se vidi iz medicinskih izvještaja. Aplikantica je također navela da je njen suprug kući dovodio druge žene. Aplikantica pojašnjava da je kasnije odustala od postupka za razvod braka jer joj je suprug prijetio i na nju vršio pritisak.
 5. Dana 2. aprila 1998. godine aplikantica i njena majka uložile su podnesak Uredu glavnog državnog tužioca u Diyarbakıru kojim traže od vlasti da poduzmu mjere zaštite u vezi sa prijetnjama smrću koje su im uoutili H.O. i njegov otac.
 6. Dana 2. i 3. aprila 1998. policijski službenici uzeli su izjave od aplikantice, njene majke, njenog brata i njegove supruge, te od H.O. i njegovog oca. Aplikantica i njena majka izjavile su da ih je H.O. pokušao ubiti svojim automobilom, te d aim je prijetio smrću ukoliko mu se aplikantica ne vrati. Napomenule su da je aplikantica već ranije pokrenula brakorazvodnu parnicu i da ona više ne želi živjeti sa H.O. Brat aplikantice i njegova supruga naveli su da je aplikanticu majka odgovarala od toga da se vrati suprugu, te da ne znaju ništa o prijetnjama koje su uputili H.O. i njegov otac. H.O. je tvrdio dam u je jedina namjera bila okupiti porodicu, ali da ga je punica u tome sprečavala. Također je naveo da se za pomoć obratio bratu aplikantice i starijim članovima porodice, ali to nije pomoglo. Tvrdio je kako nikad nije prijetio ni aplikantici niti njenoj majci, te da njihovi navodi predstavljaju klevete. Otac navedenog H.O. tvrdio je kako je majka aplokantice željela da se njena kći razvede od H.O. i uda za nekoga drugog.
 7. U izvještaju od 3. aprila 1998. godine director Odjela za red i mir Direkcije za sigurnost u Diyarbakıru izvijestio je Ured glavnog državnog tužioca o rezultatu istrage o navodima aplikantice i njene majke. Zaključio je da je aplikantica ostavila supruga i otišla da živi s majkom. Ponovljene zahtjeve navedenog H.O. da mu se supruga vrati majka aplikantice je odbijala uz uvrede upućene navedenom H.O. i navode da joj je H.O. prijetio smrću. H.O. je 25 dana ostao u pritvoru zbog nasrtaja automobilom na svoju punicu i, nakon što je pušten na slobodu, obratio se brojnim posrednicima s molbom da njegovu suprugu ubijede da se vrati kući. Međutim, majka aplikantici nije dozvoljavala da se vrati navedenom H.O. Obje su strane prijetile jedna drugoj. Nadalje, majka je željela kćerku razdvojiti od navedenog H.O. kako bi se osvetila svom bivšem mužu, te ga je stalno klevetala i “traćila” vrijeme snaga sigurnosti.
 8. Dana 14. aprila 1998. glavni državni tužilac u Diyarbakıru podigao je optužnicu protiv navedenog H.O. i njegovog oca kojom se terete za upućivanje prijetnji smrću aplikantici i njenoj majci, u suprotnosti sa članom 188. stav 1. Krivičnog zakona.
 9. Dana 30. aprila 1988. Sud za krivične prekršaje u Diyarbakıru pustio je navedenog H.O. na slobodu do početka suđenja. Sud je dalje naveo da nije nadležan za navedeni predmet i dosje predmeta proslijedio Porotnom sudu u Diyarbakıru.
 10. Dana 11. maja 1998. Porotni sud okarakterizirao je navedeno djelo kao pokušaj ubistva. Prilikom rasprave održane dana 9. jula 1998. godine, H.O. je ponovio da je predmetni događaj bio nesretan slučaj; vrata automobila bila su otvorena i slučajno su udarila tužiteljice kada je on pomjerio automobil. Aplikantioca i njena majka potvrdile su izjavu navedenog H.O. i izjavile da ne žele nastaviti sudski proces.
 11. Dana 23. juna 1998. Porotni sud u u Diyarbakıru oslobodio je navedenog H.O. i njegovog oca optužbe za upućivanje prijetnji smrću na osnovu nedostatka odgovarajućih dokaza. Sud je evidentirao da je optuženi porekao optužbe, te da su tužiteljice povukle tužbu. Aplikantica je ponovo počela živjeti sa navedenim H.O.
 12. Dana 9. jula 1998. majka aplikantice podvrgnuta je još jednom ljekarskom pregledu, kojim je ustanovljeno da njene povrede nisu opasne po život, ali da jesu dovoljne da je učine radno nesposobnom u trajanju od 25 dana.
 13. Na raspravi održanoj 8. oktobra 1998. godine, aplikantica i njena majka povukle su uloženu tužbu. One su izjavile da su vrata automobila bila otvorena i da ih je H.O. slučajno udario. Prilikom ispitivanja o njihovoj tužbi protiv navedenog H.O., aplikantica i njena majka izjavile su da su se svađale sa H.O. te da su predmetne navode izrekle u afektu.
 14. Dana 17. novembra 1998. Porotni sud u u Diyarbakıru zaključio je da bi proces u navedenom predmetu trebalo obustaviti u smislu krivičnog djela protiv aplikantice, s obzirom na to da je on apovukla tužbu. Međutim, isti sud je zaključio da bi, uprkos tome što je majka aplikantice također povukla tužbu, H.O. ipak trebalo da bude osuđen za navedeno krivično djelo, s obzirom na to da ono podrazumijeva teže fizičke povrede. U skladu s tim, sud je navedenog H.O. osudio na zatvorsku kaznu u trajanju od tri mjeseca kao i na novčanu kaznu; kazna zatvora kasnije je preinačena u novčanu kaznu.

5.  Peti napad navedenog H.O. na aplikanticu koji rezultira teškim fizičkim povredama

 1. Dana 29. oktobra 2001. godine aplikantica je otišla da posjeti majku. Kasnije istoga dana H.O. je telefonirao i tražio od aplikantice da se vrati kući. Zabrinuta da bi se njen suprug opet mogao prema njoj nasilnički ponašati, aplikantica je rekla majci: «Taj će me čovjek raskomadati!» Majka aplikantice nagovarala je aplikanticu da se s djecom vrati kući. Nekih 45 minuta nakon toga, jedno od djece se vratilo rekavši da je otac nožem ubio majku. Majka aplikantice odmah je otišla do kuće aplikantice. Tamo je zatekla aplikanticu kako leži na podu i krvari. Uz pomoć komšija, smjestila je aplikanticu u taksi vozilo i odvela u Državnu bolnicu u Diyarbakıru. Nadležni u bolnici rekli su kako je njeno stanje ozbiljno i premjestili je u Univerzitetsku bolnicu Dicle, koja je bolje opremljena. Medicinski izvještaj o stanju aplikantice navodi nekoliko povreda nanesenih nožem, na različitim dijelovima tijela. Međutim, navedene povrede nisu kvalificirane kao opasne po život.
 2. Negdje oko 23:30 sati istog dana H.O. se predao policiji u policijskoj stanici. Policija mu je oduzela nož koji je koristio tokom navedenog incidenta. H.O. je tvrdio kako njegova supruga i djeca još uvijek nisu bili kući kad je on došao oko 18:00 sati. Telefonirao im je i rekao da se vrate kući. Po povratku je upitao aplikanticu: «Što se skitaš? Što mi nisi ništa skuhala?» Aplikantica je odgovorila: «Jeli smo kod majke,» i donijeli mu zdjelu voća. Nastavili su se svađati. Rekao joj je: «Što tako često ideš kod majke? Nemoj toliko ići, ostani kući i brini se za djecu!» Svađa je eskalirala. U određenom momentu aplikantica ga je napala viljuškom. Počeli su se tući, tokom čega je on izgubio kontrolu, zgrabio nož za voće i zbo je njime; ne sjeća se koliko puta. Navodi da je supruga veća od njega pa je morao reagovati kada ga je napala. Dodao je da njegova supruga nije loša osoba i da su do prije dvije godine mirno živjeli skupa. Međutim, počeli su se svađati kada se majka aplikantice počela uplitati u njihov brak. Izjavio je da mu je žao zbog toga što je uradio. H.O. je pušten nakon što je dao izjavu.
 3. Dana 31. oktobra advokatica majke aplikantice uložila je podnesak Uredu državnog tužioca u Diyarbakıru. U navedenom podnesku advokatica navodi da joj je majka aplikantice rekla kako je H.O. teško pretukao njenu kćerku nekih pet godina prije toga, nakon čega je uhapšen i zadržan u pritvoru. Međutim, pušten je nakon prve rasprave. Advokatica je izjavila kako su njena klijentica i aplikantica bile prisiljene povući tužbu usljed stalnih prijetnji smrću i pritiska koji je vršio H.O. Pored toga, advokatica je navela kako postoje glasine da je H.O. umiješan u trgovinu ženama. Na kraju se pozvala na incident od 4, marta 1998. godine (vidi gore) tvrdeći da je, nakon tako ozbiljnog incidenta, puštanje na slobodu navedenog H.O. štetno u moralnom smislu, te zahtijevala da bude zadržan u pritvoru.
 4. Dana 2. novembra 2001. advokat aplikantice uložio je Uredu glavnog državnog tužioca u Diyarbakıru prigovor na medicinski izvještaj Univerzitetske bolnice Dicle kojim se zaključuje da povrede koje je aplikantica zadobila nisu opasne po život. Advokat je zahtijevao ponovni medicinski pregled.
 5. Dana 9. novembra 2001. aplikantica je uložila podnesak Uredu glavnog državnog tužioca u Diyarbakıru u kojem navodi da joj je H.O. nanio brojne ubode nožem nakon svađe s njim. Od državnog tužioca je zatražila da je uputi u Forenzički institut na ponovni medicinski pregled.
 6. Dana 8. novembra 2001. aplikantica je podvrgnuta ponovnom medicinskom pregledu u Forenzičkom institutu u uložila je podnesak Uredu državnog tužioca u Diyarbakıru, a po nalogu državnog tužioca. Ljekar specijalista sudske medicine ustanovio je postojanje rana nanesenih nožem i to na zglobu lijeve ruke (dužine 3 cm), na lijevom kuku (dubine 5 cm), još jedne rane na lijevom kuku dubine 2 cm, te rane neposredno iznad lijevog koljena. Njegovo je mišljenje da navedene rane nisu opasne po život, ali da bi aplikantica od njih mogla biti radno nesposobna u trajanju od sedam dana.
 7. Dana 12. decembra 2001. državni tužilac dostavio je Sudu za prekršaje u Diyarbakıru prijedlog optužnice kojom se H.O. tereti za napad nožem, a prema članu 456. stav 4. i članu 457. stav 1. Krivičnog zakona.
 8. Sudskom odlukom od 23. maja 2002. Sud II za prekršaje u Diyarbakıru odredio je novčanu kaznu u iznosu od 839.957.040 turskih lira koju je H.O. dužan da plati, a zbog krivičnog djela napada nožem na aplikanticu. Sud je odredio da H.O. navedenu novčanu kaznu može platiti u osam rata.

6.  Šesti incident prilikom kojeg je H.O. prijetio aplikantici

 1. Dana 14. novembra 2001. aplikantica je Uredu glavnog državnog tužioca u Diyarbakıru podnijela krivičnu prijavu u kojoj navodi da joj je H.O. prijetio.
 2. Dana 11. marta 2002. državni tužilac donio je odluku da ne postoje konkretni dokazi za krivično gonjenje navedenog H.O. osim navoda aplikantice.

7.  Majka aplikantice podnosi tužbu uredu glavnog državnog tužioca u kojoj navodi da su H.O. i A.O. upućivali prijetnje smrću

 1. Dana 19. novembra 2001. majka aplikantice podnijela je tužbu državnom tužiocu. U svom podnesku ona navodi kako su H.O., A.O. i njihovi rođaci konstantno upućivali prijetnje njoj i njenoj kćerki. H.O. joj je konkretno rekao: «Ubit ću te, tvoju djecu i svu tvoju familiju!» Pored toga ju je maltretirao i ugrožavao njenu privatnost tako što je obilazio oko njene imovine noseći noževe i pištolje. Izjavila je da navedenog H.O. treba smatrati odgovornim ukoliko se desi neki incident njoj ili njenoj porodici. Također se pozvala na događaje od 29. oktobra 2001. godine, kada je navedeni nožem zbo aplikanticu (vidi gore). Slijedom navedenog podneska, državni tužilac uputio je dopis Direkciji za sigurnost u Diyarbakıru u kojim traži da se uzmu izjave od podnositeljice tužbe i navedenog H.O., te da izvještaj o istrazi dostave njegovom uredu.
 2. U međuvremenu, dana 14. decembra 2001. aplikantica je ponovo pokrenula postupak za razvod braka pred Parničnim sudom u Diyarbakıru.
 3. Dana 23. decembra 2001. policija je uzela izjavu od navedenog H.O. a u vezi sa navodima majke aplikantice. H.O. je porekao optužujuće navode i tvrdio da je njegova punica, koja se miješa u njegov brak i vrši uticaj na njegovu suprugu u smislu nemoralnog života, njemu upućivala prijetnje. Policija je uzela dodatnu izjavu od majke aplikantice dana 5. januara 2002. Ona je izjavila da joj H.O. svaki dan dolazi na vrata, pokazuje nož ili pištolj, te da upućuje prijetnje smrću njoj, njenoj kćerki i njenim unucima.
 4. Dana 10. januara 2002. H.O. je na osnovu člana 191. stav 1. Krivičnog zakona optužen za prijetnje smrću.
 5. Dana 27. februara 2002. majka aplikantice uložila je dodatni podnesak Uredu državnog tužioca u Diyarbakıru. Navela je da su se prijetnje koje upućuje H.O. intenzivirale. H.O. ju je, skupa s prijateljima, maltretirao, prijetio i psovao je telefonom. Izjavila je da joj je život u neposrednoj opasnosti, te je od policije tražila praćenje telefonskih poziva i mjere protiv navedenog H.O. Istog dana Ured državnog tužioca naložio je Direkciji kompanije Turkish Telecom u Diyarbakıru da navedenom uredu dostavi ispis svih poziva koji će biti upućeni na broj aplikanticine majke tokom narednog mjeseca. U nedostatku bilo kakvog odgovora, državni tužilac ponovio je navedeni zahtjev dana 3. aprila 2002.
 6. Dana 16. aprila 2002. Sud za prekršaje u Diyarbakıru saslušao je navedenog H.O. u vezi sa napadom nožem na njegovu punicu. Navedeni je ponovio izjavu koju je dao policiji, dodavši da nije želio da njegova supruga posjećuje svoju majku jer majka živi nemoralnim životom.

8. Ubistvo aplikanticine majke koje je počinio H.O.

 1. Aplikantica je živjela kod majke od incidenta koji se desio dana 29. oktobra 2001. godine.
 2. Nepoznatog datuma majka aplikantice je sa određenom transportnom firmom ugovorila prevoz njenog namještaja u Izmir. H.O. je saznao za to i navodno rekao: «Gdje god da odeš, naći ću te i ubiću te!» Uprkos prijetnjama, dana 11. marta namještaj je utovaren u kombi navedene transportne firme. Kombi je imao dvije vožnje između transportnog centra firme i kuće. Prilikom treće vožnje majka aplikantice pitala je vozača može li je povesti do transportnog centra. Sjela je na prednje sjedište, do vozača. U jednom momentu tokom vožnje taksi vozilo prešlo je ispred kombija i počelo signalizirati. Misleći da ga taksi vozač želi pitati za neku adresu, vozač kombija je stao. Iz taksija je izašao H.O. Otvorio je prednja vrata gdje je sjedila majka aplikantice i počeo vikati otprilike sljedeće: «Gdje to nosiš namještaj?» i potom pucao u nju.Majka aplikantice podlegla je odmah, na licu mjesta.

9. Krivični postupak protiv navedenog H.O.

 1. Dana 13. marta 2002. državni tužilac u Diyarbakıru podigao je optužnicu kod Porotnog suda u Diyarbakıru, a kojom se rečenom H.O. tereti za ubistvo s namjerom prema članu 449. stav 1. Krivičnog zakona.
 2. U izjavama koje je dao policiji, državnom tužiocu i sudu, H.O. je izjavio da je ubio majku aplikantice jer je njegovu suprugu navodila na nemoralan život, kakav je i sama vodila, te da je pokušala njegovu suprugu i djecu odvesti od njega. Dalje je naveo da je, na dan navedenog incidenta, kada je preminulu pitao gdje odnosi namještaj i gdje mu je supruga, preminula odgovorila: «Odj..., odvest ću ti ženu i prodati [je].» Izjavio je da je izgubio kontrolu i pucao u nju zbog svoje časti i svoje djece.
 3. Konačnom presudom od 26. marta 2008. godine, Porotni sud u Diyarbakıru osudio je navedenog H.O. ua zbustvo i nezakonito posjedovanje vatrenog oružja. Sud ga je osudio na kaznu doživotnog zatvora. Međutim, uzimajući u obzir činjenicu da je optuženi krivično djelo počinio kao rezultat provokacija preminule, te njegovo dobro ponašanje tokom suđenja, sud je ublažio prvobitnu kaznu i izmijenio je u kaznu zatvora u trajanju od 15 godina i 10 mjeseci te u novčanu kaznu u iznosu od 180 novih turskih lira. S obzirom na vrijeme koje je osuđeni proveo u pritvoru i na činjenicu da će presuda biti ponovo razmotrena po žalbi, sud je odredio puštanje navedenog H.O. na slobodu.
 4. Žalbeni postupak još uvijek je u toku pred Kasacionim sudom.

10.  Razvoj događaja nakon puštanja H.O. na slobodu

 1. U podnesku od 15. aprila 2008. godine, aplikantica je podnijela krivičnu prijavu Uredu glavnog državnog tužioca Kemalpaşa u Izmiru, a na uvid Ureda glavnog državnog tužioca u Diyarbakıru, te je od nadležnih vlasti tražila da poduzmu mjere kako bi zaštitile njen život. Navela je da je njen bivši suprug,[1]O., pušten iz zatvora te da je početkom aprila otišao do njenog momka M.M., koji radi na gradilištu u Diyarbakıru, i pitao ga gdje se ona nalazi. Pošto je M.M. odbio da mu da adresu, H.O. mu je prijetio i rekao da će ubiti i njega i aplikanticu. Aplikantica je navela da je H.O. već ubio njenu majku i da ne bi oklijevao da ubije i nju. Ona je stalno mijenjala adresu kako je H.O. ne bi mogao pronaći. Na kraju je tražila od organa tužilaštva da njenu adresu naznačenu na podnesku i ime njenog momka tretiraju kao povjerljive informacije, te da navedenog H.O. smatraju odgovornim ukoliko se nešto neželjeno desi njoj ili njenoj familiji.
 2. Dana 14. maja 2008. zastupnica aplikantice obavijestila je Sud da je suprug aplikantice pušten iz zatvora te da je ponovo počeo upućivati prijetnje aplikantici. Ona se žalila da nikakve mjere nisu poduzete uprkos zahtjevu aplikantice. Stoga je od Suda tražila da vlastima naloži pružanje odgovarajuće zaštite.
 3. U dopisu od 16. maja 2008. registrar je Vladi prenio zahtjev aplikantice, tražio njen komentar i tražio da obavijeste Sud o mjerama koje će poduzeti njeni nadležni organi.
 4. Dana 26. maja 2008. direktor Odjela za međunarodno pravo i međunarodne odnose u sklopu Ministarstva pravde faksom je uputio dopis Uredu glavnog državnog tužioca u Diyarbakıru, a u vezi sa tužbom aplikantice pred Evropskim sudom za ljudska prava. On je Ured glavnog državnog tužioca o aplikaciji koju je aplikantica uložila pred navedenim Sudom, te od Ureda tražio da dostave informacije o trenutnoj situaciji vezano za izvršenje kazne na koju je osuđen H.O., o stanju vezano za proces na osnovu krivične prijave koji je aplikantica podnijela Uredu glavnog državnog tužioca Kemalpaşa u Izmiru i za mjere poduzete da se zaštiti život aplikantice.
 5. Istog dana državni tužilac iz Ureda glavnog državnog tužioca u Diyarbakıru poslao je dopis Uredu givernera Diyarbakıra tražeći poduzimanje mjera zaštite aplikantice.
 6. Dopisom od 28. maja koji je Ured glavnog državnog tužioca u Diyarbakıru uputio Centralnoj direkciji policije Şehitler u Diyarbakıru, državni tužilac (a.E.) tražio je od policije da u njegov ured dovedu navedenog H.O. u vezi sa istragom.
 7. Dana 29. maja 2008. A.E. je ispitivao H.O. u vezi sa krivičnom prijavom koju je podnijela aplikantica. H.O. je pobio navode da je aplikantici upućivao prijetnje, te izjavio da je ona takvim navodima željela da ga uznemirava po izlasku iz zatvora. Tvrdio je da ne osjeća nikakvo neprijateljstvo prema aplikantici, te da se posvetio djeci i porodici.
 8. Dana 3. juna 2008. A.E. je uzeo izjavu od momka aplikantice, M.M. Navedeni M.M. je izjavio da ga je H.O. zvao i pitao za adresu aplikantice i rekao mu da će je ubiti. M.M. se nije sreo sa H.O. niti je podnio krivičnu prijavu protiv njega. Međutim, ipak jeste nazvao aplikanticu i obavijestio je o prijetnjama koje je uputio H.O.
 9. Dopisom od 20. juna 2008. Vlada je obavijestila Sud da suprug aplikantice nije još odslužio kaznu, ali da je pušten na slobodu do žalbenog postupka kako bi se izbjeglo prekoračenje dozvoljenog trajanja pritvora. Vlada je također navela da su ured lokalnog guvernera i Ured glavnog državnog tužioca obaviješteni o prijavi koju je podnijela aplikantica, te da im aje naloženo da preduzmu mjere opreza u smislu zaštite aplikantice.
 10. U konačnici, 14. novembra 2008. pravni zastupnik aplikantice obavijestio je Sud da je život njegove klijentice u neposrednoj opasnosti jer vlasti još uvijek nisu poduzele nikakve mjere kako bi je zaštitile od bivšeg supruga. Registrar Suda istog je dana Vladi proslijedio navedeno pismo, sa zahtjevom da se daju informacije o mjerama poduzetim u cilju zaštite aplikantice.
 11. Dana 21. novembra 2008. Vlada je obavijestila Sud da su policijski organi poduzeli konkretne mjere zaštite aplikantice od njenog bivšeg supruga. Konkretno govoreći, fotografije i otisci prstiju muža aplikantice distribuirani su policijskim stanicama u regiji kako bi ga policija mogla uhapsiti ukoliko se pojavi blizu mjesta prebivališta aplikantice. Policija je ispitivala aplikanticu u vezi sa predmetnim navodima. Ona je izjavila da joj suprug nije prijetio u posljednjih mjesec i pol.

II RELEVANTNO PRAVO I PRAKSA

A.  Domaće pravo i praksa

 1. Relevantne zakonske odredbe domaće regulative na koje su se oslanjali sudski organi u omom predmetu navode se u daljem tekstu.

1.  Krivični zakon

Član 188.

“Svako ko upotrebom sile ili prijetnjama primora drugu osobu da nešto uradi odnosno ne uradi ili da dobije dopuštenje te osobe da nešto uradi ... bit će osuđen na kaznu zatvora u trajanju između šest mjeseci i jedne godine, te na novčanu kaznu u iznosu između jedne hiljade i tri hiljade lira...”

Član 191. stav 1.

“Svako ko, osim u situacijama propisanim zakonom, prijeti drugoj osobi nanošenjem ozbiljne i nepravedne štete bit će osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci.”

Član 449.

“Ukoliko je čin ubistva:

1. počinjen protiv supruge, supruga, sestre ili brata, majke usvojitelja, usvojenog djeteta, pomajke, poočima, pastorka, svekra odnosno punca, svekrve odnosno punice, zeta ili snahe ... propisana kazna za njegovog počinioca jeste kazna doživotnog zatvora...”

Član 456. stav 1., 2. i 4.

“Svako ko muči drugu osobu fizički ili našteti njenom zadravlju ili uzrokuje moždano oštećenje, bez namjere da počini ubistvo, bit će osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci do jedne godine.

U slučaju da navedeni čin predstavlja prijetnju po život žrtve ili uzrokuje stalnu slabost nekog organa ili čula, odnosno trajne govorne poteškoće ili trajne povrede lica, odnosno fizičku ili mentalnu slabost u trajanju od dvadeset i više dana, odnosno sprečava [žrtvu] da navedeni broj dana obavlja svoje redovne radne aktivnosti, predviđa se zatvorska kazna za počinioca takvog djela u trajanju između dvije i pet godina.

...

Ukoliko predmetni čin ne uzrokuje nikakvo oboljenje i ne spriječi [žrtvu] u obavljanju njenog redovnog posla, odnosno ukoliko takva situacija ne traje duže od deset dana, predviđa se zatvorska kazna za počinioca takvog djela u trajanju između dva i šest mjeseci odnosno visoka novčana kazna u iznosu između dvanaest hiljada i stotinu i pedeset hiljada lira, pod uslovom da oštećena osoba podnese prijavu...”

Član 457.

“Ukoliko je djelo iz člana 456. počinjeno protiv osoba iz člana 449. ili ukoliko je djelo počinjeno sakrivenim ili vidljivim oružjem ili štetnim hemikalijama, predviđena kazna uvećava se za jednu trećinu do jedne polovine glavne kazne.”

Član 460.

“U situacijama iz člana 456. i člana 459., gdje krivično gonjenje ovisi o podnošenju prijave [od strane žtrve], ukoliko se podnosilac prijave odrekne svojih navoda prije izricanja konačne presude, krivično gonjenje se obustavlja.”

2.  Zakon o zaštiti od nasilja u porodici (Zakon br. 4320, 14. januar 1998.)

Odjeljak 1

“Ukoliko je supružnik ili dijete ili drugi član porodice koji živi pod istim krovom izložen nasilju u porodici i ukoliko ta osoba ili ured glavnog državnog tužioca o tome obavijesti sud za prekršaje, sudija može, uzimajući u obzir prirodu predmetnog incidenta, na svoju inicijativu jednu ili više mjera koje slijede ili slične mjere koje smatra odgovarajućim. Supružniku koji počini nasilje može se odrediti:

(a) da ne ponavlja nasilje odnosno prijetnje prema drugom supružniku ili djeci (odnosno drugom članu porodice koji živi pod istim krovom),

(b) da napusti zajednički dom i prepusti ga drugom supružniku i djeci, ukoliko istu imaju, te da se ne približava domu u kojem drugi supružnik i djeca žive, kao ni njihovom radnom mjestu,

(c) da ne nanosi materijalnu štetu imovini drugog supružnika (ili djece odnosno drugog člana porodice koji živi pod istim krovom),

(d) da ne uznemirava drugog supružnika niti djecu (odnosno druge članove porodice koji žive pod istim krovom) putem uređaja za komunikaciju,

(e) da preda svo oružje i slične instrumente nadležnim organima reda,

(f) da ne ulazi u zajednički dom kad je pod dejstvom alkohola i drugih opojnih supstanci, te da rečene supstance ne konzumira u zajedničkom domu.

Navedene mjere primjenjuju se tokom perioda ne dužeg od šest mjeseci. U odluci se supružnik počinitelj nasilja opominje da nepridržavanje nametnutih mjera povlači hapšenje i izricanje zatvorske kazne. Sudija može odrediti plaćanje troškova privremenog izdržavanja, uzimajući u obzir životni standard žrtve.

Za aplikacije podnesene prema odjeljku jedan ne plaća se sudska taksa.”

Odjeljak 2

“Sud dostavlja primjerak rješenja o zaštiti uredu glavnog državnog tužioca. Ured glavnog državnog tužioca nadgleda izvršenje rješenja putem agencija za provođenja zakona.

U slučaju nepoštivanja rješenja o zaštiti, nadležna agencija za provođenje zakona provodi istragu na svoju inicijativu, pri čemu nije potrebno da žrtva podnese prijavu, i relevantnu dokumentaciju bez odlaganja prosljeđuje uredu glavnog državnog tužioca.

Ured glavnog državnog tužioca pokreće postupak krivičnog gonjenja pred sudom za prekršaje protiv supružnika koji se ne pridržava mjera iz rješenja o zaštiti. Lokacija i brzina zakazivanja rasprave u navedenom predmetu podliježu odredbama Zakona br. 3005 o postupku u predmetima in flagrante delicto.

Čak i ukoliko predmetno djelo predstavlja odvojeno krivično djelo, supružnik koji se ne pridržava mjera iz rješenja o zaštiti također će biti osuđen na kaznu zatvora u trajanju između 3 i 6 mjeseci.”

3. Provedba propisa u vezi sa podzakonskim aktom o zaštiti od nasilja u porodici od 1. marta 2008.

 1. Navedeni propisi, koji uređuju provedbu Zakona br. 4320, definišu mjere koje se poduzimaju prema članovima porodice koji počine nasilje, te procedure i principe u vezi sa provođenjem navedenih mjera, a u cilju zaštite članova porodice izloženih nasilju u porodici.

B.  Relevantni međunarodni i uporedno-pravni dokumenti

1.  Stav Ujedinjenih naroda u pogledu nasilja u porodici i diskriminacije žena

 1. Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) usvojena je 1979. godine na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, a Turska ju je ratificirala 19. januara 1986. godine.
 2. CEDAW konvencija definira diskriminaciju žena kao “... svaku razliku, isključenje ili ograničenje na osnovu pola, što ima za posljedicu ili cilj da ženama ugrozi ili onemogući priznavanje, ostvarivanje ili uživanje ljudskih prava i osnovnih sloboda na političkom, ekonomskom, društvenom, kulturnom, građanskom ili drugom polju, bez obzira na njihovo bračno stanje, a na osnovu ravnopravnosti muškaraca i žena.” Što se tiče relevantnih obaveza države, član 2. CEDAW konvencije navodi sljedeće:

“Države članice osuđuju diskriminaciju žena u svim vidovima, saglasne su da svim odgovarajućim sredstvima koja im stoje na raspolaganju i bez odlaganja provode politiku uklanjanja diskriminacije žena i radi toga se obavezuju:

...

(e) da poduzmu sve odgovarajuće mjere u smislu eliminacije diskriminacije žene od strane bilo koje osobe, organizacije ili kompanije;

(f) da poduzmu odgovarajuće mjere, uključujući i zakonodavne, kako bi izmijenile ili ukunule važeće zakone, propise, običaj ei prakse koje predstavljaju diskriminaciju žena;”

 1. Komitet za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena (u daljem tekstu «CEDAW komitet») utvrdio je da «nasilje na osnovu spola predstavlja vid diskriminacije koji u velikoj mjeri umanjuje mogućnosti žena da uživaju prava i slobode na osnovu ravnopravnosti sa muškarcima,» usljed čega se ono zabranjuje u skladu sa članom 1. CEDAW konvencije. U općenitu kategoriju nasilja na osnovu spola, Komitet uvrštava nasilje «koje počini pojedinac»[2] i «nasilje u porodici».[3] Shodno tome, nasilje na osnovu spola povlači određene obaveze na strani države. Opća preporuka br. 19 navodi listu tih dužnosti. One podrazumijevaju i obavezu države da «poduzme sve pravne i druge mjere neophodne za obezbjeđenje efikasne zaštite žena od nasilja zasnovanog na spolu[4] uključujući i kaznene sankcije, građanske pravne lijekove i mjere kompenzacije kojima se žene štite od svih vidova nasilja.»[5] U Zaključnim komentarima o kombinovanom četvrtom i petom periodičnom izvještaju Turske (u daljem tekstu «Zaključni komentari»), CEDAW komitet ponavlja da nasilje nad ženama, uključujući i nasilje u porodici, predstavlja oblik diskriminacije (vidi CEDAW/C/TUR/45 i Corr.1, 15. februar 2005., stav 28.).
 2. Nadalje, u svom obrazloženju Opće preporuke br. 19, CEDAW komitet uzeo je u obzir sljedeće:

“...6. Konvencija u članu 1. definira diskriminaciju žena. Definicija diskriminacije uključuje i nasilje zasnovano na spolu, to jest, nasilje usmjereno protiv žene zato što je žena odnosno ono koje nesrazmjerno pogađa ženu. To podrazumijeva djela kojima se nanosi fizička, mentalna ili seksualna šteta odnosno patnja, prijetnju takvim djelima, prisilu i druge vidove lišavanja slobode. Nasilje zasnovano na spolu može dovesti do povrede konkretnih odredbi konvencije, bez obzira na to da li te odredbe izričito spominju nasilje.

7. Nasilje na osnovu spola, koje ženama otežava ili onemogućava uživanje ljudskih prava i osnovnih sloboda prema općem međunarodnom pravu odnosno prema konvencijama o ljudskim pravima predstavlja diskriminaciju u smislu člana 1. Konvencije.

Komentari u pogledu određenih članova Konvencije

...

Član 2(f), 5. i 10(c)

11. Tradicionalni stavovi po kojima se žene smatraju podređenim muškarcima odnosno po kojima one imaju stereotipne uloge podupiru široko rasprostranjeno ponašanje koje podrazumijeva nasilje ili prisilu, kao što je nasilje u porodici ili zlostavljanje, prisilni brak, ubistvo zbog miraza, napad kiselinom i obrezivanje žena. Takve predrasude i ponašanje mogu opravdavati nasilje na osnovu spola kao vid zaštite ili kontrole žena. Posljedica takvog nasilja nad fizičkim i mentalnim integritetom žena jeste njihovo sprečavanje da ravnopravno uživaju, ostvaruju i budu obaviještene o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Premda se ovaj komentar prvenstveno odnosi na stvarno nasilje ili prijetnje nasiljem, posljedice svih tih vidova nasilja na osnovu spola i dalje drže žene u podređenom položaju i doprinose niskom procentu učešća žena u političkom životu, kao i njihovom niskom nivou obrazovanja, obučenosti i prilika za zaposlenje.”

 1. U predmetu A.T. protiv Mađarske (odluka od 26. januara 2005. godine), gdje je aplikantica navela da je njen vanbračni suprug i otac njeno dvoje djece fizički zalostavlja i prijeti joj još od 1998. godine, CEDAW komitet naložio je Mađarskoj da poduzme mjere kojima će «aplikantici i njenoj familiji garantirati fizički i mentalni integritet,» kao i da aplikantici obezbijedi sigurno boravište gdje će živjeti sa djecom, novac za izdržavanje djece, pravnu pomoć i kompenzaciju u skladu sa pretrpljenom štetom i povredom njenih prava. Komitet je Mađarskoj također dao nekoliko općih preporuka u smislu bolje zaštite žena od nasilja u porodici, kao što je uspostavljanje efikasnih istražnih, pravnih i sudskih postupaka, ali i povećanje kapaciteta za odgovarajuću brigu i podršku.
 2. U predmetu Fatma Yıldırım protiv Austrije (odluka od 1. oktobra 2007. godine), koji se odnosi na ubistvo gospođe Yıldırım koje je počinio njen suprug, CEDAW komitet utvrdio je da je država prekršila svoju obavezu da revnosno zaštiti Fatmu Yıldırım. Komitet je stoga zaključio da je navedena država prekršila svoje obaveze iz člana 2(a) i (c) do (f), te člana 3. CEDAW konvencije, a u vezi sa članom 1. CEDAW konvencije i Općom preporukom br. 19. CEDAW komiteta, kao i relevantna prava preminule Fatme Yıldırım na život i na fizički i mentalni integritet.
 3. Deklaracija Generalne skupštine Ujedinjenih naroda o eliminaciji nasilja nad ženama (1993) u svome članu 4(c) apelira na države da «revnosno ustraju u sprečavanju, istraživanju i, u skladu s domaćim zakonodavstvom, kažnjavanju svakog čina nasilja nad ženama, bilo da su takva djela počinili zaposlenih u državnoj upravi ili privatna lica».
 4. U svom trećem izvještaju, od 20. januara 2006. godine, Komisiji za ljudska prava UN-ovog Ekonomskog i socijalnog vijeća (E/CN.4/2006/61), specijalni izvjestitelj za nasilje nad ženama uzeo je u obzir da postoji pravilo međunarodnog običajnog prava koje obavezuje «države da revnosno sprečavaju i reagiraju na nasilje nad ženama».

2.  Vijeće Evrope

 1. U svojoj Preporuci Rec(2002)5 od 30. aprila 2002. o zaštiti žena od nasilja, Komitet ministara Vijeća Evrope navodi, između ostalog, da bi države članice trebalo da uvedu, razrade i/ili poboljšaju ako je potrebno državnu politiku protiv nasilja, a na osnovu maksimalne bezbjednosti i zaštite žrtava, podrške i pomoći, prilagođavanja krivične i građanske regulative, informiranja javnosti, obuke stručnjaka koji se suočavaju s nasiljem nad ženama, te na osnovu prevencije.
 2. Komitet ministara konkretno je preporučio državama da sankcionišu teške oblike nasilja nad ženama, kao što je seksualno nasilje i silovanje, zloupotreba ugroženih, trudnih, bespomoćnih, bolesnih, hendikepiranih i nesamostalnih žrtava, kao i da sankcionišu zloupotrebu položaja od strane počinioca. Preporuka također navodi kako bi države članice trebalo da svim žrtvama nasilja omoguće pokretanje postupaka, da u legislativu ugrade odredbe prema kojima državni tužilac može pokrenuti odgovarajući postupak, da podstaknu tužioce da nasilje nad ženama smatraju otežavajućim ili ključnim faktorom kada donose odluku o krivičnom gonjenju u javnom interesu, da tamo gdje je potrebno poduzmu mjere u cilju efikasne zaštite žrtava od prijetnji i moguće osvete, te da poduzmu konkretne mjere na zaštiti prava djeteta tokom sudskog postupka.
 3. U vezi sa nasiljem unutar porodice, Komitet ministara dao je preporuku svim državama članicama da klasificiraju sve oblike nasilja unutar porodice kao krivična djela i predvide mogućnost poduzimanja mjera kako bi, između ostalog, omogućile pravosudnim organima da usvoje privremene mjere s ciljem zaštite žrtava, izricanja zabrane počiniocu u smislu kontaktiranja, komuniciranja ili prilaska žrtvi odnosno u smislu boravka ili kretanja u utvrđenim područjima, s ciljem sankcioniranja svih kršenja mjera izrečenih počiniocu i uspostavljanja obaveznog protokola kad je riječ o aktivnostima policije, te zdravstvenih i socijalnih službi.

3. Interamerički sistem

 1. U predmetu Velazquez-Rodriguez, Interamerički sud navodi:

“Nezakonito djelo kojim se vrši povreda ljudskih prava i za koje inicijalno država ne snosi direktnu odgovornost (na primjer, zato što je to djelo privatnog lica ili zato što odgovorno lice nije identificirano) može dovesti do međunarodne odgovornosti države, ne zbog samog predmetnog djela nego zbog odsustva odgovarajuće revnosti u sprečavanju nasilja ili u reagiranju na nasilje na način utvrđen Konvencijom.1

 1. Pravni osnov za pripisivanje krajnje odgovornosti državi za djela koje su počinili pojedinci oslanja se na neuspjeh države da ispoštuje svoje obaveze u smislu zaštite ljudskih prava kako je navedeno u članu 1(1) Američke konvencije o ljudskim pravima.[6][7] Praksa Interameričkog suda odražava taj princip tako što iznova smatra države međunarodno odgovornim za nedostatak odgovarajuće revnosti u sprečavanju povreda ljudskih prava, u istražnim radnjama i sankcioniranju počinilaca odnosno u odgovarajućem obeštećivanju porodica.
 2. Interamerička konvencija o sprečavanju, kažnjavanju i iskorjenjivanju nasilja nad ženama iz 1994. godine (Belém do Pará Convention)[8] navodi obaveze država u pogledu iskorjenjivanja nasilja na osnovu spola. To je jedini multilateralni sporazum o ljudskim pravima koji se bavi isključivo nasiljem nad ženama.
 3. Interamerička komisija usvojila je pristup Interameričkog suda pripisivanju odgovornosti državi za djela i propuste privatnih lica. U predmetu Maria Da Penha protiv Brazila,3 Komisija je utvrdila da država nije pokazala potrebnu revnost u sprečavanju i istražnim radnjama u vezi da tužbom zbog nasilja u porodici, što je dovoljno da se utvrdi odgovornost države prema Američkoj konvenciji i Konvenciji Belém do Pará. Nadalje, Brazil je povrijedio pravo aplikantice i nije izvršio svoju obavezu (između ostalog, prema članu 7. Konvencije Belém do Pará, koji obavezuje države da osude svaki vid nasilja nad ženama) kao rezultat neadekvatne reakcije i toleriranja počinjenog nasilja. Konkretno govoreći, Komisija smatra da:

“... toleriranje od strane državnih organa nije ograničeno samo na predmetni slučaj; ono, zapravo, predstavlja obrazac ponašanja. Prihvatanje takve situacije od strane čitavog sistema samo produbljuje psihološke, socijalne i historijske korijene i faktore koji podržavaju i podstiču nasilje nad ženama.

S obzirom na činjenicu da je nasilje koje je pretrpjela Maria da Penha dio općeg obrasca zanemarivanja i odsustva efikasne reakcije države u smislu krivičnog gonjenja i kažnjavanja počinilaca, stav je ove Komisije da predmetni slučaj uključuje ne samo nepoštivanje obaveza u smislu krivičnog gonjenja i kažnjavanja, nego i obaveza u smislu sprečavanja takvog degradirajućeg ponašanja. Ta opća i diskriminatorna pravosudna neefikasnost također stvara atmosferu koja pogoduje nasilju u porodici, s obzirom na to da društvo ne vidi dokaz kako je država, kao predstavnik društva, voljna da poduzme efikasne aktivnosti u smislu sankcionisanja takvih djela.”[9]

4.  Uporedno-pravni dokumenti

 1. U 11 zemalja članica Vijeća Evrope, naime, u Albaniji, Austriji, Bosni i Hercegovini, Estoniji, Grčkoj, Italiji, Poljskoj, Portugalu, San Marinu, Španiji i Švicarskoj, vlasti su obavezne da nastave krivični postupak uprkos tome što je žrtva povukla uloženu prijavu zbog nasilja u porodici.
 2. U 27 zemalja članica, naime, u Andori, Armeniji, Azerbejdžanu, Belgiji, Bugarskoj, Kipru, Češkoj Republici, Danskoj, Engleskoj i Velsu, Finskoj, Makedoniji, Francuskoj, Gruziji, Njemačkoj, Mađarskoj, Irskoj, Latviji, Luksemburgu, Malti, Moldaviji, Nizozemskoj, Ruskoj Federaciji, Srbiji, Slovačkoj, Švedskoj, Turskoj i Ukrajini, vlasti imaju određeni stepen slobode u procjeni da li da nastave krivični postupak protiv počinioca nasilja u porodici. Značajan broj pravnih sistema pravi razliku između krivičnih djela kod kojih je moguće privatno gonjenje (i za koje je neophodno da žrtva prethodno podnese prijavu) i krivičnih djela koja su predmet javnog krivičnog gonjenja (obično su to teža djela kod kojih se smatra da je krivično gonjenje u javnom interesu).
 3. Iz zakonske regulative i prakse navedenih 27 zemalja čini se da je odluka o nastavku krivičnog gonjenja u slučaju kada žrtva povuče svoju prijavu zapravo stvar procjene organa gonjenja, koji pri donošenju takvih odluka u prvom redu uzimaju u obzir javni interes. U nekim jurisdikcijama, kao što je Engleska i Vels, pri donošenju odluke o nastavku krivičnog gonjenja počinioca nasilja u porodici, organi gonjenja (Krunska služba za krivično gonjenje) dužni su razmotriti određene faktore, uključujući i sljedeće: težinu krivičnog djela, jesu li povrede nanijete žrtvi fizičke ili psihičke prirode, je li optuženi koristio oružje, je li optuženi upućivao prijetnj enakon napada, je li optuženi planirao napad, uticaj (uključujući i psihički) na djecu koja žive u domaćinstvu, mogućnost da optuženi ponovo počini krivično djelo, trajnju opasnost po zdravlje i sigurnost žrtve odnosno svih osoba koje su (ili bi mogle postati) uključene, trenutni odnos između žrtve i optuženog, uticaj koji bi na taj odnos mogao imati nastavak krivičnog gonjenja protiv volje žrtve, prethodni razvoj navedenog odnosa – osobito ako je u prošlosti podrazumijevao nasilje, te je li optuženi prethodno kažnjavan, osobito za djela nasilja. Pri donošenju odluke o daljem postupanju postoji i direktna referenca u smislu potrebe da se uspostavi pravična ravnoteža između prava žrtve i eventualne djece iz člana 2. i člana 8.
 4. Čini se da je Rumunija jedina država koja odluku o nastavku krivičnog gonjenja zasniva jedino i isključivo na volji/prijavi žrtve.

B. Izvještaji u vezi sa nasiljem u porodici i položaju žena u Turskoj

1. Mišljenje Fondacije Purple Roof sklonište za žene (Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı) o provedbi Zakona br. 4320 od 7. jula 2007.

 1. Prema tom izvještaju, Zakon br. 4320 (vidi stav 70. gore) još uvijek se ne provodi u potpunosti. Proteklih godina došlo je do povećanja broja «naloga o zaštiti» ili privremenih mjera koje donose porodični sudovi. Međutim, u postupanju po aplikacijama koje im podnose žene u smrtnoj opasnosti, neki sudovi i dalje zakazuju rasprave tek za dva ili čak tri mjeseca. U tim okolnostima, sudije i tužioci postupanje po Zakonu br. 4320 tretiraju kao neki vid brakorazvodne pranice, dok je bit navedenog zakona poduzimanje hitnih mjera u ime žena koje nastoje zaštititi vlastiti život. Nakon izdavanja privremene sudske zabrane, žene se suočavaju s nizom problema u provedbi iste.
 2. Tokom dvije godine prije objavljivanja Izvještaja, približno 900 žena prijavilo se u sklonište Mor Çatı i uložilo veliki napor da ostvari prava iz Zakona br. 4320, ali od tog broja samo njih 120 je uspjelo. Mor Çatı je identificirao ozbiljne probleme u provedbi Zakona br. 4320. Konkretno govoreći, utvrđeno je da policijske stanice i dalje tolerišu nasilje u porodici, te da neki policijski službenici pokušavaju biti posrednici ili se stavljaju na stranu muškarca ili, pak, sugerišu ženi da povuče prijavu. Također postoje ozbiljni problemi i kod uručenja sudskih rješenja prema Zakonu br. 4320. U slučaju velikog broja žena koje su bile spremne surađivati sa centrom Mor Çatı, sudska rješenja nisu se provodila jer su njihovi muževi policajci ili su u prijateljskim odnosima sa službenicima date policijske stanice.
 3. Nadalje, prisutan je i problem nerazumnog kašnjenja u izdavanju sudskih rješenja. To je rezultat stava sudova koji prijave o nasilju u porodici tretiraju kao neki vid brakorazvodne parnice. Smatra se da iza takvih kašnjenja leži sumnja da žene podnose prijave i kada nisu žrtve nasilja. Navodi da žene zloupotrebljavaju Zakon br. 4320 nisu tačni. S obzirom na to da je ekonomski teret domaćinstva gotovo 100% na muškarcu, žene ne bi mogle tražiti primjenu Zakona br. 4320 da nisu suočene sa životnom opasnošću. U konačnici, navedene sudske odluke općenito su uskog opsega, odnosno sudovi nisu skloni da ih prošire.

 2.  Izvještaj o ispitivanju provedbe Zakona br. 4320 od 25. novembra 2005., sačinio Centar za informiranje i implementaciju Advokatske komore u Diyarbakıru (KA-MER)

 1. Prema tom izvještaju, kultura nasilja u Turskoj sve više se širi, a nasilje se u mnogim oblastima života tolerira. Pregledom postupaka pred sudom za prekršaje nadležnim za građanske parnice (sulh hukuk mahkemesi) i pred tri parnična suda (asliye hukuk mahkemesi) u Diyarbakıru utvrđeno je da su na osnovu Zakona br. 4320 pokrenut 183 postupka, i to od naka stupanja navedenog zakona na snagu 1998. godine pa do septembra 2005. Od ttog broja, u 104 predmeta sud je odredio različite mjere, dok je u preostalih 79 predmeta sud je našao da ne postoji osnov za određivanje mjera, odbacio predmet ili se proglasio nenadležnim.
 2. Uprkos značaju problema nasilja u porodici, na osnovu navedenog zakona podnesen je veoma mali broj aplikacija jer javnost općenito nije upoznata s njim ili je u regiji nema dovoljno povjerenja u snage sigurnosti. Najveće probleme uzrokuje kašnjenje u donošenju sudskih odluka i neuspjeh vlasti da nadgledaju primjenu tih odluka.
 3. Nadalje, negativan stav policijskih službenika u stanicama policije prema žrtvama nasilja u porodici jedna je od prepreka koje sprečavaju žene da se pozivaju na navedeni zakon. Žene koje se obraćaju stanici policije jer su izložene nasilju u porodici suočavaju se sa stavom prema kojem se taj problem tretira kao privatna porodična stvar u koju se policija nerado miješa.
 4. Navedeni izvještaj daje preporuke u smislu poboljšanja provedbe Zakona br. 4320 i bolje zaštite žrtava nasilja u porodici.

3. Statistički podaci sos linije KA-MER-a u Diyarbakıru za period od 1. avgusta 1997. do 30. juna 2007.

 1. Pomenuti izvještaj o statističkim podacima sačinjen je nakon intervjua vođenih sa 2.484 žene. Ispostavilo se da su sve one izložene psihičkom nasilju, a približno 60% njih i fizičkom. Najveći broj žrtava spada u starosnu kategoriju od 20 do 30 godina (43%). Ukupno 57% tih žena je udato. Većina žena žrtava je nepismena ili imaju nizak nivo obrazovanja. 78% žena je kurdskog porijekla. 91% žena koje su pozivale sos liniju su iz Diyarbakıra. 85% žrtava nemaju nezavisni izvor prihoda.

4.  Izještaj Amnesty Internationala iz 2004. pod naslovom «Turska: žene se suočavaju sa nasiljem u porodici»

 1. Prema tom izvještaju, statistički podaci o razmjerama nasilja nad ženama u Turskoj ograničeni su i nepouzdani. No, bez obzira na to, može se zaključiti da je kultura ansilja u porodici dovela žene u dvostruko teži položaj – zbog toga što su žrtve nasilja, ali i zbog toga što im se onemogućava efikasan pristup pravosudnim sredstvima. Žene iz ugroženih grupa, kao što su one iz siromašnih porodica ili one koje su izbjegle od sukoba ili prirodne nepogode, posebno su izložene riziku. U vezi s tim, utvrđeno je da nasilje nad ženama u jugoistočnoj Turskoj u velikoj mjeri prolazi nekažnjeno.
 2. Napominje se da oni koji staju u zaštitu prava žena nastoje promijeniti stav zajednice koji toleriše nasilje nad ženama i koji je često zastupljen kod sudija, visoko rangiranih državnih službenika i lidera u društvu. Čak i nakon što je reformom zakonske regulative uklonjen pravni osnov za diskriminatorni tretman, stavovi kojima se žene primoravaju da se povinuju određenom kodeksu ponašanja i dalje ograničavaju ženama mogućnost izbora u životu.
 3. Izvještaj navodi da na svakom nivou krivično-pravnog sistema nadležni organi ne reagiraju ni dovoljno brzo niti dovoljno oštro na prijave koje žene ulažu zbog silovanja, seksualnog napastvovanja odnosno zbog drugih oblika porodičnog nasilja. Policija nerado sprečava i istražuje slučajeve nasilja u porodici, uključujući i nasilnu smrt žena. Tužioci odbijaju da otvore istragu o slučajevima koji uključuju nasilej u porodici i da odrede mjere zaštite za one žene koje su izložene riziku u porodici ili u zajednici. Policija i sudovi ne osiguravaju da se muškarci kojima su uručena sudska rješenja, uključujući i ona o zaštiti, zaista i pridržavaju tih rješenja. Prema njima se pokazuje neopravdana popustljivost pri određivanju kazne na osnovu toga što ih je žrtva «isprovocirala» i na osnovu najnepouzdanijih dokaza.
 4. Žene kojim aje potreban pristup pravosudnim organima i zaštita od nasilja nailaze na mnoge barijere. Policijski službenici često vjeruju kako je njihova dužnost podstaći ženu da se vrati kući i «pomiri», te često i ne ispituju navode iz njene prijave. Mnoge žene, naročito one u ruralnim područjima, nisu u stanju da podnesu zvaničnu prijavu jer su zbog napuštanja susjedstva u kojem žive izložene pomnom ispitivanju, kritici i, u nekim slučajevima, nasilju.
 5. Nadalje, premda se čini kako su neki sudovi počeli provoditi reforme, diskreciono pravo sudova i dalje je osnov za neopravdanu popustljivost prema počiniocima nasilja u porodici. Koristeći svoja diskreciona prava, sudije često smanjuju kazne izrečene u takvim slučajevima, te i dalje uzimaju u obzir «ozbiljnu provokaciju» koju predmetno djelo predstavlja za običaje, tradiciju i čast.
 6. U konačnici, Izvještaj daje veliki broj preporuka turskim vlastima, zajednici i vjerskim autoritetima u svjetlu rješavanja problema nasilja u porodici.

5.  Izvještaj o ispitivanju zločina iz časti, sačinjen u sklopu projekta Pravda za sve Advokatske komore u Diyarbakıru i Centra za informiranje i implementiranje prava žena

 1. Ovaj izvještaj sačinjen je kako bi se razmotrile pravosudne dimenzije fenomena takozvanog «zločina iz časti». Urađen je pregled predmeta pred porotnim i dječijim sudovima u Diyarbakıru. Cilj izvještaja bio je utvrditi razmjere takvih ubistava o kojima se obavještavaju sudovi, stav pravosudnih organa prema njima, osnov odbrane optuženih u takvim predmetima, uloga društvenih struktura (tj. porodičnih vijeća i običaja) kao i tazloge takvih ubistava. U tu svrhu pregledani su predmeti pred porotnim i dječijim sudovima u Diyarbakıru, i to za period između 1999. i 2005. godine. U tih sedam godina nađeno je 59 predmeta u kojima je donesena presuda. U tim predmetima bila je ukupno 71 žrtva/ubijena osoba, a 81 optužena osoba koja je izvedena pred sud.
 2. Prema istraživačima, u slučajevima kada je žrtva/ubijena osoba muškarac, zapaženo je da su optužene osobe u svoju odbranu tvrdile da ih je žrtva/ubijeni silovao, seksualno napastvovao odnosno kidnapovao nekoga od srodnika optužene osobe ili, pak, pokušao navesti nekog od srodnika optužene na prostituciju. U slučajevima u kojima je žrtva/ubijena osoba žena, optuženi su u svoju odbranu navodili da je žrtva/ubijena osoba razgovarala sa drugim muškarcima, upuštala se u prostituciju ili izvršila preljubu. U 46 presuda primijenjene su odredbe o olakotnim okolnostima u smislu neopravdane provokacije. U slučaju 61 donesene presude o krivnji primijenjene su odredbe člana 59. Krivičnog zakona Turske, a koje se odnose na diskreciono pravo ublažavanja kazne.

PRAVO

I PRIHVATLJIVOST

 1. Vlada je osporila prihvatljivost aplikacije po dva osnova.

1.  Nepoštivanje pravila o šestomjesečnom periodu prema članu 35. stav 1. Konvencije

 1. Vlada je ustvrdila da aplikantica nije ispoštovala vremensko ograničenje od šest mjeseci u vezi sa događajima koji su se desili prije 2001. godine. Vlada je navela da bi se događaji koji su se desili između 1995. i 2001. godine trebali smatrati zastarjelima. Ukoliko aplikantica nije bil azadovoljna odlukama domaćih vlasti donesenim nakon događaja koji su se zbili u navedenom periodu, trebala je podnijeti aplikaciju komisiji odnosno, po stupanju na snagu Protokola 11, Sudu, i to u periodu od šest mjeseci nakon donošenja svake od odluka.
 2. Aplikantica je tvrdila da je aplikaciju podnijela unutar perioda od šest mjeseci nakon spornih događaja. Po njenom mišljenju, predmetne događaje trebalo bi posmatrati kao cjelinu, a ne analizirati odvojeno.
 3. Sud ponavlja da pravilo o šestomjesečnom periodu iz člana 53. stav 1. Konvencije ima za cilj da promovira sigurnost zakona i da osigura da se predmeti pokrenuti na osnovu Konvencije rješavaju u razumnom vremenskom periodu (vidi Kenar protiv Turske, br. 67215/01 (dec.), 1. decembar 2005.). Prema njegovoj ustaljenoj sudskoj praksi, ukoliko domaći pravni lijek nije dostupan, šestomjesečni period teče od datuma dokumenta na koji se ulaže žalba.
 4. U tom smislu Sud napominje da su od 10. aprila 1995. aplikantica i njena majka bile izložene višestrukim napadima i prijetnjama navedenog H.O. protiv njihovog fizičkog integriteta. Ti činovi nasilja rezultirali su smrću majke aplikantice, a kod aplikantice izazvali veliku patnju i bol. Premda je bilo određenih intervala između spornih događaja, Sud smatra da se sveukupno nasilje kojem su aplikantica i njena majka bile izložene tokom dužeg vremenskog perioda ne može posmatrati kao niz pojedinačnih i odvojenih incidenata, nego da se mora posmatrati u cjelini, kao niz povezanih događaja.
 5. S obzirom na to, Sud napominje da je aplikantica podnijela aplikaciju unutar perioda od šest mjeseci nakon ubistva njene majke koje je izvršio H.O., a koji se rečeni događaj može uzeti kao vrijeme kada je postala svjesna neefikasnosti pravnih lijekova u domaćem pravnom isistemu, a kao rezultat nesposobnosti vlasti da spriječe navedenog H.O. da i dalje čini nasilje. S obzirom na to da navedene okolnosti ne indiciraju bilo kakvo odugovlačenje aplikantice u podnošenju aplikacije nakon što je postalo jasno da neće dobiti pravnu zaštitu na osnovu prijava koje je podnijela, Sud smatra da kao relevantan datum u svrho određivanja šestomjesečnog vremenskog ograničenja ne bi trebalo uzeti niti jedan datum prije 13. marta 2002. (vidi stav 54. gore). U svakom slučaju, bivši muž aplikantice nastavio je sa upućivanjem prijetnji po njen život i zdravlje, te se stoga ne bi moglo reći da je navedeni obrazac nasilja prestao (vidi stavove 56-69. gore).
 6. U konkretnom kontekstu predmetnog slučaja proizilazi da je aplikantica prijave podnijela unutar šestomjesečnog vremenskog ograničenja koje se traži prema članu 53. stav 1. Konvencije. Sud stoga odbacuje prethodni prigovor Vlade u tom smislu.

2.  Neiscrpljivanje domaćih pravnih lijekova

 1. Vlada je dalje navela da aplikantica nije iscrpila domaće pravne lijekove jer su ona i njena majka puno puta povukle prijave koje su podnijele i uzrokovale obustavljanje krivičnog procesa protiv optuženog. Vlada je tvrdila da aplikantica nije iskoristila ni zaštitu koju omogućava Zakon br. 4320, te da je državnog tužioca spriječila da se obrati porodičnom sudu time što je povlačila prijave. Vlada je dalje navela da je aplikantica mogla iskoristiti administrativne i građanske pravne lijekove čiju je efikasnost Sud prepoznao u svojim prethodnim predmetima (vidi Aytekin protiv Turske, 23. septembar 1998., Reports of Judgments and Decisions 1998-VII). Konačno, oslanjajući se na presude Suda u predmetima Ahmet Sadık protiv Grčke (15. novembar 1996., stav 34., Reports 1996-V) i Cardot protiv Francuske (19. mart 1991., stav 30., Serija A br. 200), Vlada je navela da se aplikantica u smislu svojih predstavki tužbe zbog diskriminacije u biti nije obratila nacionalnim organima, te da bi stoga navedene predstavke trebalo proglasiti neprihvatljivima.
 2. Aplikantica je navela da je iscrpila sve dostupne pravne lijekove unutar domaćeg pravnog sistema. Tvrdila je da su se domaća pravna sredstva pokazala kao neefikasna, s obzirom na to da vlasti nisu zaštitile život njene majke te da njenog supruga nisu spriječile da zlostavlja nju i njenu majku. Što se tiče Vladinog pozivanja na Zakon br. 4320 u pogledu toga da aplikantica nije iskoristila pravne mogućnosti tog zakona, aplikantica je navela da je rečeni zakon na snagu stupio 14. januara 1998., a značajan dio predmetnih događaja zbio se prije tog datuma. Prije stupanja na snagu Zakona br. 4320 nije bilo mehanizama zaštite od nasilja u porodici. U svakom slučaju, uprkos brojnim krivičnim prijavama koje je podnijela Uredu glavnog državnog tužioca, nije poduzeta niti jedna mjera zaštite iz Zakona 4320 kako bi se zaštitio život i zdravlje kako aplikantice tako i njene majke.
 3. Sud primjećuje da glavno pitanje u vezi sa iscrpljivanjem domaćih pravnih lijekova jeste da li je aplikantica propustila da iskoristi dostupne pravne lijekove u domaćem pravnom sistemu, osobito one koje omogućava Zakon br. 4320, i jesu li domaće vlasti bile obavezne da nastave proces krivičnog gonjenja muža aplikantice uprkos tome što su žrtve povukle svoje prijave. Ta su pitanja neraskidivo povezana sa pitanjem efikasnosti domaćih pravnih lijekova u smislu pružanja adekvatne zaštite aplikantici i njenoj majci a protiv nasilja u porodici. U skladu s tim, Sud ta pitanja prisružuje meritumu i razmatrat će ih u smislu člana 2., 3. i 14. Konvencije (vidi između ostalog i Şemsi Önen protiv Turske, br. 22876/93, stav 77., 14. maj 2002.).
 4. U svjetlu navedenog, Sud napominje da aplikacija nije očigledno neutemeljena u smislu člana 35. stav 3. Konvencije. Sud dalje napominje da aplikacija nije neprihvatljiva ni na bilo kojem drugom osnovu. Stoga se mora proglasiti prihvatljivom.

II NAVEDENA POVREDA ČLANA 2. KONVENCIJE

 1. Aplikantica je uložila prigovor da vlasti nisu zaštitile pravo njene majke na život, a koju je ubio muž aplikantice, izvršivši povredu člana 2. Konvencije, koji navodi i sljedeće:

“1. Pravo na život svake osobe zaštićeno je zakonom. Niko ne smije biti namjerno lišen života, osim po izvršenju presude suda kojom je proglašen krivim za zločin za koji je takva kazna predviđena zakonom... ”

A.  Podnesci strana u postupku

1.  Aplikantica

 1. Aplikantica je na samom početku izjavila da vlasti i društvo toleriraju nasilje u porodici, te da počinioci nasilja u porodici prolaze nekažnjeno. U vezi s tim, aplikantica je istakla da, uprkos brojnim krivičnim prijavama koje je podnijela Uredu glavnog državnog tužioca u Diyarbakıru, nikakve mjere zaštite koje omogućava Zakon br. 4320 nisu poduzete kako bi se zaštitili život i zdravlje nje i njene majke. Naprotiv, mnogo puta su organi vlasti pokušali ubijediti aplikanticu i njenu majku da odustanu od prijava protiv navedenog H.O. Domaće vlasti bile su potpuno pasivne u vezi sa prijetnjama smrću koje je upućivao H.O., te su aplikanticu i njenu majku prepustili na milost i nemilost njihovog napadača.
 2. Aplikantica je istakla da su podneskom od 27. februara 2002. uloženom kod Ureda glavnog državnog tužioca ona i njena majka obavijestile organe vlasti o prijetnjama smrću koje upućuje H.O. Međutim, državni tužilac nije uradio ništa kako bi zaštitio život preminule. Po mišljenju aplikantice, činjenica da vlasti nisu prijavu njene majke shvatile ozbiljno jasan je pokazatelj da društvo i državne vlasti toleriraju nasilje u porodici.
 3. Aplikantica je također izjavila da, premda je H.O. osuđen za ubistvo, kazna koja mu je izrečena ne predstavlja primjerenu kaznu, nego je značajno blaža od uobičajenih kazni koje se izriču za ubistvo. Izricanje blage kazne rezultat je činjenice da je, u podnescima u sklopu svoje odbrane pred porotnim sudom, optuženi tvrdio da je ubio majku aplikantice kako bi zaštitio svoju čast. Općenito je praksa sudova za krivične prekršaje u Turskoj da ublažavaju kazne u slučajevima «zločina iz časti». U predmetima koji se tiču «zločina iz časti», sudovi za krivične prekršaje počiniocima takvih djela izriču veoma blage kazne ili uopće ne izriču nikakve kazne.

2.  Vlada

 1. Vlada je istakla da su lokalne vlasti bez odlaganja dale konkretan odgovor na prijave koje su uložile aplikantica i njena majka. U vezi s tim, nakon podnošenja prijava, vlasti su zavele da su zaprimile prijave, izvršile ljekarske preglede, saslušale svjedoke, izvršile uviđaj mjesta događaja i prijave proslijedile nadležnim pravosudnim organima. Kada je bilo neophodno i u ovisnosti o težini incidenta, napadač je bio zadržan u pritvoru i osuđivan pred sudovima za krivične prekršaje. Ti su procesi vođeni u najkraćem mogućem vremenskom periodu. Vlasti su pokazale neophodnu revnost, reagirale na prijave i nisu pokazale nikakav nemar.
 2. Međutim, time što su povlačile podnesene prijave, aplikantica i njena majka onemogućile su vlastima da krivično gone navedenog H.O., i time same doprinijele tome da napadač prođe nekažnjeno. U tom smislu, iz predmetnog spisa ne vidi se da su aplikantica i njena majka povlačile prijave kao rezultat bilo kakvog pritiska od strane navedenog H.O. odnosno državnog tužioca nadležnog za istragu. Krivično gonjenje napadača ovisilo je o podnesenim prijavama odnosno tužbama koje je podnijela aplikantica, s obzirom na to da predmetna krivična djela nisu rezultirala oboljenjima odnosno radnom nesposobnošću od deset ili više dana, a u smislu člana 456. stav 4, člana 457. i člana 460. Krivičnog zakona. Nadalje, u većini slučajeva sudovi za krivične prekršaje nisu osudili navedenog H.O. zbog nedostatka dokaza protiv njega. Slijedom toga, od vlasti se nije moglo očekivati da razdvoje aplikanticu i njenog supruga te da supruga osude sve dok su njih dvoje živjeli skupa kao porodica jer bi to predstavljalo povredu njihovih prava prema članu 8. Konvencije.
 3. U vezi sa podneskom majke aplikantice od 27. februara 2002. godine, Vlada je izjavila da sadržaj tog podneska nije ništa drugačiji od sadržaja prethodnih podnesaka, kao i to da je isti bio općenit. Nisu navedene konkretne činjenice niti indikacije da joj je život u opasnosti. U podnesku majka uopće nije zatražila nikakvu zaštitu nego je tražila hitno razmatranje njene prijave i kažnjavanje supruga aplikantice. Bez obzira na to, nakon zaprimanja podneska od 27. februara 2002. vlasti su zavele da su isti zaprimile i održale raspravu dana 27. maja 2002. godine, nakon koje su uslijedile i ostale rasprave. U konačnici, nakon ubistva majke aplikantice koje je izvršio H.O., navedeni je osuđen i izrečena mu je stroga kazna.

3.  Interights

 1. Pozivajući se na međunarodnu praksu, Interights je naveo da u slučajevima kada državne vlasti ne pokažu neophodnu revnost u sprečavanju nasilja nad ženama, uključujući i nasilje koje počine privatna lica, odnosno kada ne provedu istragu, krivično gonjenje i kažnjavanje takvog nasilja, država se može smatrati odgovornom za takva djela. Jus cogens priroda pravan na zaštitu od mučenja i prava na život zahtijeva od države da pokaže primjernu revnost u smislu istražnih radnji i krivičnog gonjenja u kod takvih djela.
 2. U kontekstu nasilja u porodici, žrtve se često zastrašuju ili im se prijeti kako ne bi prijavile krivično djelu odnosno kako bi povukle uloženu prijavu. Međutim, odgovornost za utvrđivanje krivice i za kažnjavanje počinitelja leži na državi, a ne na žrtvi. Međunarodna praksa prepoznaje činjenicu da bi širok krug osoba, a ne samo žrtva, trebale biti u mogućnosti da prijave nasilje u porodici i da iniciraju odgovarajuću istragu. Nadalje, međunarodna praksa sve više sugeriše da, u slučajevima kada postoje odgovarajući dokazi i kada se to smatra u javnom interesu, krivično gonjenje počinilaca nasilja u porodici treba nastaviti čak i ukoliko žrtva povuče svoju prijavu. To ukazuje na trend sve manjeg oslanjanja na učešće žrtve i stavljanja odgovornosti za efikasno krivično gonjenje na državu.
 3. Premda odluka o nepokretanju krivičnog gonjenja u konkretnom slučaju ne bi nužno predstavljala kršenje obaveze pokazivanja neophodne revnosti, zakon ili praksa kojom se automatski sprečava istraga ili krivično gonjenje u slučaju nasilja u porodici ukoliko žrtva povuče svoju prijavu ipak predstavlja takvo kršenje. U smislu navedenih obaveza i u vezi sa odlukom CEDAW komiteta u predmetu Fatma Yıldırım protiv Austrije (citirane u odjeljku sa relevantnim međunarodnim dokumentima), navedeno je da je država bila obavezna osigurati ne samo odgovarajući legislativni okvir nego i efikasnu primjenu i provedbu zakonske regulative.

B.  Procjena Suda

1.  Navodni propust da se zaštiti život majke aplikantice

a) Relevantni principi

 1. Sud ponavlja da prva rečenica člana 2. stav 1. nalaže državama ne samo da se uzdrže od namjernog i nezakonitog oduzimanja života, nego i da poduzmu odgovarajuće korake da zaštite živote osoba u svojoj jurisdikciji (vidi C.B. protiv Velike Britanije, 9. juni 1998., stav 36., Reports 1998III). To podrazumijeva primarnu dužnost države da obezbijedi pravo na život tako što će u regulativu ugraditi efikasne krivično-pravne odredbe kojima će destimulirati krivična djela protiv lica i podržati ih efikasnim mehanizmom njihove provedbe u smislu prevencije, suzbijanja i kažnjavanja povrede tih odredbi. Navedene dužnosti se u odgovarajućim okolnostim atakođer proširuju i na pozitivnu obavezu vlasti da poduzmu preventivne operativne mjere zaštite pojedinca čiji je život ugrožen krivičnim djelom drugog pojedinca (vidi Osman protiv Velike Britanije, 28. oktobar 1998., stav 115., Reports 1998-VIII, citirano u Kontrová protiv Slovačke, br. 7510/04, stav 49., ECHR 2007-... (izvodi)).
 2. Imajući u vidu poteškoće policijskog rada u modernom društvu, nepredvidivost ljudskog ponašanja i operativne izbore koje je neophodno napraviti u smislu prioriteta i resursa, opseg navedene pozitivne obaveze mora se tumačiti tako da se njome vlastima ne nameće nemoguć odnosno neproporcionalan teret. Ne može, stoga, svaki navod o opasnosti po život vlasti obavezati da poduzmu operativne mjere na sprečavanju ostvarenja tog rizika, a kako se to zahtijeva Konvencijom. Da bi država bila dužna ispuniti navedenu pozitivnu obavezu, mora se utvrditi da su u vrijeme postojanja stvarne i neposredne opasnosti vlasti znale odnosno da su trebale znati za rizik po život određene osobe usljed krivičnog djela treće osobe, te da nisu poduzele mjere u okviru svojih ovlasti, a putem kojih se razumno moglo očekivati izbjegavanje navedenog rizika. Još jedan važan element jeste potreba da policija koristi svoje ovlasti kod kontrole i sprečavanja krivičnih djela na način da se u potpunosti poštuju odgovarajuće procedure i druge garancije kojima se legitimno ograničava opseg djelovanja policije u istrazi zločina i privođenja počinilaca pravdi, uključujućii garancije navedene u članu 5. i 8. Konvencije (vidi Osman, u gornjem tekstu, stav 116.).
 3. Po mišljenju suda, tamo gdje postoje navodi da su vlasti prekršile svoju pozitivnu obavezu da zaštite pravo na život, a u kontekstu navedene dužnosti sprečavanja i suzbijanja krivičnih djela protiv lica, Sud mora biti uvjeren da su u vrijeme postojanja stvarne i neposredne opasnosti vlasti znale odnosno da su trebale znati za rizik po život određene osobe usljed krivičnog djela treće osobe, te da nisu poduzele mjere u okviru svojih ovlasti, a putem kojih se razumno moglo očekivati izbjegavanje navedenog rizika. Nadalje, uzimajući u obzir prirodu prava zaštićenog članom 2., temeljnog prava u sistemu Konvencije, dovoljno je da aplikant pokaže kako vlasti nisu uradile sve što se od njih moglo razumno očekivati kako bi izbjegle stvarnu i neposrednu opasnost po život, a za koju su znale ili su trebale znati. To je pitanje na koje se može odgovoriti samo u svjetlu svih okolnosti jednog konkretnog predmetnog slučaja (Ibid.).

b)  Primjenjivost navedenih principa na predmetni slučaj

i) Opseg predmetnog slučaja

 1. Imajući u vidu sve navedeno, Sud će utvrditi jesu li državne vlasti ispunile svoju pozitivnu obavezu da poduzmu preventivne operativne mjere kako bi zaštitile život majke aplikantice. U vezi s tim, mora se utvrditi jesu li u vrijeme postojanja stvarne i neposredne opasnosti vlasti znale odnosno trebale znati za rizik po život majke aplikantice usljed krivičnih djela navedenog H.O. Kako se može zaključiti iz podnesaka strana u postupku, ključno pitanje u predmetnom slučaju jeste da li su lokalne vlasti pokazale neophodnu revnost u sprečavanju nasilja nad aplikanticom i njenom majkom, konkretno poduzimanjem krivično-pravnih ili drugih odgovarajućih preventivnih mjera protiv navedenog H.O. uprkos tome što su žrtve povukle svoje prijave.
 2. Međutim, prije no što razmotri ta pitanja, Sud mora naglasiti da se pitanje nasilja u porodici, koje može imati različite oblike – od fizičkog do psihičkog nasilja ili verbalnog zlostavljanja, ne može ograničiti samo na okolnosti predmetnog slučaja. To je generalno problem koji pogađa sve zemlje članice i koji nije uvijek očigledan budući da se često dešava unutar privatnih odnosa ili zatvorenih krugova, te da nisu samo žene te koje su njime pogođene. Sud priznaje d ai muškarci mogu biti žrtve nasilja u porodici, te da su svakako i djeca često nesretne žrtve te pojave, bilo direktno ili indirektno. U skladu s tim, Sud će imati na umu ozbiljnost navedenog problema kada bude razmatrao predmetni slučaj.

ii) Jesu li lokalne vlasti mogle predvidjeti smrtonosni napad navedenog H.O.

 1. Kad su u pitanju okolnosti ovoga predmeta, Sud primjećuje da je odnos između aplikantice i njenog supruga, navedenog H.O., bio problematičan od samog početka. Kao rezultat svađa, H.O. je posegao za nasiljem protiv aplikantice pa se majka aplikantice umiješala u njihov odnos kako bi zaštitila svoju kćer. Tako je postala meta za navedenog H.O., koji ju je smatrao uzrokom njihovih problema (vidi stav 28. gore). U vezi s tim, Sud smatra da je važno naglasiti određene događaje i reakciju organa vlasti:
 1. Dana 10. aprila 1995. H.O. i A.O. pretukli su aplikanticu i njenu majku, nanijevši im time teže fizičke povrede, te su im prijetili kako će ih ubiti. Premda su aplikantica i njena majka prvobitno podnijele krivičnu prijavu u vezi s tim događajem, krivični postupak protiv H.O. i A.O.obustavljen je jer su žrtve povukle svoje prijave (vidi stavove 9-11. gore).
 2. Dana 11. aprila 1996. H.O. je ponovo pretukao aplikanticu, nanijevši joj povrede opasne po život. H.O. je zadržan u pritvoru, a protiv njega je pokrenut krivični postupak zbog nanošenja teških fizičkih povreda. Međutim, nakon što je H.O. pušten na slobodu, aplikantica je povukla prijavu pa je tužba protiv H.O. ponovo odbačena (vidi stavove 13-19. gore).
 3. Dana 5. februara 1998. H.O. nožem je napao aplikanticu i njenu majku. Sve troje zadobili su teže povrede, ali je državni tužilac donio odluku da za krivično gonjenje nema dovoljno dokaza (vidi stavove 20. i 21. gore).
 4. Dana 4. marta 1998. H.O. je automobilom udario aplikanticu i njenu majku. Obje žrtve pretrpjele su teške povrede, a u medicinskom izvještaju navedeno je da je aplikantica bila radno nesposobna sedam dana, te da su povrede koje je zadobila njena majka bile opasne po život. Nakon navedenog incidenta, žrtve su od državnog tužilaštva tražile da poduzme mjere zaštite s obzirom na prijetnje smrću koje im je upućivao navedeni H.O., a aplikantica je pokrenula i postupak za razvod braka. Policijskom istragom o navodima žrtava u vezi sa prijetnjama smrću zaključeno je da su obje strane prijetile jedna drugoj, te da je majka aplikantica dala gornje navode kako bi svoju kćer razdvojila od H.O. u cilju osvete, te da je «traćila» vrijeme snaga sigurnosti. Protiv navedenog H.O. pokrenut je krivični postupak zbog upućivanja prijetnji smrću i pokušaja ubistva, ali nakon puštanja navedenog H.O. iz pritvora (vidi stav 31. gore), aplikantica i njena majka ponovo su povukle uložene prijave. Ovoga puta, premda su organi gonjanja odbacili optužbe protiv navedenog H.O. zboh prijetnji smrću i napada na aplikanticu, Porotni sud u Diyarbakıru proglasio ga je krivim za nanošenje povreda majci i osudio na kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca, koja je rečena kasnije preinačena u novčanu kaznu (vidi stavove 23-36. gore).
 5. Dana 29. oktobra 2001. H.O. je aplikantici zadao sedam uboda nožem nakon što se ova vratila iz posjete majci. H.O. se predao policiji, izjavivši da je napao suprugu u toku svađe zbog miješanja njene majke u njihov brak. Nakon što su od njega uzeli izjavu, policijski službenici pustili su navedenog H.O. Međutim, majka aplikantice obratila se Uredu glavnog državnog tužioca tražeći pritvaranje navedenog H.O., kojom prilikom je izjavila da su ona i njena kćerka u prošlosti bile primoravane da povuku uložene prijave zbog prijetnji smrću koje im je upućivao i pritiska koji je na njih vršio H.O. Kao rezultat toga, H.O. proglašen je krivim za napad nožem i osuđen na novčanu kaznu (vidi stavove 37-44. gore).
 6. Dana 14. novembra 2001. H.O. je prijetio aplikantici, ali organi gonjenja nisu podigli optužnicu usljed nedostatka dokaza (vidi stavove 45. i 46. gore).
 7. Dana 19. novembra 2001. majka aplikantice uložila je podnesak lokalnom tužilaštvu, prijavivši stalne prijetnje smrću i zlostavljanje koje je vršio H.O., koji je nosio i oružje. Policija je od navedenog H.O. ponovo uzela izjavu i pustila ga, ali je državni tužilac protiv njega podigao optužnicu zbog upućivanja prijetnji smrću (vidi stavove 47-49. gore).
 8. Kasnijeg datuma, 27. februara 2002. godine, majka aplikantice obratila se tužilaštvu, obaviještivši ih o sve češćim prijetnjama koje upućuje H.O. i rekavši kako im je život u neposrednoj opasnosti. Stoga je od policije tražila da pokrenu postupak protiv H.O. Policija je uzela izjavu od navedenog, a Sud za prekršaje ispitivao ga je o tim navodima tek nakon ubistva majke aplikantice. H.O. je porekao navode, izjavivši kako ne želi da njegova supruga posjećuje majku, koja je živjela nemoralnim životom (vidi stavove 51-52. gore).
 1. U svjetlu navedenih događaja, može se zaključiti da je došlo do eskalacije nasilja koej je H.O. počinio protiv aplikantice i njene majke. Krivična djela koje je počinio H.O. bila su dovoljno teška da zahtijevaju poduzimanje mjera zaštite, posebno što je postojala stalna prijetnja po zdravlje i sigurnost žrtava. Kada se analizira historijat tog odnosa, postaje očigledno da je počinilac bio odranije poznat policiji zbog nasilja u porodici, te da je stoga predstavljao značajan rizik u smislu budućeg nasilja.
 2. Nadalje, vlasti su također bile upoznate sa situacijom žrtava, a majka je uložila podnesak Uredu glavnog državnog tužioca u Diyarbakıru, navodeći da joj je život u neposrednoj opasnosti i tražeći od policije da poduzme mjere protiv navedenog H.O. Međutim, reakcija vlasti na zahtjev majke aplikantice ograničila se samo na uzimanje izjave od navedenog H.O. o njenim navodima. Približno dvije sedmice nakom pomenutog zahtjeva, dana 11. marta 2002. godine, navedeni je ubio majku aplikantice (vidi stav 54. gore).
 3. Uzimajući u obzir naprijed navedeno, Sud nalazi da su lokalne vlasti mogle predvidjeti smrtonosni napad koji je izvršio H.O. Premda Sud ne može sa sigurnošću zaključiti da bi se situacija drugačije razvijala i da do ubistva ne bi došlo da su vlasti drugačije postupile, Sud napominje da nepoduzimanje razumnih mjera koje bi realno mogle dovesti do drugačijeg ishoda odnosno umanjiti štetu predstavlja dovoljan osnov za utvrđivanje odgovornosti države (vidi i A.drugi protiv Velike Britanije, br. 33218/96, stav 99). Stoga Sud neće razmatrati do koje su mjere vlasti poduzele mjere na sprečavanju ubistva majke aplikantice.

iii)   Jesu li vlasti pokazale neophodnu revnost u sprečavanju ubistva majke aplikantice

 1. Vlada je navela da svaki put kada su organi gonjenja pokrenuli krivični postupak protiv H.O. navedeni se postupak morao obustaviti, u skladu sa domaćim zakonom, zato što bi aplikantica i njena majka povlačile uložene prijave. Po njima, svako dalje uplitanje vlasti predstavljalo bi povredu prava žrtava iz člana 8. Aplikantica je objasnila da su ona i majka morale povlačiti prijave zbog prijetnji smrću i pritiska koji je vršio H.O.
 2. Sud na početku napominje da se može zaključiti kako među državama članicama ne postoji opći konsenzus u vezi sa nastavkom krivičnog gonjenja počinilaca nasilja u porodici u slučaju kada žrtva povuče uloženu prijavu (vidi stavove 87 i 88 gore). Bez obzira na to, može se zaključiti da se priznaje obaveza vlasti da pri donošenju odluke o daljim aktivnostima uspostave ravnotežu između prava žrtve iz člana 2., člana 3. i člana 8. U vezi s tim, razmotrivši praksu u zemljama članicama (vidi stav 89 gore), Sud primjećuje da postoje određeni faktori koje treba uzeti u obzir pri donošenju odluke o nastavku krivičnog gonjenja:

- težina krivičnog djela;
- jesu li žrtvi nanesene fizičke ili psihičke povrede;
- je li optuženi upotrijebio oružje;
- je li optuženi upućivao prijetnje nakon napada;
- je li optuženi planirao napad;
- uticaj (uključujući i psihički) na eventualnu djecu koja žive u domaćinstvu; vjerovatnoća da će optuženi ponovo počiniti takvo djelo;
- stalne prijetnje po zdravlje i sigurnost žrtve odnosno bilo koga drugog ko je bio ili bi mogao biti uključen;
- trenutni odnos između žrtve i optuženog; uticaj na taj odnos eventualnog krivičnog gonjenja protiv volje žrtve;
- dotadašnji razvoj odnosa, osobito u smislu eventualnog nasilja u prošlosti;
- je li optuženi od ranije poznat policiji, osobito u smislu prethodno počinjenog nasilja.

 1. Iz navedene prakse može se zaključiti da što je krivično djelo teže odnosno što je veći rizik od počinjenja krivičnog djela u budućnosti, to je veća vjerovatnoća da će se krivično gonjenje nastaviti u javnom interesu, čak i kada žrtva povuče podnesenu prijavu.
 2. Što se tiče argumenta Vlade da bi svaki pokušaj vlasti da razdvoje aplikanticu i njenog muža predstavljao povredu njihovog prava na porodični život, te imajući u vidu da turski zakon ne nalaže nastavak krivičnog gonjenja u slučaju da žrtva povuče podnesenu prijavu, a pritom nije pretrpjela povrede koje bi je učinile radno nesposobnom u trajanju od deset i više dana, Sud će sada razmotriti jesu li lokalne vlasti uspostavile odgovarajuću ravnotežu između prava žrtve iz člana 2. i člana 8.
 3. U vezi s tim, Sud napominje da je H.O. pribjegavao nasilju od samog početka svoje veze sa aplikanticom. Mnogo puta su i aplikantica i njena majka pretrpjele fizičke povrede i bile izložene psihičkom pritisku, s obzirom na njihov strah i patnju. Kod nekih je napada H.O. upotrijebio smrtonosno oružje, kao što je nož ili pištolj, a upućivao je stalne prijetnje smrću aplikantici i njenoj majci. Uzimajući u obzir okolnosti ubistva majke aplikantice, također se može reći da je H.O. planirao navedeni napad, s obzirom na to da je sa sobom nosio nož i pištolj, te da se kretao oko žrtvine kuće u određenim prilikama prije samog napada (vidi stavove 47 i 54 gore).
 4. Majka aplikantice postala je meta zbog svog navodnog miješanja u odnos navedenog para, a njihova djeca također se mogu smatrati žrtvama na osnovu psihološkog uticaja stalnog nasilja u porodičnom domu. Kao što je naprijed navedeno, u predmetnom slučaju dalje nasilje ne samo da je bilo moguće nego je bilo i predvidivo, s obzirom na nasilno ponašanje i prethodno kažnjavanje navedenog H.O., njegove stalne prijetnje po zdravlje i sigurnost žrtava te prethodno nasilje u navedenom odnosu (vidi stavove 10, 13, 23, 37, 45, 47 i 51 gore).
 5. Po mišljenju Suda, ne vidi se da su lokalne vlasti u dovoljnoj mjeri uzele u obzir navedene faktore kada su u više navrata odlučivale da obustave krivični postupak protiv H.O. Umjesto toga, izgleda da su vlasti težinu dale isključivo potrebi da se uzdrže od miješanja u ono što su smatrale «porodičnim stvarima» (vidi stav 123 gore). Nadalje, nema naznaka da su vlasti razmatrale motive povlačenja prijava, i to uprkos indicija majke aplikantice upućenih Državnom tužilaštvu u Diyarbakıru da su ona i kćerka povukle prijave zbog prijetnji smrću koje im je upućivao i pritiska koji je na njih vršio H.O. (vidi stav 39 gore). Takođe pada u oči da su žrtve povlačile podnesene prijave u periodima kada je H.O. bio na slobodi odnosno nakon puštanja iz pritvora (vidi stavove 9-12, 17-19, 31 i 35 gore).
 6. Što se tiče argumenta Vlade da bi svako dalje miješanje državnih vlasti predstavljalo povredu prava žrtvava iz člana 8. Konvencije, Sud podsjeća na svoju presudu u sličnom predmetu koji se odnosi na nasilje u porodici (vidi Bevacqua i S. protiv Bugarske, br. 71127/01, stav 83, 12. juni 2008.), gdje je konstatovano kako stav vlasti da nije bilo potrebno pružiti pomoć jer se sukob ticao «privatnih stvari» nije bio u skladu sa njihovom pozitivnom obavezom da aplikantu osiguraju uživanje njegovih prava. Nadalje, Sud ponavlja da, u nekim slučejavima, uplitanje državnih vlasti u privatni odnosno porodični život pojedinca može biti i neophodno kako bi se zaštitilo zdravlje i pravo drugih odnosno da bi se spriječilo počinjenje krivičnog djela (vidi A. i A.D. protiv Belgije, br. 42758/98 i 45558/99, stav 81, 17. februar 2005.). Ozbiljnost rizika po majku aplikantice značila je da je u predmetnom slučaju intervenicja vlasti bila neophodna.
 7. Međutim, Sud sa žaljenjem konstatuje da je krivična istraga u predmetnom slučaju striktno ovisila o nepovlačenju prijava koje su podnijele aplikantica i njena majka, a na osnovu odredbi domaćeg zakona na snazi u tom periodu, tj. člana 456. stav 4., 457. i 460. sada nevažećeg Krivičnog zakona, koji organima gonjenja nije omogućavao provođenje krivične istrage s obzirom na to da predmetno krivično djelo nije rezultiralo bolešću odnosno radnom nesposobnošću u trajanju od deset i više dana (vidi stav 70 gore). Sud primjećuje da su neprimjenjivanje gorenavedenih odredbi i kumulativni propust domaćih vlasti da nastave krivično gonjenje navedenog H.O. majku aplikantice lišili zaštite u smislu njenog života i sigurnosti. Drugim riječima, legislativni okvir na snazi, osobito zahtjev u smislu najmanje deset dana radne nesposobnosti, ne omogućava ispunjavanje zahtijeva vezanih za pozitivnu obavezu države da uspostavi i efikasno primjenjuje sistem kojim se kažnjavaju svi vidovi nasilja u porodici, te da žrtvama obezbijedi odgovarajuću zaštitu. Sud stoga smatra da, imajući u vidu težini krivičnih djela koje je počinio navdeni H.O. u prošlosti, organi gonjenja trebalo je da budu u mogućnosti da nastave krivično gonjenje u javnom interesu, bez obzira na to što su žrtve povlačile podnesene prijave (u tom smislu vidi Preporuku Rec(2002)5 Komiteta ministara, stav 80-82 gore).
 8. Bez obzira na regulatorni okvir koji sprečava efikasnu zaštitu žrtava nasilja u porodici, Sudtakođer mora razmotriti jesu li lokalne vlasti pokazale neophodnu revnost u zaštiti prava na život majke aplikantice i u ostalim aspektima.
 9. U vezi s tim, Sud napominje da, uprkos prijavi koju je preminula podnijela, navedeni H.O. ju je i dalje maltretirao, ugrožavao njenu privatnost time što se kretao oko njene imovine noseći sa sobom nož i pištolj (vidi stav 47 gore), a policija i organi gonjenja nisu navedenog H.O. ni stavili u pritvor niti poduzeli druge odgovarajuće mjere u smislu navoda da je navedeni posjedovao pištolj te da je njime prijetio (vidi Kontrová, u gornjem tekstu, stav § 53). Premda je Vlada navela da nije bilo konkretnih dokaza da je život majke aplikantice u neposrednoj opasnosti, Sud primjećuje da zapravo nije očigledno da su vlasti izvršile procjenu prijetnji koje je upućivao H.O. i zaključile kako je njegovo pritvaranje nesrazmjerna mjera u datim okolnostima; vlasti zapravo uopće nisu razmatrale navedeno pitanje. U svakom slučaju, Sud podvlači da u slučaju nasilja u porodici, prava počinioca ne mogu imati veći značaj od ljudskih prava žrtve na život i na fizički i mentalni integritet (vidi odluke CEDAW komiteta u predmetima Fatma Yıldırım protiv Austrije i T. protiv Mađarske, obje navedene u gornjem tekstu, tačke 12.1.5. odnosno 9.3.).
 10. Nadalje, u svjetlu pozitivne obaveze države da poduzme preventivne operativne mjere zaštite pojedinca čiji je život u opasnosti, moglo se očekivati da vlasti, s obzirom na to da je osumnjičeni odranije bio poznat policiji zbog nasilničkog ponašanja, poduzmu specijalne mjere u skladu sa težinom situacije, a kako bi zaštitile majku aplikantice. U tom cilju, lokalni državni tužilac ili sudija Suda za prekršaje mogli su na vlastitu inicijativu odrediti jednu ili više mjera zaštite definiranih u glavi 1 i 2 Zakona br. 4320 (vidi stav 70 gore). Također su mogli izdati zabranu kojom navedenom H.O. ne bi bilo dozvoljeno da kontaktira, komunicira ili se približava majci aplikantice odnosno da se kreće u utvrđenim zonama (u tom smislu vidi Preporuku Rec(2002)5 Komiteta ministara, stav 82 gore). Nasuprot tome, kao odgovor na učestale zahtjeve majke aplikantice da je zaštite, policija i Sud za prekršaje naprosto su uzimali izjavu od navedenog H.O. i puštali ga na slobodu (vidi stavove 47-52 gore). I dok su vlasti osim uzimanja izjava ostale pasivne gotovo dvije sedmice, navedeni H.O. usmrtio je majku aplikantice.
 11. U tim okolnostima, Sud zaključuje kako se ne može smatrati da su državne vlasti pokazale neophodnu revnost. Stoga nisu ni ispunile svoju pozitivnu obavezu da zaštite pravo na život majke aplikantice, a u smislu člana 2. Konvencije.

2)  Efikasnost krivične istrage o ubistvu majke aplikantice

 1. Sud ponavlja da pozitivne obaveze koje proizilaze iz prve rečenice člana 2. Konvencije također povlače i funkcioniranje efikasnog i nezavisnog pravnog sistema putem kojeg se može utvrditi uzrok ubistva a počinilac kazniti (vidi, mutatis mutandis, Calvelli i Ciglio protiv Italije, [GC], br. 32967/96, ECHR 2002, stav 51). Ključna svrha takve istrage jeste obezbijediti efikasnu provedbu domaćih zakona kojima se štiti pravo na život i, u slučajevima koji uključuju državna tijela ili zastupnike, osigurati njihovu odgovornost za slučajeve smrti koji se dešavaju pod njihovom odgovornošću (vidi Paul i Audrey Edwards, navedeno u gornjem tekstu, parafraf 69 i 71). Potreba neposrednog djelovanja i razumne ekspeditivnosti podrazumijeva se u kontekstu efikasne istrage u smislu člana 2. Konvencije (vidi Yaşa protiv Turske, 2. septembar 1998., stav 102-104, Reports 1998VI; Çakıcı protiv Turske [GC], br. 23657/94, stav 80-87 i 106, ECHR 1999IV). Mora se uzeti u obzir da su mogle postojati prepreke i poteškoće koje su sprečavale napredak istrage u nekoj konkretnoj situaciji. Međutim, promptna reakcija vlasti u istražnim radnjama u vezi sa upotrebom smrtonosne sile općenito se može smatrati ključnim elementom za očuvanje povjerenja javnosti u njihovo poštivanje vladavine prava, kao i ta sprečavanje stvaranja utiska da se bilo kakva nezakonita djela mogu tolerirati (vidi Avşar protiv Turske, br. 25657/94, stav 395, ECHR 2001-VII (izvodi)).
 2. Sud napominje da vlasti zaista jesu provele sveobuhvatnu istragu o okolnostima ubistva majke aplikantice. Međutim, premda je H.O. izveden pred sud i osuđen za ubistvo i nelegalno posjedovanje vatrenog oružja od strane Porotnog suda u Diyarbakıru, postupak se još uvijek vodi pred Kasacionim sudom (vidi stav 57 i 58 gore). U skladu s tim, predmetni krivični postupak, koji već traje više od šest godina, ne može se smatrati promptnom reakcijom vlasti u istraživanju jednog namjernog ubistva čiji je počinilac već priznao izvršenje.

3)   Zaključak

 1. U svjetlu gore navedenog, Sud smatra navedeni propusti prikazuju pribjegavanje krivičnim i građanskim pravnim lijekovima jednako nenefikasnim u datim okolnostima. U skladu s tim Sud odbacuje gornji prigovor Vlade (vidi stav 114 gore) zasnovan na neiscrpljivanju pomenutih pravnih lijekova.
 2. Nadalje, Sud zaključuje da krivično-pravni sistem, kako je primijenjen u datim okolnostima, nije imao odgovarajući destimulirajući efekat kojim bi se osiguralo efikasno sprečavanje nezakonitih djela koje je počinio navedeni H.O. Prepreke koje postavlja zakonska regulativa i nekorištenje dostupnih sredstava umanjili su destimulirajući efekat postojećeg pravosudnog sistema i ulogu koju je on morao imati u sprečavanju povrede prava majke aplikantice na život garantovanog članom 2. Konvencije. S tim u vezi Sud ponavlja da, nakon što dobiju informacije o situaciji, državne vlasti ne mogu se oslanjati na stav žrtve i njime pravdati vlastito nepoduzimanje odgovarajućih mjera koje su vjerovatno mogle spriječiti napadača da ostvari svoje prijetnje po fizički integritet žrtve (vidi Osman protiv Velike Britanije, navedeno u gornjem tekstu, stav 116). Stoga je došlo do povrede člana 2. Konvencije.

III.  NAVEDENA POVREDA ČLANA 3. KONVENCIJE

 1. Aplikantica je navela da je bila izložena nasilju, povredama i prijetnjama smrću nekoliko puta, ali da su vlasti nesavjesno postupale u vezi s njenom situacijom, što joj je nanijelo bol i strah, a u suprotnosti s članom 3. Konvencije, koji navodi sljedeće:

“Niko ne smije biti podvrgnut mučenju, nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kazni.”

A.  Podnesci strana u postupku

 1. Aplikantica je navela da su povrede i patnja koju je pretrpjela usljed nasilja njenog supruga nad njom predstavljale mučenje u smislu člana 3. Konvencije. Uprkos stalnom nasilju i njenim učestalim zahtjevima za pomoć, međutim, vlasti je nisu zaštitile od njenog supruga. To je kao da je nasilje počinjeno pod nadzorom države. Neosjetljivost i tolerancija koju su vlasti pokazale u pogledu nasilja u porodici učinili su da se aplikantica osjeća poniženo, bespomoćno i ugroženo.
 2. Vlada je navela da su činjenica da je aplikantica povukla prijavu i činjenica da nije sarađivala s vlastima onemogućile organima gonjenja da nastave krivični postupak protiv njenog supruga. Vlada je dalje navela da, pored dostupnih pravnih lijekova prema Zakonu br. 4320, aplikantica je mogla zatražiti utočište u jednoj od sigurnih kuća namijenjenih zaštiti žena, a u saradnji sa državnim institucijama i nevladinim organizacijama. U tom smislu, aplikantica se mogla obratiti Direkciji za socijalnu službu i Agenciji za zaštitu djece kako bi bila primljena u jednu od sigurnih kuća. Adrese tih kuća predstavljaju povjerljivu informaciju, a obezbijeđena je i odgovarajuća zaštita vlasti.
 3. Interights je naveo da su države obavezne poduzeti razumne korake kako bi promptnom reakcijom zaustavile zlostavljanje, bez obzira da li zlostavljanje vrše javne ili privatne osobe, a za koje znaju ili bi za njega trebale znati. S obzirom na složenu pritodu nasilja u porodici i naročitu ugroženost žena koje su prečesto suviše uplašene da bi takvo nasilje i prijavile, Interights je naveo da se od države traži povećan stepen budnosti u tom smislu.

B.  Procjena Suda

1.  Primjenjivi principi

 1. Sud ponavlja da zlostavljanje mora dostići minimalni nivo ozbiljnosti kako bi se moglo podvesti pod opseg člana 3. Procjena tog minimuma je relativna: ona ovisi o svim okolnostima datog slučaja, kao što je priroda i kontekst takvog ponašanja, njegovo trajanje, njegove fizičke i mentalne posljedice i, u nekim slučajevima, spol, starosna dob i zdravstveno stanje žrtve (vidi Costello-Roberts protiv Velike Britanije, 25. mart 1993., stav 30, Serija A br. 247-C).
 2. Što se tiče pitanja može li se državu smatrati odgovornom, prema članu 3., za zlostavljanje koje vrše osobe koje ne djeluju ispred države, Sud podsjeća na obavezu visokih strana ugovornica prema članu 1, Konvencije da svima u svojoj jurisdikciji omoguće prava i slobode utvrđene Konvencijom, a koja obaveza zajedno sa članom 3. države obavezuje da poduzmu mjere kako pojedinci pod njenom jurisdikcijom ne bi bili izloženi mučenju ni nečovječnom niti ponižavajućem tretmanu, uključujući tu i zlostavljanje koje vrše privatna lica (vidi, mutatis mutandis, L.R. protiv Francuske, 29. april 1997., stav 40., Reports 1997-III). Djeca i drugi ugroženi pojedici naročito imaju pravo na zaštitu države u vidu efektivne destimulacije takvih teških povreda ličnog integriteta (vidi A. protiv Velike Britanije, 23. septembar 1998., stav 22., Reports 1998-VI).

2.  Primjenjivost navedenih principa na predmetni slučaj

 1. Sud smatra da se aplikantica može svrstati u kategoriju «ugroženih osoba» koje imaju pravo na zaštitu države (vidi A.protiv Velike Britanije, navedeno u gornjem tekstu, stav 22.). U vezi s tim, Sud ističe nasilje koje je aplikantica u prošlosti pretrpjela, prijetnje koje je upućivao H.O. nakon izlaska iz zatvora kao i njeno socijalno porijeklo, naime ugroženost žena u jugoistočnoj Turskoj.
 2. Sud također primjećuje da je nasilje koje je aplikantica pretrpjela, u vidu fizičkih povreda i psihičkog pritiska, dovoljno teško da predstavlja zlostavljanje u smislu člana 3. Konvencije.
 3. Stoga Sud, kao sljedeći korak, mora utvrditi jesu li državne vlasti poduzele sve razumne mjere kako bi spriječile ponavljanje nasilničkih napada na fizički integritet aplikantice.
 4. U analizi navedenog pitanja, a imajući na umu da Sud daje konačno tumačenje prava i sloboda definiranih u Dijelu I Konvencije, Sud će razmotriti jesu li državne vlasti u dovoljnoj mjeri uzele u obzir principe koji se nameću presudama Suda u sličnim predmetima, čak i kada se takvi predmeti tiču drugih država.
 5. Nadalje, pri tumačenju odredbi Konvencije i opsega obaveza države u konkretnim predmetima (vidi, mutatis mutandis, Demir i Baykara protiv Turske [GC], br. 34503/97, stavovi 85. i 86., 12. novembar 2008.), Sud će također tragati za konsenzusom i zajedničkim vrijednostima koje se nameću praksom evropskih država i specijaliziranim međunarodnim instrumentima, kao što je CEDAW konvencija, ali će posvetiti pažnju i razvoju normi i principa u međunarodnom pravu kroz druge instrumente kao što je Konvencija Belém do Pará, koja konkretno naodi obaveze država u pogledu iskorjenjivanja nasilja na osnovu spola.
 6. Bez obzira na to, uloga Suda nije da mijenja državne vlasti niti da umjesto njih bira između širokog spektra mogućih mjera koje se mogu poduzeti kako bi se ispoštovale njihove pozitivne obaveze prema članu 3. Konvencije (vidi, mutatis mutandis, Bevacqua i S. protiv Bugarske, navedeno u gornjem tekstu, stav 82.). Štaviše, prema članu 19. Konvencije i prema principu da je svrha Konvencije da garantira ne teoretska i iluzorna nego praktična i efikasna prava, Sud mora osigurati da država na odgovarajući način ispunjava svoju obavezu da štiti prava osoba pod svojom jurisdikcijom (vidi Nikolova i Velichkova protiv Bugarske, br. 7888/03, stav 61., 20. decembar 2007.).
 7. Kad je riječ o razmatranju činjenica, Sud napominje da lokalne vlasti, konkretno policija i državni tužilac, nisu bile potpuno pasivne. Nakon svakog nasilnog incidenta, aplikantica je upućivana na ljekarski pregled, a protiv njenog supruga pokretan je sudski proces. Policija i organi gonjenja ispitivali su navedenog H.O. u vezi sa krivičnim djelima koje je počinio, dva puta ga držali u pritvoru, optužile ga za upućivanje prijetnji smrću i nanošenje stvarnih fizičkih povreda i, nakon proglašenja krivim za višestruki napad nožem na aplikanticu, odredili mu novčanu kaznu (vidi stavove 13., 24. i 44. gore).
 8. Međutim, niti jedn aod navedenih mjera nije bila dovoljna da spriječi navedenog H.O. da ne počini dalje nasilje. U tom smislu, Vlada krivi aplikanticu zato što je povlačila podnesene prijave i nije sarađivala s vlastima, što je vlastima onemogućilo dalje krivično gonjenje navedenog H.O. u skladu s odredbama domaćeg zakona kojima se zahtijeva aktivno učešće žrtve (vidi stav 70. gore).
 9. Sud ponavlja svoj stav u vezi sa prijavom prema članu 2., naime da je regulativni okvir trebalo da organima gonjenja omogući dalju krivičnu istragu protiv navedenog H.O. uprkos tome što je aplikantica povukla podnesene prijave, a na osnovu toga što je nasilje koje je počinio H.O. bilo dovoljno teško da zahtijeva krivično gonjenje, te da je bila prisutna stalna prijetnja po fizički integritet aplikantice (vidi stavove 137-148. gore).
 10. Međutim, ne može se reći da su lokalne vlasti pokazale neophodnu revnost u sprečavanju ponovljenog nasilja nad aplikanticom, s obzirom na to da je suprug aplikantice takve napade poduzimao bez ikakvih smetnji i za njih prolazio nekažnjeno, a na štetu prava priznatih Konvencijom (vidi, mutatis mutandis, Maria da Penha protiv Brazila, navedeno u gornjem tekstu, stavovi 42-44.). Kao primjer za to, Sud navodi da, nakon prvog većeg incidenta (vidi stavove 9. i 10.), H.O. je ponovo teško pretukao aplikanticu, nanijevši joj povrede dovoljne da joj ugroze život, ali je pušten da se brani sa slobode «s obzirom na prirodu krivičnog djela i činjenicu da se zdravstveno stanje aplikantice u potpunosti popravilo». Sudski postupak je na kraju obustavljen jer je aplikantica povukla podnesenu prijavu (vidi stavove 13 i 19 gore). Ponovo, premda je H.O. nožem napao aplokanticu i njenu majku, nanijevši im teške povrede, organi gonjenja obustavili su postupak a da nisu proveli ikakvu efikasnu istragu (vidi stavove 20. i 21. gore). Slično tome, H.O. automobilom je udario aplikanticu i njenu majku, nanijevši tada povrede aplikantici i povrede opasne po život majci aplikantice. U zatvoru je proveo svega 25 dana i kažnjen je novčanom kaznomzbog nanošenja težih povreda majci aplikantice (vidi stavove 23-26 gore). U konačnici, Sud je osobito začuđen odlukom Suda za prekršaje u Diyarbakıru kojom se navedenom H.O. određuje tek neznatna novčana kazna, a koju je moguće platiti na rate, kao kazna za nekoliko uboda nožem koje je navedeni nanio aplikantici (vidi stavove 37. i 44.).
 11. U svjetlu gore navedenog, Sud smatra da je reakcija na ponašanje bivšeg supruga aplikantice bila očigledno neadekvatna u odnosu na težinu predmetnih krivičnih djela (vidi, mutatis mutandis, Ali i Ayşe Duran protiv Turske, br. 42942/02, stav 54., 8. april 2008.). Sud stoga primjećuje da sudske odluke u navedenom predmetu demosntriraju nedostatak efikasnosti i određen stepen tolerancije, te da ne sadrže očigledan preventivni ili destimulativni uticaj na ponašanje navedenog H.O.
 12. Što se tiče navoda Vlade da je, pored dostupnih pravnih lijekova prema Zakonu br. 4320, aplikantica mogla tražiti i zaštitu u jednoj od sigurnih kuća namijenjenih zaštiti žena, Sud napominje da do 14. januara 1998. – dana stupanja na snagu Zakona br. 4320 – turski zakon nije omogućavao konkretne administrativne ni policijske mjere namijenjene zaštiti ugroženih osoba od nasilja u porodici. Čak i nakon navedenog datuma, čini se da domaće vlasti nisu efikasno provele mjere i sankcije definisane navedenim zakonom kako bi aplikanticu zaštitile od njenog supruga. S obzirom na cjelokupni opseg nasilje koje je počinio H.O., državno tužilaštvo trebalo je na svoju inicijativu primjeniti mjere definisane Zakonom br. 4320, i da pritom ne čekaju konkretan zahtjev aplikantice za primjenom navedenog zakona.
 13. S obzirom na navedeno, čak i pod pretpostavkom da je aplikantica bila primljena u jednu od sigurnih kuća, kao što je Vlada sugerisala, Sud napominje da bi to predstavljalo samo privremeno rješenje. Nadalje, nema naznaka da postoji bilo kakav zvaničan dogovor o pružanju sigurnosti žrtvama smještenim u sigurne kuće.
 14. U konačnici, Sud sa zabrinutošću napominje da nasilje kojem je aplikantica bila izložena nije prestalo, te da su vlasti i dalje bile inertne. U vezi s tim, Sud ističe da je, neposredno nakon puštanja iz zatvora, H.O. ponovo upućivao prijetnje fizičkom integritetu aplikantice (vidi stav 59. gore). Uprkos podnesku aplikantice od 15. aprila 2008. kojim od organa gonjenja traži da poduzmu mjere njene zaštite, ništa nije poduzeto dok Sud nije od Vlade zahtijevao da dostavi informacije o mjerama koje su poduzele domaće vlasti. Nakon navedenog zahtjeva, a po instrukciji Ministarstva pravde, Državno tužilaštvo u Diyarbakıru ispitalo je navedenog H.O. o prijetnjama smrću koje je upućivao i uzelo izjavu od momka s kojim se aplikantica u to vrijeme zabavljala (vidi stavove 60-67. gore).
 15. Pravna zastupnica aplikantice ponovo je obavijestila Sud da je život aplikantice u neposrednoj opasnosti, s obzirom na to da vlasti i dalje ne poduzimaju odgovarajuće mjere da zaštite aplikanticu (vidi stav 68. gore). Čini se da su nakon prosljeđivanja navedene pritužbe lokaln evlasti ipak poduzele konkretne mjere u smislu zaštite aplikantice (vidi stav 69. gore).
 16. Uzimajući u obzir cjelokupnu neefikasnost pravnih lijekova koje je Vlada navela u vezi sa prijavama prema članu 3., Sud odbacuje prigovor Vlade u vezi sa neiscrpljivanjem domaćih pravnih lijekova.
 17. Sud zaključuje da je došlo do povrede člana 3. Konvencije, a koja je rečena rezultat propusta državnih vlasti da poduzmu mjere zaštite u vidu efikasne prevencije teških povreda ličnog integriteta aplikantice koje je počinio njen suprug.

IV. NAVEDENA POVREDA ČLANA 14. U VEZI SA ČLANOM 2. i 3. KONVENCIJE

 1. Aplikantica je navela da su, prema članu 14. a u vezi sa članom 2. i 3. Konvencije, ona i njena majka bile izložene diskriminaciji na osnovu spola. Član 14. Konvencije navodi sljedeće:

“Uživanje prava i sloboda definiranih [ovom] Konvencijom osigurava se bez diskriminacije po bilo kojem osnovu, kao što su pol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, pripadnost nacionalnoj manjini, imovinsko stanje, rođenje ili drugi status.”

A. Podnesci strana u postupku

1.  Aplikantica

 1. Aplikantica je navela da je domaća zakonska regulativa tužene države diskriminatorna i neadekvatna u smislu zaštite žena, s obzirom na to da se život žene smatra inferiornim, a u ime porodičnog jedinstva. Bivši krivični zakon, koji je bio na snazi u predmetnom periodu, sadržavao je brojne odredbe kojima se pravi razlika između muškaraca i žena, ako što je formulacija da je muškarac glava porodice, da su njegove želje, kao predstavnika porodičnog jedinstva, na prvom mjestu, itd. Tadašnji krivični zakon žene je tretirao i kao drugorazredne građane. Na ženu se prvenstveno gledalo kao na svojinu društva, a unutar porodice, kao na svojinu muškarca. Najznačajniji pokazatelj toga jeste da su seksualni delikti uvršteni u dio pod nazivom «Krivična djela u vezi sa općim moralom i porodičnim poretkom», dok seksualni delikti nad ženama zapravo predstavljaju direktan napad na lična prava i slobode žena. Upravo je zbog takve percepcije navedeni krivični zakon predviđao blaže kazne za muškarce koji su ubili svoje supruge zbog porodične časti. Činjenica da je H.O. osuđen na 15 godina posljedica je navedene klasifikacije u krivičnom zakonu.
 2. Uprkos reformama koje je Vlada provela u domenu Građanskog zakonika i Krivičnog zakona 2002. odnosno 2004. godine, nasilej u porodici koje vrše muškarci i dalje se tolerira, a sudski i administrativni organi napadačima omogućavaju da prođu nekažnjeno. Aplikantica i njena majka bile su žrtve povreda člana 2., 3., 6. i 13. samo zato što su žene. U vezi s tim, aplikantica je Sudu skrenula pažnju na odsustvo mogućnosti da bi ijedan muškarac mogao biti žrtva sličnih povreda.

2.  Vlada

 1. Vlada je, pak, tvrdila da u predmetnom slučaju nije bilo diskriminacije na osnovu spola, s obzirom na to da je predmetno nasilje bilo uzajamno. Nadalje, ne može se tvrditi da se radilo o institucionalnoj diskriminaciji koja je rezultat krivičnog ili porodičnog prava odnosno sudske i administrativne prakse. Slično tome, ne može se tvrditi ni da domaći zakon sadrži bilo kavu formalnu ili eksplicitnu distinkciju između muškaraca i žena. Nije dokazano da domaće vlasti nisu zaštitile pravo aplikantice na život zbog toga što je žena.
 2. Vlada je dalje napomenula da je nakon reformi provedenih 2002. odnosno 2004. godine, naime – revizije određenih odredbi Građanskog zakonima i usvajanja novog Krivičnog zakona, te stupanja na snagu Zakona br. 4320 turski zakon omogućio adekvatne garancije, u skladu sa međunarodnim standardima, u smislu zaštite žena od nasilja u porodici. Vlada je zaključila da bi navedeni prigovor trebalo proglasiti neprihvatljivim usljed neadekvatnog iscrpljivanja domaćih pravnih lijekova odnosno očigledno neutemeljenim, s obzirom na to da domaće vlasti o njegovim navodima nisu bile obaviještene, te u svakom slučaju lišenim suštine.

3.  Interights

 1. Interights je naveo da je propust države da zaštiti žrtvu od nasilja u porodici ravan neispunjavanju njene obaveze da omogući jednaku pravnu zaštitu na osnovu spola. Vlada je dalje navela da se u međunarodnim krugovima – i u okviru Ujedinjenih naroda i u interameričkom sistemu – sve više priznaje da nasilje nad ženama predstavlja oblik nezakonite diskriminacije.

B.  Procjena Suda

1.  Relevantni principi

 1. U svojoj nedavnoj presudi u predmetu D.H. i ostali protiv Češke Republike ([GC], br. 57325/00, 13. novembar 2007., stavovi 175-180.), Sud je obrazložio sljedeće principe u vezi sa pitanjem diskriminacije:

“175. Sud je u svoj praksi odredio da diskriminacija znači nejednako postupanje prema licima u relevantno sličnom položaju bez objektivnog i razumnog opravdanja (Willis protiv Velike Britanije, br. 36042/97, stav 48., ECHR 2002-IV; i Okpisz protiv Njemačke, br. 59140/00, stav 33., 25. oktobar 2005. godine). Sud je također prihvatio da se opća politika ili mjera koja nesrazmjerno šteti određenoj grupi može smatrati diskriminatornom bez obzira na to što nije posebno usmjerena ka toj grupi (Hugh Jordan protiv Velike Britanije, br. 24746/94, stav 154., 4. maj 2001. godine; i Hoogendijk protiv Nizozemske (odl.), br. 58461/00, 6. januar 2005. godine), i da diskriminacija koja je potencijalno protivna Konvenciji može proizilaziti iz faktičke situacije (Zarb Adami protiv Malte, br. 17209/02, stav 76., ECHR 2006-...)....

177. Što se tiče tereta dokazivanja u ovoj oblasti, Sud je odredio da, nakon što aplikant dokaže da je s njim postupano drugačije, država ima obevazu da dokaže kako je to bilo opravdano (vidi, između ostalog, Chassagnou i ostali protiv Francuske [GC], br. 25088/94, 28331/95 i 28443/95, stav 91-92., ECHR 1999-III; i Timishev, vidi gore, stav 57.).

178. Što se tiče pitanja o tome šta predstavlja očigledan dokaz koji bi mogao prebaciti teret dokazivanja na tuženu državu, Sud je u predmetu Nachova i ostali (vidi gore, stav 147.) naveo da u postupcima pred njim nema procesnih prepreka prihvatljivosti dokaza niti unaprijed određenih formula procjene. Sud usvaja zaključke koji su po njegovom mišljenju podržani slobodnom procjenom svih dokaznih materijala, što obuhvata i zaključke koji proizilaze iz činjenica i podnesaka strana u postupku. Prema sudskoj praksi, dokazi se mogu izvoditi iz istovremenog postojanja dovoljno jakih, jasnih i saglasnih zaključaka ili sličnih neosporenih činjeničnih pretpostavki. Štaviše, stepen ubjeđivanja koji je neophodan da se dođe do određenog zaključka i, u vezi s tim, raspoređivanje tereta dokazivanja, neraskidivo su povezani sa specifičnošću činjenica, prirodom tvrdnji koje su iznijete i predmetnim pravom iz Konvencije.

179. Sud je takođe odredio da se princip affirmanti incumbit probatio (‘onaj ko nešto tvrdi mora to i da dokaže’ - Aktaş protiv Turske (izvodi), br. 24351/94, stav 272.,) ne mora uvijek strogo primjenjivati u postupcima po Konvenciji. U određenim okolnostima, u kojima sve podatke ili veći dio podataka o predmetnim događajima posjeduju samo organi vlasti, može se smatrati da je na vlastima teret dokazivanja da pruže zadovoljavajuće i uvejrljivo objašnjenje (Salman protiv Turske [GC], br. 21986/93, stav 100., ECHR 2000-VII; i Anguelova protiv Bugarske, br. 38361/97, stav 111., ECHR 2002-IV). U predmetu Nachova i ostali (vidi gore, stav 157), Sud nije isključio zahtjev da tužena država pobije dokaziv navod o diskriminaciji u određenim slučajevima, mada je smatrao da bi bilo teško to učiniti u tom konkretnom slučaju, u kojem je navedeno kako je čin nasilja bio motivisan rasnim predrasudama. Sud je u vezi s ovim primijetio da bi u pravnim sistemima mnogih zemalja dokazivanje diskriminatornog dejstva politike, odluke ili prakse prošlo bez potrebe da se dokaže namjera u vezi s navodnom diskriminacijom u zapošljavanju ili pružanju usluga.

180. Što se tiče pitanja mogu li statistički podaci predstavljati dokaze, Sud je u prošlosti navodio da statistički podaci ne bi sami po sebi mogli otkriti praksu koja bi se mogla svrstati u red diskriminatornih (Hugh Jordan, vidi gore stav 154). Međutim, u novijim predmetima u vezi sa pitanjem diskriminacije, u kojima su se aplikanti žalili na neravnopravnost u pogledu dejstva opšte mjere ili faktičke situacije (Hoogendijk, vidi gore; i Zarb Adami, vidi gore stavovi 77-78.), Sud se u velikoj mjeri oslonio na statističke podatke koje su predočile stranke kako bi ustanovio neravnopravnost između grupa (muškarci i žene) u sličnoj situaciji.

U odluci u predmetu Hoogendijk, Sud je naveo: “U slučaju gdje je aplikant u stanju pokazati, na osnovu neospornih službenih statističkih podataka, postojanje očiglednih indicija da određeno pravilo - mada je formulisano na neutralan način - u stvarnosti očigledno pogađa veći broj žena nego muškaraca, na tuženoj državi je obaveza da pokaže kako je to rezultat objektivnih činilaca nevezanih za bilo kakvu spolnu diskriminaciju. Ako se teret pokazivanja da različitost uticaja na žene i muškarce nije diskriminatorna u praksi ne prebaci na tuženu vladu, u praksi će podnosiocima predstavki biti izuzetno teško da dokažu posrednu diskriminaciju. ”

2.  Primjenjivost navedenih principa na činjenice predmetnog slučaja

a.  Značenje diskriminacije u kontekstu nasilja u porodici

 1. Sud na početku napominje da, kada razmatra cilj i svrhu odredbi iz Konvencije, također uzima u obzir i međunarodno-oravnu pozadinu predmetnog pravnog pitanja. S obzirom na to da su sačinjeni od skupa pravila i principa koje prihvata velika većina država, zajednički međunarodni ili domaći pravni standardi evropskih država odražavaju stvarnost koju Sud ne može zanemariti kada se od njega traži da pojasni opseg određene odredbe iz Konvencije, a koji se ne može sa dovoljnom sigurnošću definirati putem konvencionalnijih načina tumačenja (vidi Saadi protiv Ujedinjenog Kraljevstva [GC], br. 13229/03, stav 63., ECHR 2008-..., citirano u Demir i Baykara, vidi gore, stav 76.).
 2. U vezi s tim, kada razmatra definiciju i opseg diskriminacije žena, pored općenitijeg značenja diskriminacije utvrđenog kroz njegovu praksu (vidi stav 183. gore), Sud mora uzeti u obzir odredbe specijaliziranih pravnih instrumenata, kao i odluke međunarodnih pravnih tijela po pitanju nasilja nad ženama.
 3. U tom kontekstu, CEDAW konvencija u članu 1. definira diskriminaciju žena kao «svaku razliku, isključenje ili ograničenje na osnovu pola, što ima za posljedicu ili cilj da ženama ugrozi ili onemogući priznavanje, ostvarivanje ili uživanje ljudskih prava i osnovnih sloboda na političkom, ekonomskom, društvenom, kulturnom, građanskom ili drugom polju, bez obzira na njihovo bračno stanje, a na osnovu ravnopravnosti muškaraca i žena.»
 4. CEDAW komitet ponavlja da nasilje nad ženama, uključujući i nasilje u porodici, predstavlja oblik diskriminacije žena (vidi stav 74. gore).
 5. UN-ova Komisija za ljudska prava izričito je priznala povezanost između nasilja na osnovu spola i diskriminacije i u svojoj rezoluciji 2003/45 naglasila da «svi oblici nasilja nad ženama dešavaju se u kontekatu de jure i de facto diskriminacije žena i nižeg statusa koji se ženama dodjeljuje u društvu i ozlojeđena je zbog prepreka na koje žene nailaze u pokušaju da dobiju zaštitu države.»
 6. Nadalje, Konvencija the Belém do Pará Convention, koje je zasad jedini regionalni multilateralni sporazum koji se isključivo bavi nasiljem nad ženama, navodi pravo svake žene da ne bude izložena nasilju što, između ostalog, obuhvata i pravo da ne bude izložena bilo kakvoj diskriminaciji.
 7. U konačnici, Interamerička komisija takođe karakteriše nasilje nad ženama kao oblik diskriminacije usljed propusta države da pokaže neophodnu revnost u sprečavanju i ispitivanju prijava u vezi sa nasiljem u porodici (vidi Maria da Penha protiv Brazila, navedeno u gornjem tekstu, stav 80.).
 8. Iz gore navedenih pravila i odluka jasno je da propust države da zaštiti žene od nasilja u porodici predstavlja povredu njihovog prava na jednaku pravnu zaštitu, te da takav propust ne mora biti učinjen namjerno.

b. Pristup nasilju u porodici u Turskoj

 1. Sud primjećuje da, premda tada važeći turski zakon nije izričito pravio razliku između muškaraca i žena u uživanju prava i sloboda, bilo ga je neophodno uskladiti sa međunarodnim standardima u pogledu statusa žena u demokratskom i pluralističkom društvu. Kao i CEDAW komitet (vidi Zaključne komentare, stav 12-21.), i Sud pozdravlja reforme koje je Vlada provela, osobito usvajanje Zakona br. 4320, koji omogućava konkretne mjere zaštite žena od nasilja u porodici. Time se ispostavlja da se navedena predmetna diskriminacija nije zasnivala na zakonskoj regulativi per se, nego je nastala kao rezultat općenitog stava lokalnih vlasti, kao što je način na koji se žene tretiraju u stanicama policije kada podnose prijavu o nasilju u porodici te sudska pasivnost u smislu efikasne zaštite žrtava. Sud napominje da je Vlada Turske već prepoznala te poteškoće u praksi kada je to pitanje razmatrala pred CEDAW komitetom (Ibid).
 2. U tom smislu, Sud napominje da je aplikantica predočila izvještaje i statističke podatke koje su pripremile dvije vodeće nevladine organizacije, Advokatska komora u Diyarbakıru i Amnesty International, s ciljem da pokažu diskriminaciju žena (vidi paragrafe 91-104. gore). Imajući u vidu da nalaze i zaključke iz tih izvještaja Vlada nije osporila niti u jednoj fazi postupka, Sud će ih uzeti u razmatranje zajedno sa svojim vlastitim nalazima u ovom predmetu (vidi Hoogendijk, navedeno gore; i Zarb Adami, navedeno gore, stavovi 77-78.).
 3. Nakon pregleda navedenih izvještaja, Sud nalazi da najveći broj prijavljenih žrtava nasilja ima Diyarbakır, gdje je i aplikantica živjela u predmetnom periodu, te da su sve te žrtve žene koje su uglavnom bile izložene fizičkom nasilju. Velika većina tih žena kurdskog je porijekla, nepismena ili sa niskim nivoom obrazovanja, te bez ikakvog nezavisnog izvora prihoda (vidi stav 98. gore).
 4. Nadalje, čini se da postoje ozbiljni problemi u primjeni Zakona br.4320, a na koji se Vlada oslonila kao na mogući pravni lijek u slučaju žena izloženih nasilju u porodici. Istraživanje koje su provele navedene organizacije sugerira da, nakon što žrtva prijavi slučaj nasilja u porodici policijskoj stanici, policijski službenici ne ispituju njene navode nego nastoje posredovati i ubijediti žrtvu da se vrati kući i povuče prijavu. U vezi s tim, policijski službenici nasilje u porodici smatraju «porodičnim stvarima u koje se oni ne mogu miješati» (vidi stavove 92, 96. i 102. gore).
 5. Iz navedenih izvještaja također je jasno da postoji nerazumno odugovlačenje kod izdavanja sudskih rješenja prema Zakonu br. 4320, usljed toga što sudovi na to pitanje gledaju kao na vid brakorazvodne parnice, a ne kao na nešto na što treba hitno reagirati. Odugovlačenje je također često kad je u pitanju uručenje rješenja počiniocima, s obzirom na negativan stav policijskih službenika (vidi stavove 91-93, 95. i 101. gore). Nadalje, čini se da se počiniocima nasilja u porodici ne izriču destimulirajuće kazne, s obzirom na to da sudovi ublažavaju iste na osnovu običaja, tradicije i časti (vidi stavove 103. i 106. gore).
 6. Kao rezultat tih problema, navedeni izvještaju ukazuju na to da vlasti tolerišu nasilje u porodici, te da pravni lijekovi koje ističe Vlada nisu efikasni. Slične nalaze i zabrinutost izrazio je CEDAW komitet kada je naveo «i dalje prisustvo nasilja nad ženama u Turskoj, uključujući i nasilje u porodici» i pozvao tuženu državu da pojača napore na prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama. Komitet je dalje podvukao potrebu da se Zakon o zaštiti porodice u potpunosti provede te da se pomno prati njegova efikasnost, kao i efikasnost relevantnih strategija kako bi se spriječilo nasilje nad ženama, obezbijedila zaštita i pomoć žrtvama, te kaznili i resocijalizirali počinioci (vidi Zaključne komentare, stav 28.).
 7. U svjetlu gore navedenog, Sud smatra da je aplikantica uspješno pokazala, i potkrijepila neospornim statističikm podacima, postojanje uvjerljivih indicija da nasilje u porodici uglavnom pogađa žene, te da je opća i diskriminatorna sudska pasivnost u Turskoj stvorila ambijent pogodan za nasilje u porodici.

c. Jesu li aplikantica i njena majka bile izložene diskriminaciji na osnovu propusta vlasti da im obezbijede jednaku pravnu zaštitu

 1. Sud je utvrdio da krivično-pravni sistem, onako kako je primijenjen u predmetnom slučaju, nije proizveo adekvatan destimulirajući efekat koji bi osigurao efikasno sprečavanje nezakonitih djela koje je počinio H.O. a protiv ličnog integriteta aplikantice i njene majke, te time doveo do povrede njihovih prava prema članu 2. i 3. Konvencije.
 2. Imajući u vidu gornji nalaz u pogledu opće i diskriminatorne sudske pasivnosti u Turskoj, makar i nenamjerne, koja uglavnom pogađa žene, Sud smatra da se nasilje koje su pretrpjele aplikantica i njena majka može smatrati nasiljem na osnovu spola, a koje rečeno predstavlja oblik diskriminacije žena. Uprkos reformama koje je Vlada provela proteklih godina, opća inertnost i nekažnjavanje počinilaca, kao što je utvrđeno u predmetnom slučaju, ukazuje na to da nije bilo dovoljno volje da se poduzmu odgovarajuće mjere na rješavanju problema nasilja u porodici (vidi naročito dio 9 CEDAW konvencije, navedeno u stavu 187. gore).
 3. Uzimajući u obzir neefikasnost domaćih pravnih sredstava u obezbjeđivanju jednake pravne zaštite aplikantici i njenoj majci u pogledu uživanja njihovih prava garantovanih članom 2. i 3. Konvencije, Sud smatra da su postojale posebne okolnosti koje su aplikanticu oslobodile obaveze sa iscrpi domaća pravna sredstva. Sud stoga odbacuje prigovor Vlade o neiscrpljivanju u pogledu tužbe prema članu 14. Konvencije.
 4. U svjetlu sveg anavedenog, Sud zaključuje da je došlo do povrede člana 14., a u vezi sa članom 2. i 3. Konvencije, u predmetnom slučaju.

V. NAVEDENA POVREDA ČLANA 6. I 13. KONVENCIJE

 1. Oslanjajući se na član 6. i 13. Konvencije, aplikantica je navela da je krivični postupak pokrenut protiv navedenog H.O. bio neefikasan te da nije rezultirao adekvatnom zaštitom nje i njene majke.
 2. Vlada je osporila navedeni argument.
 3. Uzimajući u obzir utvrđene povrede člana 2., 3. i 14. Konvencije (vidi stavove 153., 176. i 202. gore), Sud ne smatra neophodnim da iste činjenice ispituje i u kontekstu člana 6. i 13.

VI. PRIMJENA ČLANA 41. KONVENCIJE

 1. Član 41. Konvencije navodi sljedeće:

“Ako Sud utvrdi da je došlo do povrede Konvencije i dodatnih protokola, a unutrašnji zakon predmetne visoke strane ugovornice omogućava samo djelimičnu odštetu, Sud će, prema potrebi, dodijeliti pravednu naknadu oštećenoj strani u postupku. ”

A.  Odšteta

 1. Aplikantica je tražila 70.000 turskih lira (TRL) (približno 35.000 eura (EUR)) na ime novčane odštete za smrt svoje majke, te 250.000 TRL (približno 125.000 EUR) na ime nematerijalne štete. Aplikantica je obrazložila da je nakon ubistva majke lišena svake ekonomske pomoći od nje. Ubistvo njene majke i stalno nasilje koje je počinio njen bivši suprug uzrokovali su joj stres i bol, kao i nenadoknadivu štetu po njeno psihičko zdravlje i samopoštovanje.
 2. Vlada je navela kako traženi iznosi nisu opravdani u okolnostima predmetnog slučaja. Vlada je, nasuprot tome, izrazila stav da su iznosi previsoki, te da bilo koja kompenzacija koja se dodijeli na ime toga ne smije voditi ka neopravdanom bogaćenju.
 3. Što se tiče zahtjeva aplikantice za materijalnom odštetom, Sud napominje da, premda je aplikantica pokazala da je u brojnim prilikama potražila utočište u domu svoje majke, nije utvrđeno da je na bilo koji način bila i finansijski ovisna o njoj. Međutim, to ne isključuje obeštećenje u smislu materijalne odštete određenom aplikantu čiji je bilizak srodnik, kako je utvrđeno, pretrpio povredu prava iz Konvencije (vidi Aksoy protiv Turske, 18. decembar 1996., stav 113., Reports 1996-VI, gdje je Sud, kada je razmatrao obeštećenje aplikantovog oca koji je nastavio postupak po aplikaciji, uzeo u obzir zahtjev za materijalnom odštetom koji je aplikant uložio prije smrti, a u pogledu gubitka prihoda i troškova liječenja koji su rezultirali boravkom u pritvoru i mučenjem). U predmetnom slučaju, međutim, zahtjev za materijalnom odštetom vezan je za navedeni gubitak koji je nastao nakon smrti majke aplikantice. Sud nije uvjeren o postojanju bilo kakvog gubitka prije njene smrti. Stoga Sud ne smatra adekvatnim da u okolnostima predmetnog slučaja aplikantici dodijeli obeštećenje na ime materijalne štete.
 4. S druge strane, što se tiče nematerijalne štete, Sud napominje da je aplikantica bez sumnje pretrpjela bol i patnju usljed ubistva njene majke te propusta vlasti da poduzmu odgovarajuće mjere kako bi spriječile nasilje u porodici za koje je odgovoran njen suprug, a njega adekvatno kaznile. Donoseći svoju odluku nepristrasno, Sud aplikantici određuje odštetu u iznosu od 30.000 EUR za štetu pretrpljenu kao rezultat povrede člana 2., 3. i 14. Konvencije.

B.  Sudski i ostali troškovi

 1. Aplikantica je također tražila TRL 15.500 (približno EUR 7.750) na ime sudskih i ostalih troškova. To uključuje takse i troškove nastale usljed pripreme za proces pred Sudom (38 sati pravne pomoći), dolazak na raspravu pred Sudom u Strasbourgu, te ostale troškove, kao što su troškovi telefonskih razgovora, faksiranja, prevođenja i kancelarijskog materijala.
 2. Vlada je izrazila stav da, u odsustvu dokumentacije koja bi ih potkrijepila, navedene troškove po tom osnovu treba odbiti.
 3. U skladu sa praksom Suda, aplikant ima pravo na naknadu sudskih i drugih troškova samo u onoj mjeri u kojoj se dokaže da su navedeni troškovi bili zaista i neophodni, te da se njihov obim može smatrati razumnim. U predmetnom slučaju, uzimajući u obzir informacije kojima raspolaže i gore navedene kriterije, Sud smatra razumnim da odredi iznos od 6.500 EUR na ime sudskih i drugih troškova postupka pred Sudom, umanjen za 1.494 EUR primljenih na ime pravne pomoći od Vijeća Evrope.

C.  Zatezna kamata

 1. Sud smatra prikladnim da se zatezna kamata zasniva na najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke, uvećanoj za tri procentna poena.

 

IZ NAVEDENIH RAZLOGA, SUD JEDNOGLASNO

1. Odbacuje raniji prigovor Vlade o navedenom nepoštivanju pravila o šestomjesečnom periodu;

2. Objedinjuje sa meritumom tužbe po članu 2., 3. i 14. Konvencije Vladine ranije prigovore o neiscrpljivanju domaćih pravnih sredstava i odbacuje ih;

3. Proglašava aplikaciju prihvatljivom;

4. Smatra da je došlo do povrede člana 2. Konvencije u smislu smrti majke aplikantice;

5. Smatra da je došlo do povrede člana 3. Konvencije u smislu propusta vlasti da zaštite aplikanticu od nasilja u porodici koje je počinio njen bivši suprug;

6. Smatra da nema potrebe da razmatra žalbu po članu 6. i 13. Konvencije;

7. Smatra da je došlo do povrede člana 14. Konvencije, a u vezi sa članom 2. i 3. Konvencije;

8. Smatra

(a) da tužena država, u roku od tri mjeseca od dana kada ova presuda postane konačna u skladu sa članom 44. stav 2. Konvencije, aplikantici treba da isplati sljedeće iznose, pretvorene u turske lire po važećoj stopi na dan isplate:

(i) ukupni iznos od EUR 30.000 (tridesethiljada eura), uvećan za sva eventualna opterećenja na taj iznos, a na ime nematerijalne odštete;
(ii) EUR 6.500 (šesthiljadapetstotina eura), umanjen za 1.494 EUR primljenih na ime pravne pomoći od Vijeća Evrope, uvećan za sva eventualna opterećenja koja je aplikantica dužna platiti na taj iznos, a na ime sudskih i drugih troškova;

(b) da se, nakon isteka navedenog tromjesečnog perioda a do isplate navedenih iznosa, na rečene iznose ima računati obična kamata po najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke, uvećanoj za tri
procentna poena;

9. Odbacuje preostali dio zahtjeva aplikantice za pravičnom naknadom.

 

Sačinjeno na engleskom jeziku i objavljeno u pisanoj formi dana 9. juna 2009. godine, u skladu s pravilom 77. stav 2. i 3. Poslovnika Suda.

Santiago Quesada               Josep Casadevall

registrar                                predsjednik

 _____________________________________________

[1] Nepoznatog datuma nakon ubistva njene majke, aplikantica je dobila razvod braka od supruga.

[2] Vidi Opću preporuku br. 19 CEDAW komiteta, “Nasilje nad ženama” (1992) UN doc. CEDAW/C/1992/L.1/Add.15 stav 24(a).

[3] Ibid, stav 24(b); vidi i stav 24(r).

[4] Ibid, stav 24(t).

[5] Ibid, stav 24(t) (i); vidi i stav 24(r) o mjerama neophodnim za rješavanje problema nasilja u porodici.

[6] Velasquez-Rodriguez protiv Hondurasa, presuda od 29. jula 1988, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) br. 4, stav 172.

[7] Potpisana na Interameričkoj specijaliziranoj konferenciji o ljudskim pravima u San Joseu, Costa Rica, 22. novembra 1969. Član (1) navodi sljedeće: “1. Države članice ove Konvencije obavezuju se da će poštivati prava i sloboda iz ove konvencije, te da će svim osobama u okviru svoje jurisdikcije omogućiti slobodno i potpuno uživanje tih prava i sloboda, bez bilo kakve diskriminacije na osnovu rase, boje kože, spola, jezika, religije, političkog ili drugog stava, nacionalnog ili socijalnog porijekla, ekonomskog statusa, rođenja ili bilo kojeg drugog društvenog položaja.  2. U svrhu ove konvencije, ‘osoba’ podrazumijeva svako ljudsko biće.”

[8] koju je usvojila Organizacija američkih država (OAS) i koja je stupila na snagu 5. marta 1995. 3 Predmet 12.051, Izvještaj br. 54/01, Inter-Am. C>H.R., Godišnji izvještaj 2000, OEA/Ser.L/V.II.111 Doc.20 rev. (2000).

[9] Maria da Penha protiv Brazila, tačka 55. i 56.

 ___________________________________

Prevod presude preuzet sa https://hudoc.echr.coe.int/

 

 

THIRD SECTION

CASE OF OPUZ v. TURKEY

(Application no. 33401/02)

JUDGMENT

STRASBOURG 

9 June 2009

FINAL

09/09/2009

This judgment has become final under Article 44 § 2 of the Convention.

In the case of Opuz v. TurkeyThe European Court of Human Rights (Third Section), sitting as a Chamber composed of:

Josep Casadevall, President,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Işıl Karakaş, judges,
and Santiago QuesadaSection Registrar,

Having deliberated in private on 7 October 2008 and on 19 May 2009, Delivers the following judgment, which was adopted on the last-mentioned date:

PROCEDURE

1.  The case originated in an application (no. 33401/02) against the Republic of Turkey lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by a Turkish national, Mrs Nahide Opuz (“the applicant”), on 15 July 2002.

2.  The applicant was represented by Mr M. Beştaş, a lawyer practising in Diyarbakır. The Turkish Government (“the Government”) were represented by their Agent.

3.  The applicant alleged, in particular, that the State authorities had failed to protect her and her mother from domestic violence, which had resulted in the death of her mother and her own ill-treatment.

4.  On 28 November 2006 the Court decided to give notice of the application to the Government. Under the provisions of Article 29 § 3 of the Convention, it decided to examine the merits of the application at the same time as its admissibility.

5.  Third-party comments were received from Interights, which had been given leave by the President to intervene in the procedure (Article 36 § 2 of the Convention and Rule 44 § 2 of the Rules of Court). The Government replied to those comments (Rule 44 § 5).

6.  A hearing on the admissibility and merits of the case took place in public in the Human Rights Building, Strasbourg, on 7 October 2008 (Rule 59 § 3).

 

There appeared before the Court:

(a)  for the Government
MsD. Akçay,Co-Agent,
MsE. Demir,
MsZ. Gökşen Acar,
MrG. Şeker,
MsG. Büker,
MsE. Ercan,
MrM. Yardımcı,Advisers;

(b)  for the applicant
MrM. Beştaş,
MsA. Başer,Lawyers;

(c)  for the third-party intervener, Interights
MsA. Coomber,Senior Lawyer,
MsD.I. Straisteanu,Lawyer.

 

The Court heard addresses by Ms Akçay, Mr Beştaş and Ms Coomber.

THE FACTS

I.  THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

7.  The applicant was born in 1972 and lives in Diyarbakır.

8.  The applicants mother married A.O. in a religious ceremony. In 1990 the applicant and H.O., A.O.s son, started a relationship and began living together. They officially married on 12 November 1995. They had three children, in 1993, 1994 and 1996. The applicant and H.O. had heated arguments from the outset of their relationship. The facts set out below were not disputed by the Government.

A.  The first assault by H.O. and A.O. against the applicant and her mother

9.  On 10 April 1995 the applicant and her mother filed a complaint with the Diyarbakır Public Prosecutors Office, alleging that H.O. and A.O had been asking them for money, and had beaten them and threatened to kill them. They also alleged that H.O. and his father wanted to bring other men home.

10.  On the same day, the applicant and her mother were examined by a doctor. The applicants medical report noted bruises on her body, an ecchymosis and swelling on her left eyebrow and fingernail scratches on the neck area. The medical report on the applicants mother also noted bruises and swellings on her body. On 20 April 1995 definitive reports were issued, which confirmed the findings of the first report and stated that the injuries in question were sufficient to render both the applicant and her mother unfit to work for five days.

11.  On 25 April 1995 the public prosecutor lodged indictments against H.O. and A.O. for death threats and actual bodily harm. On 15 June 1995 the Diyarbakır First Magistrates Court discontinued the assault case, as the applicant and her mother had withdrawn their complaints and had thereby removed the basis for the proceedings under Article 456 § 4 of the Criminal Code.

12.  On 11 September 1995 the DiyarbakıSecond Magistrates Court also acquitted the defendants of making death threats on account of the lack of evidence, and again discontinued the assault case, noting that it had been previously heard by the Diyarbakır First Magistrates Court.

B.  The second assault by H.O. against the applicant

13.  On 11 April 1996, during an argument, H.O. beat the applicant very badly. The medical report drawn up on that occasion recorded surface bleeding on the applicants right eye, bleeding on her right ear, an ecchymosis on her left shoulder and back pain. The report concluded that the applicants injuries were sufficient to endanger her life. On the same day, at the request of the public prosecutor and by a decision of a single judge, H.O. was remanded in custody.

14.  On 12 April 1996 the public prosecutor filed a bill of indictment with the Diyarbakır Criminal Court, accusing H.O. of aggravated bodily harm under Articles 456 § 2 and 457 § 1 of the Criminal Code.

15.  On 15 April 1996 H.O. filed a petition with the Presidency of the First Magistrates Court, requesting his release pending trial. He explained that during an argument with his wife he had become angry and had slapped his wife two or three times. Then his mother-in-law, who worked at a hospital, had obtained a medical report for his wife and that report had led to his detention for no reason. He stated that he did not want to lose his family and business and that he regretted beating his wife.

16.  On 16 April 1996 the Second Magistrates Court dismissed H.O.s request for release pending trial and decided that his pre-trial detention should be continued.

17.  At the hearing on 14 May 1996, the applicant repeated her complaint. The public prosecutor requested that H.O. be released pending trial, considering the nature of the offence and the fact that the applicant had regained full health. Consequently, the court released H.O.

18.  At a hearing of 13 June 1996, the applicant withdrew her complaint, stating that she and her husband had made their peace.

19.  On 18 July 1996 the court found that the offence fell under Article 456 § 4 of the Criminal Code, for which the applicants complaint was required in order to pursue the proceedings. It accordingly discontinued the case on the ground that the applicant had withdrawn her complaint.

C.  The third assault by H.O. against the applicant and her mother

20.  On 5 February 1998 the applicant, her mother, her sister and H.O. had a fight, in the course of which H.O. pulled a knife on the applicant. H.O., the applicant and her mother sustained injuries. The medical reports certified injuries which rendered them unfit to work for seven, three and five days respectively.

21.  On 6 March 1998 the public prosecutor decided not to prosecute anyone in respect of this incident. He concluded that there was insufficient evidence to prosecute H.O. in connection with the knife assault, and that the other offences such as battery and damage to property could be the subject of civil lawsuits. There was thus no public interest in pursuing the case.

22.  The applicant went to stay with her mother.

D.  The fourth assault by H.O. against the applicant and her mother: threats and assault (using a car) leading to initiation of divorce proceedings

23.  On 4 March 1998 H.O. ran a car into the applicant and her mother. The applicants mother was found to be suffering from life-threatening injuries. At the police station, H.O. maintained that the incident had been an accident. He had only wished to give the applicant and her mother a lift, which they had refused before they continued walking. They had then thrown themselves in front of the car. The applicants mother alleged that H.O. had told them to get into his car and that he would kill them if they refused. Since they did not want to get into the car and had started running away, H.O. had driven his car into the applicant, who had fallen. While the applicants mother tried to help her daughter, H.O. reversed and then drove forward, this time into the mother. The applicants mother regained consciousness in hospital. In her statements to the police the applicant confirmed her mothers statements and alleged that her husband had tried to kill them with his car.

24.  On 5 March 1998 a single judge at the Diyarbakır Magistrates Court remanded H.O. in custody.

25.  On 19 March 1998 the public prosecutor initiated criminal proceedings against H.O. in the Diyarbakır Third Criminal Court for making death threats and inflicting grievous bodily harm. On the same day the Forensic Medicine Institute submitted a medical report which noted grazes on the applicants knees. The report concluded that the applicants injuries rendered her unfit to work for five days.

26.  On 20 March 1998 the applicant brought divorce proceedings against H.O. on the grounds that they had intense disagreementsthat he was evading his responsibilities as a husband and a father, that he was mistreating her (as proved by medical reports), and that he was bringing other women to their home. The applicant submits that she later dropped the divorce case due to threats and pressure from her husband.

27.  On 2 April 1998 the applicant and her mother filed a petition with the Diyarbakır Chief Public Prosecutors Office, asking for protective measures from the authorities subsequent to the death threats issued by H.O. and his father.

28.  On 2 and 3 April 1998 police officers took statements from the applicant, her mother, her brother and the latters wife as well as H.O. and his father. The applicant and her mother stated that H.O. had attempted to kill them with his car and that he had threatened to kill them if the applicant did not return to H.O. They noted that the applicant had already commenced divorce proceedings and that she did not want to return to live with H.O. The applicants brother and his wife alleged that the applicant was discouraged by her mother from going back to her husband and that they knew nothing about the threats issued by H.O. and his father. H.O. contended that his only intention was to bring his family together, but that his mother-in-law was preventing this. He also alleged that he had gone to the applicants brother and family elders for help, but to no avail. He maintained that he had never threatened the applicant or her mother and that their allegations were slanderous. H.O.s father maintained that the applicants mother wanted her daughter to divorce H.O. and to marry somebody else.

29.  In a report dated 3 April 1998, the Director of the Law and Order Department of the Diyarbakır Security Directorate informed the Chief Public Prosecutors Office of the outcome of the investigation into the allegations made by the applicant and her mother. He concluded that the applicant had left her husband and gone to live with her mother. H.O.s repeated requests for the return of his wife had been turned down by the applicants mother and the latter had insulted H.O. and made allegations that H.O. had issued death threats against her. H.O. had spent twenty-five days in prison for running a car into his mother-in-law and, following his release, had asked a number of mediators to convince his wife to return home. However, the mother did not allow the applicant to go back to H.O. Both parties had issued threats against each other. Furthermore, the mother had wished to separate her daughter from H.O. in order to take revenge on her ex-husband, had constantly made slanderous allegations and had also “wasted” the security forces time.

30.  On 14 April 1998 the Diyarbakır Chief Public Prosecutor indicted H.O. and his father A.O. and charged them with issuing death threats against the applicant and her mother, contrary to Article 188 § 1 of the Criminal Code.

31.  On 30 April 1998 the Diyarbakır Criminal Court released H.O. pending trial. It further declared that it had no jurisdiction over the case and sent the file to the Diyarbakır Assize Court.

32.  On 11 May 1998 the Assize Court classified the offence as attempted murder. During the hearing of 9 July 1998, H.O. repeated that the incident had been an accident; the car door was open, and had accidentally hit the complainants when he moved the car. The applicant and her mother confirmed H.O.s statement and maintained that they no longer wished to continue the proceedings.

33.  On 23 June 1998 the Diyarbakır Assize Court acquitted H.O. and his father of the charges of issuing death threats, for lack of sufficient evidence. The court noted that the accused had denied the allegations and the complainants had withdrawn their complaints. The applicant again resumed living with H.O.

34.  On 9 July 1998 the applicants mother was given another medical examination, which found that her injuries were not life-threatening but were sufficient to render her unfit for work for twenty-five days.

35.  At the hearing of 8 October 1998 the applicant and her mother withdrew their complaints. They stated that the car door had been open and that H.O. had accidentally hit them. When questioned about their complaints against H.O., the applicant and her mother stated that they had had a fight with H.O. and that they had made those allegations in anger.

36.  On 17 November 1998 the Diyarbakır Assize Court concluded that the case should be discontinued in respect of the offence against the applicant, as she had withdrawn her complaint. However, it decided that, although the applicants mother had also withdrawn her complaint, H.O. should still be convicted of that offence, since the injuries were more serious. Subsequently, the court sentenced H.O. to three months imprisonment and a fine; the sentence of imprisonment was later commuted to a fine.

E.  The fifth assault by H.O. against the applicant: causing grievous bodily harm

37.  On 29 October 2001 the applicant went to visit her mother. Later that day H.O. telephoned and asked the applicant to return home. The applicant, worried that her husband would again be violent towards her, said to her mother “this man is going to tear me to pieces!” The applicants mother encouraged the applicant to return home with the children. Three-quarters of an hour later one of the children went back, saying that his father had stabbed and killed his mother. The applicants mother rushed to the applicants house. She saw that the applicant was lying on the floor bleeding. With the help of neighbours, she put the applicant into a taxi and took her to the Diyarbakır State Hospital. The hospital authorities told her that the applicants condition was serious and transferred her to the Dicle University Hospital, which was better equipped. The medical report on the applicant noted seven knife injuries on different parts of her body. However, the injuries were not classified as life-threatening.

38.  At about 11.30 p.m. on the same day, H.O. handed himself in at a police station. The police confiscated the knife which he had used during the incident. H.O. maintained that his wife and children were still not at home when he came back at 6 p.m. He had telephoned them and asked them to come back. On their return, he asked the applicant, “Why are you wandering outside? Why havent you cooked anything for me?” The applicant replied, “We ate at my mothers”, and brought him a plate of fruit. They continued arguing. He told her, “Why are you going to your mother so often? Dont go there so much, stay at home and look after the children!” The argument escalated. At some point, the applicant attacked him with a fork. They started fighting, during which he lost control, grabbed the fruit knife and stabbed her; he did not remember how many times. He claimed that his wife was bigger than him, so he had to respond when she attacked him. He added that his wife was not a bad person and that they had lived together peacefully until two years previously. However, they started fighting when the applicants mother began interfering with their marriage. He stated that he regretted what he had done. H.O. was released after his statement had been taken.

39.  On 31 October 2001 the applicants mothers lawyer petitioned the Diyarbakır Public Prosecutors Office. In her petition, she stated that the applicants mother had told her that H.O. had beaten her daughter very badly about five years earlier, after which he was arrested and detained. However, he was released at the first hearing. She maintained that her client and the applicant had been obliged to withdraw their complaints due to continuing death threats and pressure from H.O. She further stated that there was hearsay about H.O. being involved in trafficking women. Finally, she referred to the incident of 4 March 1998 (see paragraph 23 above), arguing that, following such a serious incident, H.O.s release was morally damaging and requested that he be detained on remand.

40.  On 2 November 2001 the applicants lawyer filed an objection with the Chief Public Prosecutors Office against the medical report of the Dicle Medical Faculty Hospital, which had concluded that the applicants injuries were not life-threatening. The lawyer requested a new medical examination.

41.  On 9 November 2001 the applicant filed a petition with the Diyarbakır Chief Public Prosecutors Office, complaining that she had been stabbed many times by H.O. subsequent to an argument with him. She asked the public prosecutor to send her to the Forensic Institute for a new medical examination.

42.  On 8 November 2001 the applicant underwent a new medical examination at the Forensic Institute in Diyarbakır on the instructions of the public prosecutor. The forensic medical doctor noted the presence of wounds caused by a knife on the left-hand wrist (3 cm long), on the left hip (5 cm deep), another 2 cm-deep wound on the left hip and a wound just above the left knee. He opined that these injuries were not life-threatening but would render the applicant unfit for work for seven days.

43.  On 12 December 2001 the public prosecutor filed a bill of indictment with the Diyarbakır Magistrates Court, charging H.O. with knife assault under Articles 456 § 4 and 457 § 1 of the Criminal Code.

44.  By a criminal decree of 23 May 2002, the Diyarbakır Second Magistrates Court imposed a fine of 839,957,040 Turkish liras (TRL) on H.O for the knife assault on the applicant. It decided that he could pay this fine in eight instalments.

F.  The sixth incident whereby H.O. threatened the applicant

45.  On 14 November 2001 the applicant lodged a criminal complaint with the Diyarbakır Public Prosecutors Office, alleging that H.O. had been threatening her.

46.  On 11 March 2002 the public prosecutor decided that there was no concrete evidence to prosecute H.O. apart from the allegations made by the applicant.

G.  The applicants mother filed a complaint with the public prosecutors office alleging death threats issued by H.O. and A.O.

47.  On 19 November 2001 the applicants mother filed a complaint with the public prosecutor. In her petition, she stated that H.O., A.O. and their relatives had been consistently threatening her and her daughter. In particular, H.O. told her, “I am going to kill you, your children and all of your family!” He was also harassing her and invading her privacy by wandering around her property carrying knives and guns. She maintained that H.O. was to be held liable should an incident occur involving her and her family. She also referred to the events of 29 October 2001, when the applicant was stabbed by him (see paragraph 37 above). In response to this petition, on 22 November 2002, the public prosecutor wrote a letter to the Security Directorate in Diyarbakır and asked them to take statements from the complainant and H.O. and to submit an investigation report to his office.

48.  In the meantime, on 14 December 2001 the applicant again initiated divorce proceedings in the Diyarbakır Civil Court.

49.  On 23 December 2001 the police took statements from H.O. in relation to the applicants mothers allegations. He denied the allegations against him and claimed that his mother-in-law, who had been interfering with his marriage and influencing his wife to lead an immoral life, had issued threats against him. The police took further statements from the applicants mother on 5 January 2002. She claimed that H.O. had been coming to her doorstep every day, showing a knife or shotgun and threatening to kill her, her daughter and her grandchildren.

50.  On 10 January 2002 H.O. was charged under Article 191 § 1 of the Criminal Code with making death threats.

51.  On 27 February 2002 the applicants mother submitted a further petition to the Diyarbakır Public Prosecutors Office. She maintained that H.O.s threats had intensified. H.O., together with his friends, had been harassing her, threatening her and swearing at her on the telephone. She stated that her life was in immediate danger and requested that the police tap her telephone and take action against H.O. On the same day, the public prosecutor instructed the Directorate of Turkish Telecom in Diyarbakır to submit to his office a list of all the numbers which would call the applicantmothers telephone line over the following month. In the absence of any response, the public prosecutor repeated his request on 3 April 2002.

52.  On 16 April 2002 the Diyarbakır Magistrates Court questioned H.O. in relation to his knife assault on his mother-in-law. He repeated the statement he had made to the police, adding that he did not wish his wife to visit her mother, as the mother had been pursuing an immoral life.

H.  The killing of the applicants mother by H.O.

53.  The applicant had been living with her mother since the incident of 29 October 2001.

54.  On an unspecified date the applicants mother made arrangements with a removal company to move her furniture to İzmir. H.O. learned of this and allegedly said, “Wherever you go, I will find and kill you!”. Despite the threats, on 11 March 2002 the furniture was loaded onto the removal companys pick-up truck. The pick-up truck made two trips between the companys transfer centre and the house. On its third trip, the applicants mother asked the driver whether she could drive with him to the transfer centre. She sat on the front seat, next to the driver. On their way, a taxi pulled up in front of the truck and started signalling. The pick-up driver, thinking that the taxi driver was going to ask for an address, stopped. H.O. got out of the taxi. He opened the front door where the applicants mother was sitting, shouted something like, “Where are you taking the furniture?” and shot her. The applicants mother died instantly.

I.  The criminal proceedings against H.O.

55.  On 13 March 2002 the Diyarbakır Public Prosecutor filed an indictment with the Diyarbakır Assize Court, accusing H.O. of intentional murder under Article 449 § 1 of the Criminal Code.

56.  In his statements to the police, the public prosecutor and the court, H.O. claimed that he had killed the applicants mother because she had induced his wife to lead an immoral life, like her own, and had encouraged his wife to leave him, taking their children with her. He further alleged that on the day of the incident, when he asked the deceased where she was taking the furniture and where his wife was, the deceased had replied “F... off, I will take away your wife, and sell [her]”. He stated that he had lost his temper and had shot her for the sake of his honour and children.

57.  In a final judgment dated 26 March 2008, the Diyarbakır Assize Court convicted H.O. of murder and illegal possession of a firearm. It sentenced him to life imprisonment. However, taking into account the fact that the accused had committed the offence as a result of provocation by the deceased and his good conduct during the trial, the court mitigated the original sentence, changing it to fifteen years and ten months imprisonment and a fine of 180 Turkish liras (TRY). In view of the time spent by the convict in pre-trial detention and the fact that the judgment would be examined on appeal, the court ordered the release of H.O.

58.  The appeal proceedings are still pending before the Court of Cassation.

J.  Recent developments following the release of H.O.

59.  In a petition dated 15 April 2008, the applicant filed a criminal complaint with the Kemalpaşa Chief Public Prosecutors Office in İzmir, for submission to the Diyarbakır Chief Public Prosecutors Office, and asked the authorities to take measures to protect her life. She noted that her exhusband[1], H.O., had been released from prison and that in early April he had gone to see her boyfriend M.M., who worked at a construction site in Diyarbakır, and had asked him about her whereabouts. Since M.M. refused to tell him her address, H.O. threatened him and told him that he would kill him and the applicant. The applicant claimed that H.O. had already killed her mother and that he would not hesitate to kill her. She had been changing her address constantly so that H.O. could not find her. Finally, she asked the prosecuting authorities to keep her address, indicated on the petition, and her boyfriends name confidential and to hold H.O. responsible if anything untoward happened to her or her relatives.

60.  On 14 May 2008 the applicants representative informed the Court that the applicants husband had been released from prison and that he had again started issuing threats against the applicant. She complained that no measures had been taken despite the applicants request. She therefore asked the Court to request the Government to provide sufficient protection.

61.  In a letter dated 16 May 2008, the Registry transmitted the applicants request to the Government for comments and invited them to inform the Court of the measures to be taken by their authorities.

62.  On 26 May 2008 the Director of the International Law and Relations Department attached to the Ministry of Justice faxed a letter to the Diyarbakır Chief Public Prosecutors Office in relation to the applicants complaints to the European Court of Human Rights. He informed the Chief Public Prosecutors Office of the applicants pending application before the Court and asked them to provide information on the current state of execution of H.O.s sentence, the state of proceedings with regard to the applicants criminal complaint filed with the Kemalpaşa Chief Public Prosecutors Office in İzmir and the measures taken to protect the applicants life.

63.  On the same day, a public prosecutor from the Diyarbakır Chief Public Prosecutors Office wrote to the Diyarbakır Governors Office and asked him to take measures for the protection of the applicant.

64.  By a letter of 28 May 2008 from the Diyarbakır Chief Public Prosecutors Office to the Şehitler Central Police Directorate in Diyarbakır, the Public Prosecutor (A.E.) asked the police to summon H.O. to his office in relation to an investigation.

65.  On 29 May 2008 A.E. questioned H.O. in relation to the criminal complaint filed by the applicant. H.O. denied the allegation that he had issued threats against the applicant and claimed that she had made such allegations in order to disturb him following his release from prison. He maintained that he did not feel any enmity towards the applicant and that he had devoted himself to his family and children.

66.  On 3 June 2008 A.E. took statements from the applicants boyfriend, M.M. The latter stated that H.O. had called him and asked him for the applicants address, and had told him that he would kill her. M.M. did not meet H.O. Nor did he file a criminal complaint against H.O. He had, however, called the applicant and informed her about the threats issued by H.O.

67.  In a letter dated 20 June 2008, the Government informed the Court that the applicants husband had not yet served his sentence but that he had been released pending the appeal proceedings in order to avoid exceeding the permissible limit of pre-trial detention. They also stated that the local governoroffice and the Chief Public Prosecutors Office had been informed about the applicants complaint and that they had been instructed to take precautions for the protection of the applicant.

68.  Finally, on 14 November 2008 the applicants legal representative informed the Court that his clients life was in immediate danger since the authorities had still not taken any measures to protect her from her former husband. The Registry of the Court transmitted this letter on the same day to the Government, inviting them to provide information about the measures they had taken to protect the applicant.

69.  On 21 November 2008 the Government informed the Court that the police authorities had taken specific measures to protect the applicant from her former husband. In particular, the photograph and fingerprints of the applicants husband had been distributed to police stations in the region so that they could arrest him if he appeared near the applicants place of residence. The police questioned the applicant in relation to the allegations. She stated that she had not been threatened by her husband over the past month and a half.

II.  RELEVANT LAW AND PRACTICE

A.  Domestic law and practice

70.  The relevant domestic law provisions relied on by the judicial authorities in the instant case are set out below.

1.  The Criminal Code

Article 188

Whoever by use of force or threats compels another person to do or not to do something or to obtain the latters permission to do something ... will be sentenced to between six months and one years imprisonment, and a major fine of between one thousand and three thousand liras ...”

Article 191 § 1

“Whoever, apart from the situations set out in law, threatens another person with severe and unjust damage will be sentenced to six months imprisonment.”

Article 449

“If the act of homicide is:

(a)  committed against a wife, husband, sister or brother, adoptive mother, adopted child, stepmother, stepfather, stepchild, father-in-law, mother-in-law, son-in-law, or daughter-in-law ... the offender will be sentenced to life imprisonment ...”

Article 456 §§ 1, 2 and 4

Whoever torments another person physically or damages his or her welfare or causes cerebral damage, without intending murder, will be sentenced to between six months and one years imprisonment.

Where the act constitutes a danger to the victims life or causes constant weakness in one of the organs or senses, or permanent difficulty in speech or permanent injuries to the face, or physical or mental illness for twenty or more days, or prevents [the victim] from continuing his regular work for the same number of days, the offender will be sentenced to between two and five years imprisonment.

...

If the act did not cause any illness or did not prevent [the victim] from continuing his regular work or these situations did not last for more than ten days, the offender will be sentenced to between two and six months imprisonment or to a heavy fine of twelve thousand to one hundred and fifty thousand liras, provided that the injured person complains ...”

Article 457

“If the acts mentioned in Article 456 are committed against the persons cited in Article 449 or if the act is committed by a hidden or visible weapon or harmful chemical, the punishment shall be increased by one-third to a half of the main sentence.”

Article 460

“In situations mentioned under Articles 456 and 459, where commencement of the prosecution depends on the lodging of a complaint [by the victim], if the complainant waives his/her claims before the pronouncement of the final judgment the public prosecution shall be terminated.”

2.  The Family Protection Act (Law no. 4320 of 14 January 1998)

Section 1

“If a spouse or a child or another family member living under the same roof is subjected to domestic violence and if the magistrates court dealing with civil matters is notified of the fact by that person or by the Chief Public ProsecutorOffice, the judge, taking account of the nature of the incident, may on his or her own initiative order one or more of the following measures or other similar measures as he or she deems appropriate. The offending spouse may be ordered:

(a)  not to engage in violent or threatening behaviour against the other spouse or the children (or other family members living under the same roof);

(b)  to leave the shared home and relinquish it to the other spouse and the children, if any, and not to approach the home in which the other spouse and the children are living, or their workplaces;

(c)  not to damage the property of the other spouse (or of the children or other family members living under the same roof);

(d)  not to disturb the other spouse or the children (or other family members living under the same roof) through the use of communication devices;

(e)  to surrender any weapons or similar instruments to law-enforcement officials;

(f)  not to arrive at the shared home when under the influence of alcohol or other intoxicating substances, or not to use such substances in the shared home.

The abovementioned measures shall be applied for a period not exceeding six months. In the order, the offending spouse shall be warned that in the event of failure to comply with the measures imposed, he or she will be arrested and sentenced to a term of imprisonment. The judge may order interim maintenance payments, taking account of the victims standard of living.

Applications made under section 1 shall not be subject to court fees.

Section 2

The court shall transmit a copy of the protection order to the Chief Public ProsecutorOffice. The Chief Public ProsecutorOffice shall monitor implementation of the order by means of the law-enforcement agencies.

In the event of failure to comply with the protection order, the law-enforcement agency shall conduct an investigation on its own initiative, without the victim being required to lodge a complaint, and shall transmit the documents to the Chief Public ProsecutorOffice without delay.

The Chief Public ProsecutorOffice shall bring a public prosecution in the magistrates court against a spouse who fails to comply with a protection order. The location and expeditious holding of the hearing in the case shall be subject to the provisions of Law no. 3005 on the procedure governing in flagrante delicto cases.

Even if the act in question constitutes a separate offence, a spouse who fails to comply with a protection order shall also be sentenced to three to six months imprisonment.

3.  Implementing regulations for the Family Protection Act, dated 1 March 2008

71.  These regulations, which were drawn up to govern the implementation of Law no. 4320, set out the measures to be taken in respect of the family members perpetrating violence and the procedures and principles governing the application of those measures, in order to protect family members subjected to domestic violence.

B.  Relevant international and comparative-law materials

1.  The United Nations position with regard to domestic violence and discrimination against women

72.  The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) was adopted in 1979 by the United Nations General Assembly and ratified by Turkey on 19 January 1986.

73.  The CEDAW defines discrimination against women as “... any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.” As regards the States obligations, Article 2 of the CEDAW provides, in so far as relevant, the following:

“States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake:

...

(e)  to take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organisation or enterprise;

(f)  to take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women;

...

74.  The Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (hereinafter “the CEDAW Committee”) has found that “gender-based violence is a form of discrimination that seriously inhibits womens ability to enjoy rights and freedoms on a basis of equality with men” and is thus prohibited under Article 1 of the CEDAW. Within the general category of gender-based violence, the CEDAW Committee includes violence by “private act”[2] and “family violence”[3]. Consequently, gender-based violence triggers duties in States. General Recommendation No. 19 sets out a catalogue of such duties. They include a duty on States to “take all legal and other measures that are necessary to provide effective protection of women against gender-based violence[4], including penal sanctions, civil remedies and compensatory provisions to protect women against all kinds of violence”[5]. In its Concluding Comments on the combined fourth and fifth periodic report of Turkey (hereinafter “the Concluding Comments”), the CEDAW Committee reiterated that violence against women, including domestic violence, is a form of discrimination (see UN doc. CEDAW/C/TUR/4-5 and Corr.1, 15 February 2005, § 28).

75.  Furthermore, in its explanations of General Recommendation No. 19, the CEDAW Committee considered the following:

“... 6.  The Convention in Article 1 defines discrimination against women. The definition of discrimination includes gender-based violence, that is, violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately. It includes acts that inflict physical, mental or sexual harm or suffering, threats of such acts, coercion and other deprivations of liberty. Gender-based violence may breach specific provisions of the Convention, regardless of whether those provisions expressly mention violence.

7.  Gender-based violence, which impairs or nullifies the enjoyment by women of human rights and fundamental freedoms under general international law or under human rights conventions, is discrimination within the meaning of Article 1 of the Convention.

Comments on specific Articles of the Convention

...

Articles 2 (f), 5 and 10 (c)

11.  Traditional attitudes by which women are regarded as subordinate to men or as having stereotyped roles perpetuate widespread practices involving violence or coercion, such as family violence and abuse, forced marriage, dowry deaths, acid attacks and female circumcision. Such prejudices and practices may justify gender-based violence as a form of protection or control of women. The effect of such violence on the physical and mental integrity of women is to deprive them the equal enjoyment, exercise and knowledge of human rights and fundamental freedoms. While this comment addresses mainly actual or threatened violence the underlying consequences of these forms of gender-based violence help to maintain women in subordinate roles and contribute to the low level of political participation and to their lower level of education, skills and work opportunities.”

76.  In the case of A.T. v. Hungary (decision of 26 January 2005), where the applicant had alleged that her common-law husband and father of her two children had been physically abusing and threatening her from 1998 onwards, the CEDAW Committee directed Hungary to take measures “to guarantee the physical and mental integrity of the applicant and her family”, as well as to ensure that she was provided with a safe place of residence to live with her children, and that she received child support, legal assistance and compensation in proportion to the harm sustained and the violation of her rights. The Committee also made several general recommendations to Hungary on improving the protection of women against domestic violence, such as establishing effective investigative, legal and judicial processes, and increasing treatment and support resources.

77.  In the case of Fatma Yıldırım v. Austria (decision of 1 October 2007), which concerned the killing of Mrs Yıldırım by her husband, the CEDAW Committee found that the State Party had breached its due diligence obligation to protect Fatma Yıldırım. It therefore concluded that the State Party had violated its obligations under Article 2 (a) and (c) to (f), and Article 3 of the CEDAW read in conjunction with Article 1 of the CEDAW and General Recommendation No. 19 of the CEDAW Committee and the corresponding rights of the deceased Fatma Yıldırım to life and to physical and mental integrity.

78.  The United Nations General Assembly Declaration on the Elimination of Violence against Women (1993), in its Article 4 (c), urges States to “exercise due diligence to prevent, investigate and, in accordance with national legislation, punish acts of violence against women, whether those acts are perpetrated by the State or private persons”.

79.  In his third report, of 20 January 2006, to the Commission on Human Rights of the United Nations Economic and Social Council (E/CN.4/2006/61), the special rapporteur on violence against women considered that there is a rule of customary international law that “obliges States to prevent and respond to acts of violence against women with due diligence”.

2.  The Council of Europe

80.  In its Recommendation Rec(2002)5 of 30 April 2002 on the protection of women against violence, the Committee of Ministers of the Council of Europe stated, inter alia, that member States should introduce, develop and/or improve where necessary national policies against violence based on maximum safety and protection of victims, support and assistance, adjustment of the criminal and civil law, raising of public awareness, training for professionals confronted with violence against women, and prevention.

81.  The Committee of Ministers recommended, in particular, that member States should penalise serious violence against women such as sexual violence and rape, abuse of the vulnerability of pregnant, defenceless, ill, disabled or dependent victims, as well as penalising abuse of position by the perpetrator. The Recommendation also stated that member States should ensure that all victims of violence are able to institute proceedings, make provisions to ensure that criminal proceedings can be initiated by the public prosecutor, encourage prosecutors to regard violence against women as an aggravating or decisive factor in deciding whether or not to prosecute in the public interest, ensure where necessary that measures are taken to protect victims effectively against threats and possible acts of revenge and take specific measures to ensure that childrens rights are protected during proceedings.

82.  With regard to violence within the family, the Committee of Ministers recommended that member States should classify all forms of violence within the family as criminal offences and envisage the possibility of taking measures in order, inter alia, to enable the judiciary to adopt interim measures aimed at protecting victims, to ban the perpetrator from contacting, communicating with or approaching the victim, or residing in or entering defined areas, to penalise all breaches of the measures imposed on the perpetrator and to establish a compulsory protocol for operation by the police, medical and social services.

3.  The Inter-American System

83.  In Velazquez-Rodriguez v. Honduras, the Inter-American Court of Human Rights stated:

“An illegal act which violates human rights and which is initially not directly imputable to a State (for example, because it is the act of a private person or because the person responsible has not been identified) can lead to international responsibility of the State, not because of an act itself, but because of the lack of due diligence to prevent the violation or to respond to it as required by the Convention.”[6]

84.  The legal basis for the ultimate attribution of responsibility to a State for private acts relies on State failure to comply with the duty to ensure human rights protection, as set out in Article 1 § 1 of the American Convention on Human Rights[7]. The Inter-American Courts case-law reflects this principle by repeatedly holding States internationally responsible on account of their lack of due diligence to prevent human rights violations, to investigate and sanction perpetrators or to provide appropriate reparations to their families.

85.  The Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women 1994 (the Belém do Pará Convention)[8] sets out States duties relating to the eradication of gender-based violence. It is the only multilateral human rights treaty to deal solely with violence against women.

86.  The Inter-American Commission adopts the Inter-American Court of Human Rights approach to the attribution of State responsibility for the acts and omissions of private individuals. In the case of Maria Da Penha v. Brazil[9], the Commission found that the States failure to exercise due diligence to prevent and investigate a domestic violence complaint warranted a finding of State responsibility under the American Convention on Human Rights and the Belém do Pará Convention. Furthermore, Brazil had violated the rights of the applicant and failed to carry out its duty (inter alia, under Article 7 of the Belém do Pará Convention, obliging States to condemn all forms of violence against women), as a result of its failure to act and its tolerance of the violence inflicted. Specifically, the Commission held that:

“... tolerance by the State organs is not limited to this case; rather, it is a pattern. The condoning of this situation by the entire system only serves to perpetuate the psychological, social, and historical roots and factors that sustain and encourage violence against women.

Given the fact that the violence suffered by Maria da Penha is part of a general pattern of negligence and lack of effective action by the State in prosecuting and convicting aggressors, it is the view of the Commission that this case involves not only failure to fulfil the obligation with respect to prosecute and convict, but also the obligation to prevent these degrading practices. That general and discriminatory judicial ineffectiveness also creates a climate that is conducive to domestic violence, since society sees no evidence of willingness by the State, as the representative of the society, to take effective action to sanction such acts.”[10]

4.  Comparative-law materials

87.  In eleven member States of the Council of Europe, namely in Albania, Austria, Bosnia and Herzegovina, Estonia, Greece, Italy, Poland, Portugal, San Marino, Spain and Switzerland, the authorities are required to continue criminal proceedings despite the victims withdrawal of complaint in cases of domestic violence.

88.  In twenty-seven member States, namely in Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, England and Wales, Finland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Georgia, Germany, Hungary, Ireland, Latvia, Luxembourg, Malta, Moldova, the Netherlands, the Russian Federation, Serbia, Slovakia, Sweden, Turkey and Ukraine, the authorities have a margin of discretion in deciding whether to pursue criminal proceedings against perpetrators of domestic violence. A significant number of legal systems make a distinction between crimes which are privately prosecutable (and for which the victims complaint is a prerequisite) and those which are publicly prosecutable (usually more serious offences for which prosecution is considered to be in the public interest).

89.  It appears from the legislation and practice of the above-mentioned twenty-seven countries that the decision on whether to proceed where the victim withdraws his/her complaint lies within the discretion of the prosecuting authorities, which primarily take into account the public interest in continuing criminal proceedings. In some jurisdictions, such as England and Wales, in deciding whether to pursue criminal proceedings against the perpetrators of domestic violence the prosecuting authorities (Crown Prosecution Service) are required to consider certain factors, including: the seriousness of the offence; whether the victims injuries are physical or psychological; if the defendant used a weapon; if the defendant has made any threats since the attack; if the defendant planned the attack; the effect (including psychological) on any children living in the household; the chances of the defendant offending again; the continuing threat to the health and safety of the victim or anyone else who was, or could become, involved; the current state of the victims relationship with the defendant; the effect on that relationship of continuing with the prosecution against the victims wishes; the history of the relationship, particularly if there was any other violence in the past; and the defendants criminal history, particularly any previous violence. Direct reference is made to the need to strike a balance between the victims and any childrens Article 2 and Article 8 rights in deciding on a course of action.

90.  Romania seems to be the only State which bases the continuance of criminal proceedings entirely, and in all circumstances, on the wishes/complaints of the victim.

C.  Reports concerning domestic violence and the situation of women in Turkey

1.  The opinion of the Purple Roof Womens Shelter Foundation (Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı – “the Mor Çatı Foundation) on the implementation of Law no. 4320, dated 7 July 2007

91.  According to this report, Law no. 4320 (see paragraph 70 above) is not yet being fully implemented. In recent years there has been an increase in “protection orders” or injunctions issued by family courts. However, some courts, in response to applications made to them by women in mortal danger, are still setting hearings two or even three months ahead. Under these circumstances, judges and prosecutors treat an action under Law no. 4320 as if it were a form of divorce action, whereas the point of the Law is to take urgent action on behalf of women who are seeking to protect their own lives. Once the injunction has been issued, women are confronted with a number of problems with its implementation.

92.  In the two years before the report was released approximately 900 women applied to the Mor Çatı Foundation and made great efforts to use Law no. 4320, but of this number only 120 succeeded. The Mor Çatı Foundation has identified serious problems with the implementation of Law no. 4320. In particular, it was observed that domestic violence is still treated with tolerance at police stations, and that some police officers try to act as arbitrators, or take the side of the male, or suggest that the woman drop her complaint. There are also serious problems in serving the injunction issued by a court under Law no. 4320 on the husband. In the case of a number of women wishing to work with the Mor Çatı Foundation, injunctions were not implemented because their husbands were police officers or had friendly relations with officers at the police station in question.

93.  Furthermore, there are unreasonable delays in issuing injunctions by the courts. This results from the attitude of the courts in treating domestic violence complaints as a form of divorce action. It is considered that behind such delays lies a suspicion that women might be making such applications when they have not suffered violence. The allegations that women abuse Law no. 4320 are not correct. Since the economic burden of the home lies almost 100% with men, it would be impossible for women to request implementation of Law no. 4320 unless they were confronted with mortal danger. Finally, the injunctions at issue are generally narrow in scope or are not extended by the courts.

2.  Research report prepared by the Womens Rights Information and Implementation Centre of the Diyarbakır Bar Association (KAMER) on the Implementation of Law no. 4320, dated 25 November 2005

94.  According to this report, a culture of violence has developed in Turkey and violence is tolerated in many areas of life. A survey of legal actions at a magistrates court dealing with civil matters (sulh hukuk mahkemesi) and three civil courts (asliye hukuk mahkemesi) in Diyarbakır identified 183 actions brought under Law no. 4320 from the date on which the Law entered into force in 1998 until September 2005. In 104 of these cases, the court ordered various measures, while in the remaining 79 actions the court held that there were no grounds for making an order, or dismissed the action, or ruled that it lacked jurisdiction.

95.  Despite the importance of the problem of domestic violence, very few applications have been made under the said Law, because either the public is not generally aware of it or the level of confidence in the security forces is very low in the region. The most important problems were caused by the delay in issuing injunctions and the authorities failure to monitor the implementation of injunctions.

96.  Moreover, the negative attitude of police officers at police stations towards victims of domestic violence is one of the obstacles preventing women from using this Law. Women who go to police stations because they are subjected to domestic violence are confronted with attitudes which tend to regard the problem as a private family matter into which the police are reluctant to interfere.

97.  This report makes recommendations to improve the implementation of Law no. 4320 and to enhance the protection of victims of domestic violence.

3.  Diyarbakır KA-MER Emergency Helpline statistics for the period 1 August 1997 to 30 June 2007

98.  This statistical information report was prepared following interviews conducted with 2,484 women. It appears that all of the complainants were subjected to psychological violence and approximately 60% were subjected to physical violence. The highest number of victims is in the 20-30 age group (43%). 57% of these women are married. The majority of victims are illiterate or of a low level of education. 78% of the women are of Kurdish origin. 91% of the victims who called the emergency helpline are from Diyarbakır. 85% of the victims have no independent source of income.

4.  Amnesty Internationals 2004 report entitled “Turkey: women confronting family violence”

99.  According to this report, statistical information about the extent of violence against women in Turkey is limited and unreliable. Nonetheless, it appears that a culture of domestic violence has placed women in double jeopardy, both as victims of violence and because they are denied effective access to justice. Women from vulnerable groups, such as those from low-income families or who are fleeing conflict or natural disasters, are particularly at risk. In this connection, it was found that crimes against women in south-east Turkey have gone largely unpunished.

100.  It was noted that womens rights defenders struggle to combat community attitudes, which are tolerant of violence against women and are frequently shared by judges, senior government officials and opinion leaders in society. Even after legislative reforms have removed the legal authorisation for discriminatory treatment, attitudes that pressure women to conform to certain codes of behaviour restrict womens life choices.

101.  The report states that at every level of the criminal justice system the authorities fail to respond promptly or rigorously to womens complaints of rape, sexual assault or other violence within the family. The police are reluctant to prevent and investigate family violence, including the violent deaths of women. Prosecutors refuse to open investigations into cases involving domestic violence or to order protective measures for women at risk from their family or community. The police and courts do not ensure that men, who are served with court orders, including protection orders, comply with them. They accord them undue leniency in sentencing, on the grounds of “provocation” by their victim and on the flimsiest of evidence.

102.  There are many barriers facing women who need access to justice and protection from violence. Police officers often believe that their duty is to encourage women to return home and “make peace” and fail to investigate the womens complaints. Many women, particularly in rural areas, are unable to make formal complaints, because leaving their neighbourhoods subjects them to intense scrutiny, criticism and, in some cases, violence.

103.  Furthermore, although some courts appear to have begun implementing the reforms, the discretion accorded to the courts continues to accord the perpetrators of domestic violence unwarranted leniency. Sentences in such cases are still frequently reduced at the discretion of the judges, who continue to take into account the “severe provocation” of the offence to custom, tradition or honour.

104.  Finally, this report makes a number of recommendations to the Turkish government and to community and religious authorities with a view to addressing the problem of domestic violence.

5.  Report on Honour Crimes, prepared by the Diyarbakır Bar Associations Justice For All Project and the Womens Rights Information and Implementation Centre

105.  This report was prepared in order to look into the judicial dimensions of the phenomenon of so-called “honour crimes”. A survey was carried out of judgments in cases before the Diyarbakır assize courts and childrens courts. The purpose of the survey was to identify the proportion of such unlawful killings referred to the courts, the judiciarys attitude to them, the defendants lines of defence in these cases, the role of social structure (that is, family councils and custom) and the reasons for the murders. To that end, cases in the Diyarbakır assize courts and childrens courts between 1999 and 2005 were examined. In these seven years, 59 cases were identified in which a judgment was given. In these cases, there were 71 victims/persons killed, and 81 people were tried as defendants.

106.  According to the researchers, in cases where the victim/person killed was male, it was observed that defendants claimed, in their defence, that the victim/person killed had raped, sexually assaulted, or abducted a relative of the defendant, or had attempted to draw a relative of the defendant into prostitution. In cases where the victim/person killed was a woman, defendants alleged, in their defence, that the victim/person killed had been talking to other men, had taken up prostitution, or had committed adultery. In 46 of the judgments, mitigating provisions concerning unjustified provocation were applied. In cases of 61 convictions, the provisions of Article 59 of the Turkish Criminal Code concerning discretionary mitigation were applied.

THE LAW

I.  ADMISSIBILITY

107.  The Government contested the admissibility of the application on two grounds.

A.  Failure to observe the six-month rule under Article 35 § 1 of the Convention

108.  The Government submitted that the applicant had failed to observe the six-month time-limit in respect of the events which had taken place before 2001. They argued that the events which had taken place between 1995 and 2001 should be considered as out of time. If the applicant was not satisfied with the decisions given by the domestic authorities subsequent to the events which had taken place during the above-mentioned period, she should have submitted her application to the Commission or, following the entry into force of Protocol No. 11, to the Court within six months of each decision.

109.  The applicant claimed that she had lodged her application within six months of the impugned events. In her opinion the events should be taken as a whole and should not be examined separately.

110.  The Court reiterates that the purpose of the six-month rule under Article 35 § 1 of the Convention is to promote security of law and to ensure that cases raising issues under the Convention are dealt with within a reasonable time (see Kenar v. Turkey (dec.), no. 67215/011 December 2005). According to its well-established case-law, where no domestic remedy is available the six-month period runs from the date of the act complained of.

111.  In that regard, the Court notes that from 10 April 1995 the applicant and her mother had been victims of multiple assaults and threats by H.O. against their physical integrity. These acts of violence had resulted in the death of the applicants mother and caused the applicant intense suffering and anguish. While there were intervals between the impugned events, the Court considers that the overall violence to which the applicant and her mother were subjected over a long period of time cannot be seen as individual and separate episodes and must therefore be considered together as a chain of connected events.

112.  This being so, the Court notes that the applicant has submitted her application within six months of the killing of her mother by H.O., which event may be considered as the time that she became aware of the ineffectiveness of the remedies in domestic law, as a result of the authorities failure to stop H.O. committing further violence. Given that these circumstances do not disclose any indication of a delay on the part of the applicant in introducing her application once it became apparent that no redress for her complaints was forthcoming, the Court considers that the relevant date for the purposes of the six-month time-limit should not be considered to be a date earlier than at least 13 March 2002 (see paragraph 54 above). In any event, the applicants former husband had continued to issue threats against her life and well-being and, therefore, it cannot be said that the said pattern of violence has come to an end (see paragraphs 59-69 above).

113.  In the specific context of this case, it follows that the applicants complaints have been introduced within the six-month time-limit required by Article 35 § 1 of the Convention. The Court therefore dismisses the Governments preliminary objection in this regard.

B.  Failure to exhaust domestic remedies

114.  The Government further contended that the applicant had failed to exhaust domestic remedies since she and her mother had withdrawn their complaints many times and had caused the termination of the criminal proceedings against the applicant. They maintained that the applicant had also not availed herself of the protection afforded by Law no. 4320 and that she had prevented the public prosecutor from applying to the family court, in that she had withdrawn her complaints. They submitted further that the applicant could have availed herself of the administrative and civil law remedies whose effectiveness had been recognised by the Court in previous cases (citing Aytekin v. Turkey, 23 September 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VII). Finally, relying on the Courts judgments in Ahmet Sadık v. Greece (15 November 1996, § 34, Reports 1996-V) and Cardot v. France (19 March 1991, § 30, Series A no. 200), the Government claimed that the applicant had failed to raise, even in substance, her complaints of discrimination before the national authorities and that, therefore, these complaints should be declared inadmissible.

115.  The applicant claimed that she had exhausted all available remedies in domestic law. She argued that the domestic remedies had proven to be ineffective given the failure of the authorities to protect her mothers life and to prevent her husband from inflicting ill-treatment on her and her mother. As regards the Governments reliance on Law no. 4320, to the effect that she had not availed herself of the remedies therein, the applicant noted that the said law had come into force on 14 January 1998, whereas a significant part of the events at issue had taken place prior to that date. Prior to the entry into force of Law no. 4320, there was no mechanism for protection against domestic violence. In any event, despite her numerous criminal complaints to the Chief Public Prosecutors Office, none of the protective measures provided for in Law no. 4320 had been taken to protect the life and well-being of the applicant and her mother.

116.  The Court observes that the main question with regard to the question of exhaustion of domestic remedies is whether the applicants have failed to make use of available remedies in domestic law, particularly those provided by Law no. 4320, and whether the domestic authorities were required to pursue the criminal proceedings against the applicants husband despite the withdrawal of complaints by the victims. These questions are inextricably linked to the question of the effectiveness of the domestic remedies in providing sufficient safeguards for the applicant and her mother against domestic violence. Accordingly, the Court joins these questions to the merits and will examine them under Articles 2, 3 and 14 of the Convention (see, among other authorities, Şemsi Önen v. Turkey, no. 22876/93, § 77, 14 May 2002).

117.  In view of the above, the Court notes that the application is not manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 of the Convention. It further notes that it is not inadmissible on any other grounds. It must therefore be declared admissible.

II.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 2 OF THE CONVENTION

118.  The applicant complained that the authorities had failed to safeguard the right to life of her mother, who had been killed by her husband, in violation of Article 2 § of the Convention, the relevant part of which provides:

“Everyones right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law ...”

A.  The parties submissions

1.  The applicant

119.  The applicant asserted at the outset that domestic violence was tolerated by the authorities and society and that the perpetrators of domestic violence enjoyed impunity. In this connection, she pointed out that, despite their numerous criminal complaints to the Diyarbakır Chief Public Prosecutors Office, none of the protective measures provided for in Law no. 4320 had been taken to protect the life and well-being of herself and her mother. Conversely, on a number of occasions, the authorities had tried to persuade the applicant and her mother to abandon their complaints against H.O. The domestic authorities had remained totally passive in the face of death threats issued by H.O. and had left her and her mother to the mercy of their aggressor.

120.  The applicant pointed out that, by a petition dated 27 February 2002, her mother had applied to the Chief Public Prosecutors Office and had informed the authorities of the death threats issued by H.O. However, the public prosecutor had done nothing to protect the life of the deceased. In the applicants opinion, the fact that the authorities had not taken her mothers complaint seriously was a clear indication that domestic violence was tolerated by society and the national authorities.

121.  The applicant also claimed that, although H.O. had been convicted of murder, the punishment imposed on him was not a deterrent and was considerably less than the normal sentence imposed for murder. The imposition of a lenient sentence had resulted from the fact that, in his defence submissions before the Assize Court, the accused had claimed to have killed her mother in order to protect his honour. It was the general practice of the criminal courts in Turkey to mitigate sentences in cases of “honour crimes”. In cases concerning “honour crimes”, the criminal courts imposed a very lenient punishment or no punishment at all on the perpetrators of such crimes.

2.  The Government

122.  The Government stressed that the local authorities had provided immediate and tangible follow-up to the complaints lodged by the applicant and her mother. In this connection, subsequent to the filing of their complaints, the authorities had registered the complaints, conducted medical examinations, heard witnesses, conducted a survey of the scenes of the incidents and transmitted the complaints to the competent legal authorities. When necessary and depending on the gravity of the incident, the aggressor had been remanded in custody and had been convicted by the criminal courts. These proceedings had been carried out within the shortest time possible. The authorities had displayed diligence and were sensitive to the complaints, and no negligence had been shown.

123.  However, by withdrawing their complaints, the applicant and her mother had prevented the authorities from pursuing criminal proceedings against H.O. and had thus contributed to the impunity enjoyed by the aggressor. In this regard, it did not appear from the case file that the applicant and her mother had withdrawn their complaints as a result of any pressure exerted on them either by H.O. or the public prosecutor in charge of the investigation. The pursuit of criminal proceedings against the aggressor was dependent on the complaints lodged or pursued by the applicant, since the criminal acts in question had not resulted in sickness or unfitness for work for ten days or more, within the meaning of Articles 456 § 4, 457 and 460 of the Criminal Code. Furthermore, in most cases the criminal courts had not convicted H.O. because the evidence against him was insufficient. Accordingly, the authorities could not be expected to separate the applicant and her husband and convict the latter while they were living together as a family, as this would amount to a breach of their rights under Article 8 of the Convention.

124.  As regards the petition filed by the applicants mother on 27 February 2002, the Government claimed that the content of this petition was no different to the previous ones and was of a general nature. There was no tangible fact or specific indication that her life was indeed in danger. In the petition the mother had failed to request any protection at all but she had merely requested a speedy examination of her complaint and the punishment of the applicants husband. Nonetheless, subsequent to the receipt of the petition dated 27 February 2002, the authorities had registered the complaint and had held a hearing on 27 May 2002, which had been followed by other hearings. Finally, following the killing of the applicants mother by H.O., the latter had been convicted and had received a heavy punishment.

3.  Interights, the third-party intervener

125.  Referring to international practice, Interights submitted that where the national authorities failed to act with due diligence to prevent violence against women, including violence by private actors, or to investigate, prosecute and punish such violence, the State might be responsible for such acts. The jus cogens nature of the right to freedom from torture and the right to life required exemplary diligence on the part of the State with respect to investigation and prosecution of these acts.

126.  In the context of domestic violence, victims were often intimidated or threatened into either not reporting the crime or withdrawing complaints. However, the responsibility to ensure accountability and guard against impunity lay with the State, not with the victim. International practice recognised that a broad range of interested persons, not just the victim, should be able to report and initiate an investigation into domestic violence. Further, international practice increasingly suggested that where there was sufficient evidence and it was considered in the public interest, prosecution of perpetrators of domestic violence should continue even when a victim withdrew her complaint. These developments indicated a trend away from requiring victim participation towards placing the responsibility for effective prosecution squarely on the State.

127.  While a decision not to prosecute in a particular case would not necessarily be in breach of due diligence obligations, a law or practice which automatically paralysed a domestic violence investigation or prosecution where a victim withdrew her complaint would be. In respect of these obligations and with reference to the Fatma Yıldırım v. Austria decision of the CEDAW Committee (cited in the relevant international materials section above), it was submitted that the State had not only to ensure an appropriate legislative framework, but also to ensure effective implementation and enforcement practice.

B.  The Courts assessment

1.  Alleged failure to protect the applicants mothers life

(a)  Relevant principles

128.  The Court reiterates that the first sentence of Article 2 § 1 enjoins the State not only to refrain from the intentional and unlawful taking of life, but also to take appropriate steps to safeguard the lives of those within its jurisdiction (see L.C.B. v. the United Kingdom, 9 June 1998, § 36, Reports 1998-III). This involves a primary duty on the State to secure the right to life by putting in place effective criminal-law provisions to deter the commission of offences against the person backed up by law-enforcement machinery for the prevention, suppression and punishment of breaches of such provisions. It also extends in appropriate circumstances to a positive obligation on the authorities to take preventive operational measures to protect an individual whose life is at risk from the criminal acts of another individual (see Osman v. the United Kingdom, 28 October 1998, § 115, Reports 1998-VIII, cited in Kontrová v. Slovakia, no. 7510/04, § 49, 31 May 2007).

129.  Bearing in mind the difficulties in policing modern societies, the unpredictability of human conduct and the operational choices which must be made in terms of priorities and resources, the scope of the positive obligation must be interpreted in a way which does not impose an impossible or disproportionate burden on the authorities. Not every claimed risk to life, therefore, can entail for the authorities a Convention requirement to take operational measures to prevent that risk from materialising. For a positive obligation to arise, it must be established that the authorities knew or ought to have known at the time of the existence of a real and immediate risk to the life of an identified individual from the criminal acts of a third party and that they failed to take measures within the scope of their powers which, judged reasonably, might have been expected to avoid that risk. Another relevant consideration is the need to ensure that the police exercise their powers to control and prevent crime in a manner which fully respects the due process and other guarantees which legitimately place restraints on the scope of their action to investigate crime and bring offenders to justice, including the guarantees contained in Articles 5 and 8 of the Convention (see Osman, cited above, § 116).

130.  In the opinion of the Court, where there is an allegation that the authorities have violated their positive obligation to protect the right to life in the context of their above-mentioned duty to prevent and suppress offences against the person, it must be established to its satisfaction that the authorities knew or ought to have known at the time of the existence of a real and immediate risk to the life of an identified individual or individuals from the criminal acts of a third party and that they failed to take measures within the scope of their powers which, judged reasonably, might have been expected to avoid that risk. Furthermore, having regard to the nature of the right protected by Article 2, a right fundamental in the scheme of the Convention, it is sufficient for an applicant to show that the authorities did not do all that could be reasonably expected of them to avoid a real and immediate risk to life of which they have or ought to have knowledge. This is a question which can only be answered in the light of all the circumstances of any particular case (ibid.).

(b)  Application of the above principles to the present case

(i)  Scope of the case

131.  On the above understanding, the Court will ascertain whether the national authorities have fulfilled their positive obligation to take preventive operational measures to protect the applicants mothers right to life. In this connection, it must establish whether the authorities knew or ought to have known at the time of the existence of a real and immediate risk to the life of the applicants mother from criminal acts by H.O. As it appears from the parties submissions, a crucial question in the instant case is whether the local authorities displayed due diligence to prevent violence against the applicant and her mother, in particular by pursuing criminal or other appropriate preventive measures against H.O. despite the withdrawal of complaints by the victims.

132.  However, before embarking upon these issues, the Court must stress that the issue of domestic violence, which can take various forms ranging from physical to psychological violence or verbal abuse, cannot be confined to the circumstances of the present case. It is a general problem which concerns all member States and which does not always surface since it often takes place within personal relationships or closed circuits and it is not only women who are affected. The Court acknowledges that men may also be the victims of domestic violence and, indeed, that children, too, are often casualties of the phenomenon, whether directly or indirectly. Accordingly, the Court will bear in mind the gravity of the problem at issue when examining the present case

(ii)  Whether the local authorities could have foreseen a lethal attack from H.O.

133.  Turning to the circumstances of the case, the Court observes that the applicant and her husband, H.O., had a problematic relationship from the very beginning. As a result of disagreements, H.O. resorted to violence against the applicant and the applicants mother therefore intervened in their relationship in order to protect her daughter. She thus became a target for H.O., who blamed her for being the cause of their problems (see paragraph 28 above). In this connection, the Court considers it important to highlight some events and the authorities reaction.

(i)  On 10 April 1995 H.O. and A.O. beat up the applicant and her mother, causing severe physical injuries, and threatened to kill them. Although the applicant and her mother initially filed a criminal complaint about this event, the criminal proceedings against H.O. and A.O. were terminated because the victims withdrew their complaints (see paragraphs 9-11 above).

(ii)  On 11 April 1996 H.O. again beat the applicant, causing life-threatening injuries. H.O. was remanded in custody and a criminal prosecution was commenced against him for aggravated bodily harm. However, following the release of H.O., the applicant withdrew her complaint and the charges against H.O. were dropped (see paragraphs 13-19 above).

(iii)  On 5 February 1998 H.O. assaulted the applicant and her mother using a knife. All three were severely injured and the public prosecutor decided not to prosecute anyone on the ground that there was insufficient evidence (see paragraphs 20 and 21 above).

(iv)  On 4 March 1998 H.O. ran his car into the applicant and her mother. Both victims suffered severe injuries, and the medical reports indicated that the applicant was unfit for work for seven days and that her mothers injuries were life-threatening. Subsequent to this incident, the victims asked the Chief Public ProsecutorOffice to take protective measures in view of the death threats issued by H.O., and the applicant initiated divorce proceedings. The police investigation into the victims allegations of death threats concluded that both parties had threatened each other and that the applicants mother had made such allegations in order to separate her daughter from H.O. for the purpose of revenge, and had also “wasted” the security forces time. Criminal proceedings were instituted against H.O. for issuing death threats and attempted murder, but following H.O.s release from custody (see paragraph 31 above) the applicant and her mother again withdrew their complaints. This time, although the prosecuting authorities dropped the charges against H.O. for issuing death threats and hitting the applicant, the Diyarbakır Assize Court convicted him for causing injuries to the mother and sentenced him to three months imprisonment, which was later commuted to a fine (see paragraphs 23-36 above).

(v)  On 29 October 2001 H.O. stabbed the applicant seven times following her visit to her mother. H.O. surrendered to the police claiming that he had attacked his wife in the course of a fight caused by his mother-in-laws interference with their marriage. After taking H.O.s statements the police officers released him. However, the applicants mother applied to the Chief Public Prosecutors Office seeking the detention of H.O., and also claimed that she and her daughter had had to withdraw their complaints in the past because of death threats and pressure by H.O. As a result, H.O. was convicted of knife assault and sentenced to a fine (see paragraphs 37-44 above).

(vi)  On 14 November 2001 H.O. threatened the applicant but the prosecuting authorities did not press charges for lack of concrete evidence (see paragraphs 45 and 46 above).

(vii)  On 19 November 2001 the applicants mother filed a petition with the local public prosecutors office, complaining about the ongoing death threats and harassment by H.O., who had been carrying weapons. Again, the police took statements from H.O. and released him, but the public prosecutor pressed charges against him for making death threats (see paragraphs 4749 above).

(viii)  Later, on 27 February 2002, the applicants mother applied to the public prosecutors office, informing him that H.O.s threats had intensified and that their lives were in immediate danger. She therefore asked the police to take action against H.O. The police took statements from H.O. and the Diyarbakır Magistrates Court questioned him about the allegations only after the killing of the applicants mother. H.O. denied the allegations and claimed that he did not wish his wife to visit her mother, who was living an immoral life (see paragraphs 51-52 above).

134.  In view of the above events, it appears that there was an escalating violence against the applicant and her mother by H.O. The crimes committed by H.O. were sufficiently serious to warrant preventive measures and there was a continuing threat to the health and safety of the victims. When examining the history of the relationship, it was obvious that the perpetrator had a record of domestic violence and there was therefore a significant risk of further violence.

135.  Furthermore, the victims situations were also known to the authorities and the mother had submitted a petition to the Diyarbakır Chief Public Prosecutors Office, stating that her life was in immediate danger and requesting the police to take action against H.O. However, the authorities reaction to the applicants mothers request was limited to taking statements from H.O. about the mothers allegations. Approximately two weeks after this request, on 11 March 2002, he killed the applicants mother (see paragraph 54 above).

136.  Having regard to the foregoing, the Court finds that the local authorities could have foreseen a lethal attack by H.O. While the Court cannot conclude with certainty that matters would have turned out differently and that the killing would not have occurred if the authorities had acted otherwise, it reiterates that a failure to take reasonable measures which could have had a real prospect of altering the outcome or mitigating the harm is sufficient to engage the responsibility of the State (see E. and Others v. the United Kingdom, no. 33218/96, § 99, 26 November 2002). Therefore, the Court will next examine to what extent the authorities took measures to prevent the killing of the applicants mother.

(iii)  Whether the authorities displayed due diligence to prevent the killing of the applicants mother

137.  The Government claimed that each time the prosecuting authorities commenced criminal proceedings against H.O., they had to terminate those proceedings, in accordance with the domestic law, because the applicant and her mother withdrew their complaints. In their opinion, any further interference by the authorities would have amounted to a breach of the victims Article 8 rights. The applicant explained that she and her mother had had to withdraw their complaints because of death threats and pressure exerted by H.O.

138.  The Court notes at the outset that there seems to be no general consensus among States Parties regarding the pursuance of the criminal prosecution against perpetrators of domestic violence when the victim withdraws her complaints (see paragraphs 87 and 88 above). Nevertheless, there appears to be an acknowledgement of the duty on the part of the authorities to strike a balance between a victims Article 2, Article 3 or Article 8 rights in deciding on a course of action. In this connection, having examined the practices in the member States (see paragraph 89 above), the Court observes that there are certain factors that can be taken into account in deciding to pursue the prosecution:

  the seriousness of the offence;

  whether the victims injuries are physical or psychological;

  if the defendant used a weapon;

  if the defendant has made any threats since the attack;

  if the defendant planned the attack;

  the effect (including psychological) on any children living in the household;

  the chances of the defendant offending again;

  the continuing threat to the health and safety of the victim or anyone else who was, or could become, involved;

  the current state of the victims relationship with the defendant and the effect on that relationship of continuing with the prosecution against the victims wishes;

  the history of the relationship, particularly if there had been any other violence in the past; and

  the defendants criminal history, particularly any previous violence.

139.  It can be inferred from this practice that the more serious the offence or the greater the risk of further offences, the more likely that the prosecution should continue in the public interest, even if victims withdraw their complaints.

140.  As regards the Governments argument that any attempt by the authorities to separate the applicant and her husband would have amounted to a breach of their right to family life, and bearing in mind that under Turkish law there is no requirement to pursue the prosecution in cases where the victim withdraws her complaint and did not suffer injuries which renders her unfit for work for ten or more days, the Court will now examine whether the local authorities struck a proper balance between the victims Article 2 and Article 8 rights.

141.  In this connection, the Court notes that H.O. resorted to violence from the very beginning of his relationship with the applicant. On many instances both the applicant and her mother suffered physical injuries and were subjected to psychological pressure, given the anguish and fear. For some assaults H.O. used lethal weapons, such as a knife or a shotgun, and he constantly issued death threats against the applicant and her mother. Having regard to the circumstances of the killing of the applicants mother, it may also be stated that H.O. had planned the attack, since he had been carrying a knife and a gun and had been wandering around the victims house on occasions prior to the attack (see paragraphs 47 and 54 above).

142.  The applicants mother became a target as a result of her perceived involvement in the couples relationship, and the couples children can also be considered as victims on account of the psychological effects of the ongoing violence in the family home. As noted above, in the instant case, further violence was not only possible but even foreseeable, given the violent behaviour and criminal record of H.O., his continuing threat to the health and safety of the victims and the history of violence in the relationship (see paragraphs 10, 13, 23, 37, 45, 47 and 51 above).

143.  In the Courts opinion, it does not appear that the local authorities sufficiently considered the above factors when repeatedly deciding to discontinue the criminal proceedings against H.O. Instead, they seem to have given exclusive weight to the need to refrain from interfering with what they perceived to be a “family matter” (see paragraph 123 above). Moreover, there is no indication that the authorities considered the motives behind the withdrawal of the complaints. This is despite the applicants mothers indication to the Diyarbakır Public Prosecutor that she and her daughter had withdrawn their complaints because of the death threats issued and pressure exerted on them by H.O. (see paragraph 39 above). It is also striking that the victims withdrew their complaints when H.O. was at liberty or following his release from custody (see paragraphs 9-12, 17-19, 31 and 35 above).

144.  As regards the Governments argument that any further interference by the national authorities would have amounted to a breach of the victims rights under Article 8 of the Convention, the Court notes its ruling in a similar case of domestic violence (see Bevacqua and S. v. Bulgaria, no. 71127/01§ 83, 12 June 2008), where it held that the authorities view that no assistance was required as the dispute concerned a “private matter” was incompatible with their positive obligations to secure the enjoyment of the applicants rights. Moreover, the Court reiterates that, in some instances, the national authorities interference with the private or family life of the individuals might be necessary in order to protect the health and rights of others or to prevent commission of criminal acts (see K.A. and A.D. v. Belgium, nos42758/98 and 45558/99, § 81, 17 February 2005). The seriousness of the risk to the applicants mother rendered such intervention by the authorities necessary in the present case.

145.  However, the Court regrets to note that the criminal investigations in the instant case were strictly dependent on the pursuance of complaints by the applicant and her mother on account of the domestic-law provisions in force at the relevant time; namely Articles 456 § 4, 457 and 460 of the now defunct Criminal Code, which prevented the prosecuting authorities from pursuing the criminal investigations because the criminal acts in question had not resulted in sickness or unfitness for work for ten days or more (see paragraph 70 above). It observes that the application of the above-mentioned provisions and the cumulative failure of the domestic authorities to pursue criminal proceedings against H.O. deprived the applicants mother of the protection of her life and safety. In other words, the legislative framework then in force, particularly the minimum ten days sickness unfitness requirement, fell short of the requirements inherent in the States positive obligations to establish and apply effectively a system punishing all forms of domestic violence and providing sufficient safeguards for the victims. The Court thus considers that, bearing in mind the seriousness of the crimes committed by H.O. in the past, the prosecuting authorities should have been able to pursue the proceedings as a matter of public interest, regardless of the victims withdrawal of complaints (see, in this respect, Recommendation Rec(2002)5 of the Committee of the Ministers, paragraphs 80-82 above).

146.  The legislative framework preventing effective protection for victims of domestic violence aside, the Court must also consider whether the local authorities displayed due diligence to protect the right to life of the applicants mother in other respects.

147.  In this connection, the Court notes that despite the deceaseds complaint that H.O. had been harassing her, invading her privacy by wandering around her property and carrying knives and guns (see paragraph 47 above), the police and prosecuting authorities failed either to place H.O. in detention or to take other appropriate action in respect of the allegation that he had a shotgun and had made violent threats with it (see Kontrová, cited above, § 53). While the Government argued that there was no tangible evidence that the applicants mothers life was in imminent danger, the Court observes that it is not in fact apparent that the authorities assessed the threat posed by H.O. and concluded that his detention was a disproportionate step in the circumstances; rather the authorities failed to address the issues at all. In any event, the Court would underline that in domestic violence cases perpetrators rights cannot supersede victims human rights to life and to physical and mental integrity (see the Fatma Yıldırım v. Austria and A.T. v. Hungary decisions of the CEDAW Committee, both cited above, §§ 12.1.5 and 9.3 respectively).

148.  Furthermore, in the light of the States positive obligation to take preventive operational measures to protect an individual whose life is at risk, it might have been expected that the authorities, faced with a suspect known to have a criminal record of perpetrating violent attacks, would take special measures consonant with the gravity of the situation with a view to protecting the applicants mother. To that end, the local public prosecutor or the judge at the Diyarbakır Magistrates Court could have ordered on his/her initiative one or more of the protective measures enumerated under sections 1 and 2 of Law no. 4320 (see paragraph 70 above). They could also have issued an injunction with the effect of banning H.O. from contacting, communicating with or approaching the applicants mother or entering defined areas (see, in this respect, Recommendation Rec(2002)5 of the Committee of the Ministers, paragraph 82 above). On the contrary, in response to the applicants mothers repeated requests for protection, the police and the Diyarbakır Magistrates Court merely took statements from H.O. and released him (see paragraphs 47-52 above). While the authorities remained passive for almost two weeks apart from taking statements, H.O. shot dead the applicants mother.

149.  In these circumstances, the Court concludes that the national authorities cannot be considered to have displayed due diligence. They therefore failed in their positive obligation to protect the right to life of the applicants mother within the meaning of Article 2 of the Convention.

2.  The effectiveness of the criminal investigation into the killing of the applicants mother

150.  The Court reiterates that the positive obligations laid down in the first sentence of Article 2 of the Convention also require by implication that an efficient and independent judicial system should be set in place by which the cause of a murder can be established and the guilty parties punished (see, mutatis mutandisCalvelli and Ciglio v. Italy [GC], no. 32967/96§ 51, ECHR 2002-I). The essential purpose of such investigation is to secure the effective implementation of the domestic laws which protect the right to life and, in those cases involving State agents or bodies, to ensure their accountability for deaths occurring under their responsibility (see Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdomno. 46477/99, §§ 69 and 71, ECHR 2002-II). A requirement of promptness and reasonable expedition is implicit in the context of an effective investigation within the meaning of Article 2 of the Convention (see Yaşa v. Turkey, 2 September 1998, §§ 10204, Reports 1998-VI, and Çakıcı v. Turkey [GC], no. 23657/94, §§ 80-87 and 106, ECHR 1999-IV). It must be accepted that there may be obstacles or difficulties which prevent progress in an investigation in a particular situation. However, a prompt response by the authorities in investigating a use of lethal force may generally be regarded as essential in maintaining public confidence in their adherence to the rule of law and in preventing any appearance of tolerance of unlawful acts (see Avşar v. Turkey, no. 25657/94, § 395, ECHR 2001-VII).

151.  The Court notes that a comprehensive investigation has indeed been carried out by the authorities into the circumstances surrounding the killing of the applicants mother. However, although H.O. was tried and convicted of murder and illegal possession of a firearm by the Diyarbakır Assize Court, the proceedings are still pending before the Court of Cassation (see paragraphs 57 and 58 above). Accordingly, the criminal proceedings in question, which have already lasted more than six years, cannot be described as a prompt response by the authorities in investigating an intentional killing where the perpetrator had already confessed to the crime.

3.  Conclusion

152.  In the light of the foregoing, the Court considers that the above-mentioned failures rendered recourse to criminal and civil remedies equally ineffective in the circumstances. It accordingly dismisses the Governments preliminary objection (see paragraph 114 above) based on non-exhaustion of these remedies.

153.  Moreover, the Court concludes that the criminal-law system, as applied in the instant case, did not have an adequate deterrent effect capable of ensuring the effective prevention of the unlawful acts committed by H.O. The obstacles resulting from the legislation and failure to use the means available undermined the deterrent effect of the judicial system in place and the role it was required to play in preventing a violation of the applicants mothers right to life as enshrined in Article 2 of the Convention. The Court reiterates in this connection that, once the situation has been brought to their attention, the national authorities cannot rely on the victims attitude for their failure to take adequate measures which could prevent the likelihood of an aggressor carrying out his threats against the physical integrity of the victim (see Osman, cited above, § 116). There has therefore been a violation of Article 2 of the Convention.

III.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 3 OF THE CONVENTION

154. The applicant complained that she had been subjected to violence, injury and death threats several times but that the authorities were negligent towards her situation, which caused her pain and fear in violation of Article 3 of the Convention, which provides:

“No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.”

A.  The parties submissions

155.  The applicant alleged that the injuries and anguish she had suffered as a result of the violence inflicted upon her by her husband had amounted to torture within the meaning of Article 3 of the Convention. Despite the ongoing violence and her repeated requests for help, however, the authorities had failed to protect her from her husband. It was as though the violence had been inflicted under State supervision. The insensitivity and tolerance shown by the authorities in the face of domestic violence had made her feel debased, hopeless and vulnerable.

156.  The Government argued that the applicants withdrawal of complaints and her failure to cooperate with the authorities had prevented the prosecuting authorities from pursuing the criminal proceedings against her husband. They further claimed that, in addition to the available remedies under Law no. 4320, the applicant could have sought shelter in one of the guest houses set up to protect women with the cooperation of public institutions and non-governmental organisations (NGOs). In this respect, the applicant could have petitioned the Directorate of Social Services and Child Protection Agency for admission to one of the guest houses. The addresses of these guest houses were secret and they were protected by the authorities.

157.  Interights maintained that States were required to take reasonable steps to act immediately to stop ill-treatment, whether by public or private actors, of which they have known or ought to have known. Given the opaque nature of domestic violence and the particular vulnerability of women who are too often frightened to report such violence, it is submitted that a heightened degree of vigilance is required of the State.

B.  The Courts assessment

1.  Applicable principles

158.  The Court reiterates that ill-treatment must attain a minimum level of severity if it is to fall within the scope of Article 3. The assessment of this minimum is relative: it depends on all the circumstances of the case, such as the nature and context of the treatment, its duration, its physical and mental effects and, in some instances, the sex, age and state of health of the victim (see Costello-Roberts v. the United Kingdom, 25 March 1993, § 30, Series A no. 247C).

159.  As regards the question whether the State could be held responsible, under Article 3, for the ill-treatment inflicted on persons by non-state actors, the Court reiterates that the obligation on the High Contracting Parties under Article 1 of the Convention to secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms defined in the Convention, taken together with Article 3, requires States to take measures designed to ensure that individuals within their jurisdiction are not subjected to torture or inhuman or degrading treatment or punishment, including such ill-treatment administered by private individuals (see, mutatis mutandisH.L.R. v. France, 29 April 1997, § 40, Reports 1997III). Children and other vulnerable individuals, in particular, are entitled to State protection, in the form of effective deterrence, against such serious breaches of personal integrity (see A. v. the United Kingdom, 23 September 1998, § 22, Reports 1998VI).

2.  Application of the above principles to the case

160.  The Court considers that the applicant may be considered to fall within the group of “vulnerable individuals” entitled to State protection (see A. v. the United Kingdom, cited above, § 22). In this connection, it notes the violence suffered by the applicant in the past, the threats issued by H.O. following his release from prison and her fear of further violence as well as her social background, namely the vulnerable situation of women in south-east Turkey.

161.  The Court observes also that the violence suffered by the applicant, in the form of physical injuries and psychological pressure, were sufficiently serious to amount to ill-treatment within the meaning of Article 3 of the Convention.

162.  Therefore, the Court must next determine whether the national authorities have taken all reasonable measures to prevent the recurrence of violent attacks against the applicants physical integrity.

163.  In carrying out this scrutiny, and bearing in mind that the Court provides final authoritative interpretation of the rights and freedoms defined in Section I of the Convention, the Court will consider whether the national authorities have sufficiently taken into account the principles flowing from its judgments on similar issues, even when they concern other States.

164.  Furthermore, in interpreting the provisions of the Convention and the scope of the States obligations in specific cases (see, mutatis mutandisDemir and Baykara v. Turkey [GC], no. 34503/97, §§ 85 and 86, ECHR 2008) the Court will also look for any consensus and common values emerging from the practices of European States and specialised international instruments, such as the CEDAW, as well as giving heed to the evolution of norms and principles in international law through other developments such as the Belém do Pará Convention, which specifically sets out States duties relating to the eradication of gender-based violence.

165.  Nevertheless, it is not the Courts role to replace the national authorities and to choose in their stead from among the wide range of possible measures that could be taken to secure compliance with their positive obligations under Article 3 of the Convention (see, mutatis mutandisBevacqua and S., cited above, § 82). Moreover, under Article 19 of the Convention and under the principle that the Convention is intended to guarantee not theoretical or illusory, but practical and effective rights, the Court has to ensure that a States obligation to protect the rights of those under its jurisdiction is adequately discharged (see Nikolova and Velichkova v. Bulgaria, no. 7888/03, § 61, 20 December 2007).

166.  Turning to its examination of the facts, the Court notes that the local authorities, namely the police and public prosecutors, did not remain totally passive. After each incident involving violence, the applicant was taken for medical examination and criminal proceedings were instituted against her husband. The police and prosecuting authorities questioned H.O. in relation to his criminal acts, placed him in detention on two occasions, indicted him for issuing death threats and inflicting actual bodily harm and, subsequent to his conviction for stabbing the applicant seven times, sentenced him to pay a fine (see paragraphs 13, 24 and 44 above).

167.  However, none of these measures were sufficient to stop H.O. from perpetrating further violence. In this respect, the Government blamed the applicant for withdrawing her complaints and failing to cooperate with the authorities, which prevented the latter from continuing the criminal proceedings against H.O., pursuant to the domestic law provisions requiring the active involvement of the victim (see paragraph 70 above).

168.  The Court reiterates its opinion in respect of the complaint under Article 2 of the Convention, namely that the legislative framework should have enabled the prosecuting authorities to pursue the criminal investigations against H.O. despite the withdrawal of complaints by the applicant on the basis that the violence committed by H.O. was sufficiently serious to warrant prosecution and that there was a constant threat to the applicants physical integrity (see paragraphs 137-48 above).

169.  However, it cannot be said that the local authorities displayed the required diligence to prevent the recurrence of violent attacks against the applicant, since the applicants husband perpetrated them without hindrance and with impunity to the detriment of the rights recognised by the Convention (see, mutatis mutandisMaria da Penha v. BrazilCase 12.051, 16 April 2001, Report No. 54/01, Inter-Am. Ct. H.R., Annual Report 2000, OEA/Ser.L/V.II.111 Doc. 20 rev. (2000), §§ 42-44). By way of example, the Court notes that, following the first major incident (see paragraphs 9 and 10 above), H.O. again beat the applicant severely, causing her injuries which were sufficient to endanger her life, but he was released pending trial “considering the nature of the offence and the fact that the applicant had regained full health”. The proceedings were ultimately discontinued because the applicant withdrew her complaints (see paragraphs 13 and 19 above). Again, although H.O. assaulted the applicant and her mother using a knife and caused them severe injuries, the prosecuting authorities terminated the proceedings without conducting any meaningful investigation (see paragraphs 20 and 21 above). Likewise, H.O. ran his car into the applicant and her mother, this time causing injuries to the former and life-threatening injuries to the latter. He spent only twenty-five days in prison and received a fine for inflicting serious injuries on the applicants mother (see paragraphs 23-36 above). Finally, the Court was particularly struck by the Diyarbakır Magistrates Courts decision to impose merely a small fine, which could be paid by instalments, on H.O. as punishment for stabbing the applicant seven times (see paragraphs 37 and 44 above).

170.  In the light of the foregoing, the Court considers that the response to the conduct of the applicants former husband was manifestly inadequate to the gravity of the offences in question (see, mutatis mutandisAli and Ayşe Duran v. Turkey, no. 42942/02§ 54, 8 April 2008). It therefore observes that the judicial decisions in this case reveal a lack of efficacy and a certain degree of tolerance, and had no noticeable preventive or deterrent effect on the conduct of H.O.

171.  As regards the Governments assertion that, in addition to the available remedies under Law no. 4320, the applicant could have sought shelter in one of the guest houses set up to protect women, the Court notes that until 14 January 1998 – the date on which Law no. 4320 entered into force – Turkish law did not provide for specific administrative and policing measures designed to protect vulnerable persons against domestic violence. Even after that date, it does not appear that the domestic authorities effectively applied the measures and sanctions provided by that Law with a view to protecting the applicant against her husband. Taking into account the overall amount of violence perpetrated by H.O., the public prosecutors office ought to have applied on its own motion the measures contained in Law no. 4320, without expecting a specific request to be made by the applicant for the implementation of that Law.

172.  This being said, even assuming that the applicant had been admitted to one of the guest houses, as suggested by the Government, the Court notes that this would only be a temporary solution. Furthermore, it has not been suggested that there was any official arrangement to provide for the security of the victims staying in those houses.

173.  Finally, the Court notes with grave concern that the violence suffered by the applicant had not come to an end and that the authorities had continued to display inaction. In this connection, the Court points out that, immediately after his release from prison, H.O. again issued threats against the physical integrity of the applicant (see paragraph 59 above). Despite the applicants petition of 15 April 2008 requesting the prosecuting authorities to take measures for her protection, nothing was done until after the Court requested the Government to provide information about the measures that have been taken by their authorities. Following this request, on the instructions of the Ministry of Justice, the Diyarbakır Public Prosecutor questioned H.O. about the death threats issued by him and took statements from the applicants current boyfriend (see paragraphs 60-67 above).

174.  The applicants legal representative again informed the Court that the applicants life was in immediate danger, given the authorities continuous failure to take sufficient measures to protect her client (see paragraph 68 above). It appears that following the transmission of this complaint and the Courts request for an explanation in this respect, the local authorities have now put in place specific measures to ensure the protection of the applicant (see paragraph 69 above).

175.  Having regard to the overall ineffectiveness of the remedies suggested by the Government in respect of the complaints under Article 3, the Court dismisses the Governments objection of non-exhaustion of domestic remedies.

176.  The Court concludes that there has been a violation of Article 3 of the Convention as a result of the State authorities failure to take protective measures in the form of effective deterrence against serious breaches of the applicants personal integrity by her husband.

IV.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 14 OF THE CONVENTION READ IN CONJUNCTION WITH ARTICLES 2 AND 3

177.  The applicant complained under Article 14 of the Conventionread in conjunction with Articles 2 and 3, that she and her mother had been discriminated against on the basis of their gender.

Article 14 of the Convention provides:

“The enjoyment of the rights and freedoms set forth in [the] Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.”

A.  The parties submissions

1.  The applicant

178.  The applicant alleged that the domestic law of the respondent State was discriminatory and insufficient to protect women, since a womans life was treated as inferior in the name of family unity. The former Civil Code, which was in force at the relevant time, contained numerous provisions distinguishing between men and women, such as the husband being the head of the family, his wishes taking precedence as the representative of the family union. The then Criminal Code also treated women as second-class citizens. A woman was viewed primarily as the property of society and of the male within the family. The most important indicator of this was that sexual offences were included in the section entitled “Crimes Relating to General Morality and Family Order”, whereas in fact sexual offences against women are direct attacks on a womans personal rights and freedoms. It was because of this perception that the Criminal Code imposed lighter sentences on persons who had murdered their wives for reasons of family honour. The fact that H.O. received a sentence of fifteen years is a consequence of that classification in the Criminal Code.

179.  Despite the reforms carried out by the Government in the areas of the Civil Code and Criminal Code in 2002 and 2004 respectively, domestic violence inflicted by men is still tolerated and impunity is granted to the aggressors by judicial and administrative bodies. The applicant and her mother had been victims of violations of Articles 2, 3, 6 and 13 of the Convention merely because of the fact that they were women. In this connection, the applicant drew the Courts attention to the improbability of any men being a victim of similar violations.

2.  The Government

180.  The Government averred that there was no gender discrimination in the instant case, since the violence in question was mutual. Furthermore, it cannot be claimed that there was institutionalised discrimination resulting from the criminal or family laws or from judicial and administrative practice. Nor could it be argued that the domestic law contained any formal and explicit distinction between men and women. It had not been proven that the domestic authorities had not protected the right to life of the applicant because she was a woman.

181.  The Government further noted that subsequent to the reforms carried out in 2002 and 2004, namely revision of certain provisions of the Civil Code and the adoption of a new Criminal Code, and the entry into force of Law no. 4320, Turkish law provided for sufficient guarantees, meeting international standards, for the protection of women against domestic violence. The Government concluded that this complaint should be declared inadmissible for failure to exhaust domestic remedies or as being manifestly ill-founded since these allegations had never been brought to the attention of the domestic authorities and, in any event, were devoid of substance.

3.  Interights, the third-party intervener

182.  Interights submitted that the failure of the State to protect against domestic violence would be tantamount to failing in its obligation to provide equal protection of the law based on sex. They further noted that there was increasing recognition internationally – both within the United Nations and Inter-American systems – that violence against women was a form of unlawful discrimination.

B.  The Courts assessment

1.  The relevant principles

183.  In its recent ruling in D.H. and Others v. the Czech Republic ([GC], no. 57325/00, 13 November 2007, §§ 175-80, ECHR 2007IV), the Court laid down the following principles on the issue of discrimination:

“175.  The Court has established in its case-law that discrimination means treating differently, without an objective and reasonable justification, persons in relevantly similar situations (see Willis v. the United Kingdom, no. 36042/97, § 48, ECHR 2002IV, and Okpisz v. Germany, no. 59140/00, § 33, 25 October 2005). ... The Court has also accepted that a general policy or measure that has disproportionately prejudicial effects on a particular group may be considered discriminatory notwithstanding that it is not specifically aimed at that group (see Hugh Jordan [v. the United Kingdom, no. 24746/94], § 154[, 4 May 2001], and Hoogendijk [v. the Netherlands (dec.), no. 58461/00, 6 January 2005]), and that discrimination potentially contrary to the Convention may result from a de facto situation (see Zarb Adami [v. Malta, no. 17209/02], § 76[, ECHR 2006-VIII]).

...

177.  As to the burden of proof in this sphere, the Court has established that once the applicant has shown a difference in treatment, it is for the Government to show that it was justified (see, among other authorities, Chassagnou and Others v. France [GC], nos. 25088/9428331/95 and 28443/95, §§ 91-92, ECHR 1999-III, and Timishev [v. Russia, nos. 55762/00 and 55974/00], § 57[, ECHR 2005-XII]).

178.  As regards the question of what constitutes prima facie evidence capable of shifting the burden of proof on to the respondent State, the Court stated in Nachova and Others ([v. Bulgaria [GC], nos. 43577/98 and 43579/98], § 147[, ECHR 2005-VII]) that in proceedings before it there are no procedural barriers to the admissibility of evidence or pre-determined formulae for its assessment. The Court adopts the conclusions that are, in its view, supported by the free evaluation of all evidence, including such inferences as may flow from the facts and the parties submissions. According to its established case-law, proof may follow from the coexistence of sufficiently strong, clear and concordant inferences or of similar unrebutted presumptions of fact. Moreover, the level of persuasion necessary for reaching a particular conclusion and, in this connection, the distribution of the burden of proof are intrinsically linked to the specificity of the facts, the nature of the allegation made and the Convention right at stake.

179.  The Court has also recognised that Convention proceedings do not in all cases lend themselves to a rigorous application of the principle affirmanti incumbit probatio (he who alleges something must prove that allegation – see Aktaş v. Turkey, no. 24351/94, § 272, ECHR 2003V). In certain circumstances, where the events in issue lie wholly, or in large part, within the exclusive knowledge of the authorities, the burden of proof may be regarded as resting on the authorities to provide a satisfactory and convincing explanation (see Salman v. Turkey [GC], no. 21986/93, § 100, ECHR 2000-VII, and Anguelova v. Bulgaria, no. 38361/97, § 111, ECHR 2002-IV). In Nachova and Others (cited above, § 157), the Court did not rule out requiring a respondent Government to disprove an arguable allegation of discrimination in certain cases, even though it considered that it would be difficult to do so in that particular case, in which the allegation was that an act of violence had been motivated by racial prejudice. It noted in that connection that in the legal systems of many countries proof of the discriminatory effect of a policy, decision or practice would dispense with the need to prove intent in respect of alleged discrimination in employment or in the provision of services.

180.  As to whether statistics can constitute evidence, the Court has in the past stated that statistics could not in themselves disclose a practice which could be classified as discriminatory (see Hugh Jordan, cited above, § 154). However, in more recent cases on the question of discrimination in which the applicants alleged a difference in the effect of a general measure or de facto situation (see Hoogendijk, cited above, and Zarb Adami, cited above, §§ 77-78), the Court relied extensively on statistics produced by the parties to establish a difference in treatment between two groups (men and women) in similar situations.

Thus, in Hoogendijk the Court stated: “[W]here an applicant is able to show, on the basis of undisputed official statistics, the existence of a prima facie indication that a specific rule – although formulated in a neutral manner – in fact affects a clearly higher percentage of women than men, it is for the respondent Government to show that this is the result of objective factors unrelated to any discrimination on grounds of sex. If the onus of demonstrating that a difference in impact for men and women is not in practice discriminatory does not shift to the respondent Government, it will be in practice extremely difficult for applicants to prove indirect discrimination.”

2.  Application of the above principles to the facts of the present case

(a)  The meaning of discrimination in the context of domestic violence

184.  The Court notes at the outset that when it considers the object and purpose of the Convention provisions, it also takes into account the international-law background to the legal question before it. Being made up of a set of rules and principles that are accepted by the vast majority of States, the common international or domestic law standards of European States reflect a reality that the Court cannot disregard when it is called upon to clarify the scope of a Convention provision that more conventional means of interpretation have not enabled it to establish with a sufficient degree of certainty (see Saadi v. the United Kingdom [GC], no. 13229/03, § 63, ECHR 2008, cited in Demir and Baykara, cited above, § 76).

185.  In this connection, when considering the definition and scope of discrimination against women, in addition to the more general meaning of discrimination as determined in its case-law (see paragraph 183 above), the Court has to have regard to the provisions of more specialised legal instruments and the decisions of international legal bodies on the question of violence against women.

186.  In that context, the CEDAW defines discrimination against women under Article 1 as

“... any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.”

187.  The CEDAW Committee has reiterated that violence against women, including domestic violence, is a form of discrimination against women (see paragraph 74 above).

188.  The United Nations Commission on Human Rights expressly recognised the nexus between gender-based violence and discrimination by stressing in resolution 2003/45 that “all forms of violence against women occur within the context of de jure and de facto discrimination against women and the lower status accorded to women in society and are exacerbated by the obstacles women often face in seeking remedies from the State.”

189.  Furthermore, the Belém do Pará Convention, which is so far the only regional multilateral human rights treaty to deal solely with violence against women, describes the right of every woman to be free from violence as encompassing, among others, the right to be free from all forms of discrimination.

190.  Finally, the Inter-American Commission also characterised violence against women as a form of discrimination owing to the States failure to exercise due diligence to prevent and investigate a domestic violence complaint (see Maria da Penha v. Brazil, cited above, § 80).

191.  It transpires from the above-mentioned rules and decisions that the States failure to protect women against domestic violence breaches their right to equal protection of the law and that this failure does not need to be intentional.

(b)  The approach to domestic violence in Turkey

192.  The Court observes that although the Turkish law then in force did not make explicit distinction between men and women in the enjoyment of rights and freedoms, it needed to be brought into line with international standards in respect of the status of women in a democratic and pluralistic society. Like the CEDAW Committee (see the Concluding Comments on the combined fourth and fifth periodic report of Turkey CEDAW/C/TUR/45 and Corr.1, 15 February 2005, §§ 12-21), the Court welcomes the reforms carried out by the Government, particularly the adoption of Law no. 4320 which provides for specific measures for protection against domestic violence. It thus appears that the alleged discrimination at issue was not based on the legislation per se but rather resulted from the general attitude of the local authorities, such as the manner in which the women were treated at police stations when they reported domestic violence and judicial passivity in providing effective protection to victims. The Court notes that the Turkish Government have already recognised these difficulties in practice when discussing the issue before the CEDAW Committee (ibid.).

193.  In that regard, the Court notes that the applicant produced reports and statistics prepared by two leading NGOs, the Diyarbakır Bar Association and Amnesty International, with a view to demonstrating discrimination against women (see paragraphs 94-97 and 99-104 above). Bearing in mind that the findings and conclusions reached in these reports have not been challenged by the Government at any stage of the proceedings, the Court will consider them together with its own findings in the instant case (see Hoogendijk v. the Netherlands (dec.), no. 54861/00, 6 January 2005, and Zarb Adami v. Malta, no. 17209/02§§ 77-78, ECHR 2006-VIII).

194.  Having examined these reports, the Court finds that the highest number of reported victims of domestic violence is in Diyarbakır, where the applicant lived at the relevant time, and that the victims were all women who suffered mostly physical violence. The great majority of these women were of Kurdish origin, illiterate or of a low level of education and generally without any independent source of income (see paragraph 98 above).

195.  Furthermore, there appear to be serious problems in the implementation of Law no. 4320, which was relied on by the Government as one of the remedies for women facing domestic violence. The research conducted by the above-mentioned organisations indicates that when victims report domestic violence to police stations, police officers do not investigate their complaints but seek to assume the role of mediator by trying to convince the victims to return home and drop their complaint. In this connection, police officers consider the problem as a “family matter with which they cannot interfere” (see paragraphs 92, 96 and 102 above).

196.  It also transpires from these reports that there are unreasonable delays in issuing injunctions by the courts, under Law no. 4320, because the courts treat them as a form of divorce action and not as an urgent action. Delays are also frequent when it comes to serving injunctions on the aggressors, given the negative attitude of the police officers (see paragraphs 91-93, 95 and 101 above). Moreover, the perpetrators of domestic violence do not seem to receive dissuasive punishments, because the courts mitigate sentences on the grounds of custom, tradition or honour (see paragraphs 103 and 106 above).

197.  As a result of these problems, the above-mentioned reports suggest that domestic violence is tolerated by the authorities and that the remedies indicated by the Government do not function effectively. Similar findings and concerns were expressed by the CEDAW Committee when it noted “the persistence of violence against women, including domestic violence, in Turkey” and called upon the respondent State to intensify its efforts to prevent and combat violence against women. It further underlined the need to fully implement and carefully monitor the effectiveness of Law no. 4320 on the protection of the family, and of related policies in order to prevent violence against women, to provide protection and support services to the victims, and punish and rehabilitate offenders (see the Concluding Comments, § 28).

198.  In the light of the foregoing, the Court considers that the applicant has been able to show, supported by unchallenged statistical information, the existence of a prima facie indication that the domestic violence affected mainly women and that the general and discriminatory judicial passivity in Turkey created a climate that was conducive to domestic violence.

(c)  Whether the applicant and her mother have been discriminated against on account of the authorities failure to provide equal protection of law

199.  The Court has established that the criminallaw system, as operated in the instant case, did not have an adequate deterrent effect capable of ensuring the effective prevention of unlawful acts by H.O. against the personal integrity of the applicant and her mother and thus violated their rights under Articles 2 and 3 of the Convention.

200.  Bearing in mind its finding above that the general and discriminatory judicial passivity in Turkey, albeit unintentional, mainly affected women, the Court considers that the violence suffered by the applicant and her mother may be regarded as gender-based violence which is a form of discrimination against women. Despite the reforms carried out by the Government in recent years, the overall unresponsiveness of the judicial system and impunity enjoyed by the aggressors, as found in the instant case, indicated that there was insufficient commitment to take appropriate action to address domestic violence (see, in particular, section 9 of the CEDAW Committees General Recommendation No. 19, cited at paragraph 74 above).

201.  Taking into account the ineffectiveness of domestic remedies in providing equal protection of law to the applicant and her mother in the enjoyment of their rights guaranteed by Articles 2 and 3 of the Convention, the Court holds that there existed special circumstances which absolved the applicant from her obligation to exhaust domestic remedies. It therefore dismisses the Governments objection on non-exhaustion in respect of the complaint under Article 14 of the Convention.

202.  In view of the above, the Court concludes that there has been a violation of Article 14 of the Conventionread in conjunction with Articles 2 and 3, in the instant case.

V.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLES 6 AND 13 OF THE CONVENTION

203.  Relying on Articles 6 and 13 of the Convention, the applicant complained that the criminal proceedings brought against H.O. were ineffective and had failed to provide sufficient protection for her and her mother.

204.  The Government contested that argument.

205.  Having regard to the violations found under Articles 2, 3 and 14 of the Convention (see paragraphs 153, 176 and 202 above), the Court does not find it necessary to examine the same facts also in the context of Articles 6 and 13.

VI.  APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

206.  Article 41 of the Convention provides:

“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

A.  Damage

207.  The applicant claimed 70,000 Turkish liras (TRL) (approximately 35,000 euros (EUR)) in respect of pecuniary damage resulting from the death of her mother and TRL 250,000 (approximately EUR 125,000) for nonpecuniary damage. She explained that subsequent to the killing of her mother she had been deprived of any economic support from her. The killing of her mother and ongoing violence perpetrated by her former husband had caused her stress and anguish, as well as irreparable damage to her psychological well-being and self-esteem.

208.  The Government submitted that the amounts claimed were not justified in the circumstances of the case. They claimed, in the alternative, that the amounts were excessive and that any award to be made under this head should not lead to unjust enrichment.

209.  As regards the applicants claim for pecuniary damage, the Court notes that while the applicant has demonstrated that on a number of occasions she had sought shelter at her mothers home, it has not been proven that she was in any way financially dependent on her. However, this does not exclude an award in respect of pecuniary damage being made to an applicant who has established that a close member of the family has suffered a violation of the Convention (see Aksoy v. Turkey, 18 December 1996, § 113, Reports 1996-VI, where the pecuniary claims made by the applicant prior to his death in respect of loss of earnings and medical expenses arising out of detention and torture were taken into account by the Court in making an award to the applicants father, who had continued the application). In the present case, however, the claims for pecuniary damage relate to alleged losses accruing subsequent to the death of the applicants mother. The Court is not convinced that the applicants mother incurred any losses before her death. Thus, the Court does not find it appropriate in the circumstances of this case to make any award to the applicant in respect of pecuniary damage.

210.  On the other hand, as regards the non-pecuniary damage, the Court notes that the applicant has undoubtedly suffered anguish and distress on account of the killing of her mother and the authorities failure to undertake sufficient measures to prevent the domestic violence perpetrated by her husband and to give him deterrent punishment. Ruling on an equitable basis, the Court awards the applicant EUR 30,000 in respect of the damage sustained by her as a result of violations of Articles 2, 3 and 14 of the Convention.

B.  Costs and expenses

211.  The applicant also claimed TRL 15,500 (approximately EUR 7,750) for the costs and expenses incurred before the Court. This included fees and costs incurred in respect of the preparation of the case (38 hours legal work) and attendance at the hearing before the Court in Strasbourg as well as other expenses, such as telephone, fax, translation or stationary.

212.  The Government submitted that in the absence of any supporting documents the applicants claim under this head should be rejected.

213.  According to the Courts case-law, an applicant is entitled to the reimbursement of costs and expenses only in so far as it has been shown that these have been actually and necessarily incurred and were reasonable as to quantum. In the present case, regard being had to the information in its possession and the above criteria, the Court considers it reasonable to award the sum of EUR 6,500 for costs and expenses for the proceedings before the Court, less EUR 1,494 received by way of legal aid from the Council of Europe.

C.  Default interest

214.  The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

 

FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY

1.  Dismisses the Governments preliminary objection concerning the alleged failure to observe the six-month rule;

2.  Joins to the merits of the complaints under Articles 2, 3 and 14 of the Convention the Governments preliminary objections of non-exhaustion of domestic remedies and dismisses them;

3.  Declares the application admissible;

4.  Holds that there has been a violation of Article 2 of the Convention in respect of the death of the applicants mother;

5.  Holds that there has been a violation of Article 3 of the Convention in respect of the authorities failure to protect the applicant against domestic violence perpetrated by her former husband;

6.  Holds that there is no need to examine the complaints under Articles 6 and 13 of the Convention;

7.  Holds that there has been a violation of Article 14 of the Convention read in conjunction with Articles 2 and 3;

8.  Holds

(a)  that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, the following amounts, to be converted into Turkish liras at the rate applicable at the date of settlement:

(i)  a total sum of EUR 30,000 (thirty thousand euros), plus any tax that may be chargeable, in respect of nonpecuniary damage;

(ii)  EUR 6,500 (six thousand five hundred euros), less EUR 1,494 (one thousand four hundred and ninety-four euros) received by way of legal aid from the Council of Europe, plus any tax that may be chargeable to the applicant, for costs and expenses;

(b)  that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;

9.  Dismisses the remainder of the applicants claim for just satisfaction.

Done in English, and notified in writing on 9 June 2009, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Santiago Quesada Josep Casadevall
  Registrar  President


[1].  On an unspecified date subsequent to the killing of her mother, the applicant obtained a divorce from her husband.

[2].  See the CEDAW Committee’s General Recommendation No. 19 on violence against women, (1992) UN doc. CEDAW/C/1992/L.1/Add.15 at § 24 (a).

[3].  Ibid., at § 24 (b); see also § 24 (r).

[4].  Ibid., at § 24 (t).

[5].  Ibid., at § 24 (t) (i); see also § 24 (r) on measures necessary to overcome family violence.

[6].  Judgment of 29 July 1988, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 4, § 172.

[7].  Signed at the Inter-American Specialised Conference on Human Rights, San Jose, Costa Rica, 22 November 1969. Article 1 provides as follows: “1. The States Parties to this Convention undertake to respect the rights and freedoms recognised herein and to ensure to all persons subject to their jurisdiction the free and full exercise of those rights and freedoms, without any discrimination for reasons of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, economic status, birth, or any other social condition. 2. For the purposes of this Convention, ‘person’ means every human being.

[8].  Adopted by the Organisation of American States and came into force on 5 March 1995.

[9].  Case 12.051, 16 April 2001, Report No. 54/01, Inter-Am. C.H.R., Annual Report 2000, OEA/Ser.L/V.II.111 Doc. 20 rev. (2000).

[10].  Ibid., §§ 55 and 56.

Copyright © 2024 Pravosudna akademija, Srbija