Livančić i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Država na koju se presuda odnosi
Bosna i Hercegovina
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Bosanski
Datum
20.02.2020
Članovi
6
6-1
P1-1
P1-1-1
Kršenje
6
6-1
P1-1
P1-1-1
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 6) Postupak izvršenja
(Čl. 6-1) Pristup sudu
(P1-1) Zaštita imovine
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine
Broj predstavke
15313/15, 15315/15, 15321/15, 16853/15, 18752/15, 18756/15, 18761/15, 5488/17
Zbirke
Sudska praksa
Presuda
Komitet
Sažetak
Predstavke ESLJP su podneli državljani BIH, koji su se žalili zbog neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju domaćih odluka. S obzirom na sličan predmet ovih predstavki, Sud je smatrao primerenim da ih ispita zajedno u jednoj presudi.

U presudi, Sud ponovno ističe da se izvršenje presude koju je doneo bilo koji sud mora smatrati sastavnim delom „suđenja“ u smislu člana 6. Sud se takođe poziva na svoju praksu u pogledu neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju konačnih domaćih presuda (presuda Hornsby protiv Grčke, br. 18357/91). Sud dalje napominje da je odlukama iz predmetnih predstavki naređeno preduzimanje određene mere, stoga smatra da odluke o kojima je reč predstavljaju „imovinu“ u smislu člana 1. Protokola br. 1.

U skladu sa ovim, Sud je utvrdio da je došlo do povrede člana 6. stav 1. Konvencije, te člana 1. Protokola br. 1 u odnosu na neizvršavanje ili kašnjenje u izvršenju domaćih odluka.

 preuzmite presudu u pdf formatu

 

ČETVRTI ODJEL

PREDMET LIVANČIĆ I DRUGI protiv BOSNE I HERCEGOVINE

(Aplikacije br. 15313/15 i 7 drugih – vidi listu u dodatku)

PRESUDA 

STRASBOURG

20.02.2020. godine

Ova presuda je konačna, ali su u njoj moguće uredničke izmjene.

U predmetu Livančić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Evropski sud za ljudska prava (Četvrti odjel), zasjedajući kao odbor u sastavu:

Stéphanie Mourou-Vikström, predsjednica,
Georges Ravarani,
Jolien Schukking, sudije,
i Liv Tigerstedt, v.d. zamjenik registrara Odjela,

nakon vijećanja zatvorenog za javnost održanog 30.01.2020. godine, donio je sljedeću presudu koja je usvojena navedenog datuma:

POSTUPAK

 1. Postupak u ovom predmetu pokrenut je povodom aplikacija protiv Bosne i Hercegovine koje su Sudu podnesene u skladu sa članom 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda („Konvencija“) različitih datuma naznačenih u tabeli koja se nalazi u dodatku.
 2. Vlada Bosne i Hercegovine („vlada“) je obaviještena o ovim aplikacijama.

ČINJENICE

 1. Lista aplikanata i relevantni podaci o aplikacijama navedeni su u tabeli koja se nalazi u dodatku.
 2. Aplikanti su se žalili zbog neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju domaćih odluka.

PRAVO

I SPAJANJE APLIKACIJA

 1. S obzirom na sličan predmet ovih aplikacija, Sud smatra primjerenim da ih ispita zajedno u jednoj presudi.

II NAVODNA POVREDA ČLANA 6. STAV 1. KONVENCIJE I ČLANA 1. PROTOKOLA BR. 1

 1. Aplikanti se žale zbog neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju domaćih odluka donesenih u njihovu korist. Oni se pozivaju, izričito ili u biti, na član 6. stav 1. Konvencije i na član. 1 Protokola br. 1 koji glase:

Član 6. stav 1.

„Prilikom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama ... svako ima pravo na ...suđenje u razumnom roku....pred ...sudom...“

Član 1. Protokola br. 1

„Svaka fizička i pravna osoba ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen njegove imovine osim kada je to u javnom interesu i u skladu s uvjetima propisanim zakonom i općim načelima međunarodnog prava.

Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne umanjuju pravo države da primijeni zakone koje smatra potrebnim kako bi regulirala korištenje imovine u skladu s općim interesom ili kako bi osigurala plaćanje poreza ili drugih doprinosa ili kazni.“

 1. Sud ponovno ističe da se izvršenje presude koju je donio bilo koji sud mora smatrati sastavnim dijelom „suđenja“ u smislu člana 6. Sud se također poziva na svoju praksu u pogledu neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju konačnih domaćih presuda (vidi Hornsby protiv Grčke, br. 18357/91, tačka 40., Izvještaji o presudama i odlukama 1997-II).
 2. U vodećim predmetima Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 20514/15 i 15 drugih, tačke 25.-31., 14.11.2017., i Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine br. 68955/12 i 15 drugih, tačke 26.-31., 14.11.2017., Sud je već utvrdio povredu u odnosu na pitanja slična onima u predmetnom slučaju.
 3. Sud dalje napominje da je odlukama iz predmetnih aplikacija naređeno poduzimanje određene mjere. Sud stoga smatra da odluke o kojima je riječ predstavljaju „imovinu“ u smislu člana 1. Protokola br. 1.
 4. Nakon što je ispitao sve materijale koji su mu podneseni, Sud nije našao niti jednu činjenicu ili argument koji bi ga mogao uvjeriti da donese drugačiji zaključak o dopuštenosti i meritumu ovih pritužbi. Imajući u vidu svoju praksu o ovom pitanju, Sud smatra da u predmetnom slučaju vlasti nisu uložile sve potrebne napore kako bi u potpunosti i blagovremeno izvršile odluke donesene u korist aplikanata.
 5. Ove pritužbe su stoga dopuštene i ukazuju na povredu člana 6. stav 1 Konvencije i člana 1. Protokola br. 1.

III. PRIMJENA ČLANA 41. KONVENCIJE

 1. Član 41. Konvencije propisuje:

„Ukoliko Sud utvrdi da je došlo do povrede Konvencije ili njenih Protokola, te ukoliko zakonodavstvo visoke ugovorne strane o kojoj je riječ omogućuje samo djelomično obeštećenje, Sud će, po potrebi, odrediti pravičnu naknadu oštećenoj strani.“

 1. Imajući u vidu dokumente koje ima u svom posjedu, kao i svoju praksu (vidi, naročito, Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, 20514/15 i 15 drugih, tačke 36.-43., 14.11.2017., te Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 68955/12 i 15 drugih, tačke 37.-46., 14.11.2017.), Sud smatra opravdanim dosuditi iznose navedene u tabeli koja se nalazi u dodatku.
 2. Sud smatra primjerenim da se zatezna kamata zasniva na najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke uvećanoj za tri postotna boda.

 

IZ NAVEDENIH RAZLOGA SUD JE JEDNOGLASNO,

 1. Odlučio spojiti ove aplikacije;
 2. Proglasio aplikacije dopuštenima;
 3. Utvrdio da ove aplikacije ukazuju na povredu člana 6. stav 1. Konvencije, te člana 1. Protokola br. 1 u odnosu na neizvršavanje ili kašnjenje u izvršenju domaćih odluka;
 4. Utvrdio

(a) da tužena država, u roku od tri mjeseca, ima aplikantima isplatiti iznose navedene u tabeli koja se nalazi u dodatku, pretvorene u valutu tužene države prema tečaju na dan izmirenja;

(b) da će se od isteka navedenog roka od tri mjeseca do izmirenja, na navedene iznose plaćati obična kamata po stopi jednakoj najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke u periodu neplaćanja, uvećanoj za tri postotna boda.

 

Sačinjeno na engleskom jeziku i dostavljeno u pisanoj formi dana 20.02.2020. godine, u skladu s pravilom 77. stavovi 2. i 3. Pravila Suda.

Liv Tigerstedt                           Stéphanie Mourou-Vikström

v.d. zamjenik registrara             predsjednica

 

DODATAK

Lista aplikacija sa pritužbama prema članu 6. stav 1. Konvencije i članu 1. Protokola br. 1 (neizvršavanje ili kašnjenje u izvršenju domaćih odluka)

Br.

Aplikacija br.

Datum podnošenja

Ime i prezime aplikanta

Datum rođenja

 

Zastupnik i njegovo sjedište

Relevantna domaća odluka

Početak perioda neizvršavanja

Dužina postupka izvršenja

Iznos dosuđen na ime nematerijalne štete po aplikantu (u eurima)[1]

Iznos dosuđen na ime troškova i izdataka po aplikaciji (u eurima)[2]

1.  

15313/15

20/03/2015

Jerko LIVANČIĆ 12/10/1989

Kapetan Hatidža Travnik

Kantonalni sud u Novom Travniku, 07/06/2012

28/09/2012

13/06/2016

3 godine i  8 mjeseci i 17 dana 

1.000

250

2.  

15315/15

20/03/2015

Tončo LIVANČIĆ

23/07/1966

Kapetan Hatidža Travnik

Kantonalni sud u Novom Travniku, 07/06/2012

14/09/2012

03/06/2016

3 godine i  8 mjeseci i 21 dana 

1.000

250

3.  

15321/15

20/03/2015

Kebir ŠEHIĆ 27/07/1963

Kapetan Hatidža Travnik

 Općinski sud u Bugojnu,

13/10/2003

 

Općinski sud u Bugojnu,

20/07/2007

 

Općinski sud u Bugojnu,

28/04/2008

 

Općinski sud u Bugojnu, 20/11/2006

 

Općinski sud u Bugojnu,

19/04/2007

 

Općinski sud u Bugojnu,

17/06/2004

 

Općinski sud u Bugojnu,

13/10/2003

 

Općinski sud u Bugojnu,

04/04/2008

 

Općinski sud u Bugojnu,

25/04/2003

 

Općinski sud u Bugojnu,

29/05/2008

 

Općinski sud u Bugojnu,

04/04/2005

 

Općinski sud u Bugojnu,

31/03/2004

 

Općinski sud u Bugojnu,

04/07/2003

 

Općinski sud u Bugojnu,

18/01/2008

 

Općinski sud u Bugojnu,

23/05/2006

 

Općinski sud u Bugojnu,

28/05/2007

 

Općinski sud u Bugojnu,

04/04/2005
 02/07/2012  

 

 

 

03/07/2012

 

 

 

03/07/2012

 

 

03/07/2012

 

 

03/07/2012

 

 

03/07/2012  

 

 

 

03/07/2012

  

 

 

04/07/2012

 

 

05/07/2012

 

 

 

14/08/2012

 

 

16/08/2012

 

 

 

16/08/2012

 

  

16/08/2012

 

 

 

17/08/2012

 

 

17/08/2012

 

 

 

28/08/2012

 

 

31/10/2012 
 06/10/2015

3 godine i  3 mjeseca i 5 dana 

 

30/07/2015

3 godine i  28 dana 

 

01/06/2016

3 godine i  10 mjeseci i 30 dana   

 

08/10/2015

3 godine i  3 mjeseca i 6 dana 

 

02/10/2015

3 godine i  3 month(s)

 

08/10/2015

3 godine i  3 mjeseca i 6 dana 

 

26/04/2016

 3 godine i  9 mjeseci i 24 dana 

 

09/01/2017

3 godina i  6 mjeseci i 6 dana 

 

25/04/2016

3 godine i  9 mjeseci i 21 dan 

 

01/10/2015

3 godine i  1 mjeseci i 18 dana 

 

27/04/2016

3 godine i  8 mjeseci i 12 dana 

 

01/06/2016

3 godine i  9 mjeseci i 17 dana 

 

13/04/2017

4 godine i  7 mjeseci i 29 dana 

 

05/10/2015

3 godine i  1 mjesec i 19 dana 

 

06/07/2016

3 godine i  10 mjeseci i 20 dana 

 

02/10/2015

3 godine i  1 mjesec i 5 dana 

 

01/10/2015

2 godine i  11 mjeseci i 2 dana 

1.000

250

4.  

16853/15

23/03/2015

Vahid DERVIŠIĆ 22/01/1968

Kapetan Hatidža Travnik

Sarajevo First Instance Court, 10/07/2008

15/06/2012

21/01/2016

3 godine i  7 mjeseci i 7 dana 

1,000

250

5.  

18752/15

03/04/2015

Jasminka BASARA

04/01/1962

Kapetan Hatidža Travnik

Općinski sud u Bugojnu,

30/09/2011

02/04/2012

25/04/2016

4 godine i  24 dana 

1,000

250

6.  

18756/15

03/04/2015

Fatima ČAJDO 14/07/1958

Kapetan Hatidža Travnik

Općinski sud u Bugojnu,

20/11/2006

23/02/2012

30/07/2015

3 godine i  5 mjeseci i 8 dana 

1,000

250

7.  

18761/15

03/04/2015

Nedim NURKIĆ

24/11/1965

Kapetan Hatidža Travnik

Općinski sud u Bugojnu,

14/11/2006

10/02/2012

05/10/2015

3 godine i  7 mjeseci i 26 dana 

1,000

250

8.  

5488/17

06/01/2017

Hajrudin BEŠIĆ 08/07/1945

Salkanović Husein Zivinice

Općinski sud u Živinicama ,

16/11/2001

15/02/2012

04/10/2019

7 godina i  7 mjeseci i 20 dana 

1,000

250

 [1] .  Plus svaki  porez koji se aplikantima može zaračunati.

[2] .  Plus svaki  porez koji se aplikantima može zaračunati.

 

 

FOURTH SECTION

CASE OF LIVANČIĆ AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA

(Applications nos15313/15 and 7 others - see appended list)

JUDGMENT

STRASBOURG

20 February 2020

 

This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of Livančić and Others v. Bosnia and HerzegovinaThe European Court of Human Rights (Fourth Section), sitting as a Committee composed of:

Stéphanie Mourou-Vikström, President,
Georges Ravarani,
Jolien Schukking, judges,
and Liv Tigerstedt, Acting Deputy Section Registrar,

Having deliberated in private on 30 January 2020,

Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1.  The case originated in applications against Bosnia and Herzegovina lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) on the various dates indicated in the appended table.

2.  The Government of Bosnia and Herzegovina (“the Government”) were given notice of the applications.

THE FACTS

3.  The list of applicants and the relevant details of the applications are set out in the appended table.

4.  The applicants complained of the non-enforcement or delayed enforcement of domestic decisions.

THE LAW

 1. JOINDER OF THE APPLICATIONS

5.  Having regard to the similar subject matter of the applications, the Court finds it appropriate to examine them jointly in a single judgment.

 1. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION AND OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL NO. 1

6.  The applicants complained of the non-enforcement or delayed enforcement of domestic decisions given in their favour. They relied, expressly or in substance, on Article 6 § 1 of the Convention and on Article 1 of Protocol No. 1, which read as follows:

Article 6 § 1

“In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is entitled to a fair ... hearing ... by [a] ... tribunal ...”

Article 1 of Protocol No. 1

“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.

The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.”

7.  The Court reiterates that the execution of a judgment given by any court must be regarded as an integral part of a “hearing” for the purposes of Article 6. It also refers to its case-law concerning the non-enforcement or delayed enforcement of final domestic judgments (see Hornsby v. Greece, no. 18357/91, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997II).

8.  In the leading cases of Spahić and Others v. Bosnia and Herzegovina, nos. 20514/15 and 15 others, §§ 25-31, 14 November 2017, and Kunić and Others v. Bosnia and Herzegovina, nos. 68955/12 and 15 others, §§ 26-31, 14 November 2017, the Court already found a violation in respect of issues similar to those in the present case.

9.  The Court further notes that the decisions in the present applications ordered specific action to be taken. The Court therefore considers that the decisions in question constitute “possessions” within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1.

10.  Having examined all the material submitted to it, the Court has not found any fact or argument capable of persuading it to reach a different conclusion on the admissibility and merits of these complaints. Having regard to its case-law on the subject, the Court considers that in the instant case the authorities did not deploy all necessary efforts to enforce fully and in due time the decisions in the applicants favour.

11.  These complaints are therefore admissible and disclose a breach of Article 6 § 1 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1.

 1. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

12.  Article 41 of the Convention provides:

“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

13.  Regard being had to the documents in its possession and to its caselaw (see, in particular, Spahić and Others v. Bosnia and Herzegovina, nos. 20514/15 and 15 others, §§ 36-43, 14 November 2017, and Kunić and Others v. Bosnia and Herzegovina, nos. 68955/12 and 15 others, §§ 37-46, 14 November 2017), the Court considers it reasonable to award the sums indicated in the appended table.

14.  The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

 1. Decides to join the applications;
 2. Declares the applications admissible;
 3. Holds that these applications disclose a breach of Article 6 § 1 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1 concerning the non-enforcement or delayed enforcement of domestic decisions;
 4. Holds

(a)  that the respondent State is to pay the applicants, within three months, the amounts indicated in the appended table, to be converted into the currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement;

(b)  that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.

Done in English, and notified in writing on 20 February 2020, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Liv TigerstedtStéphanie Mourou-Vikström
              Acting Deputy RegistrarPresident

 

APPENDIX

List of applications raising complaints under Article 6 § 1 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1 (non-enforcement or delayed enforcement of domestic decisions)

No.

Application no.

Date of introduction

Applicants name

Date of birth

 

Representatives name and location

Relevant domestic decision

Start date of non-enforcement period

Length of enforcement proceedgs

Amount awarded for non-pecuniary damage per applicant (in euros)[1]

Amount awarded for costs and expenses per application (in euros)[2]

1.   

15313/15

20/03/2015

Jerko LIVANČIĆ

12/10/1989

Kapetan Hatidža

Travnik

Novi Travnik Cantonal Court, 07/06/2012

28/09/2012

 

13/06/2016

3 year(s) and 8 month(s) and 17 day(s)

1,000

250

2.    

15315/15

20/03/2015

Tončo LIVANČIĆ

23/07/1966

Kapetan Hatidža

Travnik

Novi Travnik Cantonal Court, 07/06/2012

14/09/2012

 

03/06/2016

3 year(s) and 8 month(s) and 21 day(s)

1,000

250

3.    

15321/15

20/03/2015

Kebir ŠEHIĆ

27/07/1963

Kapetan Hatidža

Travnik

Bugojno First Instance Court, 13/10/2003

Bugojno First Instance Court, 20/07/2007

Bugojno First Instance Court, 28/04/2008

 

Bugojno First Instance Court, 20/11/2006

Bugojno First Instance Court, 19/04/2007

Bugojno First Instance Court, 17/06/2004

 

Bugojno First Instance Court, 13/10/2003

Bugojno First Instance Court, 04/04/2008

 

Bugojno First Instance Court, 25/04/2003

Bugojno First Instance Court, 29/05/2008

Bugojno First Instance Court, 04/04/2005

 

Bugojno First Instance Court, 31/03/2004

Bugojno First Instance Court, 04/07/2003

 

Bugojno First Instance Court, 18/01/2008

Bugojno First Instance Court, 23/05/2006

 

Bugojno First Instance Court, 28/05/2007

Bugojno First Instance Court, 04/04/2005

02/07/2012

 

03/07/2012

 

03/07/2012

 

 

 

03/07/2012

 

03/07/2012

 

03/07/2012

 

 

03/07/2012

 

04/07/2012

 

 

05/07/2012

 

14/08/2012

 

16/08/2012

 

 

16/08/2012

 

 

16/08/2012

 

 

17/08/2012

 

17/08/2012

 

 

28/08/2012

 

31/10/2012

 

06/10/2015

3 year(s) and 3 month(s) and 5 day(s)

30/07/2015

3 year(s) and 28 day(s)

01/06/2016

3 year(s) and 10 month(s) and 30 day(s)

08/10/2015

3 year(s) and 3 month(s) and 6 day(s)

02/10/2015

3 year(s) and 3 month(s)

08/10/2015

3 year(s) and 3 month(s) and 6 day(s)

26/04/2016

3 year(s) and 9 month(s) and 24 day(s)

09/01/2017

4 year(s) and 6 month(s) and 6 day(s)

25/04/2016

3 year(s) and 9 month(s) and 21 day(s)

01/10/2015

3 year(s) and 1 month(s) and 18 day(s)

27/04/2016

3 year(s) and 8 month(s) and 12 day(s)

01/06/2016

3 year(s) and 9 month(s) and 17 day(s)

13/04/2017

4 year(s) and 7 month(s) and 29 day(s)

05/10/2015

3 year(s) and 1 month(s) and 19 day(s)

06/07/2016

3 year(s) and 10 month(s) and 20 day(s)

02/10/2015

3 year(s) and 1 month(s) and 5 day(s)

01/10/2015

2 year(s) and 11 month(s) and 2 day(s)

1,000

250

4.    

16853/15

23/03/2015

Vahid DERVIŠIĆ

22/01/1968

Kapetan Hatidža

Travnik

Sarajevo First Instance Court, 10/07/2008

15/06/2012

21/01/2016

3 year(s) and 7 month(s) and 7 day(s)

1,000

250

5.    

18752/15

03/04/2015

Jasminka BASARA

04/01/1962

Kapetan Hatidža

Travnik

Bugojno First Instance Court, 30/09/2011

02/04/2012

 

25/04/2016

4 year(s) and 24 day(s)

1,000

250

6.    

18756/15

03/04/2015

Fatima ČAJDO

14/07/1958

Kapetan Hatidža

Travnik

Bugojno First Instance Court, 20/11/2006

23/02/2012

 

30/07/2015

3 year(s) and 5 month(s) and 8 day(s)

1,000

250

7.   

18761/15

03/04/2015

Nedim NURKIĆ

24/11/1965

Kapetan Hatidža

Travnik

Bugojno First Instance Court, 14/11/2006

 

10/02/2012

 

05/10/2015

3 year(s) and 7 month(s) and 26 day(s)

1,000

250

8.   

5488/17

06/01/2017

Hajrudin BEŠIĆ

08/07/1945

Salkanović Husein

Zivinice

Živinice First Instance Court , 16/11/2001

15/02/2012

 

04/10/2019

7 year(s) and 7 month(s) and 20 day(s)

1,000

250

 


[1].  Plus any tax that may be chargeable to the applicants.

[2].  Plus any tax that may be chargeable to the applicants.

Copyright © 2021 Pravosudna akademija, Srbija