Despotović protiv Crne Gore

Država na koju se presuda odnosi
Crna Gora
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Crnogorski
Datum
16.01.2020
Članovi
6
6-1
Kršenje
6
6-1
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 6) Građanski postupak
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku
Broj predstavke
36225/11
Zbirke
Sudska praksa
Presuda
Komitet
Sažetak
Podnosilac se žalio na povredu prava na suđenje u razumnom roku, jer je njegov građanski postupak trajao 6 godina, 3 meseca i 28 dana.
Sud je zaključio da je u ovom predmetu povređen član 6 stav 1, u vezi trajanja građanskog postupka.

 preuzmite presudu u pdf formatu

                                                

DRUGO ODJELJENJE

PREDMET DESPOTOVIĆ protiv CRNE GORE

(Predstavka br. 36225/11)

PRESUDA  

STRAZBUR

16. januar 2020.godine

Ova presuda je pravosnažna, ali može biti predmet redakcijske izmjene.

U predmetu Despotović protiv Crne Gore, Evropski sud za ljudska prava (Drugo odjeljenje), na zasijedanju Komiteta u sastavu:

Arnfinn Bårdsen, predsjednik,
Ivana Jelić,
Darian Pavli, sudije,
i Liv Tigerstedt, vršilac dužnosti zamjenika registrara odjeljenja,

Nakon vijećanja na sjednici bez prisustva javnosti, održanoj 12. decembra 2019.godine, donosi sljedeću presudu, koja je usvojena tog dana:

POSTUPAK

 1. Predmet je pokrenut predstavkom protiv Crne Gore koja je podnijeta Sudu, na osnovu ĉlana 34 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: „Konvencija”) 3. marta 2011.godine.
 2. Podnosioca predstavke je zastupao g-din S.Đ. Popović, advokat iz Podgorice.
 3. Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: „Vlada”) je obaviještena o predstavci.

ĈINJENICE

 1. Detalji o podnosiocu predstavke i informacije koje su relevantne za predstavku se nalaze u priloženoj tabeli.
 2. Podnosilac predstavke se žalio na prekomjernu dužinu građanskog postupka.

PRAVO

I NAVODNA POVREDA ĈLANA 6 STAV 1 KONVENCIJE

 1. Podnosilac predstavke se žalio da je dužina trajanja spornog građanskog postupka nespojiva sa zahtjevom „razumnog roka”. Pozvao se na ĉlan 6 stav 1 Konvencije, koji glasi kako slijedi:

Ĉlan 6 stav 1

“Prilikom odluĉivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama... svako ima pravo na ... raspravu u razumnom roku pred ... sudom...”

 1. Sud ponavlja da razumnost dužine trajanja postupka mora biti procijenjena u svijetlu okolnosti predmeta i u odnosu na sljedeće kriterijume: složenost predmeta, ponašanje podnosioca predstavke i relevantnih organa, kao i od kakvog je znaĉaja predmet spora za podnosioca predstavke (vidjeti Frydlender protiv Francuske [VV], br. 30979/96, stav 43, ECHR 2000-VII).
 2. U vodećem predmetu Stakić protiv Crne Gore, 49320/07, stavovi 45-51, od 2. oktobra 2012.godine, Sud je već utvrdio povredu u pogledu pitanja koja su sliĉna ovima u konkretnom predmetu.
 3. Prilikom ispitivanja cjelokupnog materijala koji mu je dostavljen, Sud nije našao nijednu ĉinjenicu ili argument koji bi ga mogao ubijediti da donese drugaĉiji zakljuĉak o prihvatljivosti i osnovanosti ovih žalbi. Imajući u vidu svoju sudsku praksu o ovom pitanju, Sud smatra da je u konkretnom predmetu dužina trajanja postupka bila prekomjerna i da nije ispunila zahtjev „razumnog roka”.
 4. Ove žalbe su stoga prihvatljive i utvđena je povreda ĉlana 6 stav 1 Konvencije.

II PRIMJENA ĈLANA 41 KONVENCIJE

 1. Ĉlan 41 Konvencije predviđa:

“Kada Sud utvrdi prekršaj Konvencije ili protokola uz nju, a unutrašnje pravo Visoke strane ugovornice u pitanju omogućava samo djelimiĉnu odštetu, Sud će, ako je to potrebno, pružiti praviĉno zadovoljenje oštećenoj strani.”

 1. Podnosilac predstavke nije podnio nikakav zahtjev za praviĉno zadovoljenje. U skladu sa tim, Sud smatra da nema osnova da mu se dodijeli bilo koji iznos na ime praviĉnog zadovoljenja.

 

IZ TIH RAZLOGA, SUD, JEDNOGLASNO,

 1. Proglašava predstavku prihvatljivom;
 2. Utvrđuje da u ovoj predstavci postoji povreda ĉlana 6 stav 1 Konvencije u pogledu prekomjerne dužine trajanja građanskog postupka.

Saĉinjeno na engleskom jeziku, u pisanoj formi, 16. januara 2020.godine, u skladu sa Pravilom 77 stavovi  2 i 3 Poslovnika Suda.

Liv Tigerstedt                                                   Arnfinn Bårdsen

vršilac dužnosti zamjenika registrara               predsjednik

 

PRILOG

U predstavci su navedene žalbe u smislu ĉlana 6 stav 1 Konvencije (prekomjerna dužina trajanja građanskog postupka)

Br. predstavke

Datum podnošenja

Ime podnosioca predstavke

Datum rođenja

 

Ime zastupnika i mjesto

Datum kada je postupak zapoĉet ili datum stupanja na snagu Konvencije u odnosu na Crnu Goru (03.03.2004.godine)

Datum kada je postupak okonĉan

Ukupna dužina trajanja

Nivo i nadležnosti

Relevantna domaća odluka

36225/11

03.03.2011.godine

Miljan Despotović

19.09.1979.godine

Sava Đ. Popović Podgorica

03.03.2004.godine

 

01.07.2010.godine

 

6 godina, 3 mjeseca i 28 dana

3 nivoa nadležnosti

Vrhovni sud Crne Gore

Rev.br. 945/10 od

 01.07.2010.godine

 

 

SECOND SECTION

CASE OF DESPOTOVIĆ v. MONTENEGRO

(Application no. 36225/11)

JUDGMENT

STRASBOURG

16 January 2020

This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of Despotović v. MontenegroThe European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a Committee composed of:

Arnfinn Bårdsen, President,
Ivana Jelić,
Darian Pavli, judges,
and Liv Tigerstedt, Acting Deputy Section Registrar,

Having deliberated in private on 12 December 2019,

Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1.  The case originated in an application against Montenegro lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) on 3 March 2011.

2.  The applicant was represented by Mr S.Đ. Popović, a lawyer practising in Podgorica.

3.  The Montenegrin Government (“the Government”) were given notice of the application.

THE FACTS

4.  The applicants details and information relevant to the application are set out in the appended table.

5.  The applicant complained of the excessive length of civil proceedings.

THE LAW

 1. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION

6.  The applicant complained that the length of the civil proceedings in question had been incompatible with the “reasonable time” requirement. He relied on Article 6 § 1 of the Convention, which reads as follows:

Article 6 § 1

“In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is entitled to a ... hearing within a reasonable time by [a] ... tribunal ...”

7.  The Court reiterates that the reasonableness of the length of proceedings must be assessed in the light of the circumstances of the case and with reference to the following criteria: the complexity of the case, the conduct of the applicant and the relevant authorities and what was at stake for the applicant in the dispute (see Frydlender v. France [GC], no. 30979/96, § 43, ECHR 2000-VII).

8.  In the leading case of Stakić v. Montenegro, no. 49320/07, §§ 45-51, 2 October 2012, the Court already found a violation in respect of issues similar to those in the present case.

9.  Having examined all the material submitted to it, the Court has not found any fact or argument capable of persuading it to reach a different conclusion on the admissibility and merits of these complaints. Having regard to its case-law on the subject, the Court considers that in the instant case the length of the proceedings was excessive and failed to meet the “reasonable time” requirement.

10.  These complaints are therefore admissible and disclose a breach of Article 6 § 1 of the Convention.

 1. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

11.  Article 41 of the Convention provides:

“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

12.  The applicant did not submit any claims for just satisfaction. Accordingly, the Court considers that there is no call to award him any sum on that account.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

 1. Declares the application admissible;
 2. Holds that this application discloses a breach of Article 6 § 1 of the Convention concerning the excessive length of civil proceedings.

Done in English, and notified in writing on 16 January 2020, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Liv Tigerstedt                     Arnfinn Bårdsen
Acting Deputy                     RegistrarPresident

 

APPENDIX

Application raising complaints under Article 6 § 1 of the Convention

(excessive length of civil proceedings)

Application no.

Date of introduction

Applicants name

Date of birth

 

Representatives name and location

Start of proceedings or date of entry into force of the Convention in respect of Montenegro (3 March 2004)

End of proceedings

Total length

Levels of jurisdiction

Relevant domestic decision

36225/11

03/03/2011

Miljan Despotović

19/09/1979

Sava Đ. Popović

Podgorica

03/03/2004

 

01/07/2010

 

6 years, 3 months and 28 days

3 levels of jurisdiction

Supreme Court of Montenegro

Rev.no. 945/10

01/07/2010

Copyright © 2021 Pravosudna akademija, Srbija