Jugo i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Država na koju se presuda odnosi
Bosna i Hercegovina
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Bosanski
Datum
05.12.2019
Članovi
6
6-1
P1-1
P1-1-1
Kršenje
6
6-1
P1-1
P1-1-1
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 6) Postupak izvršenja
(Čl. 6-1) Pristup sudu
(P1-1) Zaštita imovine
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine
Broj predstavke
46977/15, 44086/16, 44337/16, 45648/16, 46938/16, 47080/16, 47238/16, 48480/16, 48505/16, 50727/16, 51051/16, 51410/16, 51697/16, 54051/16, 72967/16
Zbirke
Sudska praksa
Presuda
Komitet
Sažetak
Aplikanti se žale zbog neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju domaćih odluka donesenih u njihovu korist. Oni se pozivaju, izričito ili u suštini, na član 6. stav 1. Konvencije i na član 1. Protokola br. 1.

U vodećim predmetima Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br.20514/15 i 15 drugih, tačke 25.-31., 14.11.2017., i Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine br. 68955/12 i 15 drugih, tačke 26.-31., 14.11.2017., Sud je već utvrdio povredu u odnosu na pitanja slična onima u predmetnom slučaju.

Sud u svojoj presudi utvrdio da predmetne predstavke ukazuju na povredu člana 6. stav 1.
Konvencije, te člana 1. Protokola br. 1 u odnosu na neizvršavanje ili kašnjenje u izvršenju domaćih odluka. Takodje, Sud je u utvrdio da tužena država ima u roku od tri meseca osigurati
odgovarajućim sredstvima izvršenje neizvršenih domaćih odluka navedenih u tabeli koja se nalazi u dodatku presude

 preuzmite presudu u pdf formatu

                               

ČETVRTI ODJEL

PREDMET JUGO I DRUGI protiv BOSNE I HERCEGOVINE

(Aplikacija br. 46977/15 i 14 drugih – vidi listu u dodatku)

PRESUDA 

STRASBOURG

05.12.2019. godine

Ova presuda je konačna ali su u njoj moguće uredničke izmjene.

U predmetu Jugo i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Evropski sud za ljudska prava (Četvrti odjel), zasijedajući kao odbor u  sastavu:

Stéphanie Mourou-Vikström, predsjednica,
Georges Ravarani,
Jolien Schukking, sudije,
i Liv Tigerstedt, v.d. zamjenik registrara Odjela,

nakon vijećanja zatvorenog za javnost održanog 14.11.2019. godine, donio je sljedeću presudu koja je usvojena navedenog datuma:

POSTUPAK

 1. Postupak u ovom predmetu pokrenut je povodom aplikacija protiv Bosne i Hercegovine koje su Sudu podnesene u skladu sa članom 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda („Konvencija“) različitih datuma koji su navedeni u tabeli u dodatku.
 2. Vlada Bosne i Hercegovine („vlada“) je obaviještena o ovim aplikacijama.

ČINJENICE

 1. Lista aplikanata i relevantni podaci o aplikacijama navedeni su u tabeli koja se nalazi u dodatku.
 2. Aplikanti su se žalili zbog neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju domaćih odluka.

 

PRAVO

I SPAJANJE APLIKACIJA

 1. S obzirom na sličan predmet ovih aplikacija, Sud smatra primjerenim da ih ispita zajedno u jednoj presudi.

II NAVODNA POVREDA ČLANA 6. STAV 1. KONVENCIJE I ČLANA 1. PROTOKOLA BR. 1

 1. Aplikanti se žale zbog neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju domaćih odluka donesenih u njihovu korist. Oni se pozivaju, izričito ili u suštini, na član 6. stav 1. Konvencije i na član 1. Protokola br. 1 koji glase:

Ĉlan 6. stav 1.

„Prilikom odlučivanja o njegovim gradjanskim pravima i obavezama ... svako ima pravo na ...sudjenje u razumnom roku....pred ...sudom...“

Ĉlan 1. Protokola br. 1

„Svaka fizička i pravna osoba ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen njegove imovine osim kada je to u javnom interesu i u skladu s uvjetima propisanim zakonom i općim načelima medjunarodnog prava.

Prethodne odredbe, medjutim, ni na koji način ne umanjuju pravo države da primijeni zakone koje smatra potrebnim kako bi regulirala korištenje imovine u skladu s općim interesom ili kako bi osigurala plaćanje poreza ili drugih doprinosa ili kazni.“

 1. Sud ponovno ističe da se izvršenje presude koju je donio bilo koji sud mora smatrati sastavnim dijelom „sudjenja“ u smislu člana 6. Sud se takodjer poziva na svoju praksu u pogledu neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju konačnih domaćih presuda (vidi Hornsby protiv Grčke, br. 18357/91, tačka 40., Izvještaji o presudama i odlukama 1997-II).
 2. U vodećim predmetima Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 20514/15 i 15 drugih, tačke 25.-31., 14.11.2017., i Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine br. 68955/12 i 15 drugih, tačke 26.-31., 14.11.2017., Sud je već utvrdio povredu u odnosu na pitanja slična onima u predmetnom slučaju.
 3. Sud dalje napominje da je odlukama iz predmetnih aplikacija naredjeno poduzimanje odredjene mjere. Sud stoga smatra da odluke o kojima je riječ predstavljaju „imovinu“ u smislu člana 1. Protokola br. 1.
 4. Nakon što je ispitao sve materijale koji su mu podneseni, Sud nije našao niti jednu činjenicu ili argument koji bi ga mogao uvjeriti da donese drugačiji zaključak o dopuštenosti i meritumu ovih pritužbi. Imajući u vidu svoju praksu o ovom pitanju, Sud smatra da u predmetnom slučaju vlasti nisu uložile sve potrebne napore kako bi u potpunosti i pravovremeno izvršile odluke donesene u korist aplikanata.
 5. Ove pritužbe su stoga dopuštene i ukazuju na povredu člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1

III. PRIMJENA ČLANA 41. KONVENCIJE

 1. Član 41. Konvencije propisuje:

„Ukoliko Sud utvrdi da je došlo do povrede Konvencije ili njenih Protokola, te ukoliko zakonodavstvo visoke ugovorne strane o kojoj je riječ omogućuje samo djelomično obeštećenje, Sud će, po potrebi, odrediti pravičnu naknadu oštećenoj strani.“

 1. Imajući u vidu dokumente koje ima u svom posjedu, kao i svoju praksu (vidi, naročito, Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, 20514/15 i 15 drugih, tačke 36.-43., 14.11.2017., te Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 68955/12 i 15 drugih, tačke 37.-46., 14.11.2017.), Sud smatra opravdanim dosuditi iznose navedene u tabeli koja se nalazi u dodatku.
 2. Sud dalje napominje da odgovorna država ima obavezu izvršiti presude koje su izvršne.
 3. Sud smatra primjerenim da se zatezna kamata zasniva na najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke uvećanoj za tri postotna boda.

 

IZ NAVEDENIH RAZLOGA SUD JE JEDNOGLASNO

 1. Odlučio spojiti ove aplikacije;
 2. Proglasio aplikacije dopuštenima;
 3. Utvrdio da ove aplikacije ukazuju na povredu člana 6. stav 1. Konvencije, te člana 1. Protokola br. 1 u odnosu na neizvršavanje ili kašnjenje u izvršenju domaćih odluka;
 4. Utvrdio da tužena država ima u roku od tri mjeseca osigurati odgovarajućim sredstvima izvršenje neizvršenih domaćih odluka navedenih u tabeli koja se nalazi u dodatku;
 5. Utvrdio

(a) da tužena država, u roku od tri mjeseca, ima aplikantima isplatiti iznose navedene u tabeli koja se nalazi u dodatku, pretvorene u valutu tužene države prema tečaju na dan izmirenja;

(b) da će se od isteka navedenog roka od tri mjeseca do izmirenja, na navedene iznose plaćati obična kamata po stopi jednakoj najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke u periodu neplaćanja, uvećanoj za tri postotna boda.

Sačinjeno na engleskom jeziku i dostavljeno u pisanoj formi dana 05.12.2019. godine, u skladu s pravilom 77. stavovi 2. i 3. Pravila Suda.

Liv Tigerstedt                                              Stéphanie Mourou-Vikström

v.d. zamjenik registrara                                                    predsjednica

 

DODATAK

Lista aplikacija sa pritužbama prema članu 6. stav 1. Konvencije i članu 1. Protokola br. 1 (neizvršavanje ili kašnjenje u izvršenju domaćih odluka)

Br.

Broj aplikacije 

Datum podnošenja

Ime i prezime aplikanta

Datum rodjenja 

Zastupnik i njegovo sjedište

Relevantna domaća odluka

Poĉetak perioda neizvršavanja 

Dužina postupka izvršenja

Iznos dosuĊen na ime nematerijalne štete po aplikantu (u eurima)[1]

Iznos dosuĊen na ime troškova i izdataka po aplikaciji (u eurima)[2]

1.  

46977/15

14/09/2015

Dženana Jugo 10/05/1980

Kapetan Hatidža Travnik

Kantonalni sud u Novom Travniku, 22/04/2009

27/05/2009

neizvršena

više od 10 godina i  4 mjeseca i 18 dana 

1.000

250

2.  

44086/16

20/07/2016

Mirsad Ĉerkić 11/02/1952

Zaklan Sadudin Mostar

Kantonalni sud u Mostaru, 10/03/2010

20/08/2010

31/12/2018

8 godina i 4 mjeseca i 12 dana 

1.000

250

3.  

44337/16

19/07/2016

(2 aplikanta)

Gojko Cvitanović   04/11/1969

Vanja BURIĆ 31/01/1974

Zaklan Sadudin Mostar

Kantonalni sud u Mostaru, 10/02/2010

03/06/2010

31/12/2018

8 godina i 6 mjeseci i 29 dana 

1.000

250

4.  

45648/16

19/07/2016

(2 aplikanta)

Slavica Mrgan 12/07/1954

 

Kimeta LJELJAK   13/11/1960

Zaklan Sadudin Mostar

Kantonalni sud u Mostaru, 23/09/2010

08/11/2010

31/12/2018

8 godina i 1 mjesec i 24 dana 

1.000

250

5.  

46938/16

19/07/2016

(3 aplikanta)

Salko Ĉamo   21/07/1970

Zijad TUCAKOVIĆ   10/11/1974

Zdenko PAVLOVIĆ   20/02/1966

Zaklan Sadudin Mostar

Kantonalni sud u Mostaru, 04/02/2010

23/08/2010

 

31/12/2018

8 godina i 4 mjeseca i 9 dana 

1.000

250

6.  

47080/16

19/07/2016

(4 aplikanta)

Šaban Marić   05/06/1950

Božo KONJEVOD   18/01/1959

Nerman TOJAGA   22/02/1971

Snježana AĆIMOVIĆ 13/06/1977

Zaklan Sadudin Mostar

Kantonalni sud u Mostaru, 25/03/2010

29/06/2010

 

31/12/2018

8 godina i  6 mjeseci i 3 dana 

1.000

250

7.  

47238/16

18/07/2016

(3 aplikanta)

Salko Gaštan   04/11/1958

Himzo ĐONKO   17/12/1952

Nedim PECO   14/06/1972

Zaklan Sadudin Mostar

Kantonalni sud u Mostaru, 08/04/2010

03/09/2010

31/12/2018

8 godina i 3 mjeseca i 29 dana 

1.000

250

8.  

48480/16

18/07/2016

(2 aplikanta)

Emir Novalić   06/06/1970

Fajik BALIĆ   14/02/1965

Zaklan Sadudin Mostar

Kantonalni sud u Mostaru, 13/05/2010

27/08/2010

31/12/2018

8 godina i 4 mjeseca i 5 dana 

1.000

250

9.  

48505/16

18/07/2016

Ljilja Markić 23/11/1957

Zaklan Sadudin Mostar

Kantonalni sud u  Mostaru, 08/04/2010

03/09/2010

31/12/2018

8 godina i 3 mjeseca i 29 dana 

1.000

250

10.  

50727/16

26/07/2016

Avdo Đelmo 01/01/1957

Zaklan Sadudin Mostar

Kantonalni sud u  Mostaru, 06/05/2010

30/08/2010

31/12/2018

8 godina i 4 mjeseca i 2 dana 

1.000

250

11.  

51051/16

26/07/2016

Ivan Ševo 28/08/1966

Zaklan Sadudin

Mostar

Kantonalni sud u Mostaru, 11/08/2010

11/01/2011

31/12/2018

7 godina i 11 meseci i 21 dana

1.000

250

12.  

51410/16

27/07/2016

(4 aplikanta)

Ahmed Dedić   07/01/1957

Hasan POŠKOVIĆ   04/01/1970

Himzo DEDIĆ   24/02/1965

Miljan BOTIĆ   22/12/1980

Zaklan Sadudin Mostar

Kantonalni sud u  Mostaru, 27/05/2010

 

20/08/2010

 

31/12/2018

8 godina i 4 mjeseca i 12 dana 

 

1.000

250

13.  

51697/16

29/07/2016

Dragan Lasić 07/01/1960

Zaklan Sadudin Mostar

Kantonalni sud u Mostaru, 04/02/2010

23/08/2010

31/12/2018

8 godina i 4 mjeseca i 9 dana 

1.000

250

14.  

54051/16

05/09/2016

(2 aplikanta)

Adis Hošafĉić   04/11/1969

Jasmin KRNJIĆ 21/07/1970

Zaklan Sadudin Mostar

Kantonalni sud u Mostaru, 13/05/2010

27/08/2010

31/12/2018

8 godina i 4 mjeseci i 5 dana 

1.000

250

15.  

72967/16

26/11/2016

(3 aplikanta)

Alija Hujdur 13/10/1961

Edin HADROVIĆ   18/03/1962

Salko MACIĆ 26/01/1949

Zaklan Sadudin Mostar

Kantonalni sud u  Mostaru, 23/03/2010

30/08/2010

31/12/2018

8 godina i 4 mjeseca i 2 dana 

1.000

250


[1]
.  Plus svaki  porez koji se aplikantima može zaračunati.

[2] .  Plus svaki  porez koji se aplikantima može zaračunati.

 

 

FOURTH SECTION

CASE OF JUGO AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA

(Application no. 46977/15 and 14 others - see appended list) 

JUDGMENT

STRASBOURG

5 December 2019

This judgment is final but it may be subject to editorial revisions

In the case of Jugo and Others v. Bosnia and HerzegovinaThe European Court of Human Rights (Fourth Section), sitting as a Committee composed of:

Stéphanie Mourou-Vikström, President,
Georges Ravarani,
Jolien Schukking, judges,
and Liv Tigerstedt, Acting Deputy Section Registrar,

Having deliberated in private on 14 November 2019Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1.  The case originated in applications against Bosnia and Herzegovina lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) on the various dates indicated in the appended table.

2.  The Government of Bosnia and Herzegovina (“the Government”) were given notice of the applications.

THE FACTS

3.  The list of applicants and the relevant details of the applications are set out in the appended table.

4.  The applicants complained of the non-enforcement or delayed enforcement of domestic decisions.

THE LAW

 1. JOINDER OF THE APPLICATIONS

5.  Having regard to the similar subject matter of the applications, the Court finds it appropriate to examine them jointly in a single judgment.

 1. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION AND OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL NO. 1

6.  The applicants complained of the non-enforcement or delayed enforcement of domestic decisions given in their favour. They relied, expressly or in substance, on Article 6 § 1 of the Convention and on Article 1 of Protocol No. 1, which read as follows:

Article 6 § 1

“In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is entitled to a fair ... hearing ... by [a] ... tribunal ...”

Article 1 of Protocol No. 1

“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.

The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.”

7.  The Court reiterates that the execution of a judgment given by any court must be regarded as an integral part of a “hearing” for the purposes of Article 6. It also refers to its case-law concerning the non-enforcement or delayed enforcement of final domestic judgments (see Hornsby v. Greece, no. 18357/91, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997II).

8.  In the leading cases of Spahić and Others v. Bosnia and Herzegovina, nos. 20514/15 and 15 others, §§ 25-31, 14 November 2017, and Kunić and Others v. Bosnia and Herzegovina, nos. 68955/12 and 15 others, §§ 26-31, 14 November 2017, the Court already found a violation in respect of issues similar to those in the present case.

9.  The Court further notes that the decisions in the present applications ordered specific action to be taken. The Court therefore considers that the decisions in question constitute “possessions” within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1.

10.  Having examined all the material submitted to it, the Court has not found any fact or argument capable of persuading it to reach a different conclusion on the admissibility and merits of these complaints. Having regard to its case-law on the subject, the Court considers that in the instant case the authorities did not deploy all necessary efforts to enforce fully and in due time the decisions in the applicants favour.

11.  These complaints are therefore admissible and disclose a breach of Article 6 § 1 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1.

 1. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

12.  Article 41 of the Convention provides:

“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

13.  Regard being had to the documents in its possession and to its caselaw (see, in particular, Spahić and Others v. Bosnia and Herzegovina, nos. 20514/15 and 15 others, §§ 36-43, 14 November 2017, and Kunić and Others v. Bosnia and Herzegovina, nos. 68955/12 and 15 others, §§ 37-46, 14 November 2017), the Court considers it reasonable to award the sums indicated in the appended table.

14.  The Court further notes that the respondent State has an outstanding obligation to enforce the judgments which remain enforceable.

15.  The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

 1. Decides to join the applications;
 2. Declares the applications admissible;
 3. Holds that these applications disclose a breach of Article 6 § 1 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1 concerning the non­enforcement or delayed enforcement of domestic decisions;
 4. Holds that the respondent State shall ensure, by appropriate means, within three months, the enforcement of the pending domestic decisions referred to in the appended table;
 5. Holds

(a)  that the respondent State is to pay the applicants, within three months, the amounts indicated in the appended table, to be converted into the currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement;

(b)  that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.

Done in English, and notified in writing on 5 December 2019, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Liv TigerstedtStéphanie Mourou-Vikström
              Acting Deputy RegistrarPresident

 

APPENDIX

List of applications raising complaints under Article 6 § 1 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1

(non-enforcement or delayed enforcement of domestic decisions)

No.

Application no.

Date of introduction

Applicants name

Date of birth

 

Representatives name and location

Relevant domestic decision

Start date of non-enforcement period

Length of enforcement proceedings

Amount awarded for non-pecuniary damage per applicant

(in euros)[1]

Amount awarded for costs and expenses per application

(in euros)[2]

1.    

46977/15

14/09/2015

Dženana Jugo

10/05/1980

Kapetan Hatidža

Travnik

Travnik Cantonal Court, 22/04/2009

27/05/2009

pending

More than 10 year(s) and 4 month(s) and 18 day(s)

1,000

250

2.    

44086/16

20/07/2016

Mirsad Čerkić

11/02/1952

Zaklan Sadudin

Mostar

Mostar Cantonal Court, 10/03/2010

20/08/2010

 

31/12/2018

8 year(s) and 4 month(s) and 12 day(s)

1,000

250

3.    

44337/16

19/07/2016

(2 applicants)

Gojko Cvitanović

04/11/1969

 

Vanja BURIĆ

31/01/1974

Zaklan Sadudin

Mostar

Mostar Cantonal Court, 10/02/2010

03/06/2010

 

31/12/2018

8 year(s) and 6 month(s) and 29 day(s)

1,000

250

4.   

45648/16

19/07/2016

(2 applicants)

Slavica Mrgan

12/07/1954

 

Kimeta LJELJAK

13/11/1960

Zaklan Sadudin

Mostar

Mostar Cantonal Court, 23/09/2010

 

08/11/2010

 

31/12/2018

8 year(s) and 1 month(s) and 24 day(s)

1,000

250

5.    

46938/16

19/07/2016

(3 applicants)

Salko Čamo

21/07/1970

 

Zijad TUCAKOVIĆ

10/11/1974

 

Zdenko PAVLOVIĆ

20/02/1966

Zaklan Sadudin

Mostar

Mostar Cantonal Court, 04/02/2010

 

23/08/2010

 

31/12/2018

8 year(s) and 4 month(s) and 9 day(s)

1,000

250

6.    

47080/16

19/07/2016

(4 applicants)

Šaban Marić

05/06/1950

 

Božo KONJEVOD

18/01/1959

 

Nerman TOJAGA

22/02/1971

 

Snježana AĆIMOVIĆ

13/06/1977

Zaklan Sadudin

Mostar

Mostar Cantonal Court, 25/03/2010

 

29/06/2010

 

31/12/2018

8 year(s) and 6 month(s) and 3 day(s)

1,000

250

7.    

47238/16

18/07/2016

(3 applicants)

Salko Gaštan

04/11/1958

 

Himzo ĐONKO

17/12/1952

 

Nedim PECO

14/06/1972

Zaklan Sadudin

Mostar

Mostar Cantonal Court, 08/04/2010

 

03/09/2010

 

31/12/2018

8 year(s) and 3 month(s) and 29 day(s)

1,000

250

8.    

48480/16

18/07/2016

(2 applicants)

Emir Novalić

06/06/1970

 

Fajik BALIĆ

14/02/1965

Zaklan Sadudin

Mostar

Mostar Cantonal Court, 13/05/2010

 

27/08/2010

 

31/12/2018

8 year(s) and 4 month(s) and 5 day(s)

1,000

250

9.    

48505/16

18/07/2016

Ljilja Markić

23/11/1957

Zaklan Sadudin

Mostar

Mostar Cantonal Court, 08/04/2010

 

03/09/2010

 

31/12/2018

8 year(s) and 3 month(s) and 29 day(s)

1,000

250

10.  

50727/16

26/07/2016

Avdo Đelmo

01/01/1957

Zaklan Sadudin

Mostar

Mostar Cantonal Court, 06/05/2010

 

30/08/2010

 

31/12/2018

8 year(s) and 4 month(s) and 2 day(s)

1,000

250

11.  

51051/16

26/07/2016

Ivan Ševo

28/08/1966

Zaklan Sadudin

Mostar

Mostar Cantonal Court, 11/08/2010

 

11/01/2011

 

31/12/2018

7 year(s) and 11 month(s) and 21 day(s)

1,000

250

12.  

51410/16

27/07/2016

(4 applicants)

Ahmed Dedić

07/01/1957

 

Hasan POŠKOVIĆ

04/01/1970

 

Himzo DEDIĆ

24/02/1965

 

Miljan BOTIĆ

22/12/1980

Zaklan Sadudin

Mostar

Mostar Cantonal Court, 27/05/2010

 

20/08/2010

 

31/12/2018

8 year(s) and 4 month(s) and 12 day(s)

 

1,000

250

13.  

51697/16

29/07/2016

Dragan Lasić

07/01/1960

Zaklan Sadudin

Mostar

Mostar Cantonal Court, 04/02/2010

 

23/08/2010

 

31/12/2018

8 year(s) and 4 month(s) and 9 day(s)

1,000

250

14.  

54051/16

05/09/2016

(2 applicants)

Adis Hošafčić

04/11/1969

 

Jasmin KRNJIĆ

21/07/1970

Zaklan Sadudin

Mostar

Mostar Cantonal Court, 13/05/2010

 

27/08/2010

 

31/12/2018

8 year(s) and 4 month(s) and 5 day(s)

1,000

250

15. 

72967/16

26/11/2016

(3 applicants)

Alija Hujdur

13/10/1961

 

Edin HADROVIĆ

18/03/1962

 

Salko MACIĆ

26/01/1949

Zaklan Sadudin

Mostar

Mostar Cantonal Court, 23/03/2010

 

30/08/2010

 

31/12/2018

8 year(s) and 4 month(s) and 2 day(s)

1,000

250


[1].  Plus any tax that may be chargeable to the applicants.

[2].  Plus any tax that may be chargeable to the applicants.

Copyright © 2021 Pravosudna akademija, Srbija